Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2628(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0301/2012

Внесени текстове :

B7-0301/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/06/2012 - 9.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0249

Приети текстове
PDF 309kWORD 81k
Сряда, 13 юни 2012 г. - Страсбург
Споразумение за търговия между ЕС, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга
P7_TA(2012)0249B7-0301/2012

Резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2012 г. относно Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (2012/2628(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид завършването на преговорите за Споразумение за търговия между ЕС, Колумбия и Перу на 1 март 2010 г. и обявяването на търговските преговори за приключили на 19 май 2010 г.,

–  като взе предвид парафирането на Споразумението за търговия между ЕС, Колумбия и Перу на 23 март 2011 г.,

–  като взе предвид официалното одобрение на споразумението за търговия от трите страни на 13 април 2011 г.,

–  като взе предвид предложението на Комисията за решение на Съвета за подписване от името на Европейския съюз на споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу (COM(2011)0570),

–  като взе предвид резолюциите си от 5 май 2010 г. относно стратегия на ЕС за отношенията с Латинска Америка(1) и от 21 октомври 2010 г. относно търговските отношения на Европейския съюз с Латинска Америка(2),

–  като взе предвид резолюциите на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и по-специално резолюцията от 19 май 2011 г. относно перспективите за търговски отношения между Европейския съюз и Латинска Америка,

–  като взе предвид въпроса към Комисията от 26 април 2012 г. относно Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (O-000107/2012 – B7-0114/2012),

–  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че отчитайки значението на историческите и културните връзки, Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу цели отваряне на пазарите за, наред с другото, стоки, услуги, обществени поръчки и инвестиции и насърчаване на икономическата интеграция между страните по Споразумението и на цялостно икономическо развитие с цел намаляване на бедността и създаване на нови работни места, подобряване на условията на труд, както и повишаване на стандарта на живот чрез либерализиране и увеличаване на търговията и инвестициите между териториите на тези страни, както и насърчаване на ангажимента за изпълнение на Споразумението за търговия в съответствие с целта за устойчиво развитие, включително подкрепа за икономическия прогрес, зачитане на трудовите права и защита на околната среда в съответствие с международните ангажименти, приети от страните;

Б.  като има предвид, че Европейският съюз е вторият по големина търговски партньор на Колумбия и Перу и като има предвид, че планираното споразумение предвижда пълна либерализация на търговията с промишлени стоки и рибни продукти, което в дългосрочен план би могло да увеличи БВП както на Колумбия – с до 1,3 %, така и на Перу – с 0,7 %, но би могло също така да окаже и значително отрицателно въздействие в екологичен и социален план, според независимо проучване на въздействието върху устойчивостта;

В.  като има предвид, че с влизането в сила на Споразумението за търговия Колумбия и Перу ще излязат от специалния насърчителен режим на Общата система за преференции на ЕС (ОСП+), който е в процес на преразглеждане;

Г.  като има предвид, че по силата на сегашната схема ОСП+, Колумбия и Перу получават търговски преференции в замяна на предоставянето на гаранции за ефективното прилагане на 27 конвенции в областта на основни права на човека и околната среда, включително четирите основни трудови стандарта на МОТ;

Д.  като има предвид, че съгласно Договора за Европейския съюз, в действията си на международната сцена ЕС се ръководи от принципите, вдъхновили собственото му създаване, развитие и разширяване, които Съюзът се стреми да разпространи по света: демокрация, правова държава, универсалност и неделимост на правата на човека и на основните свободи, зачитане на човешкото достойнство, принципите на равенство и солидарност и зачитане на принципите на Устава на Организацията на обединените нации и на международното право; като има предвид, че Съюзът се стреми да развива отношения и да изгражда партньорства с трети държави и с международни, регионални или световни организации, които споделят горепосочените принципи;

Е.  като има предвид, че в първия член на Споразумението за търговия се съдържат подробни и обвързващи разпоредби, които гарантират защитата на правата на човека и че в него се заявява, че „спазването на демократичните принципи и основните права на човека, определени във Всеобщата декларация за правата на човека, и на принципите на правовата държава е в основата на вътрешните и външните политики на страните. Зачитането на тези принципи представлява важен елемент от настоящото Споразумение“; като има предвид, че незачитането на правата на човека и на демократичните принципи би представлявало „съществено нарушение“ на Споразумението за търговия, което по силата на публичното международно право би довело до предприемането на съответни мерки, включително до възможно прекратяване или частично или пълно спиране на действието на Споразумението; като има предвид, че трябва да бъде осигурен надежден мониторинг на зачитането на правата на човека от страните по Споразумението и че трябва да бъде гарантирано прилагането на практика на клаузата за правата на човека;

Ж.  като има предвид, че Споразумението за търговия съдържа разпоредби, които са предназначени да гарантират, че новата структура на търговските и инвестиционните отношения на ЕС работи в полза на широкообхватната социална закрила и защита на околната среда и устойчивото развитие, като насърчава и запазва високо ниво на защита на стандартите в областта на труда и опазването на околната среда за всички страни, тъй като съдържа глава за търговията и устойчивото развитие;

З.  като има предвид, че Колумбия и Перу положиха огромни усилия през последните години за подобряване на общите условия на живот на своите граждани, включително по отношение на правата на човека и трудовите права;

И.  като има предвид, че въпреки тези огромни усилия, за пълното постигане на високите стандарти, за които работят и настояват отделни граждани, организации на гражданското общество, опозиционни партии и правителството, все още трябва да бъде направено много, както в Колумбия, така и в Перу, особено по отношение на ефективното прилагане на новата законодателна рамка, призвана да реши все още не напълно решени стари проблеми, като бедността, насилието и корупцията, вътрешния въоръжен конфликт (който в Колумбия датира отпреди повече от 50 години) незаконните въоръжени групировки, трафика на наркотици, безнаказаността и конфискацията на земя;

Й.  като има предвид, че въпреки тези огромни усилия Колумбия продължава да бъде страната с най-висок процент на убийства на профсъюзни дейци в света и като има предвид, че въпреки неотдавна въведените основни подобрения в правоприлагането бад 90 % от тези престъпления все още са ненаказани; като има предвид, че броят на вътрешно разселените лица е почти 4 милиона; като има предвид, че специалният докладчик на ООН за правата на коренното население, въпреки че признава зачитането от Колумбия на правата на коренното население, е призовал Колумбия да покани специалния съветник към ООН по въпросите на предотвратяването на геноцид да наблюдава положението на коренните общности, които се чувстват застрашени от културно или физическо унищожение, поради продължаващия от дълго време вътрешен въоръжен конфликт в страната;

1.  Изразява съжаление относно това, че въпреки че главата за търговията и устойчивото развитие включва правно обвързващи разпоредби, липсва задължителен механизъм за решаване на спорове по тази глава от Споразумението за търговия и че не се предвижда използването на мерките и санкциите, предвидени в общия задължителен механизъм за решаване на спорове в Споразумението за търговия по отношение на неспазването на стандартите, посочени в главата за търговия и устойчиво развитие, което представлява смекчаване на действащите сега задължителни условия в рамките на схемата ОСП+ на ЕС;

2.  Силно приветства ангажимента, поет от всички страни, за насърчаване на зачитането на правата на човека, демократичните принципи и правовата държава, което се потвърждава от включването в първия член от Споразумението за търговия на подробни и задължителни разпоредби относно тези основни принципи;

3.  Подчертава значението на поддържането на конструктивен диалог с партньорските държави относно ефективното прилагане на по-високи стандарти в областта на правата на човека; силно приветства реципрочния механизъм за диалог по правата на човека (Диалог по правата на човека между ЕС и Колумбия), доброволно установен от Европейския съюз и Колумбия през 2009 г., който оттогава се провежда два пъти годишно, което представлява ясно доказателство, че колумбийското правителство е открито за диалог по правата на човека с ЕС, както и с други международни партньори; изразява съжаление обаче, че Европейският парламент не е редовно и изчерпателно осведомяван относно дневния ред на този диалог и резултатите от него;

4.  Твърдо подкрепя включването на главата за търговията и устойчивото развитие в Споразумението за търговия и създаването на вътрешни механизми и установяването на диалог с гражданското общество, който ще включва граждани, самостоятелно или колективно и организирано;

5.  Призовава организациите на гражданското общество, както от двете андски държави, така и от Европейския съюз, да участват в механизмите за наблюдение, предвидени в главата за търговията и устойчивото развитие; призовава съответните правителства да установят възможно най-скоро правната рамка за вътрешните механизми и диалога с гражданското общество, ако такава все още не съществува, включително провеждане на мащабна информационна и рекламна кампания, с цел максимално участие на заинтересованите групи или лица в рамката за мониторинг на механизма за гражданско общество; предлага тези процедури да бъдат въведени до шест месеца от влизането в сила на Споразумението, вместо в рамките на една година, както е предвидено в Споразумението за търговия(3);

6.  Припомня значението на установяването на представителни вътрешни консултативни механизми, предвидено в член 281 от Споразумението за търговия, с участието на професионалните съюзи и на представители на работодателите или на други важни заинтересовани страни, като НПО, които задължително ще участват в наблюдението на изпълнението на Споразумението за търговия, особено в областта на труда и устойчивото развитие, като ще имат право да бъдат редовно консултирани, да подават жалби в рамките на задължителен и институционализиран механизъм за подаване на жалби и да правят препоръки и предложения, включително да предлагат независима размяна на мнения с партньори от ЕС;

7.  С цел пълно постигане на високите стандарти в областта на правата на човека, посочени в Споразумението за търговия, с което са се ангажирали както правителствата на двете андски държави, така и Европейският съюз, предлага съответните страни бързо да създадат вътрешна консултативна група по правата на човека и демократичните принципи, която да следи и контролира изпълнението на това и на други споразумения за търговия и да действа като ефективен вътрешен консултативен орган за вътрешните служби, участващи в комитета по търговия по Споразумението за търговия, като в своята работа използват за модел правната рамка, предвидена в Споразумението за търговия за участието на гражданското общество в подкомисията по търговия и устойчиво развитие; призовава страните по Споразумението за търговия да гарантират на тези вътрешни консултативни групи същото равнище на задължително участие на гражданското общество, каквото е предвидено в Споразумението за свободна търговия с Южна Корея, включително официален и институционализиран механизъм за подаване на жалби; освен това призовава страните да гарантират пълна независимост на вътрешните консултативни групи, включително по отношение на избора на техните членове;

8.  Одобрява всички законодателни и незаконодателни мерки, предприети от двете андски държави, за борба срещу бедността, безнаказаността, корупцията и трафика на наркотици, за защита на правата на жените и децата, особено по отношение на детския труд, за следване на пътя на устойчивото развитие като единственото възможно бъдеще за нашата планета, за насърчаване на правата на коренното население, по-широкия диалог и участието на гражданите в законодателния процес и за възстановяване на справедливостта;

9.  Строго осъжда убийствата на профсъюзни дейци, защитници на правата на човека, граждани, представители на коренното население, всички жертви на вътрешния въоръжен конфликт, полицаи и военен персонал, които се извършват най-вече в Колумбия; при все това отбелязва, че през последните две години се наблюдава спад на докладваните случаи на убийства на профсъюзни дейци;

10.  Подкрепя усилията на колумбийското правителство в борбата срещу безнаказаността и убийствата на профсъюзни дейци и защитници на правата на човека, като тези усилия се изразяват например в увеличаване на броя на следователите към главната прокуратура, разследващи по-специално престъпления срещу профсъюзни дейци, от 100 през 2010 г. на 243 през 2011 г.; също така според МОТ между 2010 и юни 2011 г. са извършени 355 задържания, произнесени са 88 присъди и 483 души са осъдени за престъпления срещу профсъюзни дейци; във връзка с това подчертава значението на Програмата за специална защита, която понастоящем осигурява държавна защита на над 8 500 души, включително профсъюзни дейци (13 %), общински съветници (30 %) и защитници на правата на човека (15 %); отбелязва, че бюджетът за тази програма е увеличен от 10,5 милиона евро през 2002 г. на над 120 милиона евро през 2011 г.;

11.  Приветства посочването на значението на концепциите за „търговия за устойчиво развитие“ и за „насърчаване на справедлива и равноправна търговия“ съответно в членове 271 и 324 от Споразумението за търговия; призовава страните да улеснят търговията със стоки, които допринасят за устойчивото развитие, включително със стоки, които се търгуват в рамките на схеми като схемите за справедлива и етична търговия и за корпоративна социална отговорност и отчетност, например схемите „Fairtrade“, „Rainforest Alliance“, „UTZ Certified“, „BSCI“ или други подобни схеми;

12.  Призовава участващите страни да предоставят достатъчен технически и финансов капацитет за гарантиране на пълното спазване на стандартите за устойчивост, определени в Споразумението за търговия, и да предвидят пълен преглед, наблюдение и оценка на изпълнението на главата за търговията и устойчивото развитие най-късно три години след влизането в сила на Споразумението за свободна търговия;

13.  Подчертава по-специално значението на насърчаването на корпоративната социална отговорност и приветства включването й в Споразумението за търговия; призовава всички страни да насърчават най-добрите стопански практики, свързани с корпоративната социална отговорност в съответствие с Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека, с насоките на ОИСР за корпоративната социална отговорност и със съобщението на Комисията от 25 октомври 2011 г., озаглавено „Обновена стратегия на ЕС за 2011‐2014 г. за корпоративната социална отговорност“ (COM(2011)0681); твърдо вярва, че по-висок жизнен стандарт за гражданите може да бъде постигнат единствено чрез активно партньорство между предприемачи, работници и служители, неправителствени организации и държавата, на централно, регионално или общинско равнище; ето защо потвърждава значението на включването на всички участващи страни, особено на правителствата, които трябва да изпълняват важна роля за ефективното прилагане на корпоративната социална отговорност в своите държави; призовава ЕС и андските държави да се стремят към цялостното спазване на задължителните ръководни принципи на ООН относно корпоративната социална отговорност;

14.  Приветства строгите закони в областта на опазването на околната среда, въведени от колумбийските органи, но подчертава необходимостта от цялостно и правилно прилагане на тези закони; изтъква потенциалните проблеми, свързани с околната среда, включително ускоряване на обезлесяването и увеличаване на замърсяването от промишлеността, селското стопанство и минното дело, които биха могли да окажат отрицателно въздействие върху безопасността на водните източници и опазването на биологичното разнообразие;

15.  Призовава андските държави да осигурят изготвянето на прозрачна и обвързваща пътна карта за правата на човека, правата в областта на околната среда и трудовите права, която следва да е насочена основно към защитата на правата на човека, разширяването и подобряването на правата на профсъюзните дейци и защитата на околната среда; предлага при съставянето на тази програма да се вземе предвид планът за действие във връзка с трудовите права, съгласуван от Колумбия и САЩ, по-специално с акцент върху следното:

   въвеждане и изпълнение на законодателни и политически мерки, които гарантират свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне, без вратички, особено за работещите в неформалния сектор, по-специално чрез премахване на използването на кооперативи, колективни пактове или други мерки, чиято цел или последица е лишаването на работниците и служителите от синдикалните им права или от предимствата на преките трудови правоотношения;
   извършване на строги инспекции на условията на труд, които водят до санкции при наличието на дискриминация, неоснователни уволнения, сплашване и заплахи срещу работниците и служителите;
   ясни и доказуеми мерки за укрепване на социалния диалог на регионално и местно равнище и от страна на предприятията;
   въвеждане на мерки за гарантиране на ефективното прилагане на законодателството за опазване на околната среда и биологичното разнообразие, по-специално за защита от отрицателното въздействие, причинено от обезлесяването и от добива на суровини;
   предприемане на необходимите мерки за прекратяване на безнаказаността и разследване, съдебно преследване и наказване в гражданските съдилища на лицата, които носят основната отговорност, както като подбудители, така и като извършители, за престъпленията в Колумбия;
   постигане на ясни, обвързани със срокове и ориентирани към резултати цели във всяка от горепосочените области;
   отправяне на призив към Европейската комисия своевременно да започне да оказва съдействие на Колумбия и Перу за установяването и прилагането на горепосочения процес и отправяне на настоятелен призив към нея да изготвя и представя редовни доклади, които да бъдат оценявани от Европейския парламент;
   подчертаване на факта, че е за предпочитане някои от целите на тази пътна карта да бъдат постигнати преди влизането в сила на Споразумението за свободна търговия;

16.  Призовава Комисията да подкрепя тези мерки посредством програми за сътрудничество в областта на образованието, обучението и нормативното сътрудничество, по-специално чрез увеличаване на капацитета на андските органи за ефективно предлагане, прилагане и оценяване на законодателството в областта на околната среда; във връзка с това призовава Комисията да използва оптимално Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) и Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ);

17.  Силно приветства новия закон за обезщетяване на жертвите и за реституция на земите (Закон № 1448), който влезе в сила в Колумбия на 1 януари 2012 г. и който гарантира финансови компенсации и реституция на земите за почти 4 милиона жертви на въоръжения конфликт и насилието в страната през последните 50 години; подчертава огромното финансово усилие на колумбийското правителство, което се изчислява на над 25 млрд. щатски долара за следващите десет години, т.е. възлиза на 160 млн. евро на месец; подчертава необходимостта от щателен мониторинг и оценка на прилагането на този закон в тясно сътрудничество с гражданското общество, по-специално по отношение на защитата на завърналите се лица;

18.  Приветства разформироването на предизвикалата силна полемика Агенция за разузнаване (DAS) и осъждането на нейния бивш директор на 25 години лишаване от свобода като важен знак за промяната в поведението и за откритостта на колумбийската администрация, както и за независимостта на съдебната система;

19.  Подчертава, че правото на собственост е също едно от основните права на човека и че то трябва да се гарантира от всички страни по Споразумението за търговия; поради това предупреждава всички страни по Споразумението за търговия да се въздържат от едностранни действия, които биха застрашили защитата на инвестициите; подчертава в тази връзка необходимостта от ефективно прилагане на подходящ механизъм за решаване на спорове;

20.  Приветства факта, че Колумбия и Перу са ратифицирали всичките осем основни конвенции на МОТ, както и три от четирите конвенции за управлението, както беше заявено от представителя на МОТ на публичното изслушване относно Споразумението за търговия, организирано от комисията по международна търговия в Европейския парламент в Брюксел на 29 февруари 2012 г.; отново изтъква значението на своевременното ратифициране и ефективното прилагане на всички тези конвенции на МОТ, особено на Конвенция № 122 в случая на Колумбия и Конвенция № 129 в случая на Перу; подчертава пред всички страни значението на ратифицирането на Конвенция № 135 на МОТ за правата на представителите на работниците; отбелязва в тази връзка, че 24 държави членки на ЕС все още не са ратифицирали Конвенция № 169 на МОТ за коренното население и племенните народи;

21.  Подчертава значението на принципите на безпристрастни, справедливи и прозрачни административни и правни процедури при прилагането на националното трудово право, включително строги инспекции на условията на труд, и международните стандарти в областта на правата на човека в съответствие с международните задължения; изразява убеждението си, че безпристрастните, справедливи и прозрачни административни и правни процедури са също така необходими, за да се гарантира, че комуникацията и свободата на словото, които са много важни за оправомощаването на гражданите да се самоорганизират, не са ограничавани неправомерно;

22.  Счита, че новите правомощия на Европейския парламент относно международните споразумения, заложени в Договора от Лисабон, предполагат нови отговорности; следователно предлага да се проведе публично изслушване както в Европейския парламент, така и в една от столиците на андските държави през последното тримесечие на 2013 г.; призовава след изслушванията на вниманието на комисията по международна търговия и подкомисията по правата на човека да се представи писмен доклад относно резултатите от прилагането на Споразумението за търговия към момента;

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата на Колумбия и Перу.

(1) ОВ C 81 E, 15.3.2011 г., стр. 54.
(2) ОВ C 70 E, 8.3.2012 г., стр. 79.
(3) Член 282, параграф 1.

Правна информация - Политика за поверителност