Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2628(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0301/2012

Pateikti tekstai :

B7-0301/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/06/2012 - 9.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0249

Priimti tekstai
PDF 225kWORD 77k
Trečiadienis, 2012 m. birželio 13 d. - Strasbūras
ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas
P7_TA(2012)0249B7-0301/2012

2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo (2012/2628(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2010 m. kovo 1 d. baigėsi derybos dėl ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo ir kad 2010 m. gegužės 19 d. paskelbta, jog užbaigtos prekybos derybos,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2011 m. kovo 23 d. ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas buvo parafuotas,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2011 m. balandžio 13 d. trys šalys oficialiai patvirtino prekybos susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu (COM(2011)0570),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 5 d. rezoliuciją dėl ES santykių su Lotynų Amerika strategijos(1) ir 2010 m. spalio 21 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos prekybos ryšių(2),

–  atsižvelgdamas į Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinės asamblėjos rezoliucijas, ypač į jos 2011 m. gegužės 19 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos prekybos santykių perspektyvų,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 26 d. klausimą Komisijai dėl ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo (O-000107/2012 – B7-0114/2012),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi, atsižvelgiant į istorinių ir kultūrinių sąsajų svarbą, Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimu siekiama atverti rinkas, be kita ko, prekėms, paslaugoms, vyriausybės viešiesiems pirkimams ir investicijoms ir skatinti ekonominę dalyvaujančių šalių integraciją bei visapusišką ekonominę plėtrą turint tikslą mažinti skurdą ir kurti naujas užimtumo galimybes, gerinti darbo sąlygas, taip pat kelti gyvenimo lygį liberalizuojant ir plečiant prekybą ir investicijas tarp šių šalių teritorijų, taip pat raginti įsipareigoti įgyvendinti prekybos susitarimą laikantis tvaraus vystymosi tikslo, įskaitant ekonominės pažangos skatinimą, darbo teisių laikymąsi ir aplinkos apsaugą, atsižvelgiant į šalių prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus;

B.  kadangi Europos Sąjunga – antra pagal dydį Kolumbijos ir Peru prekybos partnerė, ir kadangi pagal planuojamą prekybos susitarimą numatomas visiškas prekybos pramonės ir žuvininkystės produktais liberalizavimas, o tai, atsižvelgus į nepriklausomą poveikio tvarumui vertinimo tyrimą, ilguoju laikotarpiu padidintų Kolumbijos BVP 1,3 proc., o Peru BVP – 0,7 proc., bet taip pat galėtų turėti didelį neigiamą poveikį aplinkos apsaugos ir socialiniu požiūriu;

C.  kadangi įsigaliojus prekybos susitarimui, Kolumbija ir Peru pasitrauktų iš ES bendrosios lengvatų sistemos specialios skatinamosios priemonės (GPS+), kuri šiuo metu yra persvarstoma;

D.  kadangi laikantis esamos GPS+ sistemos Kolumbijai ir Peru taikomos prekybos lengvatos už tai, kad šios šalys užtikrina veiksmingą 27 pagrindinių žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos konvencijų, taip pat keturių pagrindinių Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) darbo standartų įgyvendinimą;

E.  kadangi, atsižvelgus į Europos Sąjungos sutartį, ES, imdamasi veiksmų tarptautinėje arenoje, vadovaujasi principais, paskatinusiais jos pačios sukūrimą, vystymąsi ir plėtrą, ir kurių įgyvendinimą ji skatina platesniame pasaulyje: demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumo ir nedalomumo, pagarbos žmogaus orumui, lygybės ir solidarumo principais bei Jungtinių Tautų Chartijos ir tarptautinės teisės principų laikymusi; kadangi Sąjunga siekia plėtoti santykius ir kurti partnerystę su trečiosiomis šalimis bei tarptautinėmis, regioninėmis arba pasaulinėmis organizacijomis, kurios taip pat laikosi pirmiau minėtų principų;

F.  kadangi į pirmąjį prekybos susitarimo straipsnį įtraukta išsami ir privaloma nuostata, pagal kurią užtikrinama žmogaus teisių apsauga ir pagarba demokratijos principams ir pagrindinėms žmogaus teisėms, kaip nustatyta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, ir teisinės valstybės principui, kuriais grindžiama abiejų šalių vykdoma vidaus ir tarptautinė politika – pagarba šiems principams sudaro esminę šio susitarimo dalį; kadangi žmogaus teisių pagarbos neužtikrinimas ir demokratijos principų nesilaikymas būtų traktuojami kaip esminis prekybos susitarimo pažeidimas ir dėl to, atsižvelgus į viešąją tarptautinę teisę, būtų patvirtintos tinkamos priemonės, įskaitant galimybę nutraukti susitarimą, jį iš dalies arba visiškai sustabdyti; kadangi visos pasirašiusios šalys turi užtikrinti tinkamą pagarbos žmogaus teisėms stebėseną ir nuostatos dėl žmogaus teisių praktinį įgyvendinamumą;

G.  kadangi prekybos susitarime nustačius skyrių dėl prekybos ir tvaraus vystymosi suteikiamos garantijos, kad bus užtikrinta, jog nauja ES prekybos ir investicinių santykių struktūra bus prisidedama prie daug aprėpiančios socialinės ir aplinkos apsaugos bei tvaraus vystymosi visose šalyse skatinant ir apsaugant aukšto lygio darbo ir aplinkos apsaugos standartus;

H.  kadangi Kolumbija ir Peru per pastaruosius metus dėjo itin daug pastangų siekdamos pagerinti bendras savo piliečių gyvenimo sąlygas, taip pat žmogaus ir darbo teisių padėtį;

I.  kadangi, nepaisant šių itin didelių pastangų, norint visapusiškai laikytis nustatytų ir atskirų piliečių, pilietinės visuomenės organizacijų, opozicijos partijų ir vyriausybės reikalaujamų aukštų standartų, tiek Kolumbijoje, tiek Peru reikia dar daug nuveikti, ypač siekiant veiksmingai įgyvendinti naują teisės aktų sistemą, kuria ketinama išspręsti senas ne iki galo išspręstas problemas, susijusias su ilgalaikėmis skurdo, smurto ir korupcijos, ginkluoto vidaus konflikto (Kolumbijos atveju daugiau negu 50 metų trunkančio karo), neteisėtų ginkluotų grupių, prekybos narkotikais, nebaudžiamumo ir žemės ekspropriacijos problemomis;

J.  kadangi, nepaisant šių didelių pastangų, Kolumbija tebėra šalis, kurioje profesinių sąjungų narių nužudymo atvejų skaičius – didžiausias pasaulyje, ir kadangi, nepaisant pastaruoju metu iš esmės pagerintos teisėsaugos, daugiau kaip 90 proc. tokių nusikaltimų kaltininkų lieka nenubausti; kadangi beveik 4 mln. žmonių perkelti šalies viduje; kadangi JT specialusis pranešėjas čiabuvių teisių klausimais, nors ir pripažindamas, kad Kolumbijos valstybė pripažįsta čiabuvių teises, primygtinai ragino Kolumbiją pakviesti Jungtinių Tautų specialųjį patarėją, atsakingą už genocido prevenciją, čiabuvių bendruomenių, kurioms dėl ilgalaikio ginkluoto vidaus konflikto šalyje gresia kultūrinis ar fizinis išnykimas, padėčiai stebėti;

1.  apgailestauja, kad prekybos susitarime nenumatyta privalomo ginčų sprendimo mechanizmo skyriui dėl prekybos ir tvaraus vystymosi, nors jame yra privalomų nuostatų, ir kad pagal prekybos susitarimo privalomą bendrą ginčų sprendimo mechanizmą nustatytos priemonės ir sankcijos netaikomos tuo atveju, kai pažeidžiami skyriuje dėl prekybos ir tvaraus vystymosi nustatyti standartai, taigi susilpnėja esamos privalomos sąlygos pagal ES GSP+ sistemą;

2.  labai pritaria įsipareigojimui, kurį išsakė visos atitinkamos šalys, siekdamos skatinti pagarbą žmogaus teisėms ir demokratijos bei teisinės valstybės principų laikymąsi ir įtraukdamos į pirmą prekybos susitarimo straipsnį išsamias ir privalomas nuostatas dėl šių pagrindinių principų;

3.  pabrėžia, kad svarbu su šalimis partnerėmis ir toliau tęsti konstruktyvų dialogą dėl veiksmingo aukštesnių žmogaus teisių standartų įgyvendinimo; ypač palankiai vertina 2009 m. Kolumbijos ir Europos Sąjungos savanoriškai įdiegtą abipusio dialogo žmogaus teisių klausimais mechanizmą (ES ir Kolumbijos dialogas žmogaus teisių klausimais) ir tai, kad nuo to laiko toks dialogas rengiamas du kartus per metus, o tai aiškiai įrodo, jog Kolumbijos vyriausybė yra pasirengusi dialogui žmogaus teisių klausimais su ES ir kitais tarptautiniais partneriais; tačiau apgailestauja, kad Europos Parlamentas nėra nuolat ir visapusiškai informuojamas ir jam nepateikiama jokia ataskaita apie šio dialogo darbotvarkę ir rezultatus;

4.  labai pritaria tam, kad į prekybos susitarimą būtų įtrauktas skyrius dėl prekybos ir tvaraus vystymosi ir kad būtų sukurti šalies mechanizmai bei vykdomas dialogas su pilietine visuomene, kuriame individualiai arba organizuotai kolektyviniu būdu dalyvautų piliečiai;

5.  ragina Andų šalių ir Europos Sąjungos pilietinės visuomenės organizacijas dalyvauti taikant stebėsenos mechanizmus, kurie nustatyti pagal prekybos susitarimo prekybos ir tvaraus vystymosi antraštinę dalį; ragina susijusias vyriausybes nedelsiant nustatyti teisinį pagrindą, jeigu jis dar nenustatytas, skirtą šalies mechanizmams ir dialogui su pilietine visuomene, taip pat teikti pakankamai informacijos ir rengti reklamos kampaniją, kad kuriant pilietinės visuomenės mechanizmo stebėsenos sistemą dalyvautų kuo daugiau suinteresuotų grupių arba asmenų; siūlo, kad šioms procedūroms nustatyti būtų skiriamas ne vienerių metų, kaip numatyta prekybos susitarime(3), bet šešių mėnesių nuo susitarimo įsigaliojimo dienos laikotarpis;

6.  primena, kad svarbu sukurti pavyzdinius šalies konsultavimo mechanizmus, kaip nustatyta prekybos susitarimo 281 straipsnyje, kuriuos taikant dalyvautų profesinės sąjungos, darbdavių atstovai ar kitos atitinkamos suinteresuotosios šalys, pvz., NVO, kurios atliktų privalomą vaidmenį stebint prekybos susitarimo įgyvendinimą, ypač darbo ir tvaraus vystymosi srityse, ir kurioms būtų suteikta teisė nuolat konsultuoti ir teikti skundus pagal privalomą ir institucinį skundų mechanizmą, taip pat teikti rekomendacijas ir pasiūlymus, įskaitant pasiūlymą surengti nepriklausomą keitimąsi nuomonėmis su atitinkamomis ES organizacijomis;

7.  siekdamas visapusiškai įgyvendinti aukštus žmogaus teisių standartus, numatytus prekybos susitarime, kurių laikytis įsipareigojo abiejų Andų šalių vyriausybės ir Europos Sąjunga, siūlo susijusioms šalims nedelsiant tuo tikslu sukurti Patariamąją vidaus grupę (PVG) žmogaus teisių ir demokratijos principų klausimais, kuri turėtų prisidėti prie šio ar kitų prekybos susitarimų įgyvendinimo ir jį stebėti, taip pat veikti kaip veiksmingas vidaus konsultavimo organas šalies įstaigoms, kurios dalyvauja prekybos susitarimo Prekybos komiteto veikloje, ir, kaip grupės veiklos modelį, panaudoti prekybos susitarime numatytą teisinį pagrindą siekiant pilietinės visuomenės dalyvavimo Prekybos ir tvaraus vystymosi pakomitečio veikloje; ragina prekybos susitarimo šalis užtikrinti šioms PVG tokį patį privalomo pilietinės visuomenės dalyvavimo lygį, koks numatytas laisvosios prekybos susitarime su Pietų Korėja, įskaitant oficialų ir institucinį skundų teikimo mechanizmą; be to, ragina šalis užtikrinti visapusišką Patariamųjų vidaus grupių nepriklausomumą, taip pat renkant PVG narius;

8.  remia visas teisines ir neteisines priemones, kurių ėmėsi abi Andų šalys siekdamos kovoti su skurdu, visų formų smurtu, nebaudžiamumu, korupcija ir prekyba narkotikais, taip pat siekdamos užtikrinti vaikų ir moterų teises, ypač spręsti vaikų darbo klausimą, imtis veiksmų siekiant tvaraus vystymosi, kuris vienintelis garantuoja gyvybingą mūsų planetos ateitį, užtikrinti čiabuvių teises, skatinti platesnio masto dialogą ir piliečių dalyvavimą teisėkūros procese bei atkurti teisingumą;

9.  griežtai smerkia profesinių sąjungų narių, žmogaus teisių gynėjų, civilių, čiabuvių, visų nukentėjusių nuo ginkluoto vidaus konflikto asmenų, policijos pareigūnų ir karių žudymus, kurie ypač dažni Kolumbijoje; vis dėlto pažymi, kad per pastaruosius dvejus metus pranešta apie mažiau profesinių sąjungų narių nužudymo atvejų;

10.  pritaria Kolumbijos vyriausybės pastangoms kovojant su nebaudžiamumu ir profesinių sąjungų narių arba žmogaus teisių gynėjų žudymu – Kolumbijos vyriausybė, pavyzdžiui, padidino generalinės prokuratūros tyrėjų skaičių nuo 100 tyrėjų 2010 m. iki 243 tyrėjų 2011 m., ypač siekiant ištirti prieš profesinių sąjungų narius padarytus nusikaltimus; taip pat, remiantis TDO duomenimis, nuo 2010 m. iki 2011 m. birželio mėn. 355 piliečiai buvo areštuoti, paskelbti 88 nuosprendžiai ir 483 piliečiai buvo pripažinti kaltais dėl nusikaltimų, įvykdytų prieš profesinių sąjungų narius; šiuo požiūriu pabrėžia specialiosios apsaugos programos, pagal kurią šiuo metu valstybinė apsauga suteikta daugiau negu 8 500 žmonių, įskaitant profesinių sąjungų narius (13 proc.), savivaldybės tarybos narius (30 proc.) ir žmogaus teisių gynėjus (15 proc.), svarbą; pažymi, kad šios programos biudžetas išaugo nuo 10,5 mln. EUR 2002 m. iki daugiau kaip 120 mln. EUR 2011 m.;

11.  palankiai vertina prekybos susitarimo 271 ir 324 straipsniuose pateiktą nuoroda į svarbias sąvokas „prekyba tvariam vystymuisi“ ir „sąžiningos ir teisingos prekybos skatinimas“; ragina šalis sudaryti geresnes sąlygas prekybai prekėmis, kuriomis prisidedama prie tvaraus vystymosi, įskaitant prekes, kurioms taikomos tokios sistemos, kaip sąžiningos ir etinės prekybos sistema ir sistema, susijusi su įmonių socialine atsakomybe bei atskaitomybe, pvz., Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ Certified, BSCI ir kitos panašios sistemos;

12.  ragina susijusias šalis užtikrinti pakankamai techninių ir finansinių pajėgumų, kad būtų garantuojama visapusiška atitiktis tvarumo standartams, nustatytiems prekybos susitarimu, ir vykdyti visapusišką skyriaus dėl prekybos ir tvaraus vystymosi nuostatų įgyvendinimo persvarstymą, stebėseną ir vertinimą vėliausiai per trejus metus po laisvosios prekybos susitarimo įsigaliojimo;

13.  ypač pabrėžia, kad svarbu skatinti įmonių socialinę atsakomybę, ir pritaria jos įtraukimui į prekybos susitarimą; ragina visas šalis skatinti geriausią verslo praktiką, susijusią su įmonių socialine atsakomybe, laikantis JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų, EBPO gairių dėl įmonių socialinės atsakomybės ir neseniai 2011 m. spalio 25 d. paskelbto Komisijos komunikato dėl atnaujintos 2011–2014 m. ES įmonių socialinės atsakomybės strategijos nuostatų (COM(2011)0681); tvirtai įsitikinęs, kad aukštesnis piliečių gyvenimo lygis gali būti pasiektas tik sudarant aktyvias verslininkų, darbuotojų, NVO ir valstybės partnerystes centriniu, regioniniu ar bendruomenių lygmenimis; todėl dar kartą pažymi, kad svarbu įtraukti visas susijusias šalis, ypač vyriausybes, kurios turi atlikti pagrindinį vaidmenį veiksmingai įgyvendinant įmonių socialinę atsakomybę savo šalyse; ragina ES ir Andų šalis siekti, kad privalomi JT įmonių socialinės atsakomybės principai būtų taikomi pasaulio mastu;

14.  pritaria griežtiems aplinkos apsaugos teisės aktams, kuriuos Kolumbijos valdžios institucijos įtraukė į teisyną, tačiau pabrėžia, kad šiuos teisės aktus būtina visiškai ir tinkamai įgyvendinti; atkreipia dėmesį į galimas aplinkos srities problemas, įskaitant padidėjusį miškų nykimą ir pramoninę, žemės ūkio ir kasybos pramonės veiklos taršą, dėl kurios galėtų atsirasti neigiamas poveikis saugiam vandens tiekimui ir biologinės įvairovės apsaugai;

15.  ragina Andų šalis užtikrinti, kad būtų parengtos skaidrios ir privalomos kelio gairės žmogaus teisių, aplinkos apsaugos ir darbo teisių klausimais, kuriomis būtų iš esmės siekiama užtikrinti žmogaus teises, sustiprinti ir pagerinti profesinių sąjungų narių teises ir apsaugoti aplinką; rekomenduoja joms atsižvelgti į Kolumbijos ir JAV veiksmų planą darbo teisių srityje, visų pirma atkreipiant dėmesį į šiuos aspektus:

   teisės aktų ir politikos priemonių, kuriomis užtikrinama asociacijų laisvė ir teisė vesti kolektyvines derybas, vykdymą ir įgyvendinimą, garantuojant, kad nebūtų spragų, ypač neoficialaus sektoriaus darbuotojų požiūriu arba panaikinant kooperatyvus, kolektyvines sutartis ir taikant kitas priemones, kurių tikslas arba poveikis – neleisti darbuotojams naudotis profesinių sąjungų teisėmis arba tiesioginių darbo santykių nauda;
   griežtų darbo inspekcijų, kurių metu būtų galima skirti baudas diskriminacijos, nepagrįsto atleidimo iš darbo, darbuotojų bauginimo ir grasinimo jiems atvejais, vykdymą;
   aiškius ir patikrinamus veiksmus siekiant stiprinti socialinį dialogą regioniniu ir vietos, taip pat įmonių lygmenimis;
   priemonių siekiant užtikrinti veiksmingą teisės aktų dėl aplinkos ir biologinės įvairovės apsaugos įgyvendinimą, visų pirma saugant nuo neigiamų miškų nykimo ir žaliavų gavybos padarinių, diegimą;
   būtinus veiksmus siekiant panaikinti nebaudžiamumą, atlikti tyrimus, patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir valstybės teismuose nuteisti asmenis, kurie labiausiai intelektualiniu ir materialiniu požiūriu atsakingi už Kolumbijoje įvykdytus nusikaltimus;
   aiškių, per nustatytą laiką įvykdytinų ir rezultatais pagrįstų tikslų siekimą kiekvienoje iš pirmiau minėtų sričių;
   raginimą Europos Komisijai nedelsiant pradėti teikti pagalbą Kolumbijai ir Peru rengiant ir įgyvendinant pirmiau minėtą procesą ir reguliariai rengti ataskaitas, kurias reikėtų pateikti Europos Parlamentui įvertinti;
   pabrėžiamą faktą, kad kai kuriuos šių kelio gairių tikslus geriausia būtų įgyvendinti prieš įsigaliojant laisvosios prekybos susitarimui;

16.  ragina Komisiją prisidėti prie šių priemonių įgyvendinant bendradarbiavimo programas švietimo, mokymo ir reguliuojamojo bendradarbiavimo srityse, visų pirma stiprinant Andų valdžios institucijų pajėgumus veiksmingai siūlant, priverčiant vykdyti ir vertinant aplinkos apsaugos srities teisės aktus; šiuo tikslu ragina Komisiją visapusiškai pasinaudoti vystomojo bendradarbiavimo priemone (VPB) ir Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemone (EDŽTRP);

17.  labai pritaria naujam įstatymui dėl aukų ir žemės grąžinimo (taip pat žinomas kaip Ley 1448), kuris Kolumbijoje įsigaliojo 2012 m. sausio 1 d. ir kuriuo garantuojama finansinė kompensacija ir žemės sugrąžinimas beveik 4 mln. aukų, kurios nukentėjo dėl pastaruosius 50 metų trukusio šalies ginkluoto konflikto ir dėl jo metu vykdomo smurto; pabrėžia, kad Kolumbijos vyriausybė skyrė itin daug lėšų – daugiau negu 25 mlrd. JAV dolerių per kitus dešimt metų, o tai sudaro apie 160 mln. EUR per mėnesį; pabrėžia, kad reikia įgyvendinti šį įstatymą vykdant išsamią stebėseną ir vertinimą, glaudžiai konsultuojantis su pilietine visuomene, visų pirma sugrįžtančiųjų apsaugos klausimais;

18.  palankiai vertina itin prieštaringos žvalgybos agentūros (DAS) išformavimą ir buvusio jos direktoriaus nuteisimą skiriant 25 metus laisvės atėmimo bausmę, kaip svarbų Kolumbijos administracijos požiūrio keitimo ir atvirumo, taip pat teisminės sistemos nepriklausomumo ženklą;

19.  pabrėžia, kad teisė į nuosavybę taip pat yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių ir visos prie prekybos susitarimo prisijungusios šalys privalo ją ginti; todėl įspėja, kad visos prie prekybos susitarimo prisijungusios šalys privalo susilaikyti nuo vienašalių veiksmų, kurie keltų pavojų investicijų apsaugai; pabrėžia, kad šiuo tikslu būtina veiksmingai įgyvendinti tinkamą ginčų sprendimo sistemą;

20.  teigiamai vertina tai, kad Kolumbija ir Peru ratifikavo aštuonias pagrindines TDO konvencijas, taip pat tris iš keturių valdymo konvencijų, kaip nurodė TDO atstovas per Tarptautinės prekybos komiteto viešą svarstymą prekybos susitarimo klausimais, kuris vyko Europos Parlamente Briuselyje 2012 m. vasario 29 d.; pabrėžia, kad svarbu nedelsiant ratifikuoti ir veiksmingai įgyvendinti visas šias TDO konvencijas, ypač konvenciją C122 Kolumbijos atveju ir konvenciją C129 Peru atveju; visoms šalims pabrėžia, kad svarbu ratifikuoti TDO konvenciją 135 dėl darbuotojų atstovų; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 24 ES valstybės narės dar neratifikavo TDO konvencijos C169 dėl čiabuvių ir gentimis gyvenančių tautų;

21.  pabrėžia sąžiningų, teisingų, skaidrių administracinių ir teisinių procedūrų principų svarbą siekiant įgyvendinti nacionalinius darbo įstatymus, įskaitant griežtų darbo inspekcijų vykdymą, taip pat tarptautinių žmogaus teisių standartų laikymąsi pagal tarptautinius įsipareigojimus; be to, mano, kad reikalingos pagrįstos, teisingos ir skaidrios administracinės ir teisinės procedūros siekiant užtikrinti, kad nebūtų įvesta pernelyg didelių apribojimų bendravimui ar žodžio laisvei, kurios labai svarbios piliečiams suteikiant jiems daugiau galimybių patiems organizuotis;

22.  mano, kad dėl naujų Lisabonos sutartyje įtvirtintų Europos Parlamento įgaliojimų, susijusių su tarptautiniais susitarimais, Europos Parlamentui tenka nauja atsakomybė; todėl siūlo per paskutinį 2013 m. ketvirtį surengti viešus klausymus Europos Parlamente ir vienoje iš Andų šalių sostinių; po klausymų ragina parengti ir pateikti Tarptautinės prekybos komitetui ir Žmogaus teisių pakomitečiui ataskaitą raštu apie šio prekybos susitarimo taikymo rezultatus;

23.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Kolumbijos bei Peru vyriausybėms.

(1) OL C 81 E, 2011 3 15, p. 54.
(2) OL C 70 E, 2012 3 8, p. 79.
(3) 282 straipsnio 1 dalis.

Teisinė informacija - Privatumo politika