29 Ιουνίου 2015
P7_TA(2012)0241(COR02)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
στον κανονισμό (ΕE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Ιουνίου 2012 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού)
(COM(2011)0241 - C7-0116/2011 - 2011/0117(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 95kWORD 60k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου