Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2636(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0276/2012

Внесени текстове :

B7-0276/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/06/2012 - 9.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0251

Приети текстове
PDF 390kWORD 83k
Сряда, 13 юни 2012 г. - Страсбург
Преговори относно Договора на ООН за търговията с оръжие
P7_TA(2012)0251B7-0276/2012

Резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2012 г. относно преговорите за Договора на ООН за търговията с оръжие (ДТО) (2012/2636(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Конференцията на ООН за преговори относно Договор за търговията с оръжие (ДТО), която ще се проведе в Ню Йорк от 2 до 27 юли 2012 г.,

–  като взе предвид Резолюция 61/89(1) на Общото събрание на ООН от 6 декември 2006 г., озаглавена „Към договор за търговията с оръжие: установяване на общи международни стандарти за внос, износ и трансфер на конвенционално оръжие“, подкрепена от 153 държави ‐ членки на ООН, която бележи официалното начало на процеса на изработването на договор за търговията с оръжие, и Резолюция 64/48(2) на Общото събрание на ООН от 2 декември 2009 г. относно Договор за търговията с оръжие, подкрепена от 153 държави ‐ членки на ООН, съгласно която се взема решение за свикване на конференция на ООН за ДТО в продължение на четири последователни седмици през 2012 г., за да се изготви правно обвързващ инструмент съгласно най-високите съществуващи общи международни стандарти за трансфер на конвенционални оръжия,

–  като взе предвид Решение 2010/336/ОВППС(3) на Съвета от 14 юни 2010 г. и предишните решения на Съвета относно дейностите на ЕС в подкрепа на договор за търговията с оръжие,

–  като взе предвид Общата позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване(4),

–  като взе предвид заключенията на Съвета на Европейския съюз, и по-специално тези от 10 декември 2007 г. и от 12 юли 2010 г. относно договора за търговия с оръжие,

–  като взе предвид своите резолюции от 21 юни 2007 г. относно Договор за търговия с оръжие и създаване на общи международни стандарти за внос, износ и прехвърляне на конвенционални оръжия(5), от 13 март 2008 г. относно Кодекса на ЕС за поведение при износ на оръжие(6) и от 4 декември 2008 г. относно Кодекса на ЕС за поведение при износ на оръжие(7), в които се подчертава неотложната нужда от изготвяне на договор за търговията с оръжия,

–  като взе предвид отговора на ЕС на искането на генералния секретар на ООН за мнения относно отделните елементи на договора за търговията с оръжие,

–  като взе предвид многобройните кампании на гражданското общество по целия свят в подкрепа на силен и стабилен договор за търговията с оръжие, включително кампанията за контрол на въоръженията и призива на лауреатите на Нобеловата награда за мир,

–  като взе предвид Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността(8),

–  като взе предвид член 34 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че не съществува правно обвързващ, глобален договор за регулиране на трансферите на конвенционални оръжия;

Б.  като има предвид, че повече от 40 държави ‐ членки на ООН, нито имат национална регулаторна рамка за контрол на трансфера на оръжия, нито спазват регионални или международни стандарти;

В.  като има предвид, че според оценки на Изследователската служба на Конгреса на САЩ (US Congressional Research Service)(9) общата стойност на споразуменията за трансфер на оръжия за развиващите се страни през 2010 г. е била 40 355 000 000 USD, а стойността на доставките е била 34 989 000 000 USD;

Г.  като има предвид, че Резолюция 64/48 на Общото събрание на ООН призовава държавите ‐ членки на ООН да постигнат ефективен и балансиран правно обвързващ инструмент относно най-високите възможни общи международни стандарти за трансфер на конвенционални оръжия и да изготвят силен и стабилен договор;

Д.  като има предвид, че Общото събрание на ООН определи, че целта на Договора за търговията с оръжие е да играе ролята на „правно обвързващ договор за установяване на общи международни стандарти за внос, износ и трансфер на конвенционални оръжия“(10), а държавите „да гарантират, че националните им системи и вътрешните проверки спазват възможно най-високите стандарти, за да предотвратят отклоняването на конвенционални оръжия от законния към черния пазар, където те могат да се използват за терористични действия, организирана престъпност и други престъпни дейности“(11);

Е.  като има предвид, че неконтролираната и нерегулирана търговия с оръжие представлява сериозна заплаха за местния, националния, регионалния и международния мир, сигурност и стабилност, но и за демокрацията, правовата държава и устойчивото социално и икономическо развитие; като има предвид, че нерегулираната търговия с оръжия е фактор, който допринася за въоръжените конфликти, разселването на хора, организираната престъпност и тероризма;

Ж.  като има предвид, че Договорът за търговията с оръжие, който ще бъде договорен през 2012 г., трябва да включва ясни и обвързващи разпоредби, съответстващи на най-високите международни стандарти, включително пълно спазване на международното право в областта на правата на човека и на международното хуманитарно право;

З.  като има предвид, че един обединен, съгласуван и последователен подход на ЕС е от ключово значение за приемането и ефективното прилагане на такъв договор в световен мащаб;

И.  като има предвид, че не съществуват обвързващи ангажименти в областта на трансфера на оръжия, които да защитават недвусмислено международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право;

Й.  като има предвид, че Съветът подчертава, че не следва да се пестят усилия, за да се гарантира, че заседанията на подготвителния комитет са възможно най-всеобхватни; като има предвид, че за тази цел на 14 юни 2010 г. Съветът прие Решение 2010/336/ОВППС относно дейностите на ЕС, в рамките на Европейската стратегия за сигурност, в подкрепа на договора за търговията с оръжие с оглед утвърждаване на ДТО сред държавите ‐ членки на ООН, гражданското общество и промишлеността;

К.  като има предвид, че от момента на нейното приемане Общата позиция на ЕС, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване, е допринесла за хармонизирането на националните политики за контрол на износа на оръжия на държавите ‐ членки на ЕС и че залегналите в нея принципи и критерии са официално приети от различни трети страни;

Л.  като има предвид, че Договорът за търговията с оръжие трябва да засили отчетността, а изпълнението му трябва да бъде открито и прозрачно;

М.  като има предвид, че Уставът на ООН дава на всички държави ‐ членки на ООН права и отговорности, които включват, съгласно член 51, неотменимото право на индивидуална или колективна самоотбрана;

Прозрачност и отчетност ‐ ключът към един стабилен Договор за търговията с оръжие

1.  Отбелязва с голямо безпокойство, че стойността на световния износ продължава да се увеличава въпреки икономическата и финансова криза, както и че на държавите ‐ членки на ЕС постоянно се пада приблизително 30 % от целия износ и те са сред водещите производители и износители на оръжия в света(12); поради това подчертава, че ЕС има както отговорност, така и интерес да развива и допринася за една регулирана и по-прозрачна и контролирана търговия с оръжия в световен мащаб;

2.  Отбелязва, че слабо регулираната, неконтролирана и непрозрачна търговия с оръжие води до безотговорна търговия с оръжия, причинявала е ненужно човешко страдание, подклаждала е въоръжени конфликти, нестабилност, терористични атаки и корупция, както също е подкопавала процесите на изграждане на мира, доброто управление и социално-икономическото развитие и е водила до свалянето от власт на демократично избрани правителства, нарушения на принципите на правовата държава, правата на човека и международното хуманитарно право;

3.  Поради това призовава преговорите за правно обвързващ Международен договор за търговията с оръжие през юли 2012 г. да отбележат историческа стъпка напред чрез по-голяма прозрачност и отчетност, чрез установяване на най-високи международни стандарти и критерии за оценяване на решенията относно трансфера, вноса и износа на конвенционални оръжия;

4.  Призовава международната общност да докаже своята ангажираност за регулирането на международната търговия с оръжие, като пълноценно използва правилника за дейността за постигане на съгласие относно всестранен текст, който покрива всички важни въпроси, необходими за одобряването на един стабилен договор на конференцията през юли 2012 г.;

5.  Призовава за бързи преговори и за спешно приемане и влизане в сила на глобален и всестранен Договор на ООН за търговията с оръжие;

Обхват

6.  Подчертава, че един ефективен договор следва да покрива най-широкия възможен спектър от дейности на търговията с конвенционални оръжия, в това число внос, износ, трансфер (включително транзит и трансбордиране, както и временен внос и износ и реекспорт), производство с чужд лиценз, управление на запаси и всички свързани услуги, включително посредничество, транспорт и финансиране;

7.  Счита, че един ефективен договор следва да обхваща всички аспекти на търговията с конвенционални оръжия, включително междудържавните трансфери, трансферите между държави и частни крайни потребители, търговските продажби и наеми, както и заемите, подаръците, помощта или който и да е друг вид трансфер;

8.  Счита, че един ефективен договор следва също да покрива най-широкия спектър конвенционални оръжия, включително малки оръжия и леки въоръжения и муниции, нематериални трансфери, изделия с двойна употреба, компоненти и технологии, свързани с тяхното използване, производство или поддръжка за употреба за военни или други цели във връзка със сигурността и правоприлагането;

9.  Счита, че следва да се обърне подходящо внимание на маркирането и проследимостта на конвенционалните оръжия и боеприпаси, за да се засили отговорността и да се предотврати отклоняването на трансфери на оръжия към незаконни получатели;

Критерии и международни стандарти

10.  Счита, че дългосрочният успех на ДТО зависи от приемането на възможно най-високите, надеждни и ясни стандарти;

11.  Призовава ДТО да припомни на държавите, страни по договора, че всички решения за трансфер на оръжия следва да бъдат изцяло в съответствие с международните им задължения, по-специално по отношение на международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право и в съответствие с Устава на ООН, в това число санкции и оръжейно ембарго на регионални организации и на Съвета за сигурност на ООН; счита, че държавите, страни по договора, не следва да извършват трансфер на оръжия в страни, в които съществува значителен риск те да бъдат използвани за извършване или за подпомагане на извършването на тежки нарушения на международното право в областта на правата на човека или на международното хуманитарно право, като например геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления;

12.  Настоятелно призовава държавите ‐ членки на ООН да приемат допълнителни обвързващи критерии (които трябва да се разработят като международни стандарти) с цел направляване на лицата, вземащи решения в областта на износа на оръжие; счита, че в тях по-специално следва да се включат резултатите, постигнати от получаващата държава по отношение на доброто управление, демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека, неразпространението на оръжия, борбата срещу корупцията, риска от отклоняване на оръжия, въздействието върху социално-икономическото развитие на държавата и опазването на мира и сигурността в региона; счита, че в договора следва да се определят конкретни критерии относно борбата с корупцията;

13.  Призовава върховния представител/заместник-председател и държавите ‐ членки на ЕС, да насърчават включването на твърди антикорупционни механизми в бъдещия договор, както е посочено в параграф 3 от декларацията на ЕС от 12 юли 2011 г. припомня нуждата да се включи разпоредба относно корупцията, която да отговаря на съответните приложими международни инструменти, и да се вземат подходящи мерки за предотвратяване на такива престъпления;

14.  Призовава за изготвянето на тези критерии под формата на общи оперативни насоки за извършване на оценки на риска като основа за вземане на решения, свързани с трансферите на оръжие;

15.  Призовава Европейския съюз, независимо от изхода на преговорите за ДТО, да продължи да поддържа възможно най-високите стандарти при тълкуването на Общата позиция на Съвета относно износа на оръжия (2008/944/ОВППС) и определените в нея осем критерия, най-вече по отношение на международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право;

Мерки за прилагане и докладване

16.  Изтъква значението на ефективното и надеждно прилагане на ДТО, като подчертава отчетността, прозрачността, отговорността на държавите, страни по него, и засилената координация между компетентните органи;

17.  Подчертава, че един надежден ДТО трябва да включва разпоредби и параметри, които задължават държавите, страни по него, да приемат национално законодателство и да създадат национален орган, който да отговаря за контрола над всички трансфери на стоки, попадащи в обхвата на договора, както и за изпълнението на всички изисквания, свързани с прилагането и докладването; счита, че прилагането на ДТО трябва да включва проверки на крайното използване и посредническата дейност, включващи регистриране на операторите и издаване на лицензи за тяхната дейност, предоставяне от кандидатстващите лица на необходимата информация и на пълната придружаваща документация преди издаването на разрешение за износ, както и законодателни мерки с цел да се обявят за престъпления всички трансфери на конвенционални оръжия и боеприпаси, за които националният орган не е издал лиценз или които не са в съответствие с условията на договора;

18.  Счита, че ефективното прилагане на договора ще зависи от насърчаването на прозрачността и обмена на информация и най-добри практики между държавите, страни по него, във връзка с решенията за износ, внос и трансфер на оръжия;

19.  Счита, че опитът, придобит във връзка с развиващия се Регистър на ООН за конвенционалните оръжия, ще улесни изграждането на такава прозрачност и обмена на информация, и призовава за допълнително разширяване на категориите оръжия в регистъра, включвайки в него и малките оръжия и лекото въоръжение, както и боеприпасите;

20.  Следователно призовава в ДТО да се включат надеждни и ясни разпоредби за редовно докладване на годишна основа от страна на държавите, страни по него, относно всички решения за трансфер на оръжия, включително информация за видовете, количествата и получателите на разрешеното за трансфер оборудване, както и за прилагането на пълното приложно поле и разпоредби на договора; призовава ДТО също така да изисква от държавите, страни по него, да създадат система за подробно вписване в регистри в продължение на най-малко 20 години на всички международни търговски сделки и транзакции, обработени от техните национални системи за контрол;

21.  Призовава да се създаде специализирано звено за прилагане и подпомагане на ДТО, чиито отговорности биха включвали събирането и анализирането на докладите на държавите, страни по договора, и призовава генералния секретар на ООН да публикува годишен доклад с допълнителни предложения за укрепването на оперативните разпоредби на договора; призовава на звеното за прилагане и подпомагане на ДТО да се предостави правомощието също да анализира данните относно трансфера на оръжия и да посочва несъответствията и възможните нарушения на договора, както и да докладва на събранието на държавите, страни по договора;

22.  Призовава всички подобни доклади да се направят обществено достояние;

23.  Призовава за провеждането на ежегодни събрания на държавите, страни по договора, както и за организирането на конференция за преразглеждане на договора на всеки пет години, като се поощри участието на организациите на гражданското общество в нея;

24.  Счита, че дългосрочният успех на ДТО зависи от наличието на пълна прозрачност и отчетност пред компетентните национални органи, включително органите за парламентарен контрол в страните вносителки и страните износителки; ето защо призовава да се въведат надеждни механизми за осигуряване на прозрачност, включително представяне на годишни доклади, с цел засилване на ролята на парламентите при упражняването на контрол върху техните правителства във връзка с вземаните решения за внос, износ и прехвърляне на оръжия;

25.  Счита, че всяка държава, страна по договора, която поиска подкрепа за изпълнението на своите задължения по Договора за търговията с оръжие, следва да получи необходимата помощ и техническо съдействие; призовава Европейския съюз да продължи своите дейности в сферата на повишаването на осведомеността и да увеличи помощта си в областта на правната помощ, институционалното изграждане, административната подкрепа и подпомагането с цел увеличаване на националния експертен опит във всички органи, участващи в системата за контрол над трансферите, включително организациите на гражданското общество и парламентите;

Ролята на ЕС и ЕП

26.  Отчита съгласуваната и последователна роля, която изпълняват ЕС и неговите държави членки при подпомагането на международния процес по изготвянето на договор за търговията с оръжие; призовава за поемането на траен ангажимент и за провеждането на кампании за повишаване на осведомеността преди конференцията, включително на най-високо политическо равнище, в рамките на дипломатическите ходове и срещите на високо равнище преди конференцията през юли, както и на процесите на ратифициране и прилагане;

27.  Счита, че отговорът от ЕС на искането на генералния секретар на ООН за мнения относно отделните елементи на Договора за търговията с оръжие представлява подходяща основа за предприемане на съгласувани действия от страна на държавите ‐ членки на ЕС на международната конференция относно ДТО;

28.  Призовава върховния представител/заместник-председател да участва в активни консултации и усилия за координация с всички държави членки на ЕС, за да гарантира, че ЕС има единна и силна позиция;

29.  Призовава държавите членки по време на конференцията да подкрепят, в съответствие със задължението си по Договора от Лисабон, позициите на Съюза, определени в отговора до генералния секретар на ООН, за да се осигури постигането на амбициозен резултат и на надежден договор за търговията с оръжие; ето защо призовава държавите членки на ЕС открито и недвусмислено да заявят пълната си подкрепа за делегацията на ЕС, участваща в преговорите;

30.  Настоятелно призовава върховния представител/заместник-председател и държавите членки да отдадат предпочитание на твърдостта по отношение на съдържанието на бъдещия договор и членството в него; настоятелно призовава САЩ да отстъпят от позицията си, че Договорът за търговията с оръжие трябва да бъде договорен на основата на консенсус;

31.  Приветства изявлението на върховния представител/заместник-председател, в съответствие с член 34, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, че тя ще представи пред Парламента позицията на ЕС преди конференцията;

o
o   o

32.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Съвета, Комисията, Организацията на обединените нации и националните парламенти на държавите членки на ЕС.

(1) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/499/77/PDF/N0649977.pdf?OpenElement
(2) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/464/71/PDF/N0946471.pdf?OpenElement
(3) ОВ L 152, 18.6.2010 г., стр. 14.
(4) OВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99.
(5) ОВ C 146 E, 12.6.2008 г., стр. 342.
(6) ОВ C 66 E, 20.3.2009 г., стр. 48.
(7) ОВ C 21 E, 28.1.2010 г., стр. 2.
(8) OВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1.
(9) http://www.sipri.org:9090/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/ united_states/CRS_Report_DN_03-10.pdf/view
(10) Резолюция 61/89 на Общото събрание на ООН.
(11) Резолюция 63/240 на Общото събрание на ООН.
(12) Цифрите са по стойности на показателя на тенденциите на Стокхолмския международен институт за изследване на проблемите на мира (изразени в американски долари по постоянни цени от 1990 г.) и достъпни на: http://www.sipri.org/databases/armstransfers/background/explanations2_default

Правна информация - Политика за поверителност