Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0385(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0172/2012

Teksty złożone :

A7-0172/2012

Debaty :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Głosowanie :

PV 13/06/2012 - 7.4
CRE 13/06/2012 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 12/03/2013 - 10.2
CRE 12/03/2013 - 10.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0242
P7_TA(2013)0069

Teksty przyjęte
PDF 691kWORD 332k
Środa, 13 czerwca 2012 r. - Strasburg
Nadzór gospodarczy i budżetowy nad państwami członkowskimi strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej ***I
P7_TA(2012)0242A7-0172/2012

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 13 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły
(1)  Bezprecedensowy globalny kryzys, który od trzech lat wywiera negatywny wpływ na światową gospodarkę, w znacznym stopniu naruszył podstawy wzrostu gospodarczego i stabilności finansowej oraz doprowadził do istotnego pogorszenia sytuacji państw członkowskich pod względem odnotowywanych poziomów deficytu budżetowego i długu publicznego, co szereg z nich zmusiło do ubiegania się o pomoc finansową poza ramami Unii.
(1)  Bezprecedensowy globalny kryzys, który od 2007 r. wywiera negatywny wpływ na światową gospodarkę, w znacznym stopniu naruszył podstawy wzrostu gospodarczego i stabilności finansowej oraz doprowadził do istotnego pogorszenia sytuacji państw członkowskich pod względem odnotowywanych poziomów deficytu budżetowego i długu publicznego, co szereg z nich zmusiło do ubiegania się o pomoc finansową w Unii oraz poza nią.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)
(1a)  Artykuł 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły
(2)  Prawo Unii powinno zapewniać pełną zgodność między ustanowionymi w Traktacie unijnymi ramami wielostronnego nadzoru a ewentualnymi warunkami związanymi z tego rodzaju pomocą finansową. Gospodarcza i finansowa integracja państw członkowskich, których walutą jest euro, wymaga wzmocnionego nadzoru celem zapobieżenia wystąpieniu w strefie euro efektu domina, którego źródłem może być państwo członkowskie dotknięte trudnościami w odniesieniu do swojej stabilności finansowej.
(2)  Prawo Unii powinno zapewniać pełną zgodność między ustanowionymi w Traktacie unijnymi ramami wielostronnego nadzoru a ewentualnymi warunkami związanymi z tego rodzaju pomocą finansową. Gospodarcza i finansowa integracja wszystkich państw członkowskich, szczególnie tych, których walutą jest euro, wymaga zwiększonego nadzoru celem zapobieżenia wystąpieniu w strefie euro, a szerzej w całej Unii, efektu domina, którego źródłem może być państwo członkowskie dotknięte trudnościami w odniesieniu do swojej stabilności finansowej.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły
(3)  Intensywność nadzoru gospodarczego i budżetowego powinna być współmierna do wagi napotykanych trudności finansowych i powinna należycie uwzględniać charakter otrzymanej pomocy finansowej, która może sięgać od czysto zapobiegawczej pomocy udzielanej na podstawie kryteriów kwalifikowalności aż po obszerny program dostosowań makroekonomicznych powiązany z surowymi warunkami.
(3)  Intensywność nadzoru gospodarczego i budżetowego powinna być współmierna i proporcjonalna do wagi napotykanych trudności finansowych i powinna należycie uwzględniać charakter otrzymanej pomocy finansowej, która może sięgać od czysto zapobiegawczej pomocy udzielanej na podstawie kryteriów kwalifikowalności aż po obszerny program dostosowań makroekonomicznych powiązany z surowymi warunkami. Każdy program dostosowań makroekonomicznych powinien uwzględniać krajowy program reform danego państwa członkowskiego w kontekście strategii Unii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły
(4)  Państwo członkowskie, którego walutą jest euro, powinno podlegać wzmocnionemu nadzorowi jeżeli jest dotknięte lub zagrożone poważnymi zaburzeniami finansowymi, tak aby zapewnić szybkie przywrócenie jego sytuacji do stanu normalnego oraz chronić pozostałe państwa członkowskie strefy euro przed ewentualnymi negatywnymi skutkami ubocznymi. Ten wzmocniony nadzór powinien obejmować poszerzony dostęp do informacji niezbędnych do ścisłego monitorowania sytuacji gospodarczej, budżetowej i finansowej oraz regularne składanie sprawozdań Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu lub ewentualnemu wyznaczonemu przezeń w tym celu podkomitetowi. Ten sam tryb nadzoru powinien mieć zastosowanie do państw członkowskich ubiegających się o udzielenie pomocy zapobiegawczej przez Europejski Instrument Stabilności Finansowej, europejski mechanizm stabilności, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) lub jakąkolwiek inną międzynarodową instytucję finansową.
(4)  Państwo członkowskie, którego walutą jest euro, powinno podlegać wzmocnionemu nadzorowi jeżeli jest dotknięte lub zagrożone poważnymi zaburzeniami finansowymi, tak aby zapewnić szybkie przywrócenie jego sytuacji do stanu normalnego oraz chronić pozostałe państwa członkowskie strefy euro przed ewentualnymi negatywnymi skutkami ubocznymi. Ten wzmocniony nadzór powinien być proporcjonalny do wagi problemów i odpowiednio stopniowany. Powinien obejmować poszerzony dostęp do informacji niezbędnych do ścisłego monitorowania sytuacji gospodarczej, budżetowej i finansowej oraz regularne składanie sprawozdań właściwej komisji Parlamentu Europejskiego oraz Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu lub ewentualnemu wyznaczonemu przezeń w tym celu podkomitetowi. Ten sam tryb nadzoru powinien mieć zastosowanie do państw członkowskich ubiegających się o udzielenie pomocy zapobiegawczej przez Europejski Instrument Stabilności Finansowej, europejski mechanizm stabilności, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) lub jakąkolwiek inną międzynarodową instytucję finansową.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)
(4a)  Państwo członkowskie objęte wzmocnionym nadzorem powinno również przyjmować środki zmierzające do zlikwidowania przyczyn lub potencjalnych przyczyn trudności. W tym celu państwo to powinno uwzględnić wszystkie zalecenia skierowane do niego w trakcie trwania procedury nadmiernego deficytu lub nadmiernego zakłócenia równowagi makroekonomicznej.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły
(5)  Nadzór nad sytuacją gospodarczą i finansową należy istotnie wzmocnić w przypadku państw członkowskich objętych programem dostosowań makroekonomicznych. Ze względu na kompleksowy charakter takiego programu inne procedury nadzoru gospodarczego i budżetowego powinny zostać zawieszone na czas trwania programu dostosowań makroekonomicznych, tak aby uniknąć powielania obowiązków w zakresie sprawozdawczości.
(5)  Nadzór nad sytuacją gospodarczą i finansową należy istotnie wzmocnić w przypadku państw członkowskich objętych programem dostosowań makroekonomicznych. Ze względu na kompleksowy charakter takiego programu inne procedury nadzoru gospodarczego i budżetowego powinny zostać zawieszone lub w stosownych przypadkach usprawnione na czas trwania programu dostosowań makroekonomicznych, tak aby zapewnić spójny nadzór nad polityką gospodarczą oraz uniknąć powielania obowiązków w zakresie sprawozdawczości. Jednak przygotowując program dostosowań makroekonomicznych państwo członkowskie powinno uwzględnić wszystkie zalecenia skierowane do niego w trakcie trwania procedury nadmiernego deficytu lub nadmiernego zakłócenia równowagi makroekonomicznej.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)
(5a)  Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej1 swobodny przepływ kapitału, będący podstawową zasadą TFUE, może zostać ograniczony przepisami krajowymi, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa publicznego. Zaliczać się do nich może zwalczanie uchylania się od płacenia podatków, zwłaszcza w przypadku państw członkowskich strefy euro dotkniętych lub zagrożonych poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej.
1Zob. sprawy C-463/00 i C-174/04.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 b preambuły (nowy)
(5b)  Tego rodzaju uchylanie się od płacenia podatków stanowi deficyt przychodów, który może być równy lub wyższy od kwoty pomocy finansowej otrzymanej od jednego lub kilku państw członkowskich, MFW, Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej, europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej, europejskiego mechanizmu stabilności, a przede wszystkim jest rezultatem wadliwego wdrażania krajowej polityki budżetowej.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 c preambuły (nowy)
(5c)  Na wniosek Komisji i po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym Rada może zezwolić na ograniczenia wobec krajów trzecich odpowiedzialnych za przepływy kapitału, które stwarzają poważne trudności dla funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej, zgodnie z art. 66 TFUE.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)
(6a)  Zgodnie z aktualnymi przepisami i praktyką krajową, państwa członkowskie powinny włączyć partnerów społecznych i społeczeństwo obywatelskie w przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i ocenę programów pomocy technicznej.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły
(7)  Decyzja w sprawie nieprzestrzegania przez państwo członkowskie dotyczącego go programu dostosowawczego powinna również pociągać za sobą zawieszenie płatności lub zobowiązań Unii zgodnie z art. 21 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr XXX ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006,
skreślony
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy)
(7a)  Mogą nastąpić okoliczności, w których ochrona państwa członkowskiego przed niestabilnością rynków daje w dłuższej perspektywie lepszy rezultat jeśli chodzi o ustabilizowanie sytuacji ekonomicznej tego państwa członkowskiego oraz jego zdolność spłacenia długu. W takich przypadkach państwo członkowskie można tymczasowo objąć ochroną prawną na podstawie decyzji Komisji. Rada powinna móc uchylić taką decyzję Komisji właściwą większością głosów.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 b preambuły (nowy)
(7b)  Odniesienia do pomocy finansowej w niniejszym rozporządzeniu powinny obejmować również wsparcie finansowe udzielone na zasadzie zapobiegawczej, chyba że określono inaczej.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 c preambuły (nowy)
(7c)  Decyzję o objęciu danego państwa członkowskiego zwiększonym nadzorem na mocy niniejszego rozporządzenia Komisja powinna podjąć w ścisłej współpracy z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego i stosownymi europejskimi urzędami nadzoru. Komisja powinna również współdziałać z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym przedłużeniu zwiększonego nadzoru.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
1.  W niniejszym rozporządzeniu określono przepisy służące wzmocnieniu nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej lub otrzymującymi względnie mogącymi otrzymać pomoc finansową od przynajmniej jednego innego państwa, Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej, europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej, europejskiego mechanizmu stabilności lub innych międzynarodowych instytucji finansowych takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).
1.  W niniejszym rozporządzeniu określono przepisy służące wzmocnieniu nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi, których walutą jest euro i które:
- doświadczają poważnych trudności w odniesieniu do ich stabilności finansowej i/lub stabilności ich finansów publicznych, lub są zagrożone takimi trudnościami, co może wywołać negatywne skutki uboczne dla innych państw członkowskich strefy euro; i/lub
- zwracają się o pomoc finansową lub otrzymują taką pomoc od przynajmniej jednego innego państwa, Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej, europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej, europejskiego mechanizmu stabilności lub innych międzynarodowych instytucji finansowych takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące krajowych zasad budżetowych i koordynacji polityki gospodarczej.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Stosując niniejsze rozporządzenie Komisja, Rada i państwa członkowskie w pełni przestrzegają art. 152 TFUE, zaś zalecenia przyjęte na mocy niniejszego rozporządzenia są wydawane w pełnym poszanowaniu krajowych praktyk i instytucji w zakresie kształtowania płac. Stosując niniejsze rozporządzenie oraz zalecenia wydane na jego mocy, Komisja, Rada i państwa członkowskie uwzględniają art. 28 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej; ich stosowanie nie narusza prawa do negocjowania, zawierania i egzekwowania układów zbiorowych ani do podejmowania działań zbiorowych zgodnie z ustawami i praktykami krajowymi.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)
Artykuł 1a

Bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące krajowych zasad budżetowych i koordynacji polityki gospodarczej

1.  W celu lepszej koordynacji planowania emisji długu publicznego państwa członkowskie z wyprzedzeniem informują Komisję i Radę o swoich planach emisji długu publicznego.
2.  Z myślą o stworzeniu hierarchii najlepszych praktyk i wypracowywaniu lepszej koordynacji polityki gospodarczej, państwa członkowskie dokładają starań, aby wszystkie poważniejsze planowane reformy polityki gospodarczej były wcześniej omawiane z pozostałymi państwami członkowskimi, a w stosownych przypadkach koordynują z nimi te reformy.
3.  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1466/97 państwa członkowskie dopilnowują, by sytuacja budżetowa ich sektora instytucji rządowych i samorządowych w perspektywie średnioterminowej była zrównoważona lub wykazywała nadwyżki.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1
1.  Komisja może podjąć decyzję o objęciu wzmocnionym nadzorem państwa członkowskiego dotkniętego poważnymi trudnościami w odniesieniu do jego stabilności finansowej. Danemu państwu członkowskiemu umożliwia się uprzednio wyrażenie opinii. Komisja podejmuje co sześć miesięcy decyzję o ewentualnym przedłużeniu wzmocnionego nadzoru.
1.  Na podstawie ostatniego szczegółowego przeglądu zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 oraz biorąc pod uwagę dodatkowe obiektywne kryteria, w tym ostrzeżenia wydane przez Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) oraz sprawozdania, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr…/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia … [w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i oceny projektów planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich strefy euro] Komisja może podjąć decyzję o objęciu państwa członkowskiego wzmocnionym nadzorem. W ciągu 10 dni od podjęcia takiej decyzji Rada może ją uchylić kwalifikowaną większością głosów. Danemu państwu członkowskiemu umożliwia się wyrażenie opinii przed podjęciem decyzji. Komisja podejmuje co sześć miesięcy decyzję o ewentualnym przedłużeniu wzmocnionego nadzoru.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Jeżeli Komisja postanowi objąć państwo członkowskie wzmocnionym nadzorem, zgodnie z ust. 1, należycie zawiadamia o tym ERRS i w stosownych przypadkach informuje to państwo członkowskie o efektach wzmocnionego nadzoru.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2
2.  Komisja podejmuje decyzję o objęciu wzmocnionym nadzorem państwa członkowskiego otrzymującego zapobiegawczą pomoc finansową od przynajmniej jednego innego państwa, Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej, europejskiego mechanizmu stabilności lub jakiejkolwiek innej międzynarodowej instytucji finansowej takiej jak MFW. Komisja ustanawia wykaz instrumentów zapobiegawczej pomocy finansowej i dokonuje jego aktualizacji celem uwzględnienia ewentualnych zmian w polityce w zakresie udzielania pomocy finansowej prowadzonej przez Europejski Instrument Stabilności Finansowej, europejski mechanizm stabilności lub jakąkolwiek inną międzynarodową instytucję finansową.
2.  Komisja podejmuje decyzję o objęciu wzmocnionym nadzorem państwa członkowskiego otrzymującego lub ubiegającego się o zapobiegawczą pomoc finansową od przynajmniej jednego innego państwa, Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej, europejski mechanizm stabilizacji finansowej, europejskiego mechanizmu stabilności lub jakiejkolwiek innej międzynarodowej instytucji finansowej takiej jak MFW.
Komisja podaje do wiadomości publicznej decyzje podjęte na mocy ust. 1 i 2.

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3
3.  Przepisy ust. 2 nie mają zastosowania do państwa członkowskiego otrzymującego zapobiegawczą pomoc finansową w postaci linii kredytowej, która nie jest uwarunkowana przyjęciem nowych środków polityki przez dane państwo członkowskie, do czasu skorzystania z tej linii kredytowej.
3.  Komisja może postanowić, że przepisy ust. 2 nie mają zastosowania do państwa członkowskiego otrzymującego zapobiegawczą pomoc finansową w postaci linii kredytowej, która nie jest uwarunkowana przyjęciem nowych środków polityki przez dane państwo członkowskie, do czasu skorzystania z tej linii kredytowej.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3a (nowy)
3a.  Komisja ustanawia wykaz instrumentów pomocy finansowej, które mogą wywołać zwiększony nadzór zgodnie z ust. 2, oraz regularnie dokonuje aktualizacji tego wykazu.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
1.  Państwo członkowskie objęte wzmocnionym nadzorem przyjmuje, w porozumieniu i we współpracy z Komisją, działającą w powiązaniu z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC), środki mające na celu zlikwidowanie przyczyn lub potencjalnych przyczyn trudności.
1.  Państwo członkowskie objęte wzmocnionym nadzorem, w porozumieniu i we współpracy z Komisją, działającą w powiązaniu z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC), europejskim organem nadzoru (Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego) ustanowionym na mocy rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady1, europejskim organem nadzoru (Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych ) ustanowionym na mocy rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady2 oraz europejskim organem nadzoru (Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ) ustanowionym na mocy rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady3 (występującymi wspólnie pod nazwą „europejskie organy nadzoru)”, ERRS oraz w stosownych wypadkach Instrumentem Stabilności Finansowej przyjmuje środki mające na celu zlikwidowanie przyczyn lub potencjalnych przyczyn trudności, biorąc pod uwagę wszelkie zalecenia do niego skierowane na mocy rozporządzeń (WE) nr 1466/97, (WE) nr 1467/97 lub (UE) nr 1176/2011 w odniesieniu do krajowych programów reform oraz programów stabilności i konwergencji. O tych środkach są informowane: grupa robocza Eurogrupy, Komitet Ekonomiczno-Finansowy, właściwa komisja Parlamentu Europejskiego oraz parlamentu danego państwa członkowskiego.
1 Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.
2 Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.
3 Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Komisja bada potencjalne negatywne skutki uboczne wywołane przez inne państwa członkowskie, w tym w obszarze podatków. W przypadku gdy Komisja wykryje takie negatywne skutki uboczne, Rada, na zalecenie Komisji, przedstawia, zgodnie z procedurą określoną w art. 121 ust. 2 TFUE, konieczne zalecenia do państw członkowskich uznanych za źródło negatywnych skutków ubocznych.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – część wprowadzająca
3.  Na żądanie Komisji państwo członkowskie objęte wzmocnionym nadzorem:
3.  Na żądanie Komisji, na mocy art. 2 ust. 1, państwo członkowskie objęte wzmocnionym nadzorem:
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a)
a) przekazuje Komisji, EBC i Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowemu (EUNB) z wymaganą częstością zdezagregowane informacje na temat sytuacji finansowej instytucji finansowych podlegających nadzorowi krajowych organów nadzoru;
(a) przekazuje stosownym europejskim organom nadzoru, zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) 1094/2010 i rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 z wymaganą częstością zdezagregowane informacje na temat zmian w jego systemie finansowym, łącznie z analizą wyników testów warunków skrajnych i analizą podatności przeprowadzonymi zgodnie z lit. b. Na podstawie wniosków wysnutych w oparciu o wskaźniki tablicy wyników dotyczących zaburzeń równowagi makroekonomicznej stosowne europejskie urzędy nadzoru przygotowują, w porozumieniu z ERRS, ocenę potencjalnych słabych punktów w systemie finansowym i przekazują tę ocenę Komisji z częstotliwością przez nią wskazaną oraz EBC.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b)
(b) przeprowadza, pod nadzorem EUNB, testy warunków skrajnych lub analizy podatności niezbędne do oceny odporności sektora bankowego na różnego rodzaju wstrząsy o charakterze makroekonomicznym lub finansowym określone przez Komisję i EBC, jak również przekazuje im szczegółowe wyniki;
(b) przeprowadza, pod nadzorem stosownych europejskich urzędów nadzoru, testy warunków skrajnych lub analizy podatności niezbędne do oceny odporności sektora finansowego na różnego rodzaju wstrząsy o charakterze makroekonomicznym i finansowym – określone przez Komisję i EBC w porozumieniu ze stosownymi europejskimi urzędami nadzoru i ERRS;
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c)
(c) podlega okresowym ocenom swoich możliwości w zakresie nadzoru nad sektorem bankowym w ramach szczególnych fachowych kontroli prowadzonych przez EUNB;
(c) podlega regularnym ocenom swoich możliwości w zakresie nadzoru nad sektorem finansowym w ramach szczególnych fachowych kontroli prowadzonych przez stosowne europejskie urzędy nadzoru;
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d)
(d) przekazuje wszelkie informacje niezbędne do monitorowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej przewidzianego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania.
(d) przekazuje wszelkie informacje niezbędne do monitorowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej przewidzianego w rozporządzeniu (UE) nr 1176/2011.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Na żądanie Komisji, na mocy art. 2 ust. 2, państwo członkowskie objęte wzmocnionym nadzorem:
(a) przekazuje Komisji, EBC oraz stosownym europejskim organom nadzoru, zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) 1094/2010 i rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 z wymaganą częstością zdezagregowane informacje na temat zmian w jego systemie finansowym, łącznie z analizą wyników testów warunków skrajnych i analizą podatności przeprowadzonymi zgodnie z lit. b. Komisja, EBC i stosowne europejskie urzędy nadzoru zachowują poufność otrzymanych zdezagregowanych danych;
(b) przeprowadza, pod nadzorem stosownych europejskich urzędów nadzoru, testy warunków skrajnych lub analizy podatności niezbędne do oceny odporności sektora finansowego na różnego rodzaju wstrząsy o charakterze makroekonomicznym i finansowym – określone przez Komisję i EBC w porozumieniu ze stosownymi europejskimi urzędami nadzoru i ERRS;
(c) podlega regularnym ocenom swoich możliwości w zakresie nadzoru nad sektorem finansowym w ramach szczególnych fachowych kontroli prowadzonych przez stosowne europejskie urzędy nadzoru;
(d) przekazuje wszelkie informacje niezbędne do monitorowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej przewidzianego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011.
Państwa członkowskie otrzymujące wsparcie finansowe na rzecz dokapitalizowania instytucji finansowych dodatkowo prowadzą sprawozdawczość dotyczącą warunków nałożonych na te instytucje finansowe, obejmującą wynagrodzenia kadry kierowniczej i warunki kredytowania gospodarki realnej.

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4
4.  Komisja, w powiązaniu z EBC, przeprowadza okresowe wizyty kontrolne w państwie członkowskim objętym nadzorem celem weryfikacji postępów osiągniętych we wdrażaniu środków, o których mowa w ust. 1, 2 i 3. Komisja przekazuje co trzy miesiące swoje ustalenia Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu lub ewentualnemu wyznaczonemu przezeń w tym celu podkomitetowi, oceniając w szczególności, czy konieczne są dodatkowe środki. Te wizyty kontrolne zastępują monitorowanie na miejscu, o którym mowa w art. 10a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1467/97.
4.  Komisja, w powiązaniu z EBC i ze stosownymi europejskimi urzędami nadzoru oraz – w stosownych przypadkach – z MFW, przeprowadza okresowe wizyty kontrolne w państwie członkowskim objętym wzmocnionym nadzorem celem weryfikacji postępów osiągniętych we wdrażaniu środków, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 3a. Komisja przekazuje co trzy miesiące swoje ustalenia Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu oraz właściwej komisji Parlamentu Europejskiego, oceniając w szczególności, czy konieczne są dodatkowe środki. Te wizyty kontrolne zastępują monitorowanie na miejscu, o którym mowa w art. 10a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1467/97.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5
5.  Jeżeli na podstawie oceny, o której mowa w ust. 4, stwierdza się, że konieczne są dodatkowe środki, a sytuacja finansowa danego państwa członkowskiego ma znaczący negatywny wpływ na stabilność finansową strefy euro, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, może zalecić danemu państwu członkowskiemu ubieganie się o pomoc finansową oraz przygotowanie programu dostosowań makroekonomicznych. Rada może podjąć decyzję o podaniu tego zalecenia do wiadomości publicznej.
5.  Jeżeli na podstawie wizyt kontrolnych, o których mowa w ust. 4, ocenia się, że konieczne są dodatkowe środki, a sytuacja finansowa i gospodarcza danego państwa członkowskiego stanowi ryzyko dla stabilności finansowej lub sprawnego funkcjonowania strefy euro, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, może jednocześnie:
(a) zalecić danemu państwu członkowskiemu ubieganie się o pomoc finansową oraz przygotowanie programu dostosowań makroekonomicznych;
(b)  Zalecić Europejskiemu Instrumentowi Stabilności Finansowej lub europejskiemu mechanizmowi stabilności zaoferowanie pomocy finansowej, w powiązaniu z odpowiednimi warunkami, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu.
Rada może podjąć decyzję o podaniu swojego zalecenia do wiadomości publicznej.

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)
Jeżeli państwo członkowskie ubiega się o pomoc finansową z europejskiego mechanizmu stabilności zgodnie z ust. 3 lit. a, pozostałe państwa członkowskie dokładają wszelkich starań, by państwo to terminowo uzyskało pomoc z europejskiego mechanizmu stabilności.

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – litera a)
(a) właściwa komisja Parlamentu Europejskiego może zaprosić przedstawicieli danego państwa członkowskiego do udziału w wymianie poglądów;
(a) właściwa komisja Parlamentu Europejskiego może zaoferować danemu państwu członkowskiemu i Komisji możliwość udziału w wymianie poglądów;
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – litera ba) (nowa)
(ba)  Komisja w stosownym czasie informuje właściwą komisję Parlamentu Europejskiego o treści zalecenia.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 a (nowy)
6a.  W ciągu całego procesu właściwa komisja Parlamentu Europejskiego i parlament danego państwa członkowskiego mogą zapraszać przedstawicieli MFW, EBC i Komisji do udziału w dialogu gospodarczym na tematy istotne z punktu widzenia właściwego funkcjonowania gospodarki.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4
Państwo członkowskie, które zamierza uzyskać pomoc finansową od przynajmniej jednego innego państwa, Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej, europejskiego mechanizmu stabilności, MFW lub innej instytucji poza ramami Unii, bezzwłocznie informuje o swoich planach Radę, Komisję i EBC. Komitet Ekonomiczno-Finansowy lub ewentualny wyznaczony przezeń w tym celu podkomitet poddaje dyskusji planowane ubieganie się o pomoc finansową, po otrzymaniu oceny Komisji.

Państwo członkowskie, które zamierza ubiegać się o pomoc finansową od przynajmniej jednego innego państwa członkowskiego, Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej, europejskiego mechanizmu stabilności, MFW lub innej instytucji poza ramami Unii, bezzwłocznie informuje o swoich planach Parlament Europejski, Radę, Komisję i EBC. Po otrzymaniu oceny Komisji Komitet Ekonomiczno-Finansowy poddaje dyskusji planowane ubieganie się o pomoc finansową, aby przeanalizować m.in. możliwości istniejących na mocy stosowanych w Unii lub strefie euro instrumentów finansowych, zanim dane państwo członkowskie zwróci się do potencjalnych pożyczkodawców.

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5
Jeżeli państwo członkowskie ubiega się o pomoc finansową z Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej lub europejskiego mechanizmu stabilności, Komisja przygotowuje – w powiązaniu z EBC oraz, jeżeli to możliwe, MFW – analizę zdolności obsługi długu publicznego danego państwa członkowskiego, w tym możliwości spłaty przez to państwo planowanej pomocy finansowej, oraz przekazuje tę analizę Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu lub ewentualnemu wyznaczonemu przezeń w tym celu podkomitetowi.

Jeżeli państwo członkowskie ubiega się o pomoc finansową z Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej, europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej lub europejskiego mechanizmu stabilności, Komisja przygotowuje – w powiązaniu z EBC oraz, jeżeli to możliwe i w stosownych przypadkach, z MFW – analizę zdolności obsługi długu publicznego danego państwa członkowskiego, jego faktycznych lub potencjalnych potrzeb w zakresie finansowania, w tym wpływu jakichkolwiek programów dostosowań makroekonomicznych na możliwość spłaty przez to państwo planowanej pomocy finansowej, oraz przekazuje tę analizę Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu.

Ocena zrównoważonego charakteru długu publicznego opiera się na ostrożnych prognozach makroekonomicznych i budżetowych opracowywanych z wykorzystaniem najnowszych informacji i z należytym uwzględnieniem wyników sprawozdania przekazywanego zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. a), a także wszelkich zadań nadzorczych prowadzonych na podstawie art. 3 ust. 3 lit. b). Prognozy obejmują ocenę wpływu wstrząsów makroekonomicznych i finansowych oraz niekorzystnego rozwoju sytuacji na zrównoważony charakter długu publicznego.

Komisja podaje do publicznej wiadomości metodologię, podstawowe modele i założenia ekonomiczne i ekonometryczne, łącznie z oszacowaniem potencjalnego efektu mnożnikowego w odniesieniu do produktu i sytuacji makroekonomicznej, a także wszelkie inne stosowne parametry, na których opiera się ocena zrównoważonego charakteru długu publicznego.

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1
1.  Państwo członkowskie otrzymujące pomoc finansową od przynajmniej jednego innego państwa, MFW, Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej lub europejskiego mechanizmu stabilności przygotowuje w porozumieniu z Komisją – działającą w powiązaniu z EBC – projekt programu dostosowawczego służącego przywróceniu solidnej i zrównoważonej sytuacji gospodarczej i finansowej oraz przywróceniu możliwości danego państwa do samodzielnego finansowania się w pełni na rynkach finansowych. W projekcie programu dostosowawczego należycie uwzględnia się aktualne zalecenia skierowane do danego państwa członkowskiego na mocy art. 121, 126 lub 148 Traktatu, jak również działania podejmowane przez to państwo celem dostosowania się do tych zaleceń, mając jednocześnie na celu poszerzenie, wzmocnienie i pogłębienie wymaganych środków polityki.
1.  Państwo członkowskie zwracające się o pomoc finansową lub otrzymujące taką pomoc od przynajmniej jednego innego państwa, MFW, Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej, europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej lub europejskiego mechanizmu stabilności przygotowuje w porozumieniu z Komisją – działającą w powiązaniu z EBC i w stosowanych przypadkach z MFW – projekt programu dostosowań makroekonomicznych opierający się na programach partnerstwa gospodarczego i zastępujący takie programy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr .../2012 [w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i oceny wstępnych planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich strefy euro]; projekt ten powinien zawierać również roczne cele budżetowe. Program dostosowań makroekonomicznych uwzględnia ryzyko, jakie oznacza to państwo dla stabilności finansowej strefy euro, i ma na celu szybkie przywrócenie solidnej i zrównoważonej sytuacji gospodarczej i finansowej oraz przywrócenie możliwości danego państwa do samodzielnego finansowania się w pełni na rynkach finansowych. Projekt programu dostosowań makroekonomicznych opiera się na ocenie zrównoważonego charakteru długu publicznego i należycie uwzględnia zalecenia skierowane do danego państwa członkowskiego na mocy art. 121, 126, 136 lub 148 TFUE, jak również działania podejmowane przez to państwo celem dostosowania się do tych zaleceń, mając jednocześnie na celu poszerzenie, wzmocnienie i pogłębienie wymaganych środków polityki. Projekt programu dostosowań makroekonomicznych przestrzega praktyk instytucji w zakresie kształtowania płac oraz stosunków pracy w Unii oraz w miarę możliwości uwzględnia krajowy program reform danego państwa członkowskiego w kontekście strategii Unii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Projekt programu dostosowań makroekonomicznych jest w pełni zgodny z art. 151 TFUE i art. 28 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Państwo członkowskie przygotowujące projekt programu dostosowań makroekonomicznych zgodnie z ust. 1 określa - w porozumieniu z Komisją – uaktualniony partnerski program mający na celu stworzenie warunków niezbędnych do osiągnięcia stabilności finansów publicznych.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
2.  Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, zatwierdza program dostosowawczy.
2.   Komisja dokonuje oceny projektu programu dostosowań makroekonomicznych w ciągu jednego tygodnia od otrzymania tego programu.
Jeśli Komisja uzna, że projekt programu dostosowań makroekonomicznych jest wystarczający, zatwierdza go. W ciągu 10 dni od podjęcia tej decyzji Rada może ją uchylić kwalifikowaną większością głosów.

Jeśli Komisja uzna, że działania lub harmonogram przewidziane w projekcie programu dostosowań makroekonomicznych są niewystarczające, przyjmuje ona skierowane do danego państwa członkowskiego zalecenie przedłożenia w ciągu jednego tygodnia nowego projektu programu dostosowań makroekonomicznych podając powody, dla których oryginalny program był niewystarczający. Projekt programu dostosowań makroekonomicznych, z wyjątkiem pilnej potrzeby, jest podstawą wszelkich protokołów ustaleń oraz programów lub porozumień technicznych z właściwymi jednostkami dostarczającymi pomocy finansowej. Spójność między różnymi właściwymi dokumentami związanymi z pomocą finansową i uaktualnionymi wersjami programów dostosowań makroekonomicznych, a także spójność z ogólnymi wytycznymi i wymogami polityki gospodarczej i polityki zatrudnienia, jest należycie uzasadniona. Rada może w ciągu 10 dni od decyzji Komisji uchylić ją kwalifikowaną większością głosów.

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Komisja i Rada monitorują wdrażanie programu dostosowawczego oraz osiąganie rocznych celów budżetowych z nim zgodnych.
Zapewnia się spójność procesu nadzoru gospodarczego i budżetowego w odniesieniu do państwa członkowskiego, którego walutą jest euro objętego programem dostosowań makroekonomicznych, tak aby uniknąć powielania obowiązków w zakresie sprawozdawczości.

Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3
3.  Komisja, w powiązaniu z EBC, monitoruje postępy we wdrażaniu programu dostosowawczego oraz informuje co trzy miesiące Komitet Ekonomiczno-Finansowy lub ewentualny wyznaczony przezeń w tym celu podkomitet. Dane państwo członkowskie zapewnia Komisji swoją pełną współpracę. W szczególności państwo to przekazuje Komisji wszelkie informacje, które ta uzna za niezbędne do monitorowania programu. Stosuje się przepisy art. 3 ust. 3.
3.  Komisja, w powiązaniu z EBC, monitoruje postępy we wdrażaniu programu dostosowawczego oraz informuje co trzy miesiące Komitet Ekonomiczno-Finansowy. Dane państwo członkowskie zapewnia Komisji i EBC swoją pełną współpracę. W szczególności państwo to przekazuje Komisji i EBC wszelkie informacje, które uznają one za niezbędne do monitorowania programu. Stosuje się przepisy art. 3 ust. 3. W przypadku niedostatecznej współpracy, Rada – na wniosek Komisji – może wystąpić do danego państwa członkowskiego z publicznym zaleceniem określającym działania, które dane państwo członkowskie ma podjąć.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4
4.  Komisja, w powiązaniu z EBC, ocenia wraz z danym państwem członkowskim zmiany, które mogą być konieczne w programie dostosowawczym. Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, podejmuje decyzję w sprawie ewentualnych zmian, których należy dokonać w programie dostosowawczym.
4.  Komisja, w powiązaniu z EBC oraz w stosownych przypadkach z MFW, ocenia wraz z danym państwem członkowskim zmiany i aktualizacje, które mogą być konieczne w programie dostosowawczym w celu należytego uwzględnienia między innymi wszelkich istotnych różnic między makroekonomicznymi prognozami a rzeczywiście osiągniętymi wynikami liczbowymi, łącznie z możliwymi skutkami wynikającymi z programu dostosowawczego, a także negatywnych skutków ubocznych i wstrząsów o charakterze makroekonomicznym i finansowym. Komisja podejmuje decyzję w sprawie ewentualnych zmian, dokonanych w programie dostosowań makroekonomicznych. W ciągu 10 dni od podjęcia tej decyzji Rada może ją uchylić kwalifikowaną większością głosów.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Zainteresowane państwa członkowskie w ścisłej współpracy z Komisją podejmuje wszelkie konieczne działania mające na celu zachęcenie prywatnych inwestorów do dobrowolnego utrzymania ich globalnej ekspozycji.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5
5.  Jeżeli monitorowanie, o którym mowa w ust. 3, ujawni znaczące odstępstwa od programu dostosowań makroekonomicznych, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, może podjąć decyzję stwierdzającą, że dane państwo członkowskie nie spełnia wymogów dotyczących polityki określonych w programie dostosowawczym.
5.  Jeżeli monitorowanie, o którym mowa w ust. 3, ujawni znaczące odstępstwa od programu dostosowań makroekonomicznych. Komisja może podjąć decyzję stwierdzającą, że dane państwo członkowskie nie spełnia wymogów dotyczących polityki określonych w programie dostosowawczym. W swojej decyzji Komisja wyraźnie uwzględnia fakt, czy znaczące odstępstwo jest spowodowane czynnikami będącymi poza kontrolą danego państwa członkowskiego. W ciągu 10 dni od podjęcia takiej decyzji Rada może ją uchylić kwalifikowaną większością głosów. Decyzja Komisji przedstawia przyczyny niezgodności oraz wyjaśnia konieczność i proporcjonalność zmian wniesionych do programu dostosowań makroekonomicznych, o których mowa w ust. 4.
Program dostosowań makroekonomicznych przedstawia w szczególności środki ostrożnościowe i plany awaryjne, które zostaną przyjęte w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń, takich jak wstrząsy zewnętrzne.

Działania zmierzające do konsolidacji fiskalnej przedstawione w programie dostosowań makroekonomicznych uwzględniają potrzebę zagwarantowania wystarczających środków na rzecz podstawowych obszarów polityki, takich jak edukacja i opieka zdrowotna.

W przypadku podjęcia przez Komisję decyzji zgodnie z ust. 1, dane państwo członkowskie, w ścisłej współpracy i w porozumieniu z Komisją i EBC, podejmuje środki mające na celu uniknięcie zawirowań na rynku i ochronę prawidłowego funkcjonowania swego sektora finansowego.

Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6
6.  Państwo członkowskie objęte programem dostosowawczym, które nie posiada wystarczających zdolności administracyjnych lub doświadcza znaczących problemów we wdrażaniu tego programu, zwraca się do Komisji o pomoc techniczną.
6.  Państwo członkowskie objęte programem dostosowań makroekonomicznych, które nie posiada wystarczających zdolności administracyjnych lub doświadcza znaczących problemów we wdrażaniu tego programu, zwraca się do Komisji o pomoc techniczną. W tym kontekście Komisja, wraz z państwami członkowskimi i innymi instytucjami Unii lub właściwymi instytucjami międzynarodowymi, może utworzyć grupy ekspertów. Cele i warunki pomocy technicznej są wyraźnie określone w uaktualnionej wersji programu dostosowań makroekonomicznych. Ponadto należy zapewnić, by za proces wdrażania pomocy technicznej odpowiedzialność ponosiło dane państwo. Pomoc techniczna koncentruje się na takich obszarach, jak: usprawnienia zamówień publicznych, promowanie konkurencyjności, walka z korupcją i poprawa skuteczności gromadzenia dochodów z podatków w celu wspierania stabilności finansowej.
Program dostosowań makroekonomicznych oraz ocena społecznych konsekwencji powinny zostać podane do wiadomości publicznej.

Do programu dostosowań makroekonomicznych dołączana jest ocena zdolności obsługi długu publicznego.

Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 a (nowy)
6a.  Państwo członkowskie objęte programem dostosowań makroekonomicznych przeprowadza wszechstronną kontrolę niespłaconego długu, między innymi w celu dokonania oceny przyczyn nagromadzenia zadłużenia, które osiągnęło nadmierny poziom, a także do jakichkolwiek innych nieprawidłowości w procesie emisji długu.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7
7.  Właściwa komisja Parlamentu Europejskiego może zaprosić przedstawicieli danego państwa członkowskiego do udziału w wymianie poglądów na temat postępów osiągniętych we wdrażaniu programu dostosowawczego.
7.  Właściwa komisja Parlamentu Europejskiego może zaoferować danemu państwu członkowskiemu i Komisji możliwość udziału w wymianie poglądów na temat postępów osiągniętych we wdrażaniu programu dostosowawczego.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 8 a (nowy)
8a.  Niniejszy artykuł nie stosuje się do pomocy finansowej udzielanej zapobiegawczo ani do pożyczek udzielonych celem dokapitalizowania instytucji finansowych.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)
Artykuł 6a

Zaangażowanie partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego

Organizacjom reprezentującym partnerów społecznych, a także organizacjom społeczeństwa daje się okazję do wyrażania opinii w sprawie podanych do wiadomości publicznej zaleceń i opinii Komisji, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, a także w sprawie sprawozdań i projektów sprawozdań państw członkowskich przewidzianych w art. 2-7 niniejszego rozporządzenia. Opinie te są podawane do wiadomości publicznej.

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 b (nowy)
Artykuł 6b

Środki mające na celu zabezpieczenie dochodów z podatków

1.  Zainteresowane państwa członkowskie, zgodnie z art. 65 TFUE i w ścisłej współpracy z Komisją oraz w porozumieniu z EBC, przyjmują środki mające na celu zapobieganie łamaniu prawa krajowego, zwłaszcza w obszarze podatkowym.
2.  Dane państwo członkowskie zwraca się do Komisji z wnioskiem o przedstawienie Radzie wniosku, zgodnie z art. 66 TFUE, w celu przyjęcia środków zabezpieczających w odniesieniu do przepływu kapitału z lub do krajów trzecich będących źródłem poważnych trudności w działaniu unii gospodarczej i walutowej oraz krajów, co do których istnieje ryzyko, że będą przyczyną takich trudności. Przed złożeniem jakiegokolwiek wniosku Komisja zasięga opinii EBC.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – nagłówek
Spójność z procedurą nadmiernego deficytu

Spójność z paktem stabilności i wzrostu

Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1
1.  Uznaje się, że program dostosowawczy i zmiany do niego, o których mowa w art. 6 niniejszego rozporządzenia, zastępują przekazywanie programów stabilności, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1466/97.
1.  Program dostosowań makroekonomicznych i zmiany do niego, o czym mowa w art. 6 niniejszego rozporządzenia, zastępują przekazywanie programów stabilności, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1466/97.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a)
(a) programdostosowawczy, o którym mowa w art. 6 niniejszego rozporządzenia, zastępuje również odpowiednio sprawozdania, o których mowa w art. 3 ust. 4a i art. 5 ust. 1a rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97;
(a)  Programdostosowań makroekonomicznych, o którym mowa w art. 6 niniejszego rozporządzenia, zastępuje również odpowiednio sprawozdania, o których mowa w art. 3 ust. 4a i art. 5 ust. 1a rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97;.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – punkt 2 – litera b)
(b) roczne cele budżetowe w programie dostosowawczym, o którym mowa w art. 6 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, zastępują odpowiednio we wspomnianych zaleceniu i wezwaniu roczne cele budżetowe przewidziane zgodnie z art. 3 ust. 4 i art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1467/97; jeżeli dane państwo członkowskie jest adresatem wezwania na mocy art. 126 ust. 9 Traktatu, uznaje się, że program dostosowawczy, o którym mowa w art. 6 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, zastępuje również wskazania środków prowadzących do osiągnięcia tych celów budżetowych przewidzianych w wezwaniu zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1467/97;
(b) roczne cele budżetowe w programie dostosowawczym, o którym mowa w art. 6 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, zastępują odpowiednio we wspomnianych zaleceniu i wezwaniu roczne cele budżetowe przewidziane zgodnie z art. 3 ust. 4 i art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1467/97; jeżeli dane państwo członkowskie jest adresatem wezwania na mocy art. 126 ust. 9 Traktatu, uznaje się, że program dostosowawczy, o którym mowa w art. 6 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, zastępuje również wskazania środków prowadzących do osiągnięcia tych celów budżetowych przewidzianych w wezwaniu zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1467/97;
Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c)
(c) monitorowanie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, zastępuje monitorowanie przewidziane w art. 10 ust. 1 oraz art. 10a rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97 oraz monitorowanie stanowiące podstawę wszelkich decyzji przewidzianych w art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1467/97.
(c) monitorowanie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, zastępuje monitorowanie przewidziane w art. 10 ust. 1 oraz art. 10a rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97 oraz monitorowanie stanowiące podstawę wszelkich decyzji przewidzianych w art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1467/97.
Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8
W odniesieniu do państw członkowskich objętych programem dostosowań makroekonomicznych zatwierdzonym przez Radę zgodnie z art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia zawiesza się stosowanie rozporządzenia (UE) nr XXX w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania. Zawieszenie to obowiązuje na czas realizacji programu dostosowań makroekonomicznych.

W odniesieniu do państw członkowskich objętych programem dostosowań makroekonomicznych zatwierdzonym przez Radę zgodnie z art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia zawiesza się stosowanie rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania z wyjątkiem przepisów art. 3, 4 i 5 rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 dotyczących tabeli wskaźników makroekonomicznych i makrofinansowych oraz szczegółowej oceny sytuacji. Zawieszenie to obowiązuje na czas realizacji programu dostosowań makroekonomicznych.

Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9
Uznaje się, że monitorowanie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, zastępuje monitorowanie i ocenę w ramach europejskiego okresu oceny koordynacji polityki gospodarczej przewidzianego w art. 2a rozporządzenia (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych.

Monitorowanie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, zastępuje monitorowanie i ocenę w ramach europejskiego okresu oceny koordynacji polityki gospodarczej przewidzianego w art. 2a rozporządzenia (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych. Zawieszenie to obowiązuje na czas realizacji programu dostosowań makroekonomicznych.

Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10
W odniesieniu do państw członkowskich objętych programem dostosowań makroekonomicznych zatwierdzonym przez Radę zgodnie z art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia zawiesza się stosowanie rozporządzenia (UE) nr XXX w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i oceny projektów planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich strefy euro. Zawieszenie to obowiązuje na czas realizacji programu dostosowań makroekonomicznych.

W odniesieniu do państw członkowskich objętych makroekonomicznym programem dostosowawczym zatwierdzonym przez Radę zgodnie z art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, zawiesza się stosowanie rozporządzenia (UE) nr XXX w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i oceny projektów planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich strefy euro, z wyjątkiem art. 1–4 rozporządzenia (UE) nr .../2012. Zawieszenie to obowiązuje na czas realizacji programu dostosowań makroekonomicznych.

Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)
Artykuł 10a

Objęcie państwa członkowskiego ochroną prawną

1.  W sytuacji, gdy środki przewidziane w art. 3 ust. 5 nie przywracają sytuacji finansowej danego państwa członkowskiego lub gdy państwu temu grożą opóźnienia w płatnościach lub zawieszenie płatności Komisja może, po konsultacji z Radą, wydać decyzję o objęciu tego państwa członkowskiego ochroną prawną. W ciągu 10 dni od podjęcia takiej decyzji Rada może ją uchylić zwykłą większością głosów.
2.  Celem tego artykułu jest umożliwienie zainteresowanemu państwu członkowskiemu ustabilizowania jego sytuacji gospodarczej oraz umożliwienia mu spłaty długu.
Decyzja o objęciu państwa członkowskiego ochroną prawną niesie ze sobą następujące skutki:

(a) przepisy dotyczące nettingu upadłościowego lub zdarzenia kredytowego przestają obowiązywać;
(b) oprocentowanie pożyczki zostaje utrzymane, a w pierwszej kolejności spłacane są nowe kredy udzielone danemu państwu członkowskiemu, z wyjątkiem pomocy finansowej, o której mowa w art. 1 ust. 1;
(c) kredytodawcy danego państwa członkowskiego zgłaszają się do Komisji w ciągu dwóch miesięcy od publikacji decyzji o objęciu tego państwa członkowskiego ochroną prawną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; niewykonanie tego powoduje wygaśnięcie długu;
(d) władze danego państwa członkowskiego realizują środki zalecone w ramach pomocy technicznej, określonej w art. 6 ust. 6, i przedkładają Komisji do zatwierdzenia plan naprawczy oraz plan spłaty długów.
3.  Niniejszy artykuł ma zastosowanie od 2017 r.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1
1.  Państwo członkowskie pozostaje pod nadzorem po zakończeniu programu do czasu spłacenia przynajmniej 75 % pomocy finansowej otrzymanej od przynajmniej jednego państwa członkowskiego, europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej, Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej lub europejskiego mechanizmu stabilności. Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, może przedłużyć czas trwania nadzoru po zakończeniu programu.
1.  Państwo członkowskie pozostaje pod nadzorem po zakończeniu programu do czasu spłacenia przynajmniej 75 % pomocy finansowej otrzymanej od przynajmniej jednego państwa członkowskiego, europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej, Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej lub europejskiego mechanizmu stabilności. Komisja może wydać decyzję o przedłużeniu czasu trwania nadzoru po zakończeniu programu. W ciągu 10 dni od podjęcia tej decyzji Rada może ją uchylić kwalifikowaną większością głosów.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3
3.  Komisja, w powiązaniu z EBC, przeprowadza okresowe wizyty kontrolne w państwie członkowskim objętym nadzorem po zakończeniu programu celem oceny sytuacji gospodarczej, budżetowej i finansowej tego państwa. Komisja przekazuje co sześć miesięcy swoje ustalenia Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu lub ewentualnemu wyznaczonemu przezeń w tym celu podkomitetowi, oceniając w szczególności, czy konieczne są dodatkowe środki.
3.  Komisja, w powiązaniu z EBC, przeprowadza okresowe wizyty kontrolne w państwie członkowskim objętym nadzorem po zakończeniu programu celem oceny sytuacji gospodarczej, budżetowej i finansowej tego państwa. Komisja przekazuje co sześć miesięcy swoje ustalenia właściwej komisji Parlamentu Europejskiego, Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu lub ewentualnemu wyznaczonemu przezeń w tym celu podkomitetowi oraz parlamentowi zainteresowanego państwa członkowskiego, oceniając w szczególności, czy konieczne są dodatkowe środki.
Właściwa komisja Parlamentu Europejskiego może zaoferować danemu państwu członkowskiemu możliwość udziału w wymianie poglądów na temat postępów osiągniętych w ramach nadzoru po zakończeniu programu.

Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4
4.  Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, może zalecić państwu członkowskiemu objętemu nadzorem po zakończeniu programu przyjęcie środków naprawczych.
4.  Komisja może przyjąć zalecenie dla państwa członkowskiego objętego nadzorem po zakończeniu programu, aby przyjęło ono środki naprawcze. W ciągu 10 dni od podjęcia takiego zalecenia Rada może je uchylić kwalifikowaną większością głosów.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Parlament danego państwa członkowskiego może zaprosić Komisję do udziału w wymianie poglądów dotyczącej nadzoru po zakończeniu programu.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1
W odniesieniu do środków, o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 3, art. 6 ust. 2 i 4 oraz art. 11 ust. 4, prawo głosu posiadają wyłącznie członkowie Rady reprezentujący państwa członkowskie, których walutą jest euro, a Rada stanowi bez uwzględniania głosu członka Rady reprezentującego dane państwo członkowskie.

W odniesieniu do środków, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, prawo głosu posiadają wyłącznie członkowie Rady reprezentujący państwa członkowskie, których walutą jest euro, a Rada stanowi bez uwzględniania głosu członka Rady reprezentującego dane państwo członkowskie.

Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13
Artykuł 13

skreślony
Rodzaje pomocy i pożyczek wyłączonych ze stosowania art. 5 i 6

Przepisów art. 5 i 6 nie stosuje się do pomocy finansowej udzielonej zapobiegawczo oraz do pożyczek udzielonych celem dokapitalizowania instytucji finansowych.

Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)
Artykuł 13a

Informowanie Parlamentu Europejskiego

Rada i Komisja regularnie informują Parlament Europejski o stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 b (nowy)
Artykuł 13b

Przepisy przejściowe

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do państw członkowskich, które w dniu [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] są już objęte programem pomocy.

Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 c (nowy)
Artykuł 13c

Sprawozdanie

Nie później niż do dnia 1 stycznia 2014 r., a następnie co pięć lat, Komisja publikuje sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie to zawiera między innymi ocenę:

(a) skuteczności niniejszego rozporządzenia;
(b) postępów w zapewnianiu ściślejszej koordynacji polityki gospodarczej i trwałej konwergencji wyników gospodarczych państw członkowskich zgodnie z Traktatem;
(c) znaczenia niniejszego rozporządzenia dla osiągnięcia unijnej strategii wzrostu i zatrudnienia;
(d) stosowności rozszerzenia zakresu stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia na państwa członkowskie spoza strefy euro dotknięte lub zagrożone poważnymi trudnościami związanymi z ich stabilnością finansową w strefie euro.
2.  W stosownych przypadkach do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się wniosek w sprawie zmian w niniejszym rozporządzeniu.
3.  Sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 zostaje przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(1) Sprawa została odesłana do komisji zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi (A7-0172/2012).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności