Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2647(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0275/2012

Teksty złożone :

B7-0275/2012

Debaty :

PV 13/06/2012 - 16
CRE 13/06/2012 - 16

Głosowanie :

PV 14/06/2012 - 11.8
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0260

Teksty przyjęte
PDF 232kWORD 80k
Czwartek, 14 czerwca 2012 r. - Strasburg
W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu
P7_TA(2012)0260B7-0275/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie komunikatu „W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu” (2012/2647(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji z 18 kwietnia 2012 r. pt. ' W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu' (COM(2012)0173),

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 18 kwietnia 2012 r. na temat jakościowych ram staży (SWD(2012)0099),

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 18 kwietnia 2012 r. na temat wykorzystywania potencjału usług dla osób fizycznych i gospodarstw domowych w zakresie zatrudnienia (SWD(2012)0095),

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 18 kwietnia 2012 r. na temat reformy EURES pozwalającej osiągnąć cele strategii „Europa 2020” (SWD(2012)0100),

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 18 kwietnia 2012 r. na temat pierwszych działań podjętych w ramach realizacji inicjatywy „Szanse dla młodzieży” (SWD(2012)0100),

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 18 kwietnia 2012 r. na temat tendencji i wyzwań na rynku pracy (SWD(2012)0090),

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 18 kwietnia 2012 r. na temat otwartych, dynamicznych rynków pracy sprzyjających włączeniu społecznemu (SWD(2012)0097),

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 18 kwietnia 2012 r. na temat wykorzystania potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zatrudnienia (SWD(2012)0096),

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 18 kwietnia 2012 r. na temat Planu działań dotyczącego pracowników opieki zdrowotnej w UE (SWD(2012)0093),

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 18 kwietnia 2012 r. na temat wykorzystania potencjału ekologicznego wzrostu gospodarczego w zakresie zatrudnienia (SWD(2012)0092),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 listopada 2010 r. pt „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie” (COM(2010)0682) oraz swoją rezolucję w tej sprawie z dnia 26 października 2011(1) r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wspierania dostępu młodzieży do rynków pracy, poprawy statusu osób odbywających staże i praktyki zawodowe(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie nietypowych umów o pracę, pewnej ścieżki kariery, flexicurity oraz nowych form dialogu socjalnego(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 września 2010 r. w sprawie rozwoju potencjału nowej zrównoważonej gospodarki w zakresie miejsc pracy(4),

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie polityki zatrudnienia na rzecz konkurencyjnej, niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i ekologicznej gospodarki,

–  uwzględniając badanie Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) pt. „Umiejętności potrzebne w ekologicznych miejscach pracy” z 2010 r.,

–  uwzględniając swą rezolucję z dnia 25 października 2011 r. w sprawie promowania mobilności pracowników w Unii Europejskiej(5),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. pt. „Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM(2010)2020),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 12 stycznia 2011 r. pt. „Roczna analiza wzrostu gospodarczego: wsparcie całościowej odpowiedzi UE na kryzys (COM(2011)0011) oraz załączony do niego projekt wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu,

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 18 kwietnia 2011 r. pt. „Postęp w zakresie realizacji wspólnych europejskich celów dotyczących kształcenia i szkolenia” (SEC(2011)0526),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego służącej wspieraniu strategii „Europa 2020”(6),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym(7),

–  uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że z powodu utrzymujących się słabości strukturalnych i kryzysu gospodarczego poziom bezrobocia wzrósł z 9,5 % w 2010 r. do 10,2 % w 2012 r., co oznacza utratę od 2008 r. łącznie 6 mln miejsc pracy;

B.  mając na uwadze, że wyzwania w zakresie zatrudnienia, włączenia społecznego i walki z ubóstwem stają się coraz bardziej naglące, a rozbieżności między państwami członkowskimi i między regionami coraz bardziej się pogłębiają;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z prognozami Komisji perspektywy na 2012 r. są jeszcze bardziej niekorzystne z uwagi na przewidywany zastój PKB w 2012 r. i recesję w kilku państwach członkowskich;

D.  mając na uwadze, że aby osiągnąć cel w zakresie zatrudnienia, określony w strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, trzeba będzie obsadzić 17,6 mln nowych stanowisk, co wymagałoby zatrudnienia do 2020 r. 75 % osób w wieku od 20 do 64 lat;

E.  mając na uwadze, że brak stabilności zatrudnienia jest przede wszystkim tragedią ludzką dla pracowników i ich rodzin oraz pociąga za sobą marnowanie zdolności produkcyjnych, ponieważ zbyt częste zmiany zatrudnienia i długie okresy bezrobocia lub nieaktywności prowadzą do utraty umiejętności;

F.  mając na uwadze, że bezrobocie jest szczególnie wysokie wśród młodych ludzi, częściowo z powodu rozbieżności między podażą a popytem w zakresie umiejętności, ale często również nie jest to uzależnione od poziomu wykształcenia;

G.  mając na uwadze, że zastosowane w wielu państwach członkowskich w celu konsolidacji budżetowej środki oszczędnościowe przyczyniły się do znacznego wzrostu bezrobocia;

H.  mając na uwadze, że kryzys finansowy doprowadził do znacznego wzrostu poziomów bezrobocia oraz że gospodarki w wielu państwach członkowskich nie są w stanie osiągnąć wystarczającego wzrostu, aby rozwiązać ten problem;

I.  mając na uwadze, że osiągnięcie wysokiego poziomu zatrudnienia jest również niezbędne do konsolidacji budżetowej i ożywienia gospodarczego, poprzez jednoczesne utrzymanie poziomu konsumpcji wewnętrznej i zaangażowanie większej liczby osób w finansowanie państwa opiekuńczego;

J.  mając na uwadze, że prowadzone w licznych państwach członkowskich reformy prawa pracy nie pociągają za sobą większych możliwości zatrudnienia na stanowiskach o wysokiej jakości, lecz przeciwnie sprzyjają tworzeniu dwusegmentowego rynku pracy, na którym coraz większa liczba pracowników – często należących do najsłabszych grup pracowników, takich jak kobiety, ludzie młodzi i migranci – pracuje w warunkach ciągłej niepewności zatrudnienia i otrzymuje niskie wynagrodzenia;

K.  mając na uwadze, że zobowiązania sformułowane przez państwa członkowskie w krajowych programach reform są często niewystarczające, aby osiągnąć większość z celów unijnych określonych w strategii „Europa 2020”;

L.  mając na uwadze, że autorzy rocznej analizy wzrostu gospodarczego UE w 2012 r. apelują o podjęcie zdecydowanych działań w celu tworzenia większej liczby miejsc pracy i zapewnienia intensywnego ożywienia w zakresie zatrudnienia oraz że przesłanie to odbiło się silnym echem podczas posiedzenia Rady Europejskiej w marcu 2012 r.;

M.  mając na uwadze, że obowiązkiem zarówno decydentów na poziomie krajowym, jak i europejskim jest dopilnowanie, by pracownicy mieli dostęp do edukacji i szkoleń na odpowiednim poziomie umożliwiających im dostosowanie umiejętności do zmieniających się struktur gospodarczych i modeli zatrudnienia;

N.  mając na uwadze, że wspieranie społecznej, oszczędnej pod względem wykorzystania zasobów, zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki jest jednym z celów strategii „Europa 2020”;

O.  mając na uwadze, że już w tej chwili zaobserwować można niedobór kwalifikacji zawodowych wymaganych w dziedzinach istotnych dla innowacji oraz że do 2020 r. co najmniej 40% miejsc pracy będą stanowiły stanowiska pracy umysłowej, wymagające wysokich kwalifikacji;

P.  mając na uwadze, że zgodnie z danymi statystycznymi jedna czwarta pracodawców w Europie ma trudności z naborem pracowników, a w szczególności problem ten dotyczy wykwalifikowanych pracowników handlu, techników i inżynierów;

Q.  mając na uwadze, że inwestycje w badania, innowacje, edukację i szkolenia – mające kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy – są ciągle mniejsze w UE niż u jej partnerów gospodarczych i konkurentów w pozostałej części świata;

1.  z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji mające na celu uzupełnienie priorytetów w zakresie zatrudnienia, określonych w rocznej analizie wzrostu gospodarczego, średnioterminowymi wytycznymi politycznymi, które pozwolą osiągnąć cele określone w strategii „Europa 2020”; z zadowoleniem przyjmuje szeroki zakres środków przewidzianych w pakiecie dotyczącym zatrudnienia i popiera zmiany w polityce na rzecz tworzenia miejsc pracy, do których od dawna nawoływano; apeluje o niezbędne inwestycje w potencjał zatrudnienia i wzrostu w gospodarce ekologicznej, sektorze zdrowia i opieki społecznej oraz technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności inwestycje w kwalifikacje, szkolenia i wyższe wynagrodzenia;

2.  ubolewa nad tym, że mimo politycznego zobowiązania podjętego podczas wiosennego szczytu Rady Europejskiej w 2012 r. i wytycznych określonych w komunikacie Komisji większość państw członkowskich nie przedstawiła w ramach krajowych programów reform na 2012 r. krajowych planów dotyczących zatrudnienia, które określałyby kompleksowe środki sprzyjające tworzeniu miejsc pracy, w tym ekologicznych miejsc pracy, związek między polityką zatrudnienia a instrumentami finansowymi, reformy rynku pracy i szczegółowy harmonogram realizacji wieloletniego programu reform w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy;

3.  zwraca uwagę, że polityki w zakresie rynku pracy nie mogą równoważyć braku polityk makroekonomicznych oraz wzywa Komisję do uwzględnienia we wszystkich wnioskach dotyczących tworzenia miejsc pracy czterech celów określonych w programie godnej pracy MOP, tj. tworzenie miejsc pracy, zagwarantowanie praw w miejscu pracy, zwiększanie ochrony socjalnej i promowanie dialogu społecznego;

4.  z zadowoleniem przyjmuje zaproponowany przez Komisje system monitorowania rynku pracy i system indywidualnego monitorowania w państwach członkowskich, które nie zastosowały się do zaleceń uwzględniających specyfikę poszczególnych krajów; nawołuje Komisję do uwzględnienia w tym systemie zasady monitorowania rynku pracy z myślą o osiągnięciu celu strategii „Europa 2020”, jakim jest walka z ubóstwem i włączenie społeczne;

5.  wzywa głowy państw i szefów rządów państw UE do przyjęcia „europejskiego pakietu inwestycyjnego” przed końcem 2012 r.; uważa, że taki pakiet mógłby pobudzić Europę do wyjścia z kryzysu, o ile będzie uwzględniał konkretne zobowiązania na szczeblu krajowym i europejskim do inwestowania w działania na rzecz trwałego wzrostu i tworzenia miejsc pracy w kluczowych sektorach, takich jak efektywne gospodarowanie zasobami i zarządzanie nimi, energie odnawialne, efektywność energetyczna czy recykling/ponowne wykorzystanie; zwraca uwagę, że dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej jest konkretnym przykładem przepisów europejskich, które mogłyby doprowadzić do utworzenia prawie dwóch milionów nowych miejsc pracy;

6.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący zmniejszenia klinu podatkowego w sposób neutralny dla budżetu; przypomina, że w UE średni klin budżetowy będący różnicą między wydatkami pracodawcy na wynagrodzenie dla pracownika a faktycznie otrzymywanym przez pracownika wynagrodzeniem przekracza często poziom 40%; uważa, że przeniesienie obciążenia podatkowego mogłoby umożliwić przedsiębiorstwom wykorzystanie zwolnień podatkowych /obniżenia podatku w celu tworzenia nowych miejsc pracy lub podwyższenia wynagrodzeń;

7.  zgadza się z Komisją, że bardziej ambitne cele w zakresie energii odnawialnych stymulują inwestycje, a tym samym zatrudnienie w dziedzinie technologii opartych na wiedzy specjalistycznej; nalega, by państwa członkowskie przeszły na model ekonomiczny oparty na zasadzie efektywnego gospodarowania zasobami; wskazuje na stwierdzenie Komisji, że każdy punkt procentowy zmniejszenia wykorzystania zasobów mógłby doprowadzić do utworzenia między 100 000 a 200 000 nowych miejsc pracy;

8.  popiera pomysł tworzenia miejsc pracy poprzez promowanie przedsiębiorczości, nowo powstających przedsiębiorstw i samozatrudnienia, zważywszy szczególnie na fakt, że MŚP i mikroprzedsiębiorstwa zapewniają ponad dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym UE, a także wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia inwestycji w tych dziedzinach, przede wszystkim dzięki zamówieniom publicznym i dostępowi do finansowania;

9.  opowiada się za inwestowaniem w przedsiębiorstwa społeczne i przedsiębiorczość społeczną dające duże możliwości wyjścia naprzeciw potrzebom społecznym, których nie zaspokajają dobra i usługi publiczne;

10.  wzywa Komisję do przestrzegania zasady „najpierw myśl na małą skalę” oraz do uważnego monitorowania wprowadzanych odpowiednich obniżek, aby MŚP nie odczuwały skutków nadmiernego obciążenia administracyjnego lub przeszkód uniemożliwiających wolny handel w ramach jednolitego rynku, jednocześnie dbając o to, by prawo pracy i przepisy prawne dotyczące ochrony socjalnej były należycie przestrzegane na wszystkich poziomach;

11.  wzywa państwa członkowskie do natychmiastowego zniesienia wszelkich ograniczeń utrudniających pracownikom z Bułgarii i Rumunii swobodny dostęp do rynku pracy; zwraca uwagę na negatywny wpływ tych ograniczeń na niezgłaszaną nielegalną pracę i występujące w związku z tym nadużycia;

12.  wzywa państwa członkowskie do prowadzenia intensywniejszych działań w zakresie walki z wykonywaną nieoficjalnie lub niezgłaszaną pracą i „wymuszonym samozatrudnieniem”, przeznaczając wystarczające zasoby na inspekcje pracy, organizując kampanie informacyjne na temat zagrożeń związanych z pracą nielegalną i jej niekorzystnych skutków, łącząc większe i lepsze egzekwowanie obowiązujących przepisów prawa pracy i norm pracy w celu zwalczania niezgłaszanej pracy, zapewniając powszechne stosowanie zasady równego traktowania, przyznając większą rolę UE w promowaniu szerszej i lepszej współpracy i koordynacji między krajowymi organami ds. inspekcji pracy i warunków socjalnych, zapewniając środki zapobiegawcze, którym towarzyszą odpowiednie kontrole i kary, oraz ścisłe monitorowanie postępów poczynionych w tej dziedzinie;

13.  z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie konsultacji publicznych w sprawie zatrudnienia w sektorach opieki zdrowotnej i socjalnej; uważa, że sektory te mogą odegrać ważną rolę w realizacji określonych w strategii „Europa 2020”celów w zakresie zatrudnienia i włączenia społecznego; wzywa Komisję do uwzględnienia konwencji MOP w kolejnych propozycjach strategii politycznych oraz do przedstawienia zalecenia w sprawie osób zatrudnionych jako pomoc domowa, aby poprawić obecne warunki pracy w tym sektorze;

14.  zgadza się z Komisją co do tego, że polityka spójności oraz środki finansowe EFRROW i EFMR są ważnym źródłem inwestycji pobudzających zrównoważony wzrost i tworzenie miejsc pracy; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia racjonalnego wykorzystania środków w ramach tych funduszy i Instrumentu Mikrofinansowego, tak aby w pełni posłużyły one inwestycjom w edukację, szkolenia, samozatrudnienie, mobilność pracowników i wydajność;

15.  wzywa do przyspieszenia i uproszczenia procedur rozpatrywania i zatwierdzania wniosków o przyznanie finansowania w ramach programów UE na rzecz wzrostu i innowacji;

16.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek, w którym Komisja podkreśla korzyści płynące z określenia minimalnych wynagrodzeń na poziomie państw członkowskich w celu zwalczania ubóstwa osób posiadających pracę i dumpingu socjalnego oraz pobudzenia globalnego popytu; uważa, że każda taka propozycja musi uwzględniać i szanować krajowe praktyki w zakresie rokowań zbiorowych;

17.  jest przekonany, że należy dostosować przepisy prawne dotyczące ochrony zatrudnienia, aby zachęcać przedsiębiorstwa do tworzenia nowych miejsc pracy, sprzyjać większej mobilności i rozwijać zdolność dostosowawczą rynków pracy oraz pomagać jednocześnie w rozwiązywaniu problemu segmentacji rynku pracy w całej UE;

18.  wzywa Komisję do zajęcia się faktycznymi przyczynami segmentacji rynku pracy, a mianowicie różnicami w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz brakiem strategii politycznych na rzecz wpierania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym;

19.  przyznaje, że wewnętrzna elastyczność organizacji czasu pracy może pomóc utrzymać zatrudnienie i obniżyć koszty dostosowania w okresie spowolnienia gospodarki, lecz nie może zastąpić strategii politycznych w zakresie wzrostu gospodarczego; podkreśla jednak, że podejmowane działania powinny być dostosowane do warunków socjalnych wynegocjowanych z partnerami społecznymi oraz zgodne z interesami pracodawców i pracowników;

20.  zgadza się z Komisją co do tego, że każda forma umowy powinna zapewniać pracownikowi dostęp do podstawowego zbioru praw, w tym do uprawnień emerytalnych, ochrony socjalnej i uczenia się przez całe życie;

21.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji związaną z uruchomieniem unijnej panoramy umiejętności, która zwiększy przejrzystość, poprawi dostęp dla osób poszukujących pracy i usprawni mobilność pracowników;

22.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę ustawodawczą Komisji dotyczącą kwalifikacji zawodowych; uważa, że niezwykle istotne jest poprawy sytuacji w zakresie wzajemnego uznawania dyplomów i kwalifikacji zawodowych oraz opracowanie mechanizmu zapewniającego większy poziom wzajemnego uznawania kompetencji i umiejętności;

23.  wzywa Komisję do urzeczywistnienia europejskiego paszportu umiejętności przed końcem 2012 r. w celu zapewnienia równości i niedyskryminacji ze względu na tryb i miejsce zdobytych umiejętności, aby umożliwić lepsze dopasowanie podaży do popytu w zakresie umiejętności oraz promować mobilność pracowników między państwami;

24.  z zadowoleniem przyjmuje dokument roboczy służb Komisji na temat jakościowych ram staży i oczekuje na wyniki analizy ogólnego zarysu ustaleń dotyczących staży w państwach członkowskich oraz wzywa Komisję do zaproponowania, by staże były zawsze powiązane z procesem uzyskiwania kwalifikacji; zwraca się do Komisji o jak najszybsze przedstawienie wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie jakościowych ram staży i zalecenia Rady w sprawie przepisów dotyczących gwarancji dla młodzieży oraz określenie minimalnych standardów sprzyjających oferowaniu i odbywaniu praktyk wysokiej jakości;

25.  podkreśla, że stan zatrudnienia młodych ludzi w dużej mierze zależy od ogólnej sytuacji gospodarczej; podkreśla znaczenie wspierania młodych ludzi, udzielania im porad i obserwowania procesu przechodzenia od kształcenia do życia zawodowego; wzywa Komisję, aby wszelkie propozycje działań politycznych dotyczące tej dziedziny uzgadniała w przyszłości z inicjatywami „Mobilna młodzież” i „Szanse dla młodzieży”; wzywa państwa członkowskie do rozpoczęcia wymiany dobrych praktyk w zakresie walki z bezrobociem wśród osób młodych;

26.  wzywa państwa członkowskie, Komisję i Radę, aby w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi wykorzystały każdą szansę na zapewnienie każdemu młodemu obywatelowi UE możliwości rozpoczęcia pracy lub odbycia szkolenia po upływie maksymalnie czteromiesięcznego okresu bezrobocia, wprowadzając europejską gwarancję dla młodzieży, uważa, że państwa członkowskie powinny zapewnić skuteczność prawną gwarancji dla młodzieży, by rzeczywiście poprawić sytuację młodych osób niemających zatrudnienia, niekształcących się ani nieuczestniczących w szkoleniach, a także by stopniowo przezwyciężać problem bezrobocia wśród młodzieży w UE; podkreśla, że gwarancja dla młodzieży wymaga specjalnego wsparcia finansowego na szczeblu europejskim, szczególnie w państwach członkowskich o najwyższym poziomie bezrobocia wśród osób młodych;

27.  wzywa Komisję, aby wspierała państwa członkowskie w walce z bezrobociem i bezrobociem osób młodych przy użyciu niewykorzystanych środków z funduszy strukturalnych;

28.  wraz z Komisją apeluje do państw członkowskich o efektywniejsze wykorzystanie systemu EURES; podkreśla kluczową rolę, jaką EURES pełni w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego poprzez udzielanie porad pracownikom i poszukującym pracy dotyczących praw przysługujących im w innych państwach członkowskich; apeluje o pełne zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w reformę struktury sieci EURES i zarządzania nią;

29.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy Komisji mające na celu poprawę sytuacji kobiet i ich integrację na rynku pracy poprzez zapewnienie równych wynagrodzeń i odpowiedniej opieki nad dziećmi oraz wyeliminowanie wszelkiej dyskryminacji i podatkowych środków zniechęcających, które uniemożliwiają kobietom uczestnictwo w rynku pracy; wzywa państwa członkowskie do podejmowania dalszych działań w tej dziedzinie;

30.  nakłania Komisję do przyspieszenia prac nad dyrektywą w sprawie możliwości przenoszenia praw emerytalnych, ponieważ brak pewności prawa w odniesieniu do przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego i uprawnień emerytalnych stanowi jedną z przeszkód hamujących swobodny przepływ pracowników;

31.  wzywa państwa członkowskie do przyjęcia lub zachowania strategii politycznych sprzyjających wzrostowi, w tym określania priorytetów w zakresie wydatków w dziedzinie edukacji, uczenia się przez całe życie, badań i innowacji, mimo środków oszczędnościowych, jakie wymusił kryzys gospodarczy, i konieczności zmniejszenia obciążeń związanych z zadłużeniem publicznym, szczególnie w strefie euro;

32.  wzywa Komisję do wzmocnienia uczciwej mobilności i walki z wykorzystywaniem oddelegowanych pracowników, zarówno w państwach przyjmujących, jak i w państwach pochodzenia;

33.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Radzie.

(1) Teksty przyjete, P7_TA(2011)0466.
(2) Dz.U. C 351 E z 2.12.2011, s. 29.
(3) Dz.U. C 351 E z 2.12.2011, s. 39.
(4) Dz.U. C 308 E z 20.10.2011, s. 6.
(5) Teksty przyjęte: P7_TA(2011)0455.
(6) Teksty przyjęte: P7_TA(2011)0263.
(7) Teksty przyjęte: P7_TA(2011)0495.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności