Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0386(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0173/2012

Texte depuse :

A7-0173/2012

Dezbateri :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Voturi :

PV 13/06/2012 - 7.5
CRE 13/06/2012 - 7.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 12/03/2013 - 10.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0243
P7_TA(2013)0070

Texte adoptate
PDF 659kWORD 410k
Miercuri, 13 iunie 2012 - Strasbourg
Monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro ***I
P7_TA(2012)0243A7-0173/2012

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 13 iunie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)
(1a)  Articolul 9 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că, în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea ține seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Pactul de stabilitate și de creștere, mai precis Regulamentul (CE) nr. 1466/97 din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice și Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv, care vizează asigurarea disciplinei bugetare la nivelul Uniunii, stabilește cadrul necesar pentru prevenirea și corectarea deficitelor publice excesive. El a fost consolidat prin Regulamentul nr. …/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice și prin Regulamentul (UE) nr. …./2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1467/97 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv. Regulamentul (CE) nr. …./2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro a adăugat un sistem de mecanisme de punere în aplicare eficace, preventive și progresive, sub formă de sancțiuni financiare pentru statele membre a căror monedă este euro.
(2)  Pactul de stabilitate și de creștere, mai precis Regulamentul (CE) nr. 1466/97 din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice și Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv, care vizează asigurarea disciplinei bugetare la nivelul Uniunii, stabilește cadrul necesar pentru prevenirea și corectarea deficitelor publice excesive. Regulamentele (CE) nr. 1466/97 și 1467/97 au fost modificate, iar Pactul de stabilitate și de creștere a fost consolidat prin Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European și al Consiliului1 și prin Regulamentul (UE) nr. 1177/2011 al Parlamentului European și al Consiliului2. Regulamentul (UE) nr. 1173/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro3 a adăugat un sistem de mecanisme de punere în aplicare eficace, preventive și progresive, sub formă de sancțiuni financiare pentru statele membre a căror monedă este euro. De asemenea, articolul 2-a din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 stabilește elementele care alcătuiesc semestrul european pentru coordonarea politicilor economice.
1JO L 306, 23.11.2011, p. 12.
2JO L 306, 23.11.2011, p. 33.
3JO L 306, 23.11.2011, p. 1.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)
(2a)  În temeiul articolului 2-a din Regulamentul (CE) nr. 1466/97, semestrul european include formularea și supravegherea punerii în aplicare a politicilor economice generale ale statelor membre și ale Uniunii (orientările generale de politică economică) în conformitate cu articolul 121 alineatul (2) din TFUE; elaborarea și examinarea punerii în aplicare a orientărilor privind ocuparea forței de muncă de care statele membre trebuie să țină seama în conformitate cu articolul 148 alineatul (2) din TFUE (orientările privind ocuparea forței de muncă); prezentarea și evaluarea programelor de stabilitate sau de convergență ale statelor membre în conformitate cu respectivul regulament; prezentarea și evaluarea programelor naționale de reformă ale statelor membre care sprijină strategia Uniunii pentru creștere economică și locuri de muncă și sunt stabilite în conformitate cu orientările generale de politică economică, cu orientările privind ocuparea forței de muncă și cu orientările generale adresate statelor membre de către Comisie și de Consiliul European la începutul ciclului anual de supraveghere; măsurile de supraveghere prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice1, menite să prevină și să corecteze dezechilibrele macroeconomice.
1JO L 306, 23.11.2011, p. 25.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Modificările Pactului de stabilitate și de creștere cuprind orientări mai ample, dar includ deopotrivă, pentru statele membre a căror monedă este euro, și stimulente pentru elaborarea și aplicarea unei politici bugetare prudente, în paralel cu evitarea deficitelor publice excesive. Aceste dispoziții au creat un cadru mai solid la nivelul Uniunii pentru supravegherea politicilor economice naționale.
(3)  Modificările Pactului de stabilitate și de creștere cuprind orientări mai ample, dar includ deopotrivă, pentru statele membre a căror monedă este euro, și sancțiuni consolidate și mai automate în cazul în care nu se respectă o politică bugetară prudentă, în paralel cu evitarea deficitelor publice excesive. Aceste dispoziții au creat un cadru mai solid la nivelul Uniunii pentru supravegherea politicilor economice naționale, dar sunt necesare o coordonare mai aprofundată a politicilor economice și stimulente pentru respectarea regulilor.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)
(3a)  Pactul de stabilitate și de creștere revizuit se bazează pe obiectivul unor finanțe publice solide ca mijloc de consolidare a condițiilor pentru stabilitatea prețurilor și pentru o creștere puternică și durabilă bazată pe stabilitate financiară, care să sprijine astfel atingerea obiectivelor Uniunii în materie de creștere economică durabilă și locuri de muncă.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 3b (nou)
(3b)  Consiliul European din 17 iunie 2010 a adoptat o nouă strategie a Uniunii pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă cu scopul de a permite Uniunii să iasă din criză mai puternică și să își orienteze economia către o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, însoțită de un nivel ridicat al ocupării forței de muncă de calitate, al productivității și al coeziunii sociale. Strategia Uniunii pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă conține, de asemenea, obiective în domeniul combaterii sărăciei, al educației, al inovării și al mediului.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 3c (nou)
(3c)  Ar trebui să se acorde atenția cuvenită strategiei Uniunii pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și modului în care aceasta este implementată de statele membre prin programele lor naționale de reformă.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Tratatul permite adoptarea de măsuri specifice în zona euro, în plus față de dispozițiile aplicabile tuturor statelor membre, în vederea asigurării bunei funcționări a uniunii economice și monetare.
(4)  TFUE permite adoptarea de măsuri specifice în zona euro, în plus față de dispozițiile aplicabile tuturor statelor membre, în vederea asigurării bunei funcționări a uniunii economice și monetare și a evitării politicilor statelor membre care pun în pericol funcționarea acesteia. Măsurile specifice prevăzute la articolul 136 din TFUE ar trebui să fie utilizate într-un mod mai activ, atunci când este adecvat și necesar, pentru a se crea condițiile necesare pentru o integrare mai profundă și mai solidă, care ar trebui să fie corelată cu o legitimitate democratică îmbunătățită a uniunii economice și monetare.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)
(4a)  Finanțele publice solide și bugetele echilibrate sunt o condiție necesară pentru stabilitatea economică și financiară, așa cum a demonstrat în mod clar criza datoriilor publice, subliniind necesitatea unor cadre fiscale solide. În plus, deficitele din prezent, împreună cu economiile stagnante, subliniază necesitatea unor reforme, mai degrabă decât pe cea a creșterii cheltuielilor.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 4b (nou)
(4b)  Statele membre ar trebui să se abțină de la adoptarea unor măsuri care ar putea pune în pericol atingerea obiectivelor Uniunii în cadrul uniunii economice și monetare, în special prin practica acumulării de datorii în afara conturilor administrației publice.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Soliditatea finanțelor publice se asigură cel mai bine în faza de planificare, iar erorile flagrante trebuie identificate cât mai curând posibil. Statele membre trebuie să beneficieze nu doar de pe urma stabilirii unor principii directoare și a unor obiective bugetare, ci și a monitorizării sincronizate a politicilor lor bugetare.
(5)  Soliditatea finanțelor publice și coordonarea politicilor economice se asigură cel mai bine în faza de planificare, iar erorile flagrante trebuie identificate cât mai curând posibil. Statele membre ar trebui să beneficieze nu doar de pe urma stabilirii unor principii directoare și a unor obiective bugetare, ci și a monitorizării sincronizate a politicilor lor bugetare și macroeconomice și a emisiunilor de datorie publică. Pentru a îmbunătăți coordonarea planificării emisiunilor de datorie publică, statele membre trebuie să prezinte ex-ante un raport privind planurile lor referitoare la emisiunile de datorie publică.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)
(5a)  Scopul prezentului regulament este de a institui mecanisme suplimentare ale Uniunii pentru coordonarea și supravegherea politicilor bugetare și economice ale statelor membre. Cu toate acestea, ar trebui să se dea dovadă de prudență la toate nivelurile și, din acest motiv, informațiile privind planurile de emisiune de datorie publică, reînnoirea datoriei scadente sau alte operațiuni relevante ale statelor membre nu ar trebui să fie făcute publice și ar trebui să fie utilizate doar în scopuri de coordonare internă. Această prudență este necesară date fiind riscurile la care statele membre se pot expune dacă își prezintă public în prealabil nevoile sale financiare pe piețele financiare.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Stabilirea unui calendar bugetar comun pentru statele membre a căror monedă este euro trebuie să ducă la o mai bună sincronizare a principalilor pași necesari în elaborarea bugetelor naționale, contribuind astfel la eficacitatea Semestrului european pentru coordonarea politicilor bugetare. Adoptarea unui calendar bugetar comun trebuie să permită sinergii mai puternice, facilitând coordonarea politicilor între statele membre a căror monedă este euro, și să garanteze că recomandările Consiliului și ale Comisiei sunt corect integrate în procesul național de adoptare a bugetului.
(6)  Stabilirea unui calendar bugetar comun pentru statele membre a căror monedă este euro ar trebui să ducă la o mai bună sincronizare a principalilor pași necesari în elaborarea bugetelor naționale, contribuind astfel la eficacitatea semestrului european pentru coordonarea politicilor economice și bugetare. Adoptarea unui calendar bugetar comun ar trebui să permită sinergii mai puternice, facilitând coordonarea politicilor între statele membre a căror monedă este euro, și să garanteze că recomandările de politică specifice pentru fiecare țară, programele naționale de reformă și programele de stabilitate și de convergență, precum și recomandările făcute pe baza analizelor dezechilibrelor macroeconomice sunt corect integrate în procesul național de adoptare a bugetului.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)
(6a)  Calendarul pentru planul bugetar comun trebuie să fie coerent cu calendarele bugetare ale statelor membre. În caz contrar, un aviz al Comisiei referitor la proiectul de plan bugetar al unui stat membru riscă să fie lipsit de legitimitate democratică în parlamentul statului membru respectiv.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 6b (nou)
(6b)  În cazul în care bugetul nu este adoptat până la 31 decembrie, așa cum se prevede în prezentul regulament, ar trebui să se aplice proceduri bugetare reversive pentru a se asigura faptul că guvernul își poate îndeplini în continuare sarcinile esențiale.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)   Există dovezi solide care atestă eficacitatea cadrelor bugetare bazate pe reguli în susținerea unor politici bugetare solide și sustenabile. Introducerea unor reguli bugetare naționale care corespund obiectivelor bugetare stabilite la nivelul Uniunii trebuie să fie un element crucial pentru asigurarea respectării Pactului de stabilitate și de creștere. Mai exact, statele membre trebuie să pună în aplicare norme bugetare care să asigure echilibrul structural și care să transpună în legislația națională principiile cadrului bugetar al Uniunii. Această transpunere trebuie să se realizeze prin intermediul unor reguli obligatorii, de preferință cu caracter constituțional, care să demonstreze angajamentul ferm al autorităților naționale în ceea ce privește Pactul de stabilitate și creștere.
(7)   Cadrele bugetare eficace bazate pe reguli pot fi importante în susținerea unor politici bugetare solide și sustenabile. Introducerea unor reguli bugetare naționale care corespund obiectivelor economice și bugetare stabilite la nivelul Uniunii și care includ definiția circumstanțelor excepționale și a recesiunilor economice grave ar trebui să fie un element crucial pentru asigurarea respectării durabile a Pactului de stabilitate și de creștere. Mai exact, statele membre ar trebui să pună în aplicare un mecanism care să poată fie declanșat în cazul unei abateri semnificative de la obiectivul bugetar pe termen mediu sau de la traiectoria de ajustare către acesta, vizând asigurarea unei reveniri rapide la obiectivul pe termen mediu. Este esențial ca aceste reguli să acopere administrația publică în ansamblu și să aibă caracter obligatoriu sau ca respectarea lor să fie garantată în alt mod în întregime în cadrul proceselor bugetare naționale.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)
(7a)  Gradul de îndatorare al statelor membre din Uniune este o problemă majoră care ar trebui să fie rezolvată, dacă se dorește ca economia să revină la o creștere stabilă și solidă pe termen scurt și lung. Va fi nevoie de o perioadă semnificativă pentru ca nivelul mediu de îndatorare în rândul statelor membre să revină la traiectoria de 60 % prevăzută în Pactul de stabilitate și de creștere. Îndeplinirea obiectivelor bugetare pe termen mediu este o condiție prealabilă fundamentală în acest sens, în timp ce devierea de la acestea ar putea declanșa creșterea ratelor dobânzilor, amenințând astfel creșterea și redresarea economică.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Previziunile macroeconomice și bugetare nerealiste și părtinitoare pot înfrâna considerabil eficacitatea planificării bugetare și, prin urmare, pot îngreuna respectarea disciplinei bugetare. Previziuni macroeconomice obiective și realiste pot fi furnizate de organisme independente.
(8)  Previziunile macroeconomice și bugetare nerealiste și părtinitoare pot înfrâna considerabil eficacitatea planificării bugetare și, prin urmare, pot îngreuna respectarea disciplinei bugetare. Previziuni macroeconomice obiective și realiste pot fi furnizate de organisme independente și competente din punct de vedere tehnic care dispun de o autonomie funcțională în raport cu autoritățile bugetare ale statelor membre și care îndeplinesc o serie de cerințe minime, așa cum sunt stabilite în anexa I, odată ce comparabilitatea și coerența acestor previziuni vor fi fost stabilite.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Această supraveghere care devine treptat din ce în ce mai strictă va veni în completarea dispozițiilor Pactului de stabilitate și de creștere și va consolida supravegherea disciplinei bugetare în statele membre a căror monedă este euro. O procedură de monitorizare din ce în ce mai severă trebuie să contribuie la îmbunătățirea rezultatelor bugetare, în beneficiul tuturor statelor membre a căror monedă este euro. În cadrul unei astfel de proceduri, o monitorizare mai atentă este deosebit de importantă pentru statele membre care fac obiectul unei proceduri de deficit excesiv.
(9)  Această supraveghere și această coordonare care devin treptat din ce în ce mai stricte vor veni în completarea semestrului european pentru coordonarea politicilor economice și a dispozițiilor Pactului de stabilitate și de creștere și vor consolida supravegherea solidității bugetare și macrofinanciare și a convergenței economice în statele membre a căror monedă este euro. O procedură de monitorizare din ce în ce mai severă ar trebui să contribuie la îmbunătățirea rezultatelor bugetare și economice, în beneficiul tuturor statelor membre a căror monedă este euro, fără să creeze o birocrație inutilă. În cadrul unei astfel de proceduri, o monitorizare mai atentă este deosebit de importantă pentru statele membre care fac obiectul unei proceduri de deficit excesiv.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)   După cum a demonstrat criza datoriilor suverane, în contextul căreia s-a impus utilizarea unor mecanisme comune de protecție financiară, statele membre a căror monedă este euro sunt afectate laolaltă de efectele depropagare ale politicilor lor bugetare. Fiecare stat membru a cărui monedă este euro trebuie să se consulte cu Comisia și cu celelalte state membre a căror monedă este euro înainte de a adopta planuri majore de reformă a politicilor bugetare cu potențiale efecte de propagare, în așa fel încât să ofere posibilitatea unei evaluări a impactului posibil pentru zona euro în ansamblu. Aceste state trebuie să-și considerare planurile bugetare ca fiind chestiuni de interes comun și să le prezinte spre monitorizare Comisiei înainte ca acestea să devină obligatorii. Comisia trebuie să fie, dacă este cazul, în măsură să adopte un aviz cu privire la proiectul de plan bugetar, pe care statul membru și în special autoritățile bugetare să fie invitate să-l ia în considerare în procesul de adoptare a legii bugetului. Un astfel de aviz trebuie să garanteze că orientările Uniunii cu privire la politicile bugetare sunt integrate corespunzător în planurile bugetare naționale. În mod concret, acest aviz trebuie să includă o evaluare care să stabilească dacă planurile bugetare dau sau nu curs în mod adecvat recomandărilor emise în contextul Semestrului european în domeniul bugetar. Comisia trebuie să fie pregătită să prezinte acest aviz parlamentului din statul membru în cauză, la solicitarea acestuia. Evaluarea trebuie să stabilească și măsura în care acest aviz a fost luat în considerare, dacă și când se îndeplinesc condițiile necesare, conducând la decizia de a aplica statului membru în cauză procedura de deficit excesiv, caz în care absența măsurilor de follow-up la recomandările inițiale ale Comisiei se consideră a fi un factor agravant. De asemenea, pe baza evaluării globale a planurilor de către Comisie, Eurogrupul trebuie să analizeze situația bugetară și perspectivele zonei euro.
(10)  Statele membre a căror monedă este euro generează efectecolaterale ale politicilor lor bugetare și macroeconomice sau sunt afectate de acestea. Prin urmare, efectele de propagare ar trebui să fie identificate și abordate în cadrul procedurilor de supraveghere specifice fiecărei țări, precum și în cadrul evaluării generale a situației bugetare și a perspectivelor din zona euro în ansamblu. Evaluarea ar trebui să identifice, de la țară la țară, posibilele efecte colaterale negative asupra sustenabilității finanțelor publice ale statelor membre generate de sectoarele lor private sau de alte state membre. Criza datoriei publice a dezvăluit, de asemenea, legăturile reciproce existente între datoria publică, stabilitatea financiară și solvabilitatea bancară. Fiecare stat membru a cărui monedă este euro ar trebui să se consulte cu Comisia și cu celelalte state membre a căror monedă este euro înainte de a adopta planuri majore de reformă a politicilor bugetare și economice cu potențiale efecte colaterale, în așa fel încât să ofere posibilitatea unei evaluări a impactului posibil pentru zona euro în ansamblu. Aceste state ar trebui să își considere planurile bugetare și economice ca fiind chestiuni de interes comun și să le prezinte spre monitorizare Comisiei înainte ca acestea să devină obligatorii. Comisia ar trebui să fie în măsură să adopte, cât mai curând posibil și nu mai târziu de data de 15 noiembrie, un aviz cu privire la proiectul de plan bugetar, pe care statul membru să fie invitat să-l ia în considerare în procesul de adoptare a legii bugetului. Un astfel de aviz ar trebui să garanteze că orientările Uniunii cu privire la politicile bugetare și economice sunt integrate corespunzător în planurile bugetare naționale. În mod concret, acest aviz ar trebui să includă o evaluare care să stabilească dacă planurile bugetare dau sau nu curs în mod adecvat recomandărilor emise în contextul semestrului european în domeniul bugetar și în cel economic (recomandări de politică specifice pentru fiecare țară). În același context, Comisia ar trebui să se asigure că angajamentele asumate de statele membre în cadrul programelor lor naționale de reformă și al programelor de parteneriat economic, precum și orice recomandări ale Consiliului făcute în cadrul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice sunt luate în considerare în mod corespunzător în proiectul de buget național. Comisiaar trebui să fie pregătită să prezinte acest aviz parlamentului din statul membru în cauză, la solicitarea acestuia. Evaluarea ar trebui să stabilească și măsura în care acest aviz a fost luat în considerare, dacă și când se îndeplinesc condițiile necesare, conducând la decizia de a aplica statului membru în cauză procedura de deficit excesiv, caz în care absența măsurilor de follow-up la recomandările inițiale ale Comisiei se consideră a fi un factor agravant. De asemenea, pe baza evaluării globale a planurilor de către Comisie, Eurogrupul și Parlamentul Europeanar trebui să analizeze situația bugetară și perspectivele zonei euro.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)
(10a)  În cazul unei abateri deosebit de grave a proiectului de plan bugetar de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu, Comisia ar trebui să solicite în avizul său referitor la proiectul de plan bugetar, după consultarea cu statul membru în cauză, un proiect de plan bugetar revizuit în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. Se va proceda astfel în special în cazul în care punerea în aplicare a planului bugetar inițial ar pune în pericol stabilitatea financiară a statului membru în cauză sau ar risca să prejudicieze buna funcționare a uniunii economice și monetare sau în cazul în care punerea în aplicare a planului bugetar inițial ar atrage după sine încălcarea evidentă și gravă a recomandărilor formulate de către Consiliu în temeiul Pactului de stabilitate și de creștere.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 10b (nou)
(10b)  În contextul unei coordonări îmbunătățite și al unor discuții ex-ante între statele membre cu privire la orice planuri importante de reformă a politicii economice și bugetare care ar putea avea efecte de propagare, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport și, dacă este necesar, o propunere care să conțină un plan detaliat privind modul în care va funcționa o astfel de coordonare și se vor desfășura discuțiile ex-ante, formatul coordonării și al discuțiilor, politicile avute în vedere și consecințele politice probabile pentru statele membre și, în special, pentru parlamentele naționale ale deciziilor care pot rezulta în urma unei astfel de coordonări și a discuțiilor ex-ante. Avizul respectiv al Comisiei ar trebui, cel puțin, să garanteze integrarea coordonării în cadrul semestrului european.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 10c (nou)
(10c)  În plus, consolidarea guvernanței economice ar trebui să includă o implicare mai îndeaproape și în timp util a Parlamentului European și a parlamentelor naționale. Deși recunoaște că omologii Parlamentului European în cadrul dialogului sunt instituțiile relevante ale Uniunii și reprezentanții acestora, comisia competentă a Parlamentului European poate oferi posibilitatea de a participa la un schimb de opinii statului membru vizat de o decizie a Consiliului de constituire a unui depozit purtător de dobândă sau de impunere a unei amenzi anuale în conformitate cu prezentul regulament. Participarea statelor membre la astfel de schimburi de opinii este voluntară.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Statele membre a căror monedă este euro și care fac obiectul unei proceduri de deficit excesiv trebuie să fie monitorizate mai atent pentru a se asigura corectarea integrală și la timp a deficitului excesiv. O monitorizare mai strictă trebuie să asigure corectarea din timp a oricăror devieri de la recomandările Consiliului privind corectarea deficitului excesiv. Această monitorizare trebuie să vină în completarea dispozițiilor stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1467/97. Modalitățile de realizare a acestei monitorizări mai stricte trebuie adaptate în funcție de stadiul procedurii aplicate statului membru respectiv, în conformitate cu articolul 126 din tratat.
(11)  Statele membre a căror monedă este euro și care fac obiectul unei proceduri de deficit excesiv ar trebui să fie monitorizate mai atent pentru a se asigura corectarea coerentă, durabilă și la timp a deficitului excesiv. O monitorizare mai strictă ar trebui să asigure prevenirea și corectarea din timp a oricăror devieri de la recomandările Consiliului privind corectarea deficitului excesiv sau de la recomandările specifice pentru fiecare țară. Această monitorizare ar trebui să vină în completarea dispozițiilor stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1467/97. Modalitățile de realizare a acestei monitorizări mai stricte ar trebui adaptate în funcție de stadiul procedurii aplicate statului membru respectiv, în conformitate cu articolul 126 din TFUE. Statele membre care fac obiectul unei proceduri de deficit excesiv ar trebui să prezinte un program de parteneriat economic care să includă o descriere detaliată a reformelor structurale. Este esențial ca aceste reforme structurale să fie concepute și implementate pentru a asigura corectarea efectivă și durabilă a deficitelor excesive. După caz, partenerii sociali ar trebui să fie implicați în conformitate cu legile și practicile naționale.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Monitorizarea mai strictă a statelor membre care fac obiectul unei proceduri de deficit excesiv trebuie să permită identificarea riscurilor legate de respectarea termenului de corectare a deficitului excesiv de către statele membre respective. În cazul în care sunt identificate astfel de riscuri, Comisia trebuie să emită recomandări adresate statelor membre respective privind măsurile care trebuie luate într-un anumit interval de timp. Recomandările trebuie prezentate parlamentelor statelor membre în cauză la solicitarea acestora. Această evaluare trebuie să permită combaterea rapidă a oricăror evoluții de natură să pericliteze corectarea deficitului excesiv în intervalul stabilit. Evaluarea respectării recomandărilor Comisiei trebuie să facă parte din evaluarea continuă realizată de Comisie cu privire la acțiunile întreprinse în vederea corectării deficitului excesiv. Atunci când decide dacă s-au întreprins acțiuni eficiente pentru corectarea deficitului excesiv, Consiliul trebuie să își formuleze decizia ținând cont și de respectarea sau nerespectarea recomandărilor Comisiei de către statele membre vizate.
(12)   Este esențial ca monitorizarea mai strictă a statelor membre care fac obiectul unei proceduri de deficit excesiv să aibă loc în contextul unui program de parteneriat economic. În acest context, Comisia ar trebui să invite statele membre respective să realizeze o evaluare detaliată a execuției bugetare pe tot parcursul anului pentru administrația publică și subsectoarele acesteia și să transmită cu regularitate Comisiei și Comitetului economic și financiar, pentru administrația publică și subsectoarele acesteia, rapoarte cu privire la execuția bugetară de pe tot parcursul anului, la impactul bugetar al măsurilor discreționare luate atât pe partea de cheltuieli, cât și pe partea de venituri, la obiectivele în materie de venituri și cheltuieli publice, precum și informații cu privire la măsurile adoptate și la natura măsurilor preconizate pentru atingerea obiectivelor.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)
(12a)  Pentru a asigura buna funcționare a uniunii economice și monetare și respectarea disciplinei bugetare, este esențial să se protejeze stabilitatea zonei euro în ansamblu și, prin urmare, să se consolideze eficiența și rezistența sistemului financiar al zonei euro la șocuri negative, să se abordeze constrângerile legate de lichidități, precum și externalitățile negative legate de fragmentarea piețelor de obligațiuni suverane, și să se reducă costurile de finanțare marginale pentru statele membre care se confruntă cu presiuni de finanțare. În acest scop, este necesar să se adopte o foaie de parcurs privind instrumentele comune de datorie publică din zona euro, incluzând instituirea unui cadru consolidat de coordonare a politicilor economice. Ca un prim pas în direcția emisiunilor comune și coordonate de instrumente de datorie publică din zona euro, este esențial să fie înființat un fond de rambursare, pentru o perioadă de aproximativ 25 de ani, și să fie asigurată coordonarea emisiunilor de datorie publică ale statelor membre din zona euro. Acest prim pas nu trebuie să aducă atingerii implementării de măsuri ulterioare în cadrul foii de parcurs înainte de expirarea perioadei respective.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 12b (nou)
(12b)  În aplicarea prezentului regulament, Consiliul și Comisia ar trebui să respecte pe deplin rolul partenerilor sociali, precum și diferențele dintre sistemele naționale, cum ar fi sistemele legate de formarea salariilor.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Pentru a îmbunătăți dialogul dintre instituțiile Uniunii, mai precis Parlamentul European, Consiliul și Comisia, precum și pentru a asigura o mai mare transparență și mai multă responsabilitate, comisia competentă din cadrul Parlamentului European poate oferi statelor membre vizate de recomandările Comisiei Europene posibilitatea de a participa la schimburi de opinii,
(13)  Pentru a îmbunătăți dialogul dintre instituțiile Uniunii, mai precis dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie, precum și pentru a asigura o mai mare transparență și mai multă responsabilitate, comisia competentă din cadrul Parlamentului European poate oferi statelor membre vizate de recomandările Comisiei Europene posibilitatea de a participa la schimburi de opinii. De asemenea, ar trebui să se prevadă norme care să consolideze responsabilitatea, transparența și controlul bugetar și, într-un sens mai larg, supravegherea și coordonarea politicilor economice din zona euro, în conformitate cu principiile democratice. În acest sens, ar trebui să fie prevăzute dispoziții specifice, în conformitate cu practicile naționale, pentru implicarea parlamentelor naționale, a partenerilor sociali și a organizațiilor societății civile.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)
(13a)  Planurile bugetare și reformele structurale ar trebui să fie compatibile cu protecția drepturilor sociale și să evite exacerbarea inegalităților. Prin urmare, disciplina bugetară nu ar trebui să fie pusă în aplicare în detrimentul mijloacelor pe termen mediu și lung necesare pentru transformarea durabilă și ecologică a economiei în conformitate cu strategia Uniunii pentru creștere și ocuparea forței de muncă și cu obiectivele stabilite pentru anul 2050 în materie de combatere a schimbărilor climatice.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 13b (nou)
(13b)  Politica fiscală joacă un rol esențial în îmbunătățirea eficacității și a echității planurilor bugetare, contribuind totodată la o creștere durabilă. La nivel național și la nivelul Uniunii ar trebui să se adopte rapid un set cuprinzător de măsuri și inițiative legislative, cum ar fi taxa europeană pe tranzacțiile financiare și baza de impozitare consolidată comună pentru corporații, pentru a elimina excepțiile nejustificate, a extinde baza de impozitare, a îmbunătăți eficiența colectării impozitelor, a combate evaziunea fiscală și a aplica în mod cuprinzător principiul „poluatorul plătește”.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  Prezentul regulament stabilește dispoziții pentru îmbunătățirea monitorizării politicilor bugetare în zona euro prin:
(1)  Prezentul regulament stabilește dispoziții pentru îmbunătățirea monitorizării politicilor bugetare și economice și un cadru consolidat de coordonare a politicilor economice în zona euro prin:
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
(aa) completarea procedurii de prevenire și de corectare a dezechilibrelor macroeconomice excesive, stabilită în Regulamentul (UE) nr. 1174/2011;
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
(ca) garantarea compatibilității dintre politicile bugetare și procedura de prevenire și de corectare a dezechilibrelor macroeconomice excesive, stabilită în Regulamentul (UE) nr. 1174/2011, printr-o monitorizare mai strictă a programelor naționale de reformă ale statelor membre și a oricăror programe de parteneriat economic, în vederea asigurării unei respectări a normelor și a unei convergențe durabile în cadrul zonei euro.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 (nou)
1a.  Regulamentul se aplică în deplină conformitate cu articolul 152 din TFUE, iar recomandările adoptate în temeiul prezentului regulament respectă pe deplin practicile și sistemele de formare a salariilor. Aplicarea prezentului regulament și a recomandărilor menționate respectă articolul 28 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și, în consecință, nu afectează dreptul de a negocia, de a încheia și de a aplica contracte colective și de a recurge la acțiuni colective în conformitate cu legislația și practicile naționale.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1
(1) „consiliu bugetar independent” înseamnă un organism care are autonomie funcțională față de autoritățile bugetare ale statelor membre și care se ocupă de monitorizarea punerii în aplicare a normelor bugetare naționale;
(1) „consiliu bugetar” înseamnă un organism independent și competent din punct de vedere tehnic care are autonomie funcțională față de autoritățile bugetare ale statelor membre și care se ocupă de monitorizarea punerii în aplicare a normelor bugetare naționale;
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2
(2) „previziuni macroeconomice independente” înseamnă previziunile macroeconomice și/sau prognozele bugetare formulate de un organism independent sau un organism care dispune de autonomie funcțională față de autoritățile bugetare ale statului membru;
(2) „previziuni macroeconomice independente” înseamnă previziunile macroeconomice formulate sau aprobate de un organism independent și competent din punct de vedere tehnic care dispune de autonomie funcțională față de autoritățile bugetare ale statului membru și care respectă cerințele minime stabilite în anexa I. Comisia asigură comparabilitatea și coerența previziunilor independente între statele membre.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5
(5) „public” și 'deficit' au sensul prevăzut la articolul 2 din Protocolul (nr. 12) privind procedura aplicabilă deficitelor excesive, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
(5) „public”, 'deficit„ și ”datorie„ au sensul prevăzut la articolul 2 din Protocolul (nr. 12) privind procedura aplicabilă deficitelor excesive, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la TFUE;
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5a (nou)
(5a)  „Pactul de stabilitate și de creștere” înseamnă sistemul de supraveghere multilaterală stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1466/97 și procedura de evitare a deficitului excesiv în statele membre, stabilită la articolul 126 din TFUE și în Regulamentul (CE) nr. 1467/97;
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5b (nou)
(5b) „abatere deosebit de gravă de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu” înseamnă o deviere a cifrelor prezentate în proiectul de buget de cel puțin 1% din PIB într-un singur an sau de cel puțin 0,5% din PIB ca medie anuală pe parcursul a doi ani consecutivi, care nu poate fi justificată de circumstanțe excepționale sau o recesiune economică gravă, după ce se iau în considerare factorii de atenuare și efectele de propagare definite de Regulamentul (CE) nr. 1467/97 și de Regulamentul (UE) nr. 1176/2011.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)
(2a)  Aplicarea prezentului regulament nu aduce atingere articolului 9 din TFUE.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Capitolul Ia (nou)
Capitolul Ia

Coordonarea politicilor economice

Articolul 2a

Calendarul semestrului european pentru coordonarea politicilor economice vizat la articolul 2-a din Regulamentul (CE) nr. 1466/97

(1)  Procedurile bugetare ale statelor membre sunt coerente cu cadrul semestrului european, în conformitate cu un ciclu anual care include:
(a) orientările de politică pe care Consiliul European de primăvară le adresează fiecărui stat membru, pe baza analizei anuale a creșterii, inclusiv proiectul de raport comun al Comisiei privind ocuparea forței de muncă și rapoartele anuale elaborate în temeiul articolului 3 din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011; aceste orientări de politică ghidează statele membre în redactarea programelor lor naționale de reformă și a programelor lor de stabilitate sau de convergență, care trebuie prezentate de statele membre în luna aprilie în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) și cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1466/97;
(b) aprobarea de către Consiliul European de vară a recomandărilor de politică specifice pentru fiecare țară, în conformitate cu avizele Comisiei privind caracterul adecvat al programelor naționale de reformă și al programelor de stabilitate sau de convergență ale statelor membre prezentate în conformitate cu articolele 121 și 148 din TFUE.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Capitolul 2 – titlu
Dispoziții bugetare comune

Dispoziții bugetare comune și cerințe de informare cu privire la emisiunile de titluri de datorie publică

Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
(1)  Statele membre își fac publice anual, până cel târziu la data de 15 aprilie, planurile bugetare pe termen mediu în conformitate cu cadrul bugetar pe termen mediu, pe baza unor previziuni macroeconomice independente, precum și programele de stabilitate.
(1)   În contextul semestrului european, statele membre își fac publice anual, de preferință până la data de 15 aprilie, dar nu mai târziu de 30 aprilie, planurile bugetare naționale pe termen mediu în conformitate cu cadrul bugetar pe termen mediu, pe baza unor previziuni macroeconomice independente și credibile. Aceste planuri sunt prezentate împreună cu programele naționale de reformă și programele de stabilitate sau de convergență și sunt pe deplin coerente cu orientările de politică bazate pe analiza anuală a creșterii și pe rapoartele anuale elaborate în temeiul articolului 3 din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3
(3)  Legile bugetare ale administrațiilor publice se adoptată și se fac publice anual, până cel târziu la data de 31 decembrie.
(3)  Legile bugetare ale administrațiilor publice se adoptată și se fac publice anual, până cel târziu la data de 31 decembrie. Statele membre introduc proceduri bugetare reversibile care urmează a fi aplicate în cazurile justificate în mod obiectiv care scapă controlului administrației statelor membre, bugetul nu este adoptat sau convenit și nu este făcut public până la 31 decembrie.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
(1)  Statele membre dispun de norme bugetare numerice privind soldul bugetar care pun în aplicare în cadrul proceselor bugetare naționale obiectivele bugetare pe termen mediu, astfel cum sunt definite la articolul 2a din Regulamentul (CE) nr. 1466/97. Aceste norme se referă la administrația publică în ansamblu și au caracter obligatoriu, de preferință constituțional.
(1)  Statele membre dispun de norme bugetare numerice care pun în aplicare în cadrul proceselor bugetare naționale obiectivele bugetare pe termen mediu, astfel cum sunt definite la articolul 2a din Regulamentul (CE) nr. 1466/97, iar respectivele norme includ și definiția circumstanțelor extraordinare și a recesiunilor economice grave care pot duce la o deviere temporară de la obiectivul bugetar pe termen mediu sau de la traiectoria de ajustare destinată atingerii acestui obiectiv, cu condiția ca o astfel de abatere să nu pună în pericol sustenabilitatea fiscală pe termen mediu, după cum se prevede la articolele 5 și 6 din regulamentul (CE) nr. 1466/97. Respectivele norme ar trebui să prevadă un mecanism care să poată fie declanșat în cazul unei devieri semnificative de la obiectivul bugetar pe termen mediu sau de la traiectoria de ajustare către acesta, vizând asigurarea unei reveniri rapide la obiectivul pe termen mediu. Aceste norme se referă la administrația publică în ansamblu și au caracter obligatoriu sau de alt fel, prin care se garantează respectarea lor integrală pe tot parcursul procedurilor bugetare naționale.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2
(2)  Statele membre instituie un consiliu bugetar independent pentru monitorizarea punerii în aplicare a normelor bugetare naționale menționate la alineatul (1).
(2)  Statele membre instituie un consiliu bugetar pentru monitorizarea punerii în aplicare a normelor bugetare naționale, prin controale ex-ante și ex-post, conform cerințelor minime prevăzute în anexa I.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1
(1)  Statele membre prezintă anual Comisiei și Eurogrupului un proiect de plan bugetar pentru anul următor, până cel târziu la data de 15 octombrie.
(1)  Statele membre prezintă anual Comisiei și Eurogrupului un proiect de plan bugetar pentru anul următor, până cel târziu la data de 1 octombrie, ținând seama de recomandările de politică specifice pentru fiecare țară adresate de Consiliul European de vară și de orice alte recomandări adresate statelor membre în contextul Pactului de stabilitate și de creștere sau al procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, stabilită în Regulamentele (UE) nr. 1174/2011 și (UE) nr. 1176/2011.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2
(2)   Simultan, proiectul de plan bugetar trebuie să fie făcut public.
(2)  Proiectul de plan bugetar, astfel cum este prevăzut în prezentul articol, este făcut public atunci când este înaintat Comisiei.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera b
(b) proiecțiile pentru cheltuieli și venituri în condițiile menținerii politicilor curente, ca procent din PIB, pentru administrația publică și principalele lor componente.;
(b) proiecțiile pentru cheltuieli și venituri în condițiile menținerii politicilor curente, ca procent din PIB, pentru administrația publică și principalele lor componente, aceste proiecții acoperă atât cheltuielile curente, cât și cheltuielile de investiții și, în acest scop, se stabilesc obiective bugetare clare pentru cheltuielile curente și cele de investiții și, în cazul cheltuielilor de investiții, se publică o evaluare a rentabilității economice a acestora.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera ca (nouă)
(ca) detalii cu privire la cheltuielile legate direct de atingerea obiectivelor strategiei pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă a Uniunii (inclusiv investiții publice), precum și detalii privind legătura cu atingerea obiectivelor bugetare pe termen lung, precum și o evaluare a impactului social al măsurilor prevăzute în planul bugetar;
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera d
(d) o descriere detaliată și o cuantificare bine documentată a măsurilor care trebuie să fie incluse în buget pentru anul următor, în vederea reducerii decalajului dintre obiectivele menționate la litera (c) și previziuni, în condițiile menținerii politicilor menționate la litera (b). Descrierea poate fi mai puțin detaliată pentru măsurile al căror impact bugetar este estimat la mai puțin de 0,1% din PIB. Trebuie să se acorde o atenție deosebită planurilor majore de reformă a politicilor bugetare cu potențiale efecte de contagiune pentru alte state membre a căror monedă este euro;
(d) o descriere detaliată și o cuantificare bine documentată a măsurilor care trebuie să fie incluse în buget pentru anul următor, în vederea reducerii decalajului dintre obiectivele menționate la literele (c) și (ca) și proiecțiile formulate, în conformitate cu litera (b), în condițiile menținerii politicilor curente. Descrierea poate fi mai puțin detaliată pentru măsurile al căror impact bugetar este estimat la mai puțin de 0,1% din PIB. Trebuie să se acorde o atenție deosebită și explicită planurilor majore de reformă a politicilor bugetare cu potențiale efecte colaterale pentru alte state membre a căror monedă este euro;
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera e
(e) principalele ipoteze cu privire la evoluțiile economice așteptate și la variabilele economice importante care sunt relevante pentru atingerea obiectivelor bugetare. Aceste ipoteze trebuie să se bazeze pe previziuni macroeconomice independente referitoare la creștere;
(e) principalele ipoteze cu privire la evoluțiile economice așteptate și la variabilele economice importante care sunt relevante pentru atingerea obiectivelor bugetare stabilite în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2011/85/UE; Previziunile macroeconomice și bugetare includ o estimare impactului preconizat asupra producției potențiale și a efectelor macroeconomice multiplicatoare. Metodologia, modelele economice și econometrice de bază și ipotezele, precum și orice alt parametru relevant care stă la baza unei previziuni macroeconomice independente se anexează la planurile fiscale anuale pe termen mediu.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera f
(f) acolo unde este cazul, indicații suplimentare privind modul în care se va da curs recomandărilor în vigoare adresate statului membru în cauză, în conformitate cu articolul 121 din tratat în domeniul bugetar.
(f) acolo unde este cazul, indicații suplimentare, în conformitate cu literele (a)-(ca), privind modul în care se va da curs recomandărilor în vigoare adresate statului membru în cauză, în conformitate cu articolele 121 și 148 din TFUE.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera fa (nouă)
(fa) cuantificarea necesităților în materie de investiții publice și, după caz, a impactului bugetar al măsurilor prevăzute în programele naționale de reformă, precum și o evaluare a rentabilității economice a acestor măsuri.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera fb (nouă)
(fb) o analiză a contribuțiilor aduse de reformele și investițiile incluse în programele naționale de reformă la atingerea obiectivelor programelor de stabilitate, inclusiv o analiză costuri-beneficii din punct de vedere bugetar a reformelor.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4
(4)  În cazul în care obiectivele bugetare indicate în proiectul de plan bugetar, în conformitate cu literele (a) și (c) de la alineatul (3), sau proiecțiile formulate în condițiile menținerii politicilor diferă de cele incluse în cea mai recentă actualizare a programului de stabilitate, diferențele trebuie explicate corespunzător.
(4)  În cazul în care obiectivele bugetare indicate în proiectul de plan bugetar, în conformitate cu literele (a) și (ca) de la alineatul (3), sau proiecțiile formulate în condițiile menținerii politicilor diferă de cele incluse în cea mai recentă actualizare a programului de stabilitate, diferențele trebuie explicate corespunzător.
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4a (nou)
(4a)  Planurile fiscale pe termen mediu conțin o proiecție actualizată a cheltuielilor multianuale exprimate ca procente din PIB pentru administrațiile publice și principalele lor componente, precum și obiectivele și angajamentele multianuale privind cheltuielile în vederea atingerii obiectivelor incluse în strategia Uniunii pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă.
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5
(5)  În cazul în care constată abateri deosebit de grave de la obligațiile de politică bugetară prevăzute de Pactul de stabilitate și creștere, Comisia solicită, în termen de două săptămâni de la prezentarea proiectului de plan bugetar, un proiect de plan bugetar revizuit din partea statului membru în cauză. Această solicitare trebuie să fie comunicată public.
(5)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul -11, în care să precizeze conținutul proiectului de plan bugetar la care se face referire la alineatul (1), precum și conținutul prevederilor menționate la alineatele (2)-(4).
În cazul revizuirii proiectului de plan bugetar se aplică alineatele (2) - (4).

Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul -1 (nou)
(-1)  În cazul în care constată o abatere deosebit de gravă a proiectului de plan bugetar de la traiectoria de ajustare destinată atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu, Comisia poate solicita un proiect de plan bugetar revizuit, în urma unor consultări corespunzătoare cu statele membre și după ce acestea au avut posibilitatea de a oferi justificări. Această solicitare este înaintată în termen de cel mult o lună de la prezentarea proiectului de plan bugetar.
Articolul 5 alineatele (2) și (4) se aplică proiectelor de planuri bugetare revizuite.

Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1
(1)  Comisia adoptă, dacă este necesar, un aviz cu privire la proiectul de plan bugetar până la data de 30 noiembrie.
(1)  Comisia adoptă un aviz cu privire la proiectul de plan bugetar al fiecărui stat membru până la data de 15 noiembrie.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2
(2)  Avizul Comisiei trebuie să fie făcut public și, la cererea parlamentului din statul membru în cauză, trebuie să fie prezentat de Comisie parlamentului respectiv.
(2)  Avizul Comisiei menționat la alineatul (1) se publică și se prezintă Eurogrupului. La cererea parlamentului din statul membru în cauză sau a Parlamentului European, acesta este prezentat de Comisie parlamentului respectiv.
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
(3)  Comisia efectuează o evaluare generală a situației și a perspectivelor bugetare pentru zona euro în ansamblu. Această evaluare se publică.
(3)  Comisia efectuează o evaluare generală a situației și a perspectivelor bugetare pentru zona euro în ansamblu. Evaluarea generală include teste de rezistență care indică riscurile pentru sustenabilitatea finanțelor publice în cazul unor evoluții financiare sau bugetare negative. Evaluarea identifică, de la țară la țară, potențialele efecte negative colaterale asupra sustenabilității finanțelor publice ale statelor membre, generate de sectoarele lor private sau de alte state membre.
Această evaluare se publică și se include în următoarea analiză anuală a creșterii. Comisia anexează la această evaluare un rezumat detaliat al previziunilor din primăvară și toamnă pentru zona euro în ansamblu. Scenariul de bază selectat pentru evaluare trebuie să fie descris și motivat și trebuie să se bazeze pe o evaluare echilibrată a riscurilor de evoluție negativă și pozitivă, pentru a lua în considerare gama completă de rezultate posibile. Evaluarea face publice metodologiile, ipotezele și parametrii relevanți care au stat la baza previziunilor sale macroeconomice și testele de rezistență, precum și o evaluare ex-post a scenariului de bază pentru anul precedent.

Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4
(4)  Eurogrupul analizează avizele Comisiei cu privire la planurile bugetare naționale, precum și situația și perspectivele bugetare pentru zona euro în ansamblu pe baza evaluării generale efectuate de Comisie în conformitate cu alineatul (3). Această evaluare se publică.
(4)  Eurogrupul și comisia competentă a Parlamentului European analizează avizele Comisiei cu privire la planurile bugetare naționale, precum și situația și perspectivele bugetare pentru zona euro în ansamblu pe baza evaluării generale efectuate de Comisie în conformitate cu alineatul (3). Rezultatul acestei analize este făcut public și este luat în considerare în cadrul următorului semestru european, îndeosebi în cadrul analizei anuale a creșterii.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4a (nou)
(4a)  Pe baza dezbaterii dintre Eurogrup și comisia competentă a Parlamentului European, Comisia își actualizează, după caz, recomandările specifice în cadrul analizei anuale a creșterii care vizează consolidarea cadrului macroeconomic comun al zonei euro, precum și elaborarea de măsuri de sprijin prevăzute în cazul unor evoluții financiare, economice și bugetare negative.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 6a (nou)
Articolul 6a

Raportarea privind emisiunile de titluri de datorie publică

(1)  Statele membre prezintă în timp util Comisiei și Eurogrupului un raport ex-ante privind planurile referitoare la emisiunile de titluri de datorie publică.
(2)  Forma și conținutul raportului menționat la alineatul (1) sunt armonizate și specificate de Comisie în cooperare cu statul membru.
(3)  Aspectele legate de planurile anuale privind emisiunile de titluri de datorie ale statelor membre, cum sunt necesarul financiar și reînnoirea datoriilor scadente nu se fac publice.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Capitolul IIIa (nou)
Capitolul IIIa

Stabilirea unui calendar pentru coordonarea consolidată a politicilor economice, a unui instrument favorabil creșterii economice și a unui cadru pentru emisiunea consolidată de titluri de datorie publică

Articolul 6b

Calendarul pentru coordonarea consolidată a politicilor economice și pentru un instrument favorabil creșterii economice

(1)  Până la …*, Comisia prezintă un raport privind stabilirea unui calendar de emitere a unor obligațiuni de stabilitate în zona euro. Comisia prezintă inclusiv o propunere privind crearea unui instrument favorabil creșterii economice sustenabile în zona euro care să vizeze mobilizarea a aproximativ 1% din PIB pe an, pe o perioadă de zece ani, inclusiv o creștere a capitalului PEI și obligațiuni de proiecte, care să fie investit în infrastructura europeană, inclusiv știință și tehnologie. Instrumentul creează condițiile necesare pentru creștere durabilă, asigurând astfel buna funcționare a uniunii economice și monetare și stabilitatea monedei unice și, prin aceasta, buna coordonare a disciplinei bugetare între statele membre.
(2)  Măsurile prevăzute la articolele 6c și 6d nu exclud măsuri suplimentare adoptate înainte de sfârșitul respectivei perioade.
Articolul 6c

Coordonarea emisiunilor de titluri de datorie publică ale statelor din zona euro

(1)  În vederea unei coordonări mai strânse a planificării și plasamentului operațiunilor de emitere a titlurilor naționale de datorie, statele membre transmit ex ante Comisiei și Consiliului informații cu privire la planurile lor privind emisiunile de titluri de datorie publică.
(2)  Statele membre a căror monedă este euro încearcă să își amelioreze condițiile de finanțare a datoriei lor publice prin convenirea, în urma unei propuneri a Comisiei, a unui cadru anual de coordonare a emisiunilor de titluri de datorie publică.
(3)  Statele membre care cooperează în conformitate cu alineatul (2) își pot îmbunătăți și stabiliza condițiile de finanțare, pe baza principiilor economice prevalente și pe baza condițiilor pieței și după o metodologie stabilită printr-un regulament al Parlamentului European și al Consiliului.
Articolul 6d

Fondul european de rambursare

(1)  Ca unul dintre elementele primei etape a calendarului prevăzut la articolul 6a, se creează un Fond european de rambursare (FER) bazat pe răspundere comună și disciplină fiscală strictă, în vederea reducerii datoriei excesive într-o perioadă de maximum 25 de ani și care ulterior este ajustat conform statisticilor reale ale creșterii. După această perioadă, FER este lichidat.
(2)  Statele membre a căror monedă este euro și care nu se află într-un program de asistență sau ajustare:
(a) transferă către FER creanțe în valoare de peste 60 % din PIB pe parcursul unei perioade de cinci ani;
(b) dispun de norme bugetare numerice care pun în aplicare în cadrul proceselor bugetare naționale obiectivele bugetare pe termen mediu, astfel cum sunt definite la articolul 2a din Regulamentul (CE) nr. 1466/97;
(c) pun în aplicare o strategie de consolidare fiscală și un program de reforme structurale;
(d) depun garanții pentru acoperirea împrumuturilor ce le sunt oferite de FER;
(e) își reduc deficitul structural pe parcursul perioadei de cinci ani pentru a respecta norma bugetară de la litera (b).
(3)  Comisia asigură înființarea Fondului european de rambursare, precum și gestiunea zilnică a acestuia, detaliile propriu-zise fiind stabilite printr-un regulament al Parlamentului European și al Consiliului.
(4)  Participarea în cadrul FER este deschisă altor state membre după intrarea în vigoare a deciziei de abrogare a derogării acestora de la adoptarea monedei euro, adoptată de Consiliul Uniunii Europene în conformitate cu articolul 140 alineatul (2) din TFUE.
(5)  Statele membre introduc în dreptul național prevederi pentru a asigura lichidarea și dizolvarea FER după cel mult 25 de ani, conform statisticilor reale ale creșterii.
*A se introduce data JO: o lună de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul -7 (nou)
Articolul -7

Programele de parteneriat economic

(1)  Atunci când Consiliul decide, în conformitate cu articolul 126 alineatul (6) din TFUE, că într-un stat membru există un deficit excesiv, statul membru în cauză prezintă Comisiei și Consiliului un program de parteneriat economic în care descrie măsurile de politică și reformele structurale necesare pentru asigurarea unei corectări durabile și eficace a deficitului excesiv, program care constituie o dezvoltare detaliată a programelor naționale de reformă și a programului de stabilitate și care ia pe deplin în considerare recomandările Consiliului referitoare la punerea în aplicare a orientărilor integrate privind politica economică și politica în materie de ocuparea forței de muncă ale statului membru în cauză.
(2)  Programul de parteneriat economic este pe deplin coerent cu politicile menționate la articolul 1.
Programul de parteneriat economic identifică și selectează o serie de priorități bugetare specifice care vizează stabilizarea economiei pe termen scurt, promovarea creșterii durabile pe termen lung și soluționarea deficiențelor structurale din statul membru vizat. Aceste priorități vizează reechilibrarea competitivității conform principiului creării unei valori adăugate europene și sunt coerente cu strategia Uniunii pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă. În strânsă coordonare cu Comisia, statul membru elaborează un raport în care prezintă programele și proiectele selectate, incluzând un plan de acțiune pentru identificarea, alimentarea anticipată și mobilizarea resurselor financiare, inclusiv linii de credit ale BEI, precum și instrumente financiare relevante ale Uniunii. Raportul se actualizează anual.

(3)  În cazul unui declin economic accentuat, așa cum este definit la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului sau al unei corectări negative semnificative a previziunilor, statul membru respectiv adoptă o traiectorie actualizată de ajustare la atingerea obiectivului bugetar pe termen mediu, care urmează să fie convenită împreună cu Comisia, ținându-se seama în mod corespunzător de efectele prociclice ale măsurilor de consolidare. Regula privind gradul de îndatorare se aplică adaptat, în mod coerent.
(4)  Programul de parteneriat economic este prezentat în același timp cu rapoartele menționate la articolul 3 alineatul (4a) și la articolul 5 alineatul (1a) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97.
(5)  Consiliul, hotărând cu majoritate calificată pe baza propunerii Comisiei, adoptă un aviz privind programul de parteneriat economic.
(6)  În cazul în care există un plan de măsuri corective în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011, măsurile prevăzute la alineatul (1) sunt incluse în planul respectiv.
(7)  Punerea în aplicare a programului, precum și planurile bugetare anuale compatibile cu acesta sunt monitorizate de Comisie și Consiliu.
(8)  Comisia competentă a Parlamentului European poate oferi statului membru vizat și Comisiei ocazia de a participa la un schimb de opinii. Comisia competentă a Parlamentului European poate invita și alte comisii ale Parlamentului European să participe la schimbul de opinii.
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
(1)   Atunci când Consiliul decide, în conformitate cu articolul 126 alineatul (6) din tratat, că într-un stat membru există un deficit excesiv, statul membru în cauză face obiectul dispozițiilor de la alineatele (2) - (5) din prezentul articol, până la abrogarea procedurii de deficit excesiv.
(1)   Pentru monitorizarea programului de parteneriat menționat la articolul -7 alineatul (7), statul membru în cauză, la solicitarea Comisiei, duce la îndeplinire cerințele descrise la alineatele (2)-(6) din prezentul articol, până la abrogarea procedurii de deficit excesiv.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2
(2)  Statul membru care face obiectul unei monitorizări mai stricte trebuie să realizeze fără întârziere o evaluare detaliată a execuției bugetare de pe tot parcursul anului pentru administrația publică și subsectoarele acesteia. Riscurile financiare asociate entităților deținute public și contractelor publice fac la rândul lor obiectul evaluării în măsura în care pot contribui la existența unui deficit excesiv. Rezultatele acestei evaluări sunt incluse în raportul prezentat în conformitate cu articolul 3 alineatul (4a) sau cu articolul 5 alineatul (1a) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 cu privire la măsurile luate în vederea corectării deficitului excesiv.
(2)   La solicitarea Comisiei, statul membru realizează fără întârziere o evaluare detaliată a execuției bugetare de pe tot parcursul anului pentru administrația publică și subsectoarele acesteia. Riscurile financiare asociate entităților deținute public și datoriilor contingente cu un impact posibil considerabil asupra bugetelor publice, așa cum se prevede în Directiva 2011/85/UE a Consiliului, fac la rândul lor obiectul evaluării în măsura în care pot contribui la existența unui deficit excesiv. Rezultatele acestei evaluări sunt incluse în raportul prezentat în conformitate cu articolul 3 alineatul (4a) sau cu articolul 5 alineatul (1a) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 cu privire la măsurile luate în vederea corectării deficitului excesiv.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3
(3)  Statul membru transmite în mod regulat Comisiei și Comitetului economic și financiar sau oricărui subcomitet pe care CEF îl desemnează în acest scop, pentru administrația publică și subsectoarele acesteia, rapoarte cu privire la execuția bugetară de pe întreg parcursul anului, impactul bugetar al măsurilor discreționare luate atât pe partea de cheltuieli, cât și pe partea de venituri, obiectivele în materie de venituri și cheltuieli publice, precum și informații cu privire la măsurile adoptate și la natura măsurilor care urmează să fie luate pentru atingerea obiectivelor. Raportul se publică.
(3)   La solicitarea Comisiei, statul membru transmite în mod regulat Comisiei și Comitetului economic și financiar pentru administrația publică și subsectoarele acesteia un raport cu privire la execuția bugetară de pe întreg parcursul anului, impactul bugetar al măsurilor discreționare atât în ceea ce privește cheltuielile, cât și veniturile, obiectivele în materie de venituri și cheltuieli publice, precum și informații cu privire la măsurile adoptate și la natura măsurilor care urmează să fie luate pentru atingerea obiectivelor. Raportul se publică.
Comisia face precizări cu privire la conținutul raportului la care se face referire în prezentul alineat.

Comisia face precizări cu privire la conținutul raportului la care se face referire în prezentul alineat.

Comisia competentă a Parlamentului European poate oferi statului membru vizat ocazia de a participa la un schimb de opinii.

Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6 – litera a
(a) să efectueze, coordonându-se cu instituțiile naționale superioare din domeniul auditului, un audit independent detaliat al conturilor administrației publice și să prezinte un raport în legătură cu acesta, cu scopul de a stabili dacă aceste conturi publice sunt fiabile, complete și corecte în conformitate cu procedura de deficit excesiv; În acest context, Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor raportate de statul membru vizat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 679/2010.
(a) să efectueze, coordonându-se cu instituțiile naționale superioare din domeniul auditului, un audit independent detaliat al conturilor administrației publice și să prezinte un raport în legătură cu acesta, cu scopul de a stabili dacă aceste conturi publice sunt fiabile, complete și corecte în conformitate cu procedura de deficit excesiv; În acest context, Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor raportate de statul membru vizat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 479/2009 referitor la calitatea datelor statistice în contextul procedurii de deficit excesiv;
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2
(2)  În cazul în care există riscul nerespectării termenului stabilit pentru corectarea deficitului excesiv, Comisia adresează o recomandare statului membru în cauză în vederea adoptării de măsuri suplimentare într-un interval de timp compatibil cu termenul limită acordat pentru corectarea deficitului excesiv menționat la alineatul (1). Recomandarea se publică, iar Comisia o prezintă parlamentului din statul membru în cauză la cererea acestuia.
(2)  În cazul în care există riscul nerespectării termenului stabilit pentru corectarea deficitului excesiv și în cazul în care riscul respectiv nu e cauzat de circumstanțe care scapă controlului statului membru respectiv, Comisia adresează o recomandare statului membru în cauză în vederea aplicării diligente a măsurilor descrise în recomandările inițiale într-un interval de timp compatibil cu termenul limită acordat pentru corectarea deficitului excesiv menționat la alineatul (1).Recomandarea se publică, iar Comisia o prezintă parlamentului din statul membru în cauză la cererea acestuia.
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3
(3)  În intervalul de timp stabilit prin recomandarea Comisiei menționată la alineatul (2), statul membru în cauză prezintă Comisiei un raport privind măsurile adoptate ca răspuns la această recomandare, împreună cu rapoartele prevăzute la articolul 7 alineatul (3). Raportul include impactul bugetar al tuturor măsurilor discreționare luate, obiectivele privind veniturile și cheltuielile publice, informații privind măsurile adoptate și natura măsurilor care urmează să fie luate pentru atingerea obiectivelor, precum și informații privind alte acțiuni întreprinse ca răspuns la recomandarea Comisiei. Raportul se publică.
(3)  În intervalul de timp stabilit prin recomandarea Comisiei menționată la alineatul (2), statul membru în cauză prezintă Comisiei un raport suplimentar privind măsurile implementate ca răspuns la această recomandare. Raportul se publică.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul -11 (nou)
Articolul -11

Exercitarea delegării

1.  Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate, cu respectarea condițiilor stabilite în prezentul articol.
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 alineatul (5) se conferă Comisiei pe o perioadă de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de trei ani. Delegarea competențelor se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
3.  Delegarea competențelor menționată la articolul 5 alineatul (5) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Ea intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată. Ea nu aduce atingere validității actelor delegate deja în vigoare.
4.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia notifică simultan acest act Parlamentului European și Consiliului.
5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (5) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Acest termen se prelungește cu 2 luni la inițiativa Parlamentului European și a Consiliului.
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul -11 a (nou)
Articolul -11a

Dialogul economic

Pentru a consolida dialogul dintre instituțiile Uniunii, în special dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie, precum și pentru a asigura o mai mare transparență și responsabilizare, comisia competentă a Parlamentului European poate invita președintele Consiliului, Comisia și, după caz, președintele Consiliului European sau președintele Eurogrupului să se prezinte în fața sa pentru a discuta deciziile adoptate în temeiul articolului 5 alineatul (5), articolului 6 alineatul (4), articolului 7 alineatul (5), articolului 8 alineatul (4) și articolului 9 alineatul (3).

Comisia competentă a Parlamentului European poate da posibilitatea statului membru vizat de deciziile în cauză să participe la un schimb de opinii.

Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
(ba) contribuția prezentului regulament la realizarea strategiei de creștere economică și ocuparea forței de muncă a Uniunii.
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3a (nou)
3a.  Cât de curând posibil, dar cel târziu la 31 decembrie 2012, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului privind fezabilitatea opțiunilor și cuprinzând propuneri pentru un posibil calendar în direcția emisiunilor comune de instrumente de datorie publică, ținând cont de condițiile financiare, fiscale și juridice. Comisia acordă atenție deosebită fezabilității introducerii unui fond de rambursare care să integreze condiții temporare privind emisiunea comună de instrumente de datorie publică și norme stricte de ajustare bugetară.
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 11a (nou)
Articolul 11a

Raportul Comisiei

Până la …* Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport și, dacă este necesar, o propunere care conține un plan detaliat privind modul în care ar putea fi stabilite discuții ex-ante și o coordonare adecvată între statele membre cu privire la orice planuri importante de reformă a politicii economice și bugetare care ar putea avea efecte colaterale, cu privire la formatul coordonării și al discuțiilor, la politicile avute în vedere și consecințele politice probabile pentru statele membre și, în special, pentru parlamentele naționale, ale deciziilor care pot rezulta în urma unei astfel de coordonări și a discuțiilor ex-ante.

*A se introduce data JO: trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 11b (nou)
Articolul 11b

Autoritatea europeană pentru datorii

Până la …* Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport și, dacă este necesar, o propunere cu privire la evaluarea posibilității de a crea o autoritate europeană pentru datorii, responsabilă de gestionarea și coordonarea tuturor aspectelor legate de planurile anuale privind emisiunile de titluri de datorie ale statelor membre, de reînnoirea datoriilor scadente și de evaluarea sustenabilității datoriilor publice ale tuturor statelor membre. Raportul Comisiei evaluează și posibilitatea publicării anuale de date privind datoriile publice, deficitele sau alți indicatori macroeconomici ai statelor membre.

*A se introduce data JO: trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Anexa I (nouă)
Principii comune pentru instituții bugetare independente

-  Asumarea responsabilității: fără a aduce atingere principiilor prezentate mai jos, caracteristicile instituțiilor bugetare independente ar trebui să fie coerente cu cadrul juridic al statului membru și cu sistemul său politic și administrativ. Structura acestora ar trebui să țină cont de constrângerile de capacitate din statele membre mai mici.
-  Mandat: mandatul acestor instituții ar trebui să fie clar definit în legislație pentru a preveni intervenția inadecvată a autorităților bugetare sau extinderea inadecvată a mandatului instituțiilor bugetare independente, în detrimentul competențelor autorităților bugetare sau al prerogativelor parlamentelor naționale.
-  Resurse: resursele alocate instituțiilor bugetare independente ar trebui să fie pe măsura mandatului acestora pentru a le permite să-l realizeze de manieră credibilă.
-  Responsabilitate: ar trebui instituite mecanisme statutare care să asigure că acestea răspund pe deplin în fața puterii legislative. Rapoartele și analizele emise de instituțiile bugetare independente ar trebui publicate și distribuite în mod gratuit.
-  Conducerea: membrii conducerii ar trebui selectați pe bază de merit, experiență și competențe tehnice, mai ales în ceea ce privește procedura bugetară. Procedura de selecție ar trebui să implice mai multe instituții, cum ar fi o procedură de confirmare la nivel parlamentar sau o procedură prin care mai multe instituții desemnează unul sau mai mulți membri. Durata mandatelor în conducerea instituțiilor bugetare independente ar trebui specificată în mod clar în legislație, mandatele nu ar trebui să fie reînnoibile și ar trebui să depășească mandatul parlamentar. Demiterile ar trebui să fie strict limitate la cazurile grave de încălcări ale mandatului.
-  Personal: personalul instituțiilor bugetare independente ar trebui selectat prin concursuri generale, pe bază de merit și competențe tehnice. Condițiile de angajare ar trebui să respecte statutul funcționarilor publici.
-  Accesul la informații, transparența și politica de comunicare: în general, instituțiile bugetare independente ar trebui să dispună de acces deplin prin legislație la toate informațiile relevante ce le sunt necesare pentru îndeplinirea la timp a mandatului. Orice restricții în acest sens ar trebui clar definite. Fără a aduce atingere respectivei legislații, nu ar trebui limitată capacitatea instituțiilor bugetare independente de a comunica în timp util prin canale media. În cazul în care sunt găzduite de o altă instituție, ar trebui clarificat faptul că opiniile emise de instituțiile bugetare independente le angajează numai pe acestea, nu și instituția-gazdă.

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A7-0173/2012).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate