Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2669(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0299/2012

Predkladané texty :

B7-0299/2012

Rozpravy :

PV 13/06/2012 - 15
CRE 13/06/2012 - 15

Hlasovanie :

PV 14/06/2012 - 11.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0259

Prijaté texty
PDF 305kWORD 57k
Štvrtok, 14. júna 2012 - Štrasburg
Budúcnosť európskeho práva obchodných spoločností
P7_TA(2012)0259B7-0299/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. júna 2012 o budúcnosti európskeho práva obchodných spoločností (2012/2669(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na verejné konzultácie o budúcnosti európskeho práva obchodných spoločností, ktoré začala Komisia 20. februára 2012(1),

–  so zreteľom na konferenciu s názvom Európske právo obchodných spoločností a jeho budúcnosť, ktorú uskutočnila Komisia 16. a 17. mája 2011(2),

–  so zreteľom na správu Skupiny pre reflexiu o budúcnosti práva európskych obchodných spoločností z 5. apríla 2011(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu – Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery – „Spoločne za nový rast“ (COM(2011)0206),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. októbra 2011 s názvom Iniciatíva pre sociálne podnikanie – Vytvárať priaznivé prostredie na podporu sociálnych podnikov v rámci sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácií (COM(2011)0682),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. júla 2007 o zjednodušení podnikateľského prostredia pre spoločnosti v oblasti práva spoločností, účtovníctva a auditu (COM(2007)0394),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. mája 2003 s názvom Modernizovanie práva obchodných spoločností a zlepšenie správy a riadenia spoločností v Európskej únii – plán ďalšieho postupu (COM(2003)0284),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 21. apríla 2004 o oznámení Komisie Rade a Európskemu parlamentu s názvom „Modernizovanie práva obchodných spoločností a zlepšenie správy a riadenia spoločností v Európskej únii – plán ďalšieho postupu(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2006 o najnovšom vývoji a výhľadoch v oblasti práva obchodných spoločností(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2007 o európskej súkromnej spoločnosti a o štrnástej smernici o práve obchodných spoločností týkajúcej sa presunu sídla spoločnosti(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2009 s odporúčaniami pre Komisiu o cezhraničnom premiestňovaní sídiel spoločností(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. novembra 2010 o právnych aspektoch občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva a medzinárodného súkromného práva týkajúcich sa Akčného plánu na vykonávanie Štokholmského programu(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 2. februára 2012 s odporúčaniami pre Komisiu o 14. smernici o práve obchodných spoločností o cezhraničnom premiestňovaní sídiel spoločností(9),

–  so zreteľom na otázku zo 7. mája 2012 Komisii o budúcnosti práva európskej obchodnej spoločnosti (O-000110/2012 – B7-0117/2012),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže regulačný rámec EÚ pre právo obchodných spoločností a správu a riadenie spoločnosti treba upraviť tak, aby zohľadňoval narastajúci trend európskych spoločností spočívajúci v aktivitách s cezhraničným rozmerom v rámci EÚ, ako aj neustálu integráciu európskych trhov;

B.  keďže celkovým cieľom je umožniť spoločnostiam v Európe účinnejšie si konkurovať a dosahovať významnejšie úspechy vo vysoko konkurenčnom globálnom prostredí a zároveň zabezpečiť primeranú ochranu záujmov veriteľov, akcionárov, členov a zamestnancov;

C.  keďže regulačný rámec, ktorý by bol ľahko pochopiteľný pre používateľov, by povzbudil spoločnosti, najmä malé a stredné podniky (MSP), k tomu, aby využili príležitosti, ktoré im ponúka jednotný trh;

D.  keďže všetky budúce iniciatívy by mali byť v súlade s vnútroštátnymi systémami správy a riadenia spoločnosti a vnútroštátnymi právnymi predpismi o zapojení pracovníkov a zároveň by sa mali usilovať o zvýšenú flexibilitu a slobodnú voľbu s ohľadom na právne formy spoločností, vnútorné rozdelenie právomocí a udržateľné stratégie spoločností;

E.  keďže na európskej úrovni nie je naplno využitý potenciál, pokiaľ ide o právne formy spoločností, ktorý by sa mal ďalej skúmať, rozvíjať a podporovať;

F.  keďže treba uľahčiť cezhraničnú mobilitu spoločností;

G.  keďže finančná kríza poukázala na potrebu jasného rámca pre správu a riadenie spoločnosti, ktorý by sa výraznejšie zameriaval na účasť zainteresovaných strán;

1.  víta nedávnu verejnú konzultáciu Komisie o budúcnosti európskeho práva obchodných spoločností, ktorá by mala pomôcť formovať budúce iniciatívy navrhované s cieľom zjednodušiť podnikateľské prostredie spoločností, znížiť nepotrebnú administratívnu záťaž a umožniť spoločnostiam účinne vykonávať činnosť na jednotnom trhu a zároveň zabezpečiť primeranú ochranu záujmov veriteľov, akcionárov, členov a zamestnancov;

2.  zastáva názor, že právne formy spoločností EÚ dopĺňajúce existujúce formy dostupné podľa vnútroštátneho práva majú výrazný potenciál a mali by sa ďalej rozvíjať a presadzovať; naliehavo vyzýva Komisiu, aby s ohľadom na osobitné potreby MSP vyvinula ďalšie úsilie o prijatie štatútu európskej súkromnej spoločnosti (SPE)(10), ktorý by mohol v plnej miere zohľadňovať záujmy všetkých zainteresovaných strán, s cieľom prekonať patovú situáciu v Rade;

3.  víta skutočnosť, že Komisia vypracúva štúdiu o európskych vzájomných spoločnostiach, ako uviedla vo vyššie uvedenej iniciatíve pre sociálne podnikanie(11), a naliehavo ju žiada, aby rýchlo pokročila k predloženiu nového návrhu štatútu;

4.  domnieva sa, že možné reformy druhej smernice o práve obchodných spoločností(12) by sa mali zameriavať na ďalšie zjednodušovanie, a nie na zavádzanie alternatívneho systému tvorby a udržiavania kapitálu;

5.  víta revíziu smerníc o účtovníctve a navrhuje, aby Komisia preskúmala ďalšie možnosti rozvoja európskych účtovných štandardov, najmä s ohľadom na osobitné potreby MSP, pri zohľadnení klasických cieľov ako trvalá udržateľnosť, dlhodobé plánovanie a rodinné vlastníctvo a ďalších tradičných aspektov MSP;

6.  domnieva sa, že by sa malo riadne zvážiť obnovenie práce na piatej smernici o práve obchodných spoločností, pokiaľ ide o štruktúru a riadenie akciových spoločností;

7.  opätovne vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh ustanovujúci opatrenia navrhnuté na uľahčenie cezhraničnej mobility spoločností v rámci EÚ (14. smernica o práve obchodných spoločností o cezhraničnom premiestňovaní sídiel spoločností);

8.  pripomína, že Komisia sa v Rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou zaviazala k podávaniu správ o konkrétnych krokoch vykonaných v nadväznosti na každú žiadosť o predloženie návrhu podľa článku 225 ZFEÚ do troch mesiacov od prijatia príslušného uznesenia na plenárnej schôdzi; vyjadruje poľutovanie nad tým, že s ohľadom na uznesenie Parlamentu s odporúčaniami o 14. smernici o práve obchodných spoločností nebol tento záväzok splnený; vyzýva Komisiu, aby v budúcnosti v súlade rámcovou dohodou predkladala podrobnejšie správy o ďalšom postupe;

9.  navrhuje Komisii, aby obnovila prácu na deviatej smernici o práve obchodných spoločností o skupinách spoločností s cieľom ustanoviť regulačný rámec pre túto bežnú formu záujmového združenia; domnieva sa, že nie je potrebné úplné zosúladenie európskych právnych predpisov o skupinách vzťahujúcich sa na obchodné spoločnosti, ale je skôr treba ustanoviť súbor spoločných pravidiel týkajúcich sa okrem iného ochrany dcérskych spoločností a zainteresovaných strán a väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o právnu a vlastnícku štruktúru;

10.  pripomína, že v súlade s programom Komisie týkajúcim sa inteligentnej regulácie treba, aby právne predpisy boli jasnejšie a zrozumiteľnejšie; zastáva názor, že Komisia by mala kodifikovať právo obchodných spoločností EÚ, aby ustanovila súbor pravidiel, ktoré sú pre používateľov ľahko pochopiteľné, a zabezpečila ucelenosť právnych predpisov EÚ; uznáva výhody jedného nástroja práva obchodných spoločností EÚ, ale domnieva sa, že smernice o práve obchodných spoločností treba v prvom rade zoskupiť; navrhuje zoskupiť ich do týchto kategórií: založenie a činnosť (napr. prvá a druhá smernica a smernice o účtovníctve a audite), mobilita (napr. tretia(13), šiesta(14), desiata(15), jedenásta(16) a trinásta(17) smernica a budúca štrnásta smernica) a právne formy spoločností EÚ (napr. SE, SCE, EZHZ); zdôrazňuje, že tento kodifikačný projekt by však samozrejme nemal viesť k pozastaveniu nevyhnutných reformných činností;

11.  zastáva názor, že v oblasti práva obchodných spoločností treba riešiť tiež otázky kolízneho práva a že ako východiskový bod pre ďalšiu prácu na kolíznych normách s ohľadom na cezhraničné operácie spoločností môže slúžiť akademický návrh týkajúci sa tejto oblasti(18);

12.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila akčný plán pre ďalší postup po konzultácii, v ktorom uvedie krátkodobé, strednodobé a dlhodobé iniciatívy na zlepšene regulačného rámca práva obchodných spoločností EÚ; domnieva sa, že kým medzi krátkodobé iniciatívy by mala patriť 14. smernica o práve obchodných spoločností a opatrenia na zlepšenie rámca EÚ pre správu a riadenie spoločností, strednodobé iniciatívy by sa mali zaoberať napríklad deviatou smernicou o práve obchodných spoločností a dlhodobé iniciatívy kodifikáciou práva obchodných spoločností EÚ;

13.  zdôrazňuje, že očakáva, že krátkodobé iniciatívy sa formálne zahrnú do legislatívneho pracovného programu na rok 2013 a že sa stanovia konečné termíny pre strednodobé a dlhodobé iniciatívy;

14.  opätovne vyzýva Komisiu, aby zanalyzovala problémy súvisiace s vykonávaním súčasných právnych predpisov tak, aby sa jej zistenia mohli zohľadniť pri zvažovaní nových legislatívnych návrhov;

15.  pripomína, že každý legislatívny návrh predložený Komisiou by mal byť založený na posúdení vplyvu, ktoré zohľadňuje záujmy všetkých zainteresovaných strán vrátane investorov, vlastníkov, veriteľov a zamestnancov a je v úplnom súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality;

16.  vyzýva Komisiu ako celok, aby informovala Európsky parlament o výsledkoch jej konzultácie o budúcnosti európskeho práva obchodných spoločností a dopodrobna vysvetlila rozhodnutia, ktoré prijme podľa výsledku tejto konzultácie;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a parlamentom a vládam členských štátov.

(1) http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/company_law_en.htm
(2) http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm#conference
(3) http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm
(4) Ú. v. EÚ C 104 E, 30.4.2004, s. 714.
(5) Ú. v. EÚ C 303 E, 13.12.2006, s. 114.
(6) Ú. v. EÚ C 263 E, 16.10.2008, s. 671.
(7) Ú. v. EÚ C 87 E, 1.4.2010, s. 5.
(8) Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 19.
(9) Prijaté texty, P7_TA(2012)0019.
(10) COM(2008)0396.
(11) COM(2011)0682, s. 10.
(12) Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 1.
(13) Ú. v. ES L 295, 20.10.1978, s. 36.
(14) Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 47.
(15) Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 1.
(16) Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 36.
(17) Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 12.
(18) H.-J. Sonnenberger (ed.), Vorschläge und Berichte zur Reform des europäischen und deutschen internationalen Gesellschaftsrechts – Vorgelegt im Auftrag der zweiten Kommission des Deutschen Rates für Internationales Privatrecht, Spezialkommission Internationales Gesellschaftsrecht, Mohr Siebeck, Tübingen, 2007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia