Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0377(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0339/2011

Teksty złożone :

A7-0339/2011

Debaty :

PV 13/06/2012 - 17
CRE 13/06/2012 - 17

Głosowanie :

PV 14/06/2012 - 11.2
CRE 14/06/2012 - 11.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0254

Teksty przyjęte
PDF 287kWORD 72k
Czwartek, 14 czerwca 2012 r. - Strasburg
Niebezpieczeństwo poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi ***I
P7_TA(2012)0254A7-0339/2011
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0781),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0011/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 czerwca 2011 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 25 kwietnia 2012 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0339/2011),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 248 z 25.8.2011, s. 138.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 czerwca 2012 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/.../UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE
P7_TC1-COD(2010)0377

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2012/18/UE)


Załącznik do rezolucji ustawodawczej

Oświadczenie Komisji

Oświadczenie o wyłączeniu kategorii „Toksyczność ostra 3” (po naniesieniu na skórę)

(załącznik I do dyrektywy Seveso, część 1)

Komisja stwierdza, że kompromis osiągnięty w sprawie jej wniosku poprawia poziom ochrony zdrowia człowieka, bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego w porównaniu do poziomu gwarantowanego przez obecną dyrektywę Seveso II 96/82/WE.

Komisja zamierza przeprowadzić kolejną analizę prawdopodobieństwa, ryzyka i możliwych konsekwencji poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi sklasyfikowanymi jako ostro toksyczne kategorii 3 (po naniesieniu na skórę). W zależności od wyników tej analizy Komisja może przedłożyć wniosek legislacyjny, aby włączyć również tę kategorię w zakres przedmiotowej dyrektywy.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności