Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2628(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0301/2012

Ingivna texter :

B7-0301/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/06/2012 - 9.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0249

Antagna texter
PDF 135kWORD 54k
Onsdagen den 13 juni 2012 - Strasbourg
Handelsavtal mellan EU och Colombia och Peru
P7_TA(2012)0249B7-0301/2012

Europaparlamentets resolution av den 13 juni 2012 om EU:s handelsavtal med Colombia och Peru (2012/2628(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av att förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU, Colombia och Peru avslutades den 1 mars 2010 och att handelsförhandlingarna förklarades avslutade den 19 maj 2010,

–  med beaktande av paraferingen av handelsavtalet mellan EU, Colombia och Peru den 23 mars 2011,

–  med beaktande av de tre parternas officiella godkännande av handelsavtalet den 13 april 2011,

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (COM(2011)0570),

–  med beaktande av sina resolutioner av den 5 maj 2010 om EU:s strategi för förbindelserna med Latinamerika(1) och av den 21 oktober 2010 om Europeiska unionens handelsförbindelser med Latinamerika(2),

–  med beaktande av resolutionerna från den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika, särskilt resolutionen av den 19 maj 2011 om förutsättningarna för handelsförbindelser mellan Europeiska unionen och Latinamerika,

–  med beaktande av frågan av den 26 april 2012 till kommissionen om handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (O-000107/2012 – B7-0114/2012),

–  med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Med tanke på betydelsen av de historiska och kulturella kopplingarna syftar handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru till att öppna marknaderna för bland annat varor, tjänster, offentlig upphandling och investeringar samt till att främja ekonomisk integration mellan parterna. Syftet är även att främja en omfattande ekonomisk utveckling för att minska fattigdomen, skapa nya arbetstillfällen, förbättra arbetsvillkoren och höja levnadsstandarden genom att liberalisera och öka handeln och investeringarna mellan territorierna samt att uppmuntra till ett åtagande om att handelsavtalet ska genomföras i enlighet med målet om hållbar utveckling, bland annat genom stöd till ekonomisk utveckling, respekt för arbetstagarnas rättigheter och miljöskydd, i enlighet med de internationella åtaganden som parterna har gjort.

B.  EU är Colombias och Perus näst största handelspartner, och det planerade handelsavtalet föreskriver att handeln med industriprodukter och fiske helt ska liberaliseras. Enligt en oberoende bedömningsstudie av konsekvenserna för hållbar utveckling skulle detta kunna medföra en ökning av Colombias BNP med upp till 1,3 % och av Perus BNP med 0,7 % på lång sikt, samtidigt som det även skulle kunna få stora negativa följder för miljö och samhälle.

C.  Om handelsavtalet träder i kraft kommer Colombia och Peru inte längre att omfattas av EU:s särskilda stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre (GSP plus), som för närvarande håller på att ses över.

D.  Under det aktuella GSP plus-systemet får både Colombia och Peru handelsförmåner i utbyte mot att de garanterar att de i praktiken genomför 27 konventioner om grundläggande mänskliga rättigheter och miljöfrågor, bland andra ILO:s fyra grundläggande arbetsrättsliga normer.

E.  Enligt fördraget om Europeiska unionen ska EU:s åtgärder i internationella sammanhang utgå från de principer som har legat till grund för dess egen tillblivelse, utveckling och utvidgning och som den strävar efter att driva igenom i resten av världen, det vill säga demokrati, rättsstaten, de mänskliga rättigheternas och grundläggande friheternas universalitet och odelbarhet, respekt för människors värde, jämlikhet och solidaritet samt respekt för principerna i Förenta nationernas stadga och i folkrätten. Unionen ska sträva efter att utveckla förbindelser och bygga partnerskap med tredjeländer och internationella regionala eller globala organisationer som delar dessa principer.

F.  Handelsavtalets första artikel innehåller omfattande och bindande bestämmelser om skydd för mänskliga rättigheter. Där står det att respekten för demokratiska principer och grundläggande mänskliga rättigheter enligt den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, samt för rättsstatsprincipen, ligger till grund för parternas inrikes- och utrikespolitik. Respekten för dessa principer utgör en viktig del av avtalet. En bristfällig respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer skulle utgöra ett väsentligt brott mot avtalet, vilket enligt folkrätten bör leda till att lämpliga åtgärder vidtas, såsom att avsluta eller tillfälligt upphäva hela eller delar av avtalet. Det är viktigt att sörja för en korrekt övervakning av avtalsparternas respekt för de mänskliga rättigheterna och garantera att klausulen om mänskliga rättigheter kan efterlevas i praktiken.

G.  Avtalet innehåller ett kapitel om handel och hållbar utveckling och garanterar därmed att EU:s nya struktur för handels- och investeringsförbindelser främjar ett långtgående socialt skydd och miljöskydd och en hållbar utveckling genom att främja och bevara en hög nivå på arbets- och miljöskyddsnormer på alla håll.

H.  Både Colombia och Peru har under de senaste åren gjort enorma ansträngningar för att förbättra de allmänna levnadsvillkoren för sina invånare, bland annat på människo- och arbetsrättsområdet.

I.  Trots dessa enorma ansträngningar återstår mycket att göra i både Colombia och Peru för att nå upp till de höga normer som fastställts och krävts av enskilda medborgare, det civila samhällets organisationer, oppositionspartierna och regeringen. Det gäller särskilt den praktiska tillämpningen av den nya lagstiftningen, som avser att lösa gamla problem som ännu inte är helt uppklarade, vilket i sin tur hänger samman med en långvarig situation med fattigdom, våld, korruption, inrikes väpnade konflikter (som sträcker sig mer än 50 år bakåt i tiden i Colombias fall), olagliga väpnade grupper, narkotikahandel, straffrihet samt expropriation av mark.

J.  Trots dessa stora ansträngningar är Colombia fortfarande det land i världen som har högst antal mord på fackföreningsmedlemmar, och trots de senaste grundläggande förbättringarna vad gäller brottsbekämpning förblir 90 % av dessa brott ostraffade. Det finns nästan 4 miljoner internflyktingar i landet. FN:s särskilda föredragande för ursprungsbefolkningars rättigheter är medveten om att den colombianska staten erkänner ursprungsbefolkningars rättigheter men har trots detta, med anledning av den utdragna interna väpnade konflikten i landet, med kraft uppmanat Colombia att låta FN:s särskilde rådgivare för förebyggande av folkmord övervaka situationen för ursprungsbefolkningar som hotas av kulturell eller fysisk utrotning.

1.  Europaparlamentet beklagar att det inte finns någon bindande tvistlösningsmekanism för handelsavtalets kapitel om handel och hållbar utveckling, trots att detta kapitel innehåller rättsligt bindande bestämmelser, och att tillämpning av föreskrivna åtgärder och sanktioner utesluts i avtalets bindande, allmänna tvistlösningsmekanism i fall av brott mot de normer som fastställs i samma kapitel. Detta utgör ett försvagande av de gällande, bindande villkoren under EU:s GSP plus-system.

2.  Europaparlamentet välkomnar varmt det engagemang som alla inblandade parter har visat när det gäller att främja mänskliga rättigheter, demokratiska principer och rättsstaten, vilket bekräftas genom att handelsavtalets första artikel innehåller omfattande och bindande bestämmelser om dessa grundläggande principer.

3.  Europaparlamentet understryker vikten av att upprätthålla en konstruktiv dialog med partnerländerna om det faktiska införandet av strängare normer för mänskliga rättigheter. Parlamentet välkomnar också varmt mekanismen för ömsesidig dialog om mänskliga rättigheter (människorättsdialogen mellan EU och Colombia), som inrättades på frivillig basis mellan Colombia och EU år 2009 och som hållits två gånger årligen sedan dess. Denna mekanism är ett klart bevis för att den colombianska regeringen är öppen för en människorättsdialog med EU och andra internationella partner. Parlamentet beklagar dock att det inte har vare sig informerats eller rådfrågats regelbundet och på ett uttömmande sätt om dess verksamhet och resultat.

4.  Europaparlamentet ställer sig helt och hållet bakom inkluderandet av ett kapitel om handel och hållbar utveckling i handelsavtalet samt skapandet av nationella mekanismer, liksom dialogen med det civila samhället som kommer att omfatta medborgare på antingen ett individuellt eller organiserat kollektivt sätt.

5.  Europaparlamentet uppmanar det civila samhällets organisationer i de andinska länderna och i EU att delta i de mekanismer för övervakning som upprättats i handelsavtalet under rubriken handel och hållbar utveckling. Parlamentet uppmanar de inblandade regeringarna att så snart som möjligt etablera den rättsliga ramen för de nationella mekanismerna och dialogen med det civila samhället, om dessa inte redan existerar. Denna ram bör även omfatta en betydande informations- och reklamkampanj för att maximera berörda gruppers eller personers deltagande i civilsamhällsmekanismens övervakningsram. Parlamentet föreslår att dessa förfaranden etableras inom sex månader efter det att avtalet har trätt i kraft, i stället för ett år enligt handelsavtalet(3).

6.  Europaparlamentet påminner om betydelsen av att i enlighet med handelsavtalets artikel 281 upprätta representativa, nationella rådgivningsmekanismer med deltagande av fackförbund, arbetsgivarrepresentanter eller andra relevanta parter, såsom icke-statliga organisationer, som kommer att spela en obligatorisk roll i övervakningen av hur avtalet genomförs, särskilt vad gäller arbetsrättsliga frågor och hållbar utveckling. Dessa parter ska ha rätt att höras regelbundet och att föra fram såväl klagomål inom ramen för en obligatorisk och institutionaliserad mekanism för klagomål som rekommendationer och förslag, inbegripet ett förslag om att ha fristående meningsutbyten med sina motsvarande parter inom EU.

7.  Europaparlamentet förslår att de berörda partnerna snabbt upprättar en nationell rådgivande grupp särskilt avsedd för mänskliga rättigheter och demokratiska principer för att helt nå upp till de höga människorättsliga normer som fastställs i handelsavtalet och som både de andinska regeringarna och EU förbundit sig till. Denna grupp bör följa och övervaka hur detta eller andra handelsavtal genomförs, och bör fungera som ett effektivt, internt samrådsorgan för de nationella byråer som deltar i avtalets handelskommitté. Den planerade rättsliga ramen i avtalet för det civila samhällets deltagande i underutskottet för handel och hållbar utveckling bör användas som modell för gruppens funktionssätt. Parlamentet uppmanar handelsavtalets parter att garantera dessa rådgivande grupper samma grad av bindande engagemang från det civila samhällets sida som i frihandelsavtalet med Sydkorea, bland annat genom en formaliserad och institutionaliserad mekanism för klagomål. Parlamentet uppmanar också alla parter att se till att de rådgivande grupperna är helt oberoende, också vad gäller deras eget val av medlemmar.

8.  Europaparlamentet stöder alla lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder som de båda andinska länderna har vidtagit för att bekämpa fattigdom, våld i alla dess former, straffrihet, korruption och narkotikahandel, garantera barns och kvinnors rättigheter, särskilt vad gäller barnarbete, utveckla arbetet med hållbar utveckling som den enda möjliga lösningen för vår planet, värna om ursprungsbefolkningars rättigheter, främja en bredare dialog och ett större medborgardeltagande i lagstiftningsprocessen samt återställa rättvisan.

9.  Europaparlamentet fördömer kraftigt de mord på fackföreningsmedlemmar, människorättsförsvarare, civila, ursprungsfolk, alla offer för den inrikes väpnade konflikten, polistjänstemän och militärer som sker framför allt i Colombia. Parlamentet noterar inte desto mindre att antalet rapporterade fall av mord på fackföreningsmedlemmar har minskat de senaste två åren.

10.  Europaparlamentet stöder den colombianska regeringens ansträngningar att bekämpa straffriheten och morden på fackföreningsmedlemmar och människorättsförsvarare, vilket exempelvis återspeglas i en ökning av antalet utredare vid den allmänna åklagarmyndigheten. Som ett specifikt exempel har antalet ökat från 100 utredare 2010 till 243 utredare 2011 för utredningar av brott mot fackföreningsmedlemmar. Mellan 2010 och juni 2011 arresterades enligt ILO 355 personer, och därtill avkunnades 88 domar och dömdes 483 personer för brott mot fackföreningsmedlemmar. Parlamentet understryker i detta avseende betydelsen av det särskilda skyddsprogrammet, som för närvarande ger statligt beskydd till mer än 8 500 personer, exempelvis fackföreningsmedlemmar (13 %), fullmäktigeledamöter (30 %) och människorättsförsvarare (15 %). Budgeten för detta program ökade från 10,5 miljoner euro 2002 till mer än 120 miljoner euro 2011.

11.  Europaparlamentet välkomnar hänvisningarna till vikten av koncepten ”handel för hållbar utveckling” och ”främjandet av rättvis och jämlik handel” i artiklarna 271 respektive 324 i handelsavtalet. Parlamentet uppmanar parterna att underlätta handel med varor som bidrar till en hållbar utveckling, exempelvis varor inom ordningar för rättvis och etisk handel samt varor som omfattas av företags sociala ansvar och skyldighet, såsom Fairtrade, Rainforest alliance, UTZ-märkning, BSCI eller liknande ordningar.

12.  Europaparlamentet uppmanar de berörda parterna att tillhandahålla tillräcklig teknisk och finansiell kapacitet för att garantera att handelsavtalets hållbarhetsnormer uppfylls och att sörja för en fullständig översyn, övervakning och utvärdering av hur kapitlet om handel och hållbar utveckling genomförs senast tre år efter det att frihandelsavtalet har trätt i kraft.

13.  Europaparlamentet framhåller särskilt betydelsen av att främja företagens sociala ansvar och välkomnar att detta inkluderats i handelsavtalet. Parlamentet uppmanar alla parter att främja god affärssed vad gäller företagens sociala ansvar i enlighet med FN:s vägledande principer om näringsliv och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer om företagens sociala ansvar och kommissionens meddelande av den 25 oktober 2011 om en förnyad EU-strategi 2011–2014 för företagens sociala ansvar (COM(2011)0681). Parlamentet är helt övertygat om att en högre levnadsstandard kan uppnås endast genom aktiva partnerskap mellan entreprenörer, arbetstagare, icke-statliga organisationer och staten, på antingen central, regional eller lokal nivå. Parlamentet bekräftar följaktligen att ett aktivt deltagande från alla parter är viktigt, särskilt från regeringarna som har en väsentlig roll i den praktiska tillämpningen av företagens sociala ansvar i sina respektive länder. Parlamentet uppmanar EU och de andinska länderna att arbeta för att FN:s vägledande principer om företagens sociala ansvar genomförs globalt med bindande verkan.

14.  Europaparlamentet välkomnar den solida miljölagstiftning som de colombianska myndigheterna har infört i författningssamlingen, men betonar samtidigt behovet av att dessa lagar också verkställs fullt ut och korrekt. Parlamentet framhåller de potentiella miljöproblemen, däribland ökad avskogning och miljöförstöring på grund av industrier, jordbruk och gruvdrift, vilket skulle kunna inverka negativt på vattenförsörjningen och skyddet av den biologiska mångfalden.

15.  Europaparlamentet uppmanar de andinska länderna att se till att en öppen och bindande färdplan upprättas om mänskliga och miljörelaterade rättigheter samt arbetstagarnas rättigheter, vilken framför allt bör syfta till att skydda de mänskliga rättigheterna, utöka och förbättra rättigheterna för fackföreningsmedlemmar och värna om miljön. Parlamentet föreslår att man vid utformandet ska ta hänsyn till handlingsplanen om arbetstagares rättigheter mellan Colombia och USA, och i synnerhet följande:

   Tillämpning och genomförande av lagstiftning och politiska åtgärder som garanterar föreningsfrihet och en kollektiv förhandlingsrätt utan kryphål, särskilt för arbetstagare i den informella sektorn. Detta bör framför allt ske genom att avskaffa användandet av kooperativa företag, kollektiva pakter och andra åtgärder som syftar eller leder till att arbetare förvägras fackliga rättigheter eller de fördelar som ett direkt anställningsförhållande ger.
   Genomförande av stränga arbetsinspektioner som leder till sanktioner vid diskriminering, ogrundade uppsägningar eller trakasserier och hot mot anställda.
   Fastställande av tydliga och kontrollerbara steg för att stärka den sociala dialogen på regional och lokal nivå samt inom företag.
   Införande av åtgärder för att garantera ett effektivt verkställande av lagstiftning som syftar till att skydda miljö och biologisk mångfald, särskilt mot negativ inverkan av avskogning och utvinning av råmaterial.
   Vidtagande av nödvändiga åtgärder för att sätta stopp för straffriheten för dem som är mest ansvariga för de brott som begåtts i Colombia, både planerings- och genomförandemässigt, genom utredning, åtal och utfärdande av straff i tvistemålsdomstolar.
   Uppnående av tydliga tids- och resultatbundna mål på alla ovanstående områden.
   Utfärdande av en uppmaning till kommissionen att omgående bistå Colombia och Peru i utarbetandet och genomförandet av ovannämnda process och att regelbundet utarbeta en rapport som ska presenteras för och utvärderas av Europaparlamentet.
   Framhållande av det faktum att vissa av målen i denna färdplan helst bör uppnås innan frihandelsavtalet träder i kraft.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bistå dessa åtgärder genom samarbetsprogram för utbildning och regleringssamarbete, framför allt genom att öka de andiska myndigheternas kapacitet så att de effektivt kan lägga fram, verkställa och utvärdera miljölagstiftning. Kommissionen uppmanas i detta sammanhang att fullt ut nyttja finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter.

17.  Europaparlamentet välkomnar varmt den nya lagen om offer och återbördande av mark (också känd som ”Ley 1448”), som trädde i kraft i Colombia den 1 januari 2012 och som garanterar en finansiell kompensation och ett återbördande av mark till de nästan 4 miljoner personer som blivit offer för den väpnade konflikten och våldet i landet under de senaste 50 åren. Parlamentet betonar omfattningen av den colombianska regeringens finansiella ansträngningar, som uppskattas till mer än 25 miljarder US-dollar för de kommande tio åren, vilket motsvarar ungefär 160 miljoner euro per månad. Parlamentet understryker behovet av att noggrant övervaka och utvärdera genomförandet av denna lag i nära samråd med det civila samhället, framför allt med avseende på skyddet av återvändande personer.

18.  Europaparlamentet välkomnar upplösningen av den mycket omtvistade underrättelsetjänsten (DAS) och domen till 25 års fängelse för dess tidigare ledare, och ser detta som ett viktigt tecken på en förändrad inställning och öppenhet hos den colombianska administrationen liksom på rättsväsendets oberoende.

19.  Europaparlamentet betonar att rätten till egendom också är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och att alla parter i handelsavtalet måste skydda den. Parlamentet varnar därför alla parter i handelsavtalet för ensidiga åtgärder som skulle äventyra investeringsskyddet och understryker behovet av att praktiskt tillämpa lämplig tvistlösning.

20.  Europaparlamentet välkomnar att Colombia och Peru har ratificerat alla åtta grundläggande ILO-konventioner samt tre av de fyra konventionerna om social styrning, enligt ett uttalande från ILO:s representant vid den offentliga utfrågning om handelsavtalet som utskottet för internationell handel anordnade i Europaparlamentet i Bryssel den 29 februari 2012. Parlamentet insisterar på vikten av att länderna snabbt ratificerar och i praktiken genomför alla sådana ILO-konventioner, särskilt konvention 122 i Colombias fall och konvention 129 i Perus fall. Parlamentet betonar vikten för alla parter av att ratificera ILO:s konvention 135 om arbetstagarrepresentanter. Parlamentet konstaterar i detta sammanhang att 24 EU-medlemsstater fortfarande inte har ratificerat ILO:s konvention 169 om ursprungsfolk och stamfolk.

21.  Europaparlamentet betonar att det är principiellt viktigt att ha rättvisa, opartiska och insynsvänliga administrativa och rättsliga förfaranden för att genomföra nationell arbetsrätt, bland annat när det gäller stränga arbetsinspektioner, liksom internationella normer för mänskliga rättigheter, i enlighet med internationella åtaganden. Parlamentet anser att det även krävs rättvisa, opartiska och insynsvänliga administrativa och rättsliga förfaranden för att se till att inga olämpliga begränsningar införs gällande kommunikation eller yttrandefrihet, som har stor betydelse för medborgarnas möjligheter att organisera sig.

22.  Europaparlamentet anser att de nya befogenheter som berör internationella avtal och som det fått genom Lissabonfördraget medför nya skyldigheter. Parlamentet föreslår därför att det anordnas offentliga utfrågningar både i Europaparlamentet och i en av de andiska huvudstäderna under sista kvartalet 2013. Efter utfrågningarna bör en skriftlig rapport översändas till utskottet för internationell handel och underutskottet för mänskliga rättigheter om resultaten av handelsavtalets tillämpning hittills.

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och regeringarna i Colombia och Peru.

(1) EUT C 81 E, 15.3.2011, s. 54.
(2) EUT C 70 E, 8.3.2012, s. 79.
(3) Artikel 282.1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy