Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2663(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0300/2012

Předložené texty :

B7-0300/2012

Rozpravy :

PV 13/06/2012 - 14
CRE 13/06/2012 - 14

Hlasování :

PV 14/06/2012 - 11.6
CRE 14/06/2012 - 11.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0258

Přijaté texty
PDF 304kWORD 77k
Čtvrtek, 14. června 2012 - Štrasburk
Budoucnost Aktu o jednotném trhu
P7_TA(2012)0258B7-0300/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. června 2012 o „Aktu o jednotném trhu: další kroky k růstu“ (2012/2663(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. dubna 2011 nazvané „Akt o jednotném trhu. Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry. Společně pro nový růst“ (COM(2011)0206),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. října 2010 nazvané „Na cestě k Aktu o jednotném trhu pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství: 50 návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a obchod“ (COM(2010)0608),

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 24. února 2012 nazvaný „Zajištění přínosu jednotného trhu – výroční přezkum správy za rok 2011“(SWD(2012)0025),

–   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 16. srpna 2011 nazvaný „Jednotný trh očima občanů: 20 nejdůležitějších připomínek občanů a podniků“ (SEC(2011)1003),

–  s ohledem na závěry Rady pro konkurenceschopnost ze dne 10. prosince 2010,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010 o vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a občany(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2011 o jednotném trhu pro podniky a růst(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2011 o jednotném trhu pro Evropany(3),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2011 o správě a partnerství na jednotném trhu(4),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 1. prosince 2011 o výsledku Fóra o jednotném trhu(5), které se konalo v Krakově (Polsko) ve dnech 3.–4. října 2011, a na závěry Evropské rady ze dne 23. října 2011,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že evropský jednotný trh má pro občany Evropy obrovský přínos a zároveň otevírá nové příležitosti pro evropské podniky, zejména pro ty malé a střední (MSP);

B.  vzhledem k tomu, že jednotný trh je klíčovou hnací silou pro hospodářský růst a zaměstnanost v Evropské unii; vzhledem k tomu, že Evropané v mnoha oblastech dosud plně nevyužívají potenciál jednotného trhu, a vzhledem k tomu, že jsou potřeba nové pobídky, zejména k zajištění účinné mobility pracovních sil v rámci Evropy, která půjde ruku v ruce s dostatečnou sociální soudržností, a k usnadnění přeshraničního prodeje a nákupu;

C.  vzhledem k tomu, že jednotný trh nelze posuzovat odděleně od ostatních horizontálních oblastí politiky, jako je zejména zdraví, sociální ochrana a ochrana spotřebitelů, pracovní právo, životní prostředí, udržitelný rozvoj a vnější politiky; vzhledem k tomu, že konkrétní provádění strategie EU 2020 vyžaduje plné nasazení při prohlubování jednotného trhu;

D.  vzhledem k tomu, že stávající hospodářská krize a návrat protekcionistických hospodářských postojů v členských státech ohrožují některé z nejviditelnějších úspěchů evropského integračního procesu; což znamená, že je třeba splnit cíle, které byly původně stanoveny ve směrnici o službách, a zároveň zabránit poškození tradičních hospodářských odvětví; vzhledem k tomu, že jednotný trh je potřebnější než kdy dříve jako prostředek k oživení evropského hospodářství, který poskytne konkrétní reakce na stávající dlouhodobou krizi, a k zajištění dlouhodobé životaschopnosti evropského projektu;

E.  vzhledem k tomu, že členské státy a orgány EU by se měly dohodnout na závazném harmonogramu a na konkrétních opatřeních, která budou třeba k prosazení právních předpisů týkajících se jednotného trhu a k odstranění všech zbývajících neodůvodněných překážek volnému pohybu zboží, služeb a pracovníků;

F.  vzhledem k tomu, že by se členské státy a orgány EU měly zaměřit na přijímání a rychlé uplatňování klíčových právních předpisů zaměřených na růst a přednostně usilovat o řešení nezaměstnanosti mladých lidí a omezení byrokracie;

I.Úvod

1.  zdůrazňuje, že posílení jednotného trhu a jeho podpora prostřednictvím dobré správy ekonomických záležitostí by měly být nejdůležitější součásti programu EU zaměřeného na růst, a vyzývá k tomu, aby byl jednotný trh co nejpřesvědčivěji a nejrychleji dokončen, s přihlédnutím k hospodářským, sociálním a environmentálním aspektům;

2.  zdůrazňuje strategický význam Aktu o jednotném trhu a stanovení „dvanácti nástrojů“ pro udržitelný, inteligentní a inkluzívní růst, jež představují důležitý přínos k posílení jednotného trhu komplexním a vyváženým způsobem; zdůrazňuje, že jednotný trh je výsledkem širokého konzultačního procesu mezi jednotlivými zúčastněnými stranami a mezi orgány EU;

3.  domnívá se, že je třeba se okamžitě začít zaměřovat na přijetí 12 klíčových akcí Aktu o jednotném trhu, zejména těch, jež usnadní dokončení jednotného digitálního trhu, a to pokud možno do konce roku 2012; vyzývá Komisi, aby pomohla členským státům při zajišťování toho, aby byly klíčové akce zaměřené na brzké provádění ve vnitrostátním právu prováděny dlouho před stanoveným termínem;

4.  domnívá se, že je třeba udržet tempo, jehož bylo dosaženo díky Aktu o jednotném trhu, a navrhuje proto, aby byl Akt o jednotném trhu průběžným programem, který bude každoročně aktualizován a revidován; vítá plán Komise na další prohloubení jednotného trhu na základě zhodnocení pokroku dosaženého v této oblasti do konce roku 2012 s cílem usnadnit růst a zlepšit správu jednotného trhu; znovu opakuje, že Akt o jednotném trhu by se měl zaměřovat také na socioekonomické problémy EU a měl by usilovat o trh, který bude sloužit občanům;

5.  domnívá se, že další kroky směřující k prioritním akcím by měly být založeny zejména na „dvanácti nástrojích“ Aktu o jednotném trhu podporujících růst, aby se tak zaměřila politická pozornost, zajistil konsensus ohledně vyvážené cesty vpřed a prohloubil a modernizoval jednotný trh s tím, že zvláštní pozornost by se měla věnovat propagaci jeho přínosů pro spotřebitele a podniky; domnívá se, že jednotný trh by měl také zachovat sociální pomoc a zajistit spravedlivé pracovní podmínky;

6.  žádá Komisi, aby do jara 2013 předložila příslušné podrobné návrhy;

II.Správa jednotného trhu

7.  znovu opakuje, že silné vedení ze strany evropských orgánů a politická zainteresovanost členských států jsou nezbytné k obnovení důvěryhodnosti jednotného trhu i důvěry v něj;

8.  zdůrazňuje, že nepostačující a pozdní provádění ve vnitrostátním právu a nedostatečné uplatňování a prosazování předpisů zabraňují občanům a podnikům v tom, aby mohli plně využít přínosů jednotného trhu;

9.  znovu opakuje, že do konce roku 2012 je třeba snížit deficit provádění směrnic jednotného trhu ve vnitrostátním právu na 0,5 % v případě dosud nepřijatých právních předpisů a na 0,5 % v případě nesprávně provedených právních předpisů;

10.   zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby EU měla méně právních předpisů, ale jejich kvalita byla vyšší; vyzývá proto Komisi, aby jako právní nástroj pro regulaci jednotného trhu, v případě potřeby a v zásadě tam, kde není dána potřeba dalšího prostoru pro uvážení při provádění práva EU, upřednostňovala nařízení před směrnicemi, neboť nařízení jsou výhodnější, pokud jde o účinnost, vytvářejí rovné podmínky pro občany a podniky a mají větší potenciál z hlediska vymáhání jejich dodržování soukromoprávními prostředky;

11.  vyzývá Komisi, aby zaměřila své úsilí na lepší prosazování právních předpisů v oblasti jednotného trhu, zejména v odvětví zboží a služeb, které má pravděpodobně největší potenciál ke zvýšení hospodářského růstu v Evropě; vyzývá proto Komisi, aby na narušení jednotného trhu reagovala rychle a energicky;

12.  žádá Komisi, aby k zajištění lepšího uplatňování právních předpisů EU zvážila rozšíření inovativních mechanismů, jako je např. postup vzájemného hodnocení ve směrnici o službách, na nové oblasti;

13.  domnívá se, že srovnávací tabulky zvyšují transparentnost při zajišťování uplatňování právních předpisů EU;

14.  vyzývá EU a členské státy, aby se zavázaly, že do roku 2015 sníží administrativní zátěž o dalších 25 % a modernizují svou veřejnou správu;

15.  vyzývá Komisi, aby vyvinula „test přiměřenosti“, který by odhalil nepřiměřené právní předpisy EU, a aby tyto právní předpisy zrušila;

16.  vítá „výroční přezkum správy“ za rok 2011 provedený Komisí, který poprvé poskytuje ucelený pohled na různé nástroje použité během cyklu správy jednotného trhu, včetně srovnávacího přehledu výsledků v oblasti vnitřního trhu, výroční zprávy sítě SOLVIT a internetových stránek „Vaše Evropa“; znovu rozhodně zdůrazňuje svůj postoj k významu jednotných kontaktních míst; oceňuje Komisi za úsilí, které věnovala portálu „Vaše Evropa“, a vybízí k dokončení vývoje tohoto inovativního nástroje, který představuje zásadní doplněk k síti jednotných kontaktních míst tím, že poskytuje jednotný přístup ke všem informacím a pomocným službám, které občané a podniky potřebují k uplatnění svých práv na jednotném trhu;

17.  vyzývá Komisi, aby bezodkladně přijala akční plán k dalšímu posílení úlohy sítě SOLVIT, iniciativy poradenství Vaše Evropa, evropských spotřebitelských středisek a dalších asistenčních služeb, aby byly viditelnější pro občany a podniky;

18.  zdůrazňuje, že je důležité, aby byly do přípravy, přijímání, uplatňování a sledování opatření na podporu růstu a práv občanů na jednotném trhu ve větší míře a ve dřívější fázi zapojovány zúčastněné strany; dále zdůrazňuje, že dialog se sociálními partnery, národními parlamenty a občanskou společností hraje významnou úlohu při obnovování důvěry v jednotný trh, a měl by proto tvořit základ obnoveného jednotného trhu;

19.  vyzývá členské státy a Komisi, aby do rozvoje jednotného trhu hlouběji zapojily občany, a to zejména tím, že jim budou poskytovat jasnější informace, které občanům umožní sledovat prosazování předpisů v oblasti jednotného trhu, budou podporovat dialog a komunikaci s občany, aby mohly lépe chápat jejich očekávání, a zajistí, aby občané a podniky mohli prosazovat svá práva a plnit své povinnosti;

20.  znovu opakuje, že je třeba průběžně sledovat uplatňování Aktu o jednotném trhu na nejvyšší politické úrovni; vítá zapojení Evropské rady do sledování uplatňování Aktu o jednotném trhu; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily řádné uplatňování právních předpisů v oblasti jednotného trhu a jejich provedení ve vnitrostátním právu prostřednictvím systematičtějšího, nezávislého sledování s cílem zajistit rovné podmínky v celé Unii; připomíná, že provádění ve vnitrostátním právu lze zlepšit prostřednictvím úzké spolupráce s členskými státy při hledání problémů, jimž tyto státy při provádění právních předpisů do vnitrostátního práva čelí, včetně střetů s vnitrostátními právními předpisy, aby jim Komise mohla pomoci;

21.  vyzývá Komisi, aby sledovala dokončování jednotného trhu v rámci výročního hodnocení evropského semestru a zohlednila přitom výroční přezkum správy Aktu o jednotném trhu a mechanismy pro předkládání srovnávacích přehledů; domnívá se, že výroční monitorování by mělo zhodnotit, nakolik je jednotný trh pro spotřebitele a podniky přínosný, a mělo by vyústit ve zprávu o překážkách bránících jeho fungování;

22.  vyzývá Komisi, aby navrhla konkrétní iniciativu pro růst založenou na principu konkurenceschopného sociálně tržního hospodářství a propojenou s evropským semestrem, Aktem o jednotném trhu, strategií EU 2020 a příslušnými stávajícími rozhodnutími, jež by byla mimo jiné podpořena financováním ze strukturálních fondů, projektových dluhopisů a rámcového programu pro výzkum; navrhuje, aby iniciativu pro růst na základě konzultace s národními parlamenty politicky podpořily Evropská rada a Evropský parlament, a domnívá se, že by tento proces měl vést ke konkrétním doporučením pro jednotlivé země, která zohlední stav uplatňování jednotného trhu;

III.Další kroky k růstu

23.  domnívá se tedy, že je důležité, aby odvětví, která mají přímý dopad na každodenní život občanů a spotřebitelů, byla hlavním těžištěm politik a právních předpisů v oblasti jednotného trhu;

24.   připomíná význam účinných mechanismů nápravy, jakožto prostředků, které spotřebitelům zajistí možnost domoci se svých právzdůrazňuje význam jejich účinného zavedení; vyzdvihuje skutečnost, že občané by o mechanismech nápravy a nástrojích k řešení problémů měli být lépe informováni, aby se mohli snáze domoci svých práv při přeshraničním nákupu zboží a služeb;

25.  vyzývá všechny členské státy EU, aby zajistily, že směrnice o službách bude prováděna v plné míře, mimo jiné tím, že zřídí uživatelsky vstřícná a komplexní jednotná kontaktní místa, a aby sledovaly proces vzájemného hodnocení a kontroly výkonnosti; domnívá se, že by členské státy měly zvážit propojení těchto jednotných kontaktních míst s jednotnými kontaktními místy požadovanými v rámci balíčku týkajícího se zboží;

26.  vyzývá Komisi, aby předložila mechanismus pro transparentnost stanovený v článku 59 směrnice o vzájemném uznávání odborných kvalifikací, aby se zjistily oblasti, v nichž členské státy nepřiměřeně brání v přístupu k regulovaným povoláním;

27.  zdůrazňuje klíčovou úlohu veřejných zakázek při podpoře inovace a konkurenceschopnosti, a vyzývá proto k zachování impulzu v této oblasti; vyzývá Komisi, členské státy a místní orgány, aby nové právní předpisy v oblasti veřejných zakázek uplatňovaly strategickým způsobem, který zaručí, že veřejné finance investované do prací, služeb a dodávek povedou k udržitelnému růstu, zaměstnanosti a sociální soudržnosti;

28.  zdůrazňuje, že je třeba rychle využít dosud nevynaložené prostředky EU na opatření, jež budou účinně řešit vysokou nezaměstnanost mladých lidí; vyzývá členské státy a orgány EU, aby se urychleně dohodly na závazných cílích a opatřeních v oblasti mobility mládeže („Mládež v pohybu“), a zároveň, aby co nejrychleji začaly provádět iniciativu „Příležitosti pro mladé“;

29.  zdůrazňuje, že v digitálním věku si Unie musí plně uvědomovat potenciál a příležitosti, které nabízí internet, elektronické obchodování a rozšíření informačních a komunikačních technologií v malých a středních podnicích a ve veřejné správě, pro další rozvoj jednotného trhu a jeho zpřístupnění všem občanům EU; zdůrazňuje, že rozvoj nových technologií musí zohledňovat potřebu chránit všechny občany, spotřebitele a malé a střední podniky;

30.  vyzývá Komisi, aby rozvoj jednotného digitálního trhu považovala za prioritu, aby měli spotřebitelé plnohodnotný přístup ke konkurenceschopnějším nabídkám zboží a služeb; žádá další opatření ze strany členských států v koordinaci s Komisí k překonání překážek, jež brání přístupu občanů ke službám online;

31.  vyzývá k přijetí komplexního programu pro spotřebitele, který by zahrnoval legislativní a politická opatření zaměřená na dosažení plnohodnotného postavení průměrných i zranitelných spotřebitelů;

32.  zdůrazňuje úlohu maloobchodu jakožto hnací síly pro růst a pracovní místa a nástroje jednotného trhu; vítá plánované přijetí komplexního akčního plánu Komise pro maloobchod, který stanoví strategii pro účinnější a spravedlivější maloobchodní trh v Evropě, zakládá se na pozitivních výsledcích a řeší zbývající problémy, i sdělení hodnotící stávající vnitrostátní opatření k řešení smluvních vztahů; připomíná, že akční plán a výsledky dialogu mnoha zúčastněných stran o postupech mezi podniky budou prezentovány na prvním jednání u kulatého stolu o maloobchodním trhu, jež bude svoláno na konci roku 2012;

33.  domnívá se, že je třeba posílit vnější rozměr jednotného trhu, zejména podporou spolupráce v oblasti mezinárodní normalizace, a že je třeba usilovat o dosažení co největší součinnosti mezi vnitřními a vnějšími hospodářskými politikami Unie, zejména mezi jednotným trhem a obchodem;

34.  vyzývá Komisi a naléhavě žádá členské státy, aby podporovaly provádění jednotného evropského nebe II, pro něž bude hrát důležitou úlohu zavedení projektu SESAR, a vyzývá Komisi, aby do roku 2013 předložila návrh na dokončení jednotného evropského vzdušného prostoru snížením počtu funkčních bloků vzdušného prostoru;

35.  zdůrazňuje význam rozvoje infrastruktur pro rozsáhlá síťová odvětví a veřejné služby, včetně energetiky, dopravních služeb, jako jsou transevropské železniční sítě, a elektronických komunikací, jako je přístup k širokopásmovému připojení v celé EU, jedná se o nástroj podporující konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost; zdůrazňuje, že je třeba vytvořit jednotný evropský trh s energií, aby se tak snížila závislost EU na dodávkách energie, posílila energetická účinnost EU a zlepšila dostupnost cen;

36.  vyzývá Komisi, aby nejpozději do 31. prosince 2012 předložila návrh směrnice obsahující ustanovení o vztahu mezi správou infrastruktury a dopravním provozem a návrh ve věci otevírání domácího trhu železniční osobní dopravy, který neubírá na kvalitě železničních služeb a zaručuje závazky veřejných služeb;

37.  zdůrazňuje, že je třeba posílit úlohu MSP na jednotném trhu zajištěním přístupu k úvěrům a financování a úplným prováděním iniciativy na podporu malých a středních podniků („Small Business Act“);

38.   vyzývá Komisi, aby navrhla opatření ke zlepšení rámcových podmínek pro průmysl a MSP, zejména posílením opatření Evropské investiční banky na podporu přístupu k financování, a aby podporovala výzkum a inovaci výrazným navýšením klíčových programů EU v oblasti výzkumu, vývoje a inovace a lepším využíváním nevynaložených prostředků EU na projekty podporující růst;

39.  opakuje svou žádost o 14. směrnici v oblasti práva společností o přemísťování sídel společností do jiného členského státu a zdůrazňuje, že taková směrnice by významně usnadnila mobilitu společností v Evropě; dále žádá Komisi, aby předložila legislativní návrhy, které naváží na zelenou knihu Komise o správě a řízení podniku, a aby je začlenila do pracovního programu na rok 2013;

40.  lituje stažení navrhovaného nařízení o statutu evropských vzájemných společností a žádá Evropskou komisi, aby předložila nový návrh; žádá, aby Komise znovu začala pracovat na deváté směrnici v oblasti práva společností o skupinách společností, aby tak poskytla předpisový rámec pro tuto častou formu hospodářského sdružení a vytvořila soubor společných pravidel týkajících se například ochrany dceřiných společností a podílníků a dosáhla větší transparentnosti v právní a vlastnické struktuře;

41.  vyzývá Komisi, aby předložila návrhy ke zlepšení dostupných finančních nástrojů na podporu udržitelného růstu, jako jsou projektové dluhopisy pro dlouhodobé investice, a aby vydala sdělení o přínosu politiky v oblasti konkurenceschopnosti pro inovaci a růst a případně přepracovala stávající pravidla;

42.  žádá, aby Komise naléhavě předložila návrhy na zlepšení ochrany investorů a ostatních retailových klientů, pokud jde o finanční služby, a především strukturované retailové investiční produkty, subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů a systémy zprostředkování pojištění a jeho zajištění;

43.  zdůrazňuje význam silné infrastruktury finančního trhu na podporu jednotného trhu, a vyzývá proto Komisi, aby urychleně předložila návrhy na mechanismy řešení krizí pro takovouto infrastrukturu; dále zdůrazňuje, že je třeba co nejdříve navázat na strategický dokument Komise o budoucnosti DPH;

44.   zdůrazňuje význam evropského i vnitrostátního boje proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem a vyzývá Komisi a členské státy, aby své daňové politiky náležitě koordinovaly s cílem předejít narušení jednotného trhu, zaručit rovné podmínky pro podniky a občany a zajistit zdravé veřejné finance;

45.  opakuje svou výzvu Komisi, aby vytvořila srovnávací přehled, který bude uvádět překážky, jimž čelí pracovníci Unie, kteří chtějí využít svého práva na volný pohyb, popisovat způsob, jakým členské státy tyto překážky řeší, a bude sloužit ke zhodnocení toho, zda jsou řešení důkladná a účinná, přičemž je třeba se zaměřit i na tzv. „sociální dumping“; vyzývá Komisi, aby předložila akční plán k odstranění dlouhodobých překážek, jimž čelí občané Unie, kteří chtějí využít svého práva pohybovat se a pracovat v jiném členském státě;

46.  domnívá se, že Evropané dosud plně nevyužívají potenciál jednotného trhu v mnoha oblastech, včetně volného pohybu osob a pracovníků, a že jsou zapotřebí významné pobídky zejména k zajištění účinné mobility pracovních sil v rámci Evropy, především prostřednictvím záruky přenositelnosti sociálního zabezpečení a důchodových nároků;

47.  vyzývá Komisi a členské státy, aby v souladu s nařízením(ES) č. 883/2004 a článkem 153 SFEU provedly studie k zajištění kontinuity ochrany sociálního zabezpečení mobilních občanů v EU a stejného zacházení s nimi jako s místními státními příslušníky a aby zároveň zvážily nepovinný, k obecnému systému doplňkový, dobrovolný a převoditelný systém sociálního zabezpečení na evropské úrovni s cílem dosáhnout užší spolupráce v oblasti sociální politiky;

o
o   o

48.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 161 E, 31.5.2011, s. 84.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2011)0146.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2011)0145.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2011)0144.
(5) Přijaté texty, P7_TA(2011)0543.

Právní upozornění - Ochrana soukromí