Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0386(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0173/2012

Předložené texty :

A7-0173/2012

Rozpravy :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Hlasování :

PV 13/06/2012 - 7.5
CRE 13/06/2012 - 7.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
PV 12/03/2013 - 10.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0243
P7_TA(2013)0070

Přijaté texty
PDF 674kWORD 372k
Středa, 13. června 2012 - Štrasburk
Sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně ***I
P7_TA(2012)0243A7-0173/2012

Pozmněňovací návrhy Evropského parlamentu ze dne 13. června 2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Článek 9 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) stanoví, že Unie při vymezování a provádění svých politik a činností přihlíží k požadavkům spojeným s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  Pakt o stabilitě a růstu, zejména nařízení (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik a nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku, určený k zajištění rozpočtové kázně v celé Unii, stanoví rámec pro prevenci a nápravu nadměrných schodků veřejných financí. Byl dále posílen nařízením Evropského parlamentu a Rady č. …/2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik, a nařízením (EU) č. …/2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …./2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně doplnilo systém účinných, preventivních a odstupňovaných donucovacích mechanismů ve formě finančních sankcí pro členské státy, jejichž měnou je euro.
(2)  Pakt o stabilitě a růstu, zejména nařízení (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik a nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku, který má za cíl zajištění rozpočtové kázně v celé Unii, stanoví rámec pro prevenci a nápravu nadměrných schodků veřejných financí. Nařízení (ES) č. 1466/97 a č. 1467/97 byly změněny a pakt o stabilitě a růstu byl dále posílen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1175/20111 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/20112. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1173/2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně3 doplnilo systém účinných, preventivních a odstupňovaných donucovacích mechanismů ve formě finančních sankcí pro členské státy, jejichž měnou je euro. Článek 2-a nařízení (ES) č. 1466/97 navíc stanoví prvky, které tvoří evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik.
1 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 12.
2 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 33.
3 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 1.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  Podle článku 2-a nařízení (ES) č. 1466/97 Evropský semestr zahrnuje definování hlavních směrů hospodářských politik členských států a Unie (hlavní směry hospodářských politik) a dohled nad jejich prováděním v souladu s čl. 121 odst. 2 Smlouvy o fungování EU; definování a přezkum provádění hlavních zásad politiky zaměstnanosti, které musí být zohledněny členskými státy v souladu s čl. 148 odst. 2 Smlouvy o fungování EU (hlavní zásady politiky zaměstnanosti); předkládání a posuzování programů stability a konvergenčních programů členských států podle tohoto nařízení; předkládání a posuzování národních programů reforem členských států, které podporují strategii Unie pro růst a zaměstnanost a které byly sestaveny v souladu s hlavními směry hospodářské politiky, politiky zaměstnanosti a v souladu s obecnými pokyny určenými členským státům, jež vydaly Komise a Evropská rada na začátku ročního cyklu dohledu; dohled za účelem předcházení makroekonomické nerovnováze a její nápravy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy1.
1 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 25.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  Změny Paktu o stabilitě a růstu znamenají jednak posílení pokynů a pro členské státy, jejichž měnou je euro, i pobídek pro stanovení a provádění obezřetné rozpočtové politiky a zároveň vyvarování se nadměrných schodků veřejných financí. Tato ustanovení vytvořila na úrovni Unie pevnější rámec pro dohled nad hospodářskou politikou jednotlivých členských států.
(3)  Změny Paktu o stabilitě a růstu znamenají jednak posílení pokynů a pro členské státy, jejichž měnou je euro, posílené a automatičtější sankce pro případ nesouladu s obezřetnou rozpočtovou politikou a zároveň vyvarování se nadměrných schodků veřejných financí. Tato ustanovení vytvořila na úrovni Unie pevnější rámec pro dohled nad hospodářskou a rozpočtovou politikou jednotlivých členských států, je však potřeba širší koordinace hospodářskéé politiky a pobídek k jejich dodržování.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  Cílem revidovaného Paktu o stabilitě a růstu jsou zdravé veřejné finance jakožto prostředek posilující podmínky pro stabilitu cen a silný udržitelný růst založený na finanční stabilitě a podporující tak dosahování cílů Unie v oblasti udržitelného růstu a tvorby pracovních míst.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)
(3b)  Evropská rada přijala na svém zasedání dne 17. června 2010 novou strategii Unie pro růst a zaměstnanost, která má Unii umožnit vyjít z krize silnější a nasměrovat své hospodářství k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu doprovázenému vysokou mírou zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti. Strategie Unie pro růst a zaměstnanost zahrnuje rovněž cíle pro oblast chudoby, vzdělávání, inovací a životního prostředí.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 c (nový)
(3c)  Náležitá pozornost by měla být věnována strategii Unie pro růst a zaměstnanost a tomu, jak je v členských státech prostřednictvím národních programů reforem naplňována.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Aby bylo zajištěno řádné fungování hospodářské a měnové unie, umožňuje Smlouva přijmout v eurozóně zvláštní opatření, jež jdou nad rámec ustanovení platných pro všechny členské státy.
(4)  Aby bylo zajištěno řádné fungování hospodářské a měnové unie, umožňuje Smlouva o fungování EU přijmout v eurozóně zvláštní opatření, jež jdou nad rámec ustanovení platných pro všechny členské státy, a vyhnout se politikám v členských státech, které takové fungování ohrožují. Aktivněji by se měla využívat, kdekoli je to vhodné a potřebné, zvláštní opatření, která stanovuje článek 136 Smlouvy o fungování EU, pro vytváření nezbytných podmínek pro hlubší a stabilnější integraci, která by měla jít ruku v ruce s posílenou demokratickou legitimitou hospodářské a měnové unie.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Zdravé veřejné finance a vyvážené rozpočty jsou předpokladem pro ekonomickou a finanční stabilitu, jak to jasně ukázala krize státních dluhů, zdůrazňujíc přitom potřebu mít silné a pevné fiskální rámce. Navíc dnešní deficity, spojené se stagnujícími ekonomikami, podtrhují potřebu spíše provádět reformy než zvyšovat výdaje.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)
(4b)  Členské státy by se měly zdržet přijímání jakýchkoli opatření, která by mohla ohrozit dosažení cílů Unie v rámci hospodářské a měnové unie, zejména praxe zvyšování zadlužení mimo účty vládních institucí.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Silné veřejné finance jsou nejlépe zajištěny ve fázi plánování a závažné chyby by měly být zjištěny co nejdříve. Členské státy by měly mít prospěch nejen ze stanovení hlavních zásad a rozpočtových cílů, ale také ze synchronizovaného sledování svých rozpočtových politik.
(5)  Silné veřejné finance a koordinované hospodářské politiky jsou nejlépe zajištěny ve fázi plánování a závažné chyby by měly být zjištěny co nejdříve. Členské státy by měly mít prospěch nejen ze stanovení hlavních zásad a rozpočtových cílů, ale také ze synchronizovaného sledování svých rozpočtových a makroekonomických politik a emisí státních dluhopisů. V zájmu koordinějšího plánování vydávání státních dluhopisů musí členské státy předem informovat o svých plánech na vydávání státních dluhopisů.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  Cílem tohoto nařízení je zavést další mechanismy Unie pro koordinaci rozpočtových a hospodářských politik členských států a dohled nad nimi. Je nicméně třeba projevit ve všech krocích, které nás čekají, obezřetnost, a z toho důvodu by neměly být žádné otázky týkající se plánů emisí dluhopisů členských států, obnovy nesplaceného dluhu ani jiných souvisejících operací zpřístupněny veřejnosti a měly by se používat pouze pro vnitřní koordinaci. Je to nutné vzhledem k riziku, jemuž by byl členský stát vystaven, pokud by na finančních trzích předem oznámil své finanční potřeby.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  Zavedením společného rozpočtového harmonogramu pro členské státy, jejichž měnou je euro, by se měly lépe synchronizovat klíčové kroky při přípravě vnitrostátních rozpočtů, což přispěje k účinnosti evropského semestru pro koordinaci rozpočtových politik. Přijetí společného rozpočtového harmonogramu by mělo vést k silnější součinnosti usnadněním politické koordinace mezi členskými státy, jejichž měnou je euro, a zajistit, že doporučení Rady a Komise budou vhodně začleněna do vnitrostátního procesu přijímání rozpočtu.
(6)  Zavedením společného rozpočtového harmonogramu pro členské státy, jejichž měnou je euro, by se měly lépe synchronizovat klíčové kroky při přípravě vnitrostátních rozpočtů, což přispěje k účinnosti evropského semestru pro koordinaci hospodářských a rozpočtových politik. Přijetí společného rozpočtového harmonogramu by mělo vést k pevnější součinnosti usnadněním politické koordinace mezi členskými státy, jejichž měnou je euro, a zajistit, že doporučení politiky pro jednotlivé státy, národní programy reforem, programy stability a konvergenční programy a doporučení na základě analýzy makroekonomické nerovnováhy budou vhodně začleněna do vnitrostátního procesu přijímání rozpočtu.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)  Je zásadní, aby harmonogram společného rozpočtového plánu byl v souladu s rozpočtovými harmonogramy členských států. Pokud by tomu tak nebylo, stanovisko Komise k návrhu rozpočtového plánu kteréhokoli členského státu by v parlamentu dotyčného státu mohlo postrádat demokratickou legitimitu.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)
(6b)  Pokud rozpočet nebude přijat do 31. prosince, jak je stanoveno v tomto nařízení, měly by být zahájeny postupy pro rozpočtové provizorium, aby se zajistilo, aby vláda mohla i nadále plnit své nejdůležitější funkce.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Existují pádné důkazy o účinnosti fiskálních rámců založených na pravidlech při podpoře zdravé a udržitelné fiskální politiky. Zavedení vnitrostátních fiskálních pravidel, která jsou v souladu s rozpočtovými cíli stanovenými na úrovni Unie, by mělo být klíčovým prvkem k zajištění dodržování Paktu o stabilitě a růstu. Členské státy by zejména měly zavést pravidla vyrovnaného strukturálního salda rozpočtu, která provedou do vnitrostátních právních předpisů základní zásady fiskálního rámce Unie. Tato transpozice by se měla uskutečnit prostřednictvím závazných pravidel, pokud možno ústavní povahy, aby se prokázala silná podpora Paktu o stabilitě a růstu ze strany vnitrostátních orgánů.
(7)  Účinné fiskální rámce založené na pravidlech mohou být důležité při podpoře zdravé a udržitelné fiskální politiky. Zavedení vnitrostátních fiskálních pravidel, která jsou v souladu s ekonomickými a rozpočtovými cíli stanovenými na úrovni Unie a která definují výjimečné okolnosti a prudký hospodářský propad, by mělo být klíčovým prvkem k zajištění udržitelného dodržování Paktu o stabilitě a růstu. Členské státy by zejména měly zavést mechanismus, který bude aktivován v případě významné odchylky od střednědobého rozpočtového cíle nebo od cesty k tomuto cíli a který zajistí rychlý návrat k plnění střednědobého cíle. Je zásadní, aby se tato pravidla týkala vládních institucí jako celku a byla závazná nebo jinak garantovaná, tak aby byla řádně plněna v  průběhu celého vnitrostátního rozpočtového procesu.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  Rozsah státní zadluženosti v Unii je obrovskou výzvou, kterou je potřeba řešit, má-li hospodářství znovu nastolit stabilní a odolný růstový trend v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Uplyne hodně dlouhá doba, než se průměrná úroveň zadluženosti mezi členskými státy vrátí na úroveň 60% křivky, což je směr uvedený v Paktu o stabilitě a růstu. Naplnění střednědobých rozpočtových cílů je v této souvislosti základní podmínkou, zatímco odchylování se od nich by mohlo nastartovat zvyšování úrokové míry, a tím ohrozit růst a obnovu.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Zaujaté a nerealistické makroekonomické a rozpočtové prognózy mohou značně narušit účinnost rozpočtového plánování a v důsledku toho poškodit závazek k rozpočtové kázni. Nezávislé subjekty mohou poskytnout makroekonomické předpovědi nestranné a realistické.
(8)  Zaujaté a nerealistické makroekonomické a rozpočtové prognózy mohou značně narušit účinnost rozpočtového plánování a v důsledku toho poškodit závazek k rozpočtové kázni. Nezávislé subjekty a odborně způsobilé orgány s vlastní funkční autonomií vůči rozpočtovým orgánům členského státu, které splňují minimální požadavky stanovené v příloze I, mohou poskytnout makroekonomické nestranné a realistické předpovědi poté, co byly dosaženy jejich srovnatelnost a konzistentnost.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  Tento postupně zesilovaný dohled bude dále doplňovat stávající ustanovení Paktu o stabilitě a růstu a posilovat dohled nad rozpočtovou kázní v členských státech, jejichž měnou je euro. Postupně zesílené sledování by mělo přispět k lepším rozpočtovým výsledkům ve prospěch všech členských států, jejichž měnou je euro. Přísnější sledování jako součást postupně zesíleného postupu je zvlášť cenné pro členské státy, které se potýkají s nadměrným schodkem.
(9)  Tento postupně zesilovaný dohled a koordinace budou dále doplňovat evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik, stávající ustanovení Paktu o stabilitě a růstu a posilovat dohled nad přiměřeností rozpočtu a ekonomickou konvergencí v členských státech, jejichž měnou je euro. Postupně zesílené sledování by mělo přispět k lepším rozpočtovým a ekonomickým výsledkům ve prospěch všech členských států, jejichž měnou je euro, aniž by se vytvářela zbytečná administrativní zátěž. Přísnější sledování jako součást postupně zesíleného postupu je zvlášť cenné pro členské státy, které se potýkají s nadměrným schodkem.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Jak dokazuje krize státního dluhu, a zejména potřeba zavést společné finanční pojistky, v členských státech, jejichž měnou je euro, více působí vzájemný efekt přelévání, pokud jde o jejich rozpočtové politiky. Každý členský stát, jehož měnou je euro, by měl před přijetím jakýchkoli významných plánů reformy fiskální politiky s možnými efekty přelévání konzultovat Komisi a ostatní členské státy, jejichž měnou je euro, aby bylo možné posoudit možný dopad na eurozónu jako celek. Členské státy by měly o svých rozpočtových plánech uvažovat z hlediska společného zájmu a předložit je Komisi pro účely sledování ještě předtím, než se stanou závaznými. Komise by měla mít možnost v případě potřeby k návrhu rozpočtového plánu zaujmout stanovisko, které by členský stát, a zejména rozpočtové orgány, měly vzít v úvahu při přijímání zákona o rozpočtu. Toto stanovisko by mělo zajistit, že směřování politiky Unie v oblasti rozpočtu bude řádně začleněno do vnitrostátních rozpočtových opatření. Zejména by toto stanovisko mělo zahrnovat posouzení, zda rozpočtové plány náležitě zohledňují doporučení vydaná v rámci evropského semestru v rozpočtové oblasti. Komise by měla být připravena na požádání předložit toto stanovisko parlamentu dotyčného členského státu. Do jaké míry bylo toto stanovisko vzato v úvahu, by mělo být součástí posouzení, zda a kdy budou splněny příslušné podmínky; to povede k rozhodnutí o uplatnění postupu při nadměrném schodku vůči dotčenému členskému státu, přičemž by mělo být dřívější nezohlednění pokynů považováno za přitěžující okolnost. Na základě celkového posouzení plánů Komisí by měla rozpočtovou situaci a vyhlídky pro eurozónu projednat také Euroskupina.
(10)  Členské státy, jejichž měnou je euro, vytvářejí nebo jsou samy ovlivňovány efekty přelévání vyvolané jejich rozpočtovými a makroekonomickými politikami. Efekty přelévání by se proto měly identifikovat a řešit v rámci postupů dohledu pro každou zemi, jakož i při celkovém hodnocení rozpočtové situace a vyhlídek eurozóny jako celku. Toto posouzení by mělo identifikovat podle jednotlivých zemí možné negativní efekty přelévání na udržitelnost veřejných financí daných členských států vyvolané jejich soukromým sektorem nebo ostatními členskými státy. Krize státního dluhu rovněž ukázala vzájemnou souvislost mezi státním dluhem, finanční stabilitou a solventností bank. Každý členský stát, jehož měnou je euro, by měl před přijetím jakýchkoli významných plánů reformy hospodářské a fiskální politiky s možnými efekty přelévání konzultovat Komisi a ostatní členské státy, jejichž měnou je euro, aby bylo možné posoudit možný dopad na eurozónu jako celek. Členské státy by měly o svých rozpočtových a ekonomických plánech uvažovat z hlediska společného zájmu a předložit je Komisi pro účely sledování ještě předtím, než se stanou závaznými. Komise by měla mít možnost v případě potřeby k návrhu rozpočtového plánu zaujmout co možná nejdříve a nejpozději do 15. listopadu stanovisko, které by členský stát, a zejména rozpočtové orgány, měly vzít v úvahu při přijímání zákona o rozpočtu. Toto stanovisko by mělo zajistit, že směřování politiky Unie v ekonomické a rozpočtové oblasti bude řádně začleněno do vnitrostátních rozpočtových opatření. Zejména by toto stanovisko mělo zahrnovat posouzení, zda rozpočtové plány náležitě zohledňují doporučení vydaná v rámci evropského semestru v ekonomické a rozpočtové oblasti (doporučení politiky pro konkrétní země). V této souvislosti by Komise měla zajistit, aby se závazky členských států v rámci jejich národních programů reforem a závazky přijaté v rámci programů hospodářského partnerství a všechna doporučení Rady pro postup při makroekonomické nerovnováze odpovídajícím způsobem promítly do návrhu vnitrostátního rozpočtu. Komise by měla být připravena na požádání předložit toto stanovisko parlamentu dotyčného členského státu. Do jaké míry bylo toto stanovisko vzato v úvahu, by mělo být součástí posouzení, zda a kdy budou splněny příslušné podmínky; to povede k rozhodnutí o uplatnění postupu při nadměrném schodku vůči dotčenému členskému státu, přičemž by mělo být dřívější nezohlednění pokynů považováno za přitěžující okolnost. Na základě celkového posouzení plánů Komisí by měla rozpočtovou situaci a vyhlídky pro eurozónu projednat také Euroskupina a Evropský parlament.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)
(10a)  Vpřípadě obzvlášť závažného nedodržování návrhu rozpočtového plánu s cestou k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle by Komise měla po konzultaci s dotyčným členským státem ve svém stanovisku k návrhu rozpočtového plánu požádat o předložení přepracovaného návrhu rozpočtového plánu v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. Bude tomu tak zejména v případě, v němž by provedení původního rozpočtového plánu představovalo riziko pro finanční stabilitu dotyčného členského státu nebo riziko ohrožující řádné fungování hospodářské a měnové unie nebo v němž by provedení původního rozpočtového plánu znamenalo zjevné závažné porušení doporučení, které formuluje Rada v Paktu o stabilitě a růstu.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 b (nový)
(10b)  V souvislosti s lepší koordinací a předběžnými diskusemi mezi členskými státy o jakýchkoli významných plánech reforem hospodářské a fiskální politiky s možnými efekty přelévání by Komise měla Evropskému parlamentu a Radě předložit zprávu a případně návrh obsahující podrobný plán toho, jak bude taková koordinace a předběžné diskuse probíhat, v jaké formě se uskuteční tato koordinace a diskuse, jaké politiky jsou zamýšlené a jaké pravděpodobně budou mít na členské státy, a zejména na vnitrostátní parlamenty, politické důsledky rozhodnutí, která mohou z této koordinace a předběžných diskusí vzejít. Stanovisko Komise by mělo minimálně zajistit, že tato koordinace je integrována do rámce evropského semestru.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 c (nový)
(10c)  Kromě toho by posílení správy ekonomických záležitostí mělo zahrnovat užší a včasnější zapojení Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů. I když se uznává, že partnery Evropského parlamentu v rámci tohoto dialogu jsou příslušné orgány Unie a jejich zástupci, může příslušný výbor Evropského parlamentu nabídnout členskému státu, na nějž se vztahuje rozhodnutí Rady o uložení úročeného vkladu nebo roční pokuty podle tohoto nařízení, možnost účastnit se výměny názorů. Účast členského státu na takové výměně názorů je dobrovolná.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  Členské státy, jejichž měnou je euro a na které se vztahuje postup při nadměrném schodku, by měly být sledovány přísněji, aby mohlo dojít k úplné a včasné nápravě nadměrného schodku. Přísnější sledování by mělo zajistit včasnou nápravu případných odchylek od doporučení Rady k odstranění nadměrného schodku. Toto sledování by mělo doplňovat ustanovení uvedená v nařízení (ES) č. 1467/97. Způsoby tohoto přísnějšího sledování by měly být odstupňovány v závislosti na fázi postupu, v níž se členský stát nachází, jak je stanoveno v článku 126 Smlouvy.
(11)  Členské státy, jejichž měnou je euro a na které se vztahuje postup při nadměrném schodku, by měly být sledovány přísněji, aby mohlo dojít ke konzistentní, udržitelné a včasné nápravě nadměrného schodku. Přísnější sledování by mělo zajistit včasnou prevenci a nápravu případných odchylek od doporučení Rady k odstranění nadměrného schodku nebo od doporučení pro konkrétní země. Toto sledování by mělo doplňovat ustanovení uvedená v nařízení (ES) č. 1467/97. Způsoby tohoto přísnějšího sledování by měly být odstupňovány v závislosti na fázi postupu, v níž se členský stát nachází, jak je stanoveno v článku 126 Smlouvy o fungování EU. Členské státy, na něž se vztahuje postup při nadměrném schodku, by měly předložit program hospodářského partnerství, ve kterém mj. podrobně uvedou strukturální reformy. Je nezbytné, aby byly tyto strukturální reformy zavedeny a realizovány s cílem zajistit účinnou a trvalou nápravu nadměrného schodku členských států. V případě potřeby by měli být v souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy zapojeni sociální partneři.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  Přísnější sledování členských států, na něž se vztahuje postup při nadměrném schodku, by mělo umožnit zjištění rizik týkajících se dodržení termínu pro nápravu nadměrného schodku členského státu. Pokud jsou taková rizika zjištěna, měla by Komise vydat členskému státu doporučení, aby přijal ve stanovené lhůtě opatření, která by měla být předložena parlamentu dotyčného členského státu na jeho žádost. Toto posouzení by mělo umožnit rychlou nápravu situace ohrožující odstranění nadměrného schodku ve stanovené lhůtě. Posouzení, zda je toto doporučení Komise dodržováno, by mělo být součástí soustavného posuzování účinných opatření pro nápravu nadměrného schodku, které provádí Komise. Při rozhodování, zda byla k nápravě nadměrného schodku přijata účinná opatření, by měla Rada rovněž vycházet z toho, zda členský stát jednal v souladu s doporučením Komise.
(12)  Je nezbytné, aby bylo přísnější sledování členských států, na něž se vztahuje postup při nadměrném schodku, prováděno v souvislosti s programem hospodářského partnerství. V této souvislosti by Komise měla vyzvat členský stát, aby provedl komplexní posouzení meziročního průběhu plnění rozpočtu vládních institucí a jejich subsektorů a aby pravidelně podával zprávy Komisi a Hospodářskému a finančnímu výboru o meziročním plnění rozpočtu vládních institucí a jejich subsektorů, o rozpočtových důsledcích diskrečních opatření přijatých jak na straně výdajů, tak na straně příjmů, o cílech výdajů a příjmů vládních institucí a informace o přijatých opatřeních a o povaze opatření plánovaných k dosažení cílů.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)  Má-li být zajištěno řádné fungování hospodářské a měnové unie a dodržování rozpočtové kázně, je bezpodmínečně nutné zabezpečit stabilitu v eurozóně jako celku, a tedy zlepšit účinnost finančního systému eurozóny a jeho odolnost vůči nepříznivým otřesům, řešit problémy s likviditou i negativní vnější faktory spojené s roztříštěností trhů státních dluhopisů a členským státům, které čelí finančnímu tlaku, snížit mezní náklady na financování. S ohledem na tento zastřešující cíl je nezbytné přijmout plán pro zavedení společných státních dluhových nástrojů eurozóny a vytvořit rámec pro posílenou koordinaci hospodářských politik. Pro koordinované a společné vydávání státních dluhových nástrojů eurozóny je nezbytně nutné nejprve vytvořit na dobu asi 25 let fond pro umoření dluhu a koordinovat vydávání dluhopisů členskými státy eurozóny. Tento první krok nemá během uvedeného období vliv na realizaci dalších opatření plánu.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový)
(12b)  Rada a Komise by při používání tohoto nařízení měly plně respektovat úlohu sociálních partnerů a rozdíly ve vnitrostátních systémech, jako je například rozdílná tvorba mezd.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Za účelem posílení dialogu mezi orgány Unie, zejména Evropským parlamentem, Radou a Komisí, a zajištění větší transparentnosti a odpovědnosti může příslušný výbor Evropského parlamentu nabídnout členskému státu, na nějž se vztahuje doporučení Komise, aby se zúčastnil rozpravy,
(13)  Za účelem posílení dialogu mezi orgány Unie, zejména Evropským parlamentem, Radou a Komisí, a zajištění větší transparentnosti a odpovědnosti může příslušný výbor Evropského parlamentu nabídnout členskému státu, na nějž se vztahuje doporučení Komise, aby se zúčastnil rozpravy. V souladu se zásadami demokracie je třeba rovněž stanovit pravidla pro posílení veřejné odpovědnosti, transparentnosti a dohledu nad rozpočtovou politikou a obecněji kontrolu a koordinaci hospodářské politiky eurozóny. Za tímto účelem by měla být přijata zvláštní ustanovení v souladu s vnitrostátními postupy pro zapojení vnitrostátních parlamentů, sociálních partnerů a organizací občanské společnosti.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)  Rozpočtové plány a strukturální reformy by měly být v souladu s ochranou sociálních práv a měly by se vyvarovat zvyšování nerovností. Rozpočtová kázeň by tedy neměla být naplňována na úkor střednědobých a dlouhodobých prostředků, které jsou nutné pro udržitelnou a ekologickou transformaci hospodářství v souladu se strategií Unie pro růst a zaměstnanost a s cíli v oblasti klimatu do roku 2050.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)
(13b)  Daňová politika má rozhodující význam pro zvyšování efektivity a spravedlnosti rozpočtových plánů a zároveň přispívá k udržitelnému růstu. Na úrovni Unie i jednotlivých členských států je třeba rychle přijmout komplexní soubor opatření a legislativních iniciativ, jako je například evropská daň z finančních transakcí a společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob, s cílem odstranit neopodstatněné výjimky, rozšířit daňovou základnu, zefektivnit výběr daní, zabránit daňovým únikům a důsledně uplatňovat zásadu „znečišťovatel platí“.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – návětí
1.  Toto nařízení obsahuje ustanovení pro posílené sledování rozpočtové politiky v eurozóně:
1.  Toto nařízení obsahuje ustanovení pro posílené sledování rozpočtovýcha hospodářskýchpolitika vytváří rámec pro posílenou koordinaci hospodářských politik v eurozóně:
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa) doplněním postupu pro prevenci a nápravu nadměrné makroekonomické nerovnováhy podle nařízení (EU) č. 1174/2011;
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca) zajištěním slučitelnostiy rozpočtových politik a postupu pro prevenci a nápravu nadměrné makroekonomické nerovnováhy podle nařízení (EU) č. 1174/2011 pomocí přísnějšího sledování národních programů reforem jednotlivých členských států a veškerých programů hospodářského partnerství v zájmu trvalého dodržování pravidel a konvergence v eurozóně.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Článek 1 – odstavec 1a (nový)
1a.  Toto nařízení je používáno v plném souladu s článkem 152 Smlouvy o fungování EU a doporučení přijatá v rámci tohoto nařízení jsou uplatňována tak, aby beze zbytku respektovala postupy a orgány pro tvorbu mezd. Při uplatňování tohoto nařízení a uvedených doporučení se zohledňuje článek 28 Listiny základních práv Evropské unie, a není tím tudíž dotčeno právo sjednávat, uzavírat nebo vymáhat kolektivní smlouvy, ani právo na kolektivní akce podle vnitrostátního práva a praxe.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1
(1) „nezávislou fiskální radou“ se rozumí subjekt s vlastní funkční autonomií vůči fiskálním orgánům členského státu, který je odpovědný za sledování provádění vnitrostátních fiskálních pravidel;
(1) „fiskální radou“ se rozumí nezávislý a odborně způsobilý subjekt s vlastní funkční autonomií vůči rozpočtovým orgánům členského státu, který je odpovědný za sledování provádění vnitrostátních fiskálních pravidel;
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2
(2) „nezávislými makroekonomickými prognózami“ se rozumějí makroekonomické a/nebo rozpočtové prognózy vypracované nezávislým orgánem nebo subjektem s vlastní funkční autonomií vůči fiskálním orgánům členského státu;
(2) „nezávislými makroekonomickými prognózami“ se rozumějí makroekonomické prognózy vypracované nebo potvrzené nezávislým a odborně způsobilým orgánem s vlastní funkční autonomií vůči rozpočtovým orgánům členského státu, které splňují minimální požadavky stanovené v příloze I; Komise zajistí srovnatelnost a konzistentnost nezávislých prognóz ve všech členských státech;
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5
(5) výrazy „veřejný“ a 'schodek' mají smysl uvedený v článku 2 protokolu (č. 12) o postupu při nadměrném schodku připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie.
(5) výrazy „veřejný“, „schodek“ a „dluh“se rozumí „veřejný“, „schodek“ a „dluhpodle článku 2 protokolu (č. 12) o postupu při nadměrném schodku připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování EU.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
(5a)  „Paktem o stabilitě a růstu“ se rozumí systém mnohostranného dohledu zavedený nařízením (ES) č. 1466/97 a postup pro vyvarování se nadměrnému schodku členských států stanovený v článku 126 Smlouvy o fungování EU a v nařízení (ES) č. 1467/97;
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 b (nový)
(5b) obzvláště závažným nesouladem s cestou k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle“ se rozumí odchylka číselných údajů představených v návrhu rozpočtu, která činí minimálně 1 % HDP v jediném roce nebo v průměru minimálně 0,5 % HDP ročně po dobu dvou po sobě jdoucích let a kterou nelze odůvodnit výjimečnými okolnostmi nebo prudkým hospodářským propadem, po zohlednění zmírňujících faktorů a efektů přelévání, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1467/97 a nařízení (EU) č. 1176/2011.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)
2a.  Použitím tohoto nařízení není dotčen článek 9 Smlouvy o fungování EU.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Kapitola I a (nová)
Kapitola Ia

Koordinace hospodářské politiky

Článek 2a

Harmonogram evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik uvedený v článku 2-a nařízení (ES) č. 1466/97

1.  Rozpočtový proces členských států je soudržný s rámcem evropského semestru, v souladu s ročním cyklem, který zahrnuje:
a) politické směry pro jednotlivé členské státy stanovené na jarním zasedání Evropské rady na základě roční analýzy růstu, včetně návrhu společné zprávy o zaměstnanosti předloženého Komisí, a výročních zpráv podle článku 3 nařízení (EU) č. 1176/2011; tyto politické směry poslouží členským státům jako vodítko při práci na jejich národních programech reforem, programech stability nebo konvergenčních programech, které mají v souladu s čl. 4 odst. 1 a čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1466/97 předložit v dubnu;
b) politická doporučení pro konkrétní země schválená na letním zasedání Evropské rady na základě stanovisek Komise k přiměřenosti národních programů reforem členských států a jejich programů stability nebo konvergenčních programů předložených v souladu s články 121 a 148 Smlouvy o fungování EU.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Kapitola 2 – název
Společná rozpočtová ustanovení

Společná rozpočtová ustanovení a požadavky na informace o vydávání státních dluhopisů

Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
1.  Členské státy zveřejní každoročně nejpozději do 15. dubna své střednědobé fiskální plány v souladu se svým střednědobým rozpočtovým rámcem na základě nezávislé makroekonomické předpovědi spolu se svými programy stability.
1.  Členské státy v rámci evropského semestru každoročně zveřejňují, a to pokud možno do 15. dubna, avšak nejpozději do 30. dubna, své národní střednědobé fiskální plány v souladu se svým střednědobým rozpočtovým rámcem na základě důvěryhodných a nezávislých makroekonomických prognóz. Tyto plány jsou překládány společně s národními programy reforem a programy stability nebo konvergenčními programy a musí být plně v souladu s politickými směry, které vycházejí z roční analýzy růstu a výročních zpráv podle článku 3 nařízení (EU) č. 1176/2011.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3
3.  Zákony o rozpočtu pro vládní instituce se přijímají a zveřejňují každoročně nejpozději do 31. prosince.
3.  Zákony o rozpočtu pro vládní instituce se přijímají a zveřejňují každoročně nejpozději do 31. prosince. Členské státy zavedou postupy pro rozpočtové provizorium, které použijí v případě, že rozpočet nebude z objektivních důvodů, které vlády členských států nemohou ovlivnit, přijat či schválen a zveřejněn do 31. prosince.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
1.  Členské státy zavedou numerická fiskální pravidla týkající se rozpočtového salda, jejichž prostřednictvím se do rozpočtových procesů těchto států provedou jejich střednědobé rozpočtové cíle, jak je uvedeno v článku 2a nařízení (ES) č. 1466/97. Tato pravidla se týkají vládních institucí jako celku a jsou závazné, pokud možno ústavní, povahy.
1.  Členské státy zavedou numerická fiskální pravidla, jejichž prostřednictvím se do rozpočtových procesů těchto států provedou jejich střednědobé rozpočtové cíle, jak je uvedeno v článku 2a nařízení (ES) č. 1466/97. Tato pravidla rovněž definují výjimečné okolnosti a prudký hospodářský propad, jež mohou vést k dočasnému odchýlení od střednědobého rozpočtového cíle či od cesty k jeho postupnému dosažení, za předpokladu, že tato odchylka neohrozí ve střednědobém výhledu fiskální udržitelnost, jak stanoví články 5 a 6 nařízení (ES) č. 1466/97. Součástí těchto pravidel je i mechanismus, který bude aktivován v případě výrazné odchylky od střednědobého rozpočtového cíle nebo od cesty k jeho postupnému dosažení a který zajistí rychlý návrat k plnění střednědobého cíle. Tato pravidla se týkají vládních institucí jako celku a jsou závazná nebo jinak garantovaná, tak aby byla řádně dodržována a plněna v průběhu celého vnitrostátního rozpočtového procesu.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
2.  Členské státy musí mít vytvořeny nezávislé fiskální rady pro sledování provádění vnitrostátních fiskálních pravidel, jak je uvedeno v odstavci 1.
2.  Členské státy musí mít vytvořeny fiskální rady pro sledování provádění vnitrostátních fiskálních pravidel ex-ante i ex-post, které splňují minimální požadavky stanovené v příloze I.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
1.  Členské státy předloží každoročně nejpozději do 15. října Komisi a Euroskupině návrh rozpočtového plánu na následující rok.
1.  Členské státy předloží každoročně nejpozději do 1. října Komisi a Euroskupině návrh rozpočtového plánu na následující rok, který zohlední politická doporučení vydaná pro konkrétní země na letním zasedání Evropské rady a veškerá doporučení adresovaná danému členskému státu v souvislosti s Paktem o stabilitě a růstu nebo postupem při makroekonomické nerovnováze, jak stanoví nařízení (EU) č. 1174/2011 a  (EU) č. 1176/2011.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2
2.  Návrh rozpočtového plánu se současně zveřejní.
2.  Návrh rozpočtového plánu podle tohoto článku se po předložení Komisi zveřejní.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. b
b) projekce výdajů a příjmů při nezměněné politice jako procento HDP pro vládní instituce a jejich hlavní složky;
b) projekce výdajů a příjmů při nezměněné politice jako procento HDP pro vládní instituce a jejich hlavní složky; tyto projekce zahrnují jak běžné výdaje, tak investiční výdaje, a proto je nutné pro běžné a investiční výdaje stanovit jasné rozpočtové cíle a v případě investičních výdajů zveřejnit hodnocení jejich ekonomické návratnosti;
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. c a (nové)
ca) podrobné informace o výdajích přímo souvisejících s realizací strategie Unie pro růst a zaměstnanost, včetně veřejných investic, spolu s podrobnými informacemi o vztahu s plněním rozpočtových cílů v dlouhodobém výhledu a s hodnocením sociálního dopadu opatření uvedených v rozpočtovém plánu;
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. d
d) podrobný popis a důkladně zdokumentované vyčíslení opatření, která mají být zahrnuta do rozpočtu na příští rok s cílem překlenout rozdíl mezi cíli uvedenými v písmenu c) a projekcemi při nezměněné politice podle písmene b). Popis může být méně podrobný u opatření, která mají rozpočtové důsledky odhadem nižší než 0,1 % HDP. Zvláštní pozornost musí být věnována významným plánům reformy fiskální politiky s možnými efekty přelévání do ostatních členských států, jejichž měnou je euro;
d) podrobný popis a důkladně zdokumentované vyčíslení opatření, která mají být zahrnuta do rozpočtu na příští rok s cílem překlenout rozdíl mezi cíli uvedenými v písmenech c) a ca) a projekcemi při nezměněné politice podle písmene b). Popis může být méně podrobný u opatření, která mají rozpočtové důsledky odhadem nižší než 0,1 % HDP. Zvláštní a explicitní pozornost musí být věnována významným plánům reformy fiskální politiky s možnými efekty přelévání do ostatních členských států, jejichž měnou je euro;
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. e
e) hlavní předpoklady očekávaného hospodářského vývoje a důležitých ekonomických proměnných vztahujících se k dosažení rozpočtových cílů. Tyto předpoklady jsou založeny na nezávislé makroekonomické prognóze růstu;
e) hlavní předpoklady očekávaného hospodářského vývoje a důležitých ekonomických proměnných vztahujících se k dosažení rozpočtových cílů stanovených v souladu s článkem 4 směrnice 2011/85/EU. Makroekonomické a rozpočtové prognózy zahrnují odhad předpokládaného dopadu na potenciální výsledky a makroekonomické multiplikační efekty. V příloze ročních střednědobých fiskálních plánů se uvádí metodika, výchozí hospodářské a ekonometrické modely a odhady a veškeré další relevantní parametry, o něž se nezávislá makroekonomická prognóza opírá;
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. f
f) případně doplňující údaje o tom, jak budou splněna stávající doporučení týkající se rozpočtu,určená dotyčnému členskému státu v souladu s článkem 121 Smlouvy.
f) případně doplňující údaje o tom, jak budou v souladu s písmeny a) až ca) splněna stávající doporučení adresovaná dotčenému členskému státu podle článků 121 a 148 Smlouvy o fungování EU;
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. f a (nové)
fa) kvantifikované údaje o potřebách v oblasti veřejných investic a případně o dopadu na rozpočet společně s hodnocením očekávané ekonomické návratnosti opatření plánovaných v národním programu reforem;
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. f b (nové)
fb) analýzu příspěvku reforem a investic, které jsou součástí národních programů reforem, k dosažení cílů programů stability, včetně analýzy nákladů a přínosů reforem z rozpočtového hlediska.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4
4.  Pokud se rozpočtové cíle uvedené v návrhu rozpočtového plánu podle odst. 3 písm. a) a c) nebo projekce při nezměněné politice liší od cílů uvedených v nejnovějším programu stability, musí být rozdíly řádně vysvětleny.
4.  Pokud se rozpočtové cíle uvedené v návrhu rozpočtového plánu podle odst. 3 písm. a) a ca) nebo projekce při nezměněné politice liší od cílů uvedených v nejnovějším programu stability, musí být rozdíly řádně vysvětleny.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)
4a.  Střednědobé fiskální plány obsahují aktualizovanou projekci víceletých výdajů jako procentní podíl HDP pro vládní instituce a jejich hlavní složky, jakož i víceletých cílů a závazků v oblasti výdajů, které jsou vyčleněny na dosažení cílů zakotvených ve strategii Unie pro růst a  zaměstnanost.
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5
5.  Pokud Komise zjistí obzvláště závažná porušení povinností v oblasti rozpočtové politiky stanovených v Paktu o stabilitě a růstu, vyžádá si od dotyčného členského státu do dvou týdnů od předložení návrhu rozpočtového plánu jeho přepracovaný návrh. Tato žádost se zveřejní.
5.  Komise je oprávněna přijímat v souladu s článkem -11 akty v přenesené pravomoci, v nichž upřesní obsah návrhu rozpočtového plánu uvedeného v odstavci 1 a obsah ustanovení uvedených v odstavcích 2 až 4.
V případě přepracovaného návrhu rozpočtového plánu se použijí odstavce 2 až 4.

Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. -1 (nový)
-1.  Pokud Komise zjistí obzvlášť závažný nesoulad návrhu rozpočtového plánu s cestou k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle, může po náležité konzultaci s členským státem a poté, co tento stát poskytne vysvětlení, požádat o přepracování návrhu rozpočtového plánu. Tento požadavek vznese do jednoho měsíce od předložení návrhu rozpočtového plánu.
Na přepracovaní návrhů rozpočtových plánů se použije čl. 5 odst. 2 a 4.

Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1
1.  V případě potřeby zaujme Komise do 30. listopadu k návrhu rozpočtového plánu stanovisko.
1.  Komise zaujme nejpozději do 15. listopadu stanovisko k návrhu rozpočtového plánu každého členského státu.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
2.  Stanovisko Komise se zveřejní a na žádost parlamentu dotyčného členského státu jej Komise dotyčnému parlamentu předloží.
2.  Stanovisko Komise uvedené v odstavci 1 se zveřejní a předloží Euroskupině. Na žádost parlamentu dotčeného členského státu nebo Evropského parlamentu jej Komise předloží dotčenému parlamentu.
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3
3.  Komise provede celkové posouzení rozpočtové situace a vyhlídek v eurozóně jako celku. Posouzení se zveřejní.
3.  Komise provede celkové posouzení rozpočtové situace a vyhlídek v eurozóně jako celku. Celkové posouzení bude zahrnovat zátěžové testy, které poukáží na rizika pro udržitelnost veřejných financí v případě nepříznivého finančního nebo rozpočtového vývoje. Toto posouzení zjistí podle jednotlivých zemí možné negativní efekty přelévání na udržitelnost veřejných financí daného členského státu vyvolané jeho soukromým sektorem nebo jinými členskými státy.
Toto posouzení se zveřejní a bude součástí plánované roční analýzy růstu. Komise k posouzení připojí podrobné shrnutí jarní a podzimní prognózy pro oblast eurozóny jako celku. Zvolený základní scénář bude popsán i s odůvodněním a bude vycházet z vyváženého posouzení rizik horšího i lepšího vývoje tak, aby zahrnoval ucelenou škálu možných výsledků. V posouzení budou zveřejněny metodiky, předpoklady a relevantní parametry, na nichž jsou založeny makroekonomické prognózy a zátěžové testy, jakož i ex-post hodnocení základního scénáře pro předchozí rok.

Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4
4.  Euroskupina projedná stanoviska Komise k vnitrostátním rozpočtovým plánům a rozpočtovou situaci i vyhlídky eurozóny jako celku na základě celkového posouzení Komisí v souladu s odstavcem 3. Posouzení se zveřejní.
4.  Euroskupina a příslušný výbor Evropského parlamentu projednají stanoviska Komise k vnitrostátním rozpočtovým plánům a rozpočtovou situaci i vyhlídky eurozóny jako celku na základě celkového posouzení Komisí v souladu s odstavcem 3. Výsledek této diskuse se zveřejní a zohlední se v následujícím evropském semestru, zejména v roční analýze růstu.
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)
4a.  V návaznosti na jednání mezi Euroskupinou a příslušným výborem Evropského parlamentu aktualizuje případně Komise svá konkrétní doporučení v rámci roční analýzy růstu zaměřené na upevňování společného makroekonomického rámce v oblasti eurozóny i návrh podpůrných opatření, která se předpokládají v případě nepříznivého finančního, hospodářského či rozpočtového vývoje.
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)
Článek 6a

Podávání zpráv o vydávání státních dluhopisů

1.  Členské státy podávají předem a včas Komisi a Euroskupině zprávu o svých plánech na vydávání státních dluhopisů.
2.  Forma a obsah podávání zpráv dle odstavce 1 budou harmonizovány a stanoveny Komisí ve spolupráci s členskými státy.
3.  Otázky týkající se ročního plánu vydávání dluhopisů členských států, jako jsou finanční potřeby nebo obnova nesplaceného dluhu, se nezveřejňují.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Kapitola III a (nová)
Kapitola IIIa

Vytvoření plánu posílené koordinace hospodářských politik, nástroje růstu a rámce pro posílené vydávání dluhopisů

Článek 6b

Vytvoření plánu posílené koordinace hospodářských politik a nástroje růstu

1.  Komise do ...* předloží zprávu, kterou se stanoví plán směřující k zavedení stabilizačních dluhopisů eurozóny. Rovněž předloží návrh na nástroj udržitelného růstu eurozóny zaměřený na využití přibližně 1 % HDP ročně po dobu deseti let včetně navýšení kapitálu v EIB a projektových dluhopisů, k investování do evropské infrastruktury včetně vědy a techniky. Cílem tohoto nástroje je vytvořit nutné podmínky pro udržitelný růst s cílem zajistit řádné fungování hospodářské a měnové unie a zajistit stabilitu eura a tím udržitelnou koordinaci rozpočtové kázně členských států.
2.  Kroky stanovenými v článcích 6c a 6d nejsou dotčeny další kroky prováděné před koncem tohoto období.
Článek 6c

Koordinace vydávání dluhopisů členských států eurozóny

1.  S cílem lépe koordinovat plán pro vydávání a umisťování státních dluhopisů podávají členské státy Komisi a Radě předem zprávu o svých plánech na vydávání státních dluhopisů.
2.  Členské státy, jejichž měnou je euro, usilují o zlepšení podmínek financování svého vnitrostátního dluhu tím, že na návrh Komise schvalují koordinovaný roční rámec pro vydávání dluhopisů.
3.  Členské státy, jež spolupracují na základě odstavce 2, mohou dále zlepšovat a stabilizovat své finanční podmínky na základě převládajících hospodářských parametrů a tržních podmínek a na základě metodik stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady.
Článek 6d

Evropský fond pro splácení dluhu

1.  Jako prvek prvního kroku plánu uvedeného v článku 6a je vytvořen Evropský fond pro splácení dluhu, založený na společné zodpovědnosti a přísné fiskální kázni, a to s cílem snižování nadměrného dluhu a na dobu nejvýše 25 let, jež bude upravena podle skutečných hodnot růstu. Po skončení tohoto období projde Evropský fond pro splácení dluhu likvidací.
2.  Členské státy, jejichž měnou je euro a jež se neúčastní programu pomoci nebo ozdravného programu:
a) v průběhu zaváděcího období pěti let převedou na Evropský fond pro splácení dluhu dlužné částky přesahující 60 % HDP;
b) zavedou numerická fiskální pravidla, jejichž prostřednictvím se do rozpočtových procesů těchto států provedou jejich střednědobé rozpočtové cíle, jak je uvedeno v článku 2a nařízení (ES) č. 1466/97;
c) zavedou strategii konsolidace veřejných financí a program strukturálních reforem;
d) přijmou záruky k odpovídajícímu pokrytí půjček poskytovaných Evropským fondem pro splácení dluhu;
e) sníží svůj strukturální deficit v průběhu zaváděcího období tak, aby vyhověly rozpočtovému pravidlu uvedenému pod písm. b);
3.  Komise zajistí vytvoření a každodenní správu Evropského fondu pro splácení dluhu, přičemž podrobnosti o této správě by měly být stanoveny nařízením Evropského parlamentu a Rady.
4.  Účast v Evropském fondu pro splácení dluhu je otevřená pro ostatní členské státy počínaje účinností rozhodnutí Rady Evropské unie přijatého v souladu s čl. 140 odst. 2 Smlouvy o fungování EU o zrušení jejich výjimky z přijetí eura.
5.  Členské státy zavedou do vnitrostátního práva opatření k zajištění likvidace a ukončení činnosti Evropského fondu pro splácení dluhu nejpozději po 25 letech činnosti v závislosti na skutečných hodnotách růstu.
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: jeden měsíc ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Článek -7 (nový)
Článek -7

Programy hospodářského partnerství

1.  Pokud Rada v souladu s čl. 126 odst. 6 Smlouvy o fungování EU rozhodne, že v členském státě existuje nadměrný schodek, dotyčný členský stát předloží Komisi a Radě program hospodářského partnerství, ve kterém jsou uvedena opatření politiky a strukturální reformy nezbytné k zajištění skutečně trvalé nápravy nadměrného schodku jako podrobný popis národního programu reforem a programu stability daného státu, přičemž je třeba brát plně v úvahu doporučení Rady týkající se provádění integrovaných hlavních směrů hospodářské politiky a zásad politiky zaměstnanosti dotyčného členského státu.
2.  Program hospodářského partnerství je plně v souladu s politikami uvedenými v článku 1.
Program hospodářského partnerství určí a zvolí řadu specifických rozpočtových priorit zaměřených na krátkodobou stabilizaci hospodářství, dlouhodobou podporu udržitelného růstu a řešení strukturálních slabin v dotyčném členském státě. Tyto priority budou zaměřeny na znovunastolení konkurenceschopnosti v souladu s vytvořením přidané hodnoty na evropské úrovni a jsou konzistentní se strategií Unie pro růst a zaměstnanosti. Členský stát vypracuje v úzké spolupráci s Komisí zprávu nastiňující zvolené plány a projekty, včetně akčního plánu zaměřeného na identifikaci, předfinancování a mobilizaci finančních zdrojů, zahrnující úvěrové linky EIB a relevantní finanční nástroje Unie. Tato zpráva bude každoročně aktualizována.

3.  V případě prudkého hospodářského propadu, jak jej stanoví čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1467/97 či výrazné úpravy prognóz směrem dolů přijme členský stát aktualizovanou cestu k dosažení střednědobého rozpočtového cíle odsouhlasenou Komisí zohledňující náležitě procyklické účinky konsolidačních opatření. Používání pravidla týkajícího se dluhu je odpovídajícím způsobem upraveno.
4.  Program hospodářského partnerství se předkládá současně se zprávami podle čl. 3 odst. 4a a čl. 5 odst. 1a nařízení (ES) 1467/97.
5.  K programu hospodářského partnerství přijme Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou stanovisko.
6.  Jestliže existuje plán nápravných opatření dle čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1176/2011, opatření uvedená v odstavci 1 budou do tohoto plánu zahrnuta.
7.  Dohled nad uplatňováním tohoto programu a nad ročními rozpočtovými plány, které jsou s ním v souladu, provádí Komise a Rada.
8.  Příslušný výbor Evropského parlamentu může dotyčnému členskému státu a Komisi nabídnout možnost účastnit se výměny názorů. Příslušný výbor Evropského parlamentu může k účasti na této výměně názorů pozvat další výbory Evropského parlamentu.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
1.  Pokud Rada v souladu s čl. 126 odst. 6 Smlouvy rozhodne o existenci nadměrného schodku v členském státu, pak se na dotyčný členský stát vztahují odstavce 2 až 5 tohoto článku až do zrušení postupu při nadměrném schodku, který se na něj vztahuje.
1.  Za účelem sledování programu partnerství uvedeného v čl. -7 odst. 7 dotyčný členský stát na žádost Komise splní požadavky uvedené v odstavcích 2 až 6 tohoto článku až do zrušení postupu při nadměrném schodku, který se na něj vztahuje.
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2
2.  Členský stát, na nějž se uplatňuje přísnější sledování, provede neprodleně komplexní posouzení meziročního průběhu plnění rozpočtu vládních institucí a jejich subsektorů. Posouzení se vztahuje i na finanční rizika spojená se subjekty ve vlastnictví státu a veřejnými zakázkami, neboť i ty mohou přispívat k existenci nadměrného schodku. Výsledek tohoto posouzení bude zařazen do zprávy předložené v souladu s čl. 3 odst. 4a nebo čl. 5 odst. 1a nařízení (ES) č. 1467/97 o opatřeních přijatých k nápravě nadměrného schodku.
2.  Na žádost Komise členský stát provede komplexní posouzení meziročního průběhu plnění rozpočtu vládních institucí a jejich subsektorů. Posouzení se vztahuje i na finanční rizika spojená se subjekty ve vlastnictví státu a s podmíněnými závazky s potenciálně velkým dopadem na veřejné rozpočty, jak jsou uvedeny ve směrnici Rady 2011/85/EU, neboť i ty mohou přispívat k existenci nadměrného schodku. Výsledek tohoto posouzení bude zařazen do zprávy předložené v souladu s čl. 3 odst. 4a nebo čl. 5 odst. 1a nařízení (ES) č. 1467/97 o opatřeních přijatých k nápravě nadměrného schodku.
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3
3.  Členský stát pravidelně podává zprávy Komisi a Hospodářskému a finančnímu výboru nebo podvýboru, který pro tento účel určí, o meziročním plnění rozpočtu vládních institucí a jejich subsektorů, o rozpočtových důsledcích diskrečních opatření přijatých jak na straně výdajů, tak na straně příjmů, o cílech výdajů a příjmů vládních institucí, jakož i informace o přijatých opatřeních a o povaze opatření plánovaných k dosažení cílů. Zpráva se zveřejňuje.
Komise upřesní obsah zprávy uvedené v tomto odstavci.
3.  Na žádost Komise členský stát pravidelně podává zprávy Komisi a Hospodářskému a finančnímu výboru o plnění rozpočtu vládních institucí a jejich subsektorů v daném roce, o rozpočtových důsledcích diskrečních opatření přijatých jak na straně výdajů, tak na straně příjmů, o cílech stanovených pro veřejné výdaje a příjmy, jakož i informace o přijatých opatřeních a o povaze opatření plánovaných k dosažení těchto cílů. Zpráva se zveřejňuje.
Komise upřesní obsah zprávy uvedené v tomto odstavci.

Příslušný výbor Evropského parlamentu může dotyčnému členskému státu nabídnout možnost účastnit se výměny názorů.

Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 – písm. a
(a) provede ve spolupráci s nejvyššími vnitrostátními kontrolními orgány komplexní nezávislý audit výkazů vládních institucí zaměřený na spolehlivost, úplnost a přesnost výkazů za veřejný sektor pro účely postupu při nadměrném schodku a podá o něm zprávu. V této souvislosti posoudí Komise (Eurostat) v souladu s nařízením (ES) č. 679/2010 kvalitu údajů oznámených dotyčným členským státem;
a) provede ve spolupráci s nejvyššími vnitrostátními kontrolními orgány komplexní nezávislý audit výkazů vládních institucí zaměřený na spolehlivost, úplnost a přesnost výkazů za veřejný sektor pro účely postupu při nadměrném schodku a podá o něm zprávu. V této souvislosti posoudí Komise (Eurostat) v souladu s nařízením (ES) č. 479/2009 kvalitu údajů oznámených dotyčným členským státem, s ohledem na kvalitu statistických údajů v souvislosti s postupem při nadměrném schodku;
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
2.  V případě rizika nedodržení lhůty k nápravě nadměrného schodku Komise adresuje dotčenému členskému státu doporučení, aby přijal další opatření ve lhůtě, která je v souladu se lhůtou pro nápravu jeho nadměrného schodku podle odstavce 1. Doporučení Komise se zveřejní a na žádost parlamentu dotyčného členského státu jej Komise dotyčnému parlamentu předloží.
2.  V případě rizika nedodržení lhůty k nápravě nadměrného schodku a pokud nejsou tato rizika způsobena okolnostmi vymykajícími se kontrole dotyčného členského státu, Komise adresuje dotčenému členskému státu doporučení, aby pečlivě provedl opatření uvedená v úvodních doporučeních ve lhůtě, která je v souladu se lhůtou pro nápravu jeho nadměrného schodku podle odstavce 1. Doporučení Komise se zveřejní a na žádost parlamentu dotyčného členského státu jej Komise dotyčnému parlamentu předloží.
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3
3.  Ve lhůtě stanovené v doporučení Komise uvedené v odstavci 2 předloží dotyčný členský stát Komisi zprávu o opatřeních přijatých v reakci na toto doporučení spolu s zprávami uvedenými v čl. 7 odst. 3. Zpráva obsahuje rozpočtové důsledky všech přijatých diskrečních opatření, cíle výdajů a příjmů vládních institucí, informace o přijatých opatřeních a povaze uvedených opatření plánovaných k dosažení cílů, jakož i informace o dalších opatřeních přijatých v reakci na doporučení Komise. Zpráva se zveřejňuje.
3.  Ve lhůtě stanovené v doporučení Komise uvedené v odstavci 2 předloží dotyčný členský stát Komisi dodatečnou zprávu o opatřeních provedených v reakci na toto doporučení. Zpráva se zveřejňuje.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Článek -11 (nový)
Článek -11

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 5 je Komisi svěřeno na dobu tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Nejpozději devět měsíců před koncem tohoto tříletého období vypracuje Komise zprávu o přenesení pravomoci. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament ani Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Článek -11 a (nový)
Článek -11a

Hospodářský dialog

Za účelem posílení dialogu mezi orgány Unie, především mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí, a zajištění větší transparentnosti a odpovědnosti může příslušný výbor Evropského parlamentu pozvat předsedu Rady, předsedu Komise a případně předsedu Evropské rady nebo Euroskupiny, aby před tímto výborem vystoupili a diskutovali o rozhodnutích přijatých podle čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 4, čl. 7 odst. 5, čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 3.

Příslušný výbor Evropského parlamentu může dát příležitost členskému státu dotčenému tímto rozhodnutím, aby se výměny názorů zúčastnil.

Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba) přínos tohoto nařízení k dosažení strategie Unie pro růst a zaměstnanost.
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)
3a.  Co nejdříve, a nejpozději dne 31. prosince 2012, předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž přezkoumá proveditelnost jednotlivých možností a předloží návrhy možného plánu na společné vydávání státních dluhových nástrojů zohledňující finanční, fiskální a právní podmínky. Komise věnuje zvláštní pozornost proveditelnosti zavedení fondu pro splácení dluhu, který by kombinoval dočasně společné vydávání dluhopisů a přísná pravidla pro fiskální úpravy.
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)
Článek 11a

Zpráva Komise

Komise do ... * předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, a v případě nutnosti návrh, stanovící, jak by měla fungovat koordinace a předběžné diskuse mezi členskými státy o jakýchkoli významných plánech reforem hospodářské a fiskální politiky s možnými efekty přelévání, jaké formy by tyto koordinace a diskuse měly nabýt, jaké jsou zamýšlené politiky a jaké budou mít pravděpodobné politické důsledky pro členské státy, a to zejména pro vnitrostátní parlamenty, rozhodnutí, která mohou z této koordinace a předběžných diskusí vzejít.

* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: tři měsíce od vstupu tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Článek 11 b (nový)
Článek 11b

Evropský dluhový úřad

Komise do ...* předloží zprávu, popřípadě návrh, Evropskému parlamentu a Radě, ve které posoudí možnost zřízení evropského dluhového úřadu odpovědného za řízení a koordinaci veškerých otázek spjatých s plánem vydávání dluhopisů členských států na daný rok a obnovy nesplaceného dluhu a v níž by hodnotila udržitelnost veřejného dluhu všech členských států. Ve zprávě Komise bude rovněž posouzeno možné každoroční zveřejňování údajů o veřejném dluhu, deficitu a dalších makroekonomických ukazatelích členských států.

* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: tři měsíce od vstupu tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Příloha I (nová)
Společné zásady pro nezávislé fiskální instituce

  Vlastnictví: aniž jsou tím dotčeny níže uvedené zásady, měly by být charakteristiky nezávislých fiskálních institucí konzistentní s právním rámcem daného členského státu a jeho politickým a správním systémem. Při návrhu těchto institucí je třeba brát v úvahu kapacitní omezení u menších členských států.
  Mandát: mandát nezávislých fiskálních institucí by měl být právními předpisy jasně stanoven, aby se předešlo nemístným interferencím fiskálních orgánů nebo neodůvodněnému rozšíření jejich mandátu na úkor pravomocí fiskálních orgánů nebo výsadních práv vnitrostátních parlamentů.
  Zdroje: zdroje přidělené nezávislým fiskálním institucím by měly odpovídat jejich mandátu, aby mohly tento mandát vykonávat důvěryhodně.
  Odpovědnost: měl by být zřízen statutární mechanismus podporující odpovídající odpovědnost zákonodárné moci. Zprávy a analýzy nezávislých fiskálních institucí by měly být zveřejňovány a být bezplatně přístupné.
  Vedení: vedoucí místa by měla být obsazována na základě zásluh, zkušeností a odborných schopností, zejména pokud jde o rozpočtový proces. Proces jmenování může zapojovat několik institucí, například postupem potvrzení parlamentem nebo tím, že několik institucí navrhne jednoho nebo několik členů. Délka výkonu funkce ve vedení nezávislých fiskálních institucí by měla být jasně stanovena právními předpisy, nemělo by být možné ji prodloužit a raději by měla přesahovat délku parlamentního volebního období. Ukončení smlouvy by mělo být přísně omezeno na případy, kdy se členové závažně zpronevěřili svým povinnostem.
  Personál: zaměstnanci nezávislých fiskálních institucí by měli být vybírání v otevřené soutěži založené na zásluhách a odborných schopnostech. Podmínky zaměstnání by měly odpovídat podmínkám výkonu státní služby.
  Přístup k informacím, transparentnost a komunikační politika: mělo by být pravidlem, že nezávislé fiskální instituce budou mít zákonem zaručený přístup ke všem příslušným informacím potřebným k tomu, aby mohly účinně a včas plnit svůj mandát. Jakákoli omezení tohoto pravidla by měla být rovněž jasně stanovena. Aniž by tím byly dotčeny uvedené právní předpisy, neměla by být omezena možnost nezávislých fiskálních institucí komunikovat včas prostřednictvím dostupných sdělovacích prostředků. Pokud je hostitelem nezávislé fiskální instituce jiný subjekt, mělo by být jasné, že stanoviska vydává nezávislá fiskální instituce, a nikoli hostitelská instituce.

(1) Věc byla poté vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle článku 57 (2) druhého pododstavce (A7-0173/2012).

Právní upozornění - Ochrana soukromí