Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2663(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0300/2012

Predkladané texty :

B7-0300/2012

Rozpravy :

PV 13/06/2012 - 14
CRE 13/06/2012 - 14

Hlasovanie :

PV 14/06/2012 - 11.6
CRE 14/06/2012 - 11.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0258

Prijaté texty
PDF 308kWORD 81k
Štvrtok, 14. júna 2012 - Štrasburg
Budúcnosť Aktu o jednotnom trhu
P7_TA(2012)0258B7-0300/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. júna 2012 o Akte o jednotnom trhu: ďalšie kroky k rastu (2012/2663(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery „Spoločne za nový rast“ (KOM(2011)0206),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. októbra 2010 s názvom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu – Pre vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo – 50 návrhov, ako lepšie spoločne pracovať, podnikať a obchodovať (COM(2010)0608),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 24. februára 2012 s názvom Aby jednotný trh plnil očakávania – výročná kontrola správy vecí verejných za rok 2011 (SWD(2012)0025),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie zo 16. augusta 2011 s názvom Jednotný trh optikou ľudí – Obraz 20 hlavných obáv občanov a podnikov (SEC(2011)1003),

–  so zreteľom na závery Rady pre konkurencieschopnosť z 10. decembra 2010,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o zabezpečení jednotného trhu pre spotrebiteľov a občanov(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. apríla 2011 o jednotnom trhu pre podniky a rast(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. apríla 2011 o jednotnom trhu pre Európanov(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. apríla 2011 o správe a partnerstve na jednotnom trhu(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 1. decembra 2011 o výsledku Fóra jednotného trhu(5), ktoré sa konalo 3. – 4. októbra 2011 v poľskom Krakove, a na závery Európskej rady z 23. októbra 2011,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže európsky jednotný trh priniesol nesmierne výhody občanom Európy a zároveň otvoril nové príležitosti európskym podnikom, najmä malým a stredným podnikom (MSP);

B.  keďže jednotný trh je jedným z kľúčových motorov hospodárskeho rastu a zamestnanosti v Európskej únii; keďže Európania v mnohých oblastiach ešte naplno nevyužívajú potenciál jednotného trhu a keďže sú potrebné nové podnety najmä na zabezpečenie skutočnej mobility pracovnej sily v Európe spolu s primeranou sociálnou súdržnosťou, a na uľahčenie predaja a nákupu cez hranice;

C.  keďže jednotný trh sa nesmie posudzovať izolovane od iných oblastí horizontálnych politík, a to najmä zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia a ochrany spotrebiteľov, pracovného práva, životného prostredia, udržateľného rozvoja a vonkajších politík; keďže konkrétne vykonávanie stratégie EÚ 2020 potrebuje celkový prístup k prehĺbeniu vnútorného trhu;

D.  keďže súčasný hospodársky pokles a opätovné zavedenie protekcionistických hospodárskych prístupov v členských štátoch ohrozujú niektoré z najviditeľnejších úspechov procesu európskej integrácie, čo znamená, že je potrebné dosiahnuť ciele pôvodne stanovené v smernici o službách a zároveň zamedziť poškodeniu tradičných hospodárskych odvetví; keďže jednotný trh je v súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým potrebný na revitalizáciu európskeho hospodárstva, poskytuje konkrétnu odpoveď na súčasnú dlhú krízu a zabezpečí dlhodobú životaschopnosť európskeho projektu;

E.  keďže členské štáty a inštitúcie EÚ by sa mali dohodnúť na záväznom kalendári a na konkrétnych opatreniach, ktoré sú nutné na presadzovanie právnych predpisov o vnútornom trhu a na odstránenie všetkých zostávajúcich neodôvodnených prekážok brániacich voľnému pohybu tovaru, služieb a pracovnej sily;

F.  keďže členské štáty a inštitúcie EÚ by sa mali sústrediť na prijatie a urýchlené uplatnenie kľúčových právnych predpisov týkajúcich sa rastu, pričom prioritou musí byť boj proti nezamestnanosti mladých ľudí a odstránenie byrokracie;

I.Úvod

1.  zdôrazňuje, že posilnenie vnútorného trhu a jeho podpora prostredníctvom správneho hospodárskeho riadenia by mali byť jadrom politiky EÚ v oblasti hospodárskeho rastu, a žiada dokončiť vnútorný trh s čo najväčším odhodlaním a čo najrýchlejšie, pri zohľadnení hospodárskej, sociálnej a environmentálnej dimenzie;

2.  zdôrazňuje strategický význam Aktu o jednotnom trhu a vymedzenia tzv. dvanástich pák udržateľného, inteligentného a inkluzívneho rastu ako dôležitého príspevku k rozsiahlemu a vyváženému posilneniu vnútorného trhu; zdôrazňuje, že Akt o vnútornom trhu je výsledkom širokého konzultačného procesu medzi inštitúciami a so zúčastnenými stranami;

3.  domnieva sa, že okamžitou prioritou by malo byť prijatie 12 kľúčových činností Aktu o jednotnom trhu, najmä tých, ktoré uľahčia dokončenie jednotného digitálneho trhu podľa možnosti do konca roku 2012; vyzýva Komisiu, aby pomáhala členským štátom pri zabezpečovaní vykonávania kľúčových činností zameraných na skorú transpozíciu včas pred konečným termínom;

4.  domnieva sa, že je nutné zachovať dynamiku, ktorá sa dosiahla Aktom o vnútornom trhu, a navrhuje preto, aby sa Akt o vnútornom trhu stal prebiehajúcim programom, ktorý by sa každoročne aktualizoval a vyhodnocoval; víta plán Komisie na ďalšie prehĺbenie vnútorného trhu vyhodnotením pokroku, ktorý sa dosiahol Aktom o vnútornom trhu do konca roku 2012, s cieľom uľahčiť rast a zlepšiť riadenie vnútorného trhu; pripomína, že Akt o vnútornom trhu by mal tiež riešiť sociálno-ekonomické problémy EÚ a mal by smerovať k trhu, ktorý je v službách občanov;

5.  domnieva sa, že ďalšie kroky prioritných akcií by mali byť založené najmä na tzv. dvanástich pákach Aktu o jednotnom trhu podporujúcich rast, aby sa tak zamerala politická pozornosť, zaistil konsenzus o vyváženej ceste vpred a prehĺbil a modernizoval jednotný trh s tým, že osobitná pozornosť by sa venovala propagácii jeho prínosov pre spotrebiteľov a podniky, domnieva sa, že jednotný trh by mal tiež zachovať sociálne zabezpečenie a zaistiť spravodlivé pracovné podmienky;

6.  žiada Komisiu, aby do jari 2013 predložila príslušné podrobné návrhy;

II.Riadenie vnútorného trhu

7.  pripomína, že silné vedenie zo strany inštitúcií EÚ a politická zodpovednosť členských štátov sú nutné na obnovenie dôveryhodnosti a dôvery v jednotný trh;

8.  zdôrazňuje, že slabá a neskorá transpozícia a nedostatočné vykonávanie a presadzovanie pravidiel bránia občanom a podnikom plne využívať prínosy jednotného trhu;

9.  pripomína, že je potrebné, aby členské štáty do roku 2012 znížili transpozičný deficit smerníc o jednotnom trhu na 0,5 % pre nedokončené a 0,5 % pre nesprávne transponované právne predpisy;

10.  zdôrazňuje potrebu menšieho množstva a kvalitnejších právnych predpisov EÚ; preto vyzýva Komisiu, aby tam, kde je to vhodné a kde v princípe nie je potrebná ďalšia opatrnosť pri vykonávaní právnych predpisov EÚ, aby za prioritný právny nástroj na reguláciu jednotného trhu volila nariadenia skôr než smernice, keďže poskytujú jednoznačné výhody z hľadiska efektívnosti a účinnosti a vytvárajú rovnaké podmienky pre občanov a podniky s väčšími možnosťami súkromného presadzovania práva;

11.  vyzýva Komisiu, aby sústredila úsilie na zlepšenie presadzovania právnych predpisov o vnútornom trhu najmä v odvetví tovaru a služieb, od ktorých sa očakáva najväčší potenciál pri podpore hospodárskeho rastu v Európe; vyzýva preto Komisiu, aby porušenia pravidiel vnútorného trhu urýchlene a prísne trestala;

12.  žiada Komisiu, aby v záujme zabezpečenia účinnejšieho uplatňovania práva EÚ zvážila rozšírenie inovačných mechanizmov, napríklad postupu vzájomného hodnotenia navrhnutého v smernici o službách, na nové oblasti;

13.  domnieva sa, že tabuľky zhody zvyšujú transparentnosť v procese zabezpečovania uplatňovania právnych predpisov EÚ;

14.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby sa zaviazali k znižovaniu administratívnych prekážok o ďalších 25 % do roku 2015 a k modernizácii ich verejných správ;

15.  vyzýva Komisiu, aby vyvinula test primeranosti, ktorý by odhalil neprimerané právne predpisy EÚ, a aby tieto predpisy zrušila;

16.  víta preskúmanie správy za rok 2011 vykonané Komisiou, ktoré po prvýkrát poskytuje celkový prehľad rôznych nástrojov využívaných počas cyklu správy jednotného trhu, vrátane komparatívneho prehľadu výsledkov vnútorného trhu, výročnej správy siete SOLVIT a internetových stránok Vaša Európa; znovu zdôrazňuje svoj postoj k významu jednotných kontaktných miest; oceňuje Komisiu za úsilie, ktoré venovala portálu Vaša Európa, nabáda na dokončenie vývoja tohto inovačného nástroja, ktorý predstavuje zásadný doplnok k sieti jednotných kontaktných miest tým, že poskytuje jednotný prístup ku všetkým informáciám a podporným službám, ktoré občania a podniky potrebujú na uplatnenie svojich práv na jednotnom trhu;

17.  povzbudzuje Komisiu, aby bezodkladne prijala akčný plán s cieľom ešte viac upevniť a posilniť úlohu siete SOLVIT, poradenstva v rámci portálu Vaša Európa a európskych spotrebiteľských centier a ďalších asistenčných služieb s cieľom viac ich zviditeľniť pre občanov a podniky;

18.  zdôrazňuje význam lepšieho a včasnejšieho zapojenia zainteresovaných strán do tvorby, prijímania, vykonávania a monitorovania opatrení na podporu rastu a občianskych práv na jednotnom trhu; ďalej zdôrazňuje, že dialóg so sociálnymi partnermi, národnými parlamentmi a občianskou spoločnosťou hrá významnú úlohu pri obnovovaní dôvery v jednotný trh, a mal by preto tvoriť základ obnoveného jednotného trhu;

19.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby do rozvoja jednotného trhu hlbšie zapojili občanov, a to najmä tým, že im budú poskytovať jasnejšie informácie, ktoré občanom umožnia sledovať presadzovanie predpisov v oblasti jednotného trhu, budú podporovať dialóg a komunikáciu s občanmi, aby mohli lepšie chápať ich očakávania, a zabezpečia, aby občania a podniky mohli presadzovať svoje práva a plniť si svoje povinnosti;

20.  opakuje, že je potrebné neustále monitorovať vykonávanie Aktu o jednotnom trhu na najvyššej politickej úrovni; víta zapojenie Európskej rady do monitorovania vykonávania Aktu o jednotnom trhu; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili primerané vykonávanie a transpozíciu právnych predpisov v oblasti jednotného trhu prostredníctvom systematickejšieho, nezávislejšieho monitorovania s cieľom zaručiť rovnaké podmienky v celej Únii; navrhuje zlepšenie transpozície prostredníctvom úzkej spolupráce s členskými štátmi s cieľom zistiť problémy, ktorým sú vystavené pri transpozícii právnych predpisov vrátane kolízie s vnútroštátnymi právnymi predpismi tak, aby im Komisia mohla poskytnúť pomoc;

21.  vyzýva Komisiu, aby monitorovala dokončenie jednotného trhu v rámci každoročného cyklu európskeho semestra s ohľadom na výročnú kontrolu správy v súvislosti s Aktom o jednotnom trhu a mechanizmy na predkladanie prehľadu výsledkov; domnieva sa, že každoročným monitorovaním by sa mal posúdiť rozsah, v akom spotrebitelia a podniky využívajú výhody jednotného trhu, a mali by sa podávať správy o prekážkach jeho fungovania;

22.  vyzýva Komisiu, aby navrhla špecializovanú iniciatívu pre rast založenú na koncepcii konkurenčného európskeho sociálneho trhového hospodárstva vychádzajúcej z európskeho semestra na základe Aktu o jednotnom trhu, stratégií Európa 2020 a príslušných existujúcich rozhodnutí, ktorá by bola podporená finančnými prostriedkami pochádzajúcimi okrem iného zo štrukturálnych fondov, projektových dlhopisov a rámcového programu pre výskum; navrhuje, aby iniciatívu pre rast po konzultáciách s národnými parlamentmi politicky podporili Európska Rada i Európsky parlament, a domnieva sa, že tento proces by mal viesť ku konkrétnym odporúčaniam pre jednotlivé krajiny, ktoré zohľadnia stav vykonávania jednotného trhu;

III.Ďalšie kroky k rastu

23.  domnieva sa, že je dôležité, aby ústredné miesto v rámci politík jednotného trhu a právnych predpisov patrilo odvetviam, ktoré majú priamy vplyv na každodenný život občanov a spotrebiteľov;

24.  pripomína význam účinných mechanizmov odškodnenia ako prostriedku na to, aby spotrebitelia mohli presadzovať svoje práva; zdôrazňuje, že občania by mali byť lepšie informovaní o mechanizmoch odškodnenia a nástrojoch riešenia problémov s cieľom uľahčiť odškodňovanie spotrebiteľov pri cezhraničnom nákupe tovarov a služieb;

25.  vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby zabezpečili úplné vykonávanie smernice o službách okrem iného tým, že vytvoria užívateľsky ústretové a komplexné jednotné kontaktné miesta, a aby sledovali proces vzájomného hodnotenia a kontroly výkonnosti; domnieva sa, že členské štáty by mali zvážiť prepojenie týchto jednotných kontaktných miest s jednotnými kontaktnými miestami požadovanými v rámci balíka návrhov o výrobkoch;

26.  vyzýva Komisiu, aby predložila mechanizmus transparentnosti stanovený v článku 59 smernice o vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií s cieľom identifikovať oblasti, v ktorých členské štáty neprimerane blokujú prístup k regulovaným povolaniam;

27.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu verejného obstarávania pri posilňovaní inovácie a konkurencieschopnosti, a preto vyzýva na zachovanie dynamiky v tejto oblasti; vyzýva Komisiu, členské štáty a miestne orgány, aby vykonávali nové právne predpisy o verejnom obstarávaní strategickým spôsobom, ktorým sa zaručí, aby verejné financie investované do prác, služieb a dodávok viedli k udržateľnému rastu, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti;

28.  zdôrazňuje, že je potrebné urýchlene využiť nevyčerpané finančné prostriedky EÚ na opatrenia, ktorými sa účinne rieši problém vysokej nezamestnanosti mladých ľudí; vyzýva členské štáty a inštitúcie EÚ, aby sa okamžite dohodli na záväzných cieľoch a opatreniami v oblasti mobility mládeže (Mládež v pohybe) a urýchlene vykonávali iniciatívu Príležitosti pre mladých;

29.  zdôrazňuje, že v digitálnom veku musí Únia plne využiť potenciál a príležitosti, ktoré pre ďalší rozvoj jednotného trhu predstavuje internet, elektronický obchod a šírenie informačných a komunikačných technológií v MSP a vo verejnej správe, a sprístupniť ho všetkým občanom EÚ; zdôrazňuje, že vývoj nových technológií musí zohľadňovať potrebu chrániť všetkých občanov, spotrebiteľov a MSP;

30.  vyzýva Komisiu, aby rozvoj digitálneho jednotného trhu považovala za prioritu, aby spotrebitelia mali plnohodnotný prístup ku konkurencieschopnejším ponukám tovaru a služieb; žiada členské štáty, aby v spolupráci s Komisiou prijali ďalšie opatrenia s cieľom prekonať prekážky brániace občanom v prístupe k službám online;

31.  vyzýva na ambicióznu spotrebiteľskú agendu, ktorá by zahŕňala legislatívne i politické opatrenia zamerané na zabezpečenie plnohodnotného postavenia pre priemerných, ako aj zraniteľných spotrebiteľov;

32.  zdôrazňuje úlohu maloobchodu ako hnacej sily rastu a zamestnanosti a základného piliera jednotného trhu; víta plánované prijatie komplexného akčného plánu Komisie pre maloobchod, v ktorom sa stanovuje stratégia pre účinnejší a spravodlivejší maloobchodný trh v Európe, využívajú sa pozitívne výsledky a riešia sa zostávajúce problémy, ako aj oznámenie, v ktorom sa hodnotia zavedené vnútroštátne opatrenia týkajúce sa zmluvných vzťahov; pripomína, že akčný plán a výsledky dialógu viacerých strán o postupoch medzi podnikmi budú predložené na prvom rokovaní pri okrúhlom stole o maloobchodnom trhu, ktoré sa má uskutočniť na konci roka 2012;

33.  domnieva sa, že treba posilniť vonkajší rozmer jednotného trhu, najmä zintenzívnením spolupráce v oblasti medzinárodnej normalizácie, a že sa treba usilovať o dosiahnutie súčinnosti medzi vnútornými a vonkajšími hospodárskymi politikami Únie, a to medzi jednotným trhom a obchodom;

34.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali vykonávanie Jednotného európskeho vzdušného priestoru II, pri ktorom bude dôležitú úlohu zohrávať zavedenie projektu SESAR, a žiada Komisiu, aby do roku 2013 predložila návrh na dokončenie jednotného európskeho vzdušného priestoru znížením počtu niekoľkých funkčných blokov vzdušného priestoru;

35.  zdôrazňuje dôležitosť rozvoja infraštruktúr pre veľké sieťové odvetvia a verejné služby vrátane energetiky, dopravných služieb, ako sú transeurópske železničné siete, a elektronických komunikácií, ako je prístup k širokopásmovému pripojeniu v celej EÚ – ako nástroj konkurencieschopnosti, rastu a zamestnanosti; vyzdvihuje potrebu vytvoriť jednotný európsky energetický trh s cieľom znížiť energetickú závislosť EÚ, zvýšiť energetickú účinnosť EÚ a zlepšiť cenovú dostupnosť;

36.  vyzýva Komisiu, aby najneskôr do 31. decembra 2012 predložila návrh smernice, ktorý bude obsahovať ustanovenia o vzťahu medzi správou infraštruktúry a prepravnými činnosťami, a návrh na otvorenie domáceho trhu osobnej železničnej dopravy, ktorým sa nezníži kvalita služieb železničnej dopravy a zaručí sa povinnosť poskytovať služby vo verejnom záujme;

37.  zdôrazňuje, že je potrebné podporovať úlohu MSP na jednotnom trhu zabezpečením prístupu k úverom a financovaniu a úplným vykonávaním iniciatívy Small Business Act;

38.  vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia na zlepšenie rámcových podmienok pre priemysel a MSP, najmä posilnením opatrení Európskej investičnej banky na podporu prístupu k financovaniu, a aby podporovala výskum a inovácie podstatným zvýšením kľúčových programov EÚ v oblasti výskumu a vývoja a inovácií a lepším využívaním nevyčerpaných finančných prostriedkov EÚ na projekty na podporu rastu;

39.  pripomína svoju žiadosť o 14. smernicu o práve obchodných spoločností o cezhraničnom presune sídiel spoločností a zdôrazňuje, že takáto smernica by vo výraznej miere uľahčila mobilitu spoločností v Európe; ďalej žiada Komisiu, aby predložila legislatívne návrhy, ktoré nadviažu na Zelenú knihu o správe a riadení spoločností a začlenila ich do pracovného programu na rok 2013;

40.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad stiahnutím navrhovaného nariadenia o štatúte európskych vzájomných spoločností a žiada Európsku komisiu, aby predložila nový návrh; žiada, aby Komisia opäť začala pracovať na deviatej smernici v oblasti práva obchodných spoločností o skupinách spoločností s cieľom poskytnúť regulačný rámec pre túto bežnú formu obchodného združenia a tým vytvorila súbor spoločných pravidiel, okrem iného pokiaľ ide o ochranu dcérskych spoločností a zainteresovaných strán, a vyššiu mieru transparentnosti v právnej a vlastníckej štruktúre;

41.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na zlepšenie dostupných finančných nástrojov na podporu udržateľného rastu, ako sú projektové dlhopisy pre dlhodobé investície, a vydala oznámenie o prínose politiky hospodárskej súťaže k inováciám a rastu a v prípade potreby preskúmala existujúce pravidlá;

42.  žiada, aby Komisia naliehavo predložila návrhy na zlepšenie ochrany investorov a ostatných retailových klientov, pokiaľ ide o finančné služby a predovšetkým balíky retailových investičných produktov, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov a systémy sprostredkovania poistenia a jeho zabezpečenia;

43.  zdôrazňuje význam silnej infraštruktúry finančného trhu na podporu jednotného trhu, a preto vyzýva Komisiu, aby včas predložila návrhy na mechanizmy na riešenie krízy pre takúto infraštruktúru; ďalej zdôrazňuje, že je dôležité včas nadviazať na strategický dokument Komisie o budúcnosti DPH;

44.  zdôrazňuje význam boja proti daňovým podvodom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam na úrovni jednotlivých štátov aj na celoeurópskej úrovni a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby náležite koordinovali svoje daňové politiky s cieľom zabrániť narušeniu fungovania jednotného trhu, zaručiť rovnaké podmienky pre podniky a občanov a zabezpečiť zdravé verejné financie;

45.  opakuje svoju výzvu Komisii, aby vypracovala prehľad výsledkov, ktorý bude uvádzať prekážky, ktorým čelia pracovníci Únie, ktorí chcú využiť svoje právo na voľný pohyb, opisovať spôsob, akým členské štáty tieto prekážky riešia, a slúžiť na zhodnotenie toho, či sú riešenia dôkladné a účinné, pričom je potrebné sa zamerať aj na fenomén „sociálneho dumpingu“; vyzýva Komisiu, aby predložila akčný plán na odstránenie dlhodobých prekážok, ktorým čelia občania Únie, ktorí chcú využiť svoje právo pohybovať sa a pracovať v inom členskom štáte;

46.  domnieva sa, že Európania doteraz plne nevyužívali potenciál jednotného trhu v mnohých oblastiach vrátane voľného pohybu osôb a pracovníkov a že sú potrebné významné stimuly, najmä na zabezpečenie účinnej mobility pracovných síl v rámci Európy, predovšetkým prostredníctvom záruky prenosnosti sociálneho zabezpečenia a dôchodkových práv;

47.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri dodržaní súladu s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 883/2004 a článku 153 ZFEÚ uskutočnili štúdie na zaistenie kontinuity ochrany sociálneho zabezpečenia migrujúcich občanov v EÚ a rovnakého zaobchádzania s nimi ako so štátnymi príslušníkmi danej krajiny a zároveň aby zvážili voliteľný, dobrovoľný a prevoditeľný systém sociálneho zabezpečenia na európskej úrovni, ktorý by dopĺňal všeobecný systém, s cieľom začať užšiu spoluprácu v oblasti sociálnej politiky;

o
o   o

48.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 84.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2011)0146.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2011)0145.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2011)0144.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2011)0543.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia