Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2058(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0187/2012

Teksty złożone :

A7-0187/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/06/2012 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0234

Teksty przyjęte
PDF 295kWORD 51k
Wtorek, 12 czerwca 2012 r. - Strasburg
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: EGF/2012/000 TA 2012 – pomoc techniczna z inicjatywy Komisji
P7_TA(2012)0234A7-0187/2012
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (EGF/2012/000 TA 2012 – pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) (COM(2012)0160 – C7-0091/2012 – 2012/2058(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi i Radzie (COM(2012)0160 – C7–0091/2012),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1), zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją, a w szczególności jego pkt 28,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(2) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–   uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 28 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7–0187/2012),

A.  mając na uwadze, że Unia Europejska opracowała odpowiednie instrumenty legislacyjne i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy,

B.  mając na uwadze, że Komisja uruchamia fundusz zgodnie z ogólnymi zasadami ustanowionymi w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a także zgodnie z przepisami wykonawczymi mającymi zastosowanie do tej formy wykonywania budżetu,

C.   mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu EFG,

D.  mając na uwadze, że z inicjatywy Komisji co roku można udostępnić maksymalnie 0,35% rocznej kwoty EFG na pomoc techniczną w celu finansowania monitorowania, informacji, wsparcia administracyjnego i technicznego, a także audytu, kontroli i działań związanych z oceną, niezbędnych do wdrożenia rozporządzenia w sprawie EFG, jak określono w jego art. 8 ust. 1, w tym dostarczania informacji i wytycznych państwom członkowskim w zakresie wykorzystywania, monitorowania i oceny EFG oraz informowania europejskich i krajowych partnerów społecznych o wykorzystaniu EFG (art. 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG),

E.   mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG („Informacja i upowszechnianie”) Komisja ma obowiązek stworzenia strony internetowej dostępnej we wszystkich językach Unii, udostępniającej informacje o wnioskach i podkreślającej rolę władzy budżetowej,

F.  mając na uwadze, że na podstawie tych artykułów Komisja zwróciła się o uruchomienie EFG w celu monitorowania otrzymanych wniosków, w związku z którymi wypłacono środki, oraz zaproponowanych i wdrożonych działań, a także w celu poszerzenia strony internetowej, drukowania publikacji i tworzenia narzędzi audiowizualnych, utworzenia bazy wiedzy, udzielania państwom członkowskim wsparcia administracyjnego i technicznego oraz przygotowania ostatecznej oceny EFG,

G.   mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  zgadza się na zaproponowane przez Komisję środki, które będą finansowane jako pomoc techniczna zgodnie z art. 8 ust. 1 i ust. 4, jak również art. 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG;

2.  zauważa, że Komisja rozpocznie przygotowanie ostatecznej oceny EFG; ubolewa jednak nad tym, że wyniki tej oceny będą dostępne zbyt późno, by można je było uwzględnić w dyskusji nad nowym rozporządzeniem dotyczącym EFG w latach 2014–2020, w szczególności w odniesieniu do skuteczności stosowania kryterium odstępstwa związanego z kryzysem, ponieważ związane z nim sprawy dotyczące EFG nie zostały poddane analizie w śródokresowym sprawozdaniu dotyczącym oceny EFG;

3.  uważa, że można poczynić inne oszczędności w odniesieniu do wsparcia administracyjnego i technicznego, o które wystąpiła Komisja;

4.  zwraca się do Komisji z zapytaniem na temat wpływu i skuteczności narzędzi informacyjnych finansowanych w ramach pomocy technicznej w poprzednich latach; prosi o wiarygodne dane dotyczące wykorzystania tych narzędzi;

5.  zwraca uwagę na fakt, że Komisja będzie nadal pracować nad standaryzowanymi procedurami dla uproszczenia wniosków, szybszego ich rozpatrywania i lepszej sprawozdawczości; zwraca się do Komisji, by przedstawiła postępy poczynione w wyniku wykorzystania pomocy technicznej w 2011 r.; przypomina o konieczności skrócenia procedur dotyczących wniosków;

6.  przypomina o znaczeniu tworzenia sieci kontaktów i wymiany informacji na temat EFG; popiera zatem finansowanie grupy eksperckiej osób do kontaktu w sprawie EFG; podkreśla ponadto, jak ważny jest wzajemny kontakt wszystkich osób zajmujących się wnioskami w sprawie EFG, w tym partnerów społecznych, w celu osiągnięcia jak największego efektu synergii;

7.  zachęca państwa członkowskie do korzystania z możliwości wymiany najlepszych wzorców oraz do uczenia się szczególnie od tych państw członkowskich, które uruchomiły już krajowe sieci informacji na temat EFG z udziałem partnerów społecznych i zainteresowanych stron na szczeblu lokalnym, tak aby w przypadku wystąpienia masowych zwolnień posiadać już dobrą strukturę pomocy;

8.  zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych działań na rzecz poprawy przepisów proceduralnych i budżetowych celem szybszego uruchamiania EFG; docenia w związku z tym ulepszoną procedurę, wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszenie uwalniania dotacji, mającą na celu przedstawianie władzy budżetowej oceny Komisji dotyczącej kwalifikowalności wniosku EFG równocześnie z wnioskiem o uruchomienie funduszu; ma nadzieję, że dalsze ulepszenia procedury zostaną zrealizowane w ramach nadchodzącego przeglądu EFG i że zwiększy się skuteczność, przejrzystość i widoczność EFG;

9.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w następstwie ponawianych wniosków Parlamentu w budżecie na rok 2012 uwidocznione są środki na płatności w wysokości 50 mln EUR w linii budżetowej EFG 04 05 01; przypomina, że EFG stworzono jako osobny specjalny instrument z własnymi celami i terminami i że w związku z tym ma on prawo do własnych środków, co pozwoli uniknąć przesunięć z innych linii budżetowych, jak miało to miejsce w przeszłości i co mogłoby być ze szkodą dla realizacji celów politycznych EFG;

10.  wyraża ubolewanie z powodu decyzji Rady o zablokowaniu przedłużenia odstępstwa związanego z kryzysem, które oprócz pracowników tracących pracę z powodu zmian strukturalnych w handlu światowym pozwala na objęcie pomocą finansową również pracowników zwalnianych w wyniku obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego, a także na podwyższenie stopy współfinansowania przez UE do wartości 65% kosztów programu w przypadku wniosków złożonych po 31 grudnia 2011 r., oraz wzywa Radę do bezzwłocznego ponownego wprowadzenia tego środka;

11.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

12.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

13.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
(2) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (EGF/2012/000 TA 2012 – pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2012/408/UE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności