Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2628(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0301/2012

Předložené texty :

B7-0301/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/06/2012 - 9.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0249

Přijaté texty
PDF 251kWORD 79k
Středa, 13. června 2012 - Štrasburk
Obchodní dohoda EU s Kolumbií a Peru
P7_TA(2012)0249B7-0301/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2012 o Obchodní dohodě mezi EU a Kolumbií a Peru (2012/2628(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na ukončení jednání o Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru dne 1. března 2010 a na oznámení o uzavření obchodních jednání dne 19. května 2010,

–  s ohledem na parafování Obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru dne 23. března 2011,

–  s ohledem na oficiální podpis obchodní dohody třemi stranami dne 13. dubna 2011,

–  s ohledem na návrh Komise k rozhodnutí Rady podepsat jménem Evropské unie Obchodní dohodu mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru (COM(2011)0570),

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 5. května 2010 o strategii EU pro vztahy s Latinskou Amerikou(1) a ze dne 21. října 2010 o obchodních vztazích Evropské unie s Latinskou Amerikou(2),

–  s ohledem na usnesení Evropsko-latinskoamerického parlamentního shromáždění, zejména na usnesení ze dne 19. května 2011 o perspektivách obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou,

–  s ohledem na otázku o Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru položenou dne 26. dubna 2012 Komisi (O-000107/2012 – B7-0114/2012),

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru má s ohledem na historické a kulturní vazby za cíl otevřít trhy mimo jiné pro zboží, služby, vládní zakázky a investice a podpořit hospodářskou integraci mezi smluvními stranami a komplexní hospodářský rozvoj za účelem snížení chudoby, vytvoření nových pracovních příležitostí, zlepšení pracovních podmínek a zvýšení životní úrovně prostřednictvím liberalizace a rozšíření obchodu a investic mezi územími a podpořit závazek provádění obchodní dohody v souladu s cílem udržitelného rozvoje, včetně podpory hospodářského pokroku, dodržování práv pracovníků a ochrany životního prostředí v souladu s mezinárodními závazky, které přijaly smluvní strany;

B.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je druhým největším obchodním partnerem Kolumbie a Peru a že připravovaná dohoda přináší naprostou liberalizaci obchodu s průmyslovými výrobky a produkty rybolovu, což by podle nezávislého posouzení dopadů na udržitelnost mohlo vést v dlouhodobém horizontu ke zvýšení kolumbijského HDP až o 1,3 % a peruánského HDP o 0,7 %, avšak mohlo by mít také značný negativní dopad na životní prostředí a sociální podmínky;

C.  vzhledem k tomu, že vstupem obchodní dohody v platnost by Kolumbie a Peru opustily zvláštní pobídkový režim všeobecného systému preferencí (GSP+), jenž v současné době prochází revizí;

D.  vzhledem k tomu, že podle stávajícího systému GSP+ získávají Kolumbie a Peru obchodní preference výměnou za účinné uplatňování 27 základních lidských práv a úmluv o životním prostředí, včetně čtyř základních pracovních norem Mezinárodní organizace práce;

E.  vzhledem k tomu, že podle Smlouvy o Evropské unii se činnost EU na mezinárodní scéně řídí zásadami, které inspirovaly k jejímu založení, rozvoji a rozšiřování a které hodlá podporovat v ostatním světě, jako jsou demokracie, právní stát, univerzálnost a nedělitelnost lidských práv a základních svobod, úcta k lidské důstojnosti, zásady rovnosti a solidarity a dodržování zásad Charty Organizace spojených národů a mezinárodního práva; vzhledem k tomu, že Unie usiluje o rozvíjení vztahů a budování partnerství se třetími zeměmi a mezinárodními, regionálními nebo světovými organizacemi, které sdílejí výše uvedené zásady;

F.  vzhledem k tomu, že první článek obchodní dohody zahrnuje rozsáhlá závazná ustanovení zaručující ochranu lidských práv a stanoví, že „dodržování zásad demokracie a základních lidských práv stanovených ve Všeobecné deklaraci lidských práv, a zásady právního státu je jádrem vnitřních a vnějších politik smluvních stran této dohody. Dodržování těchto zásad je zásadním prvkem dohody“; vzhledem k tomu, že nedodržování lidských práv a zásad demokracie by představovalo „závažné porušení“ obchodní dohody, které by podle mezinárodního práva veřejného mohlo vést k přijetí odpovídajících opatření, k nimž patří možnost ukončení nebo částečného i úplného pozastavení dohody; vzhledem k tomu, že musí být zajištěno řádné sledování dodržování lidských práv všemi smluvními stranami a zaručena praktická vymahatelnost doložky o lidských právech;

G.  vzhledem k tomu, že obchodní dohoda nabízí záruky, které zajistí, aby nová struktura obchodu EU a investiční vztahy působily ve prospěch dalekosáhlého rozvoje v sociální oblasti, v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, a to prostřednictvím podpory a zachování vysoké úrovně pracovních norem a norem v oblasti ochrany životního prostředí u všech stran, jak to stanoví kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji;

H.  vzhledem k tomu, že Kolumbie i Peru vynaložily v uplynulých letech obrovské úsilí na zlepšení všeobecných životních podmínek svých občanů, včetně lidských a pracovních práv;

I.  vzhledem k tomu, že mají-li být zcela splněny vysoké standardy, které si vytyčili a které požadují jednotliví občané, organizace občanské společnosti, opoziční strany a vláda, je i přes toto obrovské úsilí stále ještě třeba vykonat v Kolumbii i Peru velký díl práce, zejména pokud jde o účinné uplatňování nového právního rámce, který má dořešit staré, dosud ne zcela vyřešené problémy spojené s přetrvávající chudobou, násilím a korupcí, vnitřním ozbrojeným konfliktem (který v případě Kolumbie trvá již více než 50 let), nezákonnými ozbrojenými skupinami, obchodem s drogami, beztrestností a vyvlastňováním půdy;

J.  vzhledem k tomu, že i přes toto obrovské úsilí je Kolumbie stále zemí s nejvyšším počtem zavražděných odborářů na světě a vzhledem k tomu, že navzdory výraznému zlepšení prosazování práva v posledních letech zůstává více než 90 % těchto zločinů neobjasněno; vzhledem k tomu, že téměř 4 miliony lidí jsou vnitřně vysídleny; vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva a svobody domorodých obyvatel, i přesto, že ocenil, jak stát Kolumbie uznává práva domorodých obyvatel, naléhavě požádal Kolumbii, aby pozvala zvláštního poradce OSN pro zabránění genocidě, aby monitoroval situaci domorodých komunit, které jsou ohroženy kulturním a fyzickým vyhlazením v důsledku dlouhotrvajícího vnitřního ozbrojeného konfliktu v zemi;

1.  vyjadřuje politování nad tím, že ačkoli kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji obsahuje právně závazná ustanovení, neexistuje pro tuto kapitolu obchodní dohody závazný mechanismus řešení sporů a že v případě porušení norem uvedených v kapitole o obchodu a udržitelném rozvoji je vyloučeno uplatňování opatření a sankcí podle závazného všeobecného mechanismu řešení sporů dohody, což představuje oslabení stávajících závazných podmínek v rámci systému GSP+ EU;

2.  jednoznačně vítá odhodlání všech zúčastněných stran podporovat lidská práva, zásady demokracie a právního státu potvrzené začleněním rozsáhlých závazných ustanovení týkajících se těchto základních principů do prvního článku obchodní dohody;

3.  zdůrazňuje, že je důležité udržovat s našimi partnerskými zeměmi konstruktivní dialog o účinném uplatňování vyšších standardů v oblasti lidských práv; jednoznačně vítá mechanismus vzájemného dialogu o lidských právech (dialog o lidských právech mezi EU a Kolumbií), který Evropská unie a Kolumbie na dobrovolném základě zahájily v roce 2009, který se od té doby koná dvakrát ročně a který je jasným důkazem toho, že je kolumbijská vláda otevřena dialogu o lidských právech s EU a dalšími mezinárodními partnery; vyjadřuje nicméně politování nad tím, že Evropský parlament není pravidelně a úplně informován o programu a výsledcích tohoto dialogu, a to ani zpětně;

4.  jednoznačně se staví za to, aby byla do obchodní dohody začleněna kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji a aby byly vytvořeny vnitrostátní mechanismy a veden dialog s občanskou společností, do kterého se zapojí občané, ať už jednotlivě nebo kolektivně a organizovaně;

5.  žádá organizace občanské společnosti v andských zemích i v Evropské unii, aby se zapojily do mechanismu sledování, který obchodní dohoda zřizuje v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje; vyzývá zúčastněné vlády, aby co nejdříve vytvořily právní rámec pro zmíněné vnitrostátní mechanismy a dialog s občanskou společností, pokud ještě neexistují, a to včetně důrazné informační a reklamní kampaně, která by co možná nejvíce zvýšila účast zainteresovaných skupin či osob na sledování v rámci mechanismu občanské společnosti; navrhuje, aby tyto postupy byly zřízeny do šesti měsíců od vstupu dohody v platnost, namísto jednoho roku, jak stanoví obchodní dohoda(3);

6.  připomíná, že je důležité zřídit reprezentativní vnitrostátní poradní mechanismy, jak stanoví článek 281 obchodní dohody, jichž se budou účastnit odbory, zástupci zaměstnavatelů či další příslušné zúčastněné strany – jako jsou nevládní organizace, které budou hrát při sledování uplatňování obchodní dohody závaznou úlohu, zejména v oblasti práce a udržitelného rozvoje – s nimiž bude možné vést pravidelné konzultace a které budou moci podávat stížnosti v rámci povinného institucionalizovaného mechanismu pro podávání stížností, a také doporučení a návrhy, včetně návrhu na uskutečnění nezávislé výměny názorů s jejich protějšky v EU;

7.  v zájmu úplného dosažení vysokých standardů v oblasti lidských práv, které obchodní dohoda stanoví a k nimž se obě andské vlády i Evropská unie zavázaly, navrhuje zúčastněným stranám, aby neprodleně zřídily specializovanou vnitrostátní poradní skupinu pro lidská práva a zásady demokracie, která by doprovázela a sledovala uplatňování této obchodní dohody či jiných dohod o obchodu a působila jako účinný vnitřní konzultační orgán pro vnitrostátní kanceláře, jež se účastní výboru pro obchod zřízeného podle dohody, přičemž modelem pro fungování této skupiny by byl právní rámec stanovený v obchodní dohodě pro účast občanské společnosti v podvýboru pro obchod a udržitelný rozvoj; žádá strany obchodní dohody, aby zaručily, že do těchto vnitrostátních poradních skupin bude povinně zapojena občanská společnost ve stejné míře, jako tomu je v případě dohody o volném obchodu s Jižní Koreou, a že bude vytvořen oficiální a institucionalizovaný mechanismus pro podávání stížností; dále žádá jednotlivé strany, aby zajistily úplnou nezávislost vnitrostátních poradních skupin, a to i pokud jde o jejich vlastní výběr členů;

8.  souhlasí se všemi legislativními i nelegislativními opatřeními, která přijaly obě andské země s cílem bojovat proti chudobě, všem formám násilí, beztrestnosti, korupci, obchodu s drogami, s cílem chránit práva dětí a žen, zejména pokud jde o dětskou práci, držet se na cestě udržitelného rozvoje jako jediné životaschopné budoucnosti pro naši planetu, prosazovat práva domorodého obyvatelstva, podporovat širší dialog a účast občanů na zákonodárném procesu a obnovit spravedlnost;

9.  ostře odsuzuje vraždy odborářů, obhájců lidských práv, civilistů, domorodých obyvatel a všech obětí vnitřního ozbrojeného konfliktu, příslušníků policie a vojenských sil, k nimž došlo především v Kolumbii; konstatuje nicméně, že v posledních dvou letech byl zaznamenán pokles ohlášených případů vražd odborářů;

10.  podporuje úsilí kolumbijské vlády v boji proti beztrestnosti a vrahům odborářů a obhájců lidských práv, které se odráží například na zvýšení počtu vyšetřovatelů nejvyššího státního zastupitelství ze 100 v roce 2010 na 243 v roce 2011, kteří se mají podílet zejména na vyšetřování kriminálních činů spáchaných na odborářích; podle údajů Mezinárodní organizace práce bylo od roku 2010 do června 2011 zatčeno 355 osob, vyneseno 88 rozsudků a 483 osob odsouzeno za zločiny proti odborářům; zdůrazňuje v této souvislosti význam programu zvláštní ochrany, který v současné době poskytuje státní ochranu více než 8500 občanů, mj. odborářům (13 %), obecním zastupitelům (30 %) a obhájcům lidských práv (15 %); konstatuje, že rozpočet na tento program vzrostl z 10,5 milionu EUR v roce 2002 na více než 120 milionů v roce 2011;

11.  vítá odkazy na význam pojmů „obchod pro udržitelný rozvoj“ v článku 271 a „podpora spravedlivého obchodu“ v článku 324 obchodní dohody; vyzývá strany, aby usnadňovaly obchod se zbožím, který přispívá k udržitelnému rozvoji, k němuž patří i zboží obchodované v rámci modelů spravedlivého a etického obchodování a modelů zahrnujících sociální odpovědnost podniků, jako jsou programy „Fair Trade“, „Rainforest Alliance“, „UTZ Certified“, „BSCI“ a další;

12.  vyzývá zúčastněné strany, aby poskytovaly dostatečné technické a finanční prostředky na zajištění plného dodržování norem udržitelnosti stanovených v obchodní dohodě a aby umožnily úplné posuzování, sledování a hodnocení uplatňování kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji, a to nejpozději tři roky po vstupu obchodní dohody o volném obchodu v platnost;

13.  zdůrazňuje především, že je zapotřebí podporovat sociální odpovědnost podniků, a vítá její začlenění do obchodní dohody; vyzývá všechny strany, aby v oblasti sociální odpovědnosti podniků podporovaly osvědčené obchodní postupy v souladu s obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv, s pokyny pro sociální odpovědnost podniků OECD a s nedávným sdělením Komise ze dne 25. října 2011 o obnovené strategii EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011–2014 (COM(2011)0681); je pevně přesvědčen o tom, že vyššího životního standardu občanů lze dosáhnout jedině prostřednictvím aktivního partnerství podnikatelů, pracovníků, nevládních organizací a státu na centrální či regionální úrovni nebo na úrovni místních komunit; potvrzuje proto význam zapojení všech zúčastněných stran, zejména pokud jde o vlády, které musí při účinném uplatňování sociální odpovědnosti podniků ve svých zemích plnit zásadní úlohu; žádá EU a andské země, aby podnikly kroky vedoucí k celosvětovému uplatňování závazných obecných zásad OSN v oblasti sociální odpovědnosti podniků;

14.  vítá důkladné zákony v oblasti životního prostředí, které kolumbijské orgány začlenily do sbírky zákonů, avšak zdůrazňuje, že je zapotřebí tyto zákony plně a řádně vymáhat; poukazuje na možné environmentální problémy, k nímž patří zvýšené odlesňování a průmyslové, zemědělské a těžební znečištění, jež mohou mít negativní dopady na zásobování zdravotně nezávadnou vodou a ochranu biologické rozmanitosti;

15.  vyzývá andské země, aby zajistily vytvoření transparentního a závazného časového plánu ochrany lidských, environmentálních a pracovních práv, jejichž cílem by měla být především ochrana lidských práv, rozšíření a zvýšení práv odborářů a ochrana životního prostředí; navrhuje, aby vzaly v potaz akční plán v oblasti pracovních práv mezi Kolumbií a Spojenými státy se zvláštním zřetelem na tyto prvky:

   vymáhání a provádění právních předpisů a politických opatření, jež zajistí svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání – bez mezer v zákonech – především pro pracovníky v neformálním sektoru, a to zejména zrušením využívání družstev, kolektivních paktů a jiných opatření, jejichž cílem nebo důsledkem je popření práva pracovníků sdružovat se v odborech nebo možnosti uzavřít přímý zaměstnanecký poměr;
   provádění důsledných kontrol pracovních podmínek, které v případě diskriminace, neodůvodněného propouštění, zastrašování a hrozeb namířených proti pracovníkům povedou k postihům;
   jasné a ověřitelné kroky k posílení sociálního dialogu na regionální a místní úrovni i ze strany podniků;
   zavedení opatření, která zaručí účinné vymáhání právních předpisů na ochranu životního prostředí a biologické rozmanitosti, zejména před negativními účinky odlesňování a těžby surovin;
   přijetí kroků nutných k ukončení beztrestnosti, které povedou k vyšetření, civilnímu soudnímu stíhání a potrestání osob ideově i věcně nejvíce odpovědných za zločiny spáchané v Kolumbii;
   dosažení jasných, časově závazných a na výsledky zaměřených cílů v obou výše uvedených oblastech;
   vyzývá Evropskou komisi, aby bezodkladně zahájila pomoc Kolumbii a Peru při zavádění a uskutečňování výše popsaných kroků, a naléhavě Komisi žádá, aby pravidelně vypracovávala zprávu, kterou předloží k posouzení Evropskému parlamentu;
   zdůrazňuje skutečnost, že některé z cílů tohoto časového plánu by měly být realizovány pokud možno ještě před vstoupením obchodní dohody v platnost;

16.  vyzývá Komisi, aby těmto opatřením napomáhala prostřednictvím programů spolupráce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a regulace, zejména pak posílením budování kapacit andských orgánů týkajících se účinného navrhování, vymáhání a posuzování právních předpisů v oblasti životního prostředí; v této souvislosti naléhavě žádá Komisi, aby plně využívala nástroj rozvojové spolupráce a evropský nástroj pro demokracii a lidská práva;

17.  jednoznačně vítá nový zákon o obětech a restituci půdy (známý také jako „Ley 1448“), který vstoupil v platnost v Kolumbii dne 1. ledna 2012 a který zaručuje finanční odškodnění a restituci půdy téměř 4 milionům obětí ozbrojeného konfliktu a násilí v zemi za posledních 50 let; zdůrazňuje značné finanční úsilí kolumbijské vlády, která podle odhadů v následujících 10 letech poskytne více než 25 miliard USD, což činí měsíčně přibližně 160 milionů EUR; zdůrazňuje, že uplatňování tohoto zákona je nutné důkladně sledovat a hodnotit v úzké spolupráci s občanskou společností, zejména pokud jde o ochranu navrácených osob;

18.  vítá rozpuštění velmi kontroverzní zpravodajské služby DAS a skutečnost, že byl její bývalý ředitel odsouzen k 25 letům vězení, což je důležitým signálem změny postoje a otevřenosti kolumbijských orgánů a nezávislosti soudnictví;

19.  zdůrazňuje, že právo na majetek také patří k základním lidským právům a musí být chráněno všemi stranami obchodní dohody; varuje proto všechny strany obchodní dohody, aby nepodnikaly jednostranné kroky, které by mohly ohrozit ochranu investic; zdůrazňuje v tomto ohledu potřebu účinného uplatňování řádného mechanismu pro urovnávání sporů;

20.  vítá skutečnost, že Kolumbie a Peru ratifikovaly všech osm základních úmluv Mezinárodní organizace práce a dále tři ze čtyř úmluv o správě, jak uvedl zástupce MOP na veřejném slyšení na téma obchodní dohody, kterou uspořádal Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu v Bruselu dne 29. února 2012; zastává názor, že je naléhavě nutné neprodleně ratifikovat a účinně uplatňovat všechny tyto úmluvy MOP, v případě Kolumbie zejména úmluvu č. 122 a v případě Peru úmluvu č. 129; zdůrazňuje všem stranám význam ratifikace úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 135 o zástupcích pracovníků; v této souvislosti připomíná, že 24 členských států EU dosud neratifikovalo Úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 169 o domorodém a kmenovém obyvatelstvu;

21.  zdůrazňuje, že pro provádění vnitrostátních právních předpisů v oblasti práce jsou důležité zásady spravedlivé a transparentní správy a zákonných postupů, k nimž patří důsledné kontroly pracovních podmínek a mezinárodních norem v oblasti lidských práv, v souladu s přijatými mezinárodními závazky; domnívá se, že spravedlivé a transparentní správní a právní postupy jsou zapotřebí i k zajištění toho, aby nebyla uvalována žádná nepatřičná omezení na komunikaci nebo svobodu slova, jež jsou velice důležité k tomu, aby se občané mohli organizovat;

22.  domnívá se, že nové pravomoci Evropského parlamentu, pokud jde o mezinárodní dohody, které jsou zakotveny v Lisabonské smlouvě, přinášejí novou odpovědnost; navrhuje proto uspořádat v posledním čtvrtletí roku 2013 veřejná slyšení v Evropském parlamentu i v jednom z hlavních měst andských zemí; vyzývá k tomu, aby v návaznosti na tato slyšení byly Výboru pro mezinárodní obchod a podvýboru pro lidská práva předkládány písemné zprávy o dosavadních výsledcích provádění obchodní dohody;

23.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám Kolumbie a Peru.

(1) Úř. věst. C 81 E, 15.3.2011, s. 54.
(2) Úř. věst. C 70 E, 8.3.2012, s. 79.
(3) Čl. 282 odst. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí