Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2088(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0174/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0174/2012

Keskustelut :

PV 12/06/2012 - 10
CRE 12/06/2012 - 10

Äänestykset :

PV 13/06/2012 - 9.6
CRE 13/06/2012 - 9.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0250

Hyväksytyt tekstit
PDF 121kWORD 45k
Keskiviikko 13. kesäkuuta 2012 - Strasbourg
Ihmisoikeuksista vastaava EU:n erityisedustaja
P7_TA(2012)0250A7-0174/2012

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle 13. kesäkuuta 2012 ihmisoikeuksista vastaavasta Euroopan unionin erityisedustajasta (2012/2088(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3, 6, 21, 31, 33 ja 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 2010 antamansa päätöslauselman vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2009 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta(1),

–  ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista maailmassa ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla, mukaan luettuina vaikutukset EU:n strategiseen ihmisoikeuspolitiikkaan(2),

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission Euroopan parlamentille ja neuvostolle 12. joulukuuta 2011 antaman yhteisen tiedonannon aiheesta ”Ihmisoikeudet ja demokratia keskeisenä osana EU:n ulkoisia toimia – kohti tehokkaampaa lähestymistapaa” (COM(2011)0886),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttamisesta EU:n kansalaisten hyväksi – Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman toteuttamiseksi (COM(2010)0171),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin suuntaviivat ihmisoikeuksista ja kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta(3),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin liittymisen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julistuksen poliittisesta vastuusta(4),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 97 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen (A7-0174/2012),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa vahvistetaan, että unioni on sitoutunut edistämään ihmisoikeuksia ja demokratiaa kaikessa ulkoisessa toiminnassaan ja huolehtimaan yhtenäisyydestä ja johdonmukaisuudesta näiden alojen välillä sekä ulkoisen toimintansa ja muiden politiikkojensa välillä;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 33 artiklassa luodaan oikeusperusta ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan nimittämiseksi seuraavasti: ”Neuvosto voi unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta nimittää erityisedustajan hoitamaan tiettyjä poliittisia erityistehtäviä. Erityisedustaja hoitaa tehtäviään korkean edustajan alaisuudessa.”;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on vaatinut toistuvasti ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan nimittämistä, kuten se on esittänyt edellä mainituissa 16. joulukuuta 2010 ja 18. huhtikuuta 2012 antamissaan päätöslauselmissa;

D.  katsoo, että ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan on vahvistettava unionin ihmisoikeuspolitiikan näkyvyyttä ja johdonmukaisuutta olennaisena osana yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) ja edistettävä unionin ihmisoikeusprofiilin parantamista maailmanlaajuisesti;

1.  suosittaa neuvostolle, että

   a) ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä ja hänen toimeksiannostaan päätettäisiin virallisesti unionin korkean edustajan antaman ehdotuksen perusteella tehtävällä neuvoston päätöksellä; toteaa kuitenkin, että ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan olisi toimittava ja puhuttava unionin puolesta ja ilmennettävä kaikkien unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden jakamatonta vastuuta ihmisoikeuksien suojelemisesta ja edistämisestä maailmanlaajuisesti; katsoo, että kaikkien aikojen ensimmäisen aihepiirikohtaisen Euroopan unionin erityisedustajan nimittäminen vahvistaisi unionin ihmisoikeuspolitiikan näkyvyyttä, vaikuttavuutta, johdonmukaisuutta ja vastuullisuutta; toteaa, että olisi erityisen tärkeää, että Euroopan parlamentti voisi osallistua asemaansa vastaavasti nimittämismenettelyyn ja toimeksiannon valvontaan koko sen keston ajan,
   b) ennen erityisedustajan nimittämistä Euroopan parlamentissa järjestettäisiin keskustelu tai kuulemistilaisuus korkean edustajan nimittämän ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan kanssa, jotta voitaisiin vahvistaa Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon avoimuutta ja vastuullisuutta,
   c) tämän toimeksiannon täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta unionin samalla alalla toteuttamien muiden toimien kanssa tarkasteltaisiin säännöllisesti uudelleen; toteaa, että ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan olisi toimitettava neuvostolle, korkealle edustajalle, parlamentille ja komissiolle vuotuinen edistymiskertomus ja kattava täytäntöönpanokertomus toimeksiannosta sen päättyessä,
   d) ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan poliittisena tavoitteena olisi ihmisoikeuksien ja demokratian suojelemista ja edistämistä koskevan unionin toiminnan yhtenäisyyden, vaikuttavuuden ja näkyvyyden tehostaminen; ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä neuvoston ihmisoikeustyöryhmän (COHOM) kanssa; ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan olisi oltava korkean tason keskustelukumppani kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen vastaavien tahojen kanssa ja hänellä olisi myös oltava valtuudet neuvotella YK:n (yleiskokous, ihmisoikeuskomitea jne.) ja asiaankuuluvien alueellisten järjestöjen kanssa; ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan olisi toimittava puheenjohtajana korkean tason ihmisoikeusvuoropuheluissa ja johdettava kolmansien maiden kanssa käytäviä ihmisoikeusneuvotteluja,
   e) korkean edustajan alaisuudessa toimivalle ihmisoikeuksista vastaavalle Euroopan unionin erityisedustajalle osoitettaisiin näiden tavoitteiden saavuttamiseksi vahva, itsenäinen ja joustava toimeksianto, jota ei ole määritelty kapea-alaisesti tiettyjen temaattisten vastuualueiden mukaisesti, vaan joka antaa Euroopan unionin erityisedustajalle mahdollisuuden toimia nopeasti ja tehokkaasti; ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan olisi käsiteltävä toimintasuunnitelmissa määriteltyjen toimien ja painopistealueiden mukaisesti myös erilaisia laaja-alaisia kysymyksiä, joiden avulla parannetaan unionin ulkosuhdepolitiikan tehokkuutta ja toiminnan johdonmukaisuutta; Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon laajuuden olisi oltava täysin ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta koskevien periaatteiden sekä SEU-sopimuksen 21 artiklassa säädettyjen poliittisten tavoitteiden mukainen, ja toimeksiantoon olisi kuuluttava muun muassa demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja institutionaalisten rakenteiden, kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vahvistaminen; toimeksiantoon olisi myös sisällytettävä muun muassa kuolemanrangaistuksen poistaminen, ihmisoikeuksien puolustajat, rankaisemattomuuden torjuminen, kidutuksen torjuminen, ilmaisunvapaus (myös internetissä), yhdistymis- ja kokoontumisvapaus, uskonnon tai vakaumuksen vapaus, vähemmistöjen oikeudet, lasten suojelu, naisten oikeudet, rauha ja turvallisuus, sukupuolikysymykset, kaikkinaisen syrjinnän torjuminen perustuipa se sitten vammaisuuteen, rotuun tai etniseen alkuperään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin,
   f) toimeksiannon olisi perustuttava unionin ihmisoikeuspolitiikkaa ohjaaviin periaatteisiin ja erityisesti EU:n suuntaviivoihin kuolemanrangaistuksesta (2008); kidutuksesta ja muusta julmasta, epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta tai rangaistuksesta (2008), ihmisoikeuksista EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävistä vuoropuheluista (2009), lapsista aseellisissa selkkauksissa (2008), ihmisoikeuksien puolustajista (2008), lapsen oikeuksien edistämisestä ja suojelusta (2008), naisiin kohdistuvan väkivallan ja kaikkien naisiin kohdistuvien syrjintämuotojen torjunnasta (2008) kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta (2009), HLBT-keinovalikoimasta (2010) sekä EU:n vuosittaisiin ihmisoikeusraportteihin; katsoo lisäksi, että toimeksiantoon olisi sisällyttävä tuki korkealle edustajalle ja EU:n toimielimille, kun ne edistävät YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteita;
   g) ihmisoikeuksista vastaavalla Euroopan unionin erityisedustajalla olisi oltava riittävä ammattipätevyys, laaja-alainen työkokemus ja todistettu kokemus ihmisoikeuksien alalta ja hänen olisi oltava sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti luotettava ja kansainvälisesti maineikas,
   h) ihmisoikeuksista vastaava Euroopan unionin erityisedustaja nimitettäisiin 2,5 vuodeksi kerrallaan, jotta voidaan varmistaa jatkuvuus, johdonmukaisuus ja vastuullisuus, toimikauden olisi oltava uusittavissa ja parlamenttia olisi kuultava hyvissä ajoin ennen uusimisprosessia;
   i) ihmisoikeuksista vastaava Euroopan unionin erityisedustaja toimisi tiiviissä yhteistyössä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan kanssa sekä Euroopan parlamentin puhemiehen kanssa, jotta voitaisiin varmistaa johdonmukaisuus ja ihmisoikeuksien huomioon ottaminen kaikilla politiikan aloilla kaikkien EU:n toimielinten toiminnassa; Euroopan unionin erityisedustajan olisi toimittava läheisessä vuorovaikutuksessa Euroopan ulkosuhdehallinnon ihmisoikeuksista ja demokratiasta vastaavan osaston, kaikkien monenvälisten EU:n edustustojen (New York, Geneve, Wien, Strasbourg) sekä kaikkialla maailmassa sijaitsevien EU:n edustustojen kanssa ihmisoikeuskysymyksiin liittyvien yhteyksien edistämiseksi kaikkien EU:n elinten, kolmansissa maissa sijaitsevien EU:n edustustojen ja kansainvälisten järjestöjen kanssa; Euroopan ulkosuhdehallinnon ihmisoikeuksista ja demokratiasta vastaavan osaston olisi tarjottava kaikki tarvittavat palvelut ja edistettävä Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon täytäntöönpanoa,
   j) ihmisoikeuksista vastaava Euroopan unionin erityisedustaja pitäisi yllä tiiviitä yhteyksiä neuvoston poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteaan ja raportoisi säännöllisesti Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle maailman ihmisoikeustilanteesta ja toimeksiannon täytäntöönpanon etenemisestä, YK:n ihmisoikeuskomitean ja YK:n yleiskokouksen istuntojen ja kolmansien maiden kanssa käytävien ihmisoikeusvuoropuhelujen tuloksista sekä ihmisoikeuksia koskevien maakohtaisten strategioiden täytäntöönpanosta;
   k) ihmisoikeuksista vastaava Euroopan unionin erityisedustaja toimisi toimeksiannon täytäntöönpanon yhteydessä yhteistyössä paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason kansalaisyhteiskunnan edustajien, ihmisoikeuksien ja demokratian suojelemisen alalla toimivien kansalaisjärjestöjen, asiantuntijoiden sekä alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa,
   l) ihmisoikeuksista vastaavalla Euroopan unionin erityisedustajalla olisi käytettävissään riittävät taloudelliset varat ja henkilöstöresurssit erityisedustajan ja hänen työryhmänsä tehokkaan työskentelyn takaamiseksi; ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan talousarviota olisi tarkasteltava uudelleen vuosittain,
   m) ihmisoikeuksista vastaava Euroopan unionin erityisedustaja vastaisi sellaisen työryhmän kokoamisesta, jolla on toimeksiannon mukainen riittävä poliittinen asiantuntemus ja joka toimii ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon edun mukaisesti; on tärkeää palkata riittävästi ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan suorassa valvonnassa toimivaa henkilöstöä, kun otetaan huomioon toimeksiannon soveltamisala ja monialainen luonne; työryhmään voisi kuulua komennuksella olevia työntekijöitä jäsenvaltioista ja unionin toimielimistä, ja lisäksi sen olisi ilmennettävä tarvetta varmistaa johdonmukaisuus ja ihmisoikeuksien huomioon ottaminen kaikkien unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden kaikessa toiminnassa,
   n) ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannossa viitattaisiin tähän suositukseen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle ja tiedoksi komissiolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0489.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0126.
(3) http://www.eeas.europa.eu/human_rights/docs/guidelines_en.pdf
(4) EUVL C 351 E, 2.12.2011, s. 470.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö