Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0377(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0339/2011

Predkladané texty :

A7-0339/2011

Rozpravy :

PV 13/06/2012 - 17
CRE 13/06/2012 - 17

Hlasovanie :

PV 14/06/2012 - 11.2
CRE 14/06/2012 - 11.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0254

Prijaté texty
PDF 287kWORD 68k
Štvrtok, 14. júna 2012 - Štrasburg
Nebezpečenstvá veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok ***I
P7_TA(2012)0254A7-0339/2011
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. júna 2012 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2010)0781),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0011/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. júna 2011(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok, ktorý vyjadril zástupca Rady v liste z 25. apríla 2012, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7–0339/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 248, 25.8.2011, s. 138.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. júna 2012 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/.../EÚ o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES
P7_TC1-COD(2010)0377

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2012/18/EÚ.)


Príloha k legislatívnemu uzneseniu

Stanovisko Komisie

Vyhlásenie o vypustení kategórie akútnej toxicity 3 dermálnej

(Seveso príloha I časť 1)

Komisia uznáva, že kompromis dosiahnutý o jej návrhu naznačuje zlepšenie na úrovni ochrany ľudského zdravia a bezpečnosti a životného prostredia v porovnaní s ochranou, ktorú poskytuje smernice smernica 96/82/ES známa ako Seveso II.

Komisia plánuje vypracovať ďalšiu analýzu pravdepodobnosti, rizík a možných následkov veľkých havárií, v ktorých zohrávajú dôležitú úlohu nebezpečné látky klasifikované ako akútne toxické 3 dermálne. Komisia môže v nadväznosti na výsledok tejto analýzy predložiť legislatívny návrh na zahrnutie aj tejto kategórie do rozsahu pôsobnosti smernice.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia