Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2669(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0299/2012

Texte depuse :

B7-0299/2012

Dezbateri :

PV 13/06/2012 - 15
CRE 13/06/2012 - 15

Voturi :

PV 14/06/2012 - 11.7
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0259

Texte adoptate
PDF 219kWORD 60k
Joi, 14 iunie 2012 - Strasbourg
Viitorul dreptului european al societăților comerciale
P7_TA(2012)0259B7-0299/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 14 iunie 2012 referitoare la viitorul dreptului european al societăților comerciale (2012/2669(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere consultarea publică privind viitorul dreptului european al societăților comerciale lansată de Comisie la 20 februarie 2012(1),

–  având în vedere conferința privind „Dreptul european al societăților comerciale: calea de urmat”, organizată de Comisie la 16 și 17 mai 2011(2),

–  având în vedere raportul Grupului de reflecție pentru viitorul legislației europene privind societățile comerciale din 5 aprilie 2011(3),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011 intitulată „Actul privind piața unică – Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii – ”Împreună pentru o nouă creștere'' (COM(2011)0206),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 octombrie 2011 referitoare la inițiativa privind antreprenoriatul social – crearea unui climat favorabil pentru întreprinderile sociale, principalele părți interesate de economia socială și de inovare (COM(2011)0682),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 iulie 2007 privind simplificarea mediului de afaceri pentru societăți în domeniul dreptului societăților comerciale, al contabilității și al auditului (COM(2007)0394),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 21 mai 2003 intitulată „Modernizarea dreptului societăților comerciale și consolidarea guvernării corporative în Uniunea Europeană - Un plan pentru a avansa” (COM(2003)0284),

–  având în vedere Rezoluția sa din 21 aprilie 2004 referitoare la „Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Modernizarea dreptului societăților comerciale și consolidarea guvernării corporative în Uniunea Europeană - Un plan pentru a avansa”(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 iulie 2006 privind recentele evoluții și perspectivele privind dreptul societăților comerciale(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2007 referitoare la societățile private europene și la a paisprezecea directivă în domeniul dreptului societăților comerciale privind transferul sediului societății(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 martie 2009 conținând recomandări către Comisie privind transferul transfrontalier al sediului social al unei companii(7),

–  având în vedere Rezoluția sa din 23 noiembrie 2010 referitoare la aspecte de drept civil, drept comercial, dreptul familiei și drept internațional privat ale Planului de acțiune pentru punerea în aplicare a Programului de la Stockholm(8),

–  având în vedere Rezoluția sa din 2 februarie 2012 conținând recomandări adresate Comisiei privind o a 14-a directivă privind dreptul societăților comerciale în ceea ce privește transferul transfrontalier al sediului social(9),

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei la 7 mai 2012 privind viitorul dreptului european al societăților comerciale (O-000110/2012 – B7-0117/2012),

–  având în vedere articolele 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât cadrul de reglementare al UE privind dreptul societăților comerciale și guvernarea corporativă trebuie să fie adaptat pentru a reflecta tendința în creștere a companiilor europene de a realiza operațiuni transfrontaliere în cadrul UE și continua integrare a piețelor europene;

B.  întrucât obiectivul general este acela de permite întreprinderilor din Europa să concureze în mod mai efectiv și să obțină succese mai mari într-un mediu extrem de competitiv pe plan mondial, asigurând, în același timp, protecția adecvată a intereselor creditorilor, acționarilor, membrilor și angajaților;

C.  întrucât un cadru de reglementare accesibil ar încuraja întreprinderile, în special IMM-urile, să profite de oportunitățile oferite de piața unică;

D.  întrucât orice inițiative viitoare ar trebui să fie compatibile cu sistemele naționale de guvernare corporativă și cu legislațiile naționale privind implicarea lucrătorilor, încercând, în același timp, să obțină o mai mare flexibilitate și libertate a alegerilor în ceea ce privește formele de societăți, modul de distribuire a competențelor pe plan intern și strategiile sustenabile ale societăților;

E.  întrucât la nivel european există un potențial neexploatat în ceea ce privește formele juridice ale societăților, care ar trebui explorat, dezvoltat și promovat în continuare;

F.  întrucât ar trebui facilitată mobilitatea transfrontalieră a societăților;

G.  întrucât criza financiară a demonstrat necesitatea unui cadru mai clar al guvernării corporative, care să se concentreze în mai mare măsură pe participarea părților interesate,

1.  salută recenta consultare publică a Comisiei privind viitorul dreptului european al societăților comerciale, care ar trebui să contribuie la elaborarea viitoarelor inițiative menite să simplifice mediul de afaceri pentru societăți, să reducă sarcinile administrative inutile și să permită societăților să opereze în mod efectiv în cadrul pieței unice, asigurând, în același timp, protecția adecvată a intereselor creditorilor, acționarilor, membrilor și angajaților;

2.  consideră că formele de societăți ale UE care completează actualele forme disponibile conform legislației naționale au un potențial considerabil și ar trebui dezvoltate și promovate în continuare; solicită Comisiei, pentru a răspunde nevoilor specifice ale IMM-urilor, să depună eforturi suplimentare în vederea adoptării statutului societății private europene (SPE)(10), care ar putea lua pe deplin în considerare interesele tuturor părților interesate, pentru a depăși impasul în cadrul Consiliului;

3.  salută faptul că Comisia realizează un studiu privind societățile mutuale europene, așa cum a anunțat în inițiativa privind antreprenoriatul social(11), menționată mai sus, și o îndeamnă să prezinte în curând o nouă propunere pentru un statut;

4.  consideră că posibila reformare a celei de-a doua directive în domeniul dreptului societăților comerciale(12) ar trebui să se concentreze pe continuarea simplificării, și nu pe introducerea unui regim alternativ pentru constituirea și menținerea capitalului;

5.  salută revizuirea directivelor în materie de contabilitate și sugerează Comisiei să exploreze posibilitățile de dezvoltare a unor standarde europene în materie de contabilitate, în special în ceea ce privește nevoile specifice ale IMM-urilor, ținând cont de ideile tradiționale privind sustenabilitatea, planificarea pe termen lung, proprietatea familiei și alte aspecte tradiționale al IMM-urilor;

6.  consideră că ar trebui acordată o atenție adecvată reluării lucrărilor pentru cea de-a cincea directivă în domeniul dreptului societăților comerciale în ceea ce privește structura și modul de operare al societăților pe acțiuni;

7.  își reiterează solicitarea adresată Comisiei privind prezentarea unei propuneri legislative de stabilire a măsurilor menite să faciliteze mobilitatea transfrontalieră a societăților în cadrul UE (a 14-a directivă privind dreptul societăților comerciale în ceea ce privește transferul transfrontalier al sediului social);

8.  reamintește că, în acordul-cadru privind relațiile dintre Parlament și Comisie, cea din urmă s-a angajat să raporteze cu privire la acțiunile concrete întreprinse în urma oricărei solicitări de prezentare a unei propuneri în conformitate cu articolul 225 din TFUE în termen de trei luni de la adoptarea rezoluției relevante în plen; regretă faptul că acest angajament nu a fost onorat în ceea ce privește rezoluția Parlamentului conținând recomandări referitoare la o a 14-a directivă privind dreptul societăților comerciale; îndeamnă Comisia să respecte acordul-cadru, prezentând în viitor rapoarte de monitorizare mai detaliate;

9.  sugerează Comisiei să-și reia lucrările cu privire la cea de-a noua directivă privind dreptul societăților comerciale privind grupurile de societăți, pentru a furniza un cadru de reglementare pentru această formă comună de asociere a întreprinderilor; consideră că nu este necesară o legislație europeană corporativă pe deplin armonizată privind grupurile, ci, mai degrabă, un set de norme comune privind, între altele, protecția filialelor și a părților interesate și o mai mare transparență în ceea ce privește structura juridică și de proprietate;

10.  reamintește că, potrivit Agendei Comisiei pentru o reglementare inteligentă, legislația trebuie să fie mai clară și mai accesibilă; consideră că Comisia ar trebui să codifice legislația UE privind societățile comerciale, pentru a furniza un set de norme accesibil și a asigura consecvența legislației UE; recunoaște meritele unui instrument unic pentru legislația UE privind societățile comerciale, dar consideră că directivele cu privire la legislația privind societățile comerciale trebuie să fie grupate laolaltă, ca un prim pas; sugerează gruparea acestora în categorii, inclusiv constituirea și operarea (de exemplu, prima și cea de-a doua directivă și directivele în materie de contabilitate și audit), mobilitatea (de exemplu, a treia(13), a șasea(14), a zecea(15), a 11-a(16) și a 13-a(17) directivă și viitoarea a 14-a directivă) și legislația UE privind formele societăților comerciale (de exemplu, SE, SCE, GEIE); subliniază, desigur, că acest proiect de codificare nu ar trebui să conducă la oprirea activităților de reformă necesare;

11.  consideră că și aspectele ce țin de conflictul de legi trebuie abordate în cadrul dreptului societăților comerciale și că o propunere universitară în acest domeniu(18) ar putea servi drept punct de plecare pentru activitățile viitoare privind normele referitoare la conflictul de legi în ceea ce privește operațiunile transfrontaliere ale societăților;

12.  solicită Comisiei să prezinte un plan de acțiune care să indice calea de urmat după consultare, care ar trebui să evidențieze inițiativele pe termen scurt, mediu și lung vizând îmbunătățirea cadrului de reglementare pentru legislația UE privind societățile comerciale; consideră că inițiativele pe termen scurt ar trebui să cuprindă cea de-a 14-a directivă privind dreptul societăților comerciale și măsurile de îmbunătățire a cadrului UE pentru guvernarea corporativă, în vreme ce inițiativele pe termen mediu ar trebui să abordeze, spre exemplu, cea de-a noua directivă privind dreptul societăților comerciale, iar inițiativele pe termen lung - codificarea legislației UE privind societățile comerciale;

13.  subliniază că se așteaptă ca inițiativele pe termen scurt să fie incluse în mod formal în programul de activități legislative pentru 2013, iar datele-țintă să fie stabilite pentru inițiativele pe termen mediu și lung;

14.  își reiterează solicitările anterioare adresate Comisiei vizând analizarea problemelor aferente implementării legislației existente, așa încât să se țină cont de rezultatele acestei analize atunci când sunt luate în considerare noi propuneri legislative;

15.  reamintește că orice propunere legislativă prezentată de Comisie ar trebui să se bazeze pe o evaluare a impactului care să țină cont de interesele tuturor părților interesate, inclusiv investitorii, proprietarii, creditorii și angajații, respectând pe deplin principiile subsidiarității și proporționalității;

16.  solicită Comisiei să informeze în mod cuprinzător Parlamentul cu privire la rezultatele consultării sale privind viitorul dreptului european al societăților comerciale și să explice în detaliu deciziile pe care le va lua ca urmare a concluziilor acestei consultări;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.

(1) http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/company_law_en.htm
(2) http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm#conference
(3) http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm
(4) JO C 104 E, 30.4.2004, p. 714.
(5) JO C 303 E, 13.12.2006, p. 114.
(6) JO C 263 E, 16.10.2008, p. 671.
(7) JO C 87 E, 1.4.2010, p. 5.
(8) JO C 99 E, 3.4.2012, p. 19.
(9) Texte adoptate, P7_TA(2012)0019.
(10) COM(2008)0396.
(11) COM (2011)0682, p. 10.
(12) JO L 26, 31.1.1977, p. 1.
(13) JO L 295, 20.10.1978, p. 36.
(14) JO L 378, 31.12.1982, p. 47.
(15) JO L 310, 25.11.2005, p. 1.
(16) JO L 395, 30.12.1989, p. 36.
(17) JO L 142, 30.4.2004, p. 12.
(18) H.-J. Sonnenberger (ed.), Vorschläge und Berichte zur Reform des europäischen und deutschen internationalen Gesellschaftsrechts – Vorgelegt im Auftrag der zweiten Kommission des Deutschen Rates für Internationales Privatrecht, Spezialkommission Internationales Gesellschaftsrecht, Mohr Siebeck, Tübingen, 2007.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate