Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2628(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0301/2012

Teksty złożone :

B7-0301/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/06/2012 - 9.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0249

Teksty przyjęte
PDF 300kWORD 79k
Środa, 13 czerwca 2012 r. - Strasburg
Umowa o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru
P7_TA(2012)0249B7-0301/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie umowy o handlu między UE a Kolumbią i Peru (2012/2628 (RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając zakończenie negocjacji w sprawie umowy o handlu między UE a Kolumbią i Peru w dniu 1 marca 2010 r. oraz ogłoszenie zamknięcia negocjacji handlowych w dniu 19 maja 2010 r.,

–  uwzględniając parafowanie umowy o handlu między UE a Kolumbią i Peru w dniu 23 marca 2011 r.,

–  uwzględniając oficjalne zatwierdzenie umowy o handlu przez trzy strony w dniu 13 kwietnia 2011 r.,

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru (COM(2011)0570),

–  uwzględniając swoje rezolucje z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie strategii UE dotyczącej stosunków z Ameryką Łacińską(1) oraz z dnia 21 października 2010 r. w sprawie stosunków handlowych Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską(2),

–  uwzględniając rezolucje Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, w szczególności rezolucję z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie perspektyw dotyczących stosunków handlowych między Unią Europejską a Ameryką Łacińską,

–  uwzględniając skierowane do Komisji pytanie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie umowy o handlu miedzy UE a Kolumbią i Peru (O–000107/2012 – B7–0114/2012),

–  uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze znaczenie więzi historycznych i kulturalnych, umowa o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru ma na celu otwarcie rynków między innymi dla towarów, usług, zamówień rządowych i inwestycji oraz wspieranie integracji gospodarczej między stronami oraz wszechstronnego rozwoju gospodarczego w celu zmniejszenia ubóstwa, stworzenia nowych możliwości zatrudnienia, poprawy warunków pracy oraz podniesienia poziomu życia przez liberalizację i rozszerzenie zakresu handlu i inwestycji pomiędzy ich terytoriami, a także przez wspieranie zobowiązania do realizacji umowy o handlu zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju, w tym sprzyjanie postępowi gospodarczemu, poszanowanie praw pracowniczych i ochronę środowiska zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami stron;

B.  mając na uwadze, że Unia Europejska jest drugim partnerem handlowym Kolumbii i Peru pod względem wielkości wymiany handlowej, oraz mając na uwadze, że planowana umowa o handlu przewiduje całkowitą liberalizację handlu produktami przemysłowymi i produktami rybołówstwa, co w perspektywie długoterminowej mogłoby podnieść kolumbijski PKB do 1,3% a peruwiański – o 0,7%, ale zgodnie z wynikami niezależnej oceny wpływu na zrównoważony rozwój mogłoby także w dużym stopniu wywrzeć niekorzystny wpływ na poziomie środowiskowym i społecznym;

C.  mając na uwadze, że wraz z wejściem w życie umowy o handlu Kolumbia i Peru utraciłyby szczególne rozwiązanie motywacyjne (GSP+) w ramach ogólnego systemu preferencji UE, które jest obecnie przedmiotem przeglądu;

D.  mając na uwadze, że w ramach obecnego systemu GSP+ zarówno Kolumbii, jak i Peru przysługują preferencje taryfowe w zamian za zapewnienie skutecznego wdrażania 27 podstawowych konwencji dotyczących praw człowieka i środowiska, w tym czterech podstawowych norm pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy;

E.  mając na uwadze, że zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej w swych działaniach na arenie międzynarodowej Unia postępuje zgodnie z zasadami, które leżą u podstaw jej utworzenia, rozwoju i rozszerzenia oraz które zamierza wspierać na świecie: demokracji, państwa prawa, powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych wolności, poszanowania godności ludzkiej, zasad równości i solidarności oraz poszanowania zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa międzynarodowego; mając na uwadze, że Unia dąży do rozwijania stosunków i budowania partnerstwa z państwami trzecimi, organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi lub światowymi, które również przestrzegają wymienionych zasad;

F.  mając na uwadze, że pierwszy artykuł umowy o handlu zawiera obszerne i wiążące przepisy gwarantujące ochronę praw człowieka, w których stwierdza się, że „poszanowanie zasad demokracji i podstawowych praw człowieka ustanowionych przez Powszechną deklarację praw człowieka oraz przestrzeganie zasady państwa prawa leży u podstaw polityki wewnętrznej i zagranicznej stron i stanowi zasadniczy element umowy”; mając na uwadze, że nieprzestrzeganie praw człowieka i zasad demokratycznych stanowiłoby istotne naruszenie umowy o handlu, co zgodnie z publicznym prawem międzynarodowym spowodowałoby przyjęcie odpowiednich środków, obejmujących możliwość rozwiązania lub częściowego albo całkowitego zawieszenia umowy; mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwego monitorowania poszanowania praw człowieka przez wszystkich sygnatariuszy oraz zagwarantowania faktycznej wykonalności klauzuli dotyczącej praw człowieka;

G.  mając na uwadze, że umowa o handlu proponuje gwarancje w celu zapewnienia, aby nowa struktura stosunków handlowych i inwestycyjnych UE działała na korzyść dalekosiężnej ochrony społecznej i środowiskowej oraz na korzyść zrównoważonego rozwoju przez propagowanie i zachowanie wysokiej jakości standardów pracy i standardów środowiskowych dla wszystkich stron, jako że zawiera rozdział dotyczący handlu i zrównoważonego rozwoju;

H.  mając na uwadze, że Kolumbia i Peru w ciągu ostatnich lat podjęły ogromne starania o podniesienie ogólnego poziomu życia swoich obywateli, w tym w odniesieniu do praw człowieka i praw pracowniczych;

I.  mając na uwadze, że mimo tych ogromnych starań osiągnięcie pełnej zgodności z wysokimi standardami, które wyznaczają i których domagają się obywatele, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, partie opozycyjne i rząd, wymaga jeszcze wiele pracy zarówno w Kolumbii, jak i w Peru, zwłaszcza jeśli chodzi o skuteczne wdrażanie nowych ram prawnych, które mają doprowadzić do rozwiązania zadawnionych, nie w pełni rozwikłanych problemów, dotyczących utrzymującego się od lat ubóstwa, przemocy i korupcji, wewnętrznych konfliktów zbrojnych (w przypadku Kolumbii konflikt ten trwa od ponad 50 lat), nielegalnych zbrojnych ugrupowań, handlu narkotykami, bezkarności i konfiskat gruntów;

J.  mając na uwadze, że mimo tych ogromnych starań Kolumbia nadal jest krajem o najwyższej liczbie zabójstw działaczy związkowych na świecie, a także mając na uwadze, że pomimo niedawnej zasadniczej poprawy w egzekwowaniu prawa nadal nie ukarano sprawców ponad 90% tych zbrodni; mając na uwadze, że liczba uchodźców wewnętrznych sięga blisko 4 milionów; mając na uwadze, że specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw ludów tubylczych docenił uznanie praw ludów tubylczych przez kolumbijskie państwo, wezwał jednak Kolumbię, by zwróciła się do specjalnego doradcy ONZ ds. zapobiegania zbrodniom ludobójstwa o monitorowanie sytuacji wspólnot tubylczych zagrożonych kulturową lub fizyczną zagładą z powodu wieloletniego wewnętrznego konfliktu zbrojnego w tym kraju;

1.  wyraża ubolewanie nad tym, że choć w rozdziale dotyczącym handlu i zrównoważonego rozwoju zawarto prawnie wiążące postanowienia, to jednak w umowie o handlu nie ma wiążącego mechanizmu rozstrzygania sporów w odniesieniu do tego rozdziału oraz że wykluczono stosowanie środków i sankcji przewidzianych w wiążącym ogólnym mechanizmie rozstrzygania sporów w przypadkach naruszenia standardów określonych w rozdziale dotyczącym handlu i zrównoważonego rozwoju, co stanowi osłabienie obecnych wiążących warunków unijnego systemu GSP+;

2.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie się wszystkich zainteresowanych strony do propagowania praw człowieka, zasad demokratycznych i państwa prawa, co potwierdza uwzględnienie w pierwszym artykule umowy o handlu obszernych i wiążących przepisów dotyczących tych podstawowych zasad;

3.  podkreśla znaczenie utrzymywania konstruktywnego dialogu z naszymi krajami partnerskimi w sprawie skutecznego wdrażania wyższych standardów praw człowieka; z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie mechanizmu wzajemnego dialogu na temat praw człowieka (dialog w sprawie praw człowieka UE-Kolumbia), który został ustanowiony na zasadzie dobrowolności w 2009 r. przez Kolumbię i Unię Europejską i od tej pory odbywa się dwa razy w roku i który jest wyraźnym dowodem na to, że kolumbijski rząd jest otwarty na dialog w sprawie praw człowieka z UE oraz z innymi partnerami międzynarodowymi; jednakże z przykrością stwierdza, że Parlament Europejski nie jest na bieżąco i kompleksowo informowany o programie dialogu ani nie otrzymuje sprawozdań na temat jego przebiegu i wyników;

4.  zdecydowanie popiera włączenie do umowy o handlu rozdziału dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju oraz stworzenie krajowych mechanizmów i dialogu ze społeczeństwem obywatelskim, który zaangażuje obywateli indywidualnie lub w sposób zorganizowany i zbiorowy;

5.  wzywa organizacje społeczeństwa obywatelskiego w krajach andyjskich oraz w Unii Europejskiej do uczestnictwa w mechanizmach monitorowania ustanowionych w umowie o handlu, w rozdziale dotyczącym handlu i zrównoważonego rozwoju; wzywa zaangażowane rządy, aby jak najszybciej utworzyły ramy prawne dla krajowych mechanizmów i dialogu ze społeczeństwem obywatelskim, o ile takie jeszcze nie istnieją, w tym aby zorganizowały intensywną kampanię informacyjną i promocyjną w celu maksymalnego zwiększenia uczestnictwa zainteresowanych grup lub osób w systemie monitorowania mechanizmu społeczeństwa obywatelskiego; proponuje, aby procedury te ustanowiono w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie umowy, a nie w ciągu jednego roku, jak określono umowie o handlu(3);

6.  przypomina o znaczeniu ustanowienia reprezentatywnych krajowych mechanizmów doradczych, jak określono w art. 281 umowy o handlu, z udziałem związków zawodowych, przedstawicieli pracodawców lub innych właściwych zainteresowanych stron takich jak organizacje pozarządowe, które obowiązkowo będą obserwować wdrażanie umowy o handlu, szczególnie w zakresie pracy i zrównoważonego rozwoju, z prawem do regularnych konsultacji i do składania skarg w ramach obligatoryjnego i zinstytucjonalizowanego mechanizmu, jak również do formułowania zaleceń i propozycji, w tym propozycji odbycia niezależnej wymiany poglądów ze swoimi odpowiednikami w UE;

7.  proponuje, aby – w celu całkowitego osiągnięcia wysokich standardów w dziedzinie praw człowieka określonych w umowie o handlu, do czego zobowiązane są zarówno rządy andyjskie, jak i Unia Europejska – zaangażowane strony szybko utworzyły wyspecjalizowaną krajową grupę doradczą ds. praw człowieka i zasad demokratycznych, która powinna wspomagać i nadzorować wdrażanie tej lub innych umów o handlu i pełnić rolę skutecznego wewnętrznego organu doradczego dla krajowych urzędów, które uczestniczą w komisji do spraw handlu przewidzianej umową o handlu, wykorzystując jako model dla swojej działalności ramy prawne przewidziane w umowie o handlu w odniesieniu do uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w podkomisji ds. handlu i zrównoważonego rozwoju; wzywa strony umowy o handlu, aby zapewniły tym krajowym grupom doradczym taki sam poziom wiążącego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, jak w umowie o wolnym handlu z Koreą Południową, w tym sformalizowany i zinstytucjonalizowany mechanizm wnoszenia skarg; ponadto wzywa strony, aby zapewniły krajowym grupom doradczym pełną niezależność, również w zakresie dokonywania przez nich wyboru członków grup;

8.  popiera wszystkie środki ustawodawcze i nieustawodawcze podejmowane przez obydwa kraje andyjskie w celu zwalczania ubóstwa, wszelkich form przemocy, bezkarności, korupcji i handlu narkotykami, w celu ochrony praw dzieci i kobiet – w szczególności odnośnie do pracy dzieci, w celu obrania ścieżki zrównoważonego rozwoju jako jedynej realnej przyszłości dla naszej planety, w celu wspierania praw ludności tubylczej, propagowania szerszego dialogu i uczestnictwa obywateli w procesie legislacyjnym i przywrócenia sprawiedliwości;

9.  zdecydowanie potępia zabójstwa związkowców, obrońców praw człowieka, ludności cywilnej, ludności tubylczej, wszystkich osób, które stały się ofiarami wewnętrznego konfliktu zbrojnego, funkcjonariuszy policji i personelu wojskowego, do których dochodzi w szczególności w Kolumbii; zauważa jednak, że w ciągu ostatnich dwóch lat odnotowano spadek liczby zabójstw związkowców;

10.  popiera starania rządu kolumbijskiego w walce z bezkarnością i zabójstwami związkowców i obrońców praw człowieka, co odzwierciedla na przykład wzrost liczby śledczych w prokuraturze krajowej prowadzących śledztwa w sprawie przestępstw popełnionych wobec związkowców ze 100 w 2010 r. do 243 w 2011 r.; zauważa także, że według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy od 2010 r. do czerwca 2011 r. dokonano 355 aresztowań, wydano 88 wyroków skazujących, a 483 osoby skazano za zbrodnie popełnione na związkowcach; w związku z tym podkreśla znaczenie programu ochrony specjalnej, który daje obecnie ochronę państwową ponad 8 500 osobom, w tym związkowcom (13%), radnym (30%) i obrońcom praw człowieka (15%); zauważa, że budżet na ten program wzrósł z 10,5 mln EUR w 2002 r. do ponad 120 mln EUR w 2011 r.;

11.  z zadowoleniem przyjmuje odniesienia do znaczenia koncepcji „handlu na rzecz zrównoważonego rozwoju” i „promocji sprawiedliwego i uczciwego handlu”, odpowiednio w art. 271 i 324 umowy o handlu; wzywa strony, aby ułatwiały handel towarami, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem towarów, które są objęte systemami oznakowania sprawiedliwego i etycznego handlu, oraz towarów, które wiążą się ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw i rozliczalnością, na co wskazują takie oznaczenia jak „sprawiedliwy handel”, „Rainforest Alliance”, „UTZ Certified”, „BSCI” i tym podobne;

12.  wzywa strony, aby zapewniły wystarczające zdolności techniczne i finansowe w celu zagwarantowania pełnej zgodności ze standardami zrównoważonego rozwoju w ramach umowy o handlu i aby zapewniły pełny przegląd, monitorowanie i ocenę wdrażania rozdziału dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju najpóźniej trzy lata po wejściu w życie umowy o wolnym handlu;

13.  podkreśla w szczególności znaczenie propagowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i z zadowoleniem przyjmuje zapisanie tej wartości w umowie o handlu; wzywa wszystkie strony, aby propagowały najlepsze praktyki w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zgodnie z wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka, wytycznymi OECD dotyczącymi społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i niedawnym komunikatem Komisji COM(2011)0681 z dnia 25 października 2011 r. pt. „Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”; jest głęboko przekonany, że wyższy poziom życia można osiągnąć tylko dzięki aktywnemu partnerstwu przedsiębiorców, pracowników, organizacji pozarządowych i państwa na szczeblu krajowym i regionalnym oraz na poziomie wspólnot lokalnych; w związku z tym przypomina o znaczeniu zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, zwłaszcza rządów, które muszą odgrywać zasadniczą rolę w skutecznym wdrażaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w poszczególnych państwach; wzywa UE i kraje andyjskie, by dążyły do wdrożenia na całym świecie wiążących wytycznych ONZ dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;

14.  z zadowoleniem przyjmuje rzeczowe ustawy o ochronie środowiska dodane przez władze Kolumbii do kompendium ustaw, podkreśla jednak potrzebę ich pełnego i właściwego egzekwowania; wskazuje na potencjalne problemy środowiskowe, w tym na coraz intensywniejsze wylesianie oraz na zanieczyszczenie powodowane przez przemysł, rolnictwo i wydobycie, które mogą przynieść negatywne skutki z punktu widzenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę oraz ochrony różnorodności biologicznej;

15.  wzywa kraje andyjskie, by zapewniły opracowanie przejrzystego i wiążącego harmonogramu działań na rzecz praw człowieka, praw środowiskowych i praw pracowniczych, który powinien mieć na celu głównie ochronę praw człowieka, rozszerzenie i poprawę praw działaczy związkowych oraz ochronę środowiska; proponuje, by kraje andyjskie uwzględniły plan działań dotyczący praw pracowniczych przyjęty przez Kolumbię i USA, ze szczególnym odniesieniem do następujących kwestii:

   egzekwowanie i wdrażanie wolnych od luk prawnych przepisów i środków politycznych gwarantujących wolność stowarzyszeń i prawo do prowadzenia rokowań zbiorowych, zwłaszcza jeśli chodzi o pracowników sektora nieformalnego, szczególnie przez wyeliminowanie zjawiska wykorzystywania spółdzielni, porozumień zbiorowych i innych środków do zamierzonego lub faktycznego odbierania pracownikom praw związkowych lub korzyści wynikających z bezpośredniego stosunku pracy;
   prowadzenie rygorystycznych inspekcji pracy prowadzących do nakładania kar w przypadku dyskryminacji, nieuzasadnionych zwolnień, zastraszania i stosowania gróźb wobec pracowników;
   jasne i mierzalne działania na rzecz intensyfikacji dialogu społecznego na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz ze strony przedsiębiorstw;
   wprowadzenie środków gwarantujących skuteczne egzekwowanie przepisów dotyczących ochrony środowiska i różnorodności biologicznej, szczególnie przed negatywnymi skutkami wylesiania i wydobycia surowców;
   podejmowanie działań niezbędnych, by położyć kres bezkarności oraz prowadzenie dochodzeń, ściganie i karanie w sądach cywilnych osób ideowo i fizycznie najbardziej odpowiedzialnych za zbrodnie popełnione w Kolumbii;
   osiągnięcie jasnych, wyznaczonych na określone terminy i zorientowanych na rezultaty celów we wszystkich powyższych dziedzinach;
   wezwanie Komisji Europejskiej, by niezwłocznie rozpoczęła udzielanie Kolumbii i Peru pomocy we wprowadzaniu i wdrażaniu powyższego procesu, a także by regularnie przedkładała Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania do oceny;
   podkreślanie, że niektóre cele harmonogramu działań należy w miarę możliwości osiągnąć przed wejściem w życie umowy o wolnym handlu;

16.  wzywa Komisję do wspierania tych działań przez programy współpracy w dziedzinie edukacji, szkoleń i regulacji, zwłaszcza w drodze zwiększenia potencjału władz krajów andyjskich z myślą o skutecznym proponowaniu, egzekwowaniu i ocenie przepisów dotyczących ochrony środowiska; w związku z tym wzywa Komisję do pełnego wykorzystania instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka na Świecie;

17.  z dużym zadowoleniem przyjmuje nową ustawę o ofiarach i zwrocie ziemi (zwaną także „ustawą 1448”), która weszła w życie w Kolumbii w dniu 1 stycznia 2012 r. i która gwarantuje odszkodowania finansowe i zwrot ziemi prawie 4 milionom ofiar wewnętrznego konfliktu zbrojnego i aktów przemocy popełnianych od 50 lat; podkreśla ogromne nakłady finansowe rządu Kolumbii, szacowane na najbliższe dziesięć lat na ponad 25 miliardów USD, czyli około 160 milionów EUR miesięcznie; podkreśla potrzebę ścisłego monitorowania i oceny wdrażania tej ustawy przy zapewnieniu ścisłych konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę osób powracających;

18.  z zadowoleniem przyjmuje rozwiązanie wysoce kontrowersyjnej agencji wywiadu (DAS) i skazanie jej byłego dyrektora na 25 lat pozbawienia wolności, co stanowi ważny sygnał zmiany nastawienia i otwartości kolumbijskiej administracji oraz niezawisłości władzy sądowniczej;

19.  podkreśla, że do podstawowych praw człowieka należy również prawo własności i że wszystkie strony umowy o handlu muszą to prawo chronić; w związku z tym przestrzega wszystkie strony umowy o handlu przed podejmowaniem jednostronnych działań mogących zagrozić ochronie inwestycji; podkreśla w związku z tym potrzebę skutecznego egzekwowania odpowiedniego mechanizmu rozstrzygania sporów;

20.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Kolumbia i Peru ratyfikowały wszystkie spośród ośmiu najważniejszych konwencji MOP oraz trzy z czterech konwencji dotyczących zarządzania, jak oświadczył przedstawiciel MOP podczas publicznego wysłuchania dotyczącego umowy o handlu, które w Parlamencie Europejskim w Brukseli, w dniu 29 lutego 2012 r., zorganizowała Komisja Handlu Międzynarodowego; podkreśla znaczenie szybkiej ratyfikacji i skutecznego wdrażania wszystkich tego rodzaju konwencji MOP, zwłaszcza konwencji nr 122 w przypadku Kolumbii i konwencji nr 129 w przypadku Peru; zwraca uwagę wszystkich stron na znaczenie ratyfikowania konwencji MOP nr 135 dotyczącej ochrony przedstawicieli pracowników; zauważa w tym kontekście, że 24 państwa członkowskie UE wciąż nie ratyfikowały konwencji MOP nr 169 dotyczącej ludności tubylczej i plemiennej;

21.  podkreśla znaczenie zasady uczciwych, sprawiedliwych i przejrzystych procedur administracyjnych i sądowych dla wdrażania krajowych przepisów dotyczących praw pracowniczych, w tym rygorystycznych inspekcji pracy, a także międzynarodowych standardów praw człowieka, zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi; uważa, że uczciwe, sprawiedliwe i przejrzyste procedury administracyjne i sądowe są niezbędne również do zapewnienia nienakładania nieuzasadnionych ograniczeń na komunikację i wolność słowa, które odgrywają bardzo dużą rolę w umożliwianiu obywatelom łączenia się w organizacje;

22.  uważa, że nowe uprawnienia Parlamentu Europejskiego w zakresie porozumień międzynarodowych, zapisane w traktacie lizbońskim, nakładają na niego nowe obowiązki; proponuje zatem zorganizowanie w ostatnim kwartale 2013 r. publicznych wysłuchań w Parlamencie Europejskim i w jednej z andyjskich stolic; apeluje, by po tych wysłuchaniach przedłożono Komisji Handlu Międzynarodowego i Podkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego pisemne sprawozdanie na temat wyników stosowania umowy o handlu w tym okresie;

23.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom Kolumbii i Peru.

(1) Dz.U. C 81 E z 15.3.2011, s. 54.
(2) Dz.U. C 70 E z 8.3.2012, s. 79.
(3) Art. 282 ust. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności