Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2058(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0187/2012

Pateikti tekstai :

A7-0187/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/06/2012 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0234

Priimti tekstai
PDF 293kWORD 49k
Antradienis, 2012 m. birželio 12 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. EGF/2012/000 TA 2012 – techninės pagalbos prašymas Komisijos iniciatyva
P7_TA(2012)0234A7-0187/2012
Rezoliucija
 Priedas

2012 m. birželio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (EGF/2012/000 TA 2012 – techninė pagalba Komisijos iniciatyva) (COM(2012)0160 – C7-0091/2012 – 2012/2058(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0160 – C7-0091/2012),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) (2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinis susitarimas (TIS)), ypač į jo 28 punktą,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20  d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(2) (EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į trišalio nagrinėjimo procedūrą, kuri numatyta pagal 2006 m. gegužės 17 d. TIS 28 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0187/2012),

A.  kadangi Europos Sąjunga nustatė tinkamas teisines ir biudžetines priemones, kad būtų teikiama papildoma parama darbuotojams, kurie patiria žalą dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių padarinių, ir padedama jiems vėl integruotis į darbo rinką,

B.  kadangi Komisija naudoja fondo lėšas laikydamasi bendrųjų taisyklių, nustatytų 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3), ir įgyvendinimo taisyklių, taikytinų šios rūšies biudžeto vykdymui,

C.  kadangi Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir teikiama kuo greičiau bei efektyviau, kaip nustatyta pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrą deklaraciją, priimtą per 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdį, ir tinkamai atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą siekiant priimti sprendimą mobilizuoti EGF lėšas,

D.  kadangi Komisijos iniciatyva kasmet iki 0,35 proc. metinių EGF lėšų gali būti naudojamos techninei pagalbai, siekiant finansuoti stebėsenos, informacijos, administracinės ir techninės pagalbos, taip pat audito, kontrolės ir vertinimo veiklą, būtiną EGF reglamentui įgyvendinti, kaip numatyta pagal to reglamento 8 straipsnio 1 dalį, įskaitant informacijos ir gairių dėl EGF naudojimo, stebėsenos ir vertinimo teikimą valstybėms narėms ir informacijos apie EGF naudojimą teikimą Europos Sąjungos ir nacionaliniams socialiniams partneriams (EGF reglamento 8 straipsnio 4 dalis),

E.  kadangi pagal EGF reglamento 9 straipsnio 2 dalį (informavimas ir viešumas) Komisija turi sukurti interneto svetainę, prieinamą visomis Sąjungos kalbomis, kad galėtų teikti ir skleisti informaciją apie prašymus, pabrėždama biudžeto valdymo institucijos vaidmenį,

F.  kadangi, remdamasi tais straipsniais, Komisija reikalavo mobilizuoti EGF, kad galėtų stebėti gautus prašymus ir pagal juos sumokėtas sumas ir siūlytas bei įgyvendintas priemones, plėsti interneto svetainę, rengti leidinius ir garso bei vaizdo priemones, kurti žinių bazę, teikti administracinę ir techninę pagalbą valstybėms narėms, taip pat pasirengti galutiniam EGF vertinimui,

G.  kadangi šis prašymas atitinka teisės gauti paramą kriterijus, nustatytus pagal EGF reglamentą,

1.  remia Komisijos pasiūlymą, pagal kurį nurodytos priemonės būtų finansuojamos kaip techninė pagalba pagal EGF reglamento 8 straipsnio 1 ir 4 dalis ir pagal 9 straipsnio 2 dalį;

2.  pažymi, kad Komisija pradės rengtis galutiniam EGF vertinimui; vis dėlto apgailestauja, kad rezultatai bus gauti pernelyg vėlai, kad galėtų būti naudojami diskusijoje dėl naujo, 2014–2020 m. EGF reglamento, ypač dėl nukrypti leidžiančios nuostatos dėl krizės naudojimo efektyvumo, nes atitinkami EGF naudojimo atvejai nebuvo išanalizuoti EGF laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitoje;

3.  mano, kad galima dar sutaupyti Komisijos prašytos administracinės ir techninės pagalbos srityse;

4.  prašo Komisijos pateikti duomenis apie informavimo priemonių, kurios buvo finansuojamos iš techninei pagalbai skirtų lėšų ankstesniais metais, poveikį ir efektyvumą; prašo pateikti patikimus duomenis apie tų priemonių naudojimą;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija toliau rengs standartizuotas supaprastintų paraiškų teikimo, greitesnio paraiškų tvarkymo ir tinkamesnes atsiskaitymo procedūras; prašo Komisijos pateikti duomenis apie pažangą, padarytą pasinaudojus technine pagalba 2011 m.; primena, kad reikia sutrumpinti paraiškų procedūras;

6.  primena tinklų kūrimo ir keitimosi informacija apie EGF svarbą; todėl pritaria tam, kad būtų finansuojama EGF kontaktinių asmenų ekspertų grupė; taip pat pabrėžia, kad svarbu palaikyti ryšį su visais asmenimis, susijusiais su EGF paraiškomis, įskaitant socialinius partnerius, siekiant sukurti kuo daugiau sąveikos formų;

7.  ragina valstybes nares pasinaudoti geriausios patirties mainais ir ypač pasimokyti iš tų valstybių narių, kurios jau yra įdiegusios nacionalinius informacijos apie EGF tinklus, kuriuose vietos lygmeniu dalyvauja socialiniai partneriai ir suinteresuotieji subjektai, siekiant, kad tinkama pagalbos struktūra veiktų masinio darbo vietų netekimo atveju;

8.  reikalauja, kad susijusios institucijos dėtų reikiamas pastangas pagerinti procedūrinę ir biudžetinę tvarką siekdamos pagreitinti EGF lėšų mobilizavimą; šiuo požiūriu pritaria patobulintai procedūrai, kurią nustatė Komisija, atsižvelgdama į Parlamento prašymą pagreitinti leidimus panaudoti dotacijas, ir kuria siekiama pateikti biudžeto valdymo institucijai Komisijos vertinimą dėl EGF panaudojimo tinkamumo kartu su pasiūlymu mobilizuoti EGF lėšas; tikisi, kad persvarstant EGF procedūra bus dar labiau patobulinta ir bus užtikrintas didesnis EGF veiksmingumas, skaidrumas ir matomumas;

9.  džiaugiasi, kad po daugkartinių Parlamento prašymų 2012 m. biudžete įrašyta 50 000 000 EUR mokėjimų asignavimų pagal EGF eilutę 04 05 01; primena, kad EGF buvo sukurtas kaip atskira priemonė, turinti savo tikslus ir terminus, todėl jam reikia skirti specialius asignavimus ir taip išvengti perkėlimų iš kitų biudžeto eilučių, kaip būdavo praeityje, nes dėl perkėlimų gali būti trukdoma pasiekti EGF politikos tikslus;

10.  apgailestauja dėl Tarybos sprendimo neleisti pratęsti leidimo taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą dėl krizės, pagal kurią galima papildomai teikti finansinę pagalbą darbuotojams, atleistiems dėl dabartinės ekonomikos ir finansų krizės, kartu su pagalba darbuotojams, praradusiems darbą dėl pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir pagal kurią galima padidinti Sąjungos bendro finansavimo lygį iki 65 proc. programos sąnaudų, prašymų, pateiktų po 2011 m. gruodžio 31 d. termino, atvejais, ir ragina Tarybą nedelsiant vėl leisti taikyti šią priemonę;

11.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

12.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (EGF/2012/000 TA 2012 – techninė pagalba Komisijos iniciatyva)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą 2012/408/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika