Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0386(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0173/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0173/2012

Viták :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Szavazatok :

PV 13/06/2012 - 7.5
CRE 13/06/2012 - 7.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
PV 12/03/2013 - 10.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0243
P7_TA(2013)0070

Elfogadott szövegek
PDF 653kWORD 367k
2012. június 13., Szerda - Strasbourg
Az előzetes költségvetési tervek monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya megszüntetésének biztosítására vonatkozó közös rendelkezések ***I
P7_TA(2012)0243A7-0173/2012

Az Európai Parlament 2012. június 13-i elfogadott módosításai az előzetes költségvetési tervek monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya megszüntetésének biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 9. cikkének megfelelően az Unió szakpolitikái és fellépései meghatározása és végrehajtása során figyelembe veszi a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés és az emberi egészség védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  A Stabilitási és Növekedési Paktum, különösen a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 1997. július 7-i 1466/97/EK rendelet, valamint a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló, 1997. július 7-i 1467/97/EK tanácsi rendelet, amelyek célja a költségvetési fegyelem megóvása az Unióban, megállapítja a túlzott költségvetési hiány megelőzésére és kiigazítására szolgáló keretrendszert. Ezt tovább erősítette a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK rendeletet módosító …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló 1467/97/EK rendeletet módosító …/2011/EU rendelet. A költségvetési felügyelet euróövezetbeli eredményes érvényesítéséről szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet pénzügyi szankciórendszer formájában hatékony, megelőző és fokozatos érvényesítési mechanizmusokkal egészítette ki a keretet azon tagállamok vonatkozásában, amelyek pénzneme az euró.
(2)  A Stabilitási és Növekedési Paktum, különösen a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 1997. július 7-i 1466/97/EK rendelet, valamint a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló, 1997. július 7-i 1467/97/EK tanácsi rendelet, amelyek célja a költségvetési fegyelem megóvása az Unióban, megállapítja a túlzott költségvetési hiány megelőzésére és kiigazítására szolgáló keretrendszert. Az 1175/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1, valamint az 1177/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet2 módosította az 1466/97/EK és az 1467/97/EK rendeleteket, és tovább erősítette a Stabilitási és Növekedési Paktumot . A költségvetési felügyelet euróövezetbeli eredményes érvényesítéséről szóló 1173/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet3 pénzügyi szankciórendszer formájában hatékony, megelőző és fokozatos érvényesítési mechanizmusokkal egészítette ki a keretet azon tagállamok vonatkozásában, amelyek pénzneme az euró. Mindemellett az 1466/97/EU rendelet 2-a. cikke megállapítja a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterét alkotó elemeket.
1 HL L 306., 2011.11.23., 12.o.

2 HL L 306., 2011.11.23., 33.o.

3 HL L 306., 2011.11.23., 1.o.

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)  Az európai szemeszter az 1466/97/EU rendelet 2-a. cikkének megfelelően kiterjed a tagállamok és az Unió átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásainak (átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások) kidolgozására és azok végrehajtásának felügyeletére, az EUMSZ 121. cikkének (2) bekezdésével összhangban; az EUMSZ 148. cikkének (2) bekezdésével összhangban a tagállamok által érvényesítendő foglalkoztatási iránymutatások kidolgozására és azok végrehajtásának felügyeletére; a tagállamok stabilitási és a konvergenciaprogramjainak a nevezett rendelettel összhangban történő benyújtására és értékelésére; az Unió növekedési és foglalkoztatási stratégiáját támogató, és az átfogó gazdasági iránymutatásokkal, a foglalkoztatási iránymutatásokkal, valamint az éves felügyeleti ciklus kezdetekor a Bizottság és az Európai Tanács által a tagállamoknak nyújtott általános útmutatással összhangban kidolgozott nemzeti reformprogramok benyújtására és értékelésére; a makrogazdasági egyensúlyhiány – a makrogazdasági egyensúlyhiány megelőzéséréről és kiigazításáról szóló, 2011. november 16-i 1176/2011/EU rendelet1 szerinti –megelőzésének és kiigazításnak felügyeletére.
1 HL L 306., 2011.11.23., 25.o.

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  A Stabilitási és Növekedési Paktum módosításai – a túlzott költségvetési hiány elkerülése mellett – erősítik a prudens költségvetési politika kialakítására és végrehajtására irányuló iránymutatást és – azon tagállamok esetében, amelyek pénzneme az euró – az erre irányuló ösztönzőket is. Ezek a rendelkezések megteremtik a tagállami gazdaságpolitikák felügyeletének szilárdabb uniós szintű keretét.
(3)  A Stabilitási és Növekedési Paktum módosításai – a túlzott költségvetési hiány elkerülése mellett – a prudens költségvetési politikának való meg nem felelés esetén alkalmazandó megerősített és automatikus szankciókra vonatkozó iránymutatást és – azon tagállamok esetében, amelyek pénzneme az euró – az erre irányuló ösztönzőket is. Ezek a rendelkezések megteremtik a tagállami gazdaságpolitikák felügyeletének szilárdabb uniós szintű keretét, de szükség van a gazdaságpolitika mélyebb koordinációjára és a megfelelés ösztönzésére is.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
(3a)  A felülvizsgált Stabilitási és Növekedési Paktum a rendezett államháztartás célkitűzésén alapul, ez ugyanis az árstabilitás és az erőteljes fenntartható növekedés feltételeinek erősítésének eszköze, amelyet a pénzügyi stabilitás alátámaszt, ennélfogva támogatja a fenntartható növekedésre és a foglalkoztatásra vonatkozó uniós célkitűzéseinek elérését.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)
(3b)  Az Európai Tanács 2010. június 17-i ülésén új uniós növekedési és foglalkoztatási stratégiát fogadott el, amely lehetővé teszi, hogy az Unió megerősödve kerüljön ki a válságból, és gazdaságát elindítsa az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés útján, amelynek velejárója a minőségi foglalkoztatottság, a termelékenység és társadalmi kohézió magas szintje. Az Unió stratégiája a szegénység elleni küzdelem, az oktatás, az innováció és a környezetvédelem terén elérendő célokat is kitűzött.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
3 c preambulumbekezdés (új)
(3c)  Kellő figyelmet kell fordítani az növekedést és foglalkoztatást célzó uniós stratégiára, valamint arra, hogy a tagállamok miként ültették azt át nemzeti reformprogramjaikon keresztül.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  A gazdasági és monetáris unió megfelelő működésének biztosítása céljából a Szerződés lehetővé teszi az euróövezetre vonatkozóan olyan külön intézkedések elfogadását, amelyek túlmutatnak a minden tagállamra alkalmazandó rendelkezéseken.
(4)   Az EUMSZ a gazdasági és monetáris unió megfelelő működésének biztosítása, valamint az ezt veszélyeztető tagállami politikák elkerülése érdekében lehetővé teszi az euróövezetre vonatkozóan olyan külön intézkedések elfogadását, amelyek túlmutatnak a minden tagállamra alkalmazandó rendelkezéseken. Adott esetben és szükség szerint aktívabban kell felhasználni az EUMSZ 136. cikkében előírt külön intézkedéseket a mélyebb és rugalmasabb integrációhoz szükséges feltételek megteremtése érdekében, amelyeknek együtt kellene járniuk a gazdasági és monetáris unió megerősített demokratikus legitimációjával.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
(4a)  A gazdasági és pénzügyi stabilitás előfeltétele a rendezett államháztartás és a kiegyensúlyozott költségvetés, amint azt az erőteljes és szilárd fiskális keretek szükségességére rávilágító államadósság-válság egyértelművé tette. Ezen túlmenően a gazdaságok stagnálásával összefüggő jelenlegi hiányok a kiadások fokozása helyett a reformok szükségességét emelik ki.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)
(4b)  A tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, hogy olyan intézkedéseket fogadjanak el, amelyek veszélyeztethetik az Unió által a gazdasági és monetáris unió keretei között kitűzött célkitűzéseinek elérését, tartózkodniuk kell különösen az állami költségvetésen felüli adósságok felhalmozásának gyakorlatától.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  Az erős államháztartást leginkább a tervezési szakaszban lehet megalapozni és a lehető leghamarabb azonosítani kell a jelentős hibákat. A tagállamoknak nemcsak az irányadó elvek és költségvetési célok megállapításából, hanem a költségvetési politikáik összehangolt monitoringjából is előnyük származik.
(5)  Az erős államháztartást és a gazdaságpolitikák összehangolását leginkább a tervezési szakaszban lehet megalapozni és a lehető leghamarabb azonosítani kell a jelentős hibákat. A tagállamoknak nemcsak az irányadó elvek és költségvetési célok megállapításából, hanem a költségvetési és makrogazdasági politikáik és államadósság-kibocsátásuk összehangolt monitoringjából is előnyük származik. Nemzeti államadósság-kibocsátásuk tervezésének jobb összehangolása céljából a tagállamoknak előzetesen be kell számolniuk tervezett államadósság-kibocsátásukról.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)  E rendelet célja, hogy további uniós mechanizmusokat hozzon létre a tagállamok költségvetési és gazdaságpolitikáinak összehangolása és felügyelete tekintetében. Ugyanakkor minden szakaszban óvatosan kell eljárni, ezért nem lehet nyilvánossá tenni a tagállamok államadósság-kibocsátási terveivel, az esedékes adósság megújításával és más releváns művelettel kapcsolatos kérdéseket, és ezeket csak a belső összehangolás érdekében lehet felhasználni. Ez a szükséglet abból a lehetséges kockázatból következik, amelynek a tagállam ki lehet téve azáltal, hogy a pénzügyi piacokon előre ismertté válik pénzügyi szükséglete.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  A hivatalos pénznemként euróval rendelkező tagállamok számára kidolgozott közös költségvetési ütemterv célja, hogy jobban összehangolja a fő lépéseket a tagállami költségvetések elkészítése során, így hozzájárulva az európai szemeszter hatékonyságához a költségvetési politikák koordinációja terén. Közös költségvetési ütemterv elfogadása erősebb szinergiához vezet azáltal, hogy megkönnyíti a szakpolitikai koordinációt azon tagállamok között, amelyek pénzneme az euró, és biztosítja, hogy a Tanács és a Bizottság ajánlásai megfelelően beépüljenek a tagállami költségvetések elfogadásának folyamatába.
(6)  A hivatalos pénznemként euróval rendelkező tagállamok számára kidolgozott közös költségvetési ütemterv célja, hogy jobban összehangolja a fő lépéseket a tagállami költségvetések elkészítése során, így hozzájárulva az európai szemeszter hatékonyságához a gazdaságpolitikák és a költségvetési politikák koordinációja terén. Közös költségvetési ütemterv elfogadása erősebb szinergiához vezet azáltal, hogy megkönnyíti a szakpolitikai koordinációt azon tagállamok között, amelyek pénzneme az euró, és biztosítja, hogy az országspecifikus politikai ajánlások és a nemzeti reformprogramok, valamint a konvergenciaprogramok, továbbá a makrogazdasági egyensúlyhiányok elemzésén alapuló ajánlások megfelelően beépüljenek a tagállami költségvetések elfogadásának folyamatába.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)  Fontos, hogy a közös költségvetési terv ütemezése összhangban álljon a tagállamok költségvetési időkereteivel. Ennek hiányában fennáll annak a veszélye, hogy az adott tagállam előzetes költségvetési tervével kapcsolatos bizottsági vélemény az adott tagállam parlamentjében nem rendelkezik demokratikus legitimációval.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)
(6b)  Amennyiben a költségvetést nem fogadják el az e rendeletben előírtaknak megfelelően december 31-ig, úgy átmeneti költségvetés-gazdálkodási eljárásoknak kell életbe lépniük annak biztosítása érdekében, hogy a kormány továbbra is képes legyen ellátni alapvető feladatait.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)   Meggyőző bizonyítékok támasztják alá a szabályokon alapuló költségvetési keretek hatékonyságát a stabil és fenntartható költségvetési politikák támogatása terén. Az uniós szinten meghatározott költségvetési célkitűzésekkel összhangban levő tagállami költségvetési szabályok bevezetése alapvető fontosságú a Stabilitási és Növekedési Paktum rendelkezései betartásának biztosításában. Mindenekelőtt a tagállamoknak strukturálisan kiegyensúlyozott – az uniós költségvetési keret fő elveit a tagállami jogba átültető – költségvetési szabályokkal kell rendelkezniük. Az átültetést kötelező, lehetőleg alkotmányos jellegű szabályok révén kell végrehajtani, hogy kifejezze a tagállami hatóságok szilárd elkötelezettségét a Stabilitási és Növekedési Paktum iránt.
(7)  A ténylegesen szabályokon alapuló költségvetési keretek fontosak lehetnek a stabil és fenntartható költségvetési politikák támogatása terén. Az uniós szinten meghatározott gazdasági és költségvetési célkitűzésekkel összhangban levő, és a rendkívüli körülmények vagy súlyos gazdasági hanyatlások meghatározását is magukba foglaló tagállami költségvetési szabályok bevezetése alapvető fontosságú Stabilitási és Növekedési Paktum rendelkezései fenntartható betartásának biztosításában. Mindenekelőtt a tagállamoknak a középtávú költségvetési célkitűzéstől vagy a konszolidációs ütemtervtől jelentősen eltérés esetére olyan mechanizmust kell kialakítaniuk, amelynek célja a középtávú célkitűzéshez való, időben megvalósított visszatérés biztosítása. Fontos, hogy e szabályok az államháztartás egészére kiterjedjenek és kötelező jogi erővel bírjanak, illetve az ezeknek való maradéktalan megfelelés a nemzeti költségvetési folyamatban egyéb módon mindvégig garantált legyen.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
(7a)  Az Unióban az államadósság mértéke kiemelkedő kihívás, amellyel foglalkozni kell, hogy a gazdaság visszatérjen a stabil és önfenntartó növekedési tendenciához rövid és hosszú távon egyaránt. Jelentős időtartam telik majd el, mielőtt a tagállamok eladósodottságának átlagos szintje visszatér a Stabilitási és Növekedési Paktumban előírt 60%-os szintre. A középtávú költségvetési célkitűzések teljesítése e tekintetben alapvető előfeltétel, míg az azoktól való eltérés rendkívül magas kamatlábakat eredményezhet, ekként pedig fenyegetheti a növekedést és a helyreállást.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  Az elfogult és nem realisztikus makrogazdasági és költségvetési előrejelzések jelentősen akadályozhatják a költségvetési tervezés hatékonyságát, és következésképpen alááshatják a költségvetési fegyelem iránti elkötelezettséget. A független testületektől származó előrejelzések ellenben elfogulatlan és realisztikus makrogazdasági előrejelzéseket jelenthetnek.
(8)  Az elfogult és nem realisztikus makrogazdasági és költségvetési előrejelzések jelentősen akadályozhatják a költségvetési tervezés hatékonyságát, és következésképpen alááshatják a költségvetési fegyelem iránti elkötelezettséget. A független és szakmailag kompetens, a tagállam költségvetési hatóságaival szemben működési autonómiával rendelkező szervtől származó előrejelzések, melyek megfelelnek az I. mellékletben lefektetett minimumkövetelményeknek, elfogulatlan és realisztikus makrogazdasági előrejelzéseket jelenthetnek, amennyiben összehasonlíthatóságuk és koherenciájuk megállapítást nyert.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  A fokozatosan megerősített felügyelet további kiegészítője a Stabilitási és Növekedési Paktum hatályos rendelkezéseinek és javítja azon tagállamok költségvetési fegyelmének felügyeletét, amelyek pénzneme az euró. A fokozatosan megerősített monitoringnak hozzá kell járulnia a jobb költségvetési eredményekhez, ami valamennyi, hivatalos pénznemként euróval rendelkező tagállam előnyére válik. A fokozatosan megerősített eljárás részét jelentő fokozott monitoring különösen fontos a túlzotthiány-eljárás alá vont tagállamok esetében.
(9)  A fokozatosan megerősített felügyelet és koordináció a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterének további kiteljesítése, kiegészítője a Stabilitási és Növekedési Paktum hatályos rendelkezéseinek és javítja azon tagállamok költségvetési és makrogazdasági megbízhatóságának és gazdasági konvergenciájának felügyeletét, amelyek pénzneme az euró. A fokozatosan megerősített monitoringnak a bürokrácia szükségtelen gyarapítása nélkül hozzá kell járulnia a jobb költségvetési és gazdasági eredményekhez, ami valamennyi, hivatalos pénznemként euróval rendelkező tagállam előnyére válik. A fokozatosan megerősített eljárás részét jelentő fokozott monitoring különösen fontos a túlzotthiány-eljárás alá vont tagállamok esetében.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)   Ahogy az államadósság-válság és különösen a közös pénzügyi védőhálók létrehozásának igénye bizonyította, a hivatalos pénznemként euróval rendelkező tagállamok költségvetési politikái jelentős tovagyűrűző hatást fejtenek ki egymásra. Azoknak a tagállamoknak, amelyeknek pénzneme az euró, alapvető – adott esetben tovagyűrűző hatással is rendelkező – költségvetés-politikai reformterveik elfogadása előtt konzultálniuk kell a Bizottsággal és azon más tagállamokkal, amelyek pénzneme az euró, hogy lehetővé váljon az euróövezet egészére gyakorolt esetleges hatás vizsgálata. Költségvetési terveiket közös érdekű ügynek kell tekinteniük és a tervek kötelezővé válása előtt monitoring céljából be kell nyújtaniuk azokat a Bizottságnak. A Bizottság számára szükség esetén lehetővé kell tenni, hogy véleményt fogadjon el az előzetes költségvetési tervről, a tagállamot és mindenekelőtt a költségvetési hatóságokat pedig fel kell kérni arra, hogy vegyék figyelembe ezt a véleményt a költségvetési törvény elfogadásának folyamatában. Ez a vélemény biztosítaná, hogy az uniós szakpolitikai iránymutatás megfelelően beépüljön a tagállami költségvetések megalkotásának folyamatába. Ennek a véleménynek ki kell terjednie mindenekelőtt annak vizsgálatára, hogy a költségvetési tervek megfelelően kezelik-e az európai szemeszter összefüggésében a költségvetés területén kibocsátott ajánlásokat. A Bizottságnak készen kell állnia arra, hogy kérésre bemutassa ezt a véleményt az érintett tagállam parlamentjének. E vélemény figyelembevételének mértéke azon értékelés részét képezi, amely – bizonyos feltételek teljesülése esetén – az érintett tagállamra vonatkozó túlzotthiány-eljárás megkezdéséről szóló határozathoz vezet, amelynek során a Bizottság által kiadott korai iránymutatás figyelembevételének elmulasztását súlyosbító tényezőnek kell tekinteni. Emellett a tervek Bizottság általi általános értékelésére alapozva az eurócsoportnak meg kell vitatnia az euróövezet költségvetési helyzetét és kilátásait.
(10)  A hivatalos pénznemként euróval rendelkező tagállamok költségvetési és makrogazdasági politikái jelentős tovagyűrűző hatást fejtenek ki, illetve azokat ilyen hatások érik. A tovagyűrűző hatásokat ezért az országspecifikus felügyeleti eljárások keretében, valamint az euróövezet egésze költségvetési helyzetének és kilátásainak általános vizsgálata során azonosítani és kezelni kell. A vizsgálatnak országonként meg kell határoznia azokat a lehetséges kedvezőtlen tovagyűrűző hatásokat, amelyeket az adott tagállamok saját magánszektora vagy más tagállamok váltanak ki a tagállamok államháztartásának fenntarthatóságára. Az államadósság-válság emellett bizonyította, hogy összefüggés van az államadósság, a pénzügyi stabilitás és a bankok fizetőképessége között. Azoknak a tagállamoknak, amelyeknek pénzneme az euró, alapvető – adott esetben tovagyűrűző hatással is rendelkező – gazdasági és költségvetés-politikai reformterveik elfogadása előtt konzultálniuk kell a Bizottsággal és azon más tagállamokkal, amelyek pénzneme az euró, hogy lehetővé váljon az euróövezet egészére gyakorolt esetleges hatás vizsgálata. Költségvetési és gazdasági terveiket közös érdekű ügynek kell tekinteniük és a tervek kötelezővé válása előtt monitoring céljából be kell nyújtaniuk azokat a Bizottságnak. A Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy a lehető leghamarabb, de legkésőbb november 15-ig véleményt fogadjon el az előzetes költségvetési tervről, a tagállamot pedig fel kell kérni arra, hogy vegyék figyelembe ezt a véleményt a költségvetési törvény elfogadásának folyamatában. Ez a vélemény biztosítaná, hogy az uniós gazdaság- és szakpolitikai iránymutatás megfelelően beépüljön a tagállami költségvetések megalkotásának folyamatába. Ennek a véleménynek ki kell terjednie mindenekelőtt annak vizsgálatára, hogy a költségvetési tervek megfelelően kezelik-e az európai szemeszter összefüggésében a gazdaság és költségvetés területén kibocsátott ajánlásokat (országspecifikus politikai ajánlásokat). Ugyanebben az összefüggésben biztosítania kell, hogy a tagállamok nemzeti reformprogramjaik keretében tett kötelezettségvállalásai, valamint a gazdasági partnerségi programok keretében vállalt bármely egyéb kötelezettségei és a költségvetési egyensúlyhiányt kezelő eljárások keretében tett tanácsi ajánlások megfelelően tükröződjenek a nemzeti költségvetés-tervezetben. A Bizottságnak készen kell állnia arra, hogy kérésre bemutassa ezt a véleményt az érintett tagállam parlamentjének. E vélemény figyelembevételének mértéke azon értékelés részét képezi, amely – bizonyos feltételek teljesülése esetén – az érintett tagállamra vonatkozó túlzotthiány-eljárás megkezdéséről szóló határozathoz vezet, amelynek során a Bizottság által kiadott korai iránymutatás figyelembevételének elmulasztását súlyosbító tényezőnek kell tekinteni. Emellett a tervek Bizottság általi általános értékelésére alapozva az eurócsoportnak és az Európai Parlamentnek meg kell vitatnia az euróövezet költségvetési helyzetét és kilátásait.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)
(10a)  Amennyiben az előzetes költségvetési terv különösen súlyosan megsérti a középtávú költségvetési célkitűzéshez vezető konszolidációs ütemtervet, úgy a Bizottság az előzetes költségvetési tervről készített véleményében az érintett tagállammal folytatott konzultációt követően felülvizsgált előzetes költségvetési terv benyújtására szólít fel e rendelet rendelkezéseivel összhangban. Erre többek között akkor kerül sor, ha az eredeti költségvetési terv veszélyeztetné az érintett tagállam pénzügyi stabilitását, vagy fennállna a gazdasági és monetáris unió megfelelő működése veszélyeztetésének kockázata, illetve ha az eredeti költségvetési terv végrehajtása a Stabilitási és Növekedési Paktum alapján a Tanács által megfogalmazott ajánlások egyértelmű és jelentős megsértésére vezetne.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)
(10b)  A potenciális tovagyűrűző hatással rendelkező jelentős gazdasági vagy költségvetési politikai reformterveknek a tagállamok közötti jobb összehangolásával és előzetes megtárgyalásával összefüggésben a Bizottság jelentést, és szükség esetén részletes tervvel ellátott javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amelyben előírja, hogyan kell e koordinációnak és előzetes tárgyalásnak működnie, milyen formában kell az egyeztetést és a vitákat lefolytatni, milyen politikák kerültek előirányozásra, valamint milyen politikai következmények várhatók – a tagállamokra, és különösen a nemzeti parlamentekre nézve – az ezen összehangolás és előzetes tárgyalás eredményeként hozott döntésektől. A Bizottság véleményének legalább azt kell biztosítania, hogy az összehangolás beépüljön az európai szemeszter keretei közé.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
10 c preambulumbekezdés (új)
(10c)  A gazdasági irányítás megerősítésének továbbá magában kell foglalnia az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szorosabb és időszerűbb bevonását. Annak elismerése mellett, hogy az Európai Parlamenttel tárgyaló felek e párbeszéd keretében az érintett uniós intézmények és képviselőik, az Európai Parlament illetékes bizottsága felkínálhatja az e rendelet alapján hozott, kamatozó letét elhelyezését vagy éves pénzbírságot kiszabó tanácsi határozatok által érintett tagállamoknak, hogy eszmecserén vegyenek részt. A tagállamok ilyen eszmecserén való részvétele önkéntes.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  Azon tagállamok esetében, amelyek pénzneme az euró és amelyekkel szemben túlzotthiány-eljárás folyik, fokozott monitoringra van szükség a túlzott hiány teljes és időben történő megszüntetésének biztosítása érdekében. A fokozott monitoringnak biztosítania kell a túlzott hiány megszüntetésére irányuló tanácsi ajánlásoktól való eltérések időben történő korrekcióját. Ennek a monitoringnak ki kell egészítenie az 1467/97/EK rendeletben meghatározott előírásokat. Az említett fokozott monitoring szabályainak a tagállammal szemben folyó, a Szerződés 126. cikke szerinti eljárás szakaszaihoz kell igazodniuk.
(11)  Azon tagállamok esetében, amelyek pénzneme az euró és amelyekkel szemben túlzotthiány-eljárás folyik, fokozott monitoringra van szükség a túlzott hiány következetes, fenntartható és időben történő megszüntetésének biztosítása érdekében. A fokozott monitoringnak biztosítania kell a túlzott hiány megszüntetésére irányuló tanácsi ajánlásoktól vagy az országspecifikus ajánlásoktól való eltérések időben történő megelőzését és korrekcióját. Ennek a monitoringnak ki kell egészítenie az 1467/97/EK rendeletben meghatározott előírásokat. Az említett fokozott monitoring szabályainak a tagállammal szemben folyó, az EUMSZ 126. cikke szerinti eljárás szakaszaihoz kell igazodniuk. A túlzott hiány esetén követendő eljárás alatt álló tagállamoknak gazdasági partnerségi programot kell benyújtaniuk, amely tartalmazza a végrehajtandó strukturális reformok részletes leírását. A túlzott hiány hatékony és tartós kiigazításának biztosítása érdekében fontos, hogy ilyen strukturális reform kerüljön bevezetésre és végrehajtásra. Adott esetben a nemzeti joggal és gyakorlatokkal összhangban a szociális partnereket be kell vonni.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  A túlzotthiány-eljárás alá vont tagállamok fokozott monitoringjának lehetővé kell tennie a túlzott hiány megszüntetésére vonatkozóan kitűzött határidő betartásával összefüggő kockázatok felismerését. Amennyiben ilyen kockázatok fennállnak, a Bizottságnak ajánlást kell kibocsátania a tagállam részére arra vonatkozóan, hogy adott határidőn belül tegyen intézkedéseket, amelyet – annak kérésére – az érintett tagállam parlamentje számára is be kell mutatni. Az értékelésnek lehetővé kell tennie azon fejlemények gyors kiigazítását, amelyek veszélyeztetik a túlzott hiány megállapított határidőn belül történő megszüntetését. Az említett bizottsági ajánlásnak való megfelelés értékelése részét képezi a Bizottság által a túlzott hiány megszüntetését célzó intézkedések eredményességével összefüggésben végzett folyamatos értékelésnek. Amikor a Tanács arról határoz, hogy sor került-e eredményes intézkedésre a túlzott hiány megszüntetése céljából, határozatát arra is alapozza, hogy a tagállam megfelel-e a bizottsági ajánlásnak.
(12)   Fontos, hogy a túlzotthiány-eljárás alá vont tagállamok fokozott monitoringját a gazdasági partnerségi megállapodással összefüggésben kell végezni. Ennek keretében a Bizottságnak fel kell kérnie a tagállamot a költségvetés államháztartás és alszektorai általi végrehajtásának átfogó év közbeni értékelésére, valamint a Bizottságnak és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak való rendszeres beszámolásra az államháztartás és alszektorai, az év közbeni költségvetési végrehajtás, a kiadási és bevételi oldalon tett diszkrecionális intézkedések költségvetési hatása, az államháztartási kiadásokra és bevételekre vonatkozó célok tekintetében, valamint tájékoztatás nyújtására a célok elérése érdekében hozott intézkedésekről és az e célból tervezett intézkedések jellegéről.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)
(12a)  A gazdasági és monetáris unió megfelelő működésének biztosítása és a költségvetési fegyelem tiszteletben tartása érdekében elengedhetetlen az euróövezet egészében a stabilitás védelme, és ebből következően az euróövezet pénzügyi rendszere hatékonyságának és ártalmas sokkokkal szembeni ellenálló-képességének erősítése, a likviditási korlátok, valamint az államkötvény-piacok széttöredezettségéből eredő negatív externáliák kezelése, továbbá a finanszírozási nyomás alatt álló tagállamok tekintetében a marginális finanszírozási költségek csökkenése. E hosszú távú cél érdekében egy, az euróövezetben a szuverén adósságot megtestesítő instrumentumok közös kibocsátására – köztük a fokozott gazdaságpolitikai koordinációs keret létrehozására – irányuló ütemtervet kell elfogadni. Az euroövezeti szuverén adósságot megtestesítő instrumentumok közös kibocsátásához vezető első, fontos lépésként adósság-visszavásárlási alapot kell létrehozni mintegy 25 éves időszakra, az euróövezethez tartozó tagállamok államadósság-kibocsátásának egyeztetése mellett. Ez az első lépés nem sérti a nevezett időszak végét megelőzően az ütemterv szerint megteendő további lépések bevezetését.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)
E rendelet alkalmazása során a Tanácsnak és a Bizottságnak teljes mértékben tiszteletben kell tartania a szociális partnerek szerepét, valamint a nemzeti rendszerek közötti, például a bérképzési rendszerekkel kapcsolatos eltéréseket.

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  Az uniós intézmények – különösen az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság – közötti párbeszéd fokozása, valamint a nagyobb fokú átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása érdekében az Európai Parlament illetékes bizottsága felajánlhatja az ajánlás által érintett tagállamnak, hogy eszmecserén vegyen részt,
(13)  Az uniós intézmények – különösen az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság – közötti párbeszéd megerősítése, valamint a nagyobb átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása érdekében az Európai Parlament illetékes bizottsága felajánlhatja a bizottsági ajánlás által érintett tagállamnak azt a lehetőséget, hogy véleménycserén vegyen részt, Szabályokat kell előírni a költségvetési és – tágabb értelemben – az euróövezeti gazdaságpolitika felügyelete és összehangolása elszámoltathatóságának, átláthatóságának és felügyeletének megerősítésére is, a demokratikus elvekkel összhangban. Ennek érdekében külön rendelkezéseket kell előírni a nemzeti parlamentek, a szociális partnerek és a civil társadalmi szervezetek nemzeti gyakorlatokkal összhangban történő részvételére.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
(13a)  A költségvetési terveknek és a strukturális reformoknak a szociális jogok védelmével összhangban kell lenniük, és el kell kerülniük az egyenlőtlenségek fokozódását. Ezért a költségvetési fegyelmet nem lehet végrehajtani a gazdaságnak az uniós foglalkoztatási és növekedési stratégiával és a 2050-es éghajlat-változási célkitűzésekkel összhangban álló fenntartható és környezetbarát átalakulásához szükséges, közép- és hosszú távú szükségletek terhére.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)
(13b)  Az adópolitika kulcsszerepet játszik a költségvetési tervek hatékonyságának és tisztességességének fokozásában, ugyanakkor hozzájárul a fenntartható növekedéséhez. Az európai pénzügyi tranzakciós adóhoz és az összehangolt közös társasági adóalaphoz hasonló intézkedések és jogalkotási kezdeményezések átfogó csomagját mihamarabb el kell fogadni uniós és nemzeti szinten az indokolatlan kivételek felszámolása, az adóalap kiszélesítése, az adóbeszedés hatékonyságának növelése, az adókikerülés hatásai elleni fellépés és a „szennyező fizet'” elv átfogó alkalmazása érdekében.
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
1.  A rendelet megállapítja az euróövezetbeli költségvetési politikák megerősített monitoringjára vonatkozó rendelkezéseket az alábbiak révén:
1.  A rendelet megállapítja az euróövezetbeli költségvetési és gazdaságpolitikák megerősített monitoringjára és a megerősített gazdaságpolitikai koordinációs keret létrehozására vonatkozó rendelkezéseket az alábbiak révén:
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
(aa) a túlzott makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésére és kiigazítására szolgáló, az 1174/2011/EU rendelettel létrehozott eljárás kiegészítése;
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
(ca) a költségvetési politikáknak a túlzott makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésére és korrekciójára szolgáló, az 1174/2011/EU rendelettel létrehozott eljárással való összeegyeztethetőségének garantálása a tagállami reformprogramok és bármely gazdasági partnerségi program szorosabb figyelemmel kísérése révén, az euróövezeten belüli fenntartható megfelelés és konvergencia biztosítására.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)
1a.  Ezt a rendeletet az EUMSZ 152. cikkével teljes összhangban kell alkalmazni, és a jelen rendelet értelmében elfogadott ajánlások alkalmazása során teljes körűen tiszteletben kell tartani a bérképzésre vonatkozó gyakorlatokat és intézményeket. A rendelet alkalmazása és az említett ajánlások figyelembe veszik az Európai Unió Alapjogi Chartájának 28. cikkét, ennek megfelelően pedig nem érintik a nemzeti joggal és gyakorlatokkal összhangban a kollektív szerződések megtárgyalásához, azok megkötéséhez vagy érvényesítéséhez való jogot, valamint a kollektív fellépéshez való jogot.
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
(1) „független költségvetési tanács”: a tagállam költségvetési hatóságaival szemben működési autonómiával rendelkező szerv, amelynek feladata a nemzeti költségvetési szabályok végrehajtásának monitoringja;
(1)költségvetési tanács”: a tagállam költségvetési hatóságaival szemben működési autonómiával rendelkező, független és szakmailag kompetens szerv, amelynek feladata a nemzeti költségvetési szabályok végrehajtásának monitoringja;
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
(2) „független makrogazdasági előrejelzések”: független szerv vagy a tagállam költségvetési hatóságaival szemben működési autonómiával rendelkező szerv által készített makrogazdasági és/vagy költségvetési előrejelzések;
(2) „független makrogazdasági előrejelzések”: független és szakmailag kompetens, a tagállam költségvetési hatóságaival szemben működési autonómiával rendelkező szerv által készített vagy jóváhagyott makrogazdasági előrejelzések, melyek megfelelnek az I. mellékletben lefektetett minimumkövetelményeknek; a Bizottság biztosítja a független előrejelzések tagállamok közötti összehasonlíthatóságát és következetességét;
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
(5) a „költségvetési” és „hiány” fogalmaknak az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló (12.) jegyzőkönyv 2. cikkében rögzített meghatározása alkalmazandó.
(5) a „költségvetési”, 'hiány' és adósság” fogalmaknak az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló (12.) jegyzőkönyv 2. cikkében rögzített meghatározása alkalmazandó;
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – -5 a pont (új)
(5a)  „Stabilitási és Növekedési Paktum”: az 1466/97/EK rendeletben lefektetett többoldalú felügyeleti rendszer és az azt célzó eljárás, hogy a tagállamok az EUMSZ 126. cikke és az 1467/97/EK rendelet által szabályozott módon elkerüljék a túlzott hiányt;
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)
(5b) „a középtávú költségvetési célkitűzéshez vezető konszolidációs ütemterv különösen súlyos megsértése”: olyan, egy adott évben a GDP 1%-ának, vagy legalább két egymást követő évben éves átlagban a GDP 0,5%-ának megfelelő eltérés a költségvetési tervezetben szereplő számokhoz képest, amelyet nem igazolnak rendkívüli körülmények vagy súlyos gazdasági hanyatlás, az 1467/97/EK rendeletben és az 1176/2011/EU rendeletben meghatározott enyhítő körülmények és tovagyűrűző hatás figyelembevételét követően.
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)
2a.  E rendelet alkalmazása nem érinti az EUMSZ 9. cikkét.
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
I a fejezet (új)
Ia. fejezet
Gazdaságpolitikai koordináció

2a. cikk
Az 1466/97/EK rendelet 2a. cikkében említett, a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszter menetrendje

1.  A tagállamok költségvetési eljárásainak összhangban kell állniuk az európai szemeszter keretével, az éves ciklusnak megfelelően, amely az alábbiakból áll:
a) az Európai Tanács tavaszi ülésének az éves növekedési felmérésen – köztük a Bizottság közös foglalkoztatási jelentéstervezetén –, valamint az 1176/2011/EU rendelet 3. cikke értelmében készült éves jelentéseken alapuló, az egyes tagállamokhoz intézett politikai irányvonalai; ezek a politikai irányvonalak útmutatást nyújtanak a tagállamok számára nemzeti reformprogramjaik, valamint a tagállamok által áprilisban, az 1466/97/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének és 8. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtandó stabilitási vagy konvergenciaprogramjaik kidolgozásához;
b) az Európai Tanács nyári ülése által az országspecifikus politikai ajánlások jóváhagyása, a Bizottságnak a tagállamok nemzeti reformprogramjai, illetve stabilitási vagy konvergenciaprogramjai megfelelőségéről az EUMSZ 121. és 148. cikkének megfelelően előterjesztett véleménye szerint.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
2 fejezet – cím
Közös költségvetési előírások

Közös költségvetési előírások és a nemzeti államadósság-kibocsátásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségek

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
1.  A tagállamok középtávú költségvetési keretükkel összhangban minden évben legkésőbb április 15-ig közzéteszik független makrogazdasági előrejelzésen alapuló középtávú költségvetési tervüket és stabilitási programjukat.
1.  A tagállamok középtávú költségvetési keretükkel összhangban lehetőleg minden évben április 15-ig, de legkésőbb április 30-ig az európai szemeszter keretében közzéteszik hiteles és független makrogazdasági előrejelzéseken alapuló középtávú nemzeti költségvetési tervüket. Ezeket a terveket a nemzeti reformprogramokkal, illetve stabilitási vagy konvergenciaprogramokkal együtt kell benyújtani, és teljes mértékben meg kell felelniük az éves növekedési felmérésen, valamint az 1176/2011/EU rendelet 3. cikke értelmében készült éves jelentéseken alapuló politikai irányvonalaknak.
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés
3.  Az államháztartásra vonatkozó költségvetési törvényt minden évben legkésőbb december 31-ig el kell fogadni és ki kell hirdetni.
3.  Az államháztartásra vonatkozó költségvetési törvényt minden évben legkésőbb december 31-ig el kell fogadni és ki kell hirdetni. A tagállamoknak átmeneti költségvetés-gazdálkodási eljárásokkal kell rendelkezniük, amelyeket olyan, objektíven igazolható esetekben kell alkalmazni, ha a tagállam kormányának befolyásán kívül álló objektív okok miatt a költségvetést nem fogadják el, vagy arról nem állapodnak meg, és nem hirdetik ki december 31-ig.
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
1.  A tagállamok a költségvetési egyenlegre vonatkozóan számszerű költségvetési szabályokkal rendelkeznek, amelyek az 1466/97/EK rendelet 2a. cikkében meghatározott középtávú költségvetési célkitűzés végrehajtását szolgálják a tagállami költségvetési folyamatokban. Ezek a kötelező, lehetőleg alkotmányos jellegű szabályok az államháztartás egészére kiterjednek.
1.  A tagállamok számszerű költségvetési szabályokkal rendelkeznek, amelyek az 1466/97/EK rendelet 2a. cikkében meghatározott középtávú költségvetési célkitűzés végrehajtását szolgálják a tagállami költségvetési folyamatokban. E szabályok tartalmazzák azon rendkívüli körülmények és súlyos gazdasági hanyatlások meghatározását is, amelyek a középtávú költségvetési célkitűzéstől, vagy az ahhoz vezető pályától ideiglenes eltérést tesznek lehetővé, feltéve, hogy ez az eltérés nem veszélyezteti az 1466/97/EK rendelet 5. és 6. cikkében meghatározott középtávú költségvetési fenntarthatóságot. E szabályoknak tartalmazniuk kell egy olyan, a középtávú költségvetési célkitűzéstől vagy a konszolidációs ütemtervtől jelentős mértékű eltérés esetében beindítandó mechanizmust, melynek célja a középtávú célkitűzéshez való, időben megvalósított visszatérés biztosítása. Ezek a szabályok az államháztartás egészére kiterjednek, és kötelező erejűek, vagy más módon garantált, hogy a nemzeti költségvetési folyamat során maradéktalanul betartják őket.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés
2.  A tagállamok független költségvetési tanácsot állítanak fel az (1) bekezdésben említett nemzeti költségvetési szabályok végrehajtásának monitoringja céljából.
2.  A tagállamok olyan költségvetési tanácsot állítanak fel az (1) bekezdésben említett nemzeti költségvetési szabályok végrehajtásának előzetes és utólagos monitoringja céljából, amely megfelel az I. mellékletben meghatározott minimumkövetelményeknek.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
1.  A tagállamok minden évben legkésőbb október 15-ig benyújtják a következő évre vonatkozó előzetes költségvetési tervüket a Bizottságnak és az eurócsoportnak.
1.  A tagállamok minden évben legkésőbb október 1-ig benyújtják a következő évre vonatkozó előzetes költségvetési tervüket a Bizottságnak és az eurócsoportnak, figyelembe véve az Európai Tanács nyári ülésének országspecifikus ajánlásait, valamint a Stabilitási és Növekedési Paktum keretében vagy a túlzott egyensúlyhiány esetén követendő, az 1174/2011/EU és az 1176/2011/EU rendelettel létrehozott eljárás keretében a tagállamhoz intézett összes ajánlást.
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
2.   Ezzel egy időben az előzetes költségvetési tervet közzé kell tenni.
2.   Az e cikkben megállapított előzetes költségvetési tervet a Bizottságnak történő benyújtással egyidejűleg közzé kell tenni.
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – b pont
(b) a GDP-arányos államháztartási kiadásokra és bevételekre, valamint azok fő összetevőire vonatkozó, változatlan politikát feltételező előrejelzések;
(b) a GDP-arányos államháztartási kiadásokra és bevételekre, valamint azok fő összetevőire vonatkozó, változatlan politikát feltételező előrejelzések; ezeknek az előrejelzéseknek mind a folyó kiadásokra, mind a beruházási kiadásokra ki kell terjedniük, és e célból egyértelmű költségvetési célokat kell meghatározni mind a folyó, mind a beruházási kiadások tekintetében, a beruházási kiadások tekintetében pedig közzé kell tenni azok gazdasági hasznának értékelését;
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)
(ca) az Unió növekedési és foglalkoztatási stratégiájának megvalósításával közvetlen összefüggésben álló kiadások – köztük az állami beruházások – részletes ismertetése, a költségvetési célok hosszú távú megvalósításával való összefüggés, valamint a költségvetési tervben előirányzott intézkedések társadalmi hatásvizsgálatának egyidejű bemutatásával;
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – d pont
(d) a következő év költségvetésébe belefoglalandó intézkedések részletes leírása és megfelelően dokumentált számszerűsítése, a c) pontban említett célok és a b) pont szerinti, változatlan politikát feltételező előrejelzések közötti eltérés áthidalása céljából. Azon intézkedések esetében, amelyek költségvetési hatása várhatóan kisebb a GDP 0,1 %-ánál, a leírás lehet kevésbé részletezett. Kiemelt figyelmet kell fordítani azokra a jelentős költségvetés-politikai reformtervekre, amelyeknek tovagyűrűző hatása lehet más olyan tagállamokra, amelyek pénzneme az euró.
(d) a következő év költségvetésébe belefoglalandó intézkedések részletes leírása és megfelelően dokumentált számszerűsítése, a c) és ca) pontokban említett célok és a b) pont szerinti, változatlan politikát feltételező előrejelzések közötti eltérés áthidalása céljából. Azon intézkedések esetében, amelyek költségvetési hatása várhatóan kisebb a GDP 0,1 %-ánál, a leírás lehet kevésbé részletezett. Kiemelt és kifejezett figyelmet kell fordítani azokra a jelentős költségvetés-politikai reformtervekre, amelyeknek tovagyűrűző hatása lehet más olyan tagállamokra, amelyek pénzneme az euró;
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – e pont
(e) a várható gazdasági fejleményekre és a költségvetési célok elérése szempontjából fontos gazdasági változókra vonatkozó fő feltételezések. Ezeknek a feltételezéseknek független makrogazdasági növekedési előrejelzésen kell alapulniuk;
(e) a várható gazdasági fejleményekre és a 2011/85/EU irányelv 4. cikkével összhangban meghatározott költségvetési célok elérése szempontjából fontos gazdasági változókra vonatkozó fő feltételezések. A makrogazdasági és költségvetési előrejelzéseknek tartalmazniuk kell egy becslést a lehetséges kimentekre gyakorolt feltételezett hatásokról és a makrogazdasági multiplikációs hatásokról. A módszertant, az alapul szolgáló gazdasági és ökonometriai modelleket és feltevéseket, továbbá a független makrogazdasági előrejelzést alátámasztó egyéb releváns paramétereket csatolni kell az éves középtávú költségvetési tervekhez;
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – f pont
(f) adott esetben arra vonatkozó további utalások, hogyan teljesülnek az érintett tagállam számára adott, a Szerződés 121. cikke szerinti, hatályos ajánlások a költségvetés területén.
(f) adott esetben arra vonatkozó további utalások, hogyan teljesülnek az érintett tagállam számára adott, az EUMSZ 121. és 148. cikke szerinti, hatályos ajánlások, összhangban az a)–ca) pontokkal;
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – f a pont (új)
(fa) az állami beruházási szükségletek, valamint adott esetben költségvetési hatások számszerűsítése, továbbá a nemzeti reformprogramokban előirányzott intézkedések gazdasági hasznának értékelése;
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – f b pont (új)
(fb) a nemzeti reformprogramokban szereplő reformok és beruházások hozzájárulásának elemzése a stabilitási programok célkitűzéseinek eléréséhez, beleértve a reformok költségvetési szempontú költség-haszon elemzését;
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés
4.  Amennyiben az előzetes költségvetési tervben szereplő, a (3) bekezdés a) és c) pontjának megfelelő költségvetési célok vagy a változatlan politikát feltételező előrejelzések eltérnek a legújabb stabilitási program adataitól, az eltéréseket megfelelően indokolni kell.
4.  Amennyiben az előzetes költségvetési tervben szereplő, a (3) bekezdés a) és ca) pontjának megfelelő költségvetési célok vagy a változatlan politikát feltételező előrejelzések eltérnek a legújabb stabilitási program adataitól, az eltéréseket megfelelően indokolni kell.
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)
4a.  A középtávú költségvetési tervek tartalmazzák az államháztartás naprakész többéves kiadási előrejelzését a GDP százalékában kifejezve, valamint főbb összetevőiket, továbbá a növekedést és foglalkoztatást célzó uniós stratégiában szereplő célkitűzések elérésére előirányzott kiadásokat és többéves célokat.
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés
5.   Amennyiben a Bizottság azt állapítja meg, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktumban meghatározott költségvetés-politikai kötelezettségek különösen súlyos megsértésére került sor, a Bizottság az előzetes költségvetési terv benyújtását követő két héten belül módosított előzetes költségvetési terv benyújtására szólítja fel az érintett tagállamot. Ezt a felszólítást közzé kell tenni.
5.   A -11. cikkel összhangban a Bizottság felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására az (1) bekezdésben említett előzetes költségvetési terv, valamint a (2)–(4) bekezdésben említett rendelkezések tartalmának meghatározására.
A (2)–(4) bekezdés az előzetes költségvetési terv módosítása esetén alkalmazandó.

Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – -1 bekezdés (új)
-1.  Amennyiben a Bizottság azt állapítja meg, hogy az előzetes költségvetési terv jelentős mértékben nem felel meg a középtávú költségvetési célkitűzéshez vezető megfelelő korrekciós pályának, a tagállammal való konzultáció és a tagállam által adott megfelelő magyarázat után bekérhet módosított előzetes költségvetési tervet. Ezt a kérést az előzetes költségvetési terv benyújtása után egy hónapon belül lehet megtenni.
Az 5. cikk (2) és (4) bekezdése a módosított előzetes költségvetési terv esetén alkalmazandó.

Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
1.  A Bizottság szükség esetén november 30-ig véleményt fogad el az előzetes költségvetési tervről.
1.  A Bizottság legkésőbb november 15-ig véleményt fogad el minden egyes tagállam előzetes költségvetési tervéről.
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
2.   A bizottsági véleményt közzé kell tenni és az érintett tagállam parlamentjének kérésére a Bizottság bemutatja azt a szóban forgó parlamentnek.
2.   Az (1) bekezdésben említett bizottsági véleményt közzé kell tenni és be kell mutatni az eurócsoportnak. Az érintett tagállam parlamentje vagy az Európai Parlament kérésére a Bizottság bemutatja a véleményt a szóban forgó parlamentnek.
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés
3.  A Bizottság általános értékelést ad az euróövezet egészének költségvetési helyzetéről és kilátásairól. Az értékelést közzé kell tenni.
3.  A Bizottság általános értékelést ad az euróövezet egészének költségvetési helyzetéről és kilátásairól. Az általános értékelés stresszteszteket tartalmaz, amelyek jelzik az államháztartás fenntarthatóságához kapcsolódó kockázatokat hátrányos pénzügyi vagy költségvetési fejlemények esetén. Az értékelésben országonként meg kell állapítani a tagállam államháztartásának fenntartását érintő lehetséges negatív tovagyűrűző hatásokat, amelyeket a tagállam magánszektora vagy más tagállamok okoztak.
Az értékelést közzé kell tenni, és be kell építeni a következő éves növekedési jelentésbe. A Bizottság az értékeléshez csatolja az euróövezet egészére vonatkozó tavaszi és őszi előrejelzések részletes összefoglalását. Az értékeléshez választott alapforgatókönyvet indokolással ellátva ismertetni kell, és annak a kedvező és kedvezőtlen kockázatok kiegyensúlyozott összefoglalásán kell alapulnia annak érdekében, hogy értékelni lehessen a lehetséges kimenetek teljes körét. Az értékelésnek tartalmaznia kell a makrogazdasági előrejelzését alátámasztó módszertant, feltevéseket és releváns paramétereket, a stresszteszteket, valamint az előző év alapforgatókönyvének utólagos értékelését.

Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés
4.  Az eurócsoport a Bizottság által a (3) bekezdésnek megfelelően adott általános értékelés alapján megvitatja a nemzeti költségvetési tervekről, valamint az euróövezet egészének költségvetési helyzetéről és kilátásairól alkotott bizottsági véleményeket. Az értékelést közzé kell tenni.
4.  Az eurócsoport és az Európai Parlament illetékes bizottsága a Bizottság által a (3) bekezdésnek megfelelően adott általános értékelés alapján megvitatja a nemzeti költségvetési tervekről, valamint az euróövezet egészének költségvetési helyzetéről és kilátásairól alkotott bizottsági véleményeket. E megbeszélés eredményét közzé kell tenni, és figyelembe kell venni a következő európai szemeszterben, különösen az éves növekedési felmérésben.
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)
4a.  Az eurócsoport és az Európai Parlament illetékes bizottsága között lezajlott megbeszélését követően adott esetben a Bizottság az éves növekedési jelentés keretében aktualizálja az euróövezet közös makrogazdasági keretének megerősítését célzó, valamint a kedvezőtlen pénzügyi, gazdasági vagy költségvetési fejlemények esetén alkalmazandó támogató intézkedéseket körvonalazó specifikus ajánlásait.
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)
6a. cikk
Államadósság-kibocsátásra vonatkozó jelentéstétel

1.  A tagállamok időben jelentést készítenek az Európai Bizottság és az eurócsoport számára az államadósság-kibocsátási terveikről.
2.  Az (1) bekezdésben említett jelentés formáját és tartalmát a Bizottság a tagállamokkal együttműködve harmonizálja és meghatározza.
3.  A tagállamok államadósság-kibocsátási tervével kapcsolatos kérdéseket – mint például a pénzügyi szükségleteket, a fennálló adósságok megújítását – nem teszik közzé.
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
III a fejezet (új)
IIIa. fejezet

Megerősített gazdaságpolitikai koordinációra, növekedési eszközre vonatkozó ütemterv és megerősített államadósság-kibocsátási keret létrehozása

6b. cikk
A megerősített gazdaságpolitikai koordinációs keretre és növekedési eszközre vonatkozó ütemterv

1. ...*- ig a Bizottság benyújtja az euróövezeti stabilitási kötvényekre vonatkozó ütemtervet létrehozó jelentést Benyújt továbbá egy javaslatot az euróövezet fenntartható növekedési eszközére vonatkozóan, melynek célja a GDP évente mintegy 1%-ának a mozgósítása tíz éves időszakon belül, beleértve az EBB és a projektkötvények tőkéjének növelését, melyeket az európai infrastruktúrába, többek között a tudományba és a technológiába fektetnek. Az eszköz célja a fenntartható növekedéshez szükséges feltételek megteremtése annak érdekében, hogy biztosítsák a gazdasági és monetáris unió megfelelő működését, megőrizzék az euró stabilitását és ezáltal a tagállamok költségvetési fegyelmének fenntartható összehangolását.
2.  A 6c. és 6d. cikkben meghatározott intézkedések nem érintik az ezen időszak vége előtt megteendő további intézkedéseket.
6c. cikk
Az euróövezethez tartozó tagállamok adósság-kibocsátásának összehangolása

1.  Az államadósság-kibocsátás tervezésének és kihelyezésének jobb összehangolása érdekében a tagállamok előzetesen bejelentik államadósság-kibocsátási terveiket a Bizottságnak és a Tanácsnak.
2.  A Bizottság javaslatát követően az euró pénznemmel rendelkező tagállamok törekedhetnek az államadósság finanszírozási feltételeinek javítására egy éves államadósság-kibocsátásra vonatkozó összehangolt keret elfogadásával.
3.  A (2) bekezdés értelmében együttműködő tagállamok tovább javíthatják és stabilizálhatják finanszírozási feltételeiket a gazdasági alapelemek és a piaci körülmények szerint, illetve egy európai parlamenti és tanácsi rendelet által meghatározandó módszert követve.
6d. cikk
Európai adósság-visszavásárlási alap

1.  A 6a. cikkben említett ütemterv első lépésének részeként létrehozzák a közös felelősségen és szigorú fiskális fegyelmen alapuló európai adósság-visszavásárlási alapot (ERF), melynek célja a túlzott eladósodottság legfeljebb 25 éves időszak alatt történő csökkentése, a tényleges növekedés üteméhez igazítva. Ezen időszak után az ERF-et felszámolják.
2.  A támogatási vagy kiigazítási programban részt nem vevő, az euróövezetbe tartozó tagállamok:
a) egymást követő öt évig a GDP 60%-án felüli tartozási összeget az ERF számára utalják;
b) számszerű költségvetési szabályokkal rendelkeznek, amelyek az 1466/97/EK rendelet 2a. cikkében meghatározott középtávú költségvetési célkitűzés végrehajtását szolgálják a tagállami költségvetési folyamatokban;
c) végrehajtanak egy fiskális konszolidációs stratégiát és egy szerkezeti reformtervet;
d) garanciákat biztosítanak az ERF által nyújtott hitelek megfelelő fedezete érdekében;
e) a b) pontban szereplő költségvetési szabály teljesítése érdekében csökkentik strukturális hiányukat a bevezetési időszak alatt.
3.  A Bizottság biztosítja az ERF létrehozását és napi irányítását, melynek részleteit egy európai parlamenti és tanácsi rendeletben kell meghatározni.
4.  Az euró bevezetésére vonatkozó visszakozás megszüntetése céljából az ERF-ban való részvétel az Európai Unió Bizottságának az EUMSZ 140. cikke (2) bekezdésének megfelelően meghozott határozatának hatálybalépésétől kezdődően más tagállamok számára is lehetséges.
5.  A tagállamok olyan rendelkezéseket hajtanak végre nemzeti jogukban, amelyek biztosítják, hogy az ERF a tényleges növekedés üteme szerint igazítva, de legfeljebb 25 éven belül felszámolásra és megszüntetésre kerül.
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: egy hónappal e rendelet hatályba lépését követően.
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
-7 cikk (új)
-7. cikk
Gazdasági partnerségi programok

1.  Amennyiben a Tanács az EUMSZ 126. cikkének (6) bekezdése értelmében úgy határoz, hogy valamely tagállam túlzott hiánnyal rendelkezik, az érintett tagállam benyújt a Bizottságnak és a Tanácsnak egy, a túlzott hiány hatékonyan tartós kiigazításának biztosításához szükséges szakpolitikai intézkedések és szerkezeti reformok leírását tartalmazó gazdasági partnerségi programot, amely megfelel a stabilitási programja és a nemzeti reformprogramja részletes kialakításának, teljes mértékben figyelembe véve a Tanácsnak az érintett tagállam gazdasági és munkaügyi szakpolitikáira vonatkozó integrált iránymutatások végrehajtásáról szóló ajánlásait.
2.  A gazdasági partnerségi programnak teljes mértékben összhangban kell lennie az 1. cikkben említett szakpolitikákkal.
A gazdasági partnerségi program számos olyan konkrét költségvetési prioritást nevez meg és választ ki, amely rövidtávon a gazdaság stabilizálását, a hosszú távú fenntartható fejlődést fokozását, és az érintett tagállamokban lévő szerkezeti gyengeségekkel való foglalkozást célozza. Ezek a prioritások a versenyképesség helyreállítását célozzák az európai hozzáadott érték megteremtésével összhangban, és összhangban kell lenniük a növekedésre és foglalkoztatásra irányuló uniós stratégiával. A tagállam a Bizottsággal szoros együttműködésben kidolgoz egy, a kiválasztott programokat és projekteket leíró jelentést egy olyan pénzügyi források megnevezéséről, előre feltöltéséről és mozgósításáról szóló cselekvési tervvel együtt, beleértve az Európai Beruházási Bank hitelkeretét és a vonatkozó uniós pénzügyi eszközöket. Ezt a jelentést évente frissíteni kell.

3.  Az 1467/97/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerinti komoly gazdasági hanyatlás vagy az előrejelzések negatív kiigazítása esetén az érintett tagállam elfogad egy, a Bizottsággal egyeztetendő, a középtávú költségvetési célkitűzések elérésére vonatkozó módosított kiigazító tervet, amely megfelelően figyelembe veszi a konszolidációs intézkedések prociklikus hatását. Az adósságszabály alkalmazását ezzel összhangban kell módosítani.
4.  A gazdasági partnerségi programot az 1467/97/EK rendelet 3. cikkének (4a) bekezdésében, illetve 5. cikkének (1a) bekezdésében előírt jelentésekkel együtt nyújtják be.
5.  A Tanács a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel eljárva elfogadja a gazdasági partnerségi programra vonatkozó véleményt.
6.  Amennyiben az 1176/2011/EU rendelet 8. cikke (1) bekezdésének megfelelően van korrekciós cselekvési terv, az (1) bekezdésben említett intézkedéseket be kell foglalni a tervbe.
7.  A program és az annak megfelelő éves költségvetési tervek végrehajtását a Bizottság és a Tanács követi nyomon.
8.  Az Európai Parlament illetékes bizottsága felajánlhatja az érintett tagállamnak és a Bizottságnak egy eszmecserén való részvétel lehetőségét. Az Európai Parlament illetékes bizottsága felkérheti az Európai Parlament egyéb bizottságait is, hogy csatlakozzanak az eszmecseréhez.
Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
1.  Amennyiben a Tanács a Szerződés 126. cikkének (6) bekezdésével összhangban úgy határoz, hogy valamely tagállamban túlzott hiány áll fenn, az érintett tagállamra a túlzott hiány esetén követendő eljárás megszüntetéséig e cikk (2)–(5) bekezdése alkalmazandó.
1.  A -7. cikk (7) bekezdésében említett partnerségi program nyomon követése tekintetében az érintett tagállamot fel lehet kérni a túlzott hiány esetén követendő eljárás megszüntetéséig e cikk (2)–(6) bekezdésében ismertetett követelmények teljesítésére.
Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés
2.  A fokozott monitoring alá vont tagállam haladéktalanul elvégzi a költségvetés év közbeni végrehajtásának átfogó értékelését az államháztartásra és alszektoraira vonatkozóan. Értékelni kell továbbá az állami tulajdonú jogalanyokhoz és az állami beszerzésekhez kapcsolódó pénzügyi kockázatokat, amennyiben hozzájárulhatnak a túlzott hiány fennállásához. Ennek az értékelésnek az eredményeit bele kell foglalni az 1467/97/EK rendelet 3. cikke (4a) bekezdésének vagy 5. cikke (1a) bekezdésének megfelelően a túlzott hiány megszüntetése céljából tett intézkedésekről benyújtott jelentésbe.
2.  A Bizottság kérésére a tagállam elvégzi a költségvetés év közbeni végrehajtásának átfogó értékelését az államháztartásra és alszektoraira vonatkozóan. Értékelni kell továbbá az állami tulajdonú jogalanyokhoz és az állami költségvetésekre potenciálisan jelentős hatást gyakorló függő kötelezettségekhez kapcsolódó pénzügyi kockázatokat, a 2011/85/EU tanácsi irányelv 14. cikkének (3) bekezdésében meghatározottakkal összhangban, amennyiben hozzájárulhatnak a túlzott hiány fennállásához. Ennek az értékelésnek az eredményeit bele kell foglalni az 1467/97/EK rendelet 3. cikke (4a) bekezdésének vagy 5. cikke (1a) bekezdésének megfelelően a túlzott hiány megszüntetése céljából tett intézkedésekről benyújtott jelentésbe.
Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés
3.  A tagállam rendszeresen jelentést tesz a Bizottságnak és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak vagy az általa e célból kijelölt albizottságnak az államháztartásról és annak alszektorairól, a költségvetés év közbeni végrehajtásáról, a kiadási és bevételi oldalon tett diszkrecionális intézkedések költségvetési hatásáról, az államháztartási kiadásokra és bevételekre vonatkozó célokról, valamint tájékoztatást ad a célok elérése érdekében hozott intézkedésekről és az e célból tervezett intézkedések jellegéről. A jelentést közzé kell tenni.
3.  A Bizottság kérésére a tagállam az államháztartás és annak alszektorai tekintetében rendszeresen jelentést tesz a Bizottságnak és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak a költségvetés év közbeni végrehajtásáról, a kiadási és bevételi oldalon hozott diszkrecionális intézkedések költségvetési hatásáról, az államháztartási kiadásokkal és bevételekkel kapcsolatos célokról, valamint tájékoztatást ad az elfogadott intézkedésekről és a célok megvalósítására tervezett intézkedések jellegéről. A jelentést közzé kell tenni.
A Bizottság részletesen meghatározza az e bekezdésben említett jelentés tartalmát.

A Bizottság részletesen meghatározza az e bekezdésben említett jelentés tartalmát.

Az Európai Parlament illetékes bizottsága felajánlhatja a lehetőséget az érintett tagállam számára, hogy vegyen részt véleménycserében.

Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés – a pont
a) a legfelsőbb nemzeti ellenőrzési intézményekkel együttműködve végrehajtja az államháztartás számláinak átfogó, független auditját azok megbízhatóságának, teljességének és pontosságának a túlzott hiány esetén követendő eljárás alkalmazásában történő értékelése céljából, és jelentést tesz arról. Ebben az összefüggésben a Bizottság (Eurostat) a 679/2010/EK rendeletnek megfelelően értékeli az érintett tagállam által benyújtott adatok minőségét;
a) a legfelsőbb nemzeti ellenőrzési intézményekkel együttműködve végrehajtja az államháztartás számláinak átfogó, független auditját azok megbízhatóságának, teljességének és pontosságának a túlzott hiány esetén követendő eljárás alkalmazásában történő értékelése céljából, és jelentést tesz arról. Ebben az összefüggésben a Bizottság (Eurostat) a 479/2009/EK rendeletnek megfelelően értékeli az érintett tagállam által benyújtott adatok minőségét, a túlzott hiány esetén követendő eljárás során felhasználandó statisztikai adatok minőségének tekintetében;
Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés
2.  Abban az esetben, ha a túlzott hiány megszüntetésére vonatkozóan megállapított határidő betartása kockázatoknak van kitéve, a Bizottság ajánlást ad az érintett tagállamnak arra vonatkozóan, hogy a túlzott hiány megszüntetésére megállapított, az (1) bekezdésben említett határidőnek megfelelő időtartamon belül további intézkedéseket fogadjon el. A Bizottság ajánlását közzé kell tenni és az érintett tagállam parlamentjének kérésére a Bizottság bemutatja azt az érintett parlamentnek.
2.  Abban az esetben, ha a túlzott hiány megszüntetésére vonatkozóan megállapított határidő betartása kockázatoknak van kitéve, és ezeket a kockázatokat nem az érintett tagállam által nem befolyásolható események okozzák, a Bizottság ajánlást ad az érintett tagállamnak arra vonatkozóan, hogy a túlzott hiány megszüntetésére megállapított, az (1) bekezdésben említett határidőnek megfelelő időtartamon belül körültekintően hajtsa végre az eredeti ajánlásokban meghatározott intézkedéseket. A Bizottság ajánlását közzé kell tenni és az érintett tagállam parlamentjének kérésére a Bizottság bemutatja azt az érintett parlamentnek.
Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés
3.  A (2) bekezdés szerinti bizottsági ajánlásban meghatározott időtartamon belül az érintett tagállam jelentést tesz a Bizottságnak az ajánlásra válaszul elfogadott intézkedésekről, a 7. cikk (3) bekezdésében előírt jelentéssel együtt. A jelentés magában foglalja valamennyi megtett diszkrecionális intézkedés költségvetési hatását, az államháztartási kiadásokra és bevételekre vonatkozó célokat, a meghozott intézkedésekre és a célok elérése érdekében előirányzott intézkedések jellegére, valamint a bizottsági ajánlásra válaszul tett egyéb intézkedésekre vonatkozó tájékoztatást. A jelentést közzé kell tenni.
3.  A (2) bekezdés szerinti bizottsági ajánlásban meghatározott időtartamon belül az érintett tagállam kiegészítő jelentést tesz a Bizottságnak az ajánlásra válaszul végrehajtott intézkedésekről. A jelentést közzé kell tenni.
Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
-11 cikk (új)
-11. cikk
Felhatalmazás gyakorlása

1.  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.
2.  A Bizottság 5. cikk (5) bekezdésben említett felhatalmazása hároméves időtartamra szól a rendelet hatálybalépésétől kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a hároméves időtartam lejárta előtt jelentést készít az átruházott hatáskörökről. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, kivéve, ha az Európai Parlament vagy a Tanács – legkésőbb az adott időszak vége előtt három hónappal – kifogást emel a meghosszabbítás ellen.
3.  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 5. cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az e határozatban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a határozatban meghatározott későbbi időpontban lép hatályba. Ez a döntés nem befolyásolja a felhatalmazáson alapuló hatályos jogi aktusok érvényességét.
4.  Amint a Bizottság elfogad egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust, arról azzal egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
5.  A 5. cikk (5) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlament vagy a Tanács az aktusról szóló értesítés kézhezvételétől számított két hónapon belül nem emel ellene kifogást, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az említett időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
-11 a cikk (új)
11a. cikk

Gazdasági párbeszéd

Az uniós intézmények – különösen az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság – közötti párbeszéd ösztönzése, valamint a nagyobb fokú átláthatóság és elszámoltathatóság érdekében az Európai Parlament illetékes bizottsága meghívhatja a Tanács elnökét, a Bizottság elnökét, és adott esetben az Európai Tanács, vagy az eurócsoport elnökét a bizottság ülésére, hogy megvitassák az 5. cikk (5) bekezdése, a 6. cikk (4) bekezdése, a 7. cikk (5) bekezdése, a 8. cikk (4) bekezdése, valamint a 9. cikk (3) bekezdése értelmében hozott döntéseket.

Az Európai Parlament illetékes bizottsága felajánlhatja az e határozatok által érintett tagállamnak egy eszmecserén való részvétel lehetőségét.

Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba) e rendeletnek a növekedésre és foglalkoztatásra irányuló uniós stratégia megvalósításához való hozzájárulása.
Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)
3a.  A lehető leghamarabb, de legkésőbb 2012. december 31-ig a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben megvizsgálja a lehetőségek megvalósíthatóságát, és egy állampapír-eszközök közös kibocsátásáról szóló esetleges ütemtervre irányuló javaslatot tesz, figyelembe véve a pénzügyi és jogi feltételeket. A Bizottság különös figyelmet fordít egy adósság-visszavásárlási alap bevezetésének megvalósíthatóságára, amely egyesíti az állampapírok ideiglenes közös kibocsátását és a pénzügyi kiigazítás szigorú szabályait.
Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)
11a. cikk

Bizottsági jelentés

A potenciális tovagyűrűző hatással rendelkező bármely jelentős gazdasági vagy költségvetési politikai reformtervek tagállamok közötti jobb összehangolásával és előzetes megtárgyalásával összefüggésben a Bizottság jelentést, és szükség esetén részletes tervvel ellátott javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amelyben előírja, hogyan kell e koordinációnak és előzetes tárgyalásnak működnie, milyen formában kell az egyeztetést és a vitákat lefolytatni, milyen politikák kerültek előirányozásra, valamint milyen politikai következmények várhatók –a tagállamokra, és különösen a nemzeti parlamentekre nézve – az ezen összehangolás és előzetes tárgyalás eredményeként hozott döntésektől.

*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: e rendelet hatálybalépése után három hónappal.
Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
11 b cikk (új)
11b. cikk

Európai Adóssághivatal

Ezen túlmenően ...*-ig a Bizottságnak az Európai Parlament és a Tanács számára jelentést – és szükség esetén javaslatot – kell benyújtania, amelyben értékeli egy olyan európai adóssághatóság létrehozásának lehetőségét, amely a tagállamok éves államadósság-kibocsátási tervének, a lejárt adósságok megújításának és valamennyi tagállam költségvetési adóssága fenntarthatósági megállapodásának kezeléséért és összehangolásáért felelős. A Bizottság jelentésének értékelnie kell a tagállamok államadósságára, hiányára és egyéb makrogazdasági mutatóira vonatkozó adatok évenkénti közzétételének lehetőségét is.

*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: e rendelet hatálybalépése után három hónappal.
Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet (új)
A független költségvetési intézményekre vonatkozó közös elvek

  Tulajdonjog: az alábbi elvek sérelme nélkül, a független költségvetési intézmények jellemzőinek összhangban kell lenniük a tagállam jogi keretével, valamint politikai és közigazgatási rendszerével. A tervezési döntések meghozatala során a kisebb tagállamokban adott esetben figyelembe kell venni a kapacitás korlátait.
  Megbízatás: a független költségvetési intézmények megbízatását jogszabályban kell egyértelműen meghatározni, hogy megakadályozzák az adóhatóságok illetéktelen beavatkozását vagy a megbízatás az adóhatóságok hatáskörének vagy a nemzeti parlamentek előjogainak kárára való indokolatlan kiterjesztését.
  Erőforrások: a független költségvetési intézményeknek előirányzott erőforrásoknak a megbízatás hiteles teljesítése érdekében arányosnak kell lenniük.
  Elszámoltathatóság: jogszabályi mechanizmusokat kell bevezetni, hogy ösztönözzék a megfelelő elszámoltathatóságot a jogalkotó felé. A független költségvetési intézmények jelentéseit és elemzéseit közzé kell tenni és díjmentesen elérhetővé kell tenni.
  Vezetés: a vezetői kinevezéseket érdem, tapasztalat és szakértelem alapján kell végezni, különösen a költségvetési eljárás tekintetében. A kinevezési eljárásban több intézmény is részt vehet, például parlamenti jóváhagyási eljárás keretében, vagy ha több intézmény kijelöl egy vagy több tagot. A független költségvetési intézmények vezetőinek szolgálati idejét jogszabályban kell egyértelműen meghatározni, az nem lehet meghosszabbítható és lehetőleg túl kell nyúlnia a parlamenti cikluson. A munkaszerződés megszüntetését szigorúan azokra az esetekre kell korlátozni, ha a tagok súlyos kötelességszegést követtek el.
  Személyzet: a független költségvetési intézmények személyzetét érdemen és szakértelmen alapuló nyílt verseny alapján kell kiválasztani. A foglalkoztatási feltételeknek a közszolgálatra vonatkozó feltételekkel kell összhangban lenniük.
  Az információhoz való hozzáférés, az átláthatóság és a kommunikációs politika: általános szabályként a független költségvetési intézményeknek jogszabályban kell biztosítani a teljes körű hozzáférést valamennyi ahhoz szükséges információhoz, hogy megbízatásukat hatékonyan és időben teljesítsék. A szabály esetleges korlátozását is egyértelműen meg kell határozni. E jogszabály sérelme nélkül, nem szabad akadályozni a független költségvetési intézmények arra irányuló képességét, hogy a rendelkezésre álló médiacsatornákon keresztül időben kommunikáljanak. Ha egy másik szervezetben helyezkednek el, akkor egyértelművé kell tenni, hogy a vélemények csupán a független költségvetési intézményeket kötelezik és nem a fogadó intézményt.

(1) Az ügyet az 57. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz újratárgyalásra. (A7-0173/2012).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat