Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2663(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0300/2012

Внесени текстове :

B7-0300/2012

Разисквания :

PV 13/06/2012 - 14
CRE 13/06/2012 - 14

Гласувания :

PV 14/06/2012 - 11.6
CRE 14/06/2012 - 11.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0258

Приети текстове
PDF 380kWORD 85k
Четвъртък, 14 юни 2012 г. - Страсбург
Бъдещето на Aкта за единния пазар
P7_TA(2012)0258B7-0300/2012

Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. относно Акта за единния пазар – следващите стъпки към растежа (2012/2663(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за единния пазар – Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието – “Заедно за нов тип икономически растеж' (COM(2011)0206),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 октомври 2010 г., озаглавено „За Акт за единния пазар за изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика: 50 предложения с оглед подобряване на условията на работа, предприемачество и търговия за всички нас“ (COM(2010)0608),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 24 февруари 2012 г., озаглавен „Как единният пазар да разгърне пълния си потенциал – годишна проверка на управлението за 2011 г.“ (SWD(2012)0025),

–   като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 16 август 2011 г., озаглавен „Единният пазар през погледа на хората: кратък преглед на 20-те основни тревоги на гражданите и стопанските субекти“ (SEC(2011)1003),

–  като взе предвид заключенията на Съвета по конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) от 10 декември 2010 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно единния пазар за предприятията и растежа(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно единния пазар за европейците(3),

–   като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно управлението и партньорството в рамките на единния пазар(4),

–   като взе предвид своята резолюция от 1 декември 2011 г. относно резултатите от Форума по въпросите на единния пазар(5), проведен в Краков, Полша на 3‐4 октомври 2011 г., и заключенията на Европейския съвет от 23 октомври 2011 г.,

–  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че единният пазар на ЕС е донесъл неимоверни ползи на гражданите на Европа, като същевременно е открил нови възможности за европейските предприятия, по-конкретно за малките и средните предприятия (МСП);

Б.  като има предвид, че единният пазар е основен двигател за икономически растеж и заетост в Европейския съюз; като има предвид, че гражданите на ЕС все още не са могли да се възползват изцяло от потенциала на единния пазар в много области, и като има предвид, че са необходими нови стимули, по-специално за гарантиране на действителна трудова мобилност в целия Европейски съюз в съчетание със съответно социално сближаване и за улесняване на трансграничните покупки и продажби;

В.  като има предвид, че единният пазар не трябва да бъде разглеждан отделно от хоризонталните области на политиката, по-конкретно здравеопазване, социална защита и защита на потребителите, трудово законодателство, околна среда, устойчиво развитие и външни политики; като има предвид, че конкретното осъществяване на стратегията „ЕС 2020“ се нуждае от цялостно разгърнат подход към задълбочаването на единния пазар;

Г.  като има предвид, че настоящият икономически спад и повторната поява на протекционистки икономически настроения в държавите членки застрашава някои от най-видимите постижения на процеса на европейска интеграция, което означава, че е необходимо постигане на първоначално заложените от директивата за услугите цели, като междувременно се избягва увреждането на традиционните икономически сектори; като има предвид, че единният пазар е необходим повече от всякога като средство за съживяването на европейската икономика, като предоставя конкретен отговор на настоящата и текущата криза, която продължава вече дълго време, както и за жизнеспособността на европейския проект в дългосрочен план;

Д.  като има предвид, че държавите членки и институциите на ЕС следва да се споразумеят относно задължителен график и конкретни мерки, необходими за прилагането на законодателството в областта на единия пазар и за премахването на всички съществуващи необосновани препятствия пред свободното движение на стоки, услуги и работници;

Е.  като има предвид, че държавите членки и институциите на ЕС следва да се съсредоточат върху приемането и бързото прилагане на основни законодателни актове относно растежа, като се отдава приоритетно значение на борбата срещу безработицата сред младежта и намаляването на прекомерната бюрократична тежест;

I.Въведение

1.  Подчертава, че засилването на единния пазар е неговото укрепване с правилното икономическо управление следва да бъде в сърцевината на програмата на ЕС за растеж, и призовава за завършване на единния пазар с най-голяма решителност и в най-кратък срок, като се отчитат надлежно икономическото, социалното и екологичното измерение;

2.  Подчертава стратегическото значение на Акта за единния пазар и на установяването на „дванадесетте лоста“ за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж като важен принос за засилването на единния пазар по всеобхватен и балансиран начин; подчертава, че Актът за единния пазар е резултат от обширен процес на консултации с участие на заинтересованите участници и институциите;

3.  Счита, че непосредствено приоритетно значение следва да бъде отдадено на приемането на дванадесетте ключови действия на Акта за единния пазар, особено на тези, които ще улеснят завършването на единния пазар в областта на цифровите технологии, доколкото е възможно, до края на 2012 г.; призовава Комисията да оказва съдействие на държавите членки за гарантиране на осъществяването на основните действия, имащи за цел своевременното въвеждане в националното законодателство, далеч преди крайния срок;

4.  Счита, че е необходимо да се съхрани постигнатата с помощта на Акта за единния пазар преднина и поради това предлага Актът за единния пазар да се превърне в непрекъсната програма, която да бъде актуализирана и преразглеждана всяка година; приветства плана на Комисията за по-нататъшно задълбочаване на единния пазар чрез подробно отчитане на напредъка, постигнат с Акта за единния пазар, преди края на 2012 г. с цел улесняване на растежа и подобряване на управлението на единния пазар; отново подчертава, че Актът за единния пазар следва да разглежда социално-икономическите проблеми на ЕС с цел тяхното разрешаване и да се стреми за осъществяването на пазар в услуга на гражданите;

5.  Счита, че следващите стъпки за приоритетни действия следва в голяма степен да се основават върху подпомагащите растежа „дванадесет лоста“ на Акта за единния пазар с цел съсредоточаване на политическото внимание, осигуряването на консенсус относно балансиран начин за постигане на напредък и задълбочаване и модернизиране на единния пазар, като специално внимание се отделя на поощряването на свързаните с него ползи за потребителите и предприятията; счита, че единният пазар следва също така да съхранява социалното подпомагане и да гарантира справедливи условия на труд;

6.  Изисква от Комисията да представи съответни подробни предложения в срок до пролетта на 2013 г.;

II.Управление на единния пазар

7.  Отново подчертава, че решителното ръководство от страна на европейските институции и политическата ангажираност от страна на държавите членки е необходима за възстановяване на надеждността и доверието в единния пазар;

8.  Подчертава, че незадоволителното и късното транспониране и неправилното прилагане и правоприлагане на правилата не позволяват на гражданите и предприятията да се възползват изцяло от ползите, предлагани от единния пазар;

9.  Отново подчертава, че е необходимо да се намали до края на 2012 г. дефицитът на транспониране на директивите в областта на единния пазар до 0,5 % за неприетото законодателство и до 0,5 % за неправилно транспонираното законодателство;

10.  Подчертава необходимостта от по-малко и по-добро законодателство на ЕС; ето защо призовава Комисията вместо директиви да избира, когато е подходящо и когато принципно няма необходимост от допълнителна свобода на действие при прилагането на законодателството на ЕС, регламентите като предпочитан правен инструмент за регулиране на единния пазар, тъй като те притежават ясни предимства по отношение на ефикасността и ефективността и създават равнопоставени условия на конкуренция за гражданите и предприемачите, с по-висок потенциал за прилагане на частноправен ред;

11.  Призовава Комисията да съсредоточи своите усилия върху по-ефективно прилагане на законодателството в областта на единия пазар, особено в сектора на стоките и услугите, които се очаква да разполагат с най-високия потенциал за повишаване на икономическия растеж в Европа; ето защо призовава Комисията да преследва нарушенията на единния пазар своевременно и решително;

12.  Изисква от Комисията да обмисли разширяването на новаторските механизми, като например процедурата за взаимна оценка на директивата за услугите, така че те да обхващат нови области с цел по-добро прилагане на правото на ЕС;

13.  Счита, че таблиците на съответствието повишават прозрачността в процеса на гарантиране на прилагането на правото на ЕС;

14.  Призовава ЕС и държавите членки да се ангажират с намаляване на административната тежест с допълнителни 25 % в срок до 2015 г. и да модернизират своите публични администрации;

15.  Призовава Комисията да разработи „тест за пропорционалност“ с цел откриване и отстраняване на законодателство на ЕС, което нарушава принципа на пропорционалност;

16.  Приветства „Проверката на управлението“ от 2011 г. на Комисията, която за първи път представя интегриран преглед на различните инструменти, използвани в „цикъла на управление на единния пазар“, включително информационното табло за вътрешния пазар, годишния доклад на Solvit и уебсайта „Вашата Европа“; отново потвърждава решително своята позиция относно значението на обслужването на едно гише; приветства Комисията за извършената от нея работа по портала „Вашата Европа“ и насърчава завършването на развитието на този новаторски инструмент, който служи като съществено допълнение към мрежата „Единични звена за контакт“, като предоставя единен портал за цялата информация и за всички услуги за оказване на съдействие, от които гражданите и предприятията се нуждаят, за да се възползват от своите права в рамките на единния пазар;

17.  Насърчава Комисията да приеме незабавно план за действие за допълнително засилване на ролята на SOLVIT, на „Вашата Европа – Съвети“, на европейските потребителски центрове, наред с други услуги за подпомагане, за да ги направи по-видими за гражданите и за предприятията;

18.  Подчертава значението на по-активното и ранно включване на заинтересованите страни в изготвянето, приемането, изпълнението и наблюдението на мерките, необходими за насърчаване на растежа и правата на гражданите в рамките на единния пазар; освен това подчертава, че диалогът със социалните партньори, националните парламенти и гражданското общество е от съществено значение за възстановяване на доверието в единния пазар и поради следва да бъде в сърцевината на обновения единен пазар;

19.  Призовава държавите членки и Комисията да включват по-тясно гражданите в разработването на единния пазар, по-конкретно като им предоставят ясна информация, която ще им позволява да наблюдават прилагането на правилата на единния пазар, чрез насърчаване на диалога и връзките с гражданите с цел по-добро разбиране на техните представи, и чрез гарантиране, че гражданите и предприятията са в състояние да упражняват своите права и да изпълняват своите задължения;

20.  Отново изтъква необходимостта от непрекъснато наблюдение на изпълнението на Акта за единния пазар на най-високо политическо равнище; приветства ангажимента на Европейския съвет да упражнява мониторинг на прилагането на Акта за единния пазар; призовава Комисията и държавите членки да гарантират правилното прилагане на законодателството в областта на Единния пазар и неговото транспониране в националното законодателство чрез по-систематичен и независим мониторинг, за да се гарантират равнопоставени условия на конкуренция в целия Съюз; предлага транспонирането да се подобри чрез тясно сътрудничество с държавите членки за откриване на проблемите, които те срещат в този процес, включително конфликти с националното законодателство, така че Комисията да може им съдейства;

21.  Призовава Комисията да наблюдава завършването на единния пазар в рамките на годишното изпълнение на европейския семестър като се вземат предвид ежегодната „Проверка на управлението“ по прилагането на АЕП и механизмите на докладните таблици; счита, че ежегодното наблюдение следва да оценява степента, до която потребителите и предприятията се възползват от Единния пазар и следва да докладва относно препятствията за неговото функциониране;

22.  Приканва Комисията да предложи специална инициатива за растеж, изградена върху концепцията за конкурентоспособна социална пазарна икономика на Европа, основана върху европейския семестър, АЕП, стратегията „ЕС 2020“ и съответните съществуващи решения, и подкрепена посредством, inter alia, структурните фондове, проектни облигации и Рамковата програма за научни изследвания; предлага инициативата за растеж да бъде политически одобрена от Европейския съвет и Европейския парламент, след консултация с националните парламенти, и че този процес трябва да се включи в различни специфични за дадена страна препоръки, които отчитат степента на изпълнение на единния пазар;

ІІІ.Следващите стъпки към растеж

23.  Счита, че е важно всички сектори, които въздействат пряко върху ежедневния живот на гражданите и потребителите, да бъдат в центъра на политиките и законодателството на Единния пазар;

24.  Припомня значението на ефективните механизми за компенсация като средство да се гарантира, че потребителите могат да търсят правата си; подчертава, че гражданите следва да бъдат по-добре информирани относно тези механизми за компенсация и инструменти за разрешаване на проблеми, с оглед улесняване на компенсирането на потребителите при трансгранично закупуване на стоки и услуги;

25.  Призовава всички държави членки на ЕС да гарантират пълното и цялостно изпълнение на Директивата за услугите, наред с другото, чрез създаване на лесни за ползване и всеобхватни точки за единно обслужване и да следят процеса на взаимна оценка и проверка на работните показатели; счита, че държавите членки следва да разгледат интегрирането на тези точки с точките за единно обслужване, изисквани по силата на законодателния пакет за стоките;

26.  Призовава Комисията да представи механизъм за прозрачност, предвиден в член 59 от Директивата за взаимно признаване на професионалните квалификации да идентифицират области, в които държавите членки блокират прекомерно достъпа до регулирани професии;

27.  Подчертава изключително важната роля на обществените поръчки за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността и призовава, следователно, за да се запази набраната скорост в тази област; призовава Комисията, държавите членки и органите на местно управление да прилагат новото законодателство относно обществените поръчки по стратегически начин, който гарантира, че обществените средства, инвестирани в строителни работи, услуги и доставки, създават устойчив растеж, заетост и социално сближаване;

28.  Подчертава необходимостта от бързо използване неизразходваните средства на ЕС за мерки, за ефективно справяне с високия процент на младежка безработица; призовава държавите членки и институциите на ЕС незабавно да се споразумеят по обвързващите цели и мерки в областта на мобилността на младите хора („Младежта в движение“), както и експедитивно да приложат инициативата „Възможности за младежта“;

29.  Подчертава, че в ерата на цифровите технологии Съюзът трябва да осъзнае напълно потенциала и възможностите, които предоставят интернет, електронната търговия и разпространението на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в администрацията на МСП и обществената администрация, за по-нататъшното развитие на Единния пазар, като го прави достъпен за всички граждани на ЕС; подчертава, че при разработването на нови технологии трябва да се взема предвид необходимостта от защита на всички граждани, потребители и МСП;

30.  Призовава Комисията да гледа на развитието на единния пазар на цифрови технологии като на приоритет, така че потребителите да имат пълен достъп до по-конкурентно предлагане на стоки и услуги; изисква допълнителни действия от държавите членки в сътрудничество с Комисията за преодоляването на препятствия, които пречат на гражданите да получават достъп до онлайн услуги;

31.  Призовава за създаването на амбициозна програма за потребителите, която включва законодателни и политически действия, насочени към цялостно повишаване на правата на средностатистическите, както и на уязвимите потребители;

32.  Подчертава ролята на търговията на дребно като двигател за растеж и заетост и като градивен елемент на Единния пазар; приветства планираното приемане на всеобхватния план за действие на Комисията в областта на търговията на дребно, с което се определя стратегия за по-ефективен и справедлив пазар на дребно в Европа въз основа на положителните постижения и справянето с оставащите предизвикателства, както и Съобщение за оценка на съществуващите национални мерки за разглеждане на договорни отношения; припомня, че планът за действие, и резултатите от многостранния диалог със заинтересованите страни относно междуфирмените (B2B) практики, ще бъдат представени на първата среща на кръглата маса на пазара на дребно, която трябва да бъде свикана преди края на 2012 г.;

33.  Счита, че външното измерение на Единния пазар трябва да бъде засилено, по-конкретно като се укрепва сътрудничеството в областта на международната стандартизация, и че е необходимо да се преследват ефектите от взаимодействието, които могат да бъдат постигнати между вътрешните и външните икономически политики на Съюза, именно между единния пазар и търговията;

34.  Призовава Комисията, и настоятелно приканва държавите членки да насърчават въвеждането на Единно европейско небе II, за което разгръщането на SESAR ще играе важна роля, и призовава Комисията до 2013 г. да внесе предложение относно изграждането на единно европейско въздушно пространство чрез намаляване на броя на функционалните блокове въздушно пространство;

35.  Подчертава значението на развитието на инфраструктурите за големите мрежови индустрии и обществени услуги, включително на енергийни, транспортни услуги, като например трансевропейски железопътни мрежи, и на електронните комуникации, като например широколентовия достъп на цялата територия на ЕС – като лост за конкурентоспособност, растеж и заетост; подчертава необходимостта да се създаде единен европейски енергиен пазар, с цел да се намалят енергийната зависимост на ЕС, да се увеличи енергийната ефективност на Съюза и да се подобри ценовата достъпност;

36.  Призовава Комисията да представи, не по-късно от 31 декември 2012 г. предложение за директива, която да съдържа разпоредби относно връзката между управлението на инфраструктурата и на транспортната дейност, както и предложение за отваряне на вътрешния пазар за превоз на пътници, което не намалява качеството на железопътните транспортни услуги и гарантира задължението за извършване на обществена услуга;

37.  Подчертава необходимостта от засилване ролята на МСП в Единния пазар чрез осигуряването на достъп до кредитиране и финансиране, и чрез пълно прилагане на Акта за малкия бизнес;

38.  Призовава Комисията да предложи мерки за подобряване на рамковите условия за промишлеността и за МСП, особено чрез засилване дейностите на Европейската инвестиционна банка за подпомагане на достъпа до финансиране и за насърчаване н а изследванията и иновациите чрез значително повишаване на ключови програми на ЕС за научноизследователска и развойна дейност и иновации и чрез по-добро използване на неизразходваните средства на ЕС за стимулиращи растежа проекти;

39.  Припомня искането си за 14-тата директива в областта на дружественото право относно трансграничното прехвърляне на седалища на дружества, като изтъква, че подобна директива значително би улеснила мобилността на компаниите в Европа; призовава освен това Комисията да представи законодателни предложения за последващи мерки във връзка със Зелената книга относно корпоративното управление и да ги включи в работната програма за2013 г.;

40.  Изразява съжаление относно оттеглянето на предложения регламент за статута на европейските взаимоспомагателни дружества, и отправя искане към Европейската комисия да представи ново предложение; отправя искане Комисията да поднови работата си по деветата директива в областта на дружественото право относно обединенията на дружества с цел да се осигури регулаторна рамка за настоящата обща форма на сдружаване на компаниите и така да се осигури набор от общи правила по отношение на, inter alia, защитата на дъщерните предприятия и заинтересованите страни, както и по-голяма прозрачност в правната и структура на собствеността;

41.  Призовава Комисията да представи предложения за подобряване на финансовите инструменти, предвидени за подпомагане на устойчивия растеж, като например проектни облигации за дългосрочни инвестиции, и да излезе със съобщение за приноса на политиката на конкуренция за иновациите и растежа, като преразгледа по необходимост съществуващите процедурни правила;

42.  Отправя искане към Комисията да представи неотложно предложения за подобряване на защитата на инвеститорите и други непрофесионални клиенти по отношение на финансови услуги, по-специално пакетираните инвестиционни продукти на дребно (ПИУД), предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), застрахователно посредничество и гаранционни схеми в застраховането;

43.  Подчертава значението на солидната инфраструктура на финансовите пазари за подкрепа на Единния пазар и следователно призовава Комисията да представи своевременни предложения за механизми за разрешаване на кризи за подобна инфраструктура; подчертава, освен това, значението на своевременните последващи действия към стратегическия документ на Комисията относно бъдещето на ДДС;

44.  Подчертава важността на борбата срещу укриването на данъци и на избягването на данъци на национално равнище и на равнище ЕС и призовава Комисията и държавите членки да координират адекватно своите политики в областта на данъчното облагане, за да бъде предотвратено нарушаването на функционирането на единния пазар, за да бъдат гарантирани еднакви условия за предприятията и гражданите и за да бъде осигурена стабилността на публичните финанси;

45.  Повтаря своя призив към Комисията да създаде таблица, в която се представят пречките, с които се сблъскват работниците в Съюза, желаещи да се възползват от правото си на свободно движение, и в която се описва как се преодоляват тези пречки в държавите членки и служи за оценка дали те са били разгледани задълбочено и ефективно, не на последно място посредством анализ на явлението „социален дъмпинг“; призовава Комисията да представи план за действие за отстраняване на трайните пречки, пред които са изправени гражданите на Съюза, които желаят да се възползват от правото си да се придвижват и работят в друга държава членка;

46.  Счита, че европейците все още не използват напълно потенциала на Единния пазар, включително в областта на свободното движение на хора и работници, и, че са необходими важни стимули, по-специално, за да осигуряване на ефективна мобилност на работната ръка в Европа, най-вече чрез гарантиране на преносимостта на социалното осигуряване и пенсионните права;

47.  Призовава Комисията и държавите членки, като се спазват Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 153 от ДФЕС, да направят проучвания за осигуряване на непрекъснатост на социалната защита на мобилните граждани в ЕС и равно третиране с гражданите на приемащата страна, като също така се помисли за свободно избираема, доброволна и прехвърлима система за социално осигуряване на европейско равнище, в допълнение към общата система, с цел да се установи по-тясно сътрудничество в областта на социалната политика;

o
o   o

48.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията.

(1) ОВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 84.
(2) Приети текстове, P7_TA(2011)0146.
(3) Приети текстове, P7_TA(2011)0145.
(4) Приети текстове, P7_TA(2011)0144.
(5) Приети текстове, P7_TA(2011)0543.

Правна информация - Политика за поверителност