Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2647(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0275/2012

Внесени текстове :

B7-0275/2012

Разисквания :

PV 13/06/2012 - 16
CRE 13/06/2012 - 16

Гласувания :

PV 14/06/2012 - 11.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0260

Приети текстове
PDF 301kWORD 81k
Четвъртък, 14 юни 2012 г. - Страсбург
Към възстановяване и създаване на работни места
P7_TA(2012)0260B7-0275/2012

Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. относно „Към възстановяване и създаване на работни места“ (2012/2647(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавено „Към възстановяване и създаване на работни места“ (COM(2012)0173),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавен „Рамка за качество на стажовете“ (SWD(2012)0099),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавен „Използване на потенциала за създаване на заетост на персоналните и домакинските услуги“ (SWD(2012)0095),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавен „Реформиране на EURES за постигане на целите на “Европа 2020' (SWD(2012)0100),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавен „Изпълнение на инициативата “Възможности за младежта„: първите стъпки“ (SWD(2012)0098),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавен „Тенденции и предизвикателства на пазара на труда“ (SWD(2012)0090),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавен „Отворени, динамични и приобщаващи пазари на труда“ (SWD(2012)0097),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавен „Използване на потенциала за създаване на заетост на ИКТ“ (SWD(2012)0096),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавен „План за действие в полза на работната сила в сектора на здравеопазването в ЕС“ (SWD(2012)0093),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавен „Използване на потенциала за създаване на заетост на екологосъобразния растеж“ (SWD(2012)0092),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 23 ноември 2010 г., озаглавено „Програма за нови умения и работни места: европейският принос за постигане на пълна заетост“ (COM(2010)0682), както и своята резолюция от 26 октомври 2011 г.(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно насърчаване на достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, практикантите и чираците(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно нетипични трудови договори, гарантиране на професионалното развитие и нови форми на социален диалог (3),

–  като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно развиване на потенциала за разкриване на нови работни места в нова устойчива икономика(4),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 6 декември 2010 г. относно „Политики за заетост за конкурентна и екологосъобразна икономика с ниски въглеродни емисии и с ефективно използване на ресурсите“,

–  като взе предвид проучването на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), озаглавено „Умения за екологични работни места“, 2010 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2011 г. относно насърчаване на мобилността на работниците и служителите в Европейския съюз(5),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г. озаглавен „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM (2010)2020),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 12 януари 2011 г. озаглавен „Годишен обзор на растежа: напредване с изчерпателния отговор на ЕС на кризата“ (COM(2011)0011) и приложения към него проект на съвместен доклад за заетостта,

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 18 април 2011 г. озаглавен „Напредък към постигането на общите европейски цели за образование и обучение“ (SEC(2011)0526),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно Европейското сътрудничество в професионалното образование и обучение за подкрепа на стратегията „Европа 2020“(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 относно Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване(7),

–  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че поради постоянните структурни слабости и икономическата криза равнището на безработицата се повиши от 9,5 % на 10,2 % съответно през 2010 г. и 2012 г., което се равнява на загуба на общо 6 милиона работни места от 2008 г. насам;

Б.  като има предвид, че предизвикателството по отношение на заетостта, социалното приобщаване и борбата с бедността става все по-голямо, наред със задълбочаването на различията между държавите членки и между регионите;

В.  като има предвид, че според прогнозите на Комисията перспективите за 2012 г. са още по-неблагоприятни, предвещавайки стагнация на БВП на ЕС през 2012 г. и рецесия в няколко държави членки;

Г.  като има предвид, че за да се постигне свързаната със заетостта цел, посочена в стратегията „ЕС 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, ще трябва да се попълнят 17,6 милиона нови работни места, което налага необходимостта 75 % от лицата на възраст 20-64 години да продължат да бъдат трудово заети до 2020 г.;

Д.  като има предвид, че нестабилността на работното място представлява, преди всичко, човешка трагедия за работниците и техните семейства и води до загуба на производствен капацитет, тъй като съществува тенденция за загуба на умения в резултат на прекомерно редуване на работни места и дълги периоди на безработица или неактивност;

Е.  като има предвид, че безработицата е особено висока сред младите хора, отчасти поради несъответствия между предлагането и търсенето на умения, често пъти независимо от тяхното равнище на образование;

Ж.  като има предвид, че мерките за ограничения, целящи фискална консолидация, които се прилагат в редица държави членки, допринесоха за съществено увеличаване на безработицата;

З.  като има предвид, че финансовата криза доведе до значително увеличаване на безработицата и че икономиките на много държави членки не успяват да осъществят достатъчен растеж за справяне с този проблем;

И.  като има предвид, че постигането на високо равнище на заетост е необходимо също и за осъществяването на фискална консолидация и за възстановяването на икономиката, както чрез поддържането на равнището на вътрешното потребление, така и като кара повече хора да допринасят за финансирането на социалната държава;

Й.  като има предвид, че реформите на трудовото законодателство в много държави членки не доведоха до възможности за по-качествена заетост, а вместо това насърчиха пазар на труда на две равнища, при който нарастващ брой работници – и то често пъти най-уязвимите групи работници, като например жени, млади работници и мигранти, работят при условия на постоянна несигурност и ниски трудови възнаграждения;

K.  като има предвид, че ангажиментите, посочени в националните програми за реформа на държавите членки, често са недостатъчни за изпълнението на повечето цели на равнище ЕС, застъпени в стратегията „ЕС 2020“;

Л.  като има предвид, че в годишния обзор на растежа на ЕС за 2012 г. се призовава за решителни действия за подобряване на процеса на създаване на работни места и за гарантиране на възстановяване, което да е придружено от много нови работни места, и като има предвид, че това послание беше енергично повторено по време на заседанието на Европейския съвет през март 2012 г.

M.  като има предвид, че лицата, вземащи решения, както на национално, така и на равнище ЕС, носят отговорността за това да гарантират, че за работниците и служителите са налични подходящи механизми за образование и обучение с цел адаптиране на набора им от умения към променящите се икономически структури и модели на заетост;

Н.  като има предвид, че насърчаването на социална, характеризираща се с ефективно използване на ресурсите, устойчива и конкурентоспособна икономика е една от целите на стратегията „ЕС 2020“;

O.  като има предвид, че в области от изключително значение за иновациите вече може да се наблюдава недостиг на квалифицирани специфични умения, и като има предвид, че до 2020 г. висококвалифицираният умствен труд се очаква да представлява поне 40 % от заетостта;

П.  като има предвид, че според скорошните статистически данни един на всеки четирима работодатели в Европа докладва за трудности при запълването на работни места, като най-трудно попълними са позициите на търговските служители, техниците и инженерите;

Р.  като има предвид, че инвестициите в областите научни изследвания, иновации, образование и обучение, които са жизнено необходими за икономическия растеж и създаването на работни места, все още са на по-ниско равнище в ЕС в сравнение с икономическите му партньори и конкурентите му по света;

1.  Приветства предложенията на Комисията приоритетите по отношение на заетостта в годишния обзор на растежа да се допълнят със средносрочни политически насоки, ориентирани към постигането на изложените в стратегията „ЕС 2020“ цели; приветства широкия набор от въпроси, засегнати в пакета за заетостта, както и отдавна исканата промяна на политиката в посока създаване на работни места; призовава на необходимите инвестиции в потенциала за работни места и растеж в екологосъобразната икономика, сектора на здравните и социалните услуги и сектора на ИКТ, включително инвестициите за умения, обучение и по-високи трудови възнаграждения;

2.  Осъжда факта, че въпреки политическия ангажимент, който поеха по време на пролетното заседание на Европейския съвет, и насоките на Комисията в съобщението, повечето държави членки не са представили национален план за работни места като част от националните си програми за реформа за 2012 г., който да посочва всеобхватни мерки за създаване на работни места, екологосъобразна заетост, връзката между политиките в областта на заетостта и финансовите инструменти, реформите на пазара на труда и ясен график за провеждането на многогодишната програма за реформа през следващите 12 месеца;

3.  Посочва, че политиките в областта на пазара на труда не могат да компенсират неуспеха на макроикономическите политики и призовава Комисията да включи четирите цели на програмата за достоен труд на МОТ във всичките предложения, целящи създаване на работни места: създаване на работни места, гарантиране на правата на работното място, разширяване на социалната закрила и насърчаване на социалния диалог;

4.  Приветства инициативата на Комисията за система за наблюдение на пазара на труда и схема за индивидуално проследяване за държавите, които не спазват специфичните за всяка държава препоръки; настоятелно призовава Комисията да включи в тази система наблюдение с цел подпомагане на процеса на изпълнение на целите на „ЕС 2020“ във връзка с бедността и социалното приобщаване;

5.  Настоятелно призовава държавните и правителствените ръководители на държавите от ЕС да поемат ангажимент за европейски инвестиционен пакет преди края на 2012 г.; счита, че подобен пакет може да даде нов тласък на Европа за излизане от кризата, при положение че включва конкретни ангажименти на национално и европейско равнище за инвестиции с цел създаването на устойчив растеж и работни места в ключови сектори като ефективно използване и управление на ресурсите, възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност или рециклиране/повторно използване; посочва Директивата относно енергийната ефективност като конкретен пример за европейско законодателство, което би могло да създаде до 2 милиона нови работни места;

6.  Приветства предложението за намаляване на данъчната тежест върху труда по бюджетно неутрален начин; припомня, че средната данъчна тежест между разходите за един работодател по назначаването на работник или служител и реалното заплащане на работника често е над 40 % в ЕС; изразява убеждението си, че изместването на данъчната тежест може да даде възможност на предприятията, които се възползват от тези освобождавания/намаления, да създадат нови работни места или да увеличат възнагражденията;

7.  Изразява съгласие с Комисията относно това, че по-амбициозните цели по отношение на енергията от възобновяеми източници насърчават инвестициите и, следователно, заетостта в областта на технологиите за производство, свързани с високо ниво на познание; настоятелно призовава държавите членки да пристъпят към икономически модел, основаващ се на принципа на ефикасно използване на ресурсите; посочва констатациите на Комисията, че всяко намаляване на използването на ресурсите с един процентен пункт би могло да доведе до между 100 000 и 200 000 нови работни места;

8.  Подкрепя идеята, че предприемачеството, новосъздадените предприятия и самостоятелната заетост следва да бъдат насърчавани като средства за създаване на повече работни места, по-специално като се има предвид, че МСП и микропредприятията осигуряват две трети от работните места в частния сектор на ЕС, и призовава Комисията и държавите членки да увеличат инвестициите в тези области, по-специално чрез обществени поръчки и достъп до финансиране;

9.  Приветства инвестициите в социалното предприемачество, което осигурява добра възможност за покриване на социални потребности, които не се удовлетворяват от публичните блага и услуги;

10.  Призовава Комисията да съблюдава принципа „Мисли първо за малките!“ и внимателно да наблюдава прилагането на съответните намаления, за да се гарантира, че МСП не страдат от непропорционална административна тежест или пречки пред свободната търговия в рамките на единния пазар, като същевременно гарантира правилното спазване на трудовото право и социалните разпоредби на всички равнища;

11.  Настоятелно призовава държавите членки да премахнат незабавно всички ограничения пред свободния достъп до пазара на труда за работниците и служителите от България и Румъния; подчертава негативното въздействие на тези ограничения върху недекларираната, незаконната заетост и злоупотребите, които се наблюдават;

12.  Призовава държавите членки да засилят своята борба срещу неофициалния или недекларирания труд и „принудителната самостоятелна заетост“ чрез осигуряване на достатъчно средства за инспекции по труда, провеждане на информационни кампании относно рисковете и недостатъците на незаконния труд, като съчетават по-широко и по-добро прилагане на съществуващото трудово законодателство и трудови стандарти с цел борба с недекларирания труд, общо прилагане на принципа за равно третиране, засилена роля на ЕС в насърчаването на по-широко и по-добро сътрудничество и координация между националните трудови и социални инспекторати с превантивни мерки, контрол и подходящи санкции и като наблюдават внимателно постигнатия напредък в тази област;

13.  Приветства стартирането на обществени консултации относно заетостта в секторите на здравеопазването и социалните грижи; счита, че тези сектори могат да играят важна роля в постигането на целите на „ЕС 2020“ относно заетостта и социалното приобщаване; призовава Комисията във всички бъдещи предложения за политики да взема предвид Конвенцията на МОТ, допълнена с препоръките на домашните работници с цел подобряване на съществуващите условия на труд в тези сектори;

14.  Изразява съгласието си с Комисията, че фондовете по политиката на сближаване, ЕЗФРСР и ЕФМДР представляват важни източници на инвестиции, които стимулират устойчивото развитие и създаването на работни места; призовава Комисията и държавите членки да гарантират ефективното използване на тези фондове и на механизма за микрофинансиране в пълния им потенциал за инвестиции в образованието, обучението, самостоятелната заетост, трудовата мобилност и производителността;

15.  Призовава за по-бърза и по-лесна обработка на заявленията и процедурите по одобрение за програмите на ЕС за финансиране за растеж и иновации;

16.  Приветства предложението на Комисията, в което се подчертава ползата от определянето на минимални заплати на равнището на държавите членки за борба с бедността сред работещите и социалния дъмпинг и за насърчаване на съвкупното търсене; счита, че всяко предложение трябва да взема предвид и да зачита националните практики на колективно договаряне;

17.  Изразява убеждението си, че законодателството за защита на заетостта трябва да бъде адаптирано, така че да насърчава дружествата да създават нови работни места, да спомага за увеличаване на мобилността и на капацитета за приспособяване на пазарите на труда, като същевременно спомага за преодоляването на сегментацията в ЕС;

18.  Призовава Комисията да предприеме мерки срещу действителните причини за сегментацията на пазара на труда, като неравнопоставеността между половете и липсата на политики в подкрепа на равновесието между професионалния и личния живот;

19.  Изразява съгласието си относно това, че гъвкавостта на организацията на работното време може да спомогне за поддържането на заетостта и за по-ниски разходи по приспособяването във времена на свиване на икономиката, макар че не може да замени политиките за растеж; подчертава обаче, че мерките трябва да бъдат пригодени към социалните обстоятелства, по тях да се водят преговори със социалните партньори и да бъдат в съответствие с интересите на работодателите и работниците и служителите;

20.  Изразява съгласието си с Комисията, че всички видове договорни споразумения следва да предоставят на работещите достъп до основен набор от права, включително пенсионни права, социална защита и достъп до обучение през целия живот;

21.  Приветства инициативата на Комисията да стартира Панорама на уменията в ЕС, която ще увеличи прозрачността и достъпа за търсещите работа и ще увеличи мобилността на работниците и служителите;

22.  Приветства представената неотдавна законодателна инициатива на Комисията относно професионалните квалификации; счита, че е от съществено значение да се засили взаимното признаване на дипломите и професионалните квалификации и да се разработи механизъм за засилено взаимно признаване на знанията и уменията;

23.  Призовава Комисията да превърне в реалност европейския паспорт на уменията преди края на 2012 г. с цел да се гарантира равенство и недискриминация по отношение на средствата и мястото, на което са придобити уменията, да се позволи повече ефикасност при покриването на търсените умения и да се осигури и насърчи трансграничната мобилност на работниците и служителите;

24.  Приветства работния документ на службите на Комисията относно „Рамка за качество на стажовете“ и очаква резултатите от изследването относно прегледа на системите за стажове в държавите членки, а също така призовава Комисията да предложи практиките винаги да бъдат свързани с процес на квалификация; приканва Комисията да представи възможно най-скоро предложение за препоръка на Съвета за рамка за качество на стажовете и за препоръка на Съвета относно гаранциите за младежта, както и да определи минимални стандарти в подкрепа на предлагането и разпространението на висококачествени стажове;

25.  Подчертава, че положението със заетостта сред младите хора е в голяма степен зависима от цялостната икономическа ситуация; подчертава важността на подкрепата, насоките и наблюдението на младите хора в техния преход от образование към професионален живот; призовава Комисията да приведе всички бъдещи предложения за политики в тази област в съответствие с инициативите „Младежта в движение“ и „Възможности за младежта“; призовава държавите членки да започнат обмен на най-добри практики в борбата с младежката безработица;

26.  Призовава държавите членки, Комисията и Съвета да използват всяка възможност – в тясно сътрудничество със социалните партньори, за да гарантират, че всеки млад гражданин на ЕС може да започне работа или обучение след максимален период от четири месеца безработица чрез въвеждане на европейската „Гаранция за младежта“; изразява убеждението си, че държавите членки следва да придадат задължителна правна сила на „Гаранция за младежта“ с оглед на ефективното подобряване на ситуацията на младите хора, които са извън системите за заетост, образование или обучение, и на постепенното преодоляване на проблема, свързан с безработицата сред младежта в ЕС; подчертава, че „Гаранция за младежта“ се нуждае от специална европейска финансова подкрепа, по-специално в държавите членки с най-високо равнище на безработица сред младежта;

27.  Призовава Комисията да подкрепи държавите членки в борбата им срещу безработицата и безработицата сред младежта с неизползваните средства от структурните фондове;

28.  Присъединява се към призива на Комисията, държавите членки да засилят използването на системата EURES; подчертава ключовата роля на EURES във функционирането на вътрешния пазар чрез консултиране на работниците и търсещите работа по отношение на техните права в други държави членки; призовава за пълно участие на Европейския парламент по отношение на реформата на структурата и управлението на мрежата EURES;

29.  Приветства инициативата на Комисията, насочена към намаляване на случаите на необлагодетелствано положение и интеграция на жените на пазара на труда, като осигури равно заплащане и подходящи грижи за деца и като премахне всички форми на дискриминация и демотивиращите данъчни ползи, които възпират жените от участие в пазара на труда; призовава държавите членки да предприемат по-нататъшни действия в тези области;

30.  Настоятелно призовава Комисията да ускори работата по директива за преносимост на пенсионните права, тъй като правната несигурност относно разпоредбите за социалната сигурност и пенсионните права е една от основните пречки пред свободното движение на работниците;

31.  Призовава държавите членки да приемат или да поддържат политика, благоприятстващи растежа, включително поставянето като приоритет на разходите в областта на образованието, обучението през целия живот, изследванията и иновациите, въпреки мерките за бюджетни ограничения, наложени от икономическата криза, и необходимостта от намаляване на тежестта на публичния дълг, по-специално в еврозоната;

32.  Настоятелно призовава Комисията да засили справедливата мобилност и да се бори срещу всяка злоупотреба с командированите работници, както в приемащата, така и в изпращащата страна;

33.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и Съвета.

(1) Приети текстове, Р7_TA(2011)0466.
(2) OB C 351 E, 2.12.2011 г., стр. 29.
(3) ОВ C 351 E, 2.12.2011 г., стр. 39.
(4) ОВ C 308 E, 20.10.2011 г., стр. 6.
(5) Приети текстове: P7_TA(2011)0455.
(6) Приети текстове: P7_TA(2011)0263.
(7) Приети текстове: P7_TA(2011)0495.

Правна информация - Политика за поверителност