Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0377(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0339/2011

Předložené texty :

A7-0339/2011

Rozpravy :

PV 13/06/2012 - 17
CRE 13/06/2012 - 17

Hlasování :

PV 14/06/2012 - 11.2
CRE 14/06/2012 - 11.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0254

Přijaté texty
PDF 288kWORD 66k
Čtvrtek, 14. června 2012 - Štrasburk
Nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek ***I
P7_TA(2012)0254A7-0339/2011
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. června 2012 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (KOM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010) 0781),

  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0011/2011),

  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. června 2011(1),

  po konzultaci s Výborem regionů ,

  s ohledem na závazek zástupce Rady, který se dopisem ze dne 25. dubna 2012 zavázal schválit postoj Parlamentu, v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0339/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou k tomuto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným zněním;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 248, 25.8.2011, s. 138.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. června 2012 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/.../EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES
P7_TC1-COD(2010)0377

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení 2012/18/EU.)


Příloha k legislativnímu usnesení

Prohlášení Komise

prohlášení o vynětí akutní dermální toxicity kategorie 3

(směrnice „seveso“, Příloha I část 1)

Komise bere na vědomí, že kompromis, jehož bylo v souvislosti s jejím návrhem dosaženo, znamená zvýšení úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti veřejnosti a životního prostředí ve srovnání s úrovní této ochrany definovanou ve stávající směrnici 96/82/ES, tzv. směrnici Seveso II.

Komise má v úmyslu provést další analýzu pravděpodobnosti, rizik a případných důsledků závažných havárií, k nimž by došlo za přítomnosti nebezpečných látek klasifikovaných jako látky s akutní dermální toxicitou kategorie 3. V závislosti na výsledku této analýzy může Komise předložit legislativní návrh na začlenění této kategorie do oblasti působnosti projednávané směrnice.

Právní upozornění - Ochrana soukromí