Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2058(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0187/2012

Ingivna texter :

A7-0187/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/06/2012 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0234

Antagna texter
PDF 211kWORD 42k
Tisdagen den 12 juni 2012 - Strasbourg
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2012/000 TA 2012 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ
P7_TA(2012)0234A7-0187/2012
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 12 juni 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (EGF/2012/000 TA 2012 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) (COM(2012)0160 – C7-0091/2012 – 2012/2058(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0160 – C7-0091/2012),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 28,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (fonden)(2),

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0187/2012), och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen har inrättat lämpliga lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Kommissionen genomför fonden i enlighet med de allmänna reglerna i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3) och de genomförandebestämmelser för denna som är tillämpliga för denna form av budgetgenomförande.

C.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 när det gäller beslut om fondens utnyttjande.

D.  Enligt artikel 8.1 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter får upp till 0,35 procent av fondens årliga anslag användas för tekniskt stöd på kommissionens initiativ i syfte att finansiera övervakning, information, administrativt och tekniskt stöd samt revision, kontroll och utvärderingar som krävs för genomförandet av denna förordning, inklusive information och riktlinjer till medlemsstaterna om användning, övervakning och utvärdering av fonden samt information till europeiska och nationella arbetsmarknadsparter om hur fonden ska användas (artikel 8.4 i förordningen).

E.  I enlighet med artikel 9.2 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (Information och annonsering) är kommissionen skyldig att skapa en webbplats, som ska vara tillgänglig på unionens alla språk, för att tillhandahålla och sprida information om ansökningar och belysa budgetmyndighetens roll.

F.  Kommissionen begärde, med utgångspunkt från dessa artiklar, att fonden skulle utnyttjas för att övervaka inkomna ansökningar för vilka stöd utbetalats, samt föreslagna och genomförda åtgärder, för att utöka webbplatsen, för att ta fram publikationer och audiovisuella instrument, för att upprätta en kunskapsbas, för att tillhandahålla administrativt och tekniskt stöd till medlemsstaterna och för att förbereda den slutliga bedömningen av fonden.

G.  Ansökan uppfyller kriterierna för stöd enligt förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1.  Europaparlamentet stöder de åtgärder som kommissionen föreslagit och som ska finansieras som tekniskt stöd i enlighet med artikel 8.1 och 8.4 samt artikel 9.2 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

2.  Europaparlamentet noterar att kommissionen kommer att börja förbereda slututvärderingen av fonden. Parlamentet beklagar emellertid att resultatet kommer att komma för sent för att det ska kunna användas i diskussionen om den nya förordningen om fonden för perioden 2014–2020, särskilt när det gäller effektiviteten i tillämpningen av krisundantagskriteriet, eftersom de berörda insatserna inom ramen för fonden inte analyserades i halvtidsutvärderingen av fonden.

3.  Europaparlamentet anser att ytterligare besparingar skulle kunna göras när det gäller det administrativa och tekniska stöd som kommissionen begärt.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att redogöra för verkan och effektiviteten hos de informationsverktyg som under tidigare år har finansierats av tekniskt stöd. Parlamentet efterlyser tillförlitliga uppgifter om hur dessa verktyg har använts.

5.  Europaparlamentet noterar att kommissionen kommer att fortsätta sitt arbete med standardiserade förfaranden för förenklade ansökningar, påskyndad handläggning av ansökningar och bättre rapportering. Kommissionen uppmanas att visa de framsteg som gjorts tack vare användningen av tekniskt stöd under 2011. Parlamentet påminner om att ansökningsförfarandena måste förkortas.

6.  Europaparlamentet påminner om vikten av nätverkssamarbete och informationsutbyte om fonden. Parlamentet stöder därför finansieringen av fondens expertgrupp med kontaktpersoner. Parlamentet betonar även vikten av att främja kontakten mellan alla som är involverade i tillämpningar som rör fonden, bl.a. arbetsmarknadens parter, för att skapa så många synergier som möjligt.

7.  Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att dra nytta av utbytet av bästa praxis och att särskilt ta efter de medlemsstater som redan har inrättat nationella informationsnätverk för fonden som omfattar arbetsmarknadens parter och andra berörda lokala parter i syfte att ha tillgång till en bra stödstruktur så snart det finns risk för massuppsägningar.

8.  Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att förbättra förfaranden och budgethantering så att fonden snabbare ska kunna tas i anspråk. Parlamentet uppskattar i denna mening det förbättrade förfarande som infördes av kommissionen efter en begäran från parlamentet om att snabba på frigörandet av bidrag i syfte att inför budgetmyndigheten lägga fram kommissionens bedömning av huruvida en ansökan till fonden är berättigad tillsammans med förslaget om utnyttjande av fonden. Parlamentet hoppas att ytterligare förbättringar i förfarandet kommer att göras inom ramen för kommande översyner av fonden och att större effektivitet, transparens och synlighet för fonden kommer att uppnås.

9.  Europaparlamentet välkomnar att budgeten för 2012, efter upprepade krav från parlamentet, innehåller betalningsbemyndiganden på 50 000 000 EUR för budgetpost 04 05 01 som avser fonden. Parlamentet påminner om att fonden skapades som ett separat särskilt instrument med egna mål och tidsfrister och därför förtjänar ett eget anslag, som innebär att man undviker överföringar från andra budgetposter, vilket inträffade tidigare och som kunde inverka negativt på uppfyllandet av fondens mål.

10.  Europaparlamentet beklagar rådets beslut att blockera förlängningen av ”krisundantaget”, som möjliggör tillhandahållande av ekonomiskt stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av den nuvarande finansiella och ekonomiska krisen utöver de arbetstagare som har blivit uppsagda på grund av strukturförändringar inom världshandeln, och möjliggör en ökning av unionens andel av samfinansieringen till 65 procent av kostnaderna för programmen, för ansökningar som lämnats in efter tidsfristen den 31 december 2011, och uppmanar rådet att omedelbart återinföra denna åtgärd.

11.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (EGF/2012/000 TA 2012 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut 2012/408/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy