Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2678(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0303/2012

Внесени текстове :

B7-0303/2012

Разисквания :

PV 13/06/2012 - 6
CRE 13/06/2012 - 6

Гласувания :

PV 13/06/2012 - 9.1
CRE 13/06/2012 - 9.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0245

Приети текстове
PDF 272kWORD 45k
Сряда, 13 юни 2012 г. - Страсбург
Многогодишна финансова рамка и собствени ресурси
P7_TA(2012)0245B7-0303/2012

Резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2012 г. относно Многогодишната финансова рамка и собствените ресурси (2012/2678(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1),

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 311 и 312 от него,

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г., озаглавена „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“(2),

–  като взе предвид предложенията на Комисията от 29 юни 2011 г., озаглавени „Бюджет за стратегията “Европа 2020„,

–  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че съгласно член 312, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Съветът трябва да приеме регламент за определяне на МФР, като действа с единодушие, след одобрение от Европейския парламент;

Б.  като има предвид, че съгласно член 311 от ДФЕС Съюзът трябва да си осигури средствата, необходими за постигане на неговите цели и успешното изпълнение на неговите политики и трябва да се финансира изцяло от собствени ресурси;

В.  като има предвид, че датското председателство възнамерява да представи на Европейския съвет през юни „преговорна кутия“, която предлага варианти за всички аспекти на преговорите, включително приходната част, но без на този етап да се включват цифри;

Г.  като има предвид, че в своята гореспомената резолюция от 8 юни 2011 г. Парламентът установи своите политически приоритети за следващата МФР както в законодателен, така и в бюджетен аспект, като предостави солидна основа за преговорите;

Д.  като има предвид, че многогодишните програми, свързани със следващата МФР, ще бъдат приети от Парламента и Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура;

Е.  като има предвид многократните си призиви за създаването на нови и истински собствени ресурси;

1.  Подчертава, че бюджетът на ЕС е инвестиционен бюджет със силен ефект на лоста, като се има предвид, че 94 % от записаните в него бюджетни кредити са предназначени за стимулиране на икономическия растеж и работните места и ролята на Съюза в световен мащаб; подчертава, че въпреки ограничените си размери - само 2 % от публичните разходи в Съюза - бюджетът на ЕС обединява ресурси, действа като катализатор и осигурява икономии от мащаба и трансгранично въздействие, за да бъдат постигнати договорените политически цели на ЕС; изразява твърдо убеждение, че бюджетът на ЕС представлява много силен инструмент за повишаване на стратегическите инвестиции с европейска добавена стойност и възстановяване на европейската икономика, генериране на растеж и заетост, като същевременно се цели да се насърчи икономическото и социалното сближаване на територията на Съюза; следователно подчертава, че бюджетът на ЕС трябва да играе стратегическа роля, паралелно с мерките за бюджетна консолидация, наложени понастоящем върху националните бюджети;

2.  Припомня, че Парламентът прие с огромно мнозинство доклада на специалната комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г. в своята резолюция от 8 юни 2011 г., чието съдържание остава напълно в сила и която трябва да се разглежда като позицията на Парламента в преговорите за следващата МФР за периода 2014-2020 г.; отново заявява, че няма да е възможно да бъдат постигнати политическите цели на Съюза без адекватно финансиране от силен бюджет на ЕС; подчертава, че стратегията „Европа 2020“, одобрена от всички 27 държави членки, следва да помогне на Съюза да се възстанови от кризата и да излезе по-силна чрез създаването на работни места и интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; отново потвърждава своята позиция срещу всяко предложение, което не би позволило на Съюза да изпълнява своята роля и вече поетите политически ангажименти или да предприеме действия във връзка с нови отговорности;

3.  Настоява, че бюджетът на ЕС следва да демонстрира подходящ баланс между приходите от истински собствени ресурси и разходите, както е записано в Договора; заявява, че не е готов да даде своето одобрение за регламента за следващата МФР без политическо споразумение за реформа на системата на собствените ресурси, премахваща съществуващите отстъпки и други механизми за корекция и водеща до по-голяма прозрачност, справедливост и устойчивост; приветства законодателните предложения, направени от Комисията на 29 юни 2011 г. относно реформата на системата на собствените ресурси, включително предложенията за данък върху финансовите сделки (ДФС) и нов ДДС в ЕС като собствени ресурси, чиято цел е намаляване на дела на вноските на държавите членки на база БНД в бюджета на ЕС до 40 % до 2020 г., като по този начин се подпомогнат усилията за консолидиране, които полагат държавите членки;

4.  Настоятелно призовава, с оглед на макроикономическата обстановка и предизвикателствата на променящия се свят и с оглед на по-добро и по-ефикасно използване на фондовете на ЕС, настоява, че МФР за периода 2014–2020 г. трябва да осигурява по-голяма бюджетна гъвкавост както в рамките на функциите, така и между тях, както и между финансовите години в рамките на МФР, за да се гарантира, че бюджетните ресурси могат да отразяват по подходящ начин променящите се обстоятелства и приоритети; набляга на принципа на единство на бюджета на ЕС, като подчертава, че всички политики и програми на ЕС следва да бъдат включени в рамките на МФР с подходящо финансиране, като по този начин се допринася за прозрачността, предвидимостта и отчетността;

5.  Твърдо настоява политическите позиции, по които е постигнато съгласие в Европейския съвет, да бъдат договорени между Парламента и Съвета, представляван от Съвета по общи въпроси, преди Съветът официално да представи своите предложения с оглед получаване на одобрението на Парламента относно регламента за МФР съгласно член 312 от ДФЕС; подчертава, че преговорите по законодателните предложения, отнасящи се до многогодишните програми, ще бъдат водени съгласно обикновената законодателна процедура и ще бъдат приключени, когато бъде постигнато споразумение относно техните финансови пакети; изразява решимост да се възползва изцяло, по целесъобразност, от своите права, свързани с даването на одобрение и с обикновената законодателна процедура, както е залегнало в Договора;

6.  Подчертава, че целите и политиките на МФР следва да бъдат договорени, преди за тях да бъдат определени цифри, и подчертава, че Парламентът и Съветът следва да проведат всеобхватни преговори по всички свързани с МФР аспекти преди определяне на цифрите и извършване на окончателните корекции на целия пакет относно МФР; придържа се към принципа „докато не се постигне съгласие по всички въпроси, нищо не е договорено“ като подходящ метод на работа;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, Съвета, Комисията, на националните парламенти и правителствата на държавите членки, както и на другите заинтересовани институции и органи.

(1) OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P7_TA(2011)0266.

Правна информация - Политика за поверителност