Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0385(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0172/2012

Ingivna texter :

A7-0172/2012

Debatter :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Omröstningar :

PV 13/06/2012 - 7.4
CRE 13/06/2012 - 7.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 12/03/2013 - 10.2
CRE 12/03/2013 - 10.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0242
P7_TA(2013)0069

Antagna texter
PDF 491kWORD 266k
Onsdagen den 13 juni 2012 - Strasbourg
Den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har allvarliga problem i fråga om deras finansiella stabilitet i euroområdet ***I
P7_TA(2012)0242A7-0172/2012

Europaparlamentets ändringar antagna den 13 juni 2012 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skärpning av den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om sin finansiella stabilitet i euroområdet (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  Den mycket allvarliga globala kris som drabbat världen under de senaste tre åren har djupt skadat den ekonomiska tillväxten och den finansiella stabiliteten samt lett till en kraftig ökning av underskottet i de offentliga finanserna och av medlemsstaternas skuldsättning, vilket tvingat många av dem att söka finansiellt stöd utanför unionens ramverk.
(1)  Den mycket allvarliga globala kris som drabbat världen sedan 2007 har djupt skadat den ekonomiska tillväxten och den finansiella stabiliteten samt lett till en kraftig ökning av underskottet i de offentliga finanserna och av medlemsstaternas skuldsättning, vilket tvingat många av dem att söka finansiellt stöd utanför och inom unionens ramverk.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)
(1a)  I enlighet med artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska unionen vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för människor.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  Förenligheten mellan unionens multilaterala ram för övervakning som fastställs i fördraget och de politiska villkor som kan komma att kopplas till detta finansiella stöd bör fastställas i unionslagstiftningen. Den ekonomiska och finansiella integrationen av medlemsstater som har euron som valuta gör att det behövs förstärkt övervakning för att förhindra att problem i en medlemsstat med dålig finansiell stabilitet sprids till resten av euroområdet.
(2)  Förenligheten mellan unionens multilaterala ram för övervakning som fastställs i fördraget och de politiska villkor som kan komma att kopplas till detta finansiella stöd bör fastställas i unionslagstiftningen. Den ekonomiska och finansiella integrationen av alla medlemsstater, särskilt de som har euron som valuta, gör att det behövs förstärkt övervakning för att förhindra att problem i en medlemsstat med dålig finansiell stabilitet sprids till resten av euroområdet och mer allmänt till unionen som helhet.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)  Hur strikt den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna ska vara, måste stå i proportion till hur allvarliga de finansiella problemen är och man måste även beakta vilken typ av finansiellt stöd som tas emot. Det kan variera från förebyggande stöd efter urval till ett fullödigt makroekonomiskt anpassningsprogram med strikta politiska villkor.
(3)  Hur strikt den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna ska vara, måste vara anpassad och stå i proportion till hur allvarliga de finansiella problemen är och man måste även beakta vilken typ av finansiellt stöd som tas emot. Det kan variera från förebyggande stöd efter urval till ett fullödigt makroekonomiskt anpassningsprogram med strikta politiska villkor. Alla makroekonomiska anpassningsprogram bör beakta den berörda medlemsstatens nationella reformprogram inom ramen för unionens strategi för tillväxt och sysselsättning.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  En medlemsstat som har euron som valuta som är utsatt för, eller riskerar att utsättas för, allvarlig finansiell oro bör sättas under skärpt övervakning för att snabbt komma tillbaka till en normal situation och för att skydda andra medlemsstater som har euron som valuta från att drabbas. Den skärpta övervakningen bör även omfatta ökad tillgång till information som behövs för en nära övervakning av den ekonomiska och finansiella situationen och tillståndet för de offentliga finanserna samt regelbunden rapportering till den ekonomiska och finansiella kommittén eller de delkommittéer som den kommittén kan tänkas utse i det syftet. Samma regler för övervakning bör gälla medlemsstater som begär förebyggande stöd från den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, den europeiska stabilitetsmekanismen, IMF eller någon annan internationell finansiell institution.
(4)  En medlemsstat som har euron som valuta som är utsatt för, eller riskerar att utsättas för, allvarlig finansiell oro bör sättas under skärpt övervakning för att snabbt komma tillbaka till en normal situation och för att skydda andra medlemsstater som har euron som valuta från att drabbas. Den skärpta övervakningen bör stå i proportion till problemens omfattning och utföras i enlighet därmed. Den bör omfatta ökad tillgång till information som behövs för en nära övervakning av den ekonomiska och finansiella situationen och tillståndet för de offentliga finanserna samt regelbunden rapportering till Europaparlamentets ansvariga utskott och den ekonomiska och finansiella kommittén eller de delkommittéer som den kommittén kan tänkas utse i det syftet. Samma regler för övervakning bör gälla medlemsstater som begär förebyggande stöd från den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, den europeiska stabilitetsmekanismen, IMF eller någon annan internationell finansiell institution.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)
(4a)  En medlemsstat som är föremål för skärpt övervakning bör också anta åtgärder för att komma till rätta med källorna eller de potentiella källorna till sina svårigheter. I detta syfte bör alla rekommendationer som riktas till medlemsstaten inom ramen för förfarandet vid alltför stora underskott eller för förfarandet vid alltför stora makroekonomiska obalanser beaktas.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  Övervakningen av den ekonomiska situationen och tillståndet för de offentliga finanserna bör skärpas betydligt för medlemsstater som genomför ett makroekonomiskt anpassningsprogram. Med tanke på hur omfattande anpassningsprogrammet är, bör den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna tillfälligt avbrytas under programmets löptid så att man undviker dubbla rapporteringskrav.
(5)  Övervakningen av den ekonomiska situationen och tillståndet för de offentliga finanserna bör skärpas betydligt för medlemsstater som genomför ett makroekonomiskt anpassningsprogram. Med tanke på hur omfattande anpassningsprogrammet är, bör den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna tillfälligt avbrytas eller i vissa fall stramas upp under programmets löptid så att man säkerställer konsekvens i övervakningen av den ekonomiska politiken och undviker dubbla rapporteringskrav. I samband med utarbetandet av ett makroekonomiskt anpassningsprogram bör emellertid alla rekommendationer som riktats till medlemsstaten inom ramen för förfarandet vid alltför stora underskott eller för förfarandet vid alltför stora makroekonomiska obalanser beaktas.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
(5a)  I enlighet med Europeiska unionens domstols rättspraxis1 kan den fria rörligheten för kapital, som är en grundläggande princip i EUF-fördraget, begränsas av nationella bestämmelser om detta är berättigat med hänsyn till allmän säkerhet. Hänsyn till allmän säkerhet kan inbegripa kampen mot skatteflykt, särskilt för medlemsstater som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om sin finansiella stabilitet i euroområdet.
1 Se målen C-463/00 och C-174/04.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)
(5b)  Skatteflykt utgör ett inkomstbortfall, som kan motsvara eller till och med överstiga beloppet för det finansiella stödet från en eller flera medlemsstater, IMF, europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, europeiska finansiella stabilitetsmekanismen eller europeiska stabilitetsmekanismen, och som i första hand beror på att den nationella skattepolitiken inte genomförs ordentligt.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 5c (nytt)
(5c)  På förslag av kommissionen och efter att ha hört Europeiska centralbanken får rådet, i enlighet med artikel 66 i EUF-fördraget, tillåta restriktioner gentemot tredjeländer som är ansvariga för kapitalrörelser som orsakar eller hotar att orsaka allvarliga svårigheter för den ekonomiska och monetära unionens funktion.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)
(6a)  Medlemsstaterna bör, i enlighet med gällande nationella bestämmelser och praxis, involvera arbetsmarknadens parter och civilsamhällets organisationer i utarbetandet, genomförandet, uppföljningen och utvärderingen av program för tekniskt bistånd.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  Ett beslut om att en medlemsstat inte följer sitt anpassningsprogram skulle också innebära att utbetalningar eller åtaganden avbryts avseende unionsfonderna i enlighet med artikel 21.6 i förordning (EU) nr XXX om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska fonden för jordbrukets utveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1083/2006.
utgår
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
(7a)  Det kan finnas situationer då skyddet av en medlemsstat mot marknadsvolatiliteten ger ett bättre långsiktigt resultat när det gäller att stabilisera den berörda medlemsstatens ekonomiska situation och dess förmåga att betala sina skulder. I en sådan situation kan en medlemsstat tillfälligt placeras under rättsligt skydd på grundval av ett beslut från kommissionen. Rådet bör kunna upphäva ett sådant beslut från kommissionen med den majoritet som krävs.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 7b (nytt)
(7b)  Hänvisningar till finansiellt stöd i denna förordning bör även omfatta finansiellt stöd beviljat i förebyggande syfte, om inte annat uttryckligen anges.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 7c (nytt)
(7c)  Kommissionens beslut att göra en medlemsstat föremål för skärpt övervakning enligt denna förordning bör fattas i nära samarbete med Ekonomiska och finansiella kommittén, Europeiska systemrisknämnden och de berörda Europeiska tillsynsmyndigheterna. Kommissionen bör också samarbeta med Ekonomiska och finansiella kommittén när beslut fattas om en eventuell förlängning av den skärpta övervakningen.
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1
1.  Genom denna förordning fastställs bestämmelser för att skärpa den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om finansiell stabilitet och/eller som mottar, eller kan komma att motta finansiellt stöd från en eller flera medlemsstater, den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, den europeiska finansiella stabilitetsmekanismen, den europeiska stabilitetsmekanismen eller andra finansiella institut, exempelvis IMF.
1.  Genom denna förordning fastställs bestämmelser för att skärpa den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har euron som valuta och som
– har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om finansiell stabilitet och/eller hållbarheten i sina offentliga finanser, med potentiella negativa spridningseffekter till andra medlemsstater i euroområdet, och/eller
– begär eller mottar finansiellt stöd från en eller flera medlemsstater, den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, den europeiska finansiella stabilitetsmekanismen, den europeiska stabilitetsmekanismen eller andra internationella finansiella institutioner, exempelvis IMF.
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1a (ny)
1a.  I denna förordning föreskrivs bestämmelser för skärpta nationella budgetregler och för samordning av den ekonomiska politiken.
Ändring 19
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)
2a.  Vid tillämpningen av denna förordning ska kommissionen, rådet och medlemsstaterna till fullo respektera artikel 152 i EUF-fördraget, och de rekommendationer som utfärdas enligt denna förordning ska respektera nationell praxis och de nationella systemen för lönebildning. Vid tillämpningen av denna förordning och de rekommendationer som utfärdas enligt denna förordning, ska kommissionen, rådet och medlemsstaterna beakta artikel 28 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och följaktligen påverkas inte rätten att förhandla om, ingå och tillämpa kollektivavtal samt att vidta kollektiva stridsåtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)
Artikel 1a

Skärpta budgetregler och förstärkt ekonomisk samordning

1.  I syfte att bättre samordna planeringen av sina nationella statspappersemissioner ska medlemsstaterna i förväg rapportera sina emissionsplaner till kommissionen och rådet.
2.  För att kunna skapa riktmärken för bästa praxis och verka för en närmare samordnad ekonomisk politik ska medlemsstaterna se till att alla större reformer av den ekonomiska politiken som de planerar att genomföra diskuteras i förväg, och vid behov ska de samordna dessa reformer med de andra medlemsstaterna.
3.  I enlighet med förordning (EG) nr 1466/97 ska medlemsstaterna se till att de offentliga finanserna är balanserade eller uppvisar överskott på medellång sikt.
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1
1.  Kommissionen får besluta om skärpt övervakning av en medlemsstat som har allvarliga svårigheter med sin finansiella stabilitet. Den berörda medlemsstaten ska ges möjlighet att i förväg uttrycka sina åsikter. Kommissionen ska var sjätte månad fatta beslut om den skärpta övervakningen ska fortsätta.
1.  På grundval av den senaste fördjupade granskningen i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) nr 1176/2011 och med beaktande av ytterligare objektiva kriterier, däribland varningar från Europeiska systemrisknämnden (ESRB) samt de rapporter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2012 av den … [om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet] får kommissionen besluta om skärpt övervakning av en medlemsstat som har allvarliga svårigheter med sin finansiella stabilitet. Rådet får inom tio dagar från ett sådant beslut upphäva det med kvalificerad majoritet. Den berörda medlemsstaten ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter innan beslutet fattas. Kommissionen ska var sjätte månad fatta beslut om den skärpta övervakningen ska fortsätta.
Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1a (ny)
1a.  När kommissionen beslutar att göra en medlemsstat föremål för skärpt övervakning enligt punkt 1, ska den vederbörligen informera ESRB och vid behov meddela medlemsstaten resultaten av den skärpta övervakningen.
Motivering

Statsskuldkrisen har också påvisat kopplingarna mellan statsskulder och finansiell stabilitet samt bankernas solvens. För att hjälpa ESRB att identifiera systemrisker bör nämnden informeras när en medlemsstat ställs under skärpt övervakning.
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2
2.  Kommissionen ska besluta om skärpt övervakning av en medlemsstat som mottar finansiellt stöd i förebyggande syfte från en eller flera andra stater, den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, den europeiska stabilitetsmekanismen eller någon annan internationell finansiell institution som IMF. Kommissionen ska upprätta en förteckning över berörda instrument för förebyggande finansiellt stöd och hålla den uppdaterad om den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, den europeiska stabilitetsmekanismen eller någon annan internationell finansiell institution skulle ändra sin strategi för finansiellt stöd.
2.  Kommissionen ska besluta om skärpt övervakning av en medlemsstat som begär eller mottar finansiellt stöd i förebyggande syfte från en eller flera andra stater, den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, den europeiska finansiella stabilitetsmekanismen, den europeiska stabilitetsmekanismen eller någon annan internationell finansiell institution som IMF.
Kommissionen ska offentliggöra alla beslut som fattas enligt punkterna 1 och 2.

Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3
3.  Punkt 2 ska inte gälla medlemsstater som mottar finansiellt stöd i förebyggande syfte i form av en kreditlika som inte förutsätter att den berörda medlemsstaten antar nya ekonomisk-politiska åtgärder, under förutsättning att krediten inte utnyttjas.
3.  Kommissionen får besluta att punkt 2 inte ska gälla medlemsstater som mottar finansiellt stöd i förebyggande syfte i form av en kreditlika som inte förutsätter att den berörda medlemsstaten antar nya ekonomisk-politiska åtgärder, under förutsättning att krediten inte utnyttjas.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3a (ny)
3a.  Kommissionen ska upprätta en förteckning över de instrument för finansiellt stöd som kan utlösa en skärpt övervakning enligt punkt 2 och ska hålla förteckningen uppdaterad.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
1.  En medlemsstat som står under skärpt övervakning ska i samråd och samarbete med kommissionen, som agerar i samverkan med ECB, anta åtgärder för att komma tillrätta med källorna eller de potentiella källorna till svårigheter.
1.  En medlemsstat som är föremål för skärpt övervakning ska i samråd och samarbete med kommissionen, som agerar i samverkan med ECB, den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/20101, den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/20102 och den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/20103, (kollektivt kallade de europeiska tillsynsmyndigheterna), ESRB och i förekommande fall IMF, anta åtgärder för att komma tillrätta med källorna eller de potentiella källorna till svårigheter, med beaktande av alla rekommendationer som har riktats till dem enligt förordningarna (EG) nr 1466/97, (EG) nr 1467/97 eller (EU) nr 1176/2011 om deras nationella reformprogram och deras stabilitets- eller konvergensprogram. Eurogruppens arbetsgrupp, Ekonomiska och finansiella kommittén, Europaparlamentets ansvariga utskott och den berörda medlemsstatens nationella parlamentet ska informeras om dessa åtgärder.
1EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.
2 EUT L 331, 15.12.2010, s. 48.
3 EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)
1a.  Kommissionen ska undersöka potentiella negativa spridningseffekter som genereras av andra medlemsstater, bland annat på området för beskattning. När kommissionen har identifierat sådana negativa spridningseffekter, ska rådet på rekommendation av kommissionen, i enlighet med artikel 121.2 i EUF-fördraget, rikta nödvändiga rekommendationer till de medlemsstater som genererar de negativa spridningseffekterna.
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 - inledningen
3.  På begäran från kommissionen ska medlemsstaten under skärpt övervakning göra följande:
3.  På begäran från kommissionen ska medlemsstaten under skärpt övervakning i enlighet med artikel 2.1 göra följande:
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a
(a)  Vid de begärda intervallerna informera kommissionen, ECB och Europeiska bankmyndigheten (EBA) om den finansiella situationen för de finansiella institut som övervakas av landets tillsynsmyndigheter.
(a)  Vid de begärda intervallerna lämna specificerade uppgifter till de berörda europeiska tillsynsmyndigheterna, i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) nr 1093/2010, förordning (EU) nr 1094/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010, om utvecklingen i landets finansiella system, tillsammans med en analys av resultaten av de stresstester och känslighetsanalyser som utförts enligt led b. På grundval av de slutsatser som dragits på grundval av de indikatorer som ingår i resultattavlan för makroekonomiska obalanser, ska de berörda europeiska tillsynsmyndigheterna, i samverkan med ESRB, utarbeta en bedömning av den potentiella sårbarheten i det finansiella systemet och vidarebefordra denna bedömning till kommissionen vid de tidsintervaller som kommissionen anger och till ECB.
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led b
(b)  Under övervakning av EBA utföra stresstester eller känslighetsanalyser för att bedöma banksektorns motståndskraft mot makroekonomiska och finansiella chocker, enligt kommissionens och ECB:s anvisningar. Medlemsstaterna ska delge kommissionen och ECB resultaten.
(b)  Under övervakning av de berörda europeiska tillsynsmyndigheterna utföra stresstester eller känslighetsanalyser för att bedöma den finansiella sektorns motståndskraft mot makroekonomiska och finansiella chocker, enligt kommissionens och ECB:s anvisningar i samråd med de berörda europeiska tillsynsmyndigheterna och ESRB.
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c
(c)  Låta sin tillsynskapacitet av banksektorn regelbundet bedömas inom ramen för en expertgranskning utförd av EBA.
(c)  Låta sin tillsynskapacitet av den finansiella sektorn regelbundet bedömas inom ramen för en expertgranskning utförd av de berörda europeiska tillsynsmyndigheterna.
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d
(d)  Överföra all information som är nödvändig för övervakning av makroekonomiska obalanser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser.
(d)  Överföra all information som är nödvändig för övervakning av makroekonomiska obalanser i enlighet med förordning (EU) nr 1176/2011.
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)
3a.  På begäran av kommissionen ska en medlemsstat som är föremål för skärpt övervakning enligt artikel 2.2 göra följande:
(a)  Vid de begärda intervallerna lämna specificerade uppgifter till kommissionen, ECB och de berörda europeiska tillsynsmyndigheterna, i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) nr 1093/2010, förordning (EU) nr 1094/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010, om utvecklingen i landets finansiella system, tillsammans med en analys av resultaten av de stresstester och känslighetsanalyser som utförts enligt led b. Konfidentialitet ska gälla för de specificerade uppgifter som mottas av kommissionen, ECB och de berörda ESA-myndigheterna.
(b)  Under övervakning av de berörda ESA-myndigheterna utföra stresstester eller känslighetsanalyser för att bedöma den finansiella sektorns motståndskraft mot makroekonomiska och finansiella chocker, enligt kommissionens och ECB:s anvisningar i samråd med de berörda europeiska tillsynsmyndigheterna och ESRB.
(c)  Låta sin kapacitet att utöva tillsyn i den finansiella sektorn regelbundet bedömas inom ramen för en särskild inbördes utvärdering utförd av de berörda europeiska tillsynsmyndigheterna.
(d)  Överföra all information som är nödvändig för övervakning av makroekonomiska obalanser enligt förordning (EU) nr 1176/2011.
Medlemsstater som mottar finansiellt stöd för att rekapitalisera sina finansinstitut ska dessutom rapportera om de villkor som införts för dessa finansinstitut, däribland chefslöner och kreditvillkor som tillämpas i realekonomin.

Ändring 33
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4
4.  I samarbete med ECB ska kommissionen göra regelbundna kontrollbesök i de medlemsstater som står under skärpt övervakning för att bedöma genomförandet av åtgärderna i punkterna 1–3. En gång per kvartal ska den informera Ekonomiska och finansiella kommittén om resultaten, eller till eventuell underkommitté som den kommittén får utse för det syftet, samt framförallt ange om ytterligare åtgärder är nödvändiga. Dessa kontrollbesök ska ersätta den övervakning på plats som anges i artikel 10a.2 i förordning (EG) nr 1467/97.
4.  I samarbete med ECB och de berörda europeiska tillsynsmyndigheterna, samt i förekommande fall IMF, ska kommissionen göra regelbundna kontrollbesök i de medlemsstater som är föremål för skärpt övervakning för att bedöma genomförandet av åtgärderna i punkterna 1, 2, 3 och 3a. En gång per kvartal ska den informera Ekonomiska och finansiella kommittén och Europaparlamentets ansvariga utskott om resultaten samt framför allt ange om ytterligare åtgärder är nödvändiga. Dessa kontrollbesök ska ersätta den övervakning på plats som anges i artikel 10a.2 i förordning (EG) nr 1467/97.
Ändring 34
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5
5.  Om kontrollbesöken i punkt 4 visar att ytterligare åtgärder är nödvändiga och att den finansiella situationen i den berörda medlemsstaten har betydande negativa effekter på euroområdets finansiella stabilitet får rådet, med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen, rekommendera den berörda medlemsstaten att söka finansiellt stöd och att förbereda ett makroekonomiskt anpassningsprogram. Rådet kan välja att offentliggöra rekommendationen.
5.  Om bedömningen efter de kontrollbesök som föreskrivs i punkt 4 visar att ytterligare åtgärder är nödvändiga och att den finansiella och ekonomiska situationen i den berörda medlemsstaten utgör en risk för euroområdets finansiella stabilitet eller friktionsfria funktion får rådet, med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen samtidigt
(a) rekommendera den berörda medlemsstaten att söka finansiellt stöd och att förbereda ett makroekonomiskt anpassningsprogram, och
(b) rekommendera den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten eller, den europeiska stabilitetsmekanismen att erbjuda finansiellt stöd, underställt lämpliga villkor, i enlighet med denna förordning.
Rådet får besluta att offentliggöra sina rekommendationer.

Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)
Om en medlemsstat ansöker om finansiellt stöd från den europeiska stabilitetsmekanismen i enlighet med punkt 3a, ska de övriga medlemsstaterna göra sitt yttersta för att se till att den europeiska stabilitetsmekanismen snabbt ger stöd till den medlemsstaten.

Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – led a
(a)  Det berörda utskottet från Europaparlamentet får bjuda in representanter från medlemsstaten för att delta i ett åsiktsutbyte.
(a)  Det ansvariga utskottet i Europaparlamentet får ge den berörda medlemsstaten och kommissionen möjligheten att delta i en diskussion.
Ändring 37
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – led ba (nytt)
(ba)  Kommissionen ska i god tid informera Europaparlamentets ansvariga utskott om innehållet i rekommendationen.
Ändring 38
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6a (ny)
6a.  Under hela processen får Europaparlamentets ansvariga utskott och parlamentet i den berörda medlemsstaten bjuda in representanter från IMF, ECB och kommissionen för att delta i en ekonomisk dialog om viktiga frågor rörande en väl fungerande ekonomi.
Ändring 39
Förslag till förordning
Artikel 4
En medlemsstat som önskar erhålla finansiellt stöd från en eller flera stater, europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, europeiska stabilitetsmekanismen, IMF eller någon annan institution utanför unionens ram ska omedelbart informera rådet, kommissionen och ECB om sina avsikter. Ekonomiska och finansiella kommittén, eller en eventuell underkommitté som den kommittén har utsett för det syftet, ska efter att ha erhållit en bedömning av kommissionen diskutera medlemsstatens stödbegäran.

En medlemsstat som avser att begära finansiellt stöd från en eller flera andra medlemsstater, europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, europeiska stabilitetsmekanismen, IMF eller någon annan institution utanför unionens ram ska omedelbart informera Europaparlamentet, rådet, kommissionen och ECB om sina avsikter. Ekonomiska och finansiella kommittén ska efter att ha erhållit en bedömning av kommissionen diskutera medlemsstatens stödbegäran i syfte att bland annat granska de möjligheter som är tillgängliga inom ramen för unionens eller euroområdets befintliga finansieringsinstrument innan den berörda medlemsstaten vänder sig till potentiella långivare.

Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 5
Om finansiellt stöd begärs från europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten eller europeiska stabilitetsmekanismen, ska kommissionen i samverkan med ECB och, om det är möjligt, IMF, utarbeta en analys av hur hållbar den berörda medlemsstatens offentliga skuld är. Analysen ska även omfatta medlemsstatens förmåga att betala tillbaka det eventuella finansiella stödet och ska skickas till Ekonomiska och finansiella kommittén eller en eventuell underkommitté som den kommittén har utsett för det syftet.

Om finansiellt stöd begärs från europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, europeiska finansiella stabilitetsmekanismen eller europeiska stabilitetsmekanismen ska kommissionen i samverkan med ECB och, om det är möjligt och lämpligt, IMF, utarbeta en analys av hur hållbar den berörda medlemsstatens offentliga skuld är och vilka de faktiska eller potentiella finansieringsbehoven är. Analysen ska även omfatta konsekvenserna av ett makroekonomiskt anpassningsprogram på medlemsstatens förmåga att betala tillbaka det eventuella finansiella stödet och ska skickas till Ekonomiska och finansiella kommittén.

Bedömningen av den offentliga skuldens hållbarhet ska baseras på försiktiga makroekonomiska prognoser och budgetprognoser, som tagits fram med hjälp av den mest aktuella informationen, och på lämpligt sätt beakta slutsatserna i den rapport som avses i artikel 3.3 a och de övervakningsuppgifter som utförs i enlighet med artikel 3.3 b. Prognoserna ska bedöma konsekvenserna av makroekonomiska och finansiella chocker och ogynnsam utveckling för den offentliga skuldens hållbarhet.

Kommissionen ska offentliggöra den metodik, de underliggande ekonomiska och ekonometriska modeller som använts samt antaganden, tillsammans med en uppskattning av det potentiella resultatet och de makroekonomiska multiplikatoreffekterna och alla andra relevanta parametrar som bildar underlag för bedömningen av den offentliga skuldens hållbarhet.

Ändring 41
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1
1.  En medlemsstat som får stöd från en eller flera medlemsstater, IMF, europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten eller europeiska stabilitetsmekanismen ska i samråd med kommissionen, som samverkar med ECB, utarbeta ett utkast till makroekonomiskt anpassningsprogram som syftar till att återgå till en sund och hållbar ekonomisk och finansiell situation och till att återställa landets förmåga att helt och hållet finansiera sig på de finansiella marknaderna. I utkastet ska man ta hänsyn till de rekommendationer som riktas till den berörda medlemsstaten enligt artiklarna 121, 126 och/eller 148 i fördraget, och medlemsstatens åtgärder för att följa dem, men samtidigt sträva efter att bredda, förstärka och fördjupa de nödvändiga politiska insatserna.
1.  En medlemsstat som begär eller får stöd från en eller flera medlemsstater, IMF, europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, europeiska finansiella stabilitetsmekanismen eller europeiska stabilitetsmekanismen ska i samråd med kommissionen, som samverkar med ECB och, i förekommande fall, IMF, utarbeta ett utkast till makroekonomiskt anpassningsprogram som ska bygga på och ersätta alla program för ekonomiskt partnerskap i enlighet med förordning (EU) nr .../2012 om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet och också inbegripa de årliga målen för de offentliga finanserna. Utkastet till makroekonomiskt anpassningsprogram ska behandla de specifika riskerna från denna medlemsstat för euroområdets finansiella stabilitet och ska syfta till att snabbt återgå till en sund och hållbar ekonomisk och finansiell situation och till att återställa landets förmåga att helt och hållet finansiera sig på de finansiella marknaderna. Utkastet till makroekonomiskt anpassningsprogram ska bygga på bedömningen av den offentliga skuldens hållbarhet och ska ta hänsyn till de rekommendationer som riktas till den berörda medlemsstaten enligt artiklarna 121, 126 och/eller 148 i EUF-fördraget, och medlemsstatens åtgärder för att följa dem, men samtidigt sträva efter att bredda, förstärka och fördjupa de nödvändiga politiska insatserna. Utkastet till det makroekonomiska anpassningsprogrammet ska respektera praxis och system för lönebildning och för arbetsmarknadsrelationer i unionen, och ska när detta är möjligt beakta den berörda medlemsstatens nationella reformprogram inom ramen för unionens strategi för tillväxt och sysselsättning. Utkasten till makroekonomiska anpassningsprogram ska till fullo respektera artikel 151 i EUF-fördraget och artikel 28 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)
1a.  En medlemsstat som utarbetar ett utkast till makroekonomiskt anpassningsprogram enligt punkt 1 ska i samråd med kommissionen fastställa ett uppdaterat partnerskapsprogram i syfte att skapa nödvändiga förutsättningar för att uppnå hållbara offentliga finanser.
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
2.   Rådet ska godkänna anpassningsprogrammet genom beslut med kvalificerad majoritet och på förslag av kommissionen.
2.   Kommissionen ska bedöma utkastet till det makroekonomiska anpassningsprogrammet inom en vecka från det att programmet lagts fram.
Om kommissionen anser att utkastet till makroekonomiskt anpassningsprogram är tillräckligt ska den godkänna det. Rådet får inom tio dagar från ett sådant beslut upphäva det med kvalificerad majoritet.

Om kommissionen anser att åtgärderna eller tidsplanen i utkastet till makroekonomiskt anpassningsprogram är otillräckliga, ska den utfärda en rekommendation till medlemsstaten om att inom en vecka lägga fram ett nytt utkast till makroekonomiskt anpassningsprogram och ange skälen till att det ursprungliga programmet är otillräckligt. Utkastet till makroekonomiskt anpassningsprogram ska, utom i brådskande fall, ligga till grund för varje samförståndsavtal, program eller teknisk överenskommelse som ingås med relevanta parter som tillhandahåller finansiellt stöd. Samstämmighet mellan de olika relevanta dokumenten avseende det finansiella stödet och de uppdaterade versionerna av utkastet till det makroekonomiska anpassningsprogrammet samt samstämmigheten med de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och sysselsättningsriktlinjerna ska vederbörligen påvisas. Rådet får inom tio dagar från kommissionens beslut upphäva det med kvalificerad majoritet.

Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)
2a.  Kommissionen och rådet ska övervaka genomförandet av anpassningsprogrammet och de därmed förenliga årliga budgetplanerna.
Den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna måste vara samstämd för ett land som har euro som valuta och som omfattas av ett makroekonomiskt anpassningsprogram för att undvika dubbla rapporteringsskyldigheter.

Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3
3.  I samverkan med ECB ska kommissionen övervaka hur genomförandet av anpassningsprogrammet fortlöper och var tredje månad informera Ekonomiska och finansiella kommittén eller en eventuell underkommitté som den kommittén har utsett för det syftet. Den berörda medlemsstaten ska samarbeta fullt ut med kommissionen. Framförallt ska medlemsstaten förse kommissionen med all information den anser sig behöva för att kunna övervaka programmet. Artikel 3.3 ska tillämpas.
3.  I samverkan med ECB ska kommissionen övervaka hur genomförandet av anpassningsprogrammet fortlöper och var tredje månad informera Ekonomiska och finansiella kommittén. Den berörda medlemsstaten ska samarbeta fullt ut med kommissionen och ECB. Framförallt ska medlemsstaten förse kommissionen och ECB med all information de anser sig behöva för att kunna övervaka programmet. Artikel 3.3 ska tillämpas. Vid otillräckligt samarbete får rådet, på förslag från kommissionen, offentligt rekommendera den berörda medlemsstaten att vidta de åtgärder som ålagts den.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4
4.  I samverkan med ECB ska kommissionen tillsammans med medlemsstaten undersöka vilka ändringar som kan behövas av anpassningsprogrammet. Rådet ska, på förslag av kommissionen och genom beslut med kvalificerad majoritet, besluta om eventuella ändringar av anpassningsprogrammet.
4.  I samverkan med ECB och, när detta är lämpligt, IMF ska kommissionen tillsammans med medlemsstaten undersöka vilka ändringar och uppdateringar som kan behövas av anpassningsprogrammet i syfte att på lämpligt sätt beakta bland annat alla betydande skillnader mellan makroekonomiska prognoser och uppnått resultat, inbegripet möjliga konsekvenser av anpassningsprogrammet, negativa spridningseffekter samt makroekonomiska och finansiella chocker. Kommissionen ska besluta om eventuella ändringar av det makroekonomiska anpassningsprogrammet. Rådet får inom tio dagar från ett sådant beslut upphäva det med kvalificerad majoritet.
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)
4a.  Den berörda medlemsstaten ska i nära samarbete med kommissionen vidta alla åtgärder som krävs för att uppmuntra privata investerare att bibehålla sin totala exponering på frivillig basis.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5
5.  Om övervakningen enligt punkt 3 avslöjar betydande avvikelser från det makroekonomiska anpassningsprogrammet får rådet, på förslag av kommissionen och genom beslut med kvalificerad majoritet, fastslå att medlemsstaten inte uppfyller de politiska kraven i anpassningsprogrammet.
5.  Om övervakningen enligt punkt 3 avslöjar betydande avvikelser från det makroekonomiska anpassningsprogrammet, får kommissionen besluta att medlemsstaten inte uppfyller de politiska kraven i anpassningsprogrammet. Kommissionen ska i sitt beslut uttryckligen ta hänsyn till om de betydande avvikelserna beror på omständigheter som inte ligger inom den berörda medlemsstatens kontroll. Rådet får inom tio dagar från antagandet av ett sådant beslut upphäva det med kvalificerad majoritet. Kommissionens beslut ska ange skälen till att kraven inte uppfyllts och påvisa att ändringarna i det makroekonomiska anpassningsprogram som avses i punkt 4 är nödvändiga och proportionella.
Det makroekonomiska anpassningsprogrammet ska särskilt beskriva de försiktighetsåtgärder och katastrofplaner som ska antas vid fall av oförutsedd utveckling, såsom exogena chocker.

Det makroekonomiska anpassningsprogrammets finanspolitiska konsolideringsansträngningar ska beakta behovet av att säkerställa tillräckliga medel för grundläggande insatser, såsom utbildning och hälsovård.

När kommissionen fattar ett beslut enligt första stycket ska den berörda medlemsstaten, i nära samarbete med kommissionen och i samverkan med ECB, vidta åtgärder för att undvika oro på marknaderna och skydda finanssektorns funktion.

Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6
6.  En medlemsstat som genomför ett anpassningsprogram ska begära tekniskt bistånd från kommissionen om den inte har tillräckliga administrativ kapacitet eller stöter på betydande problem vid genomförandet av anpassningsprogrammet.
6.  En medlemsstat som genomför ett makroekonomiskt anpassningsprogram ska begära tekniskt bistånd från kommissionen, som för detta ändamål får utse expertgrupper tillsammans med medlemsstater och andra europeiska och/eller relevanta internationella institutioner, om medlemsstaten inte har tillräcklig administrativ kapacitet eller stöter på betydande problem vid genomförandet av anpassningsprogrammet. Målen och medlen för det tekniska biståndet ska uttryckligen beskrivas i de uppdaterade versionerna av det makroekonomiska anpassningsprogrammet. Nationellt egenansvar för genomförandet av det tekniska biståndet ska dessutom säkerställas. Det tekniska biståndet ska bland annat fokusera på att förbättra den offentliga upphandlingen, främja konkurrensen, bekämpa korruptionen och effektivisera skatteindrivningen för att främja finansiell hållbarhet.
Det makroekonomiska anpassningsprogrammet och den åtföljande sociala konsekvensbedömningen ska offentliggöras.

Bedömningen av den offentliga skuldens hållbarhet ska bifogas det makroekonomiska anpassningsprogrammet.

Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6a (ny)
6a.  En medlemsstat som genomför ett makroekonomiskt anpassningsprogram ska göra en övergripande revision av den utestående skuldbördan i syfte att bland annat utvärdera de orsaker som ledde till uppkomsten av de alltför höga skuldnivåerna samt alla eventuella oegentligheter vid statspappersemissionen.
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7
7.  Det berörda utskottet från Europaparlamentet får bjuda in representanter från medlemsstaten för att delta i diskussioner om hur genomförandet av anpassningsprogrammet fortlöper.
7.  Det ansvariga utskottet i Europaparlamentet får erbjuda den berörda medlemsstaten och kommissionen möjligheten att delta i diskussioner om hur genomförandet av anpassningsprogrammet fortlöper.
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 8a (ny)
8a.  Denna artikel gäller inte förebyggande finansiellt stöd eller lån för rekapitalisering av finansinstitut.
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)
Artikel 6a

Arbetsmarknadsparternas och civilsamhällets engagemang

Organisationer som företräder arbetsmarknadens parter och civilsamhällets organisationer ska ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter om kommissionens offentliga rekommendationer och yttranden enligt denna förordning samt om medlemsstaternas rapporter och förslag till rapporter enligt artiklarna 2–7 i denna förordning. Dessa synpunkter ska offentliggöras.

Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 6b (ny)
Artikel 6b

Åtgärder för att skydda skatteintäkterna

1.  Den berörda medlemsstaten ska i enlighet med artikel 65 i EUF-fördraget, i nära samarbete med kommissionen och i samverkan med ECB, vidta åtgärder för att förhindra överträdelser av nationella lagar och andra författningar, särskilt i fråga om beskattning.
2.  Den berörda medlemsstaten ska begära att kommissionen lägger fram ett förslag till rådet, i enlighet med artikel 66 i EUF-fördraget, om att vidta skyddsåtgärder för kapitalrörelser till eller från tredje land som orsakar eller hotar att orsaka allvarliga svårigheter för den ekonomiska och monetära unionens funktion. Kommissionen ska samråda med ECB innan den lägger fram sådana förslag.
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 7 – rubriken
Överensstämmelse med förfarandet vid alltför stora underskott

Överensstämmelse med stabilitets- och tillväxtpakten

Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1
1.  Anpassningsprogrammet och ändringarna av det som föreskrivs i artikel 6 i denna förordning ska anses ersätta inlämnande av stabilitetsprogram som föreskrivs i artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1466/97.
1.  Det makroekonomiska anpassningsprogrammet och ändringarna av det som föreskrivs i artikel 6 i denna förordning ska ersätta inlämnande av stabilitetsprogram som föreskrivs i artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1466/97.
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led a
(a)  Det anpassningsprogram som föreskrivs i artikel 6 i denna förordning ska i tillämpliga fall anses ersätta de rapporter som föreskrivs i artiklarna 3.4 a och 5.1 a i rådets förordning (EG) nr 1467/97.
(a)  Det makroekonomiska anpassningsprogram som föreskrivs i artikel 6 i denna förordning ska i tillämpliga fall ersätta de rapporter som föreskrivs i artiklarna 3.4 a och 5.1 a i rådets förordning (EG) nr 1467/97.
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b
(b)  De årliga målen för de offentliga finanserna i anpassningsprogrammet som föreskrivs i artikel 6.3 i denna förordning ska i tillämpliga fall anses ersätta de årliga målen för de offentliga finanserna i enlighet med artiklarna 3.4 och 5.1 i förordning (EG) nr 1467/97 i den nämnda rekommendationen och det nämnda föreläggandet. Om den berörda medlemsstaten är föremål för ett meddelande om korrigering av ett alltför stort underskott som föreskrivs i artikel 126.9 i fördraget, ska det anpassningsprogram som avses i artikel 6.3 i denna förordning anses ersätta de angivna åtgärder för att bidra till att uppnå målen i föreläggandet i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1467/97.
(b)  De årliga målen för de offentliga finanserna i anpassningsprogrammet som föreskrivs i artikel 6.3 i denna förordning ska i tillämpliga fall ersätta de årliga målen för de offentliga finanserna i enlighet med artiklarna 3.4 och 5.1 i förordning (EG) nr 1467/97 i den nämnda rekommendationen och det nämnda föreläggandet. Om den berörda medlemsstaten är föremål för ett meddelande om korrigering av ett alltför stort underskott som föreskrivs i artikel 126.9 i fördraget, ska det anpassningsprogram som avses i artikel 6.3 i denna förordning ersätta de angivna åtgärderna för att bidra till att uppnå målen i föreläggandet i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1467/97.
Ändring 59
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c
(c)  Den övervakning som föreskrivs i artikel 6.3 i denna förordning ska anses ersätta den övervakning som föreskrivs i artikel 10.1 och artikel 10a i rådets förordning (EG) nr 1467/97 och den övervakning som ligger till grund för eventuella beslut enligt artiklarna 4.2 och 6.2 i förordning (EG) nr 1467/97.
(c)  Den övervakning som föreskrivs i artikel 6.3 i denna förordning ska ersätta den övervakning som föreskrivs i artikel 10.1 och artikel 10a i rådets förordning (EG) nr 1467/97 och den övervakning som ligger till grund för eventuella beslut enligt artiklarna 4.2 och 6.2 i förordning (EG) nr 1467/97.
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 8
En medlemsstat som genomför ett makroekonomiskt anpassningsprogram godkänt av rådet i enlighet med artikel 6.2 i denna förordning ska tillfälligt avbryta genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser. Avbrottet ska vara så länge som anpassningsprogrammet pågår.

En medlemsstat som genomför ett makroekonomiskt anpassningsprogram godkänt av rådet i enlighet med artikel 6.2 i denna förordning ska tillfälligt avbryta genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser, med undantag av de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 3, 4 och 5 i förordning (EU) nr 1176/2011 beträffande resultattavlan med makroekonomiska och makrofinansiella indikatorer, förvarningsmekanismen och den fördjupade granskningen. Avbrottet ska vara så länge som anpassningsprogrammet pågår.

Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 9
Den övervakning som avses i artikel 6.3 i denna förordning ska anses ersätta den övervakning och bedömning av den europeiska terminen för samordning av den ekonomiska politiken som avses i artikel 2a i förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken.

Den övervakning som avses i artikel 6.3 i denna förordning ska ersätta den övervakning och bedömning av den europeiska terminen för samordning av den ekonomiska politiken som avses i artikel 2a i förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken. Avbrottet ska vara så länge som det makroekonomiska anpassningsprogrammet pågår.

Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 10
Genomförandet av förordning (EU) nr XXX om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater som har euron som valuta ska tillfälligt avbrytas för en medlemsstat som genomför ett makroekonomiskt anpassningsprogram godkänt av rådet i enlighet med artikel 6.2 i denna förordning. Avbrottet ska vara så länge som anpassningsprogrammet pågår.

Genomförandet av förordning (EU) nr XXX om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater som har euron som valuta ska tillfälligt avbrytas för en medlemsstat som genomför ett makroekonomiskt anpassningsprogram godkänt av rådet i enlighet med artikel 6.2 i denna förordning, med undantag för artiklarna 1–4 i förordning (EU) nr …/2012. Avbrottet ska vara så länge som anpassningsprogrammet pågår.

Ändring 63
Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)
Artikel 10a

Placering av en medlemsstat under rättsligt skydd

1.  Om åtgärderna i artikel 3.5 inte förmår återställa den finansiella situationen i en medlemsstat och om den medlemsstaten riskerar att drabbas av statsbankrutt eller inställda betalningar får kommissionen efter ha hört rådet anta ett beslut om att placera medlemsstaten under rättsligt skydd. Rådet får inom tio dagar från antagandet av ett sådant beslut upphäva det med enkel majoritet.
2.  Denna artikel syftar till att göra det möjligt för den berörda medlemsstaten att stabilisera sin ekonomiska situation och betala tillbaka sina skulder
Ett beslut om att placera en medlemsstat under rättsligt skydd ska innebära följande:

(a)  Bestämmelser om slutavräkning eller kredithändelser blir verkningslösa.
(b)  De tillämpade låneräntorna behålls, och nya lån till medlemsstaten, med undantag för finansiellt stöd enligt artikel 1.1, ska betalas tillbaka som en prioritet.
(c)  Den berörda medlemsstatens fordringsägare ska anmäla sig till kommissionen inom två månader från det att beslutet om att placera medlemsstaten under rättsligt skydd publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Om en sådan anmälan inte görs, stryks deras fordringar.
(d)  Myndigheterna i den berörda medlemsstaten ska genomföra de åtgärder som rekommenderas inom ramen för det tekniska bistånd som föreskrivs i artikel 6.6 och lämna in en plan för återhämtning och skuldreglering till kommissionen för godkännande.
3.  Denna artikel ska tillämpas från och med 2017.
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1
1.  En medlemsstat ska övervakas efter programtidens slut så länge som minst 75 % av det finansiella stöd som erhållits från en eller flera medlemsstater, europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, den europeiska stabilitetsmekanismen eller europeiska stabilitetsmekanismen inte har betalats tillbaka. Rådet får, på förslag av kommissionen och genom beslut med kvalificerad majoritet, förlänga övervakningen efter programperiodens slut.
1.  En medlemsstat ska övervakas efter programtidens slut så länge som minst 75 % av det finansiella stöd som erhållits från en eller flera medlemsstater, europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, den europeiska stabilitetsmekanismen eller europeiska stabilitetsmekanismen inte har betalats tillbaka. Kommissionen får besluta att förlänga övervakningen efter programperiodens slut. Rådet får inom tio dagar från ett sådant beslut upphäva det med kvalificerad majoritet.
Ändring 65
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3
3.  I samarbete med ECB ska kommissionen regelbundet utföra kontrollbesök i medlemsstat som står under övervakning efter programtidens slut för att bedöma landets ekonomiska och finansiella situation samt situationen för de offentliga finanserna. En gång per halvår ska den informera Ekonomiska och finansiella kommittén om konstaterade resultat, eller till eventuell underkommitté som den kommittén har utsett för det syftet, samt framförallt ange om korrigerande åtgärder är nödvändiga.
3.  I samarbete med ECB ska kommissionen regelbundet utföra kontrollbesök i medlemsstat som står under övervakning efter programtidens slut för att bedöma landets ekonomiska och finansiella situation samt situationen för de offentliga finanserna. En gång per halvår ska den informera Europaparlamentets ansvariga utskott, Ekonomiska och finansiella kommittén om konstaterade resultat, eller eventuell underkommitté som den kommittén har utsett för det syftet, och den berörda medlemsstatens parlament, samt framförallt ange om korrigerande åtgärder är nödvändiga.
Europaparlamentets ansvariga utskott får erbjuda den berörda medlemsstaten möjligheten att delta i diskussioner om de framsteg som gjorts under övervakningen efter programtidens slut.

Ändring 66
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4
4.  Rådet får, på förslag av kommissionen och genom beslut med kvalificerad majoritet, rekommendera medlemsstat som står under övervakning efter programtidens slut att anta korrigerande åtgärder.
4.  Kommissionen får anta en rekommendation om att en medlemsstat som står under övervakning efter programtidens slut ska anta korrigerande åtgärder. Rådet får inom tio dagar från utfärdandet av en sådan rekommendation upphäva den med kvalificerad majoritet.
Ändring 67
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4a (ny)
4a.  Den berörda medlemsstatens parlament får inbjuda kommissionen att delta i diskussioner om övervakningen efter programtidens slut.
Ändring 68
Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 1
I fråga om de åtgärder som avses i artiklarna 2.1, 3, 6.2, 6.4 och 11.4, får enbart de rådsmedlemmar som företräder medlemsstater som har euron som valuta, och rösten för den rådsmedlem som företräder den berörda medlemsstaten ska inte beaktas.

I fråga om de åtgärder som avses i denna förordning, får enbart de rådsmedlemmar som företräder medlemsstater som har euron som valuta, och rösten för den rådsmedlem som företräder den berörda medlemsstaten ska inte beaktas.

Ändring 69
Förslag till förordning
Artikel 13
Artikel 13

utgår
Typer av stöd och lån som inte omfattas av artiklarna 5 och 6

Bestämmelserna i artiklarna 5 och 6 gäller inte förebyggande finansiellt stöd eller lån för att rekapitalisera finansiella institutioner.

Ändring 70
Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)
Artikel 13a

Information till Europaparlamentet

Rådet och kommissionen ska regelbundet informera Europaparlamentet om tillämpningen av denna förordning.

Ändring 71
Förslag till förordning
Artikel 13b (ny)
Artikel 13b

Övergångsbestämmelser

Denna förordning ska tillämpas på medlemsstater som redan omfattas av stödprogram den [datum för förordningens ikraftträdande].

Ändring 72
Förslag till förordning
Artikel 13c (ny)
Artikel 13c

Rapport

Senast den 1 januari 2014 och därefter vart femte år ska kommissionen offentliggöra en rapport om tillämpningen av denna förordning.

Rapporten ska innehålla en utvärdering av bland annat

a) hur effektiv förordningen är
b) vilka framsteg som gjorts för att säkerställa en närmare samordning av den ekonomiska politiken och en varaktig konvergens mellan medlemsstaternas ekonomiska resultat i enlighet med EUF-fördraget,
c) förordningens bidrag till genomförandet av unionens strategi för tillväxt och sysselsättning,
d) det lämpliga i att utvidga tillämpningsområdet för denna förordningen till att omfatta medlemsstater som inte ingår i euroområdet och som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om sin finansiella stabilitet i euroområdet.
2.  I tillämpliga fall ska den rapport som avses i punkt 1 åtföljas av ett förslag om ändringar av denna förordning.
3.  Den rapport som avses i punkt 1 ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet.

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 57.2 andra stycket i arbetsordningen (A7-0172/2012).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy