Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2663(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0300/2012

Texte depuse :

B7-0300/2012

Dezbateri :

PV 13/06/2012 - 14
CRE 13/06/2012 - 14

Voturi :

PV 14/06/2012 - 11.6
CRE 14/06/2012 - 11.6
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0258

Texte adoptate
PDF 297kWORD 90k
Joi, 14 iunie 2012 - Strasbourg
Viitorul Actului privind piața unică
P7_TA(2012)0258B7-0300/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 14 iunie 2012 referitoare la Actul privind piața unică: următoarele etape în direcția creșterii (2012/2663(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011 intitulată „Actul privind piața unică. Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii. ”Împreună pentru o nouă creștere'' (COM(2011)0206),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 octombrie 2010 intitulată „Către un Act privind piața unică - Pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate: 50 de propuneri pentru optimizarea muncii, a activităților comerciale și a schimburilor reciproce” (COM(2010)0608),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 24 februarie 2012 intitulat Asigurarea funcționării pieței unice - bilanț anual de guvernanță 2011 (SWD(2012)0025),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 16 august 2011 intitulat „Piața unică în ochii oamenilor: un instantaneu al principalelor 20 de preocupări ale cetățenilor și întreprinderilor” (SEC(2011)1003),

–  având în vedere concluziile Consiliului Competitivitate din 10 decembrie 2010,

–  având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la crearea unei piețe unice pentru consumatori și cetățeni(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la piața unică pentru întreprinderi și creștere economică(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la o piață unică pentru europeni(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la guvernanță și parteneriat în cadrul pieței unice(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 1 decembrie 2011 referitoare la rezultatele Forumului pentru piața internă(5) desfășurat la Cracovia la 3 și 4 octombrie 2011, precum și concluziile Consiliului European din 23 octombrie 2011,

–  având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât piața unică europeană a adus beneficii considerabile cetățenilor europeni și a deschis în același timp noi posibilități pentru întreprinderile europene, în special pentru IMM-uri;

B.  întrucât piața unică este o forță motrice esențială a creșterii economice și a ocupării forței de muncă în Uniunea Europeană; întrucât cetățenii europeni nu au beneficiat încă de toate avantajele prezentate de potențialul pieței unice în numeroase domenii și întrucât sunt necesare noi stimulente, în special pentru a asigura mobilitatea efectivă a lucrătorilor în Europa și o coeziune socială corespunzătoare, dar și pentru a facilita achizițiile și vânzările transfrontaliere;

C.  întrucât piața unică nu trebuie considerată izolat de celelalte domenii de politică orizontală, cum ar fi sănătatea, protecția socială și protecția consumatorilor, dreptul muncii, mediul, dezvoltarea durabilă și politicile externe; întrucât punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 necesită o veritabilă abordare vizând aprofundarea pieței unice;

D.  întrucât criza economică actuală și reapariția unor atitudini economice protecționiste în statele membre au pus în pericol unele dintre realizările cele mai vizibile ale procesului de integrare europeană,ceea ce înseamnă că este necesară atingerea obiectivelor prevăzute inițial în Directiva privind serviciile, evitând, în același timp, afectarea sectoarelor economice tradiționale; întrucât piața unică este necesară acum mai mult ca oricând pentru a revitaliza economia europeană, oferind un răspuns concret la persistența crizei actuale, precum și pentru a asigura viabilitatea proiectului european pe termen lung;

E.  întrucât statele membre și instituțiile UE ar trebui să convină asupra unui calendar obligatoriu și asupra unor măsuri concrete necesare pentru a asigura aplicarea legislației privind piața unică și pentru a înlătura obstacolele nejustificate rămase în calea liberei circulații a bunurilor, serviciilor și lucrătorilor;

F.  întrucât statele membre și instituțiile UE ar trebui să se concentreze pe adoptarea și punerea rapidă în aplicare a actelor-cheie legislative privind creșterea, acordând prioritate problemei șomajului în rândul tinerilor și reducând birocrația,

I.Introducere

1.  subliniază faptul că consolidarea pieței unice și dotarea acesteia cu o guvernanță economică corespunzătoare ar trebui să ocupe un loc central pe agenda UE pentru creștere și solicită ca piața unică să fie finalizată cu cea mai mare seriozitate și cât mai repede, ținându-se seama în mod corespunzător de dimensiunea economică, socială și de mediu;

2.  subliniază relevanța strategică a Actului privind piața unică și a identificării celor „douăsprezece pârghii” pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, fiind vorba de o contribuție importantă la consolidarea pieței unice printr-o abordare cuprinzătoare și echilibrată; subliniază faptul că Actul privind piața unică este rezultatul unui proces amplu de consultare interinstituțională și cu părțile interesate;

3.  consideră că ar trebui să se acorde o prioritate imediată adoptării celor 12 acțiuni-cheie conținute de Actul privind piața unică, în special adoptării acțiunilor care facilitează finalizarea pieței unice digitale, oriunde acest lucru este posibil, înainte de sfârșitul lui 2012; solicită Comisiei să acorde asistență statelor membre în asigurarea punerii în aplicare a acțiunilor-cheie care vizează transpunerea rapidă, cu mult înaintea termenului-limită;

4.  consideră că trebuie menținut elanul imprimat odată cu Actul privind piața unică și propune, prin urmare, ca acesta să ia forma unui program continuu care să fie actualizat și examinat anual; salută planul Comisiei de a aprofunda în continuare piața unică ținând seama de progresele obținute datorită Actului privind piața unică înainte de sfârșitul lui 2012, obiectivul urmărit fiind facilitarea creșterii și îmbunătățirea guvernanței pieței unice; reiterează faptul că Actul privind piața unică ar trebui să abordeze și problemele socioeconomice din UE și ar trebui să contribuie la crearea unei piețe aflate în serviciul cetățenilor;

5.  consideră că următoarele etape în materie de acțiuni prioritare ar trebui să se bazeze în mare măsură pe cele „douăsprezece pârghii” din Actul privind piața unică, cu scopul de a concentra atenția politică, de a asigura consensul asupra unei căi echilibrate de urmat în continuare și de a aprofunda și moderniza piața unică, acordându-se o atenție specială promovării beneficiilor acesteia în rândul consumatorilor și al întreprinderilor; de asemenea, consideră că piața unică ar trebui să mențină bunăstarea socială și să asigure condiții echitabile de muncă;

6.  solicită Comisiei să prezinte propunerile detaliate relevante până în primăvara anului 2013;

II.Guvernanța pieței unice

7.  reiterează faptul că un spirit puternic de inițiativă din partea instituțiilor europene și asumarea politică a obiectivelor de către statele membre sunt necesare pentru a reinstaura credibilitatea pieței unice și încrederea în aceasta;

8.  subliniază faptul că o transpunere deficitară și tardivă a legislației, punerea inadecvată în aplicare a normelor și respectarea insuficientă a acestora împiedică cetățenii și întreprinderile să beneficieze pe deplin de avantajele pieței unice;

9.  reiterează necesitatea ca deficitul de transpunere a directivelor privind piața unică să fie redus la 0,5 % în cazul transpunerilor restante și la 0,5 % în cazul celor incorecte, până la sfârșitul lui 2012;

10.  subliniază necesitatea îmbunătățirii și reducerii volumului legislației UE; invită, prin urmare, Comisia să aleagă ca instrument legislativ de reglementare a pieței unice regulamentul mai degrabă decât directiva, atunci când este cazul şi în principal dacă nu este nevoie de alte măsuri în implementarea legislaţiei UE, având în vedere că acesta prezintă avantaje incontestabile în ceea ce privește eficacitatea și eficiența și garantează condiții echitabile de concurență pentru cetățeni și întreprinderi, oferind mai multe posibilități pentru aplicarea privată;

11.  solicită Comisiei să își concentreze eforturile pentru a îmbunătăți asigurarea punerii în aplicare a legislației privind piața unică, în special în sectorul serviciilor și al bunurilor, întrucât se consideră că acestea au cel mai ridicat potențial de stimulare a creșterii economice în Europa; prin urmare, solicită Comisiei să abordeze cu rapiditate și fermitate cazurile de încălcare a dispozițiilor privind piața unică;

12.  solicită Comisiei să analizeze posibilitatea de a extinde la noi domenii mecanismele inovatoare precum procedura de evaluare reciprocă prevăzută în Directiva privind serviciile, pentru a garanta aplicarea mai eficace a legislației UE;

13.  consideră că tabelele de corespondență măresc transparența în procesul de asigurare a aplicării legislației UE;

14.  solicită UE și statelor membre să se angajeze să reducă sarcinile administrative cu încă 25 % până în 2015 și să își modernizeze administrațiile publice;

15.  solicită Comisiei să elaboreze „un test de verificare a proporționalității” pentru a identifica legislația UE disproporționată și pentru a o abroga;

16.  salută bilanțul anual de guvernanță din 2011 realizat de Comisie, care prezintă pentru prima dată o viziune integrată asupra diferitelor instrumente utilizate în ciclul de guvernanță a pieței unice, inclusiv graficul de performanțe în materie de piață internă, raportul anual al SOLVIT și site-ul de internet „Europa ta”; își reafirmă cu fermitate poziția cu privire la importanța ghișeelor unice; salută activitatea Comisiei legată de portalul „Europa ta” și încurajează finalizarea elaborării acestui instrument inovator care servește drept complement esențial al rețelei ghișeelor unice, oferind un portal unic de acces la toate serviciile de informații și de asistență de care cetățenii și întreprinderile au nevoie pentru a-și putea exercita drepturile pe piața unică;

17.  încurajează Comisia să adopte fără întârziere un plan de acțiune care să consolideze și mai mult rolul SOLVIT, al serviciului „Europa ta – Consiliere” și al centrelor europene pentru consumatori, printre alte servicii de asistență, pentru ca acestea să fie mai bine cunoscute de către cetățeni și întreprinderi;

18.  subliniază importanța unei implicări mai intense și mai timpurii a părților interesate în conceperea, adoptarea, punerea în aplicare și monitorizarea măsurilor necesare pentru a promova creșterea și drepturile cetățenilor în cadrul pieței unice; de asemenea, subliniază faptul că dialogul cu partenerii sociali, cu parlamentele naționale și cu societatea civilă joacă un rol esențial în reinstaurarea încrederii în piața unică și, prin urmare, ar trebui să se afle în centrul pieței unice reînnoite;

19.  solicită statelor membre și Comisiei să implice mai îndeaproape cetățenii în dezvoltarea pieței unice, în special oferindu-le informații mai clare care să le permită să monitorizeze aplicarea normelor privind piața unică, promovând dialogul și comunicarea cu cetățenii pentru a le înțelege mai bine așteptările și asigurându-se că cetățenii și întreprinderile își pot exercita drepturile și își pot îndeplini obligațiile;

20.  reiterează necesitatea ca implementarea Actului privind piața unică să fie monitorizată în permanență și la cel mai înalt nivel politic; salută angajamentul asumat de Consiliul European cu privire la monitorizarea implementării Actului privind piața unică; invită Comisia și statele membre să asigure punerea în aplicare și transpunerea corespunzătoare a legislației privind piața unică prin intermediul unei monitorizări mai sistematice și independente pentru a asigura condiții de concurență echitabile pe întreg teritoriul Uniunii; propune ca transpunerea să fie îmbunătățită printr-o strânsă cooperare cu statele membre în vederea identificării problemelor întâlnite în contextul transpunerii legislației, inclusiv a conflictelor cu legislația națională, astfel încât Comisia să poată ajuta statele membre;

21.  solicită Comisiei să monitorizeze finalizarea piețe unice în cadrul exercițiului anual al semestrului european, ținând seama de bilanțul anual de guvernanță referitor la Actul privind piața unică și de mecanismele de raportare aferente graficului de performanțe; consideră că în cadrul monitorizării anuale ar trebui să evalueze măsura în care consumatorii și întreprinderile beneficiază de avantajele piețe unice și să se semnaleze obstacolele din calea funcționării acesteia;

22.  invită Comisia să propună o inițiativă dedicată în mod specific creșterii, întemeiată pe conceptul de economie socială de piață europeană competitivă, pe semestrul european, pe Actul privind piața unică, pe Strategia UE 2020 și pe alte decizii relevante, care să se bazeze pe finanțare din fondurile structurale, obligațiunile pentru finanțarea de proiecte și programul-cadru de cercetare, printre altele; recomandă ca această inițiativă să fie aprobată la nivel politic de Consiliul European și de Parlamentul European, în urma consultării cu parlamentele naționale, și ca acest proces să contribuie la recomandări separate specifice pentru fiecare țară care să țină seama de situația implementării pieței unice;

III.Următoarele etape în direcția creșterii

23.  consideră că este important ca nevoile consumatorilor și sectoarele care au un impact direct asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor să se afle în centrul politicilor și al legislației privind piața unică;

24.  reamintește importanța unui mecanism eficace de acțiune în despăgubire, care să le garanteze consumatorii posibilitatea de a-și apăra drepturile; evidențiază faptul că cetățenii ar trebui să fie mai bine informați cu privire la aceste mecanisme de acțiune în despăgubire și cu privire la instrumentele de soluționare a problemelor, pentru a facilita despăgubirea consumatorilor în cazul achiziționării transfrontaliere de bunuri și servicii;

25.  solicită statelor membre ale UE să asigure punerea completă în aplicare a Directivei privind serviciile, printre altele prin înființarea de ghișee unice ușor de utilizat și generale, și să dea urmarea cuvenită procesului de evaluare reciprocă și verificărilor de performanță; consideră că statele membre ar trebui să ia în considerare integrarea acestor ghișee unice cu cele impuse prin „pachetul bunuri”;

26.  solicită Comisiei să prezinte mecanismul de transparență prevăzut la articolul 59 din Directiva privind recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale pentru a identifica domeniile în care statele membre blochează în mod disproporționat accesul la profesiile reglementate;

27.  subliniază rolul crucial al achizițiilor publice în stimularea inovării și a competitivității și, prin urmare, solicită menținerea ritmului în acest domeniu; solicită Comisiei, statelor membre și autorităților locale să pună în aplicare actele legislative noi privind achizițiile publice într-un mod strategic care să garanteze faptul că banii publici investiți în lucrări, servicii și bunuri generează o creștere durabilă, locuri de muncă și coeziune socială;

28.  subliniază nevoia de a utiliza rapid fondurile UE necheltuite pentru măsuri care combat cu eficacitate problema șomajului în rândul tinerilor; solicită statelor membre și instituțiilor UE să convină rapid asupra unor obiective și măsuri obligatorii în domeniul mobilității tinerilor („Tineretul în mișcare”), precum și să implementeze fără întârziere inițiativa „Oportunități pentru tineret”;

29.  subliniază faptul că, în era digitală, Uniunea trebuie să fructifice la maximum potențialul și posibilitățile oferite de internet, de comerțul electronic și de răspândirea TIC în IMM-uri și în administrația publică pentru a dezvolta în continuare piața unică, astfel încât aceasta să fie accesibilă pentru toți cetățenii din UE; subliniază faptul că dezvoltarea noilor tehnologii trebuie să țină seama de nevoia de a proteja toți cetățenii și consumatorii și toate IMM-urile;

30.  invită Comisia să considere evoluția pieței unice digitale drept o prioritate, astfel încât consumatorii să aibă acces deplin la oferte mai competitive de bunuri și servicii; cere statelor membre să acționeze în continuare, în coordonare cu Comisia, pentru a înlătura obstacolele care împiedică accesul cetățenilor la serviciile online;

31.  solicită să fie adoptată o agendă ambițioasă pentru protecția consumatorilor, care să cuprindă acțiuni legislative și de politică vizând asigurarea autonomiei totale a consumatorului mediu și a consumatorilor vulnerabili;

32.  subliniază rolul comerțului cu amănuntul ca forță motrice a creșterii economice și a creării de locuri de muncă și ca piatră de temelie a pieței unice; salută adoptarea preconizată a planului cuprinzător al Comisiei de acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul, care include o strategie pentru o piață europeană cu amănuntul mai eficientă și mai echitabilă și care se bazează pe realizările de până în prezent, abordând totodată provocările rămase, precum și a comunicării prin care sunt evaluate măsurile naționale existente referitoare la relațiile contractuale; reamintește că planul de acțiune și rezultatele dialogului multilateral cu părțile interesate privind practicile B2B (business-to-business) vor fi prezentate la prima masă rotundă privind piața comerțului cu amănuntul, care va fi convocată înainte de sfârșitul lui 2012;

33.  consideră că dimensiunea externă a pieței unice trebuie să fie consolidată, în special prin intensificarea cooperării în domeniul standardizării internaționale, și că ar trebui cultivate sinergiile care pot fi obținute între politicile economice interne și externe ale Uniunii, și anume între piața unică și politica comercială;

34.  solicită Comisiei și îndeamnă statele membre să promoveze punerea în aplicare a cerului unic european II, în care implementarea SESAR va juca un rol important, și solicită Comisiei să prezinte până în 2013 o propunere referitoare la finalizarea spațiului aerian comun european printr-o reducere a numărului de blocuri funcționale ale spațiului aerian;

35.  subliniază importanța dezvoltării infrastructurilor pentru marile industrii și servicii publice de rețea - inclusiv industria energetică, serviciile de transport precum rețelele feroviare transeuropene și comunicațiile electronice precum accesul în bandă largă peste tot în UE - ca pârghie pentru competitivitate, creștere și ocuparea forței de muncă; subliniază necesitatea creării unui piețe unice europene a energiei pentru a reduce dependența energetică a UE, a îmbunătăți eficiența energetică în Uniune și pentru a face prețurile mai abordabile;

36.  solicită Comisiei să prezinte până la 31 decembrie 2012 o propunere de directivă care să conțină dispoziții legate de relația dintre gestionarea infrastructurii și operațiunile de transport, precum și o propunere pentru deschiderea piețelor interne de transport feroviar de călători, care să nu aducă atingere calității serviciilor de transport feroviar și care să mențină obligațiile de serviciu public;

37.  subliniază nevoia de a promova rolul IMM-urilor pe piața unică asigurând accesul lor la credite și finanțare și implementând în integralitate Small Business Act;

38.  solicită Comisiei să propună măsuri pentru a îmbunătăți condițiile-cadru pentru întreprinderi și pentru IMM-uri, în special prin intensificarea acțiunilor Băncii Europene de Investiții prin care este sprijinit accesul la finanțare, și pentru a stimula cercetarea și inovarea prin dezvoltarea substanțială a programelor-cheie ale UE pentru cercetare și dezvoltare și inovare și prin utilizarea mai eficace a fondurilor necheltuite ale UE pentru proiectele care stimulează creșterea economică;

39.  reiterează cererea sa legată de o a 14-a directivă privind dreptul societăților comerciale în ceea ce privește transferul transfrontalier al sediului social, subliniind faptul că o astfel de directivă ar facilita considerabil mobilitatea transfrontalieră a întreprinderilor în Europa; în plus, solicită Comisiei să prezinte propuneri legislative pentru a da urmare Cărții verzi privind guvernanța corporativă și să le includă în programul de lucru pentru 2013;

40.  regretă retragerea propunerii de regulament privind statutul societăților mutuale europene și solicită Comisiei Europene să prezinte o nouă propunere; solicită Comisiei să își reia activitatea cu privire la a noua Directivă privind dreptul societăților comerciale în ceea ce privește grupurile de întreprinderi pentru a prevedea un cadru de reglementare pentru această formă curentă de asociație de întreprinderi, creând astfel un set de norme comune vizând, printre altele, protecția filialelor și a acționarilor, precum și o mai mare transparență a structurilor juridice și de proprietate;

41.  solicită Comisiei să prezinte propuneri pentru a îmbunătăți instrumentele financiare disponibile pentru sprijinirea creșterii durabile, cum ar fi obligațiunile pentru finanțarea de proiecte pentru investițiile pe termen lung, și să prezinte o comunicare privind contribuția politicii în materie de concurență la inovare și la creștere, revizuind reglementările existente dacă este necesar;

42.  solicită Comisiei să prezinte de urgență propuneri pentru a îmbunătăți protecția investitorilor și a altor clienți cu amănuntul în raport cu serviciile financiare, în special pachetele de produse de investiții cu amănuntul (PRIPS), organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și intermedierea în asigurări și sistemele de garantare a asigurărilor;

43.  subliniază importanța unui infrastructuri robuste a piețelor financiare pentru a sprijini piața unică și, prin urmare, solicită Comisiei să prezinte fără întârziere propuneri referitoare la mecanisme de soluționare a situațiilor de criză pentru această infrastructură; de asemenea, subliniază importanța unor măsuri rapide luate pentru a da urmare documentului de strategie al Comisiei privind viitorul TVA;

44.  subliniază importanța combaterii fraudei fiscale și a evaziunii fiscale la nivel național și european și invită Comisia și statele membre să își coordoneze în mod corespunzător politicile fiscale pentru a evita distorsiunile în funcționarea pieței interne, pentru a garanta condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi și cetățeni și finanțe publice solide;

45.  își reiterează apelul adresat Comisiei de a elabora un grafic al performanțelor care să prezinte obstacolele cu care se confruntă lucrătorii din Uniune care doresc să își exercite dreptul la liberă circulație, care să descrie modul în care aceste obstacole sunt abordate în statele membre și care să servească drept evaluare a eficacității și a rigurozității abordării acestor probleme, nu în ultimul rând prin examinarea fenomenului de „dumping social”; solicită Comisiei să prezinte un plan de acțiune vizând eliminarea obstacolelor cu care se confruntă în continuare cetățenii din Uniune care doresc să își exercite dreptul de a circula și de a ocupa un loc de muncă într-un alt stat membru;

46.  consideră că cetățenii europeni nu au fructificat încă pe deplin potențialul pieței unice în numeroase domenii, inclusiv în ceea ce privește libera circulație a persoanelor și a lucrătorilor, și că sunt necesare stimulente importante, în special pentru a asigura mobilitatea efectivă a lucrătorilor în Europa, în special prin garantarea portabilității drepturilor la pensie și în materie de asigurări sociale;

47.  invită Comisia și statele membre ca, respectând Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și articolul 153 din TFUE, să realizeze studii în vederea asigurării continuității protecției sociale a cetățenilor care își exercită dreptul la mobilitate în UE, precum și a unui tratament egal cu cel de care beneficiază cetățenii respectivului stat membru, luând în considerare, de asemenea, un sistem opțional, complementar sistemului general, voluntar și transferabil de asigurări sociale la nivel european, în vederea stabilirii unei cooperări mai strânse în domeniul politicii sociale;

o
o   o

48.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 161 E, 31.5.2011, p. 84.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2011)0146.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2011)0145.
(4) Texte adoptate, P7_TA(2011)0144.
(5) Texte adoptate, P7_TA(2011)0543.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate