Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2663(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0300/2012

Ingivna texter :

B7-0300/2012

Debatter :

PV 13/06/2012 - 14
CRE 13/06/2012 - 14

Omröstningar :

PV 14/06/2012 - 11.6
CRE 14/06/2012 - 11.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0258

Antagna texter
PDF 231kWORD 59k
Torsdagen den 14 juni 2012 - Strasbourg
Framtiden för inremarknadsakten
P7_TA(2012)0258B7-0300/2012

Europaparlamentets resolution av den 14 juni 2012 om ”Inremarknadsakten: De kommande åtgärderna för att skapa tillväxt” (2012/2663(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 april 2011 ”Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden – Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt”(COM(2011)0206),

–  med beaktande kommissionens meddelande av den 27 oktober 2010 ”På väg mot en inre marknadsakt – Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi – Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans” (COM(2010)0608),

–  med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av den 24 februari 2012 med titeln ”Making the single market deliver – Annual Governance Check-up 2011” (Att få den inre marknaden att ge resultat – Årlig kontroll av förvaltningen) (SWD(2012)0025),

–   med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 16 augusti 2011 ”The Single Market through the lens of the people: A snapshot of citizens” and businesses' 20 main concerns' (Den inre marknaden från medborgarnas synpunkt: En överblick över medborgarnas och företagens 20 största farhågor) (SEC(2011)1003),

–  med beaktande av rådets (konkurrenskraft) slutsatser av den 10 december 2010,

–  med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2010 om förverkligandet av en inre marknad för konsumenter och medborgare(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om en inre marknad för företag och tillväxt(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om en inre marknad för européer(3),

–   med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om styrelseformer och partnerskap på den inre marknaden(4),

–   med beaktande av sin resolution av den 1 december 2011 om resultaten från forumet för den inre marknaden(5), som hölls i Kraków (Polen) den 3–4 oktober 2011, och Europeiska rådets slutsatser av den 23 oktober 2011,

–  med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den europeiska inre marknaden har medfört oerhörda fördelar för Europas medborgare, eftersom den skapat nya möjligheter för europeiska företag, i synnerhet små och medelstora företag.

B.  Den inre marknaden är en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Europeiska unionen. Européerna har ännu inte till fullo dragit fördel av den inre marknadens potential inom många områden och nya incitament behövs, särskilt för att åstadkomma en verklig rörlighet bland arbetstagarna i Europa, tillsammans med en adekvat social sammanhållning, och för att underlätta försäljning och köp över gränserna.

C.  Den inre marknaden får inte behandlas som en isolerad fråga i förhållande till andra övergripande politikområden, särskilt folkhälsa, social- och konsumentskydd, arbetsrätt, miljö, hållbar utveckling och utrikespolitik. Det konkreta genomförandet av EU 2020-strategin behöver ett fullfjädrat tillvägagångssätt för att fördjupa den inre marknaden.

D.  Den nuvarande ekonomiska nedåtgående spiralen och nyväckta protektionistiska ekonomiska attityder i medlemsstaterna har hotat vissa av de mest uppenbara resultaten i den europeiska integrationsprocessen, vilket innebär att det är nödvändigt att uppnå de mål som ursprungligen sattes av tjänstedirektivet, och under tiden undvika skador på traditionella ekonomiska sektorer. Den inre marknaden behövs mer än någonsin såsom ett medel för att återuppliva den europeiska ekonomin, genom att tillhandahålla ett konkret svar på den nuvarande långdragna krisen och för att garantera EU-projektets livskraft på lång sikt.

E.  Medlemsstaterna och EU-institutionerna bör komma överens om ett bindande tidsschema och om de konkreta åtgärder som behövs för att genomdriva lagstiftningen för den inre marknaden och avskaffa alla återstående oberättigade hinder för fri rörlighet för varor tjänster och arbetskraft.

F.  Medlemsstaterna och EU-institutionerna bör inrikta sig på att anta och snabbt genomföra centrala delar av lagstiftningen om tillväxt, prioritera åtgärder mot ungdomsarbetslöshet och minska byråkratin.

I.Inledning

1.  Europaparlamentet betonar att ett förstärkande av den inre marknaden och ett underbyggande av densamma med den rätta ekonomiska styrningen bör vara en huvudpunkt på EU:s tillväxtagenda, och uppmanar till att den inre marknaden snabbt fullbordas med yttersta beslutsamhet, med vederbörligt beaktande av ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner.

2.  Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på inremarknadsaktens strategiska relevans, och på fastställandet av tolv åtgärder för hållbar och smart tillväxt för alla, såsom ett viktigt bidrag till förstärkandet av den inre marknaden på ett heltäckande och välavvägt sätt. Parlamentet betonar att inremarknadsakten är resultatet av en bred samrådsprocess bland intressenter och institutioner.

3.  Europaparlamentet anser att omedelbar prioritet bör ges åt antagandet av de tolv nyckelåtgärderna i inremarknadsakten, i synnerhet de åtgärder som underlättar fullbordandet av den digitala inre marknaden, varhelst detta är möjligt, senast vid utgången av 2012. Kommissionen uppmanas att bistå medlemsstaterna när det gäller att garantera genomförandet av nyckelåtgärderna i syfte att snarast införliva dem, i god tid innan tidsfristen går ut.

4.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att bibehålla den dynamik som uppnåtts med inremarknadsakten och föreslår därför att inremarknadsakten bör vara ett rullande program som årligen uppdateras och ses över. Parlamentet välkomnar kommissionens plan att ytterligare fördjupa den inre marknaden genom att inventera de framsteg som uppnåtts med inremarknadsakten före utgången av 2012, i syfte att underlätta tillväxten och förbättra styrningen av den inre marknaden. Parlamentet betonar att inremarknadsakten också bör ta itu med EU:s socio-ekonomiska problem och sträva efter en marknad som är i medborgarnas tjänst.

5.  Europaparlamentet anser att de kommande stegen för prioriterade åtgärder till stor del bör baseras på de tillväxtstimulerande tolv åtgärderna i inremarknadsakten, i syfte att fokusera den politiska uppmärksamheten, åstadkomma samstämdhet kring ett välavvägt sätt att gå framåt samt fördjupa och modernisera den inre marknaden, där särskild uppmärksamhet ges åt dess fördelar för konsumenter och företag. Parlamentet anser att den inre marknaden också ska bevara den sociala välfärden och åstadkomma korrekta arbetsvillkor.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram detaljerade förslag senast under våren 2013.

II.Styrning av den inre marknaden

7.  Europaparlamentet upprepar att ett kraftfullt ledarskap från EU-institutionernas sida och ett politiskt ansvarstagande från medlemsstaternas sida behövs för att återskapa trovärdigheten och förtroendet för den inre marknaden.

8.  Europaparlamentet betonar att ett dåligt och sent införlivande samt inadekvat tillämpning och genomdrivande av regler förhindrar medborgare och företag att till fullo dra nytta av den inre marknadens fördelar.

9.  Europaparlamentet upprepar behovet av att minska eftersläpningen med införlivandet av direktiven om den inre marknaden, så att varken utebliven lagstiftning eller inkorrekt införlivad lagstiftning överstiger 0,5 procent vid utgången av 2012.

10.  Europaparlamentet betonar att det behövs bättre och mindre EU-lagstiftning. Kommissionens uppmanas därför att snarare välja, när så är lämpligt och framförallt när det inte finns behov av utrymme för skönsmässig bedömning vid genom förandet av EU-lagstiftningen, förordningar än direktiv som det rättsliga instrument som föredras för att reglera den inre marknaden, eftersom de har klara fördelar när det gäller effektivitet och ändamålsenlighet och skapar samma villkor för medborgare och företag, med en större potential enskildas möjlighet att göra reglerna gällande.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrikta sina insatser på att förbättra genomförandet av lagstiftningen för den inre marknaden, särskilt inom tjänste- och varusektorerna, vilka förväntas ha den största potentialen för att stimulera ekonomisk tillväxt i Europa. Kommissionen uppmanas därför att snarast och kraftfullt åtgärda överträdelser när det gäller den inre marknaden.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att utöka innovativa mekanismer, som till exempel det ömsesidiga utvärderingsförfarande som anges i tjänstedirektivet, till nya områden, i syfte att förbättra tillämpningen av EU-lagstiftningen.

13.  Europaparlamentet anser att jämförelsetabeller ökar transparensen i processen med att garantera tillämpningen av EU-lagstiftningen.

14.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att åta sig att minska de administrativa bördorna med ytterligare 25 procent senast 2015 och att modernisera sina offentliga förvaltningar.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta ”proportionalitetstester” för att upptäcka oproportionerlig EU-lagstiftning, och att upphäva sådan lagstiftning.

16.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens ”Governance Check-Up” (kontroll av förvaltningen) 2011, som för första gången ger en samlad bild av de olika verktyg som används under förvaltningscykeln för den inre marknaden, bland annat resultattavlan för den inre marknaden, årsrapporten om Solvit och webbplatsen ”Ditt Europa”. Parlamentet bekräftar med eftertryck sin ståndpunkt om vikten av ”one-stop shops” (en enda kontaktpunkt). Parlamentet berömmer kommissionen för dess arbete med portalen ”Ditt Europa”, och uppmuntrar till ett fullbordande av utvecklingen av detta innovativa verktyg som är ett väsentligt komplement till nätverket med ”gemensamma kontaktpunkter” genom att det tillhandahåller en enda inkörsport till all information och alla hjälptjänster som medborgare och företag behöver för att kunna utnyttja sina rättigheter på den inre marknaden.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål anta en handlingsplan för att ytterligare bygga upp och förstärka den roll som spelas av Solvit, rådgivningstjänsten ”Ditt Europa” och de europeiska konsumentcentrumen samt andra stödtjänster, i syfte att göra dessa tjänster mer synliga för allmänheten och näringslivet.

18.  Europaparlamentet framhåller vikten av att aktörerna i högre grad och i ett tidigare skede engageras i utformningen, antagandet, genomförandet och övervakningen av de åtgärder som är nödvändiga för att stimulera tillväxt och främja medborgarnas rättigheter på den inre marknaden. Parlamentet betonar dessutom att dialogen mellan arbetsmarknadens parter, nationella parlament och civilsamhället spelar en väsentlig roll när det gäller att återskapa förtroende på den inre marknaden, och bör därför vara ett centralt inslag i den förnyade inre marknaden.

19.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att mer intensivt involvera medborgarna i utvecklandet av den inre marknaden, i synnerhet genom att tillhandahålla tydligare information som gör det möjligt för dem att övervaka genomförandet av inremarknadsreglerna, genom att främja dialog och kommunikation med medborgarna för att bättre förstå deras förväntningar och genom att se till att medborgare och företag kan utöva sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter.

20.  Europaparlamentet upprepar behovet av fortlöpande övervakning av tillämpningen av inremarknadsakten på högsta politiska nivå. Parlamentet välkomnar Europeiska rådets engagemang när det gäller uppföljningen av genomförandet av inremarknadsakten. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att inremarknadslagstiftningen genomförs och införlivas korrekt genom en mer systematisk oberoende övervakning så att man säkrar mer likvärdiga konkurrensvillkor inom hela unionen. Parlamentet föreslår att införlivandet kan förbättras genom att man har ett nära samarbete med medlemsstaterna för att upptäcka problem som dessa möter när lagstiftningen införlivas, inbegripet konflikter med nationell lagstiftning, så att kommissionen kan bistå dem.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka fullbordandet av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminens årliga arbete och då beakta de årliga mekanismerna för kontroll av förvaltningen och rapportering från resultattavlan inom ramen för den inremarknadsakten. Parlamentet anser att man i samband med den årliga övervakningen bör bedöma i vilken omfattning konsumenter och företag i lika grad drar fördelar av den inre marknaden, och bör rapportera om hinder för att markanden ska fungera väl.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett målmedvetet tillväxtinitiativ som bygger på begreppet en konkurrenskraftig europeisk social marknadsekonomi och baseras på den europeiska planeringsterminen, inremarknadsakten, EU 2020-strategin och relevanta befintliga beslut samt stöds av finansiering från bland annat strukturfonderna, projektobligationer och ramprogrammet för forskning. Parlamentet föreslår att tillväxtinitiativet bör stödjas politiskt av Europeiska rådet och Europaparlamentet, efter samråd med nationella parlament, och att denna process ska tillföra underlag för olika landsspecifika rekommendationer som beaktar läget i genomförandet av den inre marknaden.

III.De kommande åtgärderna för att skapa tillväxt

23.  Europaparlamentet anser att det är viktigt att sektorer som direkt påverkar medborgarnas och konsumenternas dagliga liv ställs i förgrunden för den inre marknadens åtgärder och lagstiftning.

24.  Europaparlamentet påminner om vikten av en ändamålsenlig prövningsmekanism som ett medel för att se till att konsumenterna kan utnyttja sina rättigheter. Parlamentet betonar att medborgarna bör bli bättre informerade om dessa prövningsmekanismer och problemlösningsverktyg i syfte att underlätta konsumenternas prövning i samband med gränsöverskridande köp av varor och tjänster.

25.  Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att se till att tjänstedirektivet genomförs helt och fullt, bland annat genom att inrätta användarvänliga och heltäckande gemensamma kontaktpunkter, och att följa upp processen för ömsesidig utvärdering och prestationskontroller. Parlamentet anser att medlemsstaterna bör överväga att integrera dessa med de gemensamma kontaktpunkter som krävs enligt varupaketet.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram den transparensmekanism som föreskrivs i artikel 59 i direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för att fastställa områden där medlemsstaterna oproportionerligt blockerar tillträdet till reglerade yrken.

27.  Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på den avgörande roll som offentlig upphandling spelar när det gäller att förstärka innovation och konkurrenskraft, och uppmanar därför till att dynamiken bibehålls på detta område. Kommissionen, medlemsstaterna och regionala myndigheter uppmanas att genomföra den nya lagstiftningen om offentlig upphandling på ett strategiskt sätt som garanterar att offentliga medel som investeras i anläggningar, tjänster och varor ger upphov till hållbar tillväxt, sysselsättning och social sammanhållning.

28.  Europaparlamentet understryker behovet av att snarast använda outnyttjade EU-medel för åtgärder som effektivt motverkar den höga ungdomsarbetslösheten. Medlemsstaterna och EU-institutionerna uppmanas att snarast komma överens om bidande mål och åtgärder inom området ungdomsrörlighet (”Unga på väg”), samt att snabbt genomföra initiativet ”Bättre möjligheter för unga”.

29.  Europaparlamentet poängterar att det i den digitala eran är viktigt att unionen till fullo förverkligar den potential och de möjligheter som erbjuds av internet, e-handeln och spridningen av IKT inom små och medelstora företag och offentliga myndigheter när det gäller att vidareutveckla den inre marknaden och göra den tillgänglig för alla EU-medborgare. Utvecklingen av ny teknik måste ta hänsyn till behovet av att skydda alla medborgare, konsumenter och små och medelstora företag.

30.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se utvecklingen av en digital inre marknad som en prioritet så att konsumenterna får full tillgång till ett mer konkurrenskraftigt utbud av varor och tjänster. Parlamentet vill se ytterligare åtgärder från medlemsstaternas sida, i samordning med kommissionen, för att överbrygga de hinder som gör att medborgarna inte får tillgång till online-tjänster.

31.  Europaparlamentet uppmanar till en ambitiös konsumentagenda som omfattar lagstiftning och politiska åtgärder och som syftar till att stärka såväl genomsnittliga som sårbara konsumenter.

32.  Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på detaljhandelns roll som pådrivare för tillväxt och arbetstillfällen och som en byggsten på den inre marknaden. Parlamentet välkomnar det planerade antagandet av kommissionens heltäckande handlingsplan för detaljhandelssektorn, som fastställer en strategi för en effektivare och rättvisare detaljhandelsmarknad i Europa och som bygger på positiva resultat och tar itu med kvarstående problem, liksom ett meddelande som bedömer befintliga nationella åtgärder för att ta itu med avtalsförbindelser. Parlamentet påminner om att handlingsplanen och resultaten av dialogen mellan olika intressenter om B2B (business-to-business), kommer att presenteras vid den första rundabordskonferens om detaljhandelsmarknaden, som ska sammankallas i slutet av 2012.

33.  Europaparlamentet anser att den externa dimensionen av den inre marknaden behöver förstärkas, i synnerhet genom utökat samarbete på området internationell standardisering, och att synergier som kan åstadkommas mellan unionens interna och externa ekonomiska politik, nämligen mellan den inre marknaden och handeln, bör eftersträvas.

34.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och med eftertryck medlemsstaterna att främja genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet II, för vilket införandet av Sesar kommer att vara betydelsefullt, samt uppmanar kommissionen att senast 2013 lägga fram ett förslag om att fullborda det gemensamma europeiska luftrummet genom att minska antalet funktionella luftrumsblock.

35.  Europaparlamentet betonar vikten av att utveckla infrastruktur för de stora nätverksindustrierna och de offentliga tjänsterna, däribland energi, transporter, exempelvis ett Europaövergripande järnvägsnät, och elektronisk kommunikation, exempelvis tillgång till bredband inom hela EU – som en hävstång för konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning. Parlamentet betonar behovet av att skapa en gemensam europeisk energimarknad för att minska EU:s energiberoende, förstärka EU:s energieffektivitet och möjliggöra rimligare priser.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast den 31 december 2012 lägga fram ett förslag till ett direktiv som innehåller bestämmelser om förhållandet mellan infrastrukturförvaltare och trafikoperatörer och ett förslag om att öppna upp den nationella passagerartrafiken på järnvägarna utan att detta försämrar kvaliteten på järnvägstransporttjänsterna eller förhindrar åtagandena om tjänster till allmänheten,

37.  Parlamentet betonar behovet av att främja de små och medelstora företagens roll på den inre marknaden genom att garantera tillgång till krediter och finansiering och genom att till fullo genomföra småföretagarakten (Small Business Act).

38.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå åtgärder för att förbättra ramvillkoren för industrin och för små och medelstora företag, särskilt genom att förbättra Europeiska investeringsbankens åtgärder för att stödja tillgången till finansiering, samt för att främja forskning och innovation genom att avsevärt utöka viktiga EU-program för F&U och innovation och genom att bättre använda outnyttjade EU-medel för tillväxtförstärkande projekt.

39.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om det fjortonde bolagsrättsdirektivet om gränsöverskridande flyttningar av bolagssäten, och påpekar att ett sådant direktiv avsevärt skulle underlätta företagens rörlighet i Europa. Parlamentet ber dessutom kommissionen att lägga fram lagstiftningsinitiativ som följer upp grönboken om bolagsstyrning och att inkludera dem i arbetsprogrammet för 2013.

40.  Europaparlamentet beklagar djupt tillbakadragandet av den föreslagna förordningen om en stadga för europeiska ömsesidiga bolag, och ber kommissionen att lägga fram ett nytt förslag. Parlamentet föreslår att kommissionen återupptar sitt arbete med nionde bolagsrättsdirektivet om företagsgrupper för att åstadkomma ett regelverk för denna vanliga bolagsform, och därmed skapar en uppsättning gemensamma bestämmelser för bl.a. skydd av dotterbolag och intressenter och ökad transparens avseende bolagsform och ägandestruktur.

41.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om att förbättra finansiella instrument som är tillgängliga för att stödja hållbar tillväxt, exempelvis projektobligationer för långsiktiga investeringar, och att utarbeta ett meddelande om konkurrenspolitikens bidrag till innovation och tillväxt, och då vid behov se över befintliga regler.

42.  Europaparlamentet begär att kommissionen snarast ska lägga fram förslag för att förbättra skyddet för investerare och andra icke-professionella kunder när det gäller finansiella tjänster, särskilt paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (PRIPS), företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS), försäkringsförmedling och garantisystem för försäkringssektorn.

43.  Europaparlamentet understryker vikten av en robust infrastruktur för den finansiella marknaden för att stödja den inre marknaden och uppmanar därför kommissionen att snarast lägga fram förslag om krislösningsmekanismer för sådan infrastruktur. Parlamentet betonar vidare vikten av en snabb uppföljning till kommissionens strategidokument om mervärdesskattens framtid.

44.  Europaparlamentet betonar vikten av att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande på nationell och europeisk nivå, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att på ett adekvat sätt samordna skattepolitiken i syfte att undvika en snedvridning på den inre marknaden och att garantera lika villkor för företag och medborgare samt att säkra sunda offentliga finanser.

45.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att utarbeta en resultattavla som visar på hindren för anställda inom unionen som önskar utnyttja sin rätt till fri rörlighet och som beskriver hur dessa hinder åtgärdas i medlemsstaterna samt som tjänar till att bedöma huruvida de åtgärdas på ett grundligt och effektivt sätt, inte minst genom att undersöka fenomenet ”social dumpning”. Kommissionen uppmanas att lägga fram en handlingsplan för att undanröja kvarstående hinder för unionsmedborgare som önskar utnyttja sin rätt att flytta till och arbeta i en annan medlemsstat.

46.  Europaparlamentet anser att européerna fortfarande inte till fullo utnyttjat den inre marknadens potential på många områden, inbegripet den fria rörligheten för personer och arbetstagare, och att betydande incitament behövs, särskilt för att åstadkomma en verklig rörlighet bland arbetskraften i Europa, i synnerhet genom garantier om att socialförsäkringar och pensionsrättigheter kan överföras.

47.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att följa förordning (EG) nr 883/2004 och artikel 153 i EUF-fördraget och genomföra studier för att säkerställa kontinuiteten i det sociala skyddet för medborgare som flyttar mellan olika länder inom EU samt likabehandling i förhållande till den inhemska befolkningen, och samtidigt överväga ett valfritt, frivilligt och överförbart socialförsäkringssystem på europeisk nivå, som kompletterar det allmänna systemet, med målet att skapa ett närmare socialpolitiskt samarbete.

o
o   o

48.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 161 E, 31.5.2011, s. 84.
(2) Antagna texter, P7_TA(2011)0146.
(3) Antagna texter, P7_TA(2011)0145.
(4) Antagna texter, P7_TA(2011)0144.
(5) Antagna texter, P7_TA(2011)0543.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy