Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2647(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0275/2012

Predkladané texty :

B7-0275/2012

Rozpravy :

PV 13/06/2012 - 16
CRE 13/06/2012 - 16

Hlasovanie :

PV 14/06/2012 - 11.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0260

Prijaté texty
PDF 279kWORD 80k
Štvrtok, 14. júna 2012 - Štrasburg
Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest
P7_TA(2012)0260B7-0275/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. júna 2012 - Smerom k oživeniu hospodárstva (2012/2647(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. apríla 2012 s názvom Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest (COM(2012)0173),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 18. apríla 2012 s názvom Rámec kvality pre stáže (SWD(2012)0099),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 18. apríla 2012 o využití potenciálu osobných služieb a služieb pre domácnosti v oblasti zamestnanosti (SWD(2012)0095),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 18. apríla 2012 s názvom Prispôsobenie európskych služieb zamestnanosti cieľom stratégie Európa 2020 (SWD(2012)0100),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 18. apríla 2012 s názvom Uplatnenie iniciatívy Príležitosti pre mladých: prvé kroky (SWD(2012)0098),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 18. apríla 2012 o trendoch a problémoch na trhu práce (SWD(2012)0090),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 18. apríla 2012 s názvom Otvorené, dynamické a inkluzívne trhy práce (SWD(2012)0097),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 18. apríla 2012 s názvom Využívanie potenciálu zamestnanosti IKT (SWD(2012)0096),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 18. apríla 2012 o akčnom pláne pre pracovnú silu v oblasti zdravotnej starostlivosti v EÚ (SWD(2012)0093),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 18. apríla 2012 s názvom Využívanie potenciálu zamestnanosti ekologického rastu (SWD(2012)0092),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. novembra 2010 s názvom Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta: Európsky príspevok k plnej zamestnanosti (COM(2010)0682) a na svoje uznesenie o tejto téme zo 26. októbra 2011(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2010 o podpore prístupu mládeže na trh práce a posilnenie postavenia účastníkov odbornej prípravy, odborných stáží a učňovského vzdelávania(2),

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2010 o atypických zmluvách, zabezpečených profesionálnych dráhach a nových formách sociálneho dialógu(3),

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. septembra 2010 o rozvoji potenciálu zamestnanosti v novom udržateľnom hospodárstve(4),

–  so zreteľom na závery Rady zo 6. decembra 2010 s názvom Politiky zamestnanosti pre konkurencieschopné, nízkouhlíkové, zdrojovo efektívne a zelené hospodárstvo,

–  so zreteľom na štúdiu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) s názvom Zručnosti pre zelené pracovné miesta z roku 2010,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2011 o podpore mobility pracovníkov v Európskej únii(5),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. januára 2011 s názvom Ročný prieskum rastu: ďalší pokrok v rámci komplexnej reakcie EÚ na krízu (COM(2011)0011) a so zreteľom na návrh spoločnej správy o zamestnanosti priloženej k tomuto oznámeniu,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 18. apríla 2011 o pokroku v záujme spoločných európskych cieľov vo vzdelávaní a odbornej príprave (SEC(2011)0526),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 o európskej spolupráci pri odbornom vzdelávaní a príprave na podporu stratégie Európa 2020(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2011 o európskej platforme proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu(7),

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže pre pretrvávajúce štrukturálne nedostatky a hospodársku krízu stúpla miera nezamestnanosti v rokoch 2010 až 2012 z 9,5 % na 10,2 %, čo zodpovedá strate 6 miliónov pracovných miest od roku 2008;

B.  keďže problémy súvisiace so zamestnanosťou, sociálnym začlenením a bojom proti chudobe sa prehlbujú, pričom sa zároveň zväčšujú rozdiely medzi členskými štátmi a regiónmi;

C.  keďže podľa predpovedí Komisie sú vyhliadky na rok 2012 ešte nepriaznivejšie: očakáva sa stagnácia HDP EÚ a vo viacerých členských štátoch aj recesia;

D.  keďže treba obsadiť 17,6 milióna nových pracovných miest, aby sa splnili ciele v oblasti zamestnanosti stanovené v stratégii Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, ktorá požaduje, aby sa do roku 2020 dosiahla 75 % zamestnanosť u ľudí vo veku 20 – 64 rokov;

E.  keďže nestabilita pracovných miest je predovšetkým ľudskou tragédiou pre pracovníkov a ich rodiny a má za následok plytvanie výrobnými kapacitami, pretože u osôb, ktoré príliš často menia zamestnanie a sú dlhé obdobia nezamestnané alebo neaktívne, dochádza k strate zručností;

F.  keďže nezamestnanosť je mimoriadne vysoká medzi mladými ľuďmi, a to čiastočne v dôsledku nesúladu medzi ponukou zručností a dopytom po nich, mladí ľudia sú však často nezamestnaní bez ohľadu na ich úroveň dosiahnutého vzdelania;

G.  keďže úsporné opatrenia zamerané na konsolidáciu verejných financií, ktoré uplatňuje niekoľko členských štátov, viedli k výraznému zvýšeniu nezamestnanosti;

H.  keďže finančná kríza viedla k podstatnému nárastu nezamestnanosti a keďže ekonomikám v mnohých členských štátoch sa nedarí vytvárať dostatočný rast na to, aby sa tento problém mohol vyriešiť;

I.  keďže dosiahnutie vysokej úrovne zamestnanosti je potrebné aj na uskutočnenie konsolidácie verejných financií a na oživenie hospodárstva, a to tak udržaním úrovne domácej spotreby, ako aj zvýšením počtu osôb, ktoré prispievajú k financovaniu sociálneho štátu;

J.  keďže reforma pracovného práva v mnohých členských štátoch neviedla k vytvoreniu kvalitnejších pracovných príležitostí, ale namiesto toho podporila vytvorenie tzv. dvojakého trhu práce, kde čoraz väčší počet pracovníkov – často z tých najzraniteľnejších skupín pracovníkov, ako sú ženy, mladí pracovníci a migranti, pracuje za podmienok trvalej neistoty a za nízky plat;

K.  keďže záväzky sformulované v národných programoch reforiem členských štátov často nepostačujú na splnenie väčšiny cieľov na úrovni EÚ stanovených v stratégii EÚ 2020;

L.  keďže ročný prieskum rastu EÚ v roku 2012 obsahuje výzvu na prijatie rezolútnych opatrení na urýchlenie vytvárania pracovných miest a zabezpečenie oživenia hospodárstva sprevádzaného intenzívnym nárastom počtu pracovných miest, a keďže na marcovom zasadnutí Európskej rady v roku 2012 bol vyjadrený rozhodný súhlas s touto výzvou;

M.  keďže povinnosťou tvorcov politík, a to tak na národnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ, je zabezpečiť pracovníkom prístup k zodpovedajúcim možnostiam vzdelávania a odbornej prípravy, aby mohli prispôsobiť svoje zručnosti meniacim sa hospodárskym štruktúram a štruktúre zamestnanosti;

N.  keďže podpora sociálneho, ekologického, udržateľného a konkurencieschopného hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje, je jedným z cieľov stratégie Európa 2020;

O.  keďže v oblastiach dôležitých pre inovácie už možno pozorovať nedostatok kvalifikovaných špecifických pracovných zručností a keďže sa očakáva, že do roku 2020 budú najmenej 40 % zamestnanosti vytvárať vysokokvalifikované, nemanuálne profesie;

P.  keďže podľa posledných štatistík jeden zo štyroch zamestnávateľov v Európe hlási ťažkosti pri obsadzovaní pracovných miest, pričom najťažšie je nájsť kvalifikovaných remeselníkov, technikov a inžinierov;

Q.  keďže rozsah investícií do výskumu, inovácií, vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré majú zásadný význam pre hospodársky rast a vytváranie pracovných miest, je v EÚ stále nižší ako v krajinách, ktoré sú jej hospodárskymi partnermi a konkurentmi;

1.  víta návrhy Komisie, ktorých cieľom je doplniť priority ročného prieskumu rastu týkajúce sa zamestnanosti o strednodobé politické usmernenia zamerané na dosiahnutie cieľov stanovených v stratégii EÚ 2020; víta širokú škálu tém, ktorými sa zaoberá balík opatrení pre zamestnanosť a chváli dlho požadovanú zmenu politiky smerom k vytváraniu pracovných miest; vyzýva na poskytnutie potrebných investícií do zamestnanosti a rastu v ekologickom hospodárstve, zdravotníctve a odvetví sociálnych služieb a IKT, a to vrátane investícií do zručností, odbornej prípravy a na vyplácanie vyšších miezd;

2.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že aj napriek svojmu politickému záväzku prijatému počas jarného zasadnutia Európskej rady v roku 2012 a napriek usmerneniam Komisie uvedeným v oznámení väčšina členských štátov v rámci svojho národného programu reforiem na rok 2012 nepredložila národný plán na vytváranie pracovných miest, ktorý by obsahoval komplexné opatrenia na vytváranie pracovných miest, ekologických pracovných príležitostí, na prepojenie politík v oblasti zamestnanosti s finančnými nástrojmi, na uskutočnenie reforiem trhu práce, ako aj jasný harmonogram vykonávania viacročného programu reforiem v priebehu najbližších 12 mesiacov;

3.  zdôrazňuje, že politiky trhu práce nemôžu kompenzovať neúspešné makroekonomické opatrenia, a vyzýva Komisiu, aby vo všetkých návrhoch zameraných na vytváranie nových pracovných miest zohľadňovala tieto štyri ciele programu dôstojnej práce ILO: vytváranie pracovných miest, zaručenie pracovných práv, rozšírenie sociálnej ochrany a podporu sociálneho dialógu;

4.  víta iniciatívu Komisie zaviesť systém monitorovania trhu práce a individuálny systém sledovania v prípade krajín, ktoré nedodržiavajú odporúčania pre jednotlivé krajiny; vyzýva Komisiu, aby v rámci tohto systému zaviedla sledovanie s cieľom napomôcť splnenie cieľov v oblasti znižovania chudoby a sociálneho začleňovania uvedených v stratégii EÚ 2020;

5.  vyzýva hlavy štátov alebo vlád EÚ, aby sa do konca roka 2012 zaviazali k európskemu investičnému balíku; verí, že takýto balík by mohol vyviesť Európu z krízy, pokiaľ bude obsahovať konkrétne záväzky na národnej a európskej úrovni týkajúce sa investícií na vytvorenie udržateľného rastu a zamestnanosti v kľúčových odvetviach, ako je efektívne využívanie a riadenie zdrojov, energia z obnoviteľných zdrojov, energetická účinnosť alebo recyklácia/opätovné použitie; poukazuje na smernicu o energetickej účinnosti ako konkrétny príklad európskeho právneho predpisu, ktorý by mohol vytvoriť až 2 milióny nových pracovných miest;

6.  víta návrh na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce rozpočtovo neutrálnym spôsobom; pripomína, že priemerné daňovo-odvodové zaťaženie, pokiaľ ide o náklady zamestnávateľa na prenajatie pracovníka a skutočnú odmenu pracovníka, je v EÚ často vyššie ako 40 %; domnieva sa, že presunutie daňového zaťaženia môže umožniť spoločnostiam mať z tohto oslobodenia od dane alebo zníženia dane prospech, aby mohli vytvoriť nové pracovné miesta alebo zvýšiť mzdy;

7.  vyjadruje súhlas s Komisiou, že ambicióznejšie ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov povedú k investíciám, a teda i zamestnanosti v oblasti technológií výroby energie založených na znalostiach; naliehavo vyzýva členské štáty, aby prešli na hospodársky model vychádzajúci zo zásady efektívneho využívania zdrojov; upozorňuje na zistenie Komisie, že každý percentuálny bod, o ktorý sa zníži využívanie zdrojov, by mohol viesť k vytvoreniu 100 000 až 200 000 nových pracovných miest;

8.  podporuje myšlienku, že podnikanie, zakladanie nových podnikov a samostatná zárobková činnosť by sa mali podporovať ako prostriedky na vytvorenie väčšieho počtu pracovných miest, a to najmä preto, že malé a stredné podniky a mikropodniky poskytujú viac ako dve tretiny pracovných miest v súkromnom sektore EÚ, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili investície do týchto oblastí, najmä prostredníctvom verejného obstarávania a prístupu k finančným prostriedkom;

9.  víta investície do sociálnych podnikov a sociálneho podnikania, ktoré poskytujú dobrú príležitosť na uspokojenie sociálnych potrieb, ktoré nie je možné uspokojiť prostredníctvom verejných statkov ani služieb;

10.  vyzýva Komisiu, aby presadzovala zásadu „najskôr myslieť na malých“ a starostlivo monitorovala vykonávanie zodpovedajúcich znížení s cieľom zabezpečiť, že malé a stredné podniky nebudú trpieť v dôsledku neprimeranej administratívnej záťaže alebo prekážok voľného obchodu v rámci jednotného trhu, a aby zároveň zaistila riadne dodržiavanie pracovného práva a sociálnych ustanovení na všetkých úrovniach;

11.  naliehavo žiada členské štáty, aby bezodkladne zrušili všetky obmedzenia voľného prístupu na trh práce pre pracovníkov z Bulharska a Rumunska; poukazuje na negatívny vplyv týchto obmedzení na neprihlásenú, nelegálnu zamestnanosť a na zneužívanie, ku ktorému dochádza;

12.  vyzýva členské štáty, aby posilnili svoj boj proti nelegálnej a neprihlásenej práci a nútenej samostatnej zárobkovej činnosti poskytovaním dostatočných prostriedkov na inšpekciu práce, vytváraním informačných kampaní o rizikách a nevýhodách nelegálnej práce, intenzívnejším a súčasne lepším presadzovaním existujúcich pracovnoprávnych predpisov a pracovných noriem na boj proti neprihlásenej práci, všeobecným uplatňovaním zásady rovnakého zaobchádzania, posilnením úlohy EÚ pri podpore rozsiahlejšej a lepšej spolupráce a koordinácie medzi národnými inšpektorátmi práce a sociálnych vecí, pomocou preventívnych opatrení vrátane kontrol a primeraných sankcií a dôsledným monitorovaním pokroku v tejto oblasti;

13.  víta začatie verejných konzultácií o zamestnanosti v odvetví zdravotnej a sociálnej starostlivosti; domnieva sa, že tieto odvetvia môžu zohrávať dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľov v oblasti zamestnanosti a sociálneho začlenenia uvedených v stratégii EÚ 2020; vyzýva Komisiu, aby vo všetkých budúcich politických návrhoch vzala do úvahy dohovor ILO doplnený odporúčaním o pracovníkoch v domácnosti s cieľom zlepšiť súčasné pracovné podmienky v týchto odvetviach;

14.  súhlasí s Komisiou, že politika súdržnosti, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky fond pre námorné otázky a rybné hospodárstvo sú významným zdrojom investícií, ktoré stimulujú udržateľný rast a vytváranie pracovných miest; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili efektívne využitie plného potenciálu týchto prostriedkov a nástroja mikrofinancovania na investovanie do vzdelávania, odbornej prípravy, samostatnej zárobkovej činnosti, mobility pracovnej sily a produktivity;

15.  vyzýva na zrýchlenie a zjednodušenie postupov podávania a schvaľovania žiadostí pre programy financovania EÚ zamerané na rast a inovácie;

16.  víta návrh Komisie, ktorý kladie dôraz na prínos stanovenia minimálnych miezd na úrovni členských štátov v záujme boja proti chudobe pracujúceho obyvateľstva a sociálnemu dumpingu a v záujme zvýšenia celkového dopytu; domnieva sa, že každý takýto návrh musí brať na vedomie a rešpektovať vnútroštátne praktiky kolektívneho vyjednávania;

17.  vyjadruje presvedčenie, že treba prispôsobiť právne predpisy na ochranu zamestnanosti s cieľom podnietiť podniky k vytváraniu nových pracovných miest, napomáhať zvyšovanie mobility a schopnosť trhov práce prispôsobiť sa a zároveň prispievať k riešeniu segmentácie trhu práce v celej EÚ;

18.  vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala skutočnými príčinami segmentácie trhu práce, ako sú rodové rozdiely a nedostatok politík na podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom;

19.  súhlasí s tým, že vnútorná flexibilita organizácie pracovného času môže prispieť k udržaniu zamestnanosti a k zníženiu nákladov na prispôsobenie sa v časoch hospodárskeho poklesu, hoci nemôže nahradiť politiky na podporu rastu; zdôrazňuje však, že opatrenia musia byť prispôsobené príslušným sociálnym podmienkam dohodnutým so sociálnymi partnermi a v súlade so záujmami zamestnávateľov, ako aj zamestnancov;

20.  súhlasí s Komisiou, že všetky druhy zmluvných dojednaní by mali zamestnancom poskytovať prístup k súboru základných práv vrátane dôchodkových práv, sociálnej ochrany a prístupu k celoživotnému vzdelávaniu;

21.  víta iniciatívu Komisie vytvoriť panorámu zručností EÚ, ktorá zlepší transparentnosť a prístup pre uchádzačov o zamestnanie a zvýši mobilitu pracovníkov;

22.  víta nedávnu legislatívnu iniciatívu Komisie týkajúcu sa odborných kvalifikácií; považuje za mimoriadne dôležité, aby sa posilnilo vzájomné uznávanie diplomov a odborných kvalifikácií a vytvoril mechanizmus rozšíreného vzájomného uznávania spôsobilostí a zručností;

23.  vyzýva Komisiu, aby pred koncom roka 2012 zrealizovala európsky pas zručností s cieľom zabezpečiť rovnosť a nediskrimináciu, pokiaľ ide o spôsob a miesto nadobudnutia zručností, umožniť väčšiu efektivitu pri zosúlaďovaní ponuky zručností a dopytu po nich a podporiť cezhraničnú mobilitu pracovníkov;

24.  víta pracovný dokument útvarov Komisie o rámci kvality pre stáže a so záujmom očakáva výsledky štúdie o prehľade opatrení členských štátov v oblasti stáží, a vyzýva Komisiu, aby navrhla, že stáže by mali byť vždy spojené s procesom získavania kvalifikácie; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila návrh odporúčania Rady o rámci kvality pre stáže a odporúčanie Rady o zárukách pre mladých a aby vymedzila minimálne požiadavky na podporu poskytovania vysokokvalitných stáží a účasti na nich;

25.  zdôrazňuje, že zamestnanosť mladých ľudí veľmi závisí od celkovej hospodárskej situácie; zdôrazňuje význam podpory, usmerňovania a monitorovania mladých ľudí pri ich prechode z fázy vzdelávania do pracovného života; vyzýva Komisiu, aby všetky budúce návrhy politík v tejto oblasti zosúladila iniciatívami Mládež v pohybe a Príležitosti pre mladých; vyzýva členské štáty, aby v boji proti nezamestnanosti mládeže začali výmenu najlepších postupov;

26.  vyzýva členské štáty, Komisiu a Radu, aby v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi využili každú príležitosť a zaistili, aby každý mladý občan EÚ po najviac štyroch mesiacoch nezamestnanosti mohol začať pracovať alebo sa odborne vzdelávať, čo sa zabezpečí vykonávaním iniciatívy na ochranu európskej mládeže; domnieva sa, že členské štáty by mali zaistiť, aby iniciatíva na ochranu mládeže bola právne vymáhateľná, aby účinným spôsobom zlepšila situáciu mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nevzdelávajú sa a ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave, a umožnila postupne prekonať problém nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ; zdôrazňuje, že iniciatíva na ochranu mládeže si vyžaduje osobitnú európsku finančnú podporu, a to najmä v členských štátoch s najvyššou mierou nezamestnanosti mladých ľudí;

27.  vyzýva Komisiu, aby podporila členské štáty v ich boji proti nezamestnanosti a nezamestnanosti mladých ľudí prostredníctvom nevyužitých prostriedkov zo štrukturálnych fondov;

28.  pripája sa ku Komisii v jej výzve, aby členské štáty využívali systém EURES vo väčšej miere; zdôrazňuje kľúčovú úlohu siete EURES vo fungovaní vnútorného trhu, ktorá spočíva v poskytovaní poradenstva pracovníkom a uchádzačom o zamestnanie, pokiaľ ide o ich práva v iných členských štátoch; vyzýva k plnému zapojeniu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o reformu štruktúry a správy siete EURES;

29.  víta iniciatívy Komisie zamerané na zmierňovanie nevýhodného postavenia žien na trhu práce a na začleňovanie žien do trhu práce zabezpečením rovnakej odmeny a zodpovedajúcej starostlivosti o deti, ako aj odstránením všetkých foriem diskriminácie a daňových znevýhodnení, ktoré bránia účasti žien na trhu práce; vyzýva členské štáty, aby v týchto oblastiach podnikli ďalšie kroky;

30.  naliehavo žiada Komisiu, aby urýchlila prácu na smernici o prenosnosti dôchodkov, keďže právna neistota v súvislosti s ustanoveniami o sociálnom zabezpečení je jednou z hlavných prekážok voľného pohybu pracovníkov;

31.  vyzýva členské štáty, aby prijali alebo zachovali politiky podporujúce rast vrátane prednostného vynakladania finančných prostriedkov na oblasť vzdelávania, celoživotného vzdelávania, výskumu a inovácií, a to napriek úsporným opatreniam, ktoré si vyžiadala hospodárska kríza a potreba minimalizovať zaťaženie vyplývajúce z verejného dlhu, najmä v eurozóne;

32.  naliehavo žiada Komisiu, aby posilnila tzv. spravodlivú mobilitu a aby bojovala proti akémukoľvek zneužívaniu vyslaných pracovníkov tak v hostiteľských krajinách, ako aj v krajinách pôvodu;

33.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2011)0466.
(2) Ú. v. EÚ C 351 E, 2.12.2011, s. 29.
(3) Ú. v. EÚ C 351 E, 2.12.2011, s. 39.
(4) Ú. v. EÚ C 308 E, 20.10.2011, s. 6.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2011)0455.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2011)0263.
(7) Prijaté texty, P7_TA(2011)0495.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia