Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0386(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0173/2012

Teksty złożone :

A7-0173/2012

Debaty :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Głosowanie :

PV 13/06/2012 - 7.5
CRE 13/06/2012 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 12/03/2013 - 10.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0243
P7_TA(2013)0070

Teksty przyjęte
PDF 666kWORD 392k
Środa, 13 czerwca 2012 r. - Strasburg
Monitorowanie i ocena wstępnych planów budżetowych oraz zapewnienie korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich strefy euro ***I
P7_TA(2012)0243A7-0173/2012

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 13 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i oceny wstępnych planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich strefy euro (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)
(1a)  Artykuł 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły
(2)  Pakt na rzecz stabilności i wzrostu, w szczególności rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu, mający na celu zapewnienie dyscypliny budżetowej w całej Unii, ustala ramy zapobiegania nadmiernemu deficytowi sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz jego korygowania. Pakt został dodatkowo wzmocniony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2011 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych oraz rozporządzeniem Rady (UE) nr …./2011 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2011 w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro wprowadzono skuteczne, zapobiegawcze i stopniowe mechanizmy egzekwowania prawa w postaci sankcji finansowych w odniesieniu do państw członkowskich, których walutą jest euro.
(2)  Pakt na rzecz stabilności i wzrostu, w szczególności rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu, zmierzający do zapewnienia dyscypliny budżetowej w całej Unii, ustala ramy zapobiegania nadmiernemu deficytowi sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz jego korygowania. Rozporządzenia (WE) nr 1466/97 i nr 1467/97 zostały zmienione, a pakt stabilności i wzrostu został dodatkowo wzmocniony rozporządzeniem (UE) nr 1175/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady1 oraz rozporządzeniem (UE) nr 1177/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady2. Rozporządzeniem (UE) nr 1173/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro3 wprowadzono skuteczne, zapobiegawcze i stopniowe mechanizmy egzekwowania prawa w postaci sankcji finansowych w odniesieniu do państw członkowskich, których walutą jest euro. Art. 2a rozporządzenia (WE) nr 1466/97 określa ponadto elementy będące podstawą europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej.
1Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 12.
2Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 33.
3Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 1.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)
(2a)  Zgodnie z art. 2a rozporządzenia (WE) nr 1466/97 europejski semestr obejmuje opracowywanie i nadzorowanie wdrażania ogólnych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej państw członkowskich i Unii (ogólne wytyczne polityki gospodarczej) zgodnie z art. 121 ust. 2 TFUE; opracowanie i ocenę wdrażania wytycznych dotyczących zatrudnienia, których uwzględnienie przez państwa członkowskie wymagane jest zgodnie z art. 148 ust. 2 TFUE (wytyczne dotyczące zatrudnienia); przedłożenie i ocenę programu stabilności lub programu konwergencji państw członkowskich zgodnie z tym rozporządzeniem; przedstawianie i ocenę krajowych programów reform państw członkowskich wspierających unijną strategię zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, sporządzanych zgodnie z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej, z wytycznymi dotyczącymi zatrudnienia oraz z ogólnymi wytycznymi dla państw członkowskich wydanymi przez Komisję i Radę Europejską na początku corocznego cyklu nadzorczego; nadzór mający na celu zapobieganie zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowanie na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania1.
1Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 25.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły
(3)  Zmiany do paktu stabilności i wzrostu wzmacniają zarówno wytyczne, jak i – w odniesieniu do państw członkowskich, których walutą jest euro – zachęty do określania i realizacji rozważnej polityki budżetowej, przy unikaniu nadmiernego deficytu budżetowego. Przepisy te zapewniają na poziomie Unii solidniejsze ramy prawne na potrzeby nadzoru nad polityką gospodarczą poszczególnych państw członkowskich.
(3)  Zmiany do paktu stabilności i wzrostu wzmacniają zarówno wytyczne, jak i – w odniesieniu do państw członkowskich, których walutą jest euro – surowsze i w większym stopniu automatyczne sankcje w przypadku nieprowadzenia rozważnej polityki budżetowej, przy unikaniu nadmiernego deficytu budżetowego. Przepisy te zapewniają na poziomie Unii solidniejsze ramy prawne na potrzeby nadzoru nad polityką gospodarczą poszczególnych państw członkowskich, jednak potrzebna jest ściślejsza koordynacja polityki gospodarczej oraz środki zachęcające do przestrzegania tych przepisów.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)
(3a)  Zmieniony pakt stabilności i wzrostu opiera się na dążeniu do zapewnienia solidnych finansów publicznych jako środka służącego umocnieniu warunków stabilności cen oraz silnego, trwałego wzrostu opartego na stabilności finansowej, w ten sposób sprzyjającego osiąganiu celów Unii w zakresie trwałego wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 b preambuły (nowy)
(3b)  Na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2010 r. Rada Europejska przyjęła nową strategię Unii na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, dzięki której Unia będzie mogła wyjść z kryzysu silniejsza, a jej gospodarka zostanie ukierunkowana na inteligentny i zrównoważony wzrost sprzyjający integracji społecznej, któremu towarzyszyć będzie wysoki poziom wysokiej jakości zatrudnienia, produktywności i spójności społecznej. Strategia Unii na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego obejmuje również cele w obszarze walki z ubóstwem, edukacji, innowacji i ochrony środowiska.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 c preambuły (nowy)
(3c)  Z należytą uwagą należy potraktować strategię Unii na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego oraz jej wdrażanie przez państwa członkowskie w ramach krajowych programów reform.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły
(4)  W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej Traktat dopuszcza możliwość przyjęcia w odniesieniu do państw członkowskich strefy euro środków, które wykraczają poza przepisy mające zastosowanie do ogółu państw członkowskich.
(4)  W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej i uniknięcia stosowania w państwach członkowskich polityki, która stanowi zagrożenie dla takiego funkcjonowania, TFUE dopuszcza możliwość przyjęcia w odniesieniu do państw członkowskich strefy euro środków, które wykraczają poza przepisy mające zastosowanie do ogółu państw członkowskich. W celu stworzenia niezbędnych warunków głębszej i prężnej integracji, która powinna się łączyć z umocnioną legitymacją demokratyczną unii gospodarczej i walutowej, potrzebne jest bardziej aktywne wykorzystanie, w stosownych i niezbędnych przypadkach, szczegółowych środków przewidzianych w art. 136 TFUE.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)
(4a)  Zdrowe finanse publiczne i równowaga budżetowa stanowią warunek stabilności gospodarczej i finansowej, jak wyraźnie pokazał kryzys zadłużenia państw, podkreślając konieczność silnych i solidnych ram fiskalnych. Ponadto obecny deficyt, w połączeniu ze stagnacją gospodarczą, wskazuje na potrzebę przeprowadzenia reform, a nie wzrostu wydatków.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 b preambuły (nowy)
(4b)  Państwa członkowskie powinny się wstrzymać od podejmowania jakichkolwiek działań, które stanowiłyby zagrożenie dla realizacji celów Unii w ramach unii gospodarczej i walutowej, w szczególności jeżeli chodzi o nagromadzenie zadłużenia poza ogólnym zadłużeniem rządu.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły
(5)  Dobry stan finansów publicznych najlepiej jest zapewnić na etapie planowania, a poważne błędy należy rozpoznać możliwie jak najszybciej. Państwa członkowskie powinny odnosić korzyści nie tylko z ustalenia zasad przewodnich i celów budżetowych, lecz również ze skoordynowanego monitorowania ich polityki budżetowej.
(5)  Dobry stan finansów publicznych i koordynację polityki gospodarczej najlepiej jest zapewnić na etapie planowania, a poważne błędy należy rozpoznać możliwie jak najszybciej. Państwa członkowskie powinny odnosić korzyści nie tylko z ustalenia zasad przewodnich i celów budżetowych, lecz również ze skoordynowanego monitorowania ich polityki budżetowej i makroekonomicznej oraz emisji długu państwowego. W celu lepszej koordynacji planowania krajowej emisji instrumentów dłużnych, państwa członkowskie powinny donosić z wyprzedzeniem o planach emisyjnych w dziedzinie długu publicznego.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)
(5a)  Celem niniejszego rozporządzenia jest wprowadzenie dalszych mechanizmów unijnej koordynacji i nadzoru polityki budżetowej i gospodarczej państw członkowskich. Konieczne jest jednak zachowanie ostrożności na wszystkich kolejnych etapach i w związku z tym żadne kwestie związane z planami emisji długu państw członkowskich, odnowieniem długu i innymi odnośnymi operacjami nie powinny być podawane do wiadomości publicznej, a należy je wykorzystywać wyłącznie do koordynacji wewnętrznej. Jest to związane z zagrożeniem, jakie może spowodować dla państw członkowskich wcześniejsze ujawnienie rynkom finansowym potrzeb finansowych państw członkowskich.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły
(6)  Wprowadzenie wspólnego harmonogramu budżetowego dla państw członkowskich, których walutą jest euro, powinno doprowadzić do lepszego synchronizowania kluczowych etapów przygotowywania budżetów krajowych, przyczyniając się w ten sposób do skuteczności Europejskiego Semestru, służącego koordynacji polityki budżetowej. Przyjęcie wspólnego harmonogramu budżetowego powinno prowadzić do większych synergii poprzez ułatwienie koordynacji polityki w gronie państw członkowskich, których walutą jest euro, oraz powinno zapewnić należyte uwzględnienie zaleceń Rady i Komisji w procesie uchwalania budżetu w poszczególnych krajach.
(6)  Wprowadzenie wspólnego harmonogramu budżetowego dla państw członkowskich, których walutą jest euro, powinno doprowadzić do lepszego synchronizowania kluczowych etapów przygotowywania budżetów krajowych, przyczyniając się w ten sposób do skuteczności Europejskiego Semestru, służącego koordynacji polityki gospodarczej i budżetowej. Przyjęcie wspólnego harmonogramu budżetowego powinno prowadzić do większych synergii poprzez ułatwienie koordynacji polityki w gronie państw członkowskich, których walutą jest euro, oraz powinno zapewnić należyte uwzględnienie zaleceń politycznych dla poszczególnych państw, krajowych programów reform oraz programów stabilności i konwergencji, jak również zaleceń w oparciu o analizę zakłóceń równowagi makroekonomicznej w procesie uchwalania budżetu w poszczególnych krajach.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)
(6a)  Bardzo ważne jest, by wspólny harmonogram budżetowy był spójny z harmonogramami budżetowymi państw członkowskich. W przeciwnym razie występuje ryzyko, że opinia Komisji na temat projektów planów budżetowy chdanego państwa członkowskiego pozbawiona będzie legitymacji demokratycznej w parlamencie tego państwa członkowskiego.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 b preambuły (nowy)
(6b)  Jeżeli budżet nie zostanie przyjęty do dnia 31 grudnia, jak przewidziano w niniejszym rozporządzeniu, należy wprowadzić tymczasowe procedury budżetowe, aby umożliwić dalsze wykonywanie zasadniczych zadań rządu.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły
(7)  Istnieją poważne dowody, że oparte na regułach ramy budżetowe stanowią skuteczne narzędzie wspierania solidnej i zrównoważonej polityki budżetowej. Wprowadzenie krajowych reguł budżetowych zgodnych z celami budżetowymi na poziomie Unii powinno być decydującym elementem mającym zapewnić przestrzeganie przepisów paktu stabilności i wzrostu. W szczególności państwa członkowskie powinny wprowadzić reguły dotyczące zrównoważenia budżetu w kategoriach strukturalnych, które zapewnią transpozycję głównych zasad unijnych ram budżetowych do prawa krajowego. Transpozycji takiej dokonać należy za pomocą wiążących reguł, najlepiej o charakterze konstytucyjnym, aby wykazać maksymalne zobowiązanie przyjęte przez władze krajowe w odniesieniu do paktu stabilności i wzrostu.
(7)  Skuteczne oparte na regułach ramy budżetowe mogą być istotnym narzędziem wspierania solidnej i zrównoważonej polityki budżetowej. Wprowadzenie krajowych reguł budżetowych zgodnych z celami budżetowymi i gospodarczymi na poziomie Unii, które zawierają szczegółowe określenie wyjątkowych okoliczności lub poważnego pogorszenia koniunktury gospodarczej powinno być decydującym elementem mającym zapewnić trwałe przestrzeganie przepisów paktu stabilności i wzrostu. W szczególności państwa członkowskie powinny wprowadzić mechanizm uruchamiany w przypadku poważnej rozbieżności średniookresowego celu budżetowego lub ścieżki dostosowania prowadzącej do tego celu, mający na celu szybki powrót do celu średniookresowego. Jest bardzo ważne, by reguły takie obejmowały całość sektora instytucji rządowych i samorządowych i miały moc wiążącą lub w inny sposób gwarantujący pełne przestrzeganie podczas krajowej procedury budżetowej.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy)
(7a)  Poziom zadłużenia w Unii stanowi największe wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć, jeżeli gospodarka ma powrócić na ścieżkę stałego i prężnego wzrostu w perspektywie krótko- i długookresowej. Wiele czasu upłynie zanim średni poziom zadłużenia państw członkowskich ponownie osiągnie poziom 60% przewidziany w pakcie na rzecz stabilności i wzrostu. Realizacja średnioterminowych celów budżetowych stanowi podstawowy warunek wstępny w tym zakresie, podczas gdy odstępstwo od realizacji tych celów mogłoby spowodować gwałtowny wzrost stóp procentowych, a w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla wzrostu i naprawy gospodarczej.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły
(8)  Nierealistyczne i tendencyjne prognozy makroekonomiczne i budżetowe mogą znacząco podważyć skuteczność planowania budżetowego, a to z kolei może mieć negatywny wpływ na dyscyplinę budżetową. Źródłem obiektywnych i realistycznych prognoz makroekonomicznych mogą być niezależne podmioty.
(8)  Nierealistyczne i tendencyjne prognozy makroekonomiczne i budżetowe mogą znacząco podważyć skuteczność planowania budżetowego, a to z kolei może mieć negatywny wpływ na dyscyplinę budżetową. Źródłem obiektywnych i realistycznych prognoz makroekonomicznych mogą być, po ustaleniu ich porównywalności i spójności, niezależne i posiadające techniczne kompetencje podmioty wyposażone w autonomię funkcjonalną w stosunku do władz budżetowych państwa członkowskiego, i które spełniają minimalne wymogi, o których mowa w załączniku I.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły
(9)  Taki stopniowo wzmacniany nadzór będzie stanowił dalsze uzupełnienie obowiązujących przepisów paktu stabilności i wzrostu oraz zapewni lepszy nadzór nad dyscypliną budżetową w państwach członkowskich, których walutą jest euro. Procedura stopniowo coraz ściślejszego monitorowania powinna przyczynić się do lepszych wyników budżetowych z korzyścią dla wszystkich państw członkowskich, których walutą jest euro. W ramach stopniowo wzmacnianej procedury ściślejsze monitorowanie jest szczególnie przydatne dla państw członkowskich objętych procedurą nadmiernego deficytu.
(9)  Ponadto taki stopniowo wzmacniany nadzór i koordynacja uzupełni europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej, będzie stanowił uzupełnienie obowiązujących przepisów paktu stabilności i wzrostu oraz zapewni lepszy nadzór nad stabilnością budżetową i makrofinansową oraz spójnością gospodarczą w państwach członkowskich, których walutą jest euro. Procedura stopniowo coraz ściślejszego monitorowania powinna przyczynić się do lepszych wyników budżetowych i gospodarczych z korzyścią dla wszystkich państw członkowskich, których walutą jest euro, bez tworzenia nadmiernych obciążeń administracyjnych. W ramach stopniowo wzmacnianej procedury ściślejsze monitorowanie jest szczególnie przydatne dla państw członkowskich objętych procedurą nadmiernego deficytu.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły
(10)  Jak wykazał kryzys zadłużenia publicznego, a w szczególności konieczność wprowadzenia wspólnych mechanizmów ratunkowych, polityka budżetowa prowadzona przez poszczególne państwa członkowskie, których walutą jest euro, ma znaczny wpływ na pozostałych członków tej grupy. Każde z państw członkowskich, których walutą jest euro, powinno zasięgnąć opinii Komisji i pozostałych państw członkowskich, których walutą jest euro, przed przyjęciem wszelkich planów istotnych reform polityki budżetowej, które mogłyby mieć wpływ na pozostałe państwa członkowskie, aby umożliwić ocenę ewentualnego wpływu w odniesieniu do strefy euro jako całości. Państwa członkowskie powinny uważać swoje plany budżetowe za przedmiot wspólnego zainteresowania i przed ich wejściem w życie przedstawiać je Komisji do celów monitorowania. Komisja powinna móc w razie potrzeby przyjąć opinię w sprawie wstępnego planu budżetowego, którą dane państwo członkowskie, a w szczególności jego władze budżetowe, powinny wziąć pod uwagę w procesie uchwalania ustawy budżetowej. Opinia taka powinna zapewniać należyte uwzględnienie unijnych wytycznych politycznych w sferze budżetowej w ramach przygotowywania budżetu krajowego. W szczególności opinia taka powinna zawierać ocenę, czy w planach budżetowych należycie uwzględniono zalecenia w dziedzinie budżetu wydane w ramach Europejskiego Semestru. Komisja powinna być gotowa do przedstawienia tej opinii parlamentowi danego państwa członkowskiego na jego żądanie. Zakres, w jakim opinia ta została uwzględniona, powinien być częścią oceny – w razie spełnienia odpowiednich warunków – prowadzącej do decyzji o wszczęciu wobec danego państwa członkowskiego procedury nadmiernego deficytu, a niezastosowanie się do wcześniejszych wytycznych Komisji należy uznać za okoliczność obciążającą. Ponadto na podstawie ogólnej oceny planów przez Komisję Eurogrupa powinna omówić sytuację budżetową i perspektywy dla strefy euro.
(10)  Polityka budżetowa i makroekonomiczna państw członkowskich, których walutą jest euro ma znaczny wpływ na pozostałych członków tej grupy lub powoduje dla nich skutki uboczne. Należy zatem zidentyfikować skutki uboczne i zmierzyć się z nimi w ramach procedur nadzoru sprecyzowanych dla danego państwa, jak również w ramach ogólnej oceny sytuacji budżetowej i perspektyw w całej strefie euro. W ocenie powinny zostać zidentyfikowane potencjalne negatywne skutki uboczne dla poszczególnych państw członkowskich, jakie ich sektor prywatny lub inne państwa członkowskie mogą mieć dla stabilności finansów publicznych. Kryzys zadłużenia państwowego pokazał również związek między długiem państwowym, stabilnością finansową i wypłacalnością banków. Każde z państw członkowskich, których walutą jest euro, powinno zasięgnąć opinii Komisji i pozostałych państw członkowskich, których walutą jest euro, przed przyjęciem wszelkich planów istotnych reform polityki gospodarczej i budżetowej, które mogłyby mieć wpływ na pozostałe państwa członkowskie, aby umożliwić ocenę ewentualnego wpływu w odniesieniu do strefy euro jako całości. Państwa członkowskie powinny uważać swoje plany budżetowe i gospodarcze za przedmiot wspólnego zainteresowania i przed ich wejściem w życie przedstawiać je Komisji do celów monitorowania. Komisja powinna móc przyjąć w jak najszybszym terminie i nie później niż do dnia 15 listopada opinię w sprawie wstępnego planu budżetowego, którą dane państwo członkowskie powinno wziąć pod uwagę w procesie uchwalania ustawy budżetowej. Opinia taka powinna zapewniać należyte uwzględnienie unijnych wytycznych politycznych w sferze gospodarczej i budżetowej w ramach przygotowywania budżetu krajowego. W szczególności opinia taka powinna zawierać ocenę, czy w planach budżetowych należycie uwzględniono zalecenia w dziedzinie budżetu i polityki gospodarczej wydane w ramach Europejskiego Semestru (zalecenia polityczne dla poszczególnych państw). W tym samym kontekście Komisja powinna dopilnować, by zobowiązania państw członkowskich w ramach ich krajowych programów reform, zobowiązania powzięte przez nie w ramach programów partnerstwa gospodarczego oraz wszelkie zalecenia Rady w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej, były właściwie odzwierciedlone w projektach budżetów krajowych. Komisja powinna być gotowa do przedstawienia tej opinii parlamentowi danego państwa członkowskiego na jego żądanie. Zakres, w jakim opinia ta została uwzględniona, powinien być częścią oceny – w razie spełnienia odpowiednich warunków – prowadzącej do decyzji o wszczęciu wobec danego państwa członkowskiego procedury nadmiernego deficytu, a niezastosowanie się do wcześniejszych wytycznych Komisji należy uznać za okoliczność obciążającą. Ponadto na podstawie ogólnej oceny planów przez Komisję Eurogrupa powinna wraz z Parlamentem Europejskim omówić sytuację budżetową i perspektywy dla strefy euro.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)
(10a)  W przypadku wyjątkowo poważnej niezgodności wstępnego planu budżetowego ze ścieżką dostosowania prowadzącą do średniookresowego celu budżetowego, Komisja w opinii na temat wstępnego planu budżetowego powinna zażądać, po konsultacji z zainteresowanym państwem członkowskim, skorygowanego wstępnego planu budżetowego zgodnie z postanowieniami niniejszego rozporządzenia. Będzie to miało w szczególności miejsce, jeżeli wdrożenie wstępnego planu budżetowego stanowiłoby zagrożenie dla stabilności finansowej danego państwa członkowskiego lub dla należytego działania unii gospodarczej i walutowej lub jeżeli wdrożenie wstępnego planu budżetowego spowodowałoby istotne, ewidentne naruszenie zaleceń przedstawionych przez Radę zgodnie z paktem stabilności i wzrostu.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 b preambuły (nowy)
(10b)  W kontekście lepszej koordynacji i omówienia ex ante przez państwa członkowskie wszelkich istotnych planów reform gospodarczych i fiskalnych o potencjalnych skutkach ubocznych, Komisja powinna przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, a w razie potrzeby wniosek, zawierające szczegółowy plan określający sposób funkcjonowania koordynacji i uprzedniej dyskusji wśród państw członkowskich, jakie polityki są przewidziane, oraz możliwe konsekwencje polityczne – dla państw członkowskich i w szczególności dla parlamentów narodowych – decyzji wynikających z takiej koordynacji i uprzedniej dyskusji. Ta opinia Komisji powinna przynajmniej gwarantować, że w ramy europejskiego semestru włączona jest ta koordynacja.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 c preambuły (nowy)
(10c)  Ponadto umocnienie zarządzania gospodarką powinno obejmować silniejsze i wcześniejsze zaangażowanie Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych. Przy uznaniu, że partnerami w dialogu z Parlamentem Europejskim są odpowiednie instytucje Unii i jej przedstawiciele, właściwa komisja Parlamentu Europejskiego może zaoferować możliwość udziału w wymianie poglądów z państwami członkowskimi, co stanowi przedmiot decyzji Rady w sprawie nałożenia oprocentowanego depozytu lub rocznej grzywny zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Udział państwa członkowskiego w takiej wymianie poglądów ma charakter dobrowolny.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły
(11)  Państwa członkowskie, których walutą jest euro i które są objęte procedurą nadmiernego deficytu, powinny być ściślej monitorowane, aby zapewnić pełną i terminową korektę nadmiernego deficytu. Ściślejsze monitorowanie powinno zapewnić wczesne korygowanie ewentualnych odstępstw od zaleceń Rady dotyczących skorygowania nadmiernego deficytu. Monitorowanie takie powinno stanowić uzupełnienie przepisów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1467/97. Zasady takiego ściślejszego monitorowania powinny być zróżnicowane w zależności od etapu procedury, którą objęte jest dane państwo członkowskie, jak przewidziano w art. 126 Traktatu.
(11)  Państwa członkowskie, których walutą jest euro i które są objęte procedurą nadmiernego deficytu, powinny być ściślej monitorowane, aby zapewnić spójną, zrównoważoną i terminową korektę nadmiernego deficytu. Ściślejsze monitorowanie powinno zapewnić prewencję i wczesne korygowanie ewentualnych odstępstw od zaleceń Rady dotyczących skorygowania nadmiernego deficytu lub od zaleceń dla poszczególnych państw. Monitorowanie takie powinno stanowić uzupełnienie przepisów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1467/97. Zasady takiego ściślejszego monitorowania powinny być zróżnicowane w zależności od etapu procedury, którą objęte jest dane państwo członkowskie, jak przewidziano w art. 126 TFUE. Państwa członkowskie objęte procedurą nadmiernego deficytu powinny przedstawić program partnerstwa gospodarczego wraz ze szczegółowym opisem reform strukturalnych. Jest bardzo ważne, by takie reformy strukturalne były przygotowane i wdrożone, w celu zagwarantowania skutecznej i trwałej korekty nadmiernych deficytów tych państw. W stosownych przypadkach włączeni powinni zostać partnerzy społeczni zgodnie z prawem krajowym i praktyką krajową.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły
(12)  Ściślejsze monitorowanie państw członkowskich objętych procedurą nadmiernego deficytu powinno umożliwić rozpoznanie zagrożeń dla dotrzymania terminu skorygowania nadmiernego deficytu przez dane państwo członkowskie. W przypadku rozpoznania takich zagrożeń Komisja powinna skierować do danego państwa członkowskiego zalecenie ze wskazaniem środków, które należy podjąć przed upływem wyznaczonego terminu; zalecenie takie powinno zostać przedstawione parlamentowi danego państwa członkowskiego na jego żądanie. Ocena taka powinna umożliwiać szybką korektę ewentualnych zjawisk stwarzających zagrożenie dla korekty nadmiernego deficytu w wyznaczonym terminie. Ocena zgodności z takim zaleceniem Komisji powinna być częścią prowadzonej przez Komisję ciągłej oceny skuteczności działań mających na celu skorygowanie nadmiernego deficytu. Przy podejmowaniu decyzji, czy podjęto skuteczne działania w celu skorygowania nadmiernego deficytu, Rada powinna również wziąć pod uwagę, czy dane państwo członkowskie zastosowało się do zalecenia Komisji.
(12)  Bardzo ważne jest, by w kontekście programu partnerstwa gospodarczego podjęto zagwarantowano ściślejsze monitorowanie państw członkowskich objętych procedurą nadmiernego deficytu. W tym kontekście Komisja powinna wezwać dane państwo członkowskie do przeprowadzenia kompleksowej oceny wykonania budżetu w bieżącym roku dla sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektorów oraz do regularnego składania Komisji i Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu sprawozdań w odniesieniu do sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektorów dotyczących wykonania budżetu w ciągu bieżącego roku, wpływu na budżet środków dyskrecjonalnych podjętych po stronie wydatków i po stronie dochodów, docelowej wielkości wydatków i dochodów publicznych, jak również zawierających informacje na temat przyjętych środków i na temat charakteru planowanych środków służących osiągnięciu tych celów.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)
(12a)  Aby zapewnić należyte działanie unii gospodarczej i walutowej oraz poszanowanie dyscypliny budżetowej, niezbędne jest zagwarantowanie stabilności w całej strefie euro, a w związku z tym wzmocnienie skuteczności i odporności systemu finansowego w strefie euro na niekorzystne wstrząsy, rozwiązanie problemu ograniczeń płynności, jak również negatywnych efektów zewnętrznych związanych z fragmentacją rynku obligacji państwowych i zmniejszenia kosztów krańcowych finansowania w państwach członkowskich, w których występuje presja finansowa. W celu realizacji tego całościowego zamierzenia niezbędne jest przyjęcie planu działania dotyczącego wspólnych dla strefy euro instrumentów długu państwowego obejmujących utworzenie wzmocnionych ram koordynacji polityki gospodarczej. Pierwszym niezbędnym krokiem w stronę skoordynowanej i wspólnej emisji instrumentów długu państwowego w strefie euro jest ustanowienie funduszu amortyzacji zadłużenia w okresie około 25 lat wraz z koordynacją emisji długu państw członkowskich strefy euro. Wspomniany krok jest bez uszczerbku dla wdrażania dlaszych środków zgodnie z planem działania przed końcem wspomnianego okresu.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 b preambuły (nowy)
(12b)  Stosując niniejsze rozporządzenie, Rada i Komisja powinny w pełni szanować rolę partnerów społecznych, a także respektować różnice w systemach krajowych, dotyczące np. kształtowania płac.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły
(13)  W celu wzmocnienia dialogu pomiędzy instytucjami Unii, w szczególności pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją, oraz w celu zapewnienia większej przejrzystości i odpowiedzialności, właściwa komisja Parlamentu Europejskiego może zaproponować danemu państwu członkowskiemu, którego dotyczy zalecenie Komisji, udział w wymianie poglądów,
(13)  W celu pogłębienia dialogu między instytucjami Unii, w szczególności między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją, oraz w celu zapewnienia większej przejrzystości i odpowiedzialności, właściwa komisja Parlamentu Europejskiego może zaproponować danemu państwu członkowskiemu, którego dotyczy zalecenie Komisji, udział w wymianie poglądów. Należy również wprowadzić przepisy mające na celu wzmocnienie odpowiedzialności, przejrzystości i nadzoru budżetowego, a szerzej nadzoru i koordynacji polityki gospodarczej w strefie euro, zgodnie z zasadami demokracji. W tym celu należy przyjąć szczegółowe przepisy zgodnie z praktyką krajową w zakresie zaangażowania parlamentów krajowych, partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)
(13a)  Plany budżetowe i reformy strukturalne powinny być zgodne z ochroną praw socjalnych i powinny unikać zaostrzenia nierówności. Z tego względu nie należy wprowadzać dyscypliny budżetowej niekorzystnej dla środków średnio- i długoterminowych niezbędnych do trwałej i przyjaznej dla środowiska transformacji gospodarczej zgodnej z unijną strategią w zakresie zatrudnienia i wzrostu oraz celami w dziedzinie klimatu na 2050 r.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 b preambuły (nowy)
(13b)  Polityka podatkowa odgrywa kluczową rolę dla wzmocnienia skuteczności i uczciwości planów budżetowych, przy jednoczesnym wspieraniu zrównoważonego wzrostu. W celu zlikwidowania nieuzasadnionych wyjątków, poszerzenia podstawy podatku, lepszej skuteczności pobierania podatków, rozwiązania kwestii uchylania się od opodatkowania oraz powszechnego stosowania zasady „zanieczyszczający płaci” należy szybko utworzyć na szczeblu unijnym i krajowym wszechstronny wykaz środków i inicjatyw prawnych, takich jak europejski podatek od transakcji finansowych oraz wspólna skonsolidowana podstawa podatku od osób prawnych.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  W niniejszym rozporządzeniu określono przepisy dotyczące ściślejszego monitorowania polityki budżetowej w strefie euro poprzez:
1.  W niniejszym rozporządzeniu określono przepisy dotyczące ściślejszego monitorowania polityki budżetowej i gospodarczej oraz wzmocnionych ram koordynacji polityki gospodarczej w strefie euro poprzez:
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)
aa) uzupełnienie procedury zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1174/2011;
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)
ca) zagwarantowanie zgodności polityki budżetowej z procedurą zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1174/2011 poprzez dokładniejsze monitorowanie krajowych programów reform państw członkowskich i ich programów partnerstwa gospodarczego, aby zagwarantować trwałą zgodność i konwergencję w strefie euro.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Niniejsze rozporządzenie jest stosowane przy zachowaniu pełnej zgodności z art. 152 TFUE, a zalecenia przyjęte zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są stosowane przy pełnym poszanowaniu krajowych praktyk i instytucji w zakresie kształtowania płac. Stosowanie niniejszego rozporządzenia i tych zaleceń uwzględnia postanowienia art. 28 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a co za tym idzie nie narusza prawa do negocjowania, zawierania i egzekwowania układów zbiorowych pracy ani do podejmowania działań zbiorowych zgodnie z ustawami i praktykami krajowymi.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1
1) „niezależna rada budżetowa” oznacza podmiot posiadający autonomię funkcjonalną w stosunku do władz budżetowych państwa członkowskiego, odpowiedzialny za monitorowanie wdrażania krajowych reguł budżetowych;
1) „rada budżetowa” oznacza niezależny i posiadający kompetencje techniczne podmiot posiadający autonomię funkcjonalną w stosunku do władz budżetowych państwa członkowskiego, odpowiedzialny za monitorowanie wdrażania krajowych reguł budżetowych;
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2
2) „niezależne prognozy makroekonomiczne” oznaczają prognozy makroekonomiczne lub prognozy budżetowe sporządzane przez niezależny podmiot lub podmiot posiadający autonomię funkcjonalną w stosunku do władz budżetowych państwa członkowskiego;
2) „niezależne prognozy makroekonomiczne” oznaczają prognozy makroekonomiczne sporządzane lub zatwierdzone przez niezależny i posiadający kompetencje techniczne podmiot lub podmiot posiadający autonomię funkcjonalną w stosunku do władz budżetowych państwa członkowskiego zgodny z minimalnymi wymogami minimalnymi określonymi w załączniku I; Komisja gwarantuje porównywalność i spójność niezależnych prognoz pomiędzy państwami członkowskimi;
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5
5) „publiczny” oraz „deficyt” posiadają znaczenia określone w art. 2 Protokołu (nr 12) w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
5) „publiczny”, „deficyt” oraz „dług” oznaczają odpowiednio „publiczny”, „deficyt” oraz „dług” zgodnie z definicją zawartą w art. 2 Protokołu nr 12 w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i TFUE;
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)
5a) „pakt stabilności i wzrostu” oznacza system wielostronnego nadzoru zorganizowany zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1466/97 i procedurę unikania nadmiernego deficytu w państwach członkowskich, zgodnie z przepisami art. 126 TFUE i rozporządzenia (WE) nr 1467/97.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5 b (nowy)
5b) „szczególnie poważna niezgodność z ścieżką dążenia do realizacji średniookresowego celu budżetowego” oznacza odchylenie w stosunku do liczb przedstawionych w projekcie budżetu wynoszące przynajmniej 1% PKB w skali roku lub przynajmniej średnio 0,5% PKB rocznie przez dwa kolejne lata, którego nie uzasadniają wyjątkowe okoliczności lub poważne pogorszenie koniunktury gospodarczej, po uwzględnieniu czynników ograniczających i skutków ubocznych zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) 1467/97 i w rozporządzeniu (UE) 1176/2011.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Niniejsze rozporządzenie nie narusza postanowień art. 9 TFUE.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział I a (nowy)
Rozdział Ia

Koordynacja polityki gospodarczej

Artykuł 2a

Harmonogram europejskiego semestru na potrzeby koordynacji polityki gospodarczej określonego w art. 2a rozporządzenia (WE) nr 1466/97

1.  Procedura budżetowa państw członkowskich jest spójna z ramami europejskiego semestru, zgodnie z rocznym cyklem, który uwzględnia:
(a) kierunki polityki dla poszczególnych państw członkowskich wyznaczone na wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej w oparciu o roczną analizę wzrostu gospodarczego, łącznie z projektem sprawozdania Komisji w sprawie zatrudnienia, oraz sprawozdania roczne na mocy art. 3 rozporządzenia (UE) nr 1176/2011; takie kierunki polityki dostarczają państwom członkowskim wytycznych przy sporządzaniu ich krajowych programów reform oraz programów stabilności i konwergencji, które mają zostać przedstawione przez państwa członkowskie w kwietniu zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1466/97;
(b) zatwierdzenie na letnim szczycie Rady Europejskiej zaleceń politycznych dla poszczególnych państw, w oparciu o opinie Komisji na temat adekwatności krajowych programów reform oraz programów stabilności i konwergencji przedstawionych zgodnie z art. 121 i 148 TFUE.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II – tytuł
Wspólne przepisy budżetowe

Wspólne przepisy budżetowe i wymogi informacyjne w zakresie emisji długu publicznego

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
1.  Co roku, w terminie do dnia 15 kwietnia, wraz ze swoimi programami stabilności państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej swoje średniookresowe plany budżetowe sporządzone zgodnie ze swoimi średniookresowymi ramami budżetowymi na podstawie niezależnych prognoz makroekonomicznych.
1.  Państwa członkowskie, w kontekście europejskiego semestru, podają do wiadomości publicznej, najlepiej do dnia 15 kwietnia, ale nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, swoje krajowe średniookresowe plany budżetowe sporządzone zgodnie ze swoimi średniookresowymi ramami budżetowymi na podstawie wiarygodnych i niezależnych prognoz makroekonomicznych. Plany takie przedstawiane są razem z krajowymi programami reform oraz programami stabilności lub konwergencji, i są w pełni zgodne z kierunkami polityki opartymi na rocznej analizie wzrostu gospodarczego i sprawozdaniach rocznych na mocy art. 3 rozporządzenia (UE) nr 1176/2011.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3
3.  Ustawy budżetowe dla sektora instytucji rządowych i samorządowych przyjmuje się i podaje do wiadomości publicznej w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.
3.  Ustawy budżetowe dla sektora instytucji rządowych i samorządowych przyjmuje się i podaje do wiadomości publicznej w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku. Państwa członkowskie wprowadzają tymczasowe procedury budżetowe, które będą miały zastosowanie w przypadku, gdy – z obiektywnie uzasadnionych przyczyn poza kontrolą rządu państw członkowskich – budżet nie zostanie przyjęty lub wprowadzony w życie ani podany do wiadomości publicznej do dnia 31 grudnia.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie posiadają numeryczne reguły fiskalne dotyczące salda budżetowego, za pomocą których realizują w krajowych procesach budżetowych swój średniookresowy cel budżetowy, zdefiniowany w art. 2a rozporządzenia (WE) nr 1466/97. Reguły takie obejmują całość sektora instytucji rządowych i samorządowych i mają charakter wiążący, najlepiej konstytucyjny.
1.  Państwa członkowskie posiadają numeryczne reguły fiskalne, za pomocą których realizują w krajowych procesach budżetowych swój średniookresowy cel budżetowy, zdefiniowany w art. 2a rozporządzenia (WE) nr 1466/97. Reguły te zawierają również szczegółowe określenie wyjątkowych okoliczności lub pogorszenia koniunktury gospodarczej, które mogą prowadzić do tymczasowej rozbieżności średniookresowego celu budżetowego lub ścieżki dostosowania prowadzącej do tego celu, pod warunkiem że taka rozbieżność nie stanowi zagrożenia dla średniookresowej równowagi fiskalnej, jak określono w art. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1466/97. Te reguły zawierają mechanizm uruchamiany w przypadku poważnej rozbieżności średniookresowego celu budżetowego lub ścieżki dostosowania prowadzącej do tego celu, mający na celu szybki powrót do celu średniookresowego. Reguły takie obejmują całość sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz mają moc wiążącą lub w inny sposób gwarantujący pełne poszanowanie i przestrzeganie podczas krajowej procedury budżetowej.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie posiadają niezależną radę budżetową, która zajmuje się monitorowaniem wdrażania krajowych reguł fiskalnych, o których mowa w ust. 1.
2.  Państwa członkowskie posiadają radę budżetową, która zajmuje się monitorowaniem zarówno ex-ante, jak i ex-post wdrażania krajowych reguł fiskalnych, która spełnia wymogi minimalne ustanowione z załączniku I.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1
1.  Co roku, w terminie do dnia 15 października, państwa członkowskie przedstawiają Komisji i Eurogrupie wstępny plan budżetowy na następny rok.
1.  Co roku, w terminie do dnia 1 października, państwa członkowskie przedstawiają Komisji i Eurogrupie wstępny plan budżetowy na następny rok z uwzględnieniem zaleceń politycznych z letniego szczytu Rady Europejskiej dla poszczególnych krajów oraz wszelkich zaleceń skierowanych do danego państwa członkowskiego w kontekście paktu stabilności i wzrostu lub procedury dotyczącej nadmiernego zakłócenia równowagi na mocy rozporządzenia (UE) nr 1174/2011 i rozporządzenia (UE) nr 1176/2011.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2
2.  W tym samym czasie wstępny plan budżetowy podaje się do wiadomości publicznej.
2.  Wstępny plan budżetowy, określony w tym artykule, podaje się do wiadomości publicznej w momencie przedłożenia go Komisji.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera b)
b) przewidywania w odniesieniu do wydatków i dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz ich głównych składników, przy założeniu niezmiennego kursu polityki, wyrażone jako odsetek PKB;
b) przewidywania w odniesieniu do wydatków i dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz ich głównych składników, przy założeniu niezmiennego kursu polityki, wyrażone jako odsetek PKB; te przewidywania obejmują zarówno wydatki bieżące, jak i wydatki inwestycyjne, i w tym celu określa się jasne cele budżetowe dotyczące wydatków bieżących i inwestycyjnych, a w przypadku wydatków inwestycyjnych podaje się do wiadomości publicznej ocenę ich zwrotu gospodarczego;
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera c a) (nowa)
ca) szczegóły planowanych wydatków związanych bezpośrednio z realizacją strategii Unii na rzecz wzrostu i zatrudnienia (w tym inwestycji publicznych), wraz ze szczegółami związku z osiągnięciem długoterminowych celów budżetowych, a także oceną skutków społecznych środków przewidzianych w planie budżetowym;
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera d)
d) szczegółowy opis i dobrze udokumentowane określenie ilościowe środków, które należy ująć w budżecie na nadchodzący rok w celu zlikwidowania różnicy pomiędzy wartościami docelowymi, o których mowa w lit. c), a przewidywaniami przy założeniu niezmiennego kursu polityki, zgodnie z lit. b). W przypadku środków, których szacowany wpływ na budżet jest mniejszy niż 0,1 % PKB, opis może być mniej szczegółowy. Szczególną uwagę należy zwrócić na plany istotnych reform w dziedzinie polityki budżetowej, które mogą mieć skutki uboczne w innych państwach członkowskich, których walutą jest euro;
d) szczegółowy opis i dobrze udokumentowane określenie ilościowe środków, które należy ująć w budżecie na nadchodzący rok w celu zlikwidowania różnicy pomiędzy wartościami docelowymi, o których mowa w lit. c) i ca), a przewidywaniami przy założeniu niezmiennego kursu polityki, zgodnie z lit. b). W przypadku środków, których szacowany wpływ na budżet jest mniejszy niż 0,1 % PKB, opis może być mniej szczegółowy. Szczególną i wyraźną uwagę należy zwrócić na plany istotnych reform w dziedzinie polityki budżetowej, które mogą mieć skutki uboczne w innych państwach członkowskich, których walutą jest euro;
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera e)
e) podstawowe założenia dotyczące spodziewanego rozwoju sytuacji gospodarczej i ważnych zmiennych ekonomicznych, mających znaczenie dla realizacji celów budżetowych. Założenia te opierają się na niezależnych prognozach makroekonomicznych dotyczących wzrostu gospodarczego;
e) podstawowe założenia dotyczące spodziewanego rozwoju sytuacji gospodarczej i ważnych zmiennych ekonomicznych, mających znaczenie dla realizacji celów budżetowych określone zgodnie z art. 4 dyrektywy 2011/85/UE. Prognozy makroekonomiczne i budżetowe zawierają szacunki przypuszczalnego wpływu na potencjalny efekt i makroekonomicznego efektu mnożnikowego. Do rocznych średniookresowych planów budżetowych załącza się metodykę, źródłowe modele i założenia ekonomiczne i ekonometryczne, a także pozostałe istotne parametry leżące u podstaw niezależnej prognozy makroekonomicznej.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera f)
f) w stosownych przypadkach – dodatkowe informacje o sposobach zastosowania się do obowiązujących zaleceń w dziedzinie budżetu skierowanych do danego państwa członkowskiego zgodnie z art. 121 Traktatu.
f) w stosownych przypadkach – dodatkowe informacje o sposobach zastosowania się zgodnie z lit. a)-ca) do obowiązujących zaleceń skierowanych do danego państwa członkowskiego zgodnie z art. 121 i 148TFUE.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera f a) (nowa)
fa) ilościowe określenie zapotrzebowania na inwestycje publiczne i, o ile to właściwe, wpływ na budżet wraz z oceną zwrotu gospodarczego środków przewidzianych w krajowych programach reform;
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera f b) (nowa)
fb) analizę wpływu reform i inwestycji uwzględnionych w krajowych programach reform na realizację celów programów stabilności, w tym analizę kosztów i korzyści reform z punktu widzenia budżetu;
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4
4.  Jeżeli cele budżetowe przedstawione we wstępnym planie budżetowym zgodnie z ust. 3 lit. a) i c) lub przewidywania przy założeniu niezmiennego kursu polityki różnią się od celów i przewidywań zawartych w aktualnym programie stabilności, różnice muszą być należycie wyjaśnione.
4.  Jeżeli cele budżetowe przedstawione we wstępnym planie budżetowym zgodnie z ust. 3 lit. a) i ca) lub przewidywania przy założeniu niezmiennego kursu polityki różnią się od celów i przewidywań zawartych w aktualnym programie stabilności, różnice muszą być należycie wyjaśnione.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Średniookresowe plany fiskalne zawierają zaktualizowaną prognozę wydatków wieloletnich jako udziału w PKB dla rządu centralnego i jego najważniejszych składników, a także wieloletnie cele i zobowiązania w zakresie wydatków przeznaczonych na osiągnięcie celów zawartych w unijnej strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5
5.  W przypadku stwierdzenia przez Komisję szczególnie poważnej niezgodności z obowiązkami w zakresie polityki budżetowej określonymi w pakcie stabilności i wzrostu, Komisja w terminie dwóch tygodni od przedstawienia jej wstępnego planu budżetowego zwraca się do danego państwa członkowskiego o przedstawienie skorygowanego wstępnego planu budżetowego. Żądanie takie podaje się do wiadomości publicznej.
5.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 11, określających treść wstępnych planów budżetowych, o których mowa w ust. 1, oraz treść postanowień, o których mowa w ust. 2-4.
Do skorygowanego wstępnego planu budżetowego mają zastosowanie przepisy ust. 2–4.

Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp -1 (nowy)
-1.  W przypadku stwierdzenia przez Komisję szczególnie poważnej niezgodności wstępnego planu budżetowego ze ścieżką dostosowania prowadzącą do średniookresowego celu budżetowego, Komisja może wystąpić z wnioskiem o przedstawienie skorygowanego wstępnego planu budżetowego, po odpowiednich konsultacjach z danym państwem członkowskich i złożeniu przez nie wyjaśnień. Wniosek składany jest w terminie jednego miesiąca od przedstawienia wstępnego planu budżetowego.
Do skorygowanych wstępnych planów budżetowych stosuje się art. 5 ust. 2 i ust. 4.

Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1
1.  Komisja w razie potrzeby przyjmuje opinię w sprawie wstępnego planu budżetowego w terminie do dnia 30 listopada.
1.  Komisja przyjmuje opinię w sprawie wstępnego planu budżetowego każdego państwa członkowskiego nie później niż do dnia 15 listopada.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
2.  Opinię Komisji podaje się do wiadomości publicznej; Komisja przedstawia swoją opinię parlamentowi danego państwa członkowskiego na jego żądanie.
2.  Opinię Komisji, o której mowa w ust. 1, podaje się do wiadomości publicznej i przedstawia Eurogrupie. Na wniosek parlamentu danego państwa członkowskiego lub Parlamentu Europejskiego Komisja przedstawia swoją opinię temu parlamentowi.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3
3.  Komisja dokonuje ogólnej oceny sytuacji budżetowej i perspektyw w całej strefie euro. Ocenę podaje się do wiadomości publicznej.
3.  Komisja dokonuje ogólnej oceny sytuacji budżetowej i perspektyw w całej strefie euro. Ogólna ocena obejmuje testy warunków skrajnych, wskazujące zagrożenie dla stabilności finansów publicznych w razie wystąpienia niekorzystnych warunków finansowych lub budżetowych. W odniesieniu do poszczególnych krajów ocena wskazuje potencjalne efekty zewnętrzne niekorzystne dla stabilności finansów publicznych państw członkowskich, wywoływane przez ich sektor prywatny lub przez inne państwa członkowskie.
Ocenę podaje się do wiadomości publicznej i uwzględnia w następnej rocznej analizie wzrostu gospodarczego. Komisja załącza do oceny szczegółowe podsumowanie wiosennych i jesiennych prognoz dla strefy euro jako całości. Wybrany scenariusz bazowy oceny opisuje się wraz z uzasadnieniem, tworząc go na wyważonych obliczeniach ryzyka związanego ze spadkami i wzrostami, aby rozważyć pełen zakres możliwych wyników. W ocenie ujawnia się metodykę, założenia i istotne parametry leżące u podstaw jej prognoz makroekonomicznych i testów warunków skrajnych, a także ocenę ex-post ubiegłorocznego scenariusza bazowego.

Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4
4.  Eurogrupa omawia opinie Komisji w sprawie krajowych planów budżetowych oraz sytuację budżetową i perspektywy w całej strefie euro na podstawie ogólnej oceny dokonanej przez Komisję zgodnie z ust. 3. Ocenę podaje się do wiadomości publicznej.
4.  Eurogrupa i właściwa komisja Parlamentu Europejskiego omawiają opinie Komisji w sprawie krajowych planów budżetowych oraz sytuację budżetową i perspektywy w całej strefie euro na podstawie ogólnej oceny dokonanej przez Komisję zgodnie z ust. 3. Wynik tej dyskusji podaje się do wiadomości publicznej i uwzględnia w następnym europejskim semestrze, zwłaszcza w rocznej analizie wzrostu gospodarczego.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Na podstawie dyskusji między Eurogrupą a właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego Komisja, w razie potrzeby, aktualizuje swoje szczegółowe zalecenia w ramach rocznej analizy wzrostu gospodarczego, służące wzmocnieniu ogólnych ram makroekonomicznych strefy euro oraz nakreśleniu środków wspierających, przewidywanych w razie niekorzystnego rozwoju sytuacji finansowej, gospodarczej lub budżetowej.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)
Artykuł 6a

Informowanie o emisji długu

1.  Państwa członkowskie informują z wyprzedzeniem i terminowo Komisję Europejską i Eurogrupę o swoich planach emisji długu krajowego.
2.  Forma i treści informacji, o której mowa w ust. 1, jest harmonizowana i ustalana przez Komisję we współpracy z państwami członkowskimi.
3.  Kwestie związane z rocznym planem emisji długu w państwach członkowskich, na przykład zapotrzebowaniem na środki finansowe, odnowieniem niespłaconego długu, nie są podawane do wiadomości publicznej.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział III a (nowy)
Rozdział IIIa

Ustanowienie planu działania w zakresie rozszerzonej koordynacji polityki gospodarczej, instrumentu na rzecz wzrostu oraz ram rozszerzonej emisji długu

Artykuł 6b

Plan działania w zakresie rozszerzonej koordynacji polityki gospodarczej i instrumentu na rzecz wzrostu

1.  Do dnia ...* Komisja przedstawia sprawozdanie ustanawiające plan działania w zakresie obligacji stabilnościowych strefy euro. Przedstawia ona również wniosek dotyczący instrumentu na rzecz trwałego wzrostu strefy euro, który ma na celu uruchomienie około 1% PKB rocznie przez okres dziesięciu lat, w tym zwiększenie kapitału EBI i obligacji na rzecz projektów, które mają być inwestowane w europejską infrastrukturę, w tym badania i technologie. Instrument ten ukierunkowany jest na stworzenie niezbędnych warunków dla trwałego wzrostu w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania unii gospodarczej i monetarnej oraz zabezpieczenia stabilności euro i tym samym trwałej koordynacji dyscypliny budżetowej państw członkowskich.
2.  Działania ustanowione w art. 6c i 6d nie naruszają dalszych działań wdrażanych przed końcem tego okresu.
Artykuł 6c

Koordynacja emisji długu państw członkowskich strefy euro

1.  W celu lepszej koordynacji planowania i plasowania emisji długu publicznego, państwa członkowskie z wyprzedzeniem informują Komisję i Radę o swoich planach emisji długu publicznego.
2.  Państwa członkowskie, których walutą jest euro, dążą do poprawy warunków finansowych swojego długu publicznego poprzez uzgodnienie, na wniosek Komisji, rocznych skoordynowanych ram emisji długu publicznego.
3.  Państwa członkowskie prowadzące współpracę na mocy ust. 2 mogą dodatkowo usprawnić i ustabilizować swoje warunki finansowania na podstawie aktualnych fundamentów gospodarczych i warunków rynkowych oraz zgodnie z metodyką ustanowioną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady.
Artykuł 6d

Europejski Fundusz Amortyzacji Zadłużenia

1.  Jako element pierwszego etapu planu działania, o którym mowa w art. 6a, ustanawia się europejski fundusz amortyzacji zadłużenia (ERF), opierający się na wspólnej odpowiedzialności i rygorystycznej dyscyplinie budżetowej, w celu zmniejszenia nadmiernego zadłużenia w okresie 25 lat dostosowywanym zgodnie z rzeczywistymi wskaźnikami wzrostu. Po tym okresie ERF zostanie zlikwidowany.
2.  Państwa członkowskie, których walutą jest euro i które nie są objęte programem wsparcia lub korygującym:
a) przekazują kwotę długu przekraczającą 60% PKB do ERF w okresie wstępnym trwającym pięć lat;
b) posiadają numeryczne reguły fiskalne, za pomocą których realizują w krajowych procedurach budżetowych swój średniookresowy cel budżetowy, zdefiniowany w art. 2a rozporządzenia (WE) nr 1466/97;
c) wdrażają strategię konsolidacji budżetowej i program reform strukturalnych;
d) wnoszą gwarancje służące odpowiedniemu pokryciu pożyczek udzielonych przez ERF;
e) ograniczają swój deficyt strukturalny w okresie wstępnym, by spełnić regułę budżetową, o której mowa w lit. b).
3.  Komisja zapewnia ustanowienie ERF i bieżące zarządzanie nim, a odnośne szczegóły powinny zostać określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady.
4.  Uczestnictwo w ERF jest otwarte dla pozostałych państw członkowskich od chwili wejścia w życie decyzji Rady Unii Europejskiej, podejmowanej zgodnie z art. 140 ust. 2 TFUE uchylającej ich derogację od przyjęcia euro.
5.  Państwa członkowskie przyjmują w ustawodawstwie krajowym postanowienia w celu zapewnienia likwidacji i zakończenia ERF po maksymalnym okresie 25 lat dostosowywanym zgodnie z rzeczywistymi wskaźnikami wzrostu.
* Dz.U. – należy wstawić datę: miesiąc po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -7 (nowy)
Artykuł -7

Programy partnerstwa gospodarczego

1.  W przypadku podjęcia przez Radę, działającej na mocy art. 126 ust. 6 TFUE, decyzji stwierdzającej istnienie nadmiernego deficytu w państwie członkowskim, dane państwo członkowskie przedstawia Komisji i Radzie program partnerstwa gospodarczego określający działania polityczne i reformy strukturalne niezbędne dla zapewnienia faktycznie trwałej korekty nadmiernego deficytu, w formie szczegółowego opracowania jego krajowego programu reform i programu stabilności oraz przy pełnym uwzględnieniu zaleceń Rady dotyczących wdrażania zintegrowanych wytycznych dla polityki gospodarczej i zatrudnienia w danym państwie członkowskim.
2.  Program partnerstwa gospodarczego jest w pełni zgodny ze strategiami politycznymi, o których mowa w art. 1.
W programie partnerstwa gospodarczego określa się i wybiera paletę konkretnych priorytetów budżetowych służących ustabilizowaniu gospodarki w perspektywie krótkookresowej, wzmocnieniu zrównoważonego wzrostu w perspektywie długookresowej oraz likwidacji strukturalnych słabości w danym państwie członkowskim. Priorytety te mają na celu przywrócenie równowagi konkurencyjności zgodnie ze stworzeniem Europejskiej Wartości Dodanej i są spójne z unijną strategią na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Państwo członkowskie, ściśle współpracując z Komisją, opracowuje sprawozdanie nakreślające wybrane programy i projekty, w tym plan działania na rzecz zidentyfikowania, koncentracji na wstępie oraz mobilizacji środków finansowych, w tym linii kredytowych EBI oraz właściwych unijnych instrumentów finansowych. Sprawozdanie to podlega corocznej aktualizacji.

3.  W razie poważnego pogorszenia koniunktury gospodarczej, jak określono w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97, lub istotnej korekty obniżającej wysokość prognoz, państwo członkowskie przyjmuje zaktualizowaną ścieżkę dostosowania do średniookresowego celu budżetowego, uzgadnianą z Komisją, należycie uwzględniając procykliczne efekty środków konsolidacyjnych. Stosowanie reguły zadłużenia jest dostosowywane w sposób spójny.
4.  Program partnerstwa gospodarczego przedstawia się równolegle ze sprawozdaniami przewidzianymi w art. 3 ust. 4a i w art. 5 ust. 1a rozporządzenia (WE) nr 1467/97.
5.  Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, przyjmuje opinię w sprawie programu partnerstwa gospodarczego.
6.  Jeżeli istnieje plan działań korygujących, zgodny z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1176/2011, środki, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się w tym planie.
7.  Wdrożenie programu i zgodnych z nim corocznych planów budżetowych monitorowane jest przez Komisję i Radę.
8.  Właściwa komisja Parlamentu Europejskiego może zaoferować danemu państwu członkowskiemu i Komisji możliwość udziału w wymianie poglądów. Właściwa komisja Parlamentu Europejskiego może zwrócić się do innych komisji Parlamentu Europejskiego o wzięcie udziału w tej wymianie poglądów.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1
1.  W przypadku podjęcia przez Radę decyzji stwierdzającej istnienie nadmiernego deficytu w państwie członkowskim zgodnie z art. 126 ust. 6 Traktatu, do danego państwa członkowskiego zastosowanie mają ust. 2 do 5 niniejszego artykułu, do czasu uchylenia procedury nadmiernego deficytu.
1.  W celu monitorowania programu partnerstwa, o którym mowa w art. 7 ust. 7, dane państwo członkowskie, na wniosek Komisji, spełnia wymogi określone w ust. 2 do 6 niniejszego artykułu, do czasu uchylenia procedury nadmiernego deficytu.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2
2.  Państwo członkowskie podlegające ściślejszemu monitorowaniu niezwłocznie przeprowadza kompleksową ocenę wykonania budżetu w bieżącym roku dla sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektorów. W ocenie uwzględnia się również zagrożenia finansowe związane z podmiotami będącymi własnością publiczną i z zamówieniami publicznymi, w zakresie, w jakim mogą się one przyczyniać do istnienia nadmiernego deficytu. Wynik takiej oceny zamieszcza się w przedstawianych zgodnie z art. 3 ust. 4a lub art. 5 ust. 1a rozporządzenia (WE) nr 1467/97 sprawozdaniach dotyczących działań podjętych na rzecz korekty nadmiernego deficytu.
2.  Na wniosek Komisji państwo członkowskie przeprowadza kompleksową ocenę wykonania budżetu w bieżącym roku dla sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektorów. W ocenie uwzględnia się również zagrożenia finansowe związane z podmiotami będącymi własnością publiczną i ze zobowiązaniami warunkowymi o potencjalnie istotnym wpływie na sytuację budżetową, jak określono w dyrektywie Rady 2011/85/UE, w zakresie, w jakim mogą się one przyczyniać do istnienia nadmiernego deficytu. Wynik takiej oceny zamieszcza się w przedstawianych zgodnie z art. 3 ust. 4a lub art. 5 ust. 1a rozporządzenia (WE) nr 1467/97 sprawozdaniach dotyczących działań podjętych na rzecz korekty nadmiernego deficytu.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3
3.  Państwo członkowskie regularnie składa Komisji i Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu lub ewentualnemu wyznaczonemu przezeń w tym celu podkomitetowi sprawozdania w odniesieniu do sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektorów dotyczące wykonania budżetu w ciągu bieżącego roku, wpływu na budżet środków dyskrecjonalnych podjętych po stronie wydatków i po stronie dochodów, docelowej wielkości wydatków i dochodów publicznych, jak również zawierające informacje na temat przyjętych środków i na temat charakteru planowanych środków osiągnięcia tych celów. Sprawozdanie podaje się do wiadomości publicznej.
3.  Na wniosek Komisji państwo członkowskie regularnie składa Komisji i Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu sprawozdania w odniesieniu do sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektorów dotyczące wykonania budżetu w ciągu bieżącego roku, wpływu na budżet środków dyskrecjonalnych podjętych po stronie wydatków i po stronie dochodów, docelowej wielkości wydatków i dochodów publicznych, jak również zawierające informacje na temat przyjętych środków i na temat charakteru planowanych środków osiągnięcia tych celów. Sprawozdanie podaje się do wiadomości publicznej.
Komisja określa treść sprawozdania, o którym mowa w niniejszym ustępie.

Komisja określa treść sprawozdania, o którym mowa w niniejszym ustępie.

Właściwa komisja Parlamentu Europejskiego może zaproponować danemu państwu członkowskiemu udział w wymianie poglądów.

Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6 – litera a)
a) w koordynacji z krajowymi najwyższymi organami kontroli przeprowadza kompleksową niezależną kontrolę rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych, mającą na celu ocenę rzetelności, kompletności i ścisłości tych rachunków publicznych na potrzeby procedury nadmiernego deficytu, oraz przedstawia sprawozdanie z tej kontroli; w związku z tym Komisja (Eurostat) ocenia jakość danych przekazanych przez to państwo członkowskie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 679/2010;
a) w koordynacji z krajowymi najwyższymi organami kontroli przeprowadza kompleksową niezależną kontrolę rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych, mającą na celu ocenę rzetelności, kompletności i ścisłości tych rachunków publicznych na potrzeby procedury nadmiernego deficytu, oraz przedstawia sprawozdanie z tej kontroli; w związku z tym Komisja (Eurostat) ocenia jakość danych przekazanych przez to państwo członkowskie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 479/2009, w odniesieniu do jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu;
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2
2.  W przypadku gdy termin skorygowania nadmiernego deficytu jest zagrożony, Komisja kieruje do danego państwa członkowskiego zalecenie w sprawie przyjęcia dalszych środków w ramach czasowych zgodnych z terminem korekty nadmiernego deficytu, o którym mowa w ust. 1. Zalecenie Komisji podaje się do wiadomości publicznej; Komisja przedstawia swoje zalecenie parlamentowi danego państwa członkowskiego na jego żądanie.
2.  W przypadku gdy termin skorygowania nadmiernego deficytu jest zagrożony i w przypadku gdy wynika to z okoliczności będących poza kontrolą danego państwa członkowskiego, Komisja kieruje do danego państwa członkowskiego zalecenie w sprawie sumiennego wdrożenia środków przewidzianych we wstępnych zaleceniach w ramach czasowych zgodnych z terminem korekty nadmiernego deficytu, o którym mowa w ust. 1. Zalecenie Komisji podaje się do wiadomości publicznej; Komisja przedstawia swoje zalecenie parlamentowi danego państwa członkowskiego na jego żądanie.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3
3.  W ramach czasowych określonych w zaleceniu Komisji, o którym mowa w ust. 2, dane państwo członkowskie przedstawia Komisji sprawozdanie ze środków przyjętych w odpowiedzi na to zalecenie, wraz ze sprawozdaniami, o których mowa w art. 7 ust. 3. Sprawozdanie obejmuje wpływ na budżet wszystkich podjętych środków dyskrecjonalnych, docelową wielkość wydatków i dochodów publicznych, informacje na temat przyjętych środków i na temat charakteru planowanych środków osiągnięcia tych celów, jak również informacje na temat innych działań podejmowanych w odpowiedzi na zalecenie Komisji. Sprawozdanie podaje się do wiadomości publicznej.
3.  W ramach czasowych określonych w zaleceniu Komisji, o którym mowa w ust. 2, dane państwo członkowskie przedstawia Komisji dodatkowe sprawozdanie ze środków wdrożonych w odpowiedzi na to zalecenie. Sprawozdanie podaje się do wiadomości publicznej.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -11 (nowy)
Artykuł -11

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Uprawnienie do przyjmowania aktów delegowanych przyznaje się Komisji na warunkach określonych w niniejszym artykule.
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 5, przekazuje się Komisji na okres trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przestrzegania przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem wspomnianego okresu trzech lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5 ust. 5, może w dowolnym momencie zostać cofnięte przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Decyzja o odwołaniu obowiązuje od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.
5.  Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 5 ust. 5 wchodzi w życie wyłącznie w przypadku braku sprzeciwu Parlamentu Europejskiego lub Rady, w terminie dwóch miesięcy od daty zawiadomienia o akcie skierowanego do Parlamentu Europejskiego i Rady lub też jeśli przed upływem tego terminu Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają zgłosić sprzeciwu. Termin ten podlega przedłużeniu o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -11 a (nowy)
Artykuł -11a

Dialog gospodarczy

Aby wzmocnić dialog między instytucjami Unii, w szczególności Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją, oraz aby zapewnić większą przejrzystość i odpowiedzialność, właściwa komisja Parlamentu Europejskiego może zaprosić przewodniczącego Rady, Komisję oraz, w stosownych przypadkach, przewodniczącego Rady Europejskiej lub przewodniczącego Eurogrupy do zjawienia się przed komisją w celu omówienia decyzji podjętych zgodnie z art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 4, art. 7 ust. 5, art. 8 ust. 4 oraz art. 9 ust. 3.

Właściwa komisja Parlamentu Europejskiego może zaproponować możliwość udziału w wymianie poglądów państwu członkowskiemu, którego takie decyzje dotyczą.

Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)
ba) wkładu niniejszego rozporządzenia w realizację unijnej strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Jak najszybciej i nie później niż dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie analizujące wykonalność opcji i przedstawiające propozycje dotyczące ewentualnego planu działania w zakresie wspólnej emisji instrumentów długu publicznego z uwzględnieniem warunków finansowych, fiskalnych i prawnych. Komisja zwraca szczególną uwagę na wykonalność wprowadzenia funduszu amortyzacji zadłużenia, który łączy tymczasową wspólną emisję długu i rygorystyczne przepisy dotyczące korekty fiskalnej.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)
Artykuł 11a

Sprawozdanie Komisji

Do dnia ...* Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, i o ile to konieczne wniosek, określające sposób funkcjonowania koordynacji i uprzedniej dyskusji wśród państw członkowskich dotyczących jakichkolwiek planów istotnej reformy polityki gospodarczej i budżetowej o potencjalnych skutkach ubocznych, formatu takich dyskusji, rodzajów polityki branych pod uwagę i prawdopodobnych politycznych konsekwencji − dla państw członkowskich i w szczególności dla parlamentów krajowych − decyzji wynikających z takiej koordynacji i uprzednich dyskusji.

* Dz.U. – należy wstawić datę: trzy miesiące po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 b (nowy)
Artykuł 11b

Europejski organ ds. zadłużenia

Do dnia ...* Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w razie potrzeby wraz z wnioskiem, oceniające możliwość utworzenia europejskiego urzędu ds. zadłużenia odpowiedzialnego za zarządzanie i koordynację wszelkich kwestii związanych z rocznymi planami emisji długu państw członkowskich, odnowienia niespłaconego długu państw członkowskich i oceny stabilności długu publicznego sektora instytucji rządowych i samorządowych wszystkich państw członkowskich. Sprawozdanie Komisji ocenia również ewentualną coroczną publikację danych dotyczących długu publicznego państw członkowskich i innych wskaźników makroekonomicznych.

* Dz.U. – należy wstawić datę: trzy miesiące po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I (nowy)
Wspólne zasady dla niezależnych instytucji fiskalnych

  Właściwość: bez uszczerbku dla zasad ustanowionych poniżej, charakterystyka niezależnych instytucji fiskalnych powinna być zgodna z ramami prawnymi państw członkowskich oraz z systemem politycznym i administracyjnym. Wybory dotyczące formatu powinny uwzględniać ograniczenia zasobów w mniejszych państwach członkowskich.
  Mandat: mandat niezależnych instytucji fiskalnych powinien być wyraźnie określony w prawodawstwie w celu zapobieżenia nieuzasadnionej ingerencji ze strony organów fiskalnych lub nieuzasadnionego rozszerzenia ich mandatu na niekorzyść uprawnień organów fiskalnych lub prerogatyw parlamentów krajowych.
  Zasoby: zasoby przydzielane niezależnym instytucjom fiskalnym powinny być współmierne do ich mandatu w celu umożliwienia pełnienia go w sposób wiarygodny.
  Odpowiedzialność: należy wprowadzić mechanizmy ustawowe w celu wspierania wzięcia odpowiedniej odpowiedzialności przed władzą ustawodawczą. Sprawozdania i analizy niezależnych instytucji fiskalnych powinny być publikowane i udostępniane nieodpłatnie.
  Kierownictwo: wyższe stanowiska powinny być obsadzane w oparciu o zasługi, doświadczenie i kompetencje techniczne, w szczególności w odniesieniu do procedury budżetowej. Procedura mianowania może obejmować kilka instytucji, np. procedurę zatwierdzenia przez parlament lub procedurę, w której z wielu instytucji wyznaczono jednego lub wielu członków kierownictwa. Długość kadencji członków kierownictwa niezależnych instytucji fiskalnych powinna być wyraźnie określona w przepisach prawnych, nie powinna być odnawialna i najlepiej powinna rozciągać się poza kadencję parlamentarną. Rozwiązanie umowy powinno być ściśle ograniczone do przypadków uznania członków kierownictwa za winnych poważnych uchybień.
  Pracownicy: nabór pracowników niezależnych instytucji fiskalnych powinien być prowadzony w drodze otwartego konkursu stanowisk w oparciu o zasługi i kompetencje techniczne. Warunki zatrudnienia powinny być dostosowane do warunków służby cywilnej.
  Dostęp do informacji, przejrzystość i polityka komunikacji: niezależne instytucje fiskalne powinny z reguły mieć zagwarantowany w przepisach prawnych pełny dostęp do informacji niezbędnych do pełnienia ich mandatu w sposób skuteczny i bez zbędnej zwłoki. Należy również wyraźnie sprecyzować wszelkie ograniczenia tej zasady. Bez uszczerbku dla tych przepisów prawnych, możliwości niezależnych instytucji fiskalnych w zakresie komunikowania się we właściwym czasie poprzez dostępne kanały medialne nie powinny być zakłócane. W przypadku gdy niezależne instytucje fiskalne mają siedzibę w innej instytucji, należy wyraźnie określić, że opinie zobowiązują jedynie niezależne instytucje fiskalne, a nie instytucję goszczącą.

(1) Sprawa została odesłana do komisji zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi (A7-0173/2012).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności