Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2628(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0301/2012

Texte depuse :

B7-0301/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/06/2012 - 9.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0249

Texte adoptate
PDF 229kWORD 81k
Miercuri, 13 iunie 2012 - Strasbourg
Acordul comercial dintre UE și Columbia și Peru
P7_TA(2012)0249B7-0301/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 13 iunie 2012 referitoare la acordul comercial dintre UE, Columbia și Peru (2012/2628(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere încheierea negocierilor privind un acord comercial între UE, Columbia și Peru la 1 martie 2010 și anunțarea încheierii negocierilor comerciale la 19 mai 2010,

–  având în vedere parafarea acordului comercial între UE, Columbia și Peru la 23 martie 2011,

–  având în vedere aprobarea oficială a acordului comercial de către cele trei părți la 13 aprilie 2011,

–  având în vedere propunerea Comisiei de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului comercial între Uniunea Europeană și Republica Columbia și Republica Peru (COM(2011)0570),

–  având în vedere Rezoluțiile sale din 5 mai 2010 referitoare la strategia UE în relațiile cu America Latină(1) și din 21 octombrie 2010 referitoare la relațiile comerciale ale UE cu America Latină(2),

–  având în vedere Rezoluțiile sale referitoare la Adunarea Parlamentară Euro-Latino-Americană și în special cea din 19 mai 2011 referitoare la perspectivele relațiilor comerciale dintre Uniunea Europeană și America Latină,

–  având în vedere întrebarea din 26 aprilie 2012 adresată Comisiei privind Acordul comercial între Uniunea Europeană și Republica Columbia și Republica Peru (O–000107/2012 – B7–0114/2012),

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, dată fiind importanța legăturilor istorice și culturale, acordul comercial dintre Uniunea Europeană, Columbia și Peru vizează deschiderea piețelor, printre altele, de mărfuri, servicii, achiziții publice și investiții și promovarea integrării economice dintre părți, promovarea unei dezvoltări economice globale, având ca obiectiv reducerea sărăciei și crearea de noi posibilități de ocupare a forței de muncă, îmbunătățirea condițiilor de muncă și ridicarea nivelului de trai prin liberalizarea și extinderea comerțului și investițiilor între teritoriile acestora, precum și promovarea angajamentului de a implementa acordul comercial în conformitate cu obiectivul de dezvoltare durabilă, inclusiv promovarea progresului economic, respectarea drepturilor în domeniul muncii și protecția mediului, în conformitate cu angajamentele internaționale adoptate de părți;

B.  întrucât Uniunea Europeană este cel de-al doilea partener comercial ca importanță pentru Columbia și Peru și întrucât acordul comercial planificat prevede liberalizarea totală a comerțului cu produse industriale și piscicole, ceea ce ar putea determina o creștere pe termen lung de până la 1,3 % a PIB-ului columbian și de până la 0,7 % a celui peruvian, dar ar putea avea și efecte negative considerabile la nivel social și de mediu, ținând cont de rezultatele unui studiu independent de impact privind sustenabilitatea;

C.  întrucât, odată cu intrarea în vigoare a acordului comercial, Columbia și Peru ar părăsi regimul special de încurajare din cadrul sistemului generalizat de preferințe (SGP+) al UE, care este în prezent revizuit;

D.  întrucât în cadrul actualului sistem SGP+ atât Columbia, cât și Peru beneficiază de preferințe comerciale în schimbul implementării efective a 27 de convenții privind mediul și drepturile fundamentale ale omului, inclusiv a celor patru standarde fundamentale de muncă ale OIM;

E.  întrucât, în conformitate cu Tratatul privind Uniunea Europeană, acțiunea Uniunii Europene pe scena internațională „[…] are la bază principiile care au inspirat crearea, dezvoltarea și extinderea sa și pe care intenționează să le promoveze în lumea întreagă: democrația, statul de drept, universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, respectarea demnității umane, principiile egalității și solidarității, precum și respectarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional; întrucât Uniunea depune toate eforturile pentru a dezvolta relații și a construi parteneriate cu țările terțe și cu organizațiile internaționale, regionale sau globale care împărtășesc principiile prevăzute mai sus”;

F.  întrucât primul articol din acordul comercial prevede clauze obligatorii și cuprinzătoare care garantează protecția drepturilor omului, menționând că: „respectarea principiilor democratice și a drepturilor fundamentale ale omului, astfel cum sunt stabilite în Declarația universală a drepturilor omului, și respectarea principiului statului de drept stau la baza politicilor interne și internaționale ale părților. Respectarea acestor principii constituie parte integrantă din prezentul acord”; întrucât nerespectarea drepturilor omului și a principiilor democratice ar constitui o „încălcare gravă” a acordului comercial și, în temeiul dreptului internațional public, ar determina adoptarea unor măsuri în consecință, inclusiv posibilitatea de a denunța sau suspenda parțial sau complet acordul; întrucât trebuie asigurată monitorizarea adecvată a respectării drepturilor omului de către toate părțile semnatare, precum și implementarea practică a clauzei privind drepturile omului;

G.  întrucât acordul comercial oferă garanții că noua arhitectură privind relațiile comerciale și de investiții ale UE favorizează o protecție solidă în domeniul social și al mediului și o dezvoltare durabilă prin promovarea și protejarea unor înalte standarde de protecție a muncii și a mediului în cazul tuturor părților, dat fiind că conține un capitol dedicat comerțului și dezvoltării durabile;

H.  întrucât atât Columbia, cât și Peru au întreprins eforturi uriașe în ultimii ani pentru a îmbunătăți condițiile generale de trai ale propriilor cetățeni, inclusiv drepturile omului și dreptul la muncă;

I.  întrucât, în pofida acestor importante eforturi, pentru a realiza pe deplin înaltele standarde propuse și solicitate de cetățeni, de organizațiile societății civile, de partidele de opoziție și de guvern, sunt necesare substanțiale eforturi adiționale atât în Columbia, cât și în Peru, mai ales în ceea ce privește implementarea efectivă a noului cadru legislativ, menit să rezolve vechi probleme încă nesoluționate în totalitate în materie de sărăcie, violență și corupție, conflicte armate pe plan intern (cu o durată de peste 50 de ani în cazul Columbiei), grupări armate în afara legii, trafic de droguri, impunitate, deposedarea de terenuri;

J.  întrucât, în ciuda acestor eforturi uriașe, Columbia rămâne pe locul întâi în lume ca rată a asasinării reprezentanților sindicali și întrucât, în ciuda progreselor fundamentale înregistrate recent în ceea ce privește asigurarea respectării legislației, peste 90 % din aceste crime sunt în continuare nepedepsite; întrucât aproape 4 milioane de persoane au fost strămutate în interiorul țării; întrucât Raportorul special al ONU privind drepturile popoarelor indigene, deși a luat act de recunoașterea, de către Republica Columbia, a drepturilor popoarelor indigene, a îndemnat Columbia să îl invite pe Consilierul special al ONU privind prevenirea genocidelor să monitorizeze situația comunităților indigene care sunt amenințate cu exterminarea culturală sau fizică datorită conflictului armat de lungă durată de pe teritoriul țării,

1.  deși capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă cuprinde dispoziții obligatorii din punct de vedere juridic, regretă absența unui mecanism obligatoriu de soluționare a litigiilor pentru acest capitol în acordul comercial, precum și faptul că măsurile și sancțiunile prevăzute în mecanismul obligatoriu general de soluționare a litigiilor din acordul comercial sunt eliminate în cazul încălcării standardelor prevăzute în capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă, ceea ce constituie o relaxare a actualelor condiții obligatorii stabilite prin SGP+ al UE;

2.  salută cu entuziasm angajamentul asumat de toate părțile implicate privind promovarea drepturilor omului, a principiilor democratice și a statului de drept, după cum o demonstrează includerea în primul articol al acordului comercial de dispoziții obligatorii și cuprinzătoare privind aceste principii fundamentale;

3.  subliniază importanța menținerii unui dialog constructiv cu țările partenere privind implementarea efectivă a unor standarde mai ambițioase în materie de drepturi ale omului; salută cu entuziasm Mecanismul de dialog reciproc privind drepturile omului (Dialogul privind drepturile omului dintre UE-Columbia), instituit în mod voluntar în 2009 între Columbia și Uniunea Europeană, ce are loc bianual și care reprezintă o dovadă clară a angajamentului guvernului columbian de a menține un dialog cu UE privind drepturile omului, precum și cu alți parteneri internaționali; regretă totuși că Parlamentul European nu este informat în mod regulat și detaliat nici anterior, nici ulterior cu privire la ordinea sa de zi și la rezultatele obținute;

4.  susține cu fermitate includerea în acordul comercial a unui capitol privind comerțul și dezvoltarea durabilă și instituirea de mecanisme naționale și a unui dialog cu societatea civilă, cu implicarea cetățenilor, de manieră individuală sau colectivă;

5.  invită organizațiile societății civile din țările andine și din Uniunea Europeană să participe la mecanismele de monitorizare instituite prin acordul comercial la titlul privind comerțul și dezvoltarea durabilă; invită guvernele implicate să instituie cât mai curând cadrul legal pentru mecanismele naționale și dialogul cu societatea civilă, dacă acesta nu există, inclusiv o campanie amplă de informare și popularizare pentru a spori participarea grupurilor sau a persoanelor interesate la cadrul de monitorizare al mecanismului societății civile; sugerează ca aceste proceduri să fie instituite în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a acordului, și nu în termen de un an, astfel cum prevede acordul comercial(3);

6.  reamintește importanța instituirii de mecanisme consultative interne reprezentative, după cum se prevede la articolul 281 din acordul comercial, cu participarea sindicatelor, a reprezentanților patronatelor sau a altor actori importanți, cum ar fi ONG-urile, care vor urma să joace un rol obligatoriu în monitorizarea implementării acordului comercial, mai ales în domeniul muncii și al dezvoltării durabile, având dreptul de a fi consultate în mod periodic și de a introduce plângeri în cadrul unui mecanism de litigii instituționalizat și obligatoriu, precum și recomandări și sugestii, inclusiv o propunere privind organizarea unui schimb de opinii independent cu omologii lor din UE;

7.  în vederea aplicării depline a înaltelor standarde în domeniul drepturilor omului introduse de acordul comercial și asumate de guvernele țărilor andine și de Uniunea Europeană, sugerează părților implicate să instituie cu celeritate un grup consultativ intern (GCI) privind drepturile omului și principiile democratice, care ar trebui să însoțească și să monitorizeze implementarea prezentului acord comercial sau a altor acorduri de acest tip, acționând ca un autentic organism consultativ intern pentru organismele interne reprezentate în Comisia pentru comerț a acordului comercial, și recurgând, ca model de funcționare, la cadrul legal prevăzut în acordul comercial pentru participarea societății civile în cadrul Subcomisiei pentru comerț și dezvoltare durabilă; invită părțile la acordul comercial să garanteze acestor GCI același nivel de implicare obligatorie a societății civile cum este prevăzut în cazul Acordului de liber schimb cu Coreea de Sud, inclusiv un mecanism de litigii instituționalizat; totodată, solicită părților să asigure independența deplină a GCI, inclusiv în ceea ce privește selectarea membrilor proprii;

8.  aprobă toate măsurile legislative și nelegislative adoptate de ambele țări andine de combatere a sărăciei, a tuturor formelor de violență, a impunității, a corupției și a traficului de droguri, de garantare a drepturilor femeilor și copiilor, mai ales în ceea ce privește munca copiilor, de asigurare a unei dezvoltări durabile, ca unic viitor viabil pentru planeta noastră, de promovare a drepturilor populațiilor indigene, a unui dialog mai extins și a participării cetățenilor la procesul legislativ, precum și de restabilire a justiției;

9.  condamnă ferm asasinarea unor sindicaliști, activiști pentru drepturile omului, civili, membri ai comunităților indigene, a tuturor victimelor conflictului armat intern, a unor ofițeri de poliție și a unor militari, mai ales în Columbia; totuși, constată că, în ultimii doi ani, s-a înregistrat un regres al cazurilor raportate de asasinare a unor reprezentanți ai sindicatelor;

10.  sprijină eforturile guvernului columbian de combatere a impunității și a crimelor împotriva sindicaliștilor și a activiștilor pentru drepturile omului, care se traduc, de exemplu, în creșterea numărului anchetatorilor la Parchetul General, respectiv de la 100 de anchetatori în 2010 la 243 de anchetatori în 2011, în special în cazul investigării crimelor comise împotriva sindicaliștilor; de asemenea, conform OIM, între 2010 și iunie 2011 au fost efectuate 355 de arestări, au fost pronunțate 88 de sentințe, iar 483 de persoane au fost condamnate pentru crime comise împotriva sindicaliștilor; în acest sens, subliniază importanța programului de protecție specială (PPS), prin care se acordă protecție de către stat unui număr de peste 8 500 de cetățeni în prezent, printre care sindicaliști (13 %), consilieri municipali (30 %) și activiști în domeniul drepturilor omului (15 %); constată că bugetul acestui program a crescut de la 10,5 milioane EUR în 2002 la peste 120 milioane EUR în 2011;

11.  salută referirile la importanța conceptelor de „comerț pentru dezvoltare durabilă” și „promovarea unui comerț corect și echitabil”, menționate la articolele 271 și 324 din acordul comercial; solicită părților la acord să faciliteze comerțul cu bunuri ce contribuie la o dezvoltare durabilă, printre care bunurile incluse în mecanisme cum ar fi comerțul corect și echitabil și cele care presupun responsabilitatea și răspunderea socială a întreprinderilor, cum ar fi „comerțul echitabil”, „alianța pentru pădurile tropicale”, „UTZ certified” (pentru produse agricole asimilate cafelei), „BSCI” (societățile dedicate îmbunătățirii condițiilor de muncă) sau alte mecanisme similare;

12.  îndeamnă părțile să asigure suficiente resurse tehnice și financiare pentru a garanta deplina respectare a standardelor de sustenabilitate în temeiul acordului comercial și pentru a asigura completa revizuire, monitorizare și evaluare a implementării capitolului pentru comerț și dezvoltare durabilă în termen de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a acordului de liber schimb (ALS);

13.  subliniază, în special, importanța promovării responsabilității sociale a întreprinderilor (RSI) și salută includerea sa în acordul comercial; invită toate părțile implicate să promoveze cele mai bune practici de afaceri în ceea ce privește RSI în conformitate cu Principiile directoare ale ONU privind activitatea economică și drepturile omului, cu Orientările privind RSI ale OCDE și cu recenta Comunicare a Comisiei din 25 octombrie 2011, intitulată „O nouă strategie a UE (2011-2014) pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor” (COM(2011)0681); consideră că un nivel de trai mai bun al cetățenilor poate fi atins numai prin asigurarea unor parteneriate active între patronate, lucrători, ONG-uri și stat, la nivel central, regional sau local; prin urmare, reafirmă importanța implicării tuturor părților interesate, îndeosebi a guvernelor, care trebuie să joace un rol esențial în implementarea efectivă a RSI în țările lor; invită UE și țările andine să colaboreze pentru implementarea la nivel global a unor principii orientative obligatorii ale ONU privind RSI;

14.  salută legile ferme privind mediul introduse în codul de legi de către autoritățile columbiene, dar subliniază necesitatea punerii lor în aplicare în mod integral și corespunzător; subliniază posibilele probleme legate de mediu, inclusiv un grad mai ridicat al despăduririlor și poluare cauzată de activități industriale, agricole și de minerit, care ar putea avea efecte negative asupra siguranței aprovizionării cu apă și a protecției biodiversității;

15.  solicită ambelor țări andine să asigure instituirea unei foi de parcurs transparente și obligatorii privind drepturile omului și drepturile în domeniul mediului și al muncii, care ar trebui fie menită în principal să protejeze drepturile omului, să consolideze și să îmbunătățească protecția drepturilor sindicaliștilor și protecția mediului; sugerează acestora să țină seama de Planul de acțiune privind drepturile în domeniul muncii încheiat între Columbia și SUA și, în special, de următoarele aspecte:

   implementarea și asigurarea respectării unor măsuri politice și legislative care să garanteze libertatea de asociere și dreptul de negociere colectivă, fără ambiguități, îndeosebi pentru lucrătorii din sectorul informal, și mai ales prin eliminarea cooperativelor, a contractelor colective sau a altor măsuri al căror scop sau efect este acela de a nega lucrătorilor accesul la drepturile lor sindicale sau la beneficiile oferite de o relație de angajare directă;
   efectuarea unor inspecții de muncă stricte, având ca rezultat sancțiuni în cazurile de discriminare, demiteri nejustificate, intimidare și amenințări proferate împotriva lucrătorilor;
   măsuri clare și verificabile în direcția consolidării dialogului social la nivel regional și local, inclusiv din partea întreprinderilor;
   introducerea unor măsuri care să garanteze punerea efectivă în aplicare a legislației privind protecția mediului și a biodiversității, în special împotriva efectelor negative ale despăduririlor și ale activităților de extracție a materiilor prime;
   adoptarea măsurilor necesare pentru a pune capăt situației de impunitate și cercetarea, aducerea în fața justiției și pedepsirea în tribunale civile a persoanelor care poartă responsabilitatea principală, atât morală, cât și de facto, pentru crimele comise în Columbia;
   atingerea unor obiective clare, cu termene precise și bazate pe rezultate în toate domeniile menționate mai sus;
   solicitarea adresată Comisiei Europene de a începe de urgență să ofere asistență Columbiei și Peruului pentru instituirea și implementarea procesului sus-menționat, precum și de a elabora un raport periodic care urmează a fi prezentat Parlamentului European și evaluat de către acesta;
   evidențierea faptului că unele dintre obiectivele acestei foi de parcurs ar trebui, în mod preferabil, să se aplice înainte de intrarea în vigoare a ALS;

16.  invită Comisia să ofere asistență în legătură cu aceste măsuri prin intermediul programelor de cooperare în domeniul educației, formării și cooperării în materie de reglementare, îndeosebi prin consolidarea capacităților autorităților andine de a propune, aplica și evalua în mod eficient legislația în domeniul mediului; în acest sens, îndeamnă Comisia să valorifice la maximum Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) și Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO);

17.  salută cu entuziasm noua Lege privind victimele și restituirea terenurilor (cunoscută și ca „Legea 1448”), care a intrat în vigoare în Columbia la 1 ianuarie 2012, garantând compensarea financiară și restituirea terenurilor pentru aproape 4 milioane de victime ale conflictelor armate și violențelor înregistrate în Columbia în ultimii 50 de ani; subliniază efortul financiar masiv al guvernului columbian, estimat la peste 25 de miliarde de dolari SUA pentru următorii zece ani, respectiv circa 160 milioane EUR/lună; subliniază necesitatea monitorizării și evaluării stricte a aplicării respectivei legi, în strânsă consultare cu societatea civilă, în special în ceea ce privește protecția persoanelor care fac obiectul returnării;

18.  salută desființarea controversatei agenții de informații DAS și condamnarea fostului său director la 25 de ani de închisoare ca pe un important semnal al schimbării de atitudine și al deschiderii administrației columbiene, precum și al independenței puterii judecătorești;

19.  subliniază faptul că dreptul de proprietate reprezintă, de asemenea, unul dintre drepturile fundamentale ale omului și că toate părțile la acordul comercial trebuie să protejeze acest drept; avertizează, prin urmare, toate părțile la acordul comercial cu privire la măsurile unilaterale care ar pune în pericol protecția investițiilor; subliniază în acest sens necesitatea de a pune efectiv în practică un mecanism corespunzător de soluționare a litigiilor;

20.  salută ratificarea de către Columbia și Peru a tuturor celor opt convenții fundamentale ale OIM, și, în plus, a trei dintre cele patru convenții privind guvernanța, după cum a afirmat reprezentantul OIM în cadrul audierii publice privind acordul comercial organizate de Comisia pentru comerț internațional la sediul Parlamentului European din Bruxelles la 29 februarie 2012; insistă asupra importanței rapidei ratificări și a aplicării efective a tuturor convențiilor de acest tip ale OIM, în special a convenției C122 în cazul Columbiei și C129 în cazul Peruului; subliniază importanța, pentru toate părțile, a ratificării Convenției 135 a OIM privind reprezentanții lucrătorilor; insistă în acest context asupra faptului că 24 de state membre ale UE nu au ratificat încă Convenția C169 a OIM privind populațiile indigene și tribale;

21.  subliniază importanța principiilor care vizează procedurile juridice și administrative corecte, echitabile și transparente în aplicarea legislațiilor naționale în domeniul muncii, inclusiv a unor inspecții de muncă cu caracter strict, precum și a standardelor internaționale privind drepturile omului, în conformitate cu obligațiile internaționale; consideră că procedurile juridice și administrative corecte, echitabile și transparente sunt necesare și pentru a asigura faptul că nu sunt impuse restricții nejustificate în ceea ce privește comunicarea sau libertatea de exprimare, elemente foarte importante care le dau posibilitatea cetățenilor să se autoorganizeze;

22.  consideră că noile competențe ale Parlamentului European în materie de acorduri internaționale, prevăzute în Tratatul de la Lisabona, îi impun acestuia noi responsabilități; propune, prin urmare, organizarea, în ultimul trimestru al anului 2013, a unor audieri publice atât la Parlamentul European, cât și într-una din capitalele țărilor andine; solicită să se prezinte, în urma audierilor, un raport scris Comisiei pentru comerț internațional și Subcomisiei pentru drepturile omului cu privire la rezultatele implementării prezentului acord comercial până la data respectivă;

23.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și guvernelor Republicii Columbia și Republicii Peru.

(1) JO C 81 E, 15.3.2011, p. 54.
(2) JO C 70 E, 8.3.2012, p. 79.
(3) Articolul 282 alineatul (1).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate