Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2628(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0301/2012

Predkladané texty :

B7-0301/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/06/2012 - 9.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0249

Prijaté texty
PDF 145kWORD 77k
Streda, 13. júna 2012 - Štrasburg
Obchodná dohoda medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej
P7_TA(2012)0249B7-0301/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2012 o dohode o obchode EÚ s Kolumbiou a Peru (2012/2628(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rokovania o Dohode o obchode medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej, ktoré boli uzavreté 1. marca 2010, a oznámenie o ukončení obchodných rokovaní 19. mája 2010,

–  so zreteľom na parafovanie Dohody o obchode medzi EÚ, Kolumbiou a Peru 23. marca 2011,

–  so zreteľom na formálne schválenie dohody o obchode všetkými troma stranami 13. apríla 2011,

–  so zreteľom na návrh Komisie na rozhodnutie Rady o podpísaní v mene Európskej únie Dohody o obchode medzi EÚ, Kolumbiou a Peru (COM(2011)0570),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o stratégii EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou(1) a z 21. októbra 2010 o obchodných vzťahoch Európskej únie s Latinskou Amerikou(2),

–  so zreteľom na uznesenia Euro-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia, najmä na uznesenie z 19. mája 2011 o vyhliadkach obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou,

–  so zreteľom na otázku Komisii z 26. apríla 2012 o Dohode o obchode EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (O-000107/2012 – B7-0114/2012),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vzhľadom na význam historických a kultúrnych väzieb dohoda o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru má za cieľ otvoriť trhy, okrem iného pre tovar, služby, štátne zákazky a investície, a podporovať hospodársku integráciu medzi stranami a všestranný hospodársky rozvoj s cieľom znížiť chudobu, vytvárať nové pracovné príležitosti, zlepšiť pracovné podmienky a zvyšovať životnú úroveň uvoľnením a rozšírením obchodu a investícií medzi týmito územiami, ako aj podporovať záväzok plniť dohodu o obchode v súlade s cieľom zabezpečovať trvalo udržateľný rozvoj vrátane podpory hospodárskeho pokroku, dodržiavania pracovných práv a ochrany životného prostredia v súlade s medzinárodnými záväzkami prijatými týmito stranami;

B.  keďže Európska únia je druhým najväčším obchodným partnerom Kolumbie a Peru a keďže plánovaná dohoda o obchode zabezpečuje úplnú liberalizáciu obchodu s priemyselnými a rybolovnými produktmi, čo by mohlo podľa nezávislej štúdie o hodnotení vplyvu na udržateľnosť v dlhodobom meradle zvýšiť HDP Kolumbie až o 1,3 % a HDP Peru o 0,7 %, ale mohlo by to mať aj značne nepriaznivý vplyv na environmentálnej a sociálnej úrovni;

C.  keďže nadobudnutím účinnosti dohody o obchode by Kolumbia aj Peru opustili osobitný systém výhod EÚ – všeobecný systém preferencií (VSP+), ktorý sa v súčasnosti reviduje;

D.  keďže podľa súčasného systému VSP+ získavajú Kolumbia aj Peru obchodné preferencie za to, že zabezpečia účinné presadzovanie 27 základných ľudských práv a dohovorov v oblasti životného prostredia vrátane štyroch základných pracovných noriem MOP;

E.  keďže podľa Zmluvy o Európskej únii sa činnosť EÚ na medzinárodnej scéne riadi zásadami, ktoré boli podnetom pre jej vznik, vývoj a rozširovanie a ktoré sa ona samotná snaží podporovať na celom svete, ako sú demokracia, právny štát, univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv a základných slobôd, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, zásada rovnosti a solidarity a dodržiavanie zásad Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva; keďže Únia sa snaží o rozvíjanie vzťahov a budovanie partnerstiev s tretími krajinami a s medzinárodnými, regionálnymi a svetovými organizáciami, ktoré dodržiavajú uvedené zásady;

F.  keďže prvý článok dohody o obchode zahŕňa rozsiahle a záväzné ustanovenia, ktoré zaručujú ochranu ľudských práv, keď uvádza, že dodržiavanie demokratických zásad a základných ľudských práv, ako sú stanovené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ako aj právnych noriem je základom vnútornej i medzinárodnej politiky zúčastnených strán; dodržiavanie týchto zásad je základným aspektom dohody; keďže porušovanie ľudských práv a demokratických zásad by znamenalo „zásadné porušenie“ dohody o obchode, čo by mohlo podľa medzinárodného práva viesť k prijatiu náležitých opatrení vrátane možnosti ukončiť alebo pozastaviť celú dohodu alebo jej niektoré časti; keďže sa musí zabezpečiť náležitá kontrola dodržiavania ľudských práv všetkými zmluvnými stranami a zaručiť praktická vykonateľnosť doložky o ľudských právach;

G.  keďže dohoda o obchode ponúka záruky v tom zmysle, aby nová štruktúra obchodných a investičných vzťahov EÚ fungovala v záujme ďalekosiahleho sociálneho rozvoja, ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja prostredníctvom podpory a zachovania vysokej úrovne pracovných noriem a noriem ochrany životného prostredia z každej strany tak, ako ich stanovuje kapitola o obchode a udržateľnom rozvoji;

H.  keďže Kolumbia aj Peru vynaložili za posledné roky enormné úsilie na zlepšenie všeobecných podmienok života svojich občanov vrátane ľudských a pracovných práv;

I.  keďže napriek obrovskému úsiliu dosiahnuť vysoké normy, ktoré stanovujú a požadujú jednotliví občania, organizácie občianskej spoločnosti, opozičné strany a vláda, musia Kolumbia i Peru vynaložiť ešte množstvo práce, najmä čo sa týka účinného vykonávania nového legislatívneho rámca zameraného na riešenie starých, doposiaľ nie úplne doriešených problémov, ktoré sa týkajú dlhodobého problému chudoby, násilia a korupcie, vnútorného ozbrojeného konfliktu (v prípade Kolumbie trvajúceho už vyše 50 rokov), ilegálnych ozbrojených skupín, obchodu s drogami, beztrestnosti a vyvlastňovania pôdy;

J.  keďže aj napriek obrovskému úsiliu Kolumbia zostáva krajinou s najvyššou mierou vrážd odborárov na svete a keďže napriek posledným podstatným zlepšeniam v presadzovaní práva viac ako 90% týchto zločinov zostáva nepotrestaných; keďže takmer 4 milióny ľudí je vysídlených v rámci štátu; keďže osobitný spravodajca OSN pre oblasť práv pôvodného obyvateľstva napriek oceneniu, že štát Kolumbia uznáva práva pôvodného obyvateľstva, vyzval Kolumbiu, aby požiadala osobitného poradcu OSN pre prevenciu genocídy, aby sledoval situáciu pôvodných komunít, ktoré cítia, že im v dôsledku dlhodobého vnútorného ozbrojeného konfliktu v krajine hrozí kultúrny a fyzický zánik;

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že hoci kapitola o obchode a udržateľnom rozvoji obsahuje právne záväzné ustanovenia, pre túto kapitolu dohody o obchode neexistuje záväzný mechanizmus riešenia sporov a že využívanie opatrení a sankcií plánované vo všeobecnom mechanizme riešenia sporov dohody o obchode je vyňaté v prípade porušovania noriem stanovených v kapitole o obchode a udržateľnom rozvoji, čo predstavuje oslabenie súčasných záväzných podmienok podľa systému EÚ VSP+;

2.  víta odhodlanie všetkých zúčastnených strán podporovať ľudské práva, demokratické zásady a právne normy, čo potvrdzuje zahrnutie rozsiahlych a záväzných predpisov o týchto základných zásadách do prvého článku dohody o obchode;

3.  zdôrazňuje, že je dôležité udržiavať konštruktívny dialóg s našimi partnerskými krajinami o účinnom presadzovaní vyšších noriem v oblasti ľudských práv; veľmi víta mechanizmus recipročného dialógu o ľudských právach (dialóg medzi EÚ a Kolumbiou o ľudských právach), ktorý sa začal na dobrovoľnej báze medzi Kolumbiou a Európskou úniou v roku 2009, koná sa dvakrát ročne a je jasným dôkazom, že kolumbijská vláda je otvorená dialógu o ľudských právach s EÚ a s ostatnými medzinárodnými partnermi; ľutuje však, že Európsky parlament nie je vopred ani dodatočne pravidelne, stručne a zrozumiteľne informovaný o jeho programe a výsledkoch;

4.  dôrazne podporuje, aby do dohody o obchode bola zahrnutá kapitola o obchode a udržateľnom rozvoji a aby sa vytvorili domáce mechanizmy a dialóg s občianskou spoločnosťou, do ktorého sa zapoja občania na individuálnej alebo kolektívnej báze;

5.  vyzýva organizácie občianskej spoločnosti v andských krajinách aj v Európskej únii, aby sa zúčastňovali na mechanizmoch kontroly vytvorených na základe dohody o obchode pod názvom Obchod a udržateľný rozvoj; žiada zúčastnené krajiny, aby v prípade, že taký rámec ešte neexistuje, čo najskôr vytvorili právny rámec pre domáce mechanizmy a dialóg s občianskymi spoločnosťami vrátane dôležitej informačnej a reklamnej kampane zameranej na čo najvyššiu účasť zainteresovaných skupín či osôb na monitorovacom rámci mechanizmu občianskej spoločnosti; na vytvorenie týchto postupov navrhuje šesť mesiacov od vstupu dohody do platnosti namiesto jedného roka, ako je uvedené v dohode o obchode(3);

6.  pripomína význam vytvorenia reprezentatívnych domácich poradných mechanizmov podľa článku 281 dohody o obchode za účasti odborov, zástupcov zamestnávateľov alebo iných relevantných zúčastnených strán, ako sú mimovládne organizácie, ktoré plnia záväznú úlohu pri sledovaní dodržiavania dohody o obchode, najmä v oblasti práce a udržateľného rozvoja, s právom, aby sa s nimi pravidelne konzultovalo, aby mali možnosť predkladať sťažnosti v rámci záväzného a inštitucionalizovaného mechanizmu riešenia sťažností, ako aj odporúčania a návrhy vrátane návrhu na nezávislú výmenu názorov s partnermi z EÚ;

7.  s cieľom v plnej miere realizovať vysoké normy v oblasti ľudských práv stanovené v dohode o obchode, ku ktorým sa zaviazali andské vlády i Európska únia, navrhuje zúčastneným stranám, aby na tento účel urýchlene zriadili špecializovanú domácu poradnú skupinu pre ľudské práva a demokratické zásady, ktorá bude sprevádzať a monitorovať plnenie tejto dohody i iných dohôd o obchode a bude fungovať ako účinný vnútorný konzultačný orgán pre domáce úrady, ktoré sú súčasťou výboru pre obchod tejto dohody, a pri svojom fungovaní sa bude riadiť právnym rámcom dohody o obchode, ktorý určuje účasť občianskej spoločnosti v podvýbore pre obchod a udržateľný rozvoj; vyzýva strany dohody o obchode, aby týmto domácim poradným skupinám zaručili rovnakú úroveň záväzného zapojenia občianskej spoločnosti, akú predpokladá Dohoda o voľnom obchode s Južnou Kóreou, vrátane formalizovaného a inštitucionalizovaného systému riešenia sťažností; vyzýva ďalej zúčastnené strany, aby zaručili úplnú nezávislosť domácich poradných skupín, aj pokiaľ ide o samotný výber členov týchto skupín;

8.  súhlasí so všetkými legislatívnymi a nelegislatívnymi opatreniami andských krajín zameranými na boj proti chudobe, všetkým formám násilia, beztrestnosti, korupcii, obchodovaniu s drogami, ochranu práv detí a žien, najmä čo sa týka detskej práce, uberanie sa cestou udržateľného rozvoja ako jedinej schodnej budúcnosti pre našu planétu, práva pôvodného obyvateľstva, podporu širšieho dialógu a účasti občanov na zákonodarnom procese a na obnovenie spravodlivosti;

9.  dôrazne odsudzuje vraždy odborárov, obhajcov ľudských práv, civilistov, pôvodných obyvateľov a všetkých obetí vnútorného ozbrojeného konfliktu, príslušníkov policajných síl a armády, ku ktorým dochádza najmä v Kolumbii; napriek tomu však konštatuje, že za ostatné dva roky došlo k poklesu počtu ohlásených vrážd odborárov;

10.  podporuje úsilie kolumbijskej vlády v boji proti beztrestnosti a vraždám odborárov a obhajcov ľudských práv, ktoré sa premieta okrem iného v zvýšení počtu vyšetrovateľov na Úrade generálnej prokuratúry, ktorý konkrétne v prípade vyšetrovania zločinov spojených s odborármi stúpol zo 100 vyšetrovateľov v roku 2010 na 243 vyšetrovateľov v roku 2011; taktiež podľa MOP bolo v období od roku 2010 do júna 2011 bolo zatknutých 355 osôb, vynesených 88 rozsudkov a 483 osôb bolo odsúdených za trestné činy spáchané proti odborárom; v tejto súvislosti vyzdvihuje význam osobitného programu ochrany, ktorý v súčasnosti zabezpečuje štátnu ochranu viac než 8.500 občanov vrátane odborárov (13 %), členov miestnych zastupiteľstiev (30 %) a obhajcov ľudských práv (15 %); konštatuje, že rozpočet tohto programu vzrástol z 10,5 milióna eur v roku 2002 na viac ako 120 miliónov EUR v roku 2011;

11.  víta odkazy na význam pojmov „obchod pre trvalo udržateľný rozvoj“ v článku 271 a „podpora čestného a spravodlivého obchodu“ článku 324 dohody o obchode; vyzýva strany, aby uľahčili obchod s tovarom prispievajúcim k udržateľnému rozvoju vrátane tovaru patriacemu do systémov, ako je spravodlivý a etický obchod, a tovaru, ktorý zahŕňa sociálnu zodpovednosť podniku, ako je „fair trade“, „rainforest alliance“, „UTZ Certified“, „BSCI“ alebo iné podobné systémy;

12.  vyzýva zúčastnené strany, aby poskytli dostatočné technické a finančné kapacity na zaručenie plného súladu s normami udržateľnosti podľa dohody o obchode a zabezpečili úplné prehodnotenie, sledovanie a hodnotenie plnenia kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji najneskôr do troch rokov od nadobudnutia platnosti dohody o voľnom obchode;

13.  osobitne zdôrazňuje význam podpory sociálnej zodpovednosti podniku a víta jej zahrnutie do dohody o obchode; vyzýva všetky strany, aby podporovali najlepšiu prax týkajúcu sa sociálnej zodpovednosti podnikov v súlade s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikových a ľudských práv, zásadami OECD v oblasti sociálnej zodpovednosti podniku či s nedávnym oznámením Komisie z 25. októbra 2011 o obnovenej stratégii EÚ pre sociálnu zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 2011 – 2014 (COM(2011)0681); pevne verí, že vyššiu úroveň životných podmienok občanov možno dosiahnuť len prostredníctvom aktívnych partnerstiev medzi podnikateľmi, pracovníkmi, mimovládnymi organizáciami a štátom, či už na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni; potvrdzuje preto význam zapojenia všetkých zúčastnených strán, najmä vlád, ktoré musia zohrávať zásadnú úlohu pri účinnom presadzovaní sociálnej zodpovednosti podnikov vo vlastných krajinách; vyzýva EÚ a andské krajiny, aby sa snažili o presadzovanie záväzných zásad OSN v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov, ktoré sa musia uplatňovať na celom svete;

14.  víta stabilné právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré kolumbijské orgány doplnili do zbierky zákonov, ale zdôrazňuje potrebu úplného a správneho presadzovania týchto zákonov; upozorňuje na možné environmentálne problémy vrátane zvýšeného odlesňovania a priemyselného, poľnohospodárskeho a ťažobného znečisťovania, čo môže mať nepriaznivý vplyv na bezpečné zásobovanie vodou a ochranu biodiverzity;

15.  vyzýva andské krajiny, aby zabezpečili vytvorenie transparentného a záväzného plánu zameraného na ľudské, environmentálne a pracovné práva, ktorý by mal byť zameraný predovšetkým na ochranu ľudských práv, posilnenie a zlepšenie práv odborárov a na ochranu životného prostredia; navrhuje, aby zohľadnili akčný plán týkajúci sa pracovných práv medzi Kolumbiou a USA s osobitným zreteľom na tieto prvky:

   posilnenie a vykonávanie právnych predpisov a politických opatrení zaručujúcich slobodu združovania a právo kolektívneho vyjednávania bez právnych medzier, najmä pre pracovníkov neformálneho sektora, a to najmä tak, že sa zruší využívanie družstiev, kolektívnych zmlúv a ďalších opatrení, ktorých cieľom alebo účinkom je popretie odborárskych práv alebo výhod priameho pracovného vzťahu pracovníkom;
   vykonávanie prísnych kontrol pracovných podmienok, ktoré v prípade diskriminácie, neodôvodneného prepúšťania, zastrašovania a hrozieb pracovníkom povedú k potrestaniu;
   jasné a overiteľné kroky na posilnenie sociálneho dialógu na regionálnej a miestnej úrovni, ako aj na strane podnikov;
   zavedenie opatrení na zaručenie účinného presadzovania právnych predpisov na ochranu životného prostredia a biodiverzity, najmä pred nepriaznivými vplyvmi odlesňovania a ťažby surovín;
   prijímanie opatrení potrebných na ukončenie beztrestnosti a vyšetrovanie a stíhanie osôb, ktoré sú z intelektuálneho i vecného hľadiska najviac zodpovedné za zločiny spáchané v Kolumbii, pred občianskymi súdmi a ich potrestanie;
   dosahovanie jasných a časovo záväzných cieľov založených na výsledkoch v každej uvedenej oblasti;
   vyzvanie Európskej komisie, aby okamžite začala pomáhať Kolumbii a Peru pri zavádzaní a vykonávaní uvedeného procesu, a naliehavá výzva adresovaná Európskej komisii, aby pravidelne vypracúvala správu a predkladala ju Európskemu parlamentu na posúdenie;
   zdôrazňuje, že niektoré z cieľov tohto plánu by mali, pokiaľ možno, nadobudnúť účinnosť pred vstupom dohody o voľnom obchode do platnosti;

16.  vyzýva Komisiu, aby pomáhala pri týchto opatreniach prostredníctvom programov spolupráce v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a regulačnej spolupráce, najmä posilnením kapacít andských orgánov s cieľom účinne navrhovať, presadzovať a posudzovať právne predpisy v oblasti životného prostredia; v tejto súvislosti nalieha na Komisiu, aby plne využívala nástroj financovania rozvojovej spolupráce a európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva;

17.  víta nový zákon o obetiach a navrátení pôdy (známy aj ako „Ley 1448“), ktorý v Kolumbii nadobudol účinnosť 1. januára 2012 a ktorý zaručuje finančné odškodnenie a navrátenie pôdy takmer štyrom miliónom obetí ozbrojeného konfliktu a násilia, ktoré v krajine vládli v posledných 50 rokoch; poukazuje na enormné finančné úsilie kolumbijskej vlády, ktoré sa odhaduje na viac ako 25 miliárd amerických dolárov na nasledujúcich 10 rokov, čo predstavuje približne 160 miliónov eur mesačne; zdôrazňuje potrebu dôkladného monitorovania a hodnotenia plnenia tohto zákona v úzkej spolupráci s občianskou spoločnosťou, najmä pokiaľ ide o ochranu navrátilcov;

18.  víta rozpustenie veľmi kontroverznej spravodajskej agentúry (DAS) a odsúdenie jej bývalého riaditeľa na 25 rokov väzenia ako dôležitý signál zmeny postoja a otvorenosti kolumbijskej administratívy a nezávislosti súdnictva;

19.  zdôrazňuje, že právo na vlastníctvo je tiež jedným zo základných ľudských práv a že všetky zmluvné strany dohody o obchode ho musia chrániť; varuje preto všetky zmluvné strany dohody o obchode pred jednostrannými krokmi, ktoré by ohrozili ochranu investícií; v tomto smere zdôrazňuje potrebu účinného uplatňovania riadneho riešenia sporov;

20.  víta skutočnosť, že Kolumbia a Peru ratifikovali všetkých osem základných dohovorov MOP, ako aj tri zo štyroch dohovorov o riadení, ako uviedol zástupca MOP na verejnom vypočutí Výboru pre medzinárodný obchod na tému dohody o obchode v sídle Európskeho parlamentu v Bruseli 29. februára 2012; trvá na tom, že je dôležité urýchlene ratifikovať a účinne uplatňovať všetky tieto dohovory MOP, najmä dohovor č. 122 v prípade Kolumbie a č.129 v prípade Peru; všetkým stranám zdôrazňuje význam ratifikovania dohovoru MOP č. 135 o zástupcoch pracovníkov; v tejto súvislosti konštatuje, že 24 členských štátov EÚ ešte neratifikovalo dohovor MOP č. 169 o pôvodnom a kmeňovom obyvateľstve;

21.  zdôrazňuje význam zásady primeraných, spravodlivých, a transparentných administratívnych a právnych postupov pri implementácii pracovnoprávnych predpisov jednotlivých štátov v rámci prísnych pracovných kontrol, ako aj medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv v súlade s ich medzinárodnými záväzkami; je presvedčený, že primerané, spravodlivé a transparentné administratívne a právne postupy sú tiež potrebné na zabezpečenie toho, aby sa nezaviedli žiadne neprimerané obmedzenia komunikácie alebo slobody prejavu, ktoré sú veľmi dôležité na splnomocnenie občanov na to, aby sa mohli organizovať;

22.  domnieva sa, že nové právomoci Európskeho parlamentu týkajúce sa medzinárodných dohôd, ktoré sú zakotvené v Lisabonskej zmluve, prinášajú nové zodpovednosti; navrhuje preto uskutočniť v poslednom štvrťroku 2013 verejné vypočutie v Európskom parlamente, ako aj v jednom z hlavných miest andských štátov; vyzýva na to, aby v nadväznosti na vypočutia bola Výboru pre medzinárodný obchod a Podvýboru pre ľudské práva predložená písomná správa o doterajších výsledkoch uplatňovania dohody o obchode;

23.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam Kolumbie a Peru.

(1) Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 54.
(2) Ú. v. EÚ C 70 E, 8.3.2012, s. 79.
(3) Článok 282 ods. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia