Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2088(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0174/2012

Texte depuse :

A7-0174/2012

Dezbateri :

PV 12/06/2012 - 10
CRE 12/06/2012 - 10

Voturi :

PV 13/06/2012 - 9.6
CRE 13/06/2012 - 9.6
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0250

Texte adoptate
PDF 213kWORD 63k
Miercuri, 13 iunie 2012 - Strasbourg
Reprezentantul Special al UE pentru drepturile omului
P7_TA(2012)0250A7-0174/2012

Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului din 13 iunie 2012 referitoare la Reprezentantul special al Uniunii Europene pentru drepturile omului (2012/2088(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 2, 3, 6, 21, 31, 33 și 36 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 decembrie 2010 referitoare la Raportul anual 2009 privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în această privință(1),

–  având în vedere rezoluția sa din 18 aprilie 2012 referitoare la Raportul anual privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în această privință, inclusiv implicațiile pentru politica strategică a UE în domeniul drepturilor omului(2),

–  având în vedere Comunicarea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu din 12 decembrie 2011, referitoare la drepturile omului și democrația în centrul acțiunilor externe ale Uniunii Europene – către o abordare mai eficientă (COM(2011)0886),

–  având în vedere comunicarea Comisiei adresată Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor și intitulată „Crearea unui spațiu de libertate, securitate și justiție pentru cetățenii Europei - - Plan de acțiune pentru punerea în aplicare a Programului de la Stockholm” (COM(2010)0171),

–  având în vedere Orientările UE privind drepturile omului și dreptul internațional în domeniul umanitar(3),

–  având în vedere aderarea Uniunii Europene la Convenția Uniunii Europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

–  având în vedere declarația Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) cu privire la responsabilitatea politică(4),

–  având în vedere articolul 97 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A7–0174/2012),

A.  întrucât articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană reafirmă angajamentul UE de a promova drepturile omului și democrația în toate acțiunile sale externe, asigurând în același timp coerența și consecvența între diferitele domenii ale acțiunii sale externe și între acestea și celelalte politici ale sale;

B.  întrucât articolul 33 din TUE stipulează baza legală pentru numirea Reprezentantului special al UE (RSUE) pentru drepturile omului, și anume: „La propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliul poate numi un reprezentant special căruia i se conferă un mandat referitor la chestiuni politice speciale. Reprezentantul special își exercită mandatul sub autoritatea Înaltului Reprezentant.”;

C.  întrucât Parlamentul European a solicitat în mod repetat numirea unui reprezentant special al UE pentru drepturile omului (RSUE pentru drepturile omului), în special în rezoluțiile din 16 decembrie 2010 și din 18 aprilie 2012, menționate mai sus;

D.  întrucât RSUE pentru drepturile omului ar trebui să crească vizibilitatea și coerența politicii UE în domeniul drepturilor omului ca o componentă fundamentală a politicii externe și de securitate comună (PESC) a UE și să contribuie la promovarea profilului UE privind drepturile omului la nivel mondial,

1.  adresează Consiliului recomandările următoare:

   (a) întrucât numirea RSUE pentru drepturile omului și stabilirea mandatului acestuia/acesteia se fac prin decizia oficială a Consiliului, bazată pe o propunere a Înaltului Reprezentant al UE, RSUE pentru drepturile omului ar trebui să acționeze și să vorbească în numele Uniunii, reflectând responsabilitatea comună și indivizibilă a tuturor instituțiilor și statelor membre ale UE pentru protejarea și promovarea drepturilor omului la nivel mondial; numirea primului RSUE într-un anumit domeniu ar trebui să consolideze vizibilitatea, eficiența, coerența și responsabilitatea politicii UE în domeniul drepturilor omului; îndeosebi, Parlamentul European ar trebui să își joace rolul său corespunzător în cadrul procedurii de numire și în supravegherea mandatului pe întreaga durată a acestuia;
   (b) pentru consolidarea transparenței și responsabilității mandatului RSUE, ar trebui să se realizeze un schimb de opinii/o audiere cu RSUE pentru drepturile omului numit de Înaltul Reprezentant în fața comisiei competente a Parlamentului European;
   (c) implementarea mandatului și coerența acestuia cu alte contribuții ale Uniunii în acest domeniu ar trebui să facă obiectul unor evaluări periodice; RSUE ar trebui să prezinte Consiliului, Înaltului Reprezentant, Parlamentului și Comisiei un raport anual de activitate și un raport cuprinzător privind implementarea și încheierea mandatului;
   (d) obiectivele politice ale RSUE pentru drepturile omului ar trebui să includă consolidarea coerenței, a eficienței și a vizibilității acțiunilor UE întreprinse pentru protejarea și promovarea drepturilor omului și a democrației; RSUE pentru drepturile omului ar trebui să acționeze în strânsă cooperare cu grupul de lucru pentru drepturile omului al Consiliului (COHOM); RSUE pentru drepturile omului ar trebui să fie un interlocutor la nivel înalt pentru omologii acestuia din țările terțe și în cadrul organizațiilor internaționale și, de asemenea, să fie capabil să intre în contact cu ONU (Adunarea Generală a ONU, Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU etc.), precum și cu organizațiile regionale relevante; RSUE pentru drepturile omului ar trebui să conducă dialoguri la nivel înalt cu privire la drepturile omului și să organizeze consultații cu țările terțe cu privire la chestiunile legate de drepturile omului;
   (e) pentru atingerea acestor obiective, RSUE, acționând sub autoritatea Înaltului Reprezentant, ar trebui să beneficieze de un mandat puternic, independent și flexibil, care să nu aibă la bază responsabilități tematice limitate și specifice, ci responsabilități care să îi permită RSUE să acționeze rapid și eficient; în conformitate cu acțiunile și prioritățile prevăzute în Planul de acțiune, RSUE pentru drepturile omului ar trebui să abordeze, de asemenea, diferite chestiuni orizontale care contribuie la creșterea eficienței și coerenței acțiunilor în domeniul politicilor externe ale UE; sfera de competență a RSUE ar trebui să fie în deplină conformitate cu principiile universalității și indivizibilității drepturilor omului și libertăților fundamentale și cu obiectivele politice prevăzute la articolul 21 din TUE și ar trebui să acopere consolidarea democrației, statul de drept și dezvoltarea instituțiilor, justiția internațională și dreptul internațional umanitar; mandatul ar trebui să includă, printre altele, abolirea pedepsei cu moartea, susținătorii drepturilor omului, combaterea impunității și a torturii, libertatea de expresie (inclusiv pe internet), libertatea de asociere, libertatea religiei și a credințelor, drepturile minorităților, protecția copiilor, drepturile femeilor, pacea și securitatea, chestiunile legate de gen, precum și combaterea discriminării în toate formele sale, discriminarea bazată pe dizabilități, origine etnică sau rasială, gen, orientare sexuală sau identitate de gen;
   (f) mandatul ar trebui să se bazeze pe principiile directoare ale politicii UE în domeniul drepturilor omului, îndeosebi pe Orientările UE referitoare la pedeapsa capitală (2008), la tortură și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante (2008), la dialogurile cu țările terțe pe tema drepturilor omului (2009), la copii și conflictele armate (2008), la apărătorii drepturilor omului (2008), la promovarea și protecția drepturilor copilului (2008), la violența împotriva femeilor și la combaterea tuturor formelor de discriminare a acestora (2008), la dreptul internațional în domeniul umanitar (2009), setul de instrumente privind LGBT (2010), precum și pe rapoartele anuale ale UE privind drepturile omului în lume; în plus, mandatul ar trebui să includă sprijinirea Înaltului Reprezentant și a instituțiilor UE în promovarea principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului;
   (g) RSUE pentru drepturile omului ar trebui să dispună de calificările profesionale necesare, de o vastă experiență confirmată în domeniul drepturilor omului, precum și de integritate personală și profesională și de reputație internațională;
   (h) RSUE pentru drepturile omului ar trebui numit pe o perioadă de doi ani și jumătate; pentru asigurarea continuității, a coerenței și a responsabilității democratice, mandatul ar trebui să poată fi reînnoit iar Parlamentul European ar trebui să poată fi consultat în mod corespunzător și la timp, pe durata procesului de reînnoire;
   (i) RSUE pentru drepturile omului ar trebui să colaboreze strâns cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și cu Președintele Parlamentului European pentru a asigura coerența și integrarea dimensiunii drepturilor omului în activitatea tuturor instituțiilor UE, la nivelul tuturor domeniilor de politică; RSUE ar trebui să interacționeze îndeaproape cu ÎR al SEAE și cu Direcția Democrație, precum și cu delegațiile multilaterale ale UE (New York, Geneva, Viena, Strasbourg), precum și cu toate delegațiile UE în lume, pentru facilitarea contactelor cu privire la chestiunile legate de drepturile omului cu toate serviciile UE, cu delegațiile UE în țările terțe și cu organizațiile internaționale; unitatea Drepturile omului din cadrul SEAE și Direcția Democrație ar trebui să asigure toate serviciile necesare și să faciliteze îndeplinirea mandatului RSUE;
   (j) menținând legături strânse cu Comitetul politic și de securitate al Consiliului, RSUE pentru drepturile omului ar trebui să prezinte cu regularitate comisiei competente a Parlamentului European, rapoarte privind situația drepturilor omului în lume și stadiul aplicării mandatului, inclusiv rezultatele sesiunilor și ale dialogurilor pe tema drepturilor omului, organizate cu țările terțe de Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU și de Adunarea Generală a ONU, precum și implementarea strategiilor de țară privind drepturile omului;
   (k) în aplicarea mandatului său, RSUE pentru drepturile omului ar trebui să coopereze cu reprezentanți ai societății civile locale, regionale și naționale, ONG-uri, experți, precum și organizații regionale și internaționale care își desfășoară activitatea în domeniul protecției drepturilor omului și a democrației;
   (l) RSUE pentru drepturile omului ar trebui să beneficieze de resurse financiare și umane adecvate pentru a garanta eficiența activității Reprezentantului Special și a echipei sale; bugetul RSUE pentru drepturile omului ar trebui revizuit anual;
   (m) RSUE pentru drepturile omului ar trebui să aibă sarcina de a alcătui o echipă care să asigure expertiza în materie de politici necesară în acest domeniu, în conformitate cu mandatul său, și care să acționeze în interesul mandatului său; ținând seama de sfera de aplicare și caracterul transsectorial al mandatului, subliniază importanța alocării de personal suficient care să lucreze sub directa supraveghere a RSUE pentru drepturile omului; echipa acestuia/acesteia poate include personal detașat din statele membre și din instituțiile UE, reflectând în plus nevoia de a asigura coerența și integrarea dimensiunii drepturilor omului la nivelul activităților tuturor instituțiilor UE și al tuturor statelor membre;
   (n) ar trebui inclusă o trimitere la prezenta recomandare în mandatul RSUE pentru drepturile omului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și, spre informare, Comisiei.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2010)0489.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2012)0126.
(3) http://www.eeas.europa.eu/human_rights/docs/guidelines_en.pdf
(4) JO C 351 E, 2.12.2011, p. 470.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate