Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2676(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0306/2012

Predkladané texty :

B7-0306/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/06/2012 - 11.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0256

Prijaté texty
PDF 225kWORD 37k
Štvrtok, 14. júna 2012 - Štrasburg
Verejné konzultácie a ich dostupnosť vo všetkých jazykoch EÚ
P7_TA(2012)0256B7-0306/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. júna 2012 o verejných konzultáciách a ich dostupnosti vo všetkých jazykoch EÚ (2012/2676(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. októbra 2010 o inteligentnej regulácii v Európskej únii (COM(2010)0543), v ktorom sa uvádza, že Komisia v roku 2011 uskutoční prieskum svojej politiky v oblasti konzultácií,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu – Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery – „Spoločne za nový rast“ (COM(2011)0206),

–  so zreteľom na krakovské vyhlásenie prijaté na Fóre jednotného trhu 3. – 4. októbra 2011,

–  so zreteľom na otázku na písomné zodpovedanie Komisii zo 14. marca 2011 s názvom Komunikačná stratégia Komisie / Jazyky verejných konzultácií (E-002327/2011),

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Komisia navrhla vyhlásiť rok 2013 za Európsky rok občanov s cieľom zvýšiť informovanosť ľudí o výhodách a právach spojených s občianstvom EÚ a podnietiť aktívnu účasť na tvorbe politík Únie;

B.  keďže ľudia so zdravotným postihnutím majú väčšie ťažkosti, pretože potrebujú prístupné formáty na uľahčenie komunikácie;

C.  keďže zapojenie verejnosti je základnou súčasťou demokratickej správy veci verejných, keďže vhodne naplánované a sprostredkované verejné konzultácie sú jedným z hlavných nástrojov, ktoré tvoria jadro politiky transparentnosti EÚ, a keďže ich potenciál preklenúť komunikačnú a informačnú priepasť medzi občanmi a EÚ nebol doteraz plne využitý;

1.  vyzýva Komisiu, aby sa aktívne snažila komunikovať s bežnými občanmi tak, že plne využije existujúce komunikačné kanály na rozšírenie konzultácií medzi širokú verejnosť, a aby ich vykonávala cieleným spôsobom v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými zainteresovanými stranami;

2.  nalieha na Komisiu, aby zaistila, že právo každého občana EÚ osloviť inštitúcie EÚ v ktoromkoľvek z oficiálnych jazykov EÚ bude plne dodržiavané a vykonávané, a to sprístupnením verejných konzultácií vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ, rovnocenným prístupom ku všetkým konzultáciám, a tak, aby medzi konzultáciami nedochádzalo k diskriminácii na základe jazyka;

3.  žiada Komisiu, aby zabezpečila, že všetky konzultácie budú pre bežných občanov zrozumiteľné a budú prebiehať dostatočne dlho, čím sa vytvorí priestor na zvýšenú účasť;

4.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby zaručila právo ľudí so zdravotným postihnutím zúčastniť sa konzultácií prostredníctvom prístupných formátov;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia