Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0386(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0173/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0173/2012

Keskustelut :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Äänestykset :

PV 13/06/2012 - 7.5
CRE 13/06/2012 - 7.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 12/03/2013 - 10.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0243
P7_TA(2013)0070

Hyväksytyt tekstit
PDF 475kWORD 312k
Keskiviikko 13. kesäkuuta 2012 - Strasbourg
Alustavien talousarviosuunnitelmien seuranta ja arviointi sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistaminen ***I
P7_TA(2012)0243A7-0173/2012

Euroopan parlamentin tarkistukset 13. kesäkuuta 2012 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevista yhteisistä säännöksistä (COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklassa määrätään, että unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Vakaus- ja kasvusopimuksella, erityisesti julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta 7 päivänä heinäkuuta 1997 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1466/97 ja liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä 7 päivänä heinäkuuta 1997 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1467/97, jotka on pyritty suunnittelemaan siten, että niillä voitaisiin varmistaa talousarviota koskeva kurinalaisuus koko unionissa, luodaan kehys julkistalouden liiallisten alijäämien ehkäisemiselle ja korjaamiselle. Tätä kehystä on vahvistettu edelleen julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o …/2011 ja liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta annetulla asetuksella (EU) N:o …/2011. Julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o …/2011 tähän kehykseen lisättiin tehokasta, ennalta ehkäisevää ja asteittaista täytäntöönpanon valvontaa tukevat järjestelmät jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, määrättävien rahallisten seuraamusten muodossa.
(2)  Vakaus- ja kasvusopimuksella, erityisesti julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta 7 päivänä heinäkuuta 1997 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1466/97 ja liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä 7 päivänä heinäkuuta 1997 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1467/97, joilla pyritään varmistamaan talousarviota koskeva kurinalaisuus koko unionissa, luodaan kehys julkistalouden liiallisten alijäämien ehkäisemiselle ja korjaamiselle. Asetuksia (EY) N:o 1466/97 ja 1467/97 on muutettu ja vakaus- ja kasvusopimusta vahvistettu edelleen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1175/20111 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1177/20112. Julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1173/20113 tähän kehykseen lisättiin tehokasta, ennalta ehkäisevää ja asteittaista täytäntöönpanon valvontaa tukevat järjestelmät jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, määrättävien rahallisten seuraamusten muodossa. Sen lisäksi asetuksen (EY) N:o 1466/97 2 a artiklassa säädetään talouspolitiikan koordinoinnin eurooppalaisen ohjausjakson osatekijöistä.
1EUVL L 306, 23.11.2011, s. 12.
2EUVL L 306, 23.11.2011, s. 33.
3EUVL L 306, 23.11.2011, s. 1.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)  Asetuksen (EY) N:o 1466/97 2 a artiklan mukaisesti eurooppalainen ohjausjakso sisältää seuraavaa: jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen laatiminen ja täytäntöönpanon valvonta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan mukaisesti; niiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivojen laatiminen ja täytäntöönpanon tarkastelu, jotka jäsenvaltioiden on otettava huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 148 artiklan 2 kohdan mukaisesti (työllisyyssuuntaviivat); jäsenvaltioiden vakaus- ja lähentymisohjelmien esittäminen ja arviointi mainitun asetuksen mukaisesti; jäsenvaltioiden sellaisten kansallisten uudistusohjelmien esittäminen ja arviointi, joilla tuetaan unionin työllisyys- ja kasvustrategiaa ja jotka on vahvistettu talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen ja työllisyyspolitiikan suuntaviivojen mukaisesti sekä komission ja Eurooppa-neuvoston vuosittaisen valvontajakson alussa jäsenvaltioille antamien yleisten ohjeiden mukaisesti; valvontatoimet makrotalouden epätasapainon ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi makrotalouden epätasapainon ehkäisemisestä ja korjaamisesta 16 päivänä marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1176/20111 mukaisesti.
1EUVL L 306, 23.11.2011, s. 25.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Vakaus- ja kasvusopimuksen tehdyillä muutoksilla lisätään ohjeistusta ja niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden rahayksikkö on euro, kannustimia maltillisen finanssipolitiikan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon sekä samanaikaisesti myös liiallisten julkistalouden alijäämien välttämiseen. Kyseisillä määräyksillä unionille on luotu vankempi kansallisen talouspolitiikan valvontakehys.
(3)  Vakaus- ja kasvusopimukseen tehdyillä muutoksilla lisätään ohjeistusta ja niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden rahayksikkö on euro, asetetaan ankarampia ja automaattisempia seuraamuksia maltillisen finanssipolitiikan noudattamatta jättämisestä samalla, kun pyritään välttämään liiallisia julkistalouden alijäämiä. Kyseisillä määräyksillä unionille on luotu vankempi kansallisen talouspolitiikan valvontakehys, mutta sen lisäksi tarvitaan talouspolitiikan tiukempaa koordinointia ja kannustimia velvoitteiden noudattamiseen.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  Tarkistetun vakaus- ja kasvusopimuksen tavoitteena on terve julkinen talous, jolla pyritään vahvistamaan hintavakauden edellytyksiä sekä saavuttamaan rahoitusvakauden tukema vahva ja kestävä kasvu ja tätä kautta tukemaan kestävää kasvua ja työllisyyttä koskevien unionin tavoitteiden saavuttamista.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)
(3 b)  Eurooppa-neuvosto hyväksyi 17 päivänä kesäkuuta 2010 uuden kasvua ja työllisyyttä koskevan unionin strategian, jotta unioni voisi selviytyä kriisistä vahvempana ja ohjata taloutensa kohti älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua yhdistettynä työllisyyden, tuottavuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden korkeaan tasoon. Kasvua ja työllisyyttä koskevaan unionin strategiaan sisältyy myös köyhyyttä, koulutusta, innovointia ja ympäristöä koskevia tavoitteita.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)
(3 c)  Olisi kiinnitettävä asianmukaista huomiota kasvua ja työllisyyttä koskevaan unionin strategiaan ja siihen, miten jäsenvaltiot panevat sen täytäntöön kansallisissa uudistusohjelmissaan.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Talous- ja rahaliiton moitteettoman toiminnan varmistamiseksi perussopimuksessa sallitaan sellaisten erityistoimenpiteiden toteuttaminen euroalueella, jotka menevät pidemmälle kuin kaikkiin jäsenvaltioihin sovellettavat säännökset.
(4)  Talous- ja rahaliiton moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja sen estämiseksi, että jäsenvaltiot toteuttavat sen toiminnan vaarantavia politiikkoja, Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa sallitaan sellaisten erityistoimenpiteiden toteuttaminen euroalueella, jotka menevät pidemmälle kuin kaikkiin jäsenvaltioihin sovellettavat säännökset. Mainitun sopimuksen 136 artiklassa tarkoitettuja erityisiä toimenpiteitä olisi sovellettava entistä aktiivisemmin aina, kun se on asianmukaista ja tarpeellista, jotta voitaisiin luoda tarvittavat edellytykset tiiviimmälle ja kestävämmälle yhdentymiselle, samalla kun vahvistetaan talous- ja rahaliiton demokraattista oikeutusta.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Terve julkinen talous ja tasapainoiset talousarviot ovat taloudellisen vakauden ja rahoitusvakauden perusedellytyksiä, kuten julkisen talouden velkakriisi on selkeästi osoittanut, ja tämä korostaa vahvan ja vakaan finanssipoliittisen kehyksen tarvetta. Lisäksi nykyiset alijäämät, yhdessä hitaan talouskasvun kanssa, korostavat pikemminkin tarvetta uudistuksiin eikä niinkään menojen kasvuun.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)
(4 b)  Jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä kaikista toimenpiteistä, jotka voisivat vaarantaa unionin tavoitteiden toteutumisen talous- ja rahaliiton yhteydessä, etenkin käytännöstä kerryttää julkisen talouden tilinpidon ulkopuolista velkaa.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Vahva julkinen talous saadaan parhaiten varmistettua jo suunnitteluvaiheessa, ja vakavat virheet olisi tunnistettava mahdollisimman varhain. Ohjaavien periaatteiden ja julkisen talouden tavoitteiden asettamisen lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava hyötyä myös niiden talouspolitiikan synkronoiduista seurannasta.
(5)  Vahva julkinen talous ja koordinoitu talouspolitiikka saadaan parhaiten varmistettua jo suunnitteluvaiheessa, ja vakavat virheet olisi tunnistettava mahdollisimman varhain. Ohjaavien periaatteiden ja julkisen talouden tavoitteiden asettamisen lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava hyötyä myös talouspolitiikan ja makrotalouspolitiikansynkronoidusta seurannasta ja valtionvelan liikkeellelaskusta. Jotta jäsenvaltioiden valtionvelan liikkeeseenlaskun suunnittelu voidaan sovittaa paremmin yhteen, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava ennalta valtionvelan liikkeeseenlaskua koskevista suunnitelmistaan.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  Tämän asetuksen tarkoituksena on ottaa käyttöön unionin lisämekanismeja, joilla koordinoidaan ja valvotaan jäsenvaltioiden finanssi- ja talouspolitiikkaa. Kaikissa vaiheissa olisi kuitenkin noudatettava varovaisuutta, minkä vuoksi kysymyksiä, jotka liittyvät jäsenvaltioiden valtionvelan liikkeeseenlaskua koskeviin suunnitelmiin, jäljellä olevan velan uudistamiseen tai muihin asian kannalta merkityksellisiin operaatioihin, ei saisi julkaista, ja niitä olisi käytettävä ainoastaan sisäiseen koordinointiin. Näin on toimittava siitä syystä, että rahoitustarpeiden paljastaminen etukäteen rahoitusmarkkinoille saattaa aiheuttaa jäsenvaltiolle riskin.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Yhteisen talousarvioaikataulun vahvistamisella jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, olisi parannettava kansallisten talousarvioiden keskeisten valmisteluvaiheiden synkronointia ja tehostettava sitä kautta finanssipolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa. Yhteisen talousarvioaikataulun vahvistamisella olisi lujitettava synergiaetuja helpottamalla talouspolitiikan koordinointia niiden jäsenvaltioiden kesken, joiden rahayksikkö on euro, ja varmistettava, että neuvoston ja komission suositukset otetaan asianmukaisesti huomioon kansallisessa talousarvion hyväksymismenettelyssä.
(6)  Yhteisen talousarvioaikataulun vahvistamisella jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, olisi parannettava kansallisten talousarvioiden keskeisten valmisteluvaiheiden synkronointia ja tehostettava sitä kautta talous- ja finanssipolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa. Yhteisen talousarvioaikataulun vahvistamisella olisi lujitettava synergiaetuja helpottamalla talouspolitiikan koordinointia niiden jäsenvaltioiden kesken, joiden rahayksikkö on euro, ja varmistettava, että maakohtaiset toimintapoliittiset suositukset, kansalliset uudistusohjelmat ja vakaus- ja lähentymisohjelmat sekä makrotalouden epätasapainoa koskevaan analyysiin pohjautuvat suositukset otetaan asianmukaisesti huomioon kansallisessa talousarvion hyväksymismenettelyssä.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)  On olennaisen tärkeää, että yhteinen talousarvioaikataulu noudattaa jäsenvaltioiden talousarvioaikatauluja. Muussa tapauksessa lausunto, jonka komissio antaa jäsenvaltion alustavasta talousarvioesityksestä, saattaa jäädä vaille demokraattista oikeutusta jäsenvaltion parlamentissa.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)
(6 b)  Jos talousarviota ei ole hyväksytty 31 päivään joulukuuta mennessä tämän asetuksen mukaisesti, olisi oltava käytössä talousarviota koskevia varamenettelyjä, joiden avulla voidaan varmistaa, että valtio kykenee edelleen hoitamaan olennaiset tehtävänsä.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  On vankkaa näyttöä siitä, että sääntöihin perustuvat finanssipolitiikan kehykset ovat tehokas tapa tukea vakaata ja kestävää finanssipolitiikkaa. Unionin tasolla vahvistettujen julkisen talouden tavoitteiden kanssa linjassa olevien kansallisten finanssipolitiikan sääntöjen käyttöönoton olisi oltava yksi keskeisistä tekijöistä, joilla varmistetaan vakaus- ja kasvusopimuksen määräysten noudattaminen. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti annettava rakenteellisesti tasapainossa olevaa talousarviota koskevat säännöt, joilla unionin finanssipoliittisen säännöstön pääperiaatteet saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kyseisten periaatteiden saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä olisi toteutettava mielellään perustuslain luonteisilla sitovilla säännöillä osoituksena kansallisten viranomaisten voimakkaasta sitoutuneisuudesta vakaus- ja kasvuohjelman tavoitteisiin.
(7)  Tehokkaat sääntöihin perustuvat finanssipolitiikan kehykset voivat tukea merkittävästi vakaata ja kestävää finanssipolitiikkaa. Sellaisten unionin tasolla vahvistettujen talouden ja julkistalouden tavoitteiden kanssa linjassa olevien kansallisten talous- ja finanssipolitiikan sääntöjen käyttöönoton, joihin sisältyy myös poikkeuksellisten olosuhteiden ja talouden vakavien taantumien määritelmä, olisi oltava yksi keskeisistä tekijöistä, joilla varmistetaan vakaus- ja kasvusopimuksen määräysten kestävä noudattaminen. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti otettava käyttöön mekanismi, joka voidaan käynnistää, jos julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen tähtäävältä sopeuttamisuralta poiketaan merkittävästi, ja jolla pyritään varmistamaan riittävän ajoissa paluu keskipitkän aikavälin tavoitteeseen. On tärkeää, että nämä säännöt kattavat kaikki julkisyhteisöt ja että ne ovat sitovia, tai että on varmistettu muulla tavoin, että niitä noudatetaan täysimääräisesti kansallisten talousarviomenettelyiden kaikissa vaiheissa.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Julkisen velkaantumisen määrä on suurin haaste, johon unionin olisi löydettävä ratkaisu, jos talouden halutaan palaavan vakaan ja kestävän kasvun tielle lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tulee kulumaan pitkä aika, ennen kuin jäsenvaltioiden julkisen velan keskiarvo palaa vakaus- ja kasvusopimuksessa vahvistetulle 60 prosentin viitearvoon johtavalle uralle. Julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttaminen on tämän perusedellytys, ja tavoitteista poikkeaminen voisi nostaa korkoja ja tätä kautta uhata kasvua ja elpymistä.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Puolueelliset ja epärealistiset makrotalouden ja julkisen talouden ennusteet voivat huomattavasti heikentää talousarviosuunnittelun tehokkuutta ja haitata sen vuoksi sitoutumista talousarviota koskevaan kurinalaisuuteen. Riippumattomilta elimiltä saatavat ennusteet voivat tarjota puolueettomia ja realistisia makrotalouden ennusteita.
(8)  Puolueelliset ja epärealistiset makrotalouden ja julkisen talouden ennusteet voivat huomattavasti heikentää talousarviosuunnittelun tehokkuutta ja haitata sen vuoksi sitoutumista talousarviota koskevaan kurinalaisuuteen. Riippumattomilta ja teknisesti päteviltä elimiltä, jotka ovat toiminnallisesti riippumattomia jäsenvaltion finanssipolitiikasta vastaavista viranomaisista, saatavat ennusteet, joissa noudatetaan liitteessä I vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia, voivat tarjota puolueettomia ja realistisia makrotalouden ennusteita sen jälkeen, kun niiden vertailtavuus ja yhdenmukaisuus on vahvistettu.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Tällä asteittain tiukennettavalla valvonnalla täydennetään edelleen vakaus- ja kasvusopimuksen voimassa olevia määräyksiä ja lujitetaan talousarviota koskevan kurinalaisuuden valvontaa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro. Asteittain tehostettavalla seurantamenettelyllä olisi tuettava parempaa julkisen talouden toteutumaa, mikä hyödyttäisi kaikkia jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro. Tähän asteittain tiukennettavaan menettelyyn sisältyvällä tiiviimmällä seurannalla on erityisen suuri merkitys niille jäsenvaltioille, jotka ovat parhaillaan liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn kohteena.
(9)  Tällä asteittain tiukennettavalla valvonnalla ja koordinoinnilla täydennetään edelleen talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa ja vakaus- ja kasvusopimuksen voimassa olevia määräyksiä ja lujitetaan talousarvion ja makrotaloudellisen vakauden ja talouden lähentymisen valvontaa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro. Asteittain tehostettavalla seurantamenettelyllä olisi tuettava parempaa talouden ja julkisen talouden toteutumaa, mikä hyödyttäisi kaikkia jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro, ilman, että luodaan turhaa byrokratiaa. Tähän asteittain tiukennettavaan menettelyyn sisältyvällä tiiviimmällä seurannalla on erityisen suuri merkitys niille jäsenvaltioille, jotka ovat parhaillaan liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn kohteena.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Kuten julkisen talouden velkakriisi ja erityisesti tarve ottaa käyttöön yhteisiä rahoitusvakauden turvaverkkoja ovat osoittaneet, jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, finanssipolitiikan heijastusvaikutukset ovat entistä voimakkaampia euroalueella. Jokaisen jäsenvaltion, jonka rahayksikkö on euro, olisi kuultava komissiota ja muita jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro, ennen kuin ne hyväksyvät mittavia finanssipolitiikan uudistussuunnitelmia, joilla voi olla heijastusvaikutuksia, jotta voitaisiin arvioida suunnitelmien mahdollisia vaikutuksia koko euroalueella. Niiden olisi pidettävä talousarviosuunnitelmiaan yhteistä etua koskevana asiana ja toimitettava ne komissiolle seurantatarkoituksissa ennen kuin suunnitelmat tulevat sitoviksi. Komissiolla olisi oltava valmiudet antaa tarvittaessa alustavia talousarviosuunnitelmia koskeva lausunto, joka jäsenvaltiota ja erityisesti budjettiviranomaisia kehotetaan ottamaan huomioon niiden hyväksyessä talousarviolainsäädäntöä. Tällaisella lausunnolla voidaan varmistaa, että EU:n antama julkisen talouden ohjeistus otetaan asianmukaisesti huomioon kansallisen talousarvion valmistelussa. Lausunnossa olisi erityisesti oltava arviointi siitä, noudatetaanko talousarviosuunnitelmissa riittävässä määrin suosituksia, jotka on annettu finanssipolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä. Komission olisi oltava valmis esittelemään lausuntonsa kyseisen jäsenvaltion parlamentille tämän pyynnöstä. Se, missä määrin komission lausunto on otettu huomioon, olisi otettava osaksi arviointia, jonka seurauksena kyseinen jäsenvaltio päätetään ehtojen täyttyessä asettaa liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn, jossa komission varhaisvaiheessa antaman ohjeistuksen noudattamatta jättäminen pitäisi katsoa raskauttavaksi seikaksi. Myös euroryhmän olisi keskusteltava talousarviotilanteesta ja -näkymistä euroalueella komission suunnitelmista laatiman kokonaisarvioinnin perusteella.
(10)  Jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, finanssi- ja makrotalouspolitiikka aiheuttaa heijastusvaikutuksia tai niihin kohdistuu niitä euroalueella. Heijastusvaikutukset olisi tämän vuoksi kartoitettava, ja niihin olisi puututtava maakohtaisten valvontamenettelyjen sekä julkisen talouden tilanteesta ja näkymistä koko euroalueella laadittavan kokonaisarvioinnin yhteydessä. Arvioinnissa olisi kartoitettava maakohtaisesti ne kielteiset heijastusvaikutukset, joita jäsenvaltioiden yksityinen sektori tai muut jäsenvaltiot saattavat aiheuttaa niiden julkisen talouden kestävyydelle. Julkisen talouden velkakriisi on osoittanut myös julkisen velan, rahoitusvakauden ja pankkien vakavaraisuuden keskinäisen yhteyden. Jokaisen jäsenvaltion, jonka rahayksikkö on euro, olisi kuultava komissiota ja muita jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro, ennen kuin ne hyväksyvät mittavia talous- ja finanssipolitiikan uudistussuunnitelmia, joilla voi olla heijastusvaikutuksia, jotta voitaisiin arvioida suunnitelmien mahdollisia vaikutuksia koko euroalueella. Niiden olisi pidettävä talous- ja talousarviosuunnitelmiaan yhteistä etua koskevana asiana ja toimitettava ne komissiolle seurantatarkoituksissa ennen kuin suunnitelmat tulevat sitoviksi. Komissiolla olisi oltava valmiudet antaa mahdollisimman pian ja viimeistään 15 päivänä marraskuuta alustavia talousarviosuunnitelmia koskeva lausunto, joka jäsenvaltiota ja erityisesti budjettiviranomaisia kehotetaan ottamaan huomioon niiden hyväksyessä talousarviolainsäädäntöä. Tällaisella lausunnolla voidaan varmistaa, että EU:n antama talous- ja finanssipolitiikan ohjeistus otetaan asianmukaisesti huomioon kansallisen talousarvion valmistelussa. Lausunnossa olisi erityisesti oltava arviointi siitä, noudatetaanko talousarviosuunnitelmissa riittävässä määrin suosituksia, jotka on annettu talous- ja finanssipolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä (maakohtaiset toimintapoliittiset suositukset). Samassa yhteydessä komission olisi varmistettava, että kansallisia uudistusohjelmia ja taloudellisia kumppanuusohjelmia koskevat jäsenvaltioiden sitoumukset sekä makrotalouden epätasapainoa koskevaa menettelyä koskevat mahdolliset neuvoston suositukset otetaan asianmukaisesti huomioon kansallisessa talousarvioluonnoksessa. Komission olisi oltava valmis esittelemään lausuntonsa kyseisen jäsenvaltion parlamentille tämän pyynnöstä. Se, missä määrin komission lausunto on otettu huomioon, olisi otettava osaksi arviointia, jonka seurauksena kyseinen jäsenvaltio päätetään ehtojen täyttyessä asettaa liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn, jossa komission varhaisvaiheessa antaman ohjeistuksen noudattamatta jättäminen pitäisi katsoa raskauttavaksi seikaksi. Myös euroryhmän ja Euroopan parlamentin olisi keskusteltava talousarviotilanteesta ja -näkymistä euroalueella komission suunnitelmista laatiman kokonaisarvioinnin perusteella.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
(10 a)  Jos talousarviosuunnitelma poikkeaa erityisen vakavasti keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeuttamisuralta, komission olisi asianomaista jäsenvaltiota kuultuaan pyydettävä alustavaa talousarviosuunnitelmaa koskevassa lausunnossaan tarkistettua alustavaa talousarviosuunnitelmaa tämän asetuksen säännösten mukaisesti. Tämä koskee erityisesti tilannetta, jossa alkuperäisen talousarviosuunnitelman täytäntöönpano uhkaisi kyseisen jäsenvaltion rahoitusvakautta tai uhkaisi vaarantaa talous- ja rahaliiton moitteettoman toiminnan taikka alkuperäisen talousarviosuunnitelman täytäntöönpano johtaisi neuvoston vakaus- ja kasvusopimuksen nojalla laatiman suosituksen ilmeiseen ja merkittävään rikkomiseen.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)
(10 b)  Jotta voitaisiin varmistaa jäsenvaltioiden välinen tiiviimpi yhteensovittaminen ja ennalta käytävä keskustelu mahdollisista merkittävistä talous- ja finanssipolitiikan uudistussuunnitelmista, joilla voi olla heijastusvaikutuksia, komission olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus ja tarvittaessa esitettävä ehdotus, johon kuuluu yksityiskohtainen suunnitelma siitä, miten kyseinen yhteensovittaminen ja ennalta käytävä keskustelu toteutetaan, missä muodossa yhteensovittaminen ja keskustelut käydään, millaisia toimintalinjoja on suunniteltu ja millaisia poliittisia seuraamuksia jäsenvaltioille ja erityisesti kansallisille parlamenteille todennäköisesti aiheutuu päätöksistä, joita tällaisen yhteensovittamisen ja ennalta käytävän keskustelun perusteella tehdään. Komission lausunnolla olisi ainakin varmistettava, että yhteensovittaminen sisällytetään eurooppalaiseen ohjausjaksoon.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 c kappale (uusi)
(10 c)  Lisäksi talouden ohjausjärjestelmän lujittamiseen olisi sisällytettävä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien entistä tiiviimpi ja oikea-aikaisempi osallistuminen. Vaikka Euroopan parlamentin keskustelukumppaneita tässä vuoropuhelussa ovat asianomaiset unionin toimielimet ja niiden edustajat, Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi tarjota jäsenvaltiolle, josta on tehty tämän asetuksen mukainen korollista talletusta tai vuotuista sakkoa koskeva neuvoston päätös, tilaisuuden osallistua näkemystenvaihtoon. Jäsenvaltion osallistuminen tällaiseen näkemystenvaihtoon on vapaaehtoista.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro ja jotka ovat liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn kohteena, olisi seurattava tiiviimmin sen varmistamiseksi, että liiallinen alijäämä korjataan kokonaisuudessaan ja riittävän ajoissa. Tiiviimmällä seurannalla olisi varmistettava, että mahdolliset poikkeamat liiallisen alijäämän korjaamista koskevista neuvoston suosituksista saadaan oikaistuiksi varhain. Seurannalla olisi täydennettävä asetuksen (EY) N:o 1467/97 säännöksiä. Tätä tiiviimpää seurantaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt olisi porrastettava sen menettelyvaiheen mukaan, jonka kohteena jäsenvaltio on, perussopimuksen 126 artiklan mukaisesti.
(11)  Jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro ja jotka ovat liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn kohteena, olisi seurattava tiiviimmin sen varmistamiseksi, että liiallinen alijäämä korjataan yhdenmukaisesti, kestävästi ja riittävän ajoissa. Tiiviimmällä seurannalla olisi varmistettava, että mahdolliset poikkeamat liiallisen alijäämän ehkäisemistä ja korjaamista koskevista neuvoston suosituksista tai maakohtaisista suosituksista saadaan oikaistuiksi varhain. Seurannalla olisi täydennettävä asetuksen (EY) N:o 1467/97 säännöksiä. Tätä tiiviimpää seurantaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt olisi porrastettava sen menettelyvaiheen mukaan, jonka kohteena jäsenvaltio on, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 126 artiklan mukaisesti. Jäsenvaltioiden, joihin sovelletaan liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä, olisi laadittava talouskumppanuusohjelma, joka sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen rakenneuudistuksista. On tärkeää ottaa käyttöön tällaisia rakenneuudistuksia ja toteuttaa ne, jotta varmistetaan jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän korjaaminen. Työmarkkinaosapuolet otetaan tarvittaessa mukaan kansallisen lainsäädännön ja käytänteiden mukaisesti.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn kohteena olevien jäsenvaltioiden tiiviimmässä seurannassa olisi oltava mahdollista todeta riskit, jotka kohdistuvat jäsenvaltion kykyyn noudattaa liiallisen alijäämän korjaamiselle asetettua määräaikaa. Jos tällaisia riskejä todetaan, komission olisi annettava tietyssä määräajassa toteutettavia toimenpiteitä koskeva suositus, joka olisi esitettävä kyseisen jäsenvaltion parlamentille tämän pyynnöstä. Tämän arvioinnin olisi mahdollistettava sellaisen kehityksen kääntäminen, joka vaarantaa liiallisen alijäämän korjaamisen asetettuun määräaikaan mennessä. Komission suosituksen noudattamista koskevan arvioinnin olisi oltava osa jatkuvaa arviointia, jolla komissio selvittää, onko jäsenvaltio toteuttanut tuloksellisia toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi. Tehdessään päätöstä siitä, onko liiallisen alijäämän korjaamiseksi toteutettu tuloksellisia toimia, neuvoston olisi otettava lähtökohdaksi myös se, onko jäsenvaltio noudattanut komission suositusta.
(12)  On keskeisen tärkeää toteuttaa liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn kohteena olevien jäsenvaltioiden tiiviimpi seuranta taloudellisen kumppanuusohjelman yhteydessä. Tässä yhteydessä komission olisi pyydettävä, että jäsenvaltiot laativat kattavan arvioinnin julkisyhteisöjen ja niiden alasektoreiden talousarvion toteuttamisesta vuoden aikana ja raportoivat komissiolle ja talous- ja rahoituskomitealle säännöllisesti julkisyhteisöjen ja niiden alasektoreiden osalta talousarvioiden toteuttamisesta vuoden aikana, meno- ja tulopuolella toteutettujen harkinnanvaraisten toimenpiteiden talousarviovaikutuksista, julkistalouden meno- ja tulotavoitteista, toteutetuista toimenpiteistä sekä niiden toimenpiteiden luonteesta, joita aiotaan toteuttaa tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  Jotta voitaisiin varmistaa talous- ja rahaliiton moitteeton toiminta ja budjettikurin noudattaminen, on välttämätöntä turvata koko euroalueen vakaus ja tämän vuoksi parantaa euroalueen rahoitusjärjestelmän tehokkuutta ja häiriönsietokykyä, puuttua maksuvalmiuteen liittyviin rajoitteisiin sekä kielteisiin ulkoisvaikutuksiin, jotka liittyvät joukkolainamarkkinoiden pirstoutumiseen, sekä alentaa marginaalisia rahoituskustannuksia niiden jäsenvaltioiden osalta, joilla on rahoituspaineita. Tämän yleisen tavoitteen saavuttamiseksi on tarpeen hyväksyä suunnitelma, jota noudattaen edetään kohti euroalueen yhteisiä velkasitoumuksia, ja tässä yhteydessä on perustettava tehostettu talouspolitiikan koordinointikehys. Euroalueen velkasitoumusten yhteisen ja yhteensovitetun liikkeeseenlaskun ensimmäisessä vaiheessa on tärkeää perustaa Euroopan lunastusrahasto noin 25 vuoden ajaksi yhdessä euroalueen jäsenvaltioiden valtionvelan liikkeellelaskun koordinoinnin kanssa. Tämä ensimmäinen vaihe ei rajoita etenemissuunnitelman muiden vaiheiden täytäntöönpanoa ennen kyseisen kauden päättymistä.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)
(12 b)  Tätä asetusta sovellettaessa neuvoston ja komission olisi kunnioitettava kaikilta osin työmarkkinaosapuolten asemaa ja otettava huomioon kansallisten järjestelmien väliset eroavaisuudet esimerkiksi palkanmuodostusjärjestelmissä.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Unionin toimielinten, erityisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission, välisen vuoropuhelun parantamiseksi sekä avoimuuden ja vastuullisuuden lisäämisen varmistamiseksi Euroopan parlamentin toimivaltainen valiokunta voi tarjota komission suosituksen kohteena olevalle jäsenvaltiolle tilaisuuden osallistua näkemystenvaihtoon,
(13)  Unionin toimielinten, erityisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission, välisen vuoropuhelun parantamiseksi sekä avoimuuden ja vastuullisuuden lisäämisen varmistamiseksi Euroopan parlamentin toimivaltainen valiokunta voi tarjota komission suosituksen kohteena olevalle jäsenvaltiolle tilaisuuden osallistua näkemystenvaihtoon. Lisäksi olisi annettava sääntöjä, joilla parannetaan vastuullisuutta, avoimuutta sekä julkisen talouden ja yleisemmin ottaen euroalueen talouspolitiikan valvontaa ja koordinointia demokraattisten periaatteiden mukaisesti. Tätä varten olisi annettava erityissäännöksiä kansallisten parlamenttien, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen mukaan ottamiseksi kansallisia käytäntöjä noudattaen,
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Talousarviosuunnitelmien ja rakenneuudistusten olisi oltava yhdenmukaisia sosiaalisten oikeuksien suojelun kanssa, ja niissä olisi vältettävä lisäämästä eriarvoisuutta. Tämän vuoksi budjettikuria ei saisi toteuttaa niiden keskipitkän ja pitkän aikavälin toimien kustannuksella, joita talouden kestävä ja ympäristöystävällinen muutos unionin työllisyys- ja kasvustrategian ja vuodeksi 2050 asetettujen ilmastonmuutostavoitteiden mukaisesti edellyttää.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)
(13 b)  Veropolitiikka on keskeisessä asemassa talousarviosuunnitelmien tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden parantamisessa, ja se edistää myös kestävää kasvua. Kattava toimenpide- ja säädösehdotuspaketti, johon sisältyy muun muassa eurooppalainen finanssitransaktiovero ja yhteinen konsolidoitu yhtiöveropohja, olisi hyväksyttävä ripeästi unionin ja jäsenvaltioiden tasolla, jotta voidaan poistaa perusteettomat poikkeukset, laajentaa veropohjaa, parantaa veronkannon tehokkuutta, torjua veronkiertoa ja soveltaa kattavasti saastuttaja maksaa -periaatetta.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännökset, joilla tehostetaan finanssipolitiikan seurantaa euroalueella
1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännökset, joilla tehostetaan finanssi- ja talouspolitiikan seurantaa ja talouspolitiikan koordinointikehystä euroalueella
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
(a a) täydentämällä asetuksella (EU) N:o 1174/2011 perustettua menettelyä liiallisen makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi;
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
(c a) takaamalla, että finanssipolitiikka on yhteensopivaa asetuksella (EU) N:o 1174/2011 perustetun liiallisen makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemistä ja korjaamista koskevan menettelyn kanssa, seuraamalla tarkemmin jäsenvaltioiden kansallisia uudistusohjelmia ja talouskumppanuussopimuksia, jotta voidaan varmistaa kestävä velvoitteiden noudattaminen ja lähentyminen euroalueella.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a. Tätä asetusta sovellettaessa noudatetaan kaikilta osin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 152 artiklaa, ja tämän asetuksen mukaisesti hyväksyttyjä suosituksia sovelletaan ottaen kaikilta osin huomioon kansalliset käytänteet ja palkanmuodostusinstituutiot. Siinä otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 28 artikla, joten se ei vaikuta kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaiseen oikeuteen neuvotella, tehdä ja panna täytäntöön työ- ja virkaehtoehtosopimuksia tai ryhtyä yhteistoimiin.

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
(1) ”riippumattomalla finanssipoliittisella neuvostolla” elintä, joka on toiminnallisesti riippumaton jäsenvaltion finanssipolitiikasta vastaavista viranomaisista, joiden tehtävänä on seurata kansallisten finanssipolitiikan sääntöjen täytäntöönpanoa;
(1) ”finanssipoliittisella neuvostolla” riippumatonta ja teknisesti pätevää elintä, joka on toiminnallisesti riippumaton jäsenvaltion budjettipolitiikasta vastaavista viranomaisista, joiden tehtävänä on seurata kansallisten finanssipolitiikan sääntöjen täytäntöönpanoa;
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
(2) ”riippumattomilla makrotalouden ennusteilla” tarkoitetaan riippumattoman elimen tai elimen, joka on toiminnallisesti riippumaton jäsenvaltion finanssipolitiikasta vastaavista viranomaisista, laatimia makrotalouden ja/tai julkisen talouden ennusteita;
(2) ”riippumattomilla makrotalouden ennusteilla” riippumattoman ja teknisesti pätevän elimen, joka on toiminnallisesti riippumaton jäsenvaltion budjettipolitiikasta vastaavista viranomaisista ja täyttää liitteessä I vahvistetut vähimmäisvaatimukset, laatimia tai vahvistamia makrotalouden ennusteita. Komissio varmistaa riippumattomien ennusteiden vertailukelpoisuuden ja yhdenmukaisuuden kaikissa jäsenvaltioissa;
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
(5) ”julkisella” ja ”alijäämällä” näitä käsitteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja SEUT-sopimuksen liitteenä olevan liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan (N:o 12) 2 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä.
(5) ”julkisella”, 'alijäämällä' ja ”velalla”'julkista”, ”alijäämää' ja ”velkaa” Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteenä olevan liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan (N:o 12) 2 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)
(5 a) ”vakaus- ja kasvusopimuksella” asetuksen (EY) N:o 1466/97 mukaista monenvälistä valvontajärjestelmää ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 126 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1467/97 mukaista menettelyä jäsenvaltioiden liiallisten alijäämien välttämiseksi;
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)
(5 b) ”julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävän sopeuttamisuran erityisen vakavalla noudattamatta jättämisellä” sellaista poikkeamaa, joka on vähintään 1,0 prosenttia suhteessa BKT:hen yhden vuoden aikana tai keskimäärin vähintään 0,5 prosenttia vuodessa suhteessa BKT:hen kahden peräkkäisen vuoden aikana ja jota ei voida perustella poikkeuksellisilla olosuhteilla tai vakavalla talouden taantumalla sen jälkeen, kun on otettu huomioon asetuksessa (EY) N:o 1467/97 ja asetuksessa (EU) N:o 1176/2011 esitetyt lieventävät tekijät ja heijastusvaikutukset.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Tämän asetuksen soveltaminen ei rajoita Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklan soveltamista.

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
I a luku (uusi)
I a luku

Talouspolitiikan koordinointi

2 a artikla

Asetuksen (EY) N:o 1466/97 2 a artiklassa tarkoitetun talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson toteutusaikataulu

1.  Jäsenvaltioiden talousarviomenettelyssä on noudatettava eurooppalaisen ohjausjakson mukaista vuosisuunnitelmaa, joka sisältää
(a) yksittäisiä jäsenvaltioita koskevat kevään Eurooppa-neuvoston toimintapoliittiset suuntaviivat, jotka perustuvat vuotuiseen kasvuselvitykseen ja myös komission ehdotukseen yhteiseksi työllisyysraportiksi, sekä asetuksen (EU) N:o 1176/2011 3 artiklan mukaiset vuosittaiset kertomukset; tällaisilla poliittisilla suuntaviivoilla jäsenvaltioita ohjataan laatimaan kansalliset uudistus- ja vakausohjelmansa tai lähentymisohjelmansa, jotka jäsenvaltioiden on esitettävä huhtikuussa asetuksen (EY) N:o 1466/97 4 artiklan 1 kohdan ja 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
(b) maakohtaiset toimintapoliittiset suositukset, jotka kesän Eurooppa-neuvosto hyväksyy jäsenvaltioiden Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 121 ja 148 artiklan mukaisten kansallisten uudistus- ja vakausohjelmien tai lähentymisohjelmien riittävyyttä koskevien komission lausuntojen perusteella.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
II luku – otsikko
Yhteiset talousarviosäännökset

Yhteiset talousarviosäännökset ja valtionvelan liikkeeseenlaskua koskevat ilmoittamisvaatimukset

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on julkistettava vuosittain keskipitkän aikavälin finanssipoliittiset suunnitelmansa riippumattomaan makrotalouden ennusteeseen perustuvan julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksensä mukaisesti vakausohjelmiensa liitteinä viimeistään 15 päivänä huhtikuuta.
1.  Jäsenvaltioiden on eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä julkistettava vuosittain mieluiten 15 päivään huhtikuuta mutta viimeistään 30 päivään huhtikuuta mennessä kansalliset keskipitkän aikavälin finanssipoliittiset suunnitelmansa, jotka perustuvat luotettaviin ja riippumattomiin makrotalouden ennusteisiin. Tällaiset suunnitelmat esitetään samanaikaisesti kansallisten uudistus- ja vakausohjelmien tai lähentymisohjelmien kanssa, ja niiden on oltava täysin yhdenmukaisia vuotuiseen kasvuselvitykseen perustuvien politiikan suuntaviivojen ja asetuksen (EU) N:o 1176/2011 3 artiklan mukaisten vuotuisten kertomusten kanssa.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta
3.  Julkisyhteisöjen talousarviolait on hyväksyttävä ja julkistettava vuosittain viimeistään 31 päivänä joulukuuta.
3.  Julkisyhteisöjen talousarviolait on hyväksyttävä ja julkistettava vuosittain viimeistään 31 päivänä joulukuuta. Jäsenvaltioilla on oltava käytössä talousarviota koskeva varamenettely, jota sovelletaan, jos jäsenvaltion hallituksesta riippumattomista asiallisista syistä talousarviota ei ole hyväksytty tai vahvistettu ja julkistettu 31 päivään joulukuuta mennessä.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on annettava tasapainossa olevaa rahoitusasemaa koskevat numeeriset finanssipoliittiset säännöt, joilla asetuksen (EY) N:o 1466/97 2 a artiklassa määritellyt julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet pannaan täytäntöön niiden kansallisissa talousarviomenettelyissä. Kyseisten sääntöjen on katettava kaikki julkisyhteisöt, ja niiden on oltava sitovia, mielellään perustuslain luonteisia.
1.  Jäsenvaltioiden on annettava numeeriset finanssipoliittiset säännöt, joilla asetuksen (EY) N:o 1466/97 2 a artiklassa määritellyt julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet pannaan täytäntöön niiden kansallisissa talousarviomenettelyissä. Näihin sääntöihin on myös sisällytettävä määritelmä poikkeuksellisista olosuhteista ja talouden vakavasta taantumasta, jotka saattavat johtaa väliaikaiseen poikkeamiseen keskipitkän aikavälin budjettitavoitteesta tai siihen tähtäävältä sopeuttamisuralta edellyttäen, että poikkeaminen ei vaaranna julkisen talouden kestävyyttä keskipitkällä aikavälillä, kuten säädetään asetuksen (EY) N:o 1466/97 5 ja 6 artiklassa. Sääntöihin on sisällytettävä mekanismi, joka käynnistetään, jos havaitaan merkittäviä poikkeamia keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen tähtäävältä sopeuttamisuralta, ja jolla pyritään varmistamaan paluu keskipitkän aikavälin tavoitteeseen ajoissa. Kyseisten sääntöjen on katettava kaikki julkisyhteisöt, ja niiden on oltava sitovia, tai on varmistettava muulla tavoin, että niitä noudatetaan kaikilta osin kansallisten talousarviomenettelyiden kaikissa vaiheissa.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on perustettava riippumaton finanssipoliittinen neuvosto, joka seuraa 1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten finanssipoliittisten sääntöjen täytäntöönpanoa.
2.  Jäsenvaltioiden on perustettava finanssipoliittinen neuvosto, joka seuraa sekä etu- että jälkikäteen, miten pannaan täytäntöön kansalliset finanssipoliittiset säännöt, jotka ovat liitteessä I vahvistettujen vähimmäisvaatimuksien mukaisia.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ja euroryhmälle vuosittain tulevaa vuotta koskeva alustava talousarviosuunnitelma viimeistään 15 päivänä lokakuuta.
1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ja euroryhmälle vuosittain viimeistään 1 päivänä lokakuuta tulevaa vuotta koskeva alustava talousarviosuunnitelma, jossa otetaan huomioon kesän Eurooppa-neuvoston maakohtaiset toimintapoliittiset suositukset ja muut mahdolliset jäsenvaltiolle osoitetut suositukset, jotka liittyvät vakaus- ja kasvusopimukseen tai makrotalouden epätasapainoa koskevaan menettelyyn asetuksen (EU) N:o 1174/2011 ja asetuksen (EU) N:o 1176/2011 mukaisesti.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
2.  Alustava talousarviosuunnitelma on julkistettava samaan aikaan.
2.  Tässä artiklassa tarkoitettu alustava talousarviosuunnitelma on julkistettava, kun se toimitetaan komissiolle.
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – b alakohta
(b) olettamukseen julkisyhteisöjen tuloja ja menoja koskevan politiikan pysymisestä muuttumattomana perustuvat ennusteet prosentteina suhteessa BKT:hen ja tulojen ja menojen keskeiset erät;
(b) olettamukseen julkisyhteisöjen tuloja ja menoja koskevan politiikan pysymisestä muuttumattomana perustuvat ennusteet prosentteina suhteessa BKT:hen ja tulojen ja menojen keskeiset erät; ennusteiden on katettava sekä talouden juoksevat menot että investointimenot, ja tästä syystä on asetettava selkeät tavoitteet julkisen talouden juokseville menoille ja investointimenoille ja myös julkaistava arvio investointimenojen taloudellisesta tuotosta;
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)
(c a) yksityiskohtainen kuvaus unionin työllisyys- ja kasvustrategiaan suoraan liittyvistä menoista, julkiset investoinnit mukaan luettuina, sekä siitä, mikä on näiden yhteys talousarviotavoitteiden saavuttamiseen pitkällä aikavälillä, ja talousarviosuunnitelmassa tarkoitettujen toimenpiteiden sosiaalisten vaikutusten arviointi;
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – d alakohta
(d) yksityiskohtainen kuvaus ja asianmukaisesti dokumentoitu määrällinen esitys toimenpiteistä, jotka on sisällytettävä tulevan vuoden talousarvioon c alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden ja b alakohdan mukaisten ennusteiden, jotka perustuvat olettamukseen politiikan pysymisestä muuttumattomana, välisen eron kattamiseksi. Kuvaus voi olla vähemmän yksityiskohtainen, kun on kyse toimenpiteistä, joiden talousarviovaikutukset arvioidaan alle 0,1 prosentiksi suhteessa BKT:hen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä finanssipolitiikan uudistussuunnitelmiin, joilla on mahdollisia heijastusvaikutuksia muihin jäsenvaltioihin, joiden valuutta on euro;
(d) yksityiskohtainen kuvaus ja asianmukaisesti dokumentoitu määrällinen esitys toimenpiteistä, jotka on sisällytettävä tulevan vuoden talousarvioon c ja c a alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden ja b alakohdan mukaisten ennusteiden, jotka perustuvat olettamukseen politiikan pysymisestä muuttumattomana, välisen eron kattamiseksi. Kuvaus voi olla vähemmän yksityiskohtainen, kun on kyse toimenpiteistä, joiden talousarviovaikutukset arvioidaan alle 0,1 prosentiksi suhteessa BKT:hen. Erityistä ja nimenomaista huomiota on kiinnitettävä merkittäviin finanssipolitiikan uudistussuunnitelmiin, joilla on mahdollisia heijastusvaikutuksia muihin jäsenvaltioihin, joiden valuutta on euro;
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – e alakohta
(e) keskeiset oletukset talouden arvioidusta kehityksestä sekä muista merkittävistä taloudellisista muuttujista, jotka vaikuttavat julkisen talouden tavoitteiden toteutumiseen. Näiden oletusten on perustuttava riippumattomaan makrotalouden kasvuennusteeseen;
(e) keskeiset oletukset talouden arvioidusta kehityksestä sekä muista merkittävistä taloudellisista muuttujista, jotka vaikuttavat direktiivin 2011/85/EU 4 artiklan mukaisten julkisen talouden tavoitteiden toteutumiseen. Makrotalouden ennusteisiin ja julkisen talouden ennusteisiin on sisällytettävä arvio oletetusta vaikutuksesta mahdolliseen tulokseen ja makrotaloudellisiin kerrannaisvaikutuksiin. Riippumattomien makrotalouden ennusteiden laatimisessa käytettävät menetelmät, niiden perustana olevat taloudelliset ja ekonometriset mallit ja oletukset samoin kuin mahdolliset muut asian kannalta merkitykselliset ennusteita tukevat parametrit on liitettävä vuotuisiin keskipitkän aikavälin finanssipoliittisiin suunnitelmiin;
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – f alakohta
(f) tarvittaessa lisätiedot siitä, kuinka kyseiselle jäsenvaltiolle perussopimuksen 121 artiklan mukaisesti annettuja tämänhetkisiä julkista taloutta koskevia suosituksia aiotaan noudattaa.
(f) tarvittaessa lisätiedot siitä, kuinka kyseiselle jäsenvaltiolle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 121 ja 148 artiklan mukaisesti annettuja tämänhetkisiä suosituksia aiotaan noudattaa a–c a alakohdan mukaisesti;
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)
(f a) määrällinen esitys julkisten investointien tarpeesta ja tarvittaessa kansallisissa uudistusohjelmissa vahvistettujen toimien tulevan vuoden talousarviovaikutuksista sekä arvio taloudellisesta tuotosta;
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – f b alakohta (uusi)
(f b) analyysi kansallisiin uudistusohjelmiin sisältyvien uudistusten ja investointien panoksesta vakautusohjelmien tavoitteiden saavuttamiseen, mukaan lukien kustannus-hyötyanalyysi näistä uudistuksista julkisen talouden näkökulmasta katsottuna.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta
4.  Jos alustavassa talousarviosuunnitelmassa 3 kohdan a ja c alakohdan mukaisesti ilmoitetut julkisen talouden tavoitteet tai ennusteet, jotka perustuvat olettamukseen politiikan pysymisestä muuttumattomana, eroavat viimeisimmässä vakausohjelmassa ilmoitetuista tavoitteista tai ennusteista, erot on perusteltava asianmukaisesti.
4.  Jos alustavassa talousarviosuunnitelmassa 3 kohdan a ja c a alakohdan mukaisesti ilmoitetut julkisen talouden tavoitteet tai ennusteet, jotka perustuvat olettamukseen politiikan pysymisestä muuttumattomana, eroavat viimeisimmässä vakausohjelmassa ilmoitetuista tavoitteista tai ennusteista, erot on perusteltava asianmukaisesti.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a. Keskipitkän aikavälin finanssipoliittisiin suunnitelmiin on sisällytettävä julkisyhteisöjen ajantasainen ennuste monivuotisista menoista prosentteina suhteessa BKT:hen ja niiden keskeiset osatekijät sekä unionin työllisyys- ja kasvustrategian tavoitteiden saavuttamiseen osoitettuja menoja koskevat monivuotiset tavoitteet ja sitoumukset.

Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta
5.  Jos komissio havaitsee erityisen vakavia tapauksia, joissa vakaus- ja kasvusopimuksessa vahvistettuja finanssipolitiikan velvoitteita ei noudateta, se pyytää kahden viikon kuluessa alustavan talousarviosuunnitelman toimittamisesta kyseiseltä jäsenvaltiolta tarkistetun alustavan talousarviosuunnitelman. Tämä pyyntö on julkistettava.
5.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä -11 artiklan mukaisesti 1 kohdassa tarkoitetun alustavan talousarviosuunnitelman sisällön sekä 2–4 kohdassa tarkoitettujen säännösten sisällön määrittämiseksi.
Edellä olevia 2–4 kohtaa sovelletaan vain tarkistettuun alustavaan talousarviosuunnitelmaan.

Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – -1 kohta (uusi)
-1.  Jos komissio havaitsee, että alustava talousarviosuunnitelma poikkeaa erityisen vakavasti keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeuttamisuralta, se voi pyytää alustavan talousarviosuunnitelman tarkistamista kuultuaan ensin asianmukaisesti jäsenvaltiota ja saatuaan siltä selityksen. Pyyntö on esitettävä kuukauden kuluessa alustavan talousarviosuunnitelman toimittamisesta.
Tarkistettuihin alustaviin talousarviosuunnitelmiin sovelletaan 5 artiklan 2 ja 4 kohtaa.

Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta
1.  Komissio antaa tarvittaessa 30 päivään marraskuuta mennessä lausunnon alustavasta talousarviosuunnitelmasta.
1.  Komissio antaa viimeistään 15 päivänä marraskuuta lausunnon kunkin jäsenvaltion alustavasta talousarviosuunnitelmasta.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
2.  Komission lausunto on julkistettava, ja komissio esittelee sen kyseisen jäsenvaltion parlamentin pyynnöstä kyseiselle parlamentille.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu komission lausunto on julkistettava ja esitettävä euroryhmälle. Kyseisen jäsenvaltion parlamentin tai Euroopan parlamentin pyynnöstä komissio esittelee sen kyseiselle parlamentille.
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
3.  Komissio laatii kokonaisarvioinnin julkisen talouden tilanteesta ja näkymistä koko euroalueella. Arviointi on julkistettava.
3.  Komissio laatii kokonaisarvioinnin julkisen talouden tilanteesta ja näkymistä koko euroalueella. Kokonaisarviointiin on sisällyttävä stressitestejä, joista saadaan käsitys haitallisen finanssi- tai talousarviokehityksen julkisen talouden kestävyydelle aiheuttamista riskeistä. Arvioinnissa on kartoitettava maakohtaisesti ne kielteiset heijastusvaikutukset, joita jäsenvaltion yksityinen sektori tai muut jäsenvaltiot saattavat aiheuttaa sen julkisen talouden kestävyydelle.
Arviointi on julkistettava ja sisällytettävä tulevaan vuotuiseen kasvuselvitykseen. Komissio liittää arviointiin yksityiskohtaisen yhteenvedon koko euroaluetta koskevista kevään ja syksyn ennusteista. Arviointiin valittu perusskenaario on kuvattava ja perusteltava, ja sen on perustuttava tasapainoiseen selvitykseen heikkenemis- ja nousuriskeistä, jotta mahdolliset seuraukset voidaan ottaa kattavasti huomioon. Arvioinnissa on esitettävä sen makrotalouden ennusteiden ja stressitestien perustana käytetyt menetelmät, oletukset ja asiaankuuluvat parametrit sekä edellisen vuoden perusskenaarion jälkiarviointi.

Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta
4.  Euroryhmä keskustelee lausunnoista, jotka komissio on antanut kansallisista talousarviosuunnitelmista, sekä julkisen talouden tilanteesta ja näkymistä koko euroalueella komission 3 kohdan mukaisesti laatiman kokonaisarvioinnin perusteella Arviointi on julkistettava.
4.  Euroryhmä ja Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta keskustelevat lausunnoista, jotka komissio on antanut kansallisista talousarviosuunnitelmista, sekä julkisen talouden tilanteesta ja näkymistä koko euroalueella komission 3 kohdan mukaisesti laatiman kokonaisarvioinnin perusteella Keskustelun tulokset on julkistettava, ja ne on otettava huomioon seuraavalla eurooppalaisella ohjausjaksolla erityisesti vuotuisen kasvuselvityksen yhteydessä.
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a. Euroryhmän ja Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan käymien keskustelujen jälkeen komissio saattaa tarvittaessa erityissuosituksensa ajan tasalle vuotuisen kasvuselvityksen yhteydessä, jotta voidaan lujittaa euroalueen makrotalouden kehystä ja kehittää tukitoimenpiteitä haitallisen finanssi-, talous- tai talousarviokehityksen varalta.

Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)
6 a artikla

Velan liikkeeseenlaskua koskeva ilmoitus

1.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja euroryhmälle hyvissä ajoin ennalta valtionvelkansa liikkeeseenlaskua koskevista suunnitelmistaan.
2.  Komissio yhdenmukaistaa ja vahvistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen muodon ja sisällön.
3.  Jäsenvaltioiden valtionvelan liikkeeseenlaskua koskeviin suunnitelmiin liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi rahoitustarvetta, ei julkisteta.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
III a luku (uusi)
III a luku

Tehostetun talouspolitiikan koordinointia koskevan etenemissuunnitelman laatiminen, kasvujärjestely sekä valtionvelan tehostettua liikkeellelaskua koskeva kehys

6 b artikla

Tehostetun talouspolitiikan koordinointia koskeva etenemissuunnitelma ja kasvujärjestely

1.  Komissio toimittaa … päivään …kuuta …* mennessä kertomuksen, jossa vahvistetaan euroalueen vakausjoukkolainoja koskeva etenemissuunnitelma. Se myös esittää ehdotuksen euroalueen kestävän kasvun välineestä, jonka avulla pyritään kymmenen vuoden ajan suuntaamaan vuosittain noin yksi prosentti BKT:stä, EIP:n ja hankeobligaatioiden pääoman korottaminen mukaan lukien, investointeihin unionin infrastruktuuriin, myös tieteeseen ja tekniikkaan. Välineellä pyritään luomaan tarvittavat olosuhteet kestävälle kasvulle, jotta voitaisiin varmistaa talous- ja rahaliiton moitteeton toiminta ja euron vakaus ja näin turvata jäsenvaltioiden talousarvioita koskevan kurinalaisuuden kestävä yhteensovittaminen.
2.  Jäljempänä 6 c ja 6 d artiklassa tarkoitetut toimet eivät rajoita lisätoimien täytäntöönpanoa ennen tämän kauden päättymistä.
6 c artikla

Euroalueen jäsenvaltioiden valtionvelan liikkeellelaskun koordinointi

1.  Sovittaakseen paremmin yhteen valtionvelan liikkeeseenlaskua ja sijoittamista koskevat suunnitelmansa jäsenvaltioiden on ilmoitettava suunnitelmista etukäteen komissiolle ja neuvostolle.
2.  Jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, on pyrittävä parantamaan valtionvelkansa rahoitusehtoja hyväksymällä komission ehdotuksesta vuotuinen yhteensovitetun valtionvelan liikkeeseenlaskun kehys.
3.  Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti yhteistyötä tekevät jäsenvaltiot voivat entisestään parantaa ja vakauttaa rahoitusehtojaan talouden vallitsevien perustekijöiden ja markkinaehtojen perusteella sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella käyttöön otettavaa menetelmää noudattaen.
6 d artikla

Euroopan lunastusrahasto

1.  Edellä 6 a artiklassa tarkoitetun etenemissuunnitelman ensimmäisen vaiheen yhtenä osana perustetaan Euroopan lunastusrahasto, joka perustuu yhteisvastuuseen ja tiukasti kurinalaiseen finanssipolitiikkaan ja jolla pyritään vähentämään liiallista velkaantumista 25 vuoden aikajaksolla, jota mukautetaan todellisten kasvulukujen mukaan. Tämän jälkeen lunastusrahasto lakkautetaan.
2.  Jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro ja joihin ei sovelleta tuki- tai sopeutusohjelmaa, on
(a) siirrettävä lunastusrahastoon viiden vuoden rahastoonsiirtovaiheen jälkeen se osa velastaan, joka ylittää 60 prosenttia suhteessa sen BKT:hen;
(b) annettava tasapainossa olevaa rahoitusasemaa koskevat numeeriset finanssipoliittiset säännöt, joilla asetuksen (EY) N:o 1466/97 2 a artiklassa esitetyn julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet pannaan täytäntöön niiden kansallisissa talousarviomenettelyissä;
(c) pantava täytäntöön julkisen talouden vakauttamista koskeva strategia ja rakenneuudistusohjelma;
(d) annettava vakuudet lunastusrahaston myöntämien lainojen kattamiseksi riittävällä tavalla;
(e) pienennettävä rakenteellista ylijäämäänsä rahastoonsiirtoaikana b alakohdassa tarkoitetun talousarviota koskevan säännön mukaisesti.
3.  Komissio varmistaa lunastusrahaston perustamisen ja päivittäisen hallinnoinnin, ja sitä koskevat yksityiskohdat olisi vahvistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella.
4.  Muut jäsenvaltiot voivat osallistua lunastusrahastoon siitä lähtien, kun Euroopan unionin neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklan 2 kohdan mukaisesti tekemä päätös niiden euron käyttöönottoa koskevan poikkeuksen kumoamisesta tulee voimaan.
5.  Jäsenvaltioiden on pantava kansallisessa lainsäädännössä täytäntöön säännökset, joilla varmistetaan lunastusrahaston lakkauttaminen todellisiin kasvulukuihin mukautettavan, kuitenkin enintään 25 vuoden ajanjakson kuluttua.
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
-7 artikla (uusi)
-7 artikla
Talouskumppanuusohjelmat

1.  Jos neuvosto päättää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 126 artiklan 6 kohdan mukaisesti, että jäsenvaltiossa on liiallinen alijäämä, asianomaisen jäsenvaltion on esitettävä komissiolle ja neuvostolle talouskumppanuusohjelma, jossa kuvataan toimenpiteet ja rakenneuudistukset, jotka ovat tarpeen liiallisen alijäämän korjaamiseksi tehokkaalla ja kestävällä tavalla, sekä jäsenvaltion kansallisten uudistusohjelmien ja vakautusohjelmien yksityiskohtainen kehitys, ja jossa on otettu täysimääräisesti huomioon asianomaisen jäsenvaltion talous- ja työllisyyspolitiikkojen yhdennettyjen suuntaviivojen täytäntöönpanoa koskevat neuvoston suositukset.
2.  Talouskumppanuussopimuksen on täysin yhdenmukainen 1 artiklassa tarkoitettujen toimien kanssa.
Talouskumppanuusohjelmassa on esitettävä ja valikoitava erityisiä ensisijaisia talousarviotavoitteita, joilla pyritään vakauttamaan talous lyhyellä aikavälillä, tehostamaan pitkän aikavälin kestävää kasvua ja poistamaan rakenteellisia heikkouksia asianomaisessa jäsenvaltiossa. Näillä ensisijaisilla tavoitteilla on pyrittävä saattamaan kilpailukyky uudestaan tasapainoon eurooppalaisen lisäarvon tuottamista vastaavasti ja niiden on oltava yhdenmukaisia unionin työllisyys- ja kasvustrategian kanssa. Jäsenvaltion on tiiviissä yhteistyössä komission kanssa laadittava kertomus, jossa kuvataan valikoidut ohjelmat ja hankkeet, mukaan lukien toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on yksilöidä, aikaistaa ja ottaa käyttöön määrärahoja, kuten EIP:n luottolimiittejä sekä asiaankuuluvia unionin rahoitusvälineitä. Kertomusta on päivitettävä vuosittain.

3.  Jos talous joutuu vakavaan taantumaan siten kuin se määritellään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 2 artiklan 2 kohdassa tai ennusteita korjataan merkittävästi alaspäin, asianomaisen jäsenvaltion on hyväksyttävä ajan tasalle saatettu julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävä sopeuttamisura, josta on sovittava komission kanssa ottaen asiaankuuluvasti huomioon vakauttamistoimenpiteiden myötäsykliset vaikutukset. Velkasäännön soveltamista on mukautettava johdonmukaisesti.
4.  Talouskumppanuusohjelma on esitettävä samanaikaisesti asetuksen (EY) N:o 1467/97 3 artiklan 4 a kohdassa ja 5 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettujen selvitysten kanssa.
5.  Neuvosto hyväksyy määräenemmistöllä komission ehdotuksesta talouskumppanuusohjelmaa koskevan lausunnon.
6.  Jos asetuksen (EU) N:o 1176/2011 8 artiklan 1 kohdan mukainen korjaussuunnitelma on olemassa, suunnitelmaan on sisällytettävä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet.
7.  Komissio ja neuvosto seuraavat ohjelman ja sen mukaisten vuotuisten talousarviosuunnitelmien täytäntöönpanoa.
8.  Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi tarjota asianomaiselle jäsenvaltiolle tilaisuuden osallistua näkemystenvaihtoon. Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi pyytää muita Euroopan parlamentin valiokuntia osallistumaan tähän näkemystenvaihtoon.
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
1.  Kun neuvosto päättää perussopimuksen 126 artiklan 6 kohdan mukaisesti, että jäsenvaltiossa on liiallinen alijäämä, kyseiseen jäsenvaltioon on sovellettava tämän artiklan 2–5 kohtaa, kunnes sen liiallisia alijäämiä koskeva menettely on kumottu.
1.  Edellä -7 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun kumppanuusohjelman seurantaa varten kyseisen jäsenvaltion on komission pyynnöstä täytettävä tämän artiklan 2–6 kohdan vaatimukset, kunnes sen liiallisia alijäämiä koskeva menettely on kumottu.
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
2.  Tiiviimmän seurannan kohteena olevan jäsenvaltion on viipymättä laadittava kattava arviointi talousarvion toteuttamisesta vuoden aikana julkisyhteisöjen ja julkisyhteisöjen alasektoreiden osalta. Arvioinnin on katettava myös julkisyhteisöjen omistuksessa oleviin yhteisöihin ja julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvät rahoitusriski siltä osin kuin ne saattavat myötävaikuttaa siihen, että kyseisessä jäsenvaltiossa on liiallinen alijäämä. Arvioinnin tulos on liitettävä asetuksen (EY) N:o 1467/97 3 artiklan 4 a kohdan tai 5 artiklan 1 a kohdan mukaisesti annettavaan selvitykseen liiallisen alijäämän korjaamiseksi toteutetuista toimista.
2.  Jäsenvaltion on komission pyynnöstä laadittava kattava arviointi talousarvion toteuttamisesta vuoden aikana julkisyhteisöjen ja julkisyhteisöjen alasektoreiden osalta. Arvioinnin on katettava myös julkisyhteisöjen omistuksessa oleviin yhteisöihin liittyvä rahoitusriski vastuusitoumuksista, joilla on neuvoston direktiivin 2011/85/EU 14 artiklan 3 kohdanmukaisesti potentiaalinen tuntuva vaikutus julkisiin talousarvioihin siltä osin kuin ne saattavat myötävaikuttaa siihen, että kyseisessä jäsenvaltiossa on liiallinen alijäämä. Arvioinnin tulos on liitettävä asetuksen (EY) N:o 1467/97 3 artiklan 4 a kohdan tai 5 artiklan 1 a kohdan mukaisesti annettavaan selvitykseen liiallisen alijäämän korjaamiseksi toteutetuista toimista.
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltion on raportoitava säännöllisesti komissiolle sekä talous- ja rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta varten mahdollisesti nimittämälle alakomitealle julkisyhteisöjen ja näiden alasektoreiden osalta talousarvion toteuttamisesta vuoden aikana, sekä meno- että tulopuolella toteutettujen harkinnanvaraisten toimenpiteiden talousarviovaikutuksista, julkisista meno- ja tulotavoitteista sekä toteutetuista toimenpiteistä ja niiden toimenpiteiden luonteesta, jotka aiotaan toteuttaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitys on julkistettava.
3.  Jäsenvaltion on komission pyynnöstä raportoitava säännöllisesti komissiolle sekä talous- ja rahoituskomitealle julkisyhteisöjen ja näiden alasektoreiden osalta talousarvion toteuttamisesta vuoden aikana, sekä meno- että tulopuolella toteutettujen harkinnanvaraisten toimenpiteiden talousarviovaikutuksista, julkisista meno- ja tulotavoitteista sekä toteutetuista toimenpiteistä ja niiden toimenpiteiden luonteesta, jotka aiotaan toteuttaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitys on julkistettava.
Komissio täsmentää tässä kohdassa tarkoitetun selvityksen sisällön.

Komissio täsmentää tässä kohdassa tarkoitetun selvityksen sisällön.

Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi tarjota asianomaiselle jäsenvaltiolle tilaisuuden osallistua näkemystenvaihtoon.

Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta – a alakohta
(a) toteutettava kattava riippumaton julkisen talouden tilinpidon tarkastus, joka tehdään koordinoidusti yhdessä kansallisten ylinten tarkastuslaitosten kanssa ja jonka tarkoituksena on arvioida tämän julkisen talouden tilipidon luotettavuutta, kattavuutta ja tarkkuutta liiallisen alijäämän menettelyn kannalta, ja raportoitava tästä tarkastuksesta. Tässä yhteydessä komissio (Eurostat) arvioi kyseisen jäsenvaltion raportoimien tilastotietojen laadun asetuksen (EY) N:o 679/2010 mukaisesti.
(a) toteutettava kattava riippumaton julkisen talouden tilinpidon tarkastus, joka tehdään koordinoidusti yhdessä kansallisten ylinten tarkastuslaitosten kanssa ja jonka tarkoituksena on arvioida tämän julkisen talouden tilipidon luotettavuutta, kattavuutta ja tarkkuutta liiallisen alijäämän menettelyn kannalta, ja raportoitava tästä tarkastuksesta. Tässä yhteydessä komissio (Eurostat) arvioi kyseisen jäsenvaltion raportoimien tietojen laadun asetuksen (EY) N:o 479/2009 mukaisesti siltä osin kuin on kyse tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä;
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
2.  Havaitessaan riskejä siitä, että liiallisen alijäämän korjaamiselle asetettua määräaikaa ei noudateta, komissio antaa kyseiselle jäsenvaltiolle suosituksen lisätoimenpiteistä, joiden toteutusaikataulu on johdonmukainen 1 kohdassa tarkoitetun, liiallisen alijäämän korjaamiselle vahvistetun määräajan kanssa. Komission suositus on julkistettava, ja komissio esittelee sen kyseisen jäsenvaltion parlamentin pyynnöstä kyseiselle parlamentille.
2.  Havaitessaan riskejä siitä, että liiallisen alijäämän korjaamiselle asetettua määräaikaa ei noudateta, ja mikäli nämä riskit eivät ole seurausta olosuhteista, jotka eivät ole asianomaisen jäsenvaltion hallittavissa, komissio antaa kyseiselle jäsenvaltiolle suosituksen panna huolellisesti täytäntöön alustavissa suosituksissa esitetyt toimenpiteet, joiden toteutusaikataulu on johdonmukainen 1 kohdassa tarkoitetun, liiallisen alijäämän korjaamiselle vahvistetun määräajan kanssa. Komission suositus on julkistettava, ja komissio esittelee sen kyseisen jäsenvaltion parlamentin pyynnöstä kyseiselle parlamentille.
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta
3.  Kyseisen jäsenvaltion on raportoitava komissiolle 2 kohdassa tarkoitetussa komission suosituksessa vahvistetussa aikataulussa toimenpiteistä, jotka jäsenvaltio on toteuttanut kyseisen suosituksen johdosta, antaessaan 7 artiklan 3 kohdassa säädettyjä selvityksiä. Selvityksessä on käsiteltävä kaikkien toteutettujen harkinnanvaraisten toimenpiteiden talousarviovaikutuksia, julkisia meno- ja tulotavoitteita, toteutettuja toimenpiteitä ja niiden toimenpiteiden luonnetta, jotka aiotaan toteuttaa tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä komission suosituksen johdosta toteutettuja muita toimia. Selvitys on julkistettava.
3.  Kyseisen jäsenvaltion on lisäksi raportoitava komissiolle 2 kohdassa tarkoitetussa komission suosituksessa vahvistetussa aikataulussa toimenpiteistä, jotka jäsenvaltio on pannut täytäntöön kyseisen suosituksen johdosta. Selvitys on julkistettava.
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
-11 artikla (uusi)
-11 artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.
2.  Siirretään 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta komissiolle kolmeksi vuodeksi siitä päivästä, jona tämä asetus tulee voimaan. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen kolmen vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.  Edellä olevan 5 artiklan 5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
-11 a artikla (uusi)
-11 a artikla
Taloudellinen vuoropuhelu

Unionin toimielinten ja erityisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission vuoropuhelun tehostamiseksi ja avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi kutsua neuvoston puheenjohtajan, komission ja mahdollisesti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tai euroryhmän puheenjohtajan valiokuntaan keskustelemaan 5 artiklan 5 kohdan, 6 artiklan 4 kohdan, 7 artiklan 5 kohdan, 8 artiklan 4 kohdan ja 9 artiklan 3 kohdan nojalla tehdyistä päätöksistä.

Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi tarjota jäsenvaltiolle, jota tällainen päätös koskee, tilaisuuden osallistua näkemystenvaihtoon.

Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
(b a) tämän asetuksen vaikutusta unionin työllisyys- ja kasvustrategian tavoitteiden saavuttamiseen.
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a. Komission esittää mahdollisimman pian ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa tarkastellaan vaihtoehtojen toteutettavuutta ja jossa esitetään ehdotuksia mahdollisesta valtion joukkolainavälineiden yhteisen liikkeeseenlaskun etenemissuunnitelmasta ottaen huomioon rahoitukselliset, verotukselliset ja oikeudelliset edellytykset. Komissio kiinnittää erityistä huomiota sellaisen lunastusrahaston käyttöönoton toteutettavuuteen, jossa yhdistyvät velan yhteinen liikkeellelasku ja julkisen talouden mukauttamistoimet.

Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)
11 a artikla

Komission kertomus

Komissio antaa viimeistään ... päivänä ...kuuta …* Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, johon sisältyy tarvittaessa ehdotus ja jossa esitetään, miten jäsenvaltioiden välinen yhteensovittaminen ja ennalta käytävä keskustelu mahdollisista merkittävistä talous- ja finanssipolitiikan uudistussuunnitelmista, joilla voi olla heijastusvaikutuksia, toimii, missä muodossa yhteensovittaminen ja keskustelut toteutetaan, millaisia toimintalinjoja on toteutettu ja millaisia poliittisia seuraamuksia jäsenvaltioille ja erityisesti kansallisille parlamenteille aiheutuu päätöksistä, joita tällaisen yhteensovittamisen ja ennalta käytävän keskustelun perusteella tehdään.

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
11 b artikla (uusi)
11 b artikla

Euroopan velkaviranomainen

Komissio esittää viimeistään ... päivänä ...kuuta …* Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, johon sisältyy tarvittaessa ehdotus ja jossa arvioidaan mahdollisuutta perustaa Euroopan velkaviranomainen, jonka tehtävänä olisi hoitaa ja koordinoida kaikkia niitä kysymyksiä, jotka liittyvät jäsenvaltioiden valtionvelan liikkeeseenlaskua koskeviin vuotuisiin suunnitelmiin, jäljellä olevan velan uudistamiseen ja kaikkien jäsenvaltioiden julkisen velan kestävyyden arvioimiseen. Komission kertomuksessa on myös arvioitava jäsenvaltioiden julkista velkaa, alijäämää ja muita makrotaloudellisia indikaattoreita koskevien tietojen vuotuisen julkistamisen mahdollisuutta.

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
Liite (uusi)
Liite

Riippumattomia finanssilaitoksia koskevat yhteiset periaatteet

  Omistajuus: rajoittamatta jäljempänä esitettyjen periaatteiden soveltamista riippumattomien finanssilaitosten ominaispiirteiden olisi oltava yhdenmukaisia jäsenvaltioiden lainsäädäntökehyksen sekä poliittisen ja hallinnollisen järjestelmän kanssa. Suunnittelukysymyksissä on mahdollisesti otettava huomioon pienempien jäsenvaltioiden valmiuksiin liittyvät rajoitukset.
  Toimeksianto: riippumattomien finanssilaitosten toimeksianto olisi määriteltävä selkeästi lainsäädännössä, jotta voidaan välttää finanssipolitiikasta vastaavien viranomaisten epäoikeutettu puuttuminen tai toimeksiannon laajentaminen finanssipolitiikasta vastaavien viranomaisten toimivallan tai kansallisten parlamenttien oikeuksien kustannuksella.
  Voimavarat: riippumattomille finanssilaitoksille myönnettyjen voimavarojen olisi oltava suhteessa niiden toimeksiantoon, jotta ne voivat hoitaa sitä vastuullisella tavalla.
  Vastuu: on otettava käyttöön lakisääteisiä mekanismeja, joiden avulla kannustetaan vastuuseen lainsäätäjän suhteen. Riippumattomien finanssilaitosten raportit ja selvitykset olisi julkaistava ja asetettava saataville maksutta.
  Johtajuus: korkeat virkamiehet olisi nimitettävä ansioiden, kokemuksen ja erityisesti talousarviomenettelyä koskevan teknisen pätevyyden perusteella. Nimittämisprosessiin voi osallistua useita tahoja esimerkiksi parlamentaarisen hyväksymismenettelyn kautta tai niin, että useat tahot nimittävät yhden tai useampia jäseniä. Riippumattomien finanssilaitosten johtajien toimikauden pituus olisi määriteltävä selkeästi lainsäädännössä, se ei saisi olla uusittavissa ja sen olisi oltava pidempi kuin vaalikauden. Sopimusten päättäminen olisi rajattava tiukasti tapauksiin, joissa jäsenet ovat syyllistyneet vakavaan rikkomukseen.
  Henkilöstö: Riippumattomien finanssilaitosten henkilöstö olisi valittava ansioihin ja tekniseen pätevyyteen perustuvan avoimen kilpailun kautta. Palvelussuhteen ehtojen olisi oltava samankaltaisia kuin virkamieskunnan ehtojen.
  Tiedon saanti, avoimuus ja viestintäpolitiikka: riippumattomille finanssilaitoksille olisi lainsäädännössä yleisesti taattava mahdollisuus tutustua kaikkiin tarvittaviin asiaankuuluviin tietoihin, jotta ne voivat selviytyä tehtävistään määräajassa. Kaikki vakiokäytäntöä koskevat rajoitukset olisi myös määriteltävä selkeästi. Rajoittamatta kyseisen lainsäädännön soveltamista riippumattomien finanssilaitosten valmiuksia viestiä oikea-aikaisesti käytössä olevien viestintäkanavien kautta ei pidä estää. Jos laitosten toiminta on sijoitettu toisen yhteisön yhteyteen, olisi tehtävä selväksi, että annetut lausunnot koskevat ainoastaan niitä itseään eivätkä isäntälaitosta.

(1) Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0173/2012).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö