Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2684(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0304/2012

Rozpravy :

PV 13/06/2012 - 18
CRE 13/06/2012 - 18

Hlasování :

PV 14/06/2012 - 11.9
CRE 14/06/2012 - 11.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0261

Přijaté texty
PDF 211kWORD 47k
Čtvrtek, 14. června 2012 - Štrasburk
Mrzačení ženských pohlavních orgánů
P7_TA(2012)0261RC-B7-0304/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. června 2012 o vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů (2012/2684(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na zprávy Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) a jejího opčního protokolu a Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. března 2009 o boji proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, které se provádí v EU(1),

–   s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 5. prosince 2011 nazvanou „Ukončení mrzačení ženských pohlavních orgánů“,

–  s ohledem na závěry zasedání Rady ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ze dne 8. března 2010 týkající se vymýcení násilí na ženách páchaného v Evropské unii, které vyzývají k boji proti mrzačení ženských pohlavních orgánů v celosvětovém měřítku,

–  s ohledem na Úmluvu Rady Evropy ze dne 12. dubna 2011 o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu,

–  s ohledem na hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a dívkách a boje proti všem formám jejich diskriminace, které Rada pro obecné záležitosti přijala dne 8. prosince 2008,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. dubna 2011 o prioritách a základních rysech nového rámce politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 18. dubna 2012 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě a politice Evropské unie v této oblasti včetně dopadů na strategickou politiku EU týkající se lidských práv(3),

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 a odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je nenapravitelnou formou zneužívání, kterou se úmyslně poškozují nebo zraňují ženské pohlavní orgány z jiných než zdravotních důvodů, a že tato praktika má nevratné následky, jimiž v dnešní době trpí 140 milionů žijících žen a dívek, a vzhledem k tomu, že tato praktika hrozí každoročně 3 milionům dívek;

B.  vzhledem k tomu, že v Evropě žije 500 000 žen a dívek se zmrzačenými pohlavními orgány a podle Světové zdravotnické organizace tato praktika hrozí 180 000 dívek; vzhledem k tomu, že podle odborníků jsou tyto údaje podhodnoceny a nezohledňují přistěhovalkyně druhé generace a přistěhovalkyně, které nejsou oficiálně hlášeny;

C.  vzhledem k tomu, že jakýkoli druh mrzačení ženských pohlavních orgánů je bolestná tradiční praktika, kterou nelze považovat za součást náboženství, ale je násilným činem páchaným na ženách a dívkách, který porušuje jejich základní práva, zejména právo na osobní bezpečnost a integritu a na fyzické a duševní zdraví, poškozuje jejich sexuální a reprodukční zdraví, přičemž v případě nezletilých dívek je projevem zneužívání nezletilých; a vzhledem k tomu, že toto zneuctění nelze v žádném případě ospravedlnit dodržováním jakýchkoli kulturních tradic či iniciačními rituály;

D.  vzhledem k tomu, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je ve své podstatě nejen porušením lidských práv, ale z krátkodobého a dlouhodobého hlediska je také praktikou, která velmi závažným a nezvratným způsobem poškozuje fyzické a duševní zdraví a práva žen a dívek, které jím projdou, a má vážné důsledky pro jejich osobnost i integritu, které mohou být v některých případech dokonce i smrtelné; vzhledem k tomu, že vinou používání primitivních nástrojů a nedodržování dostatečné hygieny dochází k dalším negativním dopadům, které mohou později způsobit bolesti při pohlavním styku a porodu, dotčené orgány jsou trvale poškozeny a mohou se objevit komplikace (např. krvácení, šok, infekce, přenos viru HIV, tetanus, nezhoubné nádory) i závažné potíže v těhotenství a při porodu;

E.  vzhledem k tomu, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je výrazem nerovného rozdělení moci a představuje, podobně jako jiné závažné druhy násilí založené na pohlaví, násilí proti ženám, a vzhledem k tomu, že je naprosto nezbytné zahájit boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, a to tak, že proti násilí založenému na pohlaví a násilí páchanému na ženách bude uplatňován ucelený a koherentní přístup;

1.  vítá rozhodnutí 56. zasedání Komise pro postavení žen ze dne 8. března 2012 o tom, že Valné shromáždění OSN se bude mrzačením ženských pohlavních orgánů zabývat na nadcházejícím 67. zasedání;

2.  vyzývá Valné shromáždění OSN, aby na svém 67. zasedání přijalo rezoluci za účelem vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů v celosvětovém měřítku, jak bylo požadováno na summitu Africké unie dne 1. července 2011, a harmonizovalo tak opatření přijatá členskými státy a vydalo doporučení a pokyny pro vypracování a posílení regionálních a mezinárodních právních nástrojů a vnitrostátních právních předpisů;

3.  zdůrazňuje, že vzhledem ke skutečnosti, že je mrzačení ženských pohlavních orgánů prováděno zejména na mladých dívkách od útlého věku až do 15 let, jedná se o porušování práv dítěte; opětovně připomíná, že všech 27 členských států se přistoupením k Úmluvě OSN o právech dítěte zavázalo tato práva chránit;

4.  vyzývá členské státy, aby i nadále ratifikovaly mezinárodní nástroje a aby je prováděly pomocí souborných právních předpisů, které zakáží jakoukoli formu mrzačení ženských pohlavních orgánů a stanoví účinné tresty, které budou pachatelům těchto činů ukládány; konstatuje, že právní předpisy by měly také stanovit plný rozsah opatření v oblasti prevence a ochrany, včetně způsobů, jakými je vymahatelnost práva koordinována, monitorována a posuzována, a měly by zlepšit podmínky, které ženám a dívkám umožní, aby případy mrzačení pohlavních orgánů ohlašovaly;

5.  vyzývá příslušné orgány OSN a občanskou společnost, aby na aktivní podporu cílených a inovativních programů přidělily odpovídající finanční prostředky a aby šířily osvědčené postupy, které řeší potřeby a priority dívek, jež se nacházejí v těžkých situacích, včetně dívek, jejichž pohlavní orgány byly zmrzačeny a pro něž je obtížné získat k takovým službám a programům přístup;

6.  žádá generálního tajemníka OSN, aby zajistil, že veškeré příslušné organizace a orgány OSN, zejména Dětský fond OSN, Populační fond OSN, Světová zdravotnická organizace, Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), Orgán OSN pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen, Rozvojový fond OSN pro ženy, Rozvojový program OSN a Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, jednotlivě i společně začlení ochranu a prosazování práv dívek v souvislosti s mrzačením ženských pohlavních orgánů do svých státních programů v souladu se svými státními prioritami, aby tak zvýšily vlastní úsilí o nápravu uvedené skutečnosti;

7.  zdůrazňuje potřebu podporovat členy občanské společnosti a zejména ženské organizace, které v rámci své komunity usilují o vymýcení násilí páchaného na ženách, včetně vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů;

8.  naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, že opatření zaměřená na boj proti násilí páchanému na základě pohlaví a opatření na posílení postavení žen budou začleněna do rozvojových politik a programů EU prostřednictvím jejího akčního plánu pro rovnost žen a mužů z roku 2010; zdůrazňuje význam zvyšování povědomí, mobilizace společnosti, šíření vzdělání a provádění profesní přípravy a dále význam zapojení vnitrostátních, regionálních a místních orgánů a občanské společnosti v partnerských zemích; zdůrazňuje, že úsilí o vymýcení bolestných praktik a takového zacházení, které dívky negativně poškozuje, bude úspěšné pouze při plném zapojení všech klíčových subjektů, jako jsou náboženští a místní vůdci a osoby, které pracují v dívčím prostředí, a v neposlední řadě rodiče, rodiny a lidská společenství;

9.  naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci celkové strategie boje proti násilí páchanému na ženách věnovala zvláštní pozornost otázce mrzačení ženských pohlavních orgánů, i společným akcím proti mrzačení ženských pohlavních orgánů;

10.  naléhavě vyzývá Komisi, aby snahu o vymýcení násilí páchaného na ženách a dívkách učinila svojí prioritou a aby podpořila cílené a inovativní programy v rámci EU i ve třetích zemích tím, že na ně vyčlení odpovídající finanční prostředky;

11.  naléhavě vyzývá členské státy, aby v boji proti těmto nezákonným praktikám podnikly rozhodné kroky;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a generálnímu tajemníkovi OSN a členským státům.

(1) Úř. věst. C 117 E, 6.5.2010, s. 52.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2011)0127.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2012)0126.

Právní upozornění - Ochrana soukromí