Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2088(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0174/2012

Внесени текстове :

A7-0174/2012

Разисквания :

PV 12/06/2012 - 10
CRE 12/06/2012 - 10

Гласувания :

PV 13/06/2012 - 9.6
CRE 13/06/2012 - 9.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0250

Приети текстове
PDF 290kWORD 54k
Сряда, 13 юни 2012 г. - Страсбург
Специален представител на ЕС за правата на човека
P7_TA(2012)0250A7-0174/2012

Препоръка на Европейския парламент от 13 юни 2012 г. до Съвета относно специалния представител на ЕС за правата на човека (2012/2088(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 2, 6, 21, 31, 33 и 36 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2010 г. относно годишния доклад за 2009 г. относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 18 април 2012 г. относно годишния доклад относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област, включително и значението за стратегическата политика на ЕС в областта на правата на човека(2),

–  като взе предвид съвместното съобщение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия до Европейския парламент и до Съвета от 12 декември 2011 г. относно „Правата на човека и демокрацията в основата на външните действия на ЕС – към по-ефективен подход“ (COM(2011)0886),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно „Установяване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите на Европа - План за действие за изпълнение на програмата от Стокхолм“ (COM(2010)0171),

–  като взе предвид насоките на Европейския съюз относно правата на човека и международното хуманитарно право(3),

–  като взе предвид присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

–  като взе предвид изявлението на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно политическата отговорност(4),

–  като взе предвид член 97 своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A7-0174/2012),

A.  като има предвид, че член 21 от Договора за Европейския съюз потвърждава ангажимента на ЕС по отношение подкрепата на правата на човека и демокрацията във всички външни дейности на ЕС, гарантирайки същевременно съгласуваност и последователност в тези области, както и между външната дейност на ЕС и другите му политики;

Б.  като има предвид, че член 33 от ДЕС предоставя правното основание за назначаването на специален представител на ЕС за правата на човека (СПЕС), а именно: „Съветът може, по предложение на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, да назначава свой специален представител с мандат във връзка с отделни политически въпроси. Специалният представител упражнява своя мандат под ръководството на Върховния представител“;

В.  като има предвид, че Европейският парламент многократно е призовавал за назначаването на специален представител на ЕС за правата на човека (СПЕС за правата на човека), както е посочено в гореспоменатите резолюции от 16 декември 2010 г. и от 18 април 2012 г.;

Г.  като има предвид, че СПЕС за правата на човека следва да укрепи видимостта и съгласуваността на политиката на ЕС в областта на правата на човека като основна част от общата външна политика и политиката на сигурност (ОВППС) и да допринесе за популяризирането в световен мащаб на ролята на ЕС в областта на правата на човека;

1.  Отправя следните препоръки до Съвета:

   а) въпреки че назначаването на СПЕС за правата на човека и определянето на неговия/нейния мандат официално се извършва с решение на Съвета след предложение от страна на Върховния представител на ЕС, СПЕС за правата на човека следва да действа и да говори от името на Съюза съгласно споделената и неделима отговорност на всички институции и държави членки на ЕС по отношение на защитата и укрепването на правата на човека по света; назначаването на първия досега СПЕС в определена област следва да увеличи видимостта, ефективността, съгласуваността и отговорността на политиката на ЕС в областта на правата на човека; по-специално Европейският парламент следва да играе съответна роля в процедурата по назначаване, както и по отношение на надзора на целия мандат;
   б) с цел да повиши прозрачността и отчетността на мандата на СПЕС, в компетентната комисия на Европейския парламент следва да се състои размяна на мнения/изслушвания със СПЕС за правата на човека, номиниран от Върховния представител;
   в) изпълнението на мандата и неговата съгласуваност с други действия на Съюза в тази сфера подлежат на редовен преглед; СПЕС следва да предоставя на Съвета, на Върховния представител, на Парламента и на Комисията годишен доклад относно напредъка, както и изчерпателен доклад относно изпълнението на мандата при неговото приключване;
   г) целите на политиката, водена от СПЕС за правата на човека, следва да включват увеличаване на съгласуваността, ефективността и видимостта на дейността на ЕС в областта на защитата и укрепването на правата на човека и демокрацията; СПЕС за правата на човека следва да работи в тясно сътрудничество с Работната група по правата на човека на Съвета (COHOM); СПЕС за правата на човека следва да бъде посредник на високо равнище за своите партньори от трети страни, както и в рамките на международни организации, като също така следва да може да поема задължения спрямо ООН (ОСООН, ВКБООН и др.), както и спрямо съответните регионални организации; СПЕС за правата на човека следва да председателства разговорите на високо равнище относно правата на човека, както и да ръководи консултациите с трети страни по въпросите, свързани с правата на човека;
   д) за постигането на тези цели, като същевременно действа под ръководството на Върховния представител, СПЕС следва да разполага със силен, независим и гъвкав мандат, който да не се определя от ограничени и специфични тематични отговорности, а да позволява на СПЕС да действа бързо и ефективно; съгласно дейностите и приоритетите, определени в Плана за действие, СПЕС за правата на човека следва да работи също така и по различни хоризонтални въпроси, допринасяйки за по-ефективни и съгласувани действия във външните политики на ЕС; обхватът на мандата на СПЕС следва напълно да отговаря на принципите за универсалност и неделимост на правата на човека и основните свободи, както и на целите, указани в член 21 от ДЕС и следва да обхваща укрепването на демокрацията, принципите на правовата държава и институционалното изграждане, международното правосъдие и международното хуманитарно право; мандатът следва да обхваща, наред с другото, отмяната на смъртното наказание, защитниците на правата на човека, борбата срещу безнаказаността, борбата срещу изтезанията, свободата на изразяване (включително по интернет), на сдружаване, на събиране, на изповядване на религия или убеждения, правата на малцинствата, закрилата на децата, правата на жените, въпросите, свързани с мира и сигурността, както и с равенството между половете, и борбата срещу всички форми на дискриминация, независимо дали тя се основава на увреждане, расова или етническа принадлежност, пол, сексуална ориентация или полова идентичност;
   е) мандатът следва да бъде основан на принципите, ръководещи политиката на ЕС в областта на правата на човека, и по-специално на насоките на ЕС относно смъртното наказание (2008 г.); изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (2008 г.); диалога с трети страни по въпросите на правата на човека (2009 г.); децата и въоръжените конфликти (2008 г.); защитниците на правата на човека (2008 г.); подкрепата и защитата на правата на детето (2008 г.); насилието срещу жените и момичетата и борбата с всички форми на дискриминация, насочена срещу тях (2008 г.); международното хуманитарно право (2009 г.), Инструментариум за ЛГБТ (2010 г.), както и годишните доклади на ЕС относно правата на човека по света; освен това мандатът следва да включва подкрепа за върховния представител и за институциите на ЕС при популяризирането на Ръководните принципи на ООН за бизнес и права на човека;
   ж) СПЕС за правата на човека следва да разполага с необходимата професионална квалификация и богат опит и да е постигнал доказани резултати в сферата на правата на човека, да е добросъвестен в личен и професионален план, както и да бъде личност с международна репутация;
   з) СПЕС за правата на човека следва да бъде назначен за 2,5 години; с цел да се гарантира последователност, приемственост и демократична отчетност, мандатът следва да може да бъде подновяван и Парламентът следва да бъде подходящо и навременно консултиран в рамките на процедурата по подновяване на мандата;
   и) СПЕС за правата на човека следва да работи в тясно сътрудничество с Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и с председателя на Европейския парламент, за да гарантира съгласуваност и интегриране на правата на човека във всички сфери на политиката в дейността на всички институции на ЕС; СПЕС следва да работи в тясно взаимодействие с Дирекцията относно правата на човека и демокрацията към ЕСВД и с всички многостранни делегации на ЕС (Ню Йорк, Женева, Виена, Страсбург), както и с всички делегации на ЕС по света, за да улеснява контактите по въпросите на правата на човека с всички служби на ЕС, с делегациите на ЕС в трети страни и с международните организации; Дирекцията относно правата на човека и демокрацията към ЕСВД следва да предоставя всички необходими услуги и да подпомага изпълнението на мандата на СПЕС;
   й) като поддържа тясна връзка с Комитета по политика и сигурност към Съвета, СПЕС за правата на човека следва редовно да докладва на компетентната комисия на Европейския парламент относно състоянието на правата на човека по света и относно изпълнението на мандата, включително и относно резултатите от заседанията на ВКБООН и ОСООН и диалога с трети страни по въпросите, свързани с правата на човека и прилагането на стратегиите за правата на човека за отделните страни;
   к) при изпълнението на своя мандат СПЕС за правата на човека следва да си сътрудничи с местни, регионални и национални представители на гражданското общество, с НПО, с експерти, както и с регионални и международни организации, работещи в сферата на защитата на правата на човека и демокрацията;
   л) СПЕС за правата на човека следва да разполага с подходящи финансови и човешки ресурси, които да гарантират ефективната работа на специалния представител по време на неговия/ нейния мандат; бюджетът на СПЕС за правата на човека следва да бъде преразглеждан ежегодно;
   м) СПЕС за правата на човека следва да отговаря за създаването на екип, разполагащ с необходимия политически опит в съответствие и в интерес на възложения му мандат; важно е, с оглед обхвата и междусекторния характер на мандата, да бъде назначен достатъчен персонал, който да работи под прякото ръководство на СПЕС за правата на човека; екипът може да включва служители, командировани от държавите членки и институциите на ЕС, в отговор на необходимостта от осигуряване на съгласуваност и включване на правата на човека в дейностите на всички институции и държави членки на ЕС;
   н) в мандата на СПЕС за правата на човека следва да бъде включена препратка към настоящата препоръка;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и, за сведение, на Комисията.

(1) Приети текстове, P7_TA(2010)0489.
(2) Приети текстове, P7_TA(2012)0126.
(3) http://www.eeas.europa.eu/human_rights/docs/guidelines_en.pdf
(4) OВ C 351 E, 2.12.2011 г., стp. 470.

Правна информация - Политика за поверителност