Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0345(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0145/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0145/2012

Viták :

PV 14/06/2012 - 7
CRE 14/06/2012 - 7

Szavazatok :

PV 14/06/2012 - 11.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0253

Elfogadott szövegek
PDF 394kWORD 96k
2012. június 14., Csütörtök - Strasbourg
A Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállomány és az állomány halászata***I
P7_TA(2012)0253A7-0145/2012
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2012. június 14-i jogalkotási állásfoglalása a Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállományra és az állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló, 2008. december 18-i 1300/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0760 – C7-0432/2011 – 2011/0345(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0760),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0432/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. január 18-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A7-0145/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 68., 2012.3.6., 74. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2012. június 14-én került elfogadásra a Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállományra és az állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló, 1300/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló .../2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0345

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(2),

mivel:

(1)  A Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállományra és az állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló [of 18 December 2008] 1300/2008/EK(3) tanácsi rendelet felhatalmazza a Tanácsot, hogy figyelemmel kísérje és felülvizsgálja a rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében, 4. cikkének (2)–(5) bekezdésében és 9. cikkébenrendeletben meghatározott, halászat okozta állománypusztulás legnagyobb megengedett arányait és a kapcsolódó szaporodóképes állomány biomasszaszintjeit. [Mód. 1]

(2)  A Szerződés 290. cikkével összhangban a Bizottság felhatalmazást kaphat arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kiegészítse vagy módosítsa a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit. [Mód. 2]

(3)  Annak biztosítása érdekében, hogy a többéves terv célkitűzéseinek hatékony megvalósításacélkitűzései hatékonyan megvalósuljanak és hogy az állomány állapotában bekövetkező változásokra való reagálás gyors reagálás érdekében a Bizottság számára a legyen, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban felhatalmazást kell adni arra, jogalkotási aktusokat fogadjon el, hogy amennyiben tudományos adatok arra utalnak, hogy a halászat okozta állománypusztulás legnagyobb megengedett arányai és a kapcsolódó szaporodóképes állomány biomasszaszintjei nem megfelelőek a terv célkitűzéseinek eléréséhez, felülvizsgálja a szóban forgó értékeket. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten – megfelelő konzultációkat folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról. [Mód. 3]

(4)  Mivel a Skóciától nyugatra fekvő vizekben élő hering vándorló faj, az élőhelyülheringállomány élőhelyéül szolgáló terület leírása csupán a többi állománytól való megkülönböztetésére szolgál, és nem lehet akadálya annak, hogy a terv az állomány vándorlási mintáinak változása esetén is alkalmazásra kerüljön. Az 1. és 2. cikket ennek megfelelően módosítani kell.▌ [Mód. 4]

(5)  Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten – megfelelő konzultációkat folytasson. ▌ [Mód. 5]

(6)  A Bizottságnak felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megfogalmazása során biztosítania kell a megfelelő dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács számára történő egyidejű, időben és megfelelő módon történő átadását. [Mód. 6]

(7)  E módosítás alkalmával a 7. cikk címében szereplő hibát ki kell javítani. [Mód. 7]

(8)  Az 1300/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTÁK EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1300/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

(1)  Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet többéves tervet hoz létre a Skóciától nyugatra fekvő vizekben élő heringállomány halászatára vonatkozóan.' [Mód. 8]

(2)  A 2. cikk a következő e) ponttal egészül ki:

»e) «a Skóciától nyugatra fekvő vizekben élő heringállomány»: a jelenleg az ICES Vb, VIa ▌ és VIb övezet uniós és nemzetközi vizeiben, valamint az ICES VIa övezet azon részében élő heringállomány (Clupea harengus), amely a nyugati hosszúság 7o-ánál húzódó délkörtől keletre, az északi szélesség 55o-ánál húzódó szélességi körtől északra, illetve a nyugati hosszúság 7o-ánál húzódó délkörtől nyugatra és az északi szélesség 56o-ánál húzódó szélességi körtől északra található, kivéve a Clyde területét [Mód. 9]

(3)  A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

»7. cikk

A halászat okozta állománypusztulási arányoknak és a kapcsolódó szaporodóképes állomány biomasszaszintjének felülvizsgálata

Amennyiben a Bizottság a HTMGB szakvéleménye és lehetőleg más tudományos adatok alapján, illetve a nyílt tengeri állományokkal foglalkozó regionális tanácsadó testülettel való teljes körű konzultációt követően úgy találja, hogy a 3. cikk (2) bekezdésében, a 4. cikk (2)–(5) bekezdésében és a 9. cikkben meghatározott, halászat okozta állománypusztulási arányok és a kapcsolódó szaporodóképes állomány biomasszaszintjei többé nem megfelelőek a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott célkitűzés eléréséhez, a Bizottság ▌– a 9a. cikknek megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján – új értékeket határoz meg az említett arányokra vonatkozóanaktusokat fogad el új arányokat és szinteket meghatározva..» [Mód.10 ]

(4)  A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

»8. cikk

A többéves terv értékelése és felülvizsgálata

1.  A Bizottság 2008. december 18-tól kezdődően legalább négyévente értékeli a többéves terv működését és hatékonyságát. Adott esetbenE felülvizsgálat érdekében a Bizottság javasolhatja a többéves terv kiigazítását, illetve a 7. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat elszakvéleményt kér a HTMGB-től és a nyílt tengeri állományokkal foglalkozó regionális tanácsadó testülettől. Szükség esetén a Bizottság a rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadandó megfelelő javaslatokat tesz a többéves terv módosítására.

"

2.  Az (1) bekezdés nem érinti a 7. cikkben megállapított felhatalmazást. [Mód 11.]

(5)  A rendelet a következő 9a. cikkel egészül ki:"

»9a. cikk

felhatalmazás gyakorlása

1.  E cikk meghatározza a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, Bizottságra ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit.

2.  A Bizottság felhatalmazást kap a 7. és 8. cikkben említett , felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a ...-től ...(4) számított hároméves időszakra. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a hároméves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt nem ellenzi a meghosszabbítást, akkor a felhatalmazás [év/hó/nap]-tól/-től [e rendelet hatálybalépésének időpontja beillesztendő] határozatlan időre szól.hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra. [Mód 12. ]

3.  A 7. és 8. ▌ cikkben említett felhatalmazást az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. [Mód 13.]

4.  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően a Bizottság köteles egyidejűleg értesíteni az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

5.  A 7. és 8. ▌ cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az értesítést követő két hónapos időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére az említett határidő két  hónappal meghosszabbodik.

"

[Mód. 14]

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök

(1) HL C 68., 2012.3.6., 74. o.
(2) Az Európai Parlament 2012. június 14-i álláspontja.
(3) [OJ L 344, 20.12.2008, p. 6.]
(4)* E rendelet hatályba lépésének időpontja.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat