Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2669(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0299/2012

Teksty złożone :

B7-0299/2012

Debaty :

PV 13/06/2012 - 15
CRE 13/06/2012 - 15

Głosowanie :

PV 14/06/2012 - 11.7
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0259

Teksty przyjęte
PDF 219kWORD 57k
Czwartek, 14 czerwca 2012 r. - Strasburg
Przyszłość europejskiego prawa spółek
P7_TA(2012)0259B7-0299/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie przyszłości europejskiego prawa spółek (2012/2669(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając konsultacje społeczne na temat przyszłości europejskiego prawa spółek rozpoczęte przez Komisję w dniu 20 lutego 2012 r.(1),

–  uwzględniając konferencję „Przyszłość europejskiego prawa spółek” zorganizowaną przez Komisję w dniach 16 i 17 maja 2011 r.(2),

–  uwzględniając sprawozdanie na temat przyszłości europejskiego prawa spółek sporządzone przez grupę refleksji w dniu 5 kwietnia 2011 r.(3),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 kwietnia 2011 r. zatytułowany „Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania. ”Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego'' (COM(2011)0206),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 października 2011 r. zatytułowany „Inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości społecznej – budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji” (COM(2011)0682),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. zatytułowany „Uproszczone otoczenie biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu” (COM(2007)0394),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 21 maja 2003 r. zatytułowany „Unowocześnienie prawa spółek i wzmocnienie ładu korporacyjnego w Unii Europejskiej – plan przyszłych działań” (COM(2003)0284),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowanego Unowocześnienie prawa spółek i wzmocnienie ładu korporacyjnego w Unii Europejskiej – plan działania(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ostatnich działań i perspektyw w dziedzinie prawa spółek(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2007 r. w sprawie europejskiej spółki prywatnej i czternastej dyrektywy o prawie spółek dotyczącej przenoszenia siedzib spółek(6),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 marca 2009 r. z zaleceniami dla Komisji w sprawie transgranicznego przenoszenia siedzib spółek(7),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie aspektów prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa rodzinnego oraz międzynarodowego prawa prywatnego w ramach planu działań służącego realizacji programu sztokholmskiego(8),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 2 lutego 2012 r. z zaleceniami dla Komisji w sprawie czternastej dyrektywy w sprawie prawa spółek dotyczącej transgranicznego przenoszenia siedzib spółek(9),

–  uwzględniając pytanie do Komisji z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie przyszłości europejskiego prawa spółek (O-000110/2012 – B7-0117/2012),

–  uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że należy dostosować ramy regulacyjne UE dotyczące prawa spółek i ładu korporacyjnego, tak aby odzwierciedlona została narastająca tendencja spółek europejskich do prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej w UE oraz ciągła integracja rynków europejskich;

B.  mając na uwadze, że ogólnym celem jest zapewnienie europejskim przedsiębiorstwom możliwości bardziej efektywnego konkurowania i odnoszenia większych sukcesów w wysoce konkurencyjnym otoczeniu globalnym, a jednocześnie zagwarantowanie odpowiedniej ochrony interesów wierzycieli, udziałowców, członków i pracowników;

C.  zważywszy, że przyjazne otoczenie regulacyjne zachęciłoby przedsiębiorstwa, a w szczególności MŚP do wykorzystania możliwości oferowanych przez jednolity rynek;

D.  mając na uwadze, że jakiekolwiek przyszłe inicjatywy powinny być zgodne z krajowymi zasadami ładu korporacyjnego oraz krajowymi przepisami dotyczącymi zaangażowania pracowników, a jednocześnie należy dążyć do większej elastyczności i swobody wyboru formy prawnej spółki, wewnętrznego podziału kompetencji oraz zrównoważonych strategii spółek;

E.  mając na uwadze, że istnieje niewykorzystany potencjał form prawnych spółek na poziomie europejskim, który powinien być dalej analizowany, rozwijany i wspierany;

F.  mając na uwadze, że należy ułatwić przedsiębiorstwom transgraniczną mobilność;

G.  mając na uwadze, że kryzys finansowy pokazał, iż potrzebne są bardziej klarowne ramy regulacyjne w zakresie ładu korporacyjnego, w których położy się większy nacisk na udział zainteresowanych stron;

1.  z zadowoleniem przyjmuje niedawne prowadzone przez Komisję konsultacje społeczne na temat przyszłości europejskiego prawa spółek, które powinny pomóc w kształtowaniu przyszłych inicjatyw mających na celu uproszczenie środowiska biznesowego dla firm, zmniejszenie zbędnych obciążeń administracyjnych i umożliwienie firmom skutecznego prowadzenia działalności na jednolitym rynku, a jednocześnie zapewnienie należytej ochrony interesów wierzycieli, udziałowców, członków i pracowników;

2.  stoi na stanowisku, że formy spółek europejskich, stanowiące uzupełnienie dotychczasowych form dostępnych na mocy prawa krajowego, oferują znaczny potencjał i powinny być dalej rozwijane i promowane; wzywa Komisję, aby w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb MŚP dokładała większych starań o przyjęcie przepisów w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej (SPE)(10), które w pełni uwzględniałyby interesy wszystkich interesariuszy, aby przezwyciężyć impas w Radzie;

3.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja przeprowadza badanie na temat europejskich towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, jak poinformowała we wspomnianej Inicjatywie na rzecz przedsiębiorczości społecznej(11), i wzywa do szybkiego złożenia nowego wniosku w sprawie przepisów dotyczących ich statutu;

4.  uważa, że ewentualne reformy drugiej dyrektywy w sprawie prawa spółek(12) powinny skupiać się na dalszych uproszczeniach zamiast wprowadzania alternatywnych systemów akumulacji i utrzymywania kapitału;

5.  z zadowoleniem przyjmuje przegląd dyrektyw o rachunkowości i sugeruje, że Komisja powinna dalej badać możliwości opracowania europejskich standardów rachunkowości, w szczególności pod kątem szczególnych potrzeb MŚP, biorąc pod uwagę tradycyjne wartości zrównoważonego rozwoju, długoterminowego planowania, własności rodzinnej i innych tradycyjnych aspektów MŚP;

6.  uważa, że należy rozważyć wznowienie prac nad piątą dyrektywą w sprawie prawa spółek w zakresie struktury i funkcjonowania spółek akcyjnych;

7.  ponownie zwraca się do Komisji o przedłożenie wniosku ustawodawczego dotyczącego środków opracowanych w celu ułatwienia spółkom transgranicznej mobilności w UE (czternasta dyrektywa w sprawie prawa spółki do transgranicznego transferu siedziby spółki);

8.  przypomina, że w porozumieniu ramowym w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Komisja zobowiązała się do informowania o konkretnych działaniach podjętych w następstwie wszystkich żądań o przedłożenie wniosku zgodnie z art. 225 TFUE w terminie trzech miesięcy od przyjęcia odpowiedniej rezolucji na sesji plenarnej; ubolewa nad tym, że zobowiązanie to nie zostało spełnione w odniesieniu do rezolucji Parlamentu z zaleceniami dotyczącymi czternastej dyrektywy w sprawie prawa spółek; wzywa Komisję, by przestrzegała porozumienia ramowego, składając w przyszłości bardziej szczegółowe sprawozdania dotyczące działań następczych;

9.  proponuje, aby Komisja wznowiła prace nad dziewiątą dyrektywą w sprawie prawa spółek dotyczącą grup spółek w celu zapewnienia ram prawnych dla tej powszechnej formy związków przedsiębiorstw; uważa, że w pełni zharmonizowane prawodawstwo europejskie w zakresie grup spółek nie jest potrzebne, istnieje natomiast potrzeba opracowania zbioru wspólnych reguł, m.in. w zakresie ochrony spółek zależnych i zainteresowanych stron oraz bardziej przejrzystej struktury prawnej i struktury własności;

10.  przypomina, że zgodnie z programem inteligentnych regulacji Komisji prawodawstwo powinno być bardziej przejrzyste i dostępne; uważa, że Komisja powinna skodyfikować europejskie prawo spółek w celu zapewnienia przyjaznego dla użytkownika zestawu przepisów oraz zapewnienia spójności prawa UE; uznaje korzyści związane z wprowadzeniem pojedynczego instrumentu UE w zakresie prawa spółek, ale uważa, że w pierwszej kolejności należy zgrupować dyrektywy dotyczące prawa spółek; proponuje ich podział na kategorie, obejmujące tworzenie i funkcjonowanie przedsiębiorstw (np. pierwsza i druga dyrektywa, a także dyrektywy w sprawie rachunkowości i w sprawie badań rocznych sprawozdań finansowych), mobilność (np. trzecia(13), szósta(14), dziesiąta(15), jedenasta(16) i trzynasta(17) dyrektywa oraz przyszła czternasta dyrektywa) oraz europejskie formy prawne spółek (np. spółka europejska, spółdzielnia europejska, europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych); podkreśla, że ten projekt kodyfikacji nie powinien oczywiście doprowadzić do zatrzymania koniecznych reform;

11.  uważa, że prawo spółek powinno również uwzględniać kwestie konfliktu przepisów oraz że propozycja środowisk akademickich w tej sprawie(18) mogłaby posłużyć za punkt wyjścia dla dalszych prac nad normami kolizyjnymi w zakresie transgranicznej działalności spółek;

12.  wzywa Komisję do przedstawienia planu działania wskazującego działania, jakie należy podjąć po konsultacjach, który powinien obejmować inicjatywy krótko-, średnio- i długookresowe mające na celu poprawę ram regulacyjnych w zakresie europejskiego prawa spółek; uważa, że inicjatywy krótkookresowe powinny obejmować czternastą dyrektywę w sprawie prawa spółek oraz środki poprawiające europejskie przepisy w dziedzinie ładu korporacyjnego, natomiast inicjatywy średniookresowe powinny się odnosić m.in. do dziewiątej dyrektywy w sprawie prawa spółek, a inicjatywy długookresowe do kodyfikacji europejskiego prawa spółek;

13.  zaznacza, że oczekuje, iż inicjatywy krótkookresowe będą formalnie uwzględnione w programie prac legislacyjnych na rok 2013 oraz że ustalone zostaną docelowe terminy inicjatyw średnio- i długookresowych;

14.  powtarza swoje poprzednie apele skierowane do Komisji, dotyczące analizy problemów związanych z wdrożeniem istniejących przepisów, tak aby wnioski z tych analiz mogły być wzięte pod uwagę przy pracy nad nowymi wnioskami ustawodawczymi;

15.  przypomina, że wszelkie wnioski ustawodawcze przedłożone przez Komisję powinny być oparte na ocenie wpływu uwzględniającej interesy zainteresowanych stron, w tym inwestorów, właścicieli, wierzycieli i pracowników, w pełnej zgodzie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności;

16.  wzywa Komisję do pełnego informowania Parlamentu o wynikach konsultacji na temat przyszłości europejskiego prawa spółek oraz do udzielania szczegółowych wyjaśnień dotyczących decyzji, które podejmie ona w wyniku tych konsultacji;

17.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz parlamentom i rządom państw członkowskich.

(1) http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/company_law_en.htm
(2) http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm#conference
(3) http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm
(4) Dz.U. C 104E z 30.4.2004, s. 714.
(5) Dz.U. C 303E z 13.12.2006, s. 114.
(6) Dz.U. C 263 E z 16.10.2008, s. 671.
(7) Dz.U. C 87 E z 1.4.2010, s. 5.
(8) Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 19.
(9) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0019.
(10) COM(2008)0396.
(11) COM(2011)0682, s. 10.
(12) Dz.U. L 26 z 31.1.1977, s. 1.
(13) Dz.U. L 295 z 20.10.1978, s. 36.
(14) Dz.U. L 378 z 31.12.1982, s. 47.
(15) Dz.U. L 310 z 25.11.2005, s. 1.
(16) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 36.
(17) Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 12.
(18) H.-J. Sonnenberger (red.), Vorschläge und Berichte zur Reform des europäischen und deutschen internationalen Gesellschaftsrechts – Vorgelegt im Auftrag der zweiten Kommission des Deutschen Rates für Internationales Privatrecht, Spezialkommission Internationales Gesellschaftsrecht, Mohr Siebeck, Tybinga, 2007.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności