Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0385(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0172/2012

Texte depuse :

A7-0172/2012

Dezbateri :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Voturi :

PV 13/06/2012 - 7.4
CRE 13/06/2012 - 7.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 12/03/2013 - 10.2
CRE 12/03/2013 - 10.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0242
P7_TA(2013)0069

Texte adoptate
PDF 669kWORD 341k
Miercuri, 13 iunie 2012 - Strasbourg
Supravegherea economică și bugetară a statelor membre cu dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro ***I
P7_TA(2012)0242A7-0172/2012

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 13 iunie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre afectate sau amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Criza mondială din ultimii trei ani a adus prejudicii grave creșterii economice și stabilității financiare și a provocat o puternică deteriorare a situației deficitului și a datoriei publice în statele membre, determinându-le pe unele dintre acestea să solicite asistență financiară în afara Uniunii.
(1)  Criza mondială fără precedent care a debutat în 2007 a adus prejudicii grave creșterii economice și stabilității financiare și a provocat o puternică deteriorare a situației deficitului și a datoriei publice în statele membre, determinându-le pe unele dintre acestea să solicite asistență financiară în afara și în interiorul Uniunii.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)
(1a)  Articolul 9 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că, în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea ține seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Legislația Uniunii trebuie să asigure coerența perfectă a cadrului de supraveghere multilaterală al Uniunii, instituit prin tratat, cu eventualele condiții de politică ce însoțesc asistența financiară externă. Pentru a se asigura integrarea economică și financiară a statelor membre a căror monedă este euro se impune o supraveghere mai severă, astfel încât să se evite contaminarea altor țări din zona euro atunci când un stat membru se confruntă cu dificultăți legate de stabilitatea sa financiară.
(2)  Legislația Uniunii ar trebui să asigure coerența perfectă a cadrului de supraveghere multilaterală al Uniunii, instituit prin tratat, cu eventualele condiții de politică ce însoțesc asistența financiară externă. Pentru a se asigura integrarea economică și financiară a tuturor statelor membre, în special a statelor a căror monedă este euro, se impune o supraveghere mai severă, astfel încât să se evite contaminarea altor țări din zona euro și, într-un sens mai larg, a Uniunii, atunci când un stat membru se confruntă cu dificultăți legate de stabilitatea sa financiară.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Intensitatea supravegherii economice și bugetare trebuie să fie proporțională cu gravitatea dificultăților financiare întâmpinate și trebuie să fie adaptată în funcție de natura asistenței financiare primite, care poate varia de la un simplu sprijin preventiv, acordat pe baza unor condiții de eligibilitate, până la un program complet de ajustare macroeconomică, cu o condiționalitate politică strictă.
(3)  Intensitatea supravegherii economice și bugetare ar trebui să fie proporțională și simetrică cu gravitatea dificultăților financiare întâmpinate și ar trebui să fie adaptată în funcție de natura asistenței financiare primite, care poate varia de la un simplu sprijin preventiv, acordat pe baza unor condiții de eligibilitate, până la un program complet de ajustare macroeconomică, cu o condiționalitate politică strictă. Orice program de ajustare macroeconomică ar trebui să țină seama de programul național de reformă al statului membru în cauză în contextul strategiei Uniunii pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Un stat membru a cărui monedă este euro trebuie să facă obiectul unei supravegheri mai stricte atunci când se confruntă - sau riscă să se confrunte – cu perturbări financiare grave, pentru a se asigura revenirea rapidă la o situație normală și protecția celorlalte state membre din zona euro împotriva eventualelor efecte colaterale negative. O supraveghere mai strictă presupune un acces mai larg la informațiile necesare pentru o monitorizare amănunțită a situației economice, bugetare și financiare, precum și o raportare periodică către Comitetul economic și financiar (CEF) sau către orice subcomitet desemnat de CEF în acest scop. Aceleași modalități de supraveghere trebuie să se aplice și statelor membre care solicită asistență preventivă de la Fondul european de stabilitate financiară (FESF), Mecanismul european de stabilitate (MES), Fondul Monetar Internațional (FMI) sau de la o altă instituție financiară internațională.
(4)  Un stat membru a cărui monedă este euro ar trebui să facă obiectul unei supravegheri mai stricte atunci când se confruntă - sau riscă să se confrunte – cu perturbări financiare grave, pentru a se asigura revenirea sa rapidă la o situație normală și protejarea celorlalte state membre din zona euro împotriva eventualelor efecte colaterale negative. O supraveghere mai strictă ar trebui să fie proporțională cu gravitatea problemelor și, în consecință, graduală. Aceasta presupune un acces mai larg la informațiile necesare pentru o monitorizare amănunțită a situației economice, bugetare și financiare, precum și o raportare periodică către comisia competentă a Parlamentului European, precum și către Comitetul economic și financiar (CEF) sau către orice subcomitet desemnat de CEF în acest scop. Aceleași modalități de supraveghere ar trebui să se aplice și statelor membre care solicită asistență preventivă de la Fondul european de stabilitate financiară (FESF), Mecanismul european de stabilitate (MES), Fondul Monetar Internațional (FMI) sau de la o altă instituție financiară internațională.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)
(4a)  De asemenea, un stat membru supus unei supravegheri mai stricte ar trebui să adopte măsuri care vizează sursele sau posibilele surse ale problemelor sale. În acest scop, ar trebui să se țină seama de toate recomandările care îi sunt adresate în cadrul procedurii de deficit excesiv sau al procedurii de dezechilibru macroeconomic excesiv.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Supravegherea situației economice și bugetare trebuie să fie considerabil înăsprită în cazul statelor membre care fac obiectul unor programe de ajustare macroeconomică. Dată fiind complexitatea acestor programe, celelalte procese de supraveghere economică și bugetară trebuie suspendate pe durata programelor de ajustare macroeconomică, pentru a se evita suprapunerea obligațiilor de raportare.
(5)  Supravegherea situației economice și bugetare ar trebui să fie considerabil înăsprită în cazul statelor membre care fac obiectul unor programe de ajustare macroeconomică. Dată fiind complexitatea acestor programe, celelalte procese de supraveghere economică și bugetară ar trebui suspendate sau, după caz, simplificate pe durata programelor de ajustare macroeconomică, pentru a asigura coerența supravegherii politicii economice și pentru a se evita suprapunerea obligațiilor de raportare. Cu toate acestea, în elaborarea programului de ajustare macroeconomică ar trebui să se țină seama de toate recomandările care îi sunt adresate statului membru în cadrul procedurii de deficit excesiv sau al procedurii de dezechilibru macroeconomic excesiv.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)
(5a)  În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene1, în calitate de principiu fundamental al TFUE, libera circulație a capitalului poate fi limitată prin reglementări naționale în cazul în care acest lucru este justificat din motive de securitate publică. Acestea pot include combaterea evaziunii fiscale, în special în cazul statelor membre care se confruntă sau sunt amenințate cu dificultăți serioase în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro.
1A se vedea cauzele C-463/00 și C-174/04.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 5b (nou)
(5b)  Evaziunea fiscală reprezintă un deficit care poate fi egal sau chiar superior valorii asistenței financiare primite de la unul sau mai multe state membre, FMI, FESF, MESF sau MES, și este generată în primul rând ca urmare a punerii în aplicare defectuoase a politicii fiscale naționale.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 5c (nou)
(5c)  La propunerea Comisiei și după consultarea Băncii Centrale Europene, în conformitate cu articolul 66 din TFUE, Consiliul poate autoriza restricții împotriva țărilor terțe responsabile pentru mișcările de capital care cauzează dificultăți serioase pentru funcționarea uniunii economice și monetare.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)
(6a)  În conformitate cu reglementările și practicile naționale în vigoare, în pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea programelor de asistență tehnică statele membre ar trebui să implice parteneri sociali, precum și organizațiile societății civile.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  O decizie privind nerespectarea de către un stat membru a programului său de ajustare ar presupune și o suspendare a plăților sau angajamentelor din fonduri ale Uniunii în conformitate cu articolul 21 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. XXX de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006,
eliminat
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)
(7a)  Pot exista cazuri în care protejarea unui stat membru în fața volatilității piețelor generează un rezultat mai bun pe termen lung în ceea ce privește stabilizarea situației economice a respectivului stat membru și a capacității sale de a-și onora datoria. În astfel de cazuri, statul membru ar putea fi plasat temporar sub un regim de protecție juridică, pe baza unei decizii a Comisiei. Este de dorit ca Consiliul să poată revoca o astfel de decizie a Comisiei cu majoritatea adecvată.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 7b (nou)
(7b)  Trimiterile la asistența financiară din cadrul prezentului regulament ar trebui să vizeze și sprijinul financiar acordat preventiv, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 7c (nou)
(7c)  Comisia ar trebui să adopte decizia de a supune un stat membru unei supravegheri mai stricte în temeiul prezentului regulament în strânsă cooperare cu Comitetul economic și financiar (CEF), cu Comitetul european pentru risc sistemic și cu autoritățile europene de supraveghere competente. Comisia ar trebui să coopereze cu CEF și atunci când decide dacă prelungește sau nu supravegherea mai strictă.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1
(1)  Prezentul regulament stabilește dispoziții pentru consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre care sunt afectate sau amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară și/sau care primesc sau pot primi asistență financiară din partea altui sau altor state, a Fondului european de stabilitate financiară (FESF), a Mecanismului european de stabilizare financiară (MESF), a Mecanismului european de stabilitate (MES) sau a unei alte instituții financiare internaționale (IFI), cum ar fi Fondul Monetar Internațional (FMI).
(1)  Prezentul regulament stabilește dispoziții pentru consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre a căror monedă este euro și care:
- sunt afectate sau amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară și/sau soliditatea finanțelor lor publice cu posibile efecte colaterale negative asupra altor state membre din zona euro; și/sau
- solicită sau primesc asistență financiară din partea altui sau altor state, a Fondului european de stabilitate financiară (FESF), a Mecanismului european de stabilizare financiară (MESF), a Mecanismului european de stabilitate (MES) sau a unei alte instituții financiare internaționale, cum ar fi Fondul Monetar Internațional (FMI).
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1a (nou)
(1a)  Prezentul regulament stabilește dispoziții pentru norme bugetare mai stricte la nivel național și pentru coordonarea politicilor economice.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2a (nou)
(2a)  În aplicarea prezentului regulament, Comisia, Consiliul și statele membre respectă pe deplină articolul 152 din TFUE, iar recomandările adoptate în temeiul prezentului regulament respectă practicile și sistemele naționale de formare a salariilor. În aplicarea prezentului regulament și a recomandărilor adoptate în temeiul acestuia, Comisia, Consiliul și statele membre țin cont de articolul 28 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și, în consecință, aplicarea acestora nu aduce atingere dreptului de a negocia, de a încheia sau de a pune în aplicare convenții colective și de a adopta măsuri colective în conformitate cu legislațiile și practicile naționale.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 1a (nou)
Articolul 1a

Norme bugetare mai stricte și coordonare economică mai strânsă

(1)  În vederea unei coordonări mai strânse a planificării operațiunilor de emitere a titlurilor naționale de datorie, statele membre transmit din timp Comisiei și Consiliului informații cu privire la planurile lor privind emisiunile de titluri de datorie publică.
(2)  În vederea evaluării comparative a celor mai bune practici și a progresului către o politică economică mai strâns coordonată, statele membre se asigură că toate reformele în materie de politici economice pe care intenționează să le întreprindă sunt discutate în prealabil, iar dacă este cazul, coordonează reformele în cauză cu celelalte state membre.
(3)  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1466/97, statele membre se asigură că situația bugetară a administrației publice fie este echilibrată, fie înregistrează un excedent, pe termen mediu.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1
(1)  Comisia poate decide ca un stat membru care se confruntă cu dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea sa financiară să facă obiectul unei supravegheri mai stricte. Statului membru în cauză i se oferă posibilitatea să își exprime punctul de vedere în prealabil. Comisia decide o dată la șase luni dacă prelungește sau nu supravegherea mai strictă.
(1)   În baza celei mai recente revizuiri aprofundate în temeiul articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 și ținând cont de criterii obiective suplimentare, inclusiv avertismentele emise de Comitetul european pentru risc sistemic, precum și de rapoartele la care se face referire în Regulamentul (UE) nr. .../2012 al Parlamentului European și al Consiliului din... [privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro], Comisia poate decide ca un stat membru să facă obiectul unei supravegheri mai stricte. În termen de 10 zile de la adoptarea unei astfel de decizii, Consiliul o poate abroga cu majoritate calificată. Statului membru în cauză i se oferă posibilitatea să își exprime punctul de vedere înainte ca decizia să fie adoptată. Comisia decide o dată la șase luni dacă prelungește sau nu supravegherea mai strictă.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1a (nou)
(1a)  În cazul în care Comisia decide ca un stat membru să facă obiectul unei supravegheri mai stricte în temeiul alineatului (1), aceasta notifică CERS în mod corespunzător și, după caz, aduce la cunoștința statului membru rezultatele respectivei supravegheri.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2
(2)  Comisia decide că un stat membru care beneficiază de asistență financiară preventivă din partea altui sau altor state, a FESF, a MES sau a oricărei alte instituții financiare internaționale, precum FMI, trebuie să facă obiectul unei supravegheri mai stricte. Comisia stabilește o listă a instrumentelor de asistență financiară preventivă în cauză și o actualizează în funcție de eventualele schimbări intervenite în politica de acordare a asistenței financiare de către FESF, MES sau oricare altă instituție financiară internațională relevantă.
(2)  Comisia decide că un stat membru care solicită sau beneficiază de asistență financiară preventivă din partea altui sau altor state, a FESF, a MESF, a MES sau a oricărei alte instituții financiare internaționale, precum FMI, trebuie să facă obiectul unei supravegheri mai stricte.
Comisia face publică orice decizie luată în conformitate cu alineatele (1) și (2).

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3
(3)  Alineatul (2) nu se aplică în cazul unui stat membru care beneficiază de asistență financiară preventivă sub forma unei linii de credit care nu este condiționată de adoptarea unor noi măsuri de politică de către statul membru în cauză, atât timp cât nu se utilizează linia de credit.
(3)   Comisia poate decide ca alineatul (2) nu se aplice în cazul unui stat membru care beneficiază de asistență financiară preventivă sub forma unei linii de credit care nu este condiționată de adoptarea unor noi măsuri de politică de către statul membru în cauză, atât timp cât nu se utilizează linia de credit.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3a (nou)
(3a)  Comisia stabilește o listă cu instrumente de asistență financiară care pot declanșa supravegherea mai strictă în temeiul alineatului (2) și o actualizează periodic.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
(1)  Un stat membru care face obiectul unei supravegheri mai stricte adoptă, pe baza consultărilor și cooperării cu Comisia, acționând în colaborare cu Banca Centrală Europeană (BCE), măsuri care se concentrează asupra surselor reale sau potențiale de dificultăți.
(1)  Un stat membru care face obiectul unei supravegheri mai stricte, pe baza consultărilor și cooperării cu Comisia, acționând în colaborare cu Banca Centrală Europeană (BCE), cu Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 ale Parlamentului European și al Consiliului1, cu Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului2 și Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe ) înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului3 (denumite, în mod colectiv, „AES”), cu CERS și, după caz, cu FMI, adoptă măsuri care se concentrează asupra surselor reale sau potențiale de dificultăți, ținând seama de recomandările ce le sunt adresate în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 1466/97, (CE) nr. 1467/97 sau (UE) nr. 1176/2011, privitor la programele lor naționale de reformă și la programele lor de stabilitate sau convergență. Grupul de lucru al Eurogrupului, CEF, comisia competentă în fond a Parlamentului European și parlamentul statului membru respectiv sunt informați cu privire la aceste măsuri.
1JO L 331, 15.12.2010, p. 12.
2 JO L 331, 15.12.2010, p. 48.
3 JO L 331, 15.12.2010, p. 84.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)
(1a)  Comisia analizează potențialele efecte colaterale negative cauzate de alte state membre, inclusiv în domeniul fiscal. În cazurile în care Comisia identifică astfel de efecte, Consiliul, la recomandarea Comisiei, face recomandările necesare către statele membre care cauzează aceste efecte, în conformitate cu articolul 121 alineatul (2) din TFUE.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 - partea introductivă
(3)  La cererea Comisiei, statul membru care face obiectul unei supravegheri mai stricte trebuie:
(3)  La cererea Comisiei, statul membru care face obiectul unei supravegheri mai stricte în temeiul articolului 2 alineatul (1) trebuie:
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a
(a) să comunice Comisiei, BCE și Autorității bancare europene (ABE) la intervalele solicitate informații detaliate asupra situației financiare a instituțiilor financiare care fac obiectul supravegherii autorităților naționale;
(a) să comunice AES responsabile, conform articolului 35 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, la intervalele solicitate informații detaliate cu privire la evoluțiile din sistemul lor financiar, inclusiv o analiză a rezultatelor testelor de rezistență sau analize ale sensibilității realizate conform dispozițiilor de la litera (b). Pe baza concluziilor trase din indicatorii de bază din tabloul de bord pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice, AES competente pregătesc, în colaborare cu CERS, o evaluare a posibilelor aspecte vulnerabile ale sistemului financiar și transmit această evaluare Comisiei la intervalele indicate de aceasta din urmă către BCE.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera b
(b) să efectueze, sub supravegherea Autorității bancare europene, simulări de criză (stress tests) sau analize de senzitivitate, după cum este necesar, pentru a evalua reziliența sectorului bancar în fața diferitelor șocuri macroeconomice și financiare, conform precizărilor Comisiei și BCE, și să prezintă rezultatele detaliate acestor instituții;
(b) să efectueze, sub supravegherea AES competente, teste de rezistență sau analize ale sensibilității, după cum este necesar, pentru a evalua reziliența sectorului financiar în fața diferitelor șocuri macroeconomice și financiare, conform precizărilor Comisiei și BCE elaborate în colaborare cu AES competente și cu CERS;
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera c
(c) să facă obiectul unor evaluări periodice ale capacităților sale de supraveghere a sectorului bancar în cadrul unor evaluări inter pares efectuate de ABE;
(c) să facă obiectul unor evaluări periodice ale capacităților sale de supraveghere a sectorului financiar în cadrul unei evaluări inter pares specifice efectuate de AES competente;
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera d
(d) să comunice orice informații necesare pentru monitorizarea dezechilibrelor macroeconomice, prevăzută de Regulamentul nr. XXX al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice.
(d) să comunice toate informațiile necesare pentru monitorizarea dezechilibrelor macroeconomice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1176/2011.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)
(3a)  La cererea Comisiei, statul membru care face obiectul unei supravegheri mai stricte în temeiul articolului 2 alineatul (2) trebuie:
(a) să comunice Comisiei, BCE și AES responsabile, conform articolului 35 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, la intervalele solicitate informații detaliate cu privire la evoluțiile din sistemul lor financiar, inclusiv o analiză a rezultatelor testelor de rezistență sau analize ale sensibilității realizate conform dispozițiilor de la litera (b). Comisia, BCE și AES competente garantează confidențialitatea informațiilor detaliate primite;
(b) să efectueze, sub supravegherea AES competente, teste de rezistență sau analize ale sensibilității, după cum este necesar, pentru a evalua reziliența sectorului financiar în fața diferitelor șocuri macroeconomice și financiare, conform precizărilor Comisiei și BCE elaborate în colaborare cu AES competente și cu CERS;
(c) să facă obiectul unor evaluări periodice ale capacităților sale de supraveghere a sectorului financiar în cadrul unei evaluări inter pares specifice efectuate de AES competente;
(d) să comunice toate informațiile necesare pentru monitorizarea dezechilibrelor macroeconomice prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 1176/2011.
Statele membre care beneficiază de sprijin financiar pentru recapitalizarea instituțiilor lor financiare prezintă rapoarte cu privire la condițiile impuse acestor instituții financiare, inclusiv remunerarea administratorilor executivi și condițiile pentru creditare aplicabile economiei reale.

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4
(4)  Comisia desfășoară, în colaborare cu BCE, misiuni periodice de evaluare în statul membru care face obiectul supravegherii, pentru a verifica progresele realizate în punerea în aplicare a măsurilor menționate la alineatele (1), (2) și (3). Ea își comunică trimestrial constatările Comitetului economic și financiar (CEF) sau oricărui alt subcomitet desemnat de CEF în acest scop și evaluează în special dacă sunt necesare măsuri suplimentare. Aceste misiuni de evaluare înlocuiesc monitorizarea la fața locului prevăzută la articolul 10a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97.
(4)  Comisia desfășoară, în colaborare cu BCE și AES competente, și, după caz, cu FMI, misiuni periodice de evaluare în statul membru care face obiectul unei supravegheri mai stricte, pentru a verifica progresele realizate în punerea în aplicare a măsurilor menționate la alineatele (1), (2), (3) și (3a). Ea își comunică trimestrial constatările CEF și comisiei competente în fond a Parlamentului European și evaluează în special dacă sunt necesare măsuri suplimentare. Aceste misiuni de evaluare înlocuiesc monitorizarea la fața locului prevăzută la articolul 10a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5
(5)  În cazul în care se constată, pe baza evaluării prevăzute în alineatul (4), că sunt necesare măsuri suplimentare și că situația financiară din statul membru în cauză are efecte negative semnificative asupra stabilității financiare a zonei euro, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată pe baza unei propuneri din partea Comisiei, poate recomanda statului membru în cauză să solicite asistență financiară și să elaboreze un program de ajustare macroeconomică. Consiliul poate decide să facă publică această recomandare.
(5)  În cazul în care se constată, pe baza misiunilor de evaluare prevăzute la alineatul (4), că sunt necesare măsuri suplimentare și că situația financiară și economică din statul membru în cauză prezintă un risc pentru stabilitatea financiară și buna funcționare a zonei euro, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată pe baza unei propuneri din partea Comisiei, poate deopotrivă:
(a) recomanda statului membru în cauză să solicite asistență financiară și să elaboreze un program de ajustare macroeconomică;
(b) recomanda FESF și MES să acorde asistență financiară impunând condițiile adecvate prevăzute în prezentul Regulament.
Consiliul poate decide să facă publice aceste recomandări.

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)
Atunci când un stat membru solicită asistență financiară din partea MES în temeiul alineatului (3a), celelalte state membre depun toate eforturile pentru a se asigura că MES oferă asistență acelui stat membru și în cel mai scurt timp.

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6 – litera a
(a) comisia de specialitate a Parlamentului European poate invita reprezentanți ai statului membru vizat să participe la un schimb de opinii;
(a) comisia competentă a Parlamentului European poate oferi statului membru vizat și Comisiei ocazia de a participa la un schimb de opinii;
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6 – litera ba (nouă)
(ba)  Comisia informează comisia competentă a Parlamentului European în timp util cu privire la conținutul recomandării.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6a (nou)
(6a)  Pe parcursul întregului proces, comisia competentă a Parlamentului European și parlamentul național al statului membru respectiv pot invita reprezentanți ai FMI, ai BCE și ai Comisiei să participe la un dialog economic pe chestiuni importante privind buna funcționare a economiei.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 4
Un stat membru care dorește să obțină asistență financiară din partea altui sau altor state, din partea FESF, MES, a Fondului Monetar Internațional (FMI) sau a altor instituții din afara cadrului Uniunii informează imediat Consiliul, Comisia și BCE cu privire la intenția sa. CEF sau orice subcomitet pe care aceasta îl poate desemna în acest scop organizează o discuție pe marginea acestei cereri preconizate după primirea unei evaluări din partea Comisiei.

Un stat membru care intenționează să solicite asistență financiară din partea unuia sau mai multor alte state membre, din partea FESF, MES, a FMI sau a altor instituții din afara cadrului Uniunii informează imediat Parlamentul European, Consiliul, Comisia și BCE cu privire la intenția sa. CEF organizează o discuție pe marginea acestei cereri preconizate după primirea unei evaluări din partea Comisiei, pentru a examina, printre altele, posibilitățile oferite de instrumentele financiare existente ale Uniunii sau ale zonei euro, înainte ca statul membru în cauză să se adreseze potențialilor creditori.

Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 5
În cazul în care se solicită asistență financiară din partea FESF sau MES, Comisia elaborează – în cooperare cu BCE și, ori de câte ori este posibil, cu FMI – o analiză a sustenabilității datoriei publice a statului membru în cauză, inclusiv în ceea ce privește capacitatea statului membru de a rambursa asistența financiară preconizată, și o transmite CEF sau oricărui alt subcomitet desemnat de CEF în acest scop.

În cazul în care se solicită asistență financiară din partea FESF, MESF sau MES, Comisia elaborează – în cooperare cu BCE și, după caz și posibilități, cu FMI – o analiză a sustenabilității datoriei publice și a nevoilor reale sau potențiale de finanțare ale statului membru în cauză, inclusiv în ceea ce privește impactul oricărui program de ajustare macro-prudențială asupra capacității statului membru de a rambursa asistența financiară preconizată, și o transmite CEF.

Evaluarea sustenabilității datoriei publice se bazează pe previziuni macroeconomice și bugetare prudente care utilizează cele mai actualizate informații și țin cont în mod corespunzător de rezultatele raportului menționat la articolul 3 alineatul (3) litera (a), precum și de orice activitate de supraveghere exercitată în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (b). Previziunile evaluează impactul șocurilor macroeconomice și financiare și al evoluțiilor negative asupra sustenabilității datoriei publice.

Comisia face publice metodologia, modelele și ipotezele economice și econometrice fundamentale, inclusiv o estimare a producției potențiale și a efectelor multiplicative macroeconomice, precum și orice alt parametru relevant care stă la baza evaluării sustenabilității datoriei publice.

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1
(1)  Un stat membru care beneficiază de asistență financiară din partea altui sau altor state, a FMI, a FESF sau a MES elaborează, în acord cu Comisia - acționând în colaborare cu BCE -, un proiect de program de ajustare având drept scop restabilirea unei situații economice și financiare solide și sustenabile și refacerea capacității de autofinanțare integrală de pe piețele financiare. Proiectul de program de ajustare trebuie să țină cont de recomandările curente adresate statului membru în cauză în conformitate cu articolele 121, 126 și/sau 148 din tratat și de acțiunile întreprinse în vederea respectării acestora, vizând în același timp extinderea, consolidarea și aprofundarea măsurilor de politică necesare.
(1)  Un stat membru care solicită sau beneficiază de asistență financiară din partea unuia sau mai multor alte state, a FMI, a FESF, a MEFS sau a MES elaborează, în acord cu Comisia - acționând în colaborare cu BCE și, după caz, cu FMI un proiect de program de ajustare macroeconomică care se va baza, înlocuindu-le, pe orice programe de parteneriat economic în temeiul Regulamentului (UE) nr. .../2012 privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro, conținând totodată și obiective bugetare anuale. Proiectul de program de ajustare macroeconomică tratează riscurile specifice provenite din statul membru în cauză pentru stabilitatea zonei euro și care să aibă drept scop restabilirea rapidă a unei situații economice și financiare solide și sustenabile și refacerea capacității de autofinanțare integrală de pe piețele financiare. Proiectul de program de ajustare macroeconomică se bazează pe evaluarea sustenabilității datoriei publice și ține cont de recomandările adresate statului membru în cauză în conformitate cu articolele 121, 126, 136 și/sau 148 din TFUE și de acțiunile întreprinse în vederea respectării acestora, vizând în același timp extinderea, consolidarea și aprofundarea măsurilor de politică necesare. Proiectul de program de ajustare macroeconomică respectă practicile și instituțiile de formare salarială și relațiile industriale din cadrul Uniunii și ține cont, pe cât posibil, de programul național de reformă al statului membru respectiv în contextul strategiei Uniunii pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă. Proiectul de program de ajustare macroeconomică respectă pe deplin articolul 151 din TFUE și articolul 28 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)
(1a)  Un stat membru care pregătește un proiect de program de ajustare macroeconomică în temeiul alineatului (1) definește de comun acord cu Comisia un program de parteneriat actualizat, orientat către crearea unor condiții necesare pentru realizarea sustenabilității finanțelor publice.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2
(2)   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, aprobă programul de ajustare.
(2)   Comisia evaluează proiectul de program de ajustare macroeconomică în termen de o săptămână de la prezentarea sa.
Comisia îl aprobă, în cazul în care îl consideră suficient. Consiliul poate abroga decizia în cauză, cu majoritate calificată, în termen de 10 zile de la adoptarea ei.

Dacă Comisia consideră că măsurile sau calendarul avute în vedere în proiectul de program de ajustare macroeconomică sunt insuficiente, adoptă o recomandare adresată statului membru de a prezenta, în termen de o săptămână, un nou proiect, menționând motivele pentru care consideră proiectul inițial ca fiind insuficient. Proiectul de program de ajustare macroeconomică reprezintă baza, mai puțin în cazuri de urgență, a oricărui memorandum de înțelegere, program sau acord tehnic încheiat cu părțile interesate care furnizează asistență financiară. Se asigură deplina coerență între diversele documente relevante relative la asistența financiară și versiunile actualizate ale proiectului de program de ajustare macroeconomică, precum și coerența cu orientările generale în materie de politică economică și de ocupare a forței de muncă. În termen de 10 zile de la adoptarea acestei recomandări de către Comisie, Consiliul o poate abroga cu majoritate calificată.

Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)
(2a)  Comisia și Consiliul monitorizează realizarea programului de ajustare și a planurilor bugetare anuale corespondente.
În cadrul procesului de supraveghere economică și fiscală, în vederea evitării unei duplicări a obligațiilor de raportare, se asigură coerența pentru orice stat membru a cărei monedă este euro și care face obiectul unui program de ajustare macroeconomică.

Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
(3)  Comisia, în colaborare cu BCE, monitorizează progresele realizate în punerea în aplicare a programului de ajustare și informează la fiecare trei luni CEF sau orice subcomitet desemnat de CEF în acest scop. Statul membru în cauză cooperează pe deplin cu Comisia. În mod concret, el furnizează Comisiei toate informațiile pe care aceasta le consideră necesare pentru monitorizarea programului. Se aplică articolul 3 alineatul (3).
(3)  Comisia, în colaborare cu BCE, monitorizează progresele realizate în punerea în aplicare a programului de ajustare și informează la fiecare trei luni CEF. Statul membru în cauză cooperează pe deplin cu Comisia și cu BCE. În mod concret, el furnizează Comisiei și BCE toate informațiile pe care acestea le consideră necesare pentru monitorizarea programului. Se aplică articolul 3 alineatul (3). În cazul unei cooperări insuficiente, la propunerea Comisiei, Consiliul poate adresa statului membru în cauză o recomandare de stabilire a măsurilor care trebuie luate de respectivul stat membru.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4
(4)  Comisia - în colaborare cu BCE - examinează împreună cu statul membru în cauză eventualele modificări care ar trebui aduse programului de ajustare propus de acesta. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, decide cu privire la orice modificări care trebuie aduse programului de ajustare.
(4)  Comisia - în colaborare cu BCE și, după caz, cu FMI - examinează împreună cu statul membru în cauză eventualele modificări și actualizări care ar trebui aduse programului de ajustare propus de acesta, pentru a ține cont în mod corespunzător, printre altele, de decalajul semnificativ existent între previziunile macroeconomice și cifrele realizate, inclusiv eventualele consecințe derivând din programul de ajustare, efectele colaterale negative, precum și șocurile macroeconomice și financiare. Comisia decide cu privire la orice modificări aduse programului de ajustare macroeconomică. Consiliul poate abroga decizia în cauză, cu majoritate calificată, în termen de 10 zile de la adoptarea ei.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4a (nou)
(4a)  Statul membru respectiv, în strânsă cooperare cu Comisia, ia toate măsurile necesare ca să încurajeze investitorii privați în menținerea voluntară a expunerii totale a acestora.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5
(5)  În cazul în care în urma monitorizării menționate la alineatul (3) se constată deviații semnificative de la programul de ajustare macroeconomică, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate decide că statul membru în cauză nu respectă condițiile de politică prevăzute în programul de ajustare.
(5)  În cazul în care în urma monitorizării menționate la alineatul (3) se constată deviații semnificative de la programul de ajustare macroeconomică, Comisia poate decide că statul membru în cauză nu respectă condițiile de politică prevăzute în programul de ajustare. În luarea deciziei, Comisia ține în mod expres cont de situația în care devierea importantă are cauze ce scapă controlului statului membru respectiv. În termen de 10 zile de la adoptarea unei astfel de decizii, Consiliul o poate abroga cu majoritate calificată. Propunerea Comisiei menționează motivele nerespectării, precum și necesitatea și proporționalitatea modificărilor aduse programului de ajustare macroeconomică.
Programul de ajustare macroeconomică definește mai ales măsurile preventive și planurile de rezervă ce urmează a fi adoptate în cazul unor evoluții neprevăzute, cum ar fi șocurile exogene.

Eforturile de consolidare fiscală prevăzute în programul de ajustare macroeconomică țin cont de necesitatea asigurării unor resurse suficiente pentru politicile de bază, cum ar fi educația și sănătatea.

În cazul în care Comisia ia o decizie în conformitate cu primul paragraf, în strânsă cooperare cu Comisia și în colaborare cu BCE, statul membru în cauză adoptă măsuri care au drept scop evitarea tulburărilor pe piață și menținerea unei bune funcționări a sectorului său financiar.

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6
(6)  Un stat membru care face obiectul unui program de ajustare și care nu are capacitate administrativă suficientă sau întâmpină dificultăți semnificative în punerea în aplicare a programului de ajustare trebuie să solicite asistență tehnică din partea Comisiei.
(6)  Un stat membru care face obiectul unui program de ajustare macroeconomică și care nu are capacitate administrativă suficientă sau întâmpină dificultăți semnificative în punerea în aplicare a programului de ajustare solicită asistență tehnică din partea Comisiei, care ar putea constitui în acest scop grupuri de experți provenind din statele membre și/sau din instituții internaționale relevante. Obiectivele și mijloacele de asistență tehnică sunt precizate în mod explicit în versiunile actualizate ale programului de ajustare macroeconomică. Totodată, se asigură asumarea la nivel național a procesului de punere în aplicare a asistenței tehnice. Asistența tehnică se axează pe domenii precum: îmbunătățirea procedurilor de achiziții publice, promovarea concurenței, combaterea corupției și îmbunătățirea colectării impozitelor pentru a promova sustenabilitatea financiară.
Programul de ajustare macroeconomică și o evaluare a consecințelor sale sociale sunt făcute publice.

Evaluarea sustenabilității datoriei publice se anexează la programul de ajustare macroeconomică.

Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6a (nou)
(6a)  Un stat membru care face obiectul unui program de ajustare macroeconomică efectuează un audit extins al datoriei restante care , printre altele, să evalueze cauzele care au condus la constituirea unui nivel excesiv al datoriilor, precum și a oricărei nereguli apărute în procesul de emitere a titlurilor de datorie.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7
(7)  Comisia de specialitate a Parlamentului European poate invita reprezentanți ai statului membru în cauză să participe la un schimb de opinii cu privire la progresele realizate în punerea în aplicare a programului de ajustare.
(7)  Comisia competentă a Parlamentului European poate oferi statului membru în cauză și Comisiei ocazia de a participa la un schimb de opinii cu privire la progresele realizate în punerea în aplicare a programului de ajustare.
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 8a (nou)
(8a)  Prezentul articol nu se aplică asistenței financiare acordate preventiv și împrumuturilor acordate în vederea recapitalizării instituțiilor financiare.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 6a (nou)
Articolul 6a

Implicarea partenerilor sociali și a societății civile

Organizațiile care reprezintă partenerii sociali, precum și organizațiile societății civile, beneficiază de oportunitatea de a-și exprima opiniile privind recomandările publice și avizele emise de Comisie conform prezentului regulament, precum și privind rapoartele și proiectele de raport elaborate de statele membre și prevăzute la articolele 2-7 din prezentul regulament. Aceste opinii sunt făcute publice.

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 6b (nou)
Articolul 6b

Măsuri de garantare a venitului fiscal

(1)  În conformitate cu articolul 65 din TFUE, în strânsă cooperare cu Comisia și în colaborare cu BCE, statul membru în cauză adoptă măsurile care vizează prevenirea încălcării legislației și reglementărilor naționale, în special în domeniul impozitării.
(2)  Statul membru în cauză solicită Comisiei să prezinte o propunere Consiliului, în conformitate cu articolul 66 din TFUE, în vederea luării unor măsuri privind mișcările de capital spre și dinspre țările terțe care cauzează sau amenință să cauzeze probleme serioase în ceea ce privește funcționarea uniunii economice și monetare. Comisia consultă BCE înainte de a înainta o astfel de propunere.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu
Coerența cu procedura de deficit excesiv

Coerența cu Pactul de stabilitate și de creștere

Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
(1)   Se consideră că programul de ajustare și modificările aduse acestuia, prevăzute la articolul 6 din prezentul regulament, înlocuiesc programele de stabilitate care trebuie prezentate în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului.
(1)  Programul de ajustare macroeconomică și modificările aduse acestuia, prevăzute la articolul 6 din prezentul regulament, înlocuiesc programele de stabilitate care trebuie prezentate în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a
(a)   Se consideră că programul de ajustare prevăzut la articolul 6 din prezentul regulament înlocuiește și rapoartele prevăzute la articolul 3 alineatul (4a) sau, după caz, la articolul 5 alineatul (1a) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97;
(a)  Programul de ajustare macroeconomică prevăzut la articolul 6 din prezentul regulament înlocuiește și rapoartele prevăzute la articolul 3 alineatul (4a) sau, după caz, la articolul 5 alineatul (1a) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97;
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b
(b)   Se consideră că obiectivele bugetare anuale din programul de ajustare prevăzut la articolul 6 alineatul (3) din prezentul regulament înlocuiesc obiectivele bugetare anuale prevăzute, după caz, în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) sau cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97, în recomandarea sau în somația menționată mai sus. În cazul în care statului membru în cauză i s-a adresat o somație în temeiul articolului 126 alineatul (9) din tratat, se consideră, de asemenea, că programul de ajustare prevăzut la articolul 6 alineatul (3) din prezentul regulament înlocuiește indicațiile privind măsurile menite să contribuie la îndeplinirea obiectivelor respective comunicate prin avertisment, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97.
(b)  Obiectivele bugetare anuale din programul de ajustare prevăzut la articolul 6 alineatul (3) din prezentul regulament înlocuiesc obiectivele bugetare anuale prevăzute, după caz, în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) sau cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97, în recomandarea sau în somația menționată mai sus. În cazul în care statului membru în cauză i s-a adresat o somație în temeiul articolului 126 alineatul (9) din tratat, programul de ajustare prevăzut la articolul 6 alineatul (3) din prezentul regulament înlocuiește, de asemenea, indicațiile privind măsurile menite să contribuie la îndeplinirea obiectivelor respective comunicate prin avertisment, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97.
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c
(c)  Se consideră că monitorizarea prevăzută la articolul 6 alineatul (3) din prezentul regulament înlocuiește monitorizarea prevăzută la articolul 10 alineatul (1) și la articolul 10a din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului și monitorizarea pe care se bazează luarea deciziilor, prevăzută la articolul 4 alineatul (2) și la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97.
(c)  Monitorizarea prevăzută la articolul 6 alineatul (3) din prezentul regulament înlocuiește monitorizarea prevăzută la articolul 10 alineatul (1) și la articolul 10a din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului și monitorizarea pe care se bazează luarea deciziilor, prevăzută la articolul 4 alineatul (2) și la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97.
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 8
Aplicarea Regulamentului (UE) nr. XXX privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice se suspendă pentru statele membre care fac obiectul unor programe de ajustare macroeconomică aprobate de Consiliu în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din prezentul regulament. Această suspendare este aplicabilă pe durata programului de ajustare macroeconomică.

Aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1176/2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice se suspendă pentru statele membre care fac obiectul unor programe de ajustare macroeconomică aprobate de Consiliu în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din prezentul regulament, cu excepția măsurilor prevăzute la articolele 3, 4 și 5 din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 cu privire la tabloul de bord al indicatorilor macroeconomici și macrofinanciari, la mecanismul de alertă și la analiza detaliată. Această suspendare este aplicabilă pe durata programului de ajustare macroeconomică.

Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 9
Se consideră că monitorizarea prevăzută la articolul 6 alineatul (3) din prezentul regulament înlocuiește monitorizarea și evaluarea Semestrului european pentru coordonarea politicilor economice, prevăzută la articolul 2a din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice.

Monitorizarea prevăzută la articolul 6 alineatul (3) din prezentul regulament înlocuiește monitorizarea și evaluarea semestrului european pentru coordonarea politicilor economice prevăzută la articolul 2a din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice. Suspendarea este aplicabilă pe durata programului de ajustare macroeconomică.

Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 10
Aplicarea Regulamentului (UE) nr. XXX privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro se suspendă pentru statele membre care fac obiectul unor programe de ajustare macroeconomică aprobate de Consiliu în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din prezentul regulament. Această suspendare este aplicabilă pe durata programului de ajustare macroeconomică.

Aplicarea Regulamentului (UE) nr. XXX privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro se suspendă pentru statele membre care fac obiectul unor programe de ajustare macroeconomică aprobate de Consiliu în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din prezentul regulament, cu excepția articolelor 1-4 din Regulamentul (UE) nr. …/2012. Această suspendare este aplicabilă pe durata programului de ajustare macroeconomică.

Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 10a (nou)
Articolul 10a

Plasarea statelor membre sub protecție juridică

(1)  Atunci când măsurile prevăzute la articolul 3 alineatul (5) nu restabilesc situația financiară a statului membru în cauză, iar acesta este în pericol să intre în incapacitate de plată sau să își suspende plățile, Comisia poate adopta, după consultarea Consiliului, o decizie de plasare a statului membru în cauză sub protecție juridică. În termen de 10 zile de la adoptarea unei astfel de decizii, Consiliul o poate abroga cu majoritate simplă.
(2)  Scopul prezentului articol este acela de a permite statului membru în cauză să își stabilizeze situația economică și să își onoreze datoriile.
Decizia de a plasa un stat membru sub protecție juridică are următoarele efecte:

(a) clauzele de compensare cu exigibilitate imediată (close-out netting) și clauzele privind evenimentele de credit devin inaplicabile;
(b) ratele aplicate ale dobânzilor sunt menținute, iar noile împrumuturi acordate statului membru în cauză, cu excepția asistenței financiare menționate la articolul 1 alineatul (1), se rambursează cu prioritate;
(c) creditorii statului membru în cauză se fac cunoscuți Comisiei în termen de două luni de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a deciziei de plasare a statului membru sub protecție juridică; în caz contrar, datoriile lor se anulează;
(d) autoritățile din statul membru în cauză aplică măsurile recomandate în cadrul asistenței tehnice prevăzute la articolul 6 alineatul (6) și prezintă Comisiei spre aprobare un plan de redresare și de plată a datoriilor.
(3)  Prezentul articol se aplică începând cu 2017.
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1
(1)  Un stat membru face obiectul supravegherii ulterioare aplicării programului în condițiile în care un procent de minimum 75% din asistența financiară primită din partea altui sau altor state membre, a MESF, FESF sau MES nu a fost rambursat. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate prelungi durata de supraveghere ulterioară aplicării programului.
(1)  Un stat membru face obiectul supravegherii ulterioare aplicării programului în condițiile în care un procent de minimum 75% din asistența financiară primită din partea altui sau altor state membre, a MESF, FESF sau MES nu a fost rambursat. Comisia poate decide să prelungească durata de supraveghere ulterioară aplicării programului. În termen de 10 zile de la adoptarea unei astfel de decizii, Consiliul o poate abroga cu majoritate calificată.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3
(3)  Comisia desfășoară, în colaborare cu BCE, misiuni periodice de evaluare în statele membre care fac obiectul supravegherii ulterioare aplicării programului, pentru a evalua situația economică, bugetară și financiară din aceste state. Aceasta își comunică în fiecare semestru constatările Comitetului economic și financiar sau oricărui subcomitet desemnat de CEF în acest sens și stabilește în special dacă sunt necesare măsuri corective.
(3)  Comisia desfășoară, în colaborare cu BCE, misiuni periodice de evaluare în statele membre care fac obiectul supravegherii ulterioare aplicării programului, pentru a evalua situația economică, bugetară și financiară din aceste state. Aceasta își comunică în fiecare semestru constatările comisiei competente a Parlamentului European, Comitetului economic și financiar sau oricărui subcomitet desemnat de CEF în acest sens și parlamentului național al statului membru în cauză și stabilește în special dacă sunt necesare măsuri corective.
Comisia competentă a Parlamentului European poate oferi statului membru în cauză ocazia de a participa la un schimb de opinii cu privire la progresele realizate în cadrul supravegherii ulterioare aplicării programului.

Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4
(4)   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate să recomande statului membru care face obiectul supravegherii ulterioare aplicării programului să adopte măsuri corective.
(4)   Comisia poate adresa statului membru care face obiectul supravegherii ulterioare aplicării programului o recomandare de a adopta măsuri corective. În termen de 10 zile de la adoptarea unei astfel de recomandări, Consiliul o poate abroga cu majoritate calificată.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4a (nou)
(4a)  Parlamentul statului membru în cauză poate invita Comisia să participe la un schimb de opinii cu privire la supravegherea ulterioară aplicării programului.
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1
Pentru măsurile menționate la articolul 2 alineatul (1), articolul 3, articolul 6 alineatele (2) și (4) și articolul 11 alineatul (4), votează numai acei membri ai Consiliului care reprezintă state membre a căror monedă este euro; Consiliul acționează fără a ține seama de votul membrului Consiliului care reprezintă statul membru în cauză.

Pentru măsurile menționate în prezentul regulament, votează numai acei membri ai Consiliului care reprezintă state membre a căror monedă este euro; Consiliul acționează fără a ține seama de votul membrului Consiliului care reprezintă statul membru în cauză.

Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 13
Articolul 13

eliminat
Tipuri de asistență și împrumuturi excluse de la aplicarea articolelor 5 și 6

Dispozițiile articolelor 5 și 6 nu se aplică asistenței financiare preventive și împrumuturilor acordate în vederea recapitalizării instituțiilor financiare.

Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 13a (nou)
Articolul 13a

Informarea Parlamentului European

Consiliul și Comisia informează în mod regulat Parlamentul European cu privire la aplicarea prezentului regulament.

Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 13b (nou)
Articolul 13b

Dispoziții provizorii

Prezentul regulament se aplică statelor membre care, la [data intrării în vigoare a prezentului regulament], fac deja obiectul unui program de asistență.

Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 13c (nou)
Articolul 13c

Raport

Până la 1 ianuarie 2014 și la fiecare cinci ani după această dată Comisia publică un raport referitor la aplicarea prezentului regulament.

Raportul evaluează, printre altele:

(a) eficiența prezentului regulament;
(b) progresele înregistrate în asigurarea unei coordonări mai strânse a politicilor economice și a unei convergențe durabile a performanțelor economice ale statelor membre, în conformitate cu TFUE.
(c) contribuția prezentului regulament la aplicarea strategiei Uniunii pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă;
(d) necesitatea extinderii domeniului de aplicare a prezentului regulament la statele membre din afara zonei euro care se confruntă sau sunt amenințate cu dificultăți serioase în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro.
(2)  După caz, raportul menționat la alineatul (1) este însoțit de o propunere de modificare a prezentului regulament.
(3)  Raportul prevăzut la alineatul (1) se trimite Parlamentului European și Consiliului.

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A7-0172/2012).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate