Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2678(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0303/2012

Ingivna texter :

B7-0303/2012

Debatter :

PV 13/06/2012 - 6
CRE 13/06/2012 - 6

Omröstningar :

PV 13/06/2012 - 9.1
CRE 13/06/2012 - 9.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0245

Antagna texter
PDF 114kWORD 38k
Onsdagen den 13 juni 2012 - Strasbourg
Den fleråriga budgetramen och egna medel
P7_TA(2012)0245B7-0303/2012

Europaparlamentets resolution av den 13 juni 2012 om den fleråriga budgetramen och egna medel (2012/2678(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1),

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 311 och 312,

–  med beaktande av sin resolution av den 8 juni 2011 ”Investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla”(2),

–  med beaktande av kommissionens förslag av den 29 juni 2011 ”En budget för Europa 2020”,

–  med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 312.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska rådet anta en förordning om fastställande av den fleråriga budgetramen. Rådet ska besluta med enhällighet efter godkännande av Europaparlamentet.

B.  Enligt artikel 311 i EUF-fördraget ska unionen se till att den har nödvändiga medel för att nå sina mål och genomföra sin politik, och ska helt finansieras av egna medel.

C.  Det tjänstgörande danska ordförandeskapet har för avsikt att för Europeiska rådet i juni lägga fram ett ”förhandlingspaket”, med förslag om alternativ för alla delar av förhandlingarna, också om inkomstsidan, men i detta skede utan belopp.

D.  I sin tidigare nämnda resolution av den 8 juni 2011 fastställde Europaparlamentet sina politiska prioriteringar för nästa fleråriga budgetram, både ur lagstiftnings- och budgetsynvinkel, och skapade en sund grundval för förhandlingarna.

E.  De fleråriga programmen med anknytning till nästa fleråriga budgetram kommer att antas av parlamentet och rådet enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

F.  Europaparlamentet har upprepade gånger efterlyst nya och verkligt äkta egna medel.

1.  Europaparlamentet betonar att EU:s budget är en investeringsbudget med stark hävstångseffekt, med tanke på att 94 procent av dess anslag går till att stimulera ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt till unionens roll som global aktör. Parlamentet betonar att EU-budgeten trots sin begränsade storlek – bara två procent av de offentliga utgifterna inom unionen – sammanför resurser, fungerar som en katalysator samt ger stordriftsfördelar och gränsöverskridande effekter för att uppnå gemensamt överenskomna politiska mål för unionen. Parlamentet är fast övertygat om att EU-budgeten är ett kraftfullt verktyg för att öka strategiska investeringar med europeiskt mervärde och få igång Europas ekonomi igen, vilket skapar tillväxt och sysselsättning, samtidigt som den syftar till att främja ekonomisk och social sammanhållning överallt inom unionen. Parlamentet betonar därför att EU-budgeten måste spela en strategisk roll, parallellt med de budgetkonsolideringsåtgärder som för närvarande åläggs nationella budgetar.

2.  Europaparlamentet påminner om att det med en överväldigande majoritet antog betänkandet från det särskilda utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel för ett hållbart Europa efter 2013 (SURE) i sin resolution av den 8 juni 2011, vars innehåll fortfarande till fullo är giltigt och ska ses som en förhandlingsposition för nästa fleråriga budgetram 2014–2020. Parlamentet slår åter fast att det inte är möjligt att uppnå unionens politiska mål utan en adekvat finansiering från en robust EU-budget. Parlamentet understryker att Europa 2020-strategin, som alla de 27 medlemsstaterna ställt sig bakom, borde hjälpa unionen att återhämta sig från krisen och bli starkare genom att skapa såväl sysselsättning som smart och hållbar tillväxt för alla. Parlamentet bekräftar att det motsätter sig varje förslag som inte skulle göra det möjligt för unionen att uppfylla sin roll och sina redan ingångna politiska åtaganden eller att svara upp mot nya ansvarsområden.

3.  Europaparlamentet insisterar på att EU-budgeten bör uppvisa en lämplig balans mellan inkomster från verkligt äkta egna medel och utgifter, vilket krävs i fördraget. Parlamentet fastslår att det inte är berett att godkänna förordningen om nästa fleråriga budgetram utan en politisk överenskommelse om en reformering av systemet för egna medel, som får ett slut på befintliga rabatter och andra korrigeringsmekanismer och leder till mer transparens, rättvisa och hållbarhet. Parlamentet välkomnar de lagstiftningsförslag som kommissionen lagt fram den 29 juni 2011 om reformeringen av systemet för egna medel, bland annat förslagen om en skatt på finanstransaktioner och egna medel i form av en ny EU-moms, som syftar till att minska andelen för medlemsstaternas BNI-baserade bidrag till EU-budgeten till 40 procent senast 2020, och därmed skulle bidra till medlemsstaternas konsolideringsansträngningar.

4.  Mot bakgrund av den makroekonomiska omgivningen och utmaningarna i en värld som är stadd i omvandling samt i syfte att åstadkomma en bättre och mer effektiv användning av EU-medel, insisterar Europaparlamentet på att den fleråriga budgetramen 2014–2020 måste tillhandahålla ökad budgetflexibilitet både inom och mellan rubriker, liksom mellan budgetår inom den fleråriga budgetramen, så att budgetmedlen på lämpligt sätt kan anpassas till nya omständigheter och prioriteringar. Parlamentet håller fast vid enhetsprincipen för EU-budgeten och betonar att all EU-politik och alla EU-program måste tas med i den fleråriga budgetramen med lämplig finansiering, för att bidra till att budgetramen präglas av insyn, förutsägbarhet och ansvarstagande.

5.  Europaparlamentet begär eftertryckligen att de politiska ståndpunkter som Europeiska rådet kommer överens om ska förhandlas mellan parlamentet och rådet, företrätt av rådet (allmänna frågor), innan rådet formellt lägger fram sina förslag i syfte att uppnå parlamentets godkännande av förordningen om den fleråriga budgetramen enligt artikel 312 i EUF-fördraget. Parlamentet betonar att förhandlingarna om lagstiftningsförslagen i samband med de fleråriga programmen kommer att genomföras enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet och kommer att slutföras så snart som en överenskommelse nåtts om deras finansieringsramar. Parlamentet är beslutsamt när det gäller att, vid behov, till fullo använda sina befogenheter avseende godkännande och ordinarie lagstiftning enligt fördraget.

6.  Europaparlamentet betonar att man bör komma överens om den fleråriga budgetramens målsättningar och åtgärder innan man förser dem med belopp, och betonar att parlamentet och rådet bör genomföra fullständiga förhandlingar om alla frågor med anknytning till den fleråriga budgetramen innan det blir aktuellt med några belopp och slutliga justeringar av hela paketet för den fleråriga budgetramen. Parlamentet ansluter sig till principen att ”inget är överenskommet förrän allt är överenskommet” som en lämplig arbetsmetod.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådet, rådet, kommissionen, medlemsstaternas nationella parlament och regeringar samt till övriga berörda institutioner och organ.

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy