Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2684(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0304/2012

Keskustelut :

PV 13/06/2012 - 18
CRE 13/06/2012 - 18

Äänestykset :

PV 14/06/2012 - 11.9
CRE 14/06/2012 - 11.9
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0261

Hyväksytyt tekstit
PDF 117kWORD 42k
Torstai 14. kesäkuuta 2012 - Strasbourg
Naisten sukupuolielinten silpominen
P7_TA(2012)0261RC-B7-0304/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. kesäkuuta 2012 naisten sukupuolielinten silpomisen lopettamisesta (2012/2684(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) ja sen valinnaisen pöytäkirjan mukaisesti laaditut raportit sekä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon 24. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman EU:ssa harjoitetun naisten sukupuolielinten silpomisen torjunnasta(1),

–   ottaa huomioon naisten sukupuolielinten silpomisen lopettamisesta 5. joulukuuta 2011 julkaistun YK:n pääsihteerin raportin ”Ending female genital mutilation”,

–  ottaa huomioon naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemisestä Euroopan unionissa 8. maaliskuuta 2010 annetut työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston (EPSCO) päätelmät, joissa vaaditaan kansainvälistä lähestymistapaa naisten sukupuolielinten silpomisen torjuntaan,

–  ottaa huomioon 12. huhtikuuta 2011 päivätyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta,

–  ottaa huomioon yleisten asioiden neuvoston 8. joulukuuta 2008 antamat EU:n suuntaviivat naisiin kohdistuvan väkivallan ja kaikkien naisiin kohdistuvien syrjintämuotojen torjunnasta,

–  ottaa huomion 5. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskevan EU:n politiikan painopistealueista ja yleispiirteistä(2),

–  ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista maailmassa ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla, mukaan luettuina vaikutukset EU:n strategiseen ihmisoikeuspolitiikkaan(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että naisten sukupuolielinten silpomisessa on kyse korvaamattomasta hyväksikäytöstä, jolla muutetaan tai vahingoitetaan tahallisesti naisten sukupuolielimiä muista kuin lääketieteellisistä syistä, ja että tänäkin päivänä maailmassa elää 140 miljoonaa naista ja tyttöä, joille se on aiheuttanut peruuttamattomia seurauksia, ja lisäksi joka vuosi kolme miljoonaa tyttöä on vaarassa joutua saman käytännön uhriksi;

B.  ottaa huomioon, että Euroopassa vähintään 500 000 naista ja tyttöä on joutunut sukupuolielinten silpomisen uhriksi ja WHO:n mukaan noin 180 000 tyttöä on vaarassa; toteaa, että asiantuntijoiden mukaan nämä luvut on arvioitu alakanttiin eikä niissä oteta huomioon toista sukupolvea tai laittomia maahanmuuttajia;

C.  toteaa, että kaikki naisten sukupuolielinten silpomisen muodot ovat haitallisia perinteisiä käytäntöjä, joita ei voida pitää osana uskontoa, vaan ne ovat naisiin ja tyttöihin kohdistuvia väkivallantekoja, jotka loukkaavat heidän perusoikeuksiaan, erityisesti oikeutta henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja koskemattomuuteen ja psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen, sekä heidän lisääntymis- ja seksuaaliterveyttään, ja lisäksi alaikäisten tyttöjen kohdalla nämä käytännöt ovat lasten hyväksikäyttöä; katsoo, että tällaista oikeuksien polkemista ei missään tapauksessa voida perustella erilaisten kulttuuriperinteiden tai siirtymäriittien kunnioittamisella;

D.  toteaa, että sukupuolielinten silpominen on itsessään ihmisoikeusloukkaus ja aiheuttaa niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä erittäin vakavia ja peruuttamattomia vammoja sen kohteeksi joutuvien naisten ja tyttöjen psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle ja oikeuksille ja loukkaa syvästi heidän henkilökohtaista koskemattomuuttaan ja voi joissakin tapauksissa jopa johtaa kuolemaan; toteaa, että alkeellisten instrumenttien käytöllä ja hygieenisten varotoimien puutteella on vakavia haittavaikutuksia, joiden johdosta esimerkiksi sukupuoliyhteys ja synnytykset voivat olla tuskallisia, elimet vahingoittuvat peruuttamattomasti ja usein ilmenee komplikaatioita, joita ovat muun muassa verenvuoto, sokki, infektiot, hivin leviäminen, jäykkäkouristus ja hyvälaatuiset kasvaimet, sekä vakavia komplikaatioita raskauden ja synnytyksen yhteydessä;

E.  ottaa huomioon, että naisten sukupuolielinten silpominen ilmentää epätasa-arvoisia voimasuhteita ja on naisiin kohdistuvan väkivallan muoto muiden vakavien sukupuoleen perustuvan väkivallan muotojen rinnalla, ja toteaa, että naisten sukupuolielinten silpomisen torjunta on sisällytettävä yleiseen ja yhtenäiseen lähestymistapaan, jolla torjutaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa;

1.  panee tyytyväisenä merkille YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 8. maaliskuuta 2012 pidetyssä 56. istunnossa tehdyn päätöksen, että naisten sukupuolielinten silpomista olisi käsiteltävä YK:n yleiskokouksen 67. istunnossa;

2.  kehottaa YK:n yleiskokousta hyväksymään 67. istunnossaan päätöslauselman naisten sukupuolielinten silpomisen lopettamisesta maailmanlaajuisesti – kuten 1. heinäkuuta 2011 pidetyssä Afrikan unionin huippukokouksessa vaadittiin – siten, että yhdenmukaistetaan jäsenvaltioiden toimet ja laaditaan suosituksia ja ohjeita alueellisten ja kansainvälisten lainsäädäntövälineiden ja kansallisen lainsäädännön kehittämiseen ja vahvistamiseen;

3.  toteaa, että naisten sukupuolielinten silpomista tehdään pääasiassa nuorille alle 15-vuotiaille tytöille, joten se rikkoo lapsen oikeuksia; toistaa, että kaikki 27 EU:n jäsenvaltiota ovat sitoutuneet suojelemaan lasten oikeuksia YK:n yleissopimuksessa lasten oikeuksista;

4.  kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan kansainvälisten välineiden ratifioimista ja panemaan ne täytäntöön sellaisen kokonaisvaltaisen lainsäädännön avulla, jossa kielletään kaikki naisten sukupuolielinten silpomisen muodot ja säädetään tehokkaista seuraamuksista tähän käytäntöön syyllistyville; toteaa, että lainsäädännössä olisi lisäksi säädettävä kaikenlaisista ehkäisy- ja suojelutoimenpiteistä, muun muassa mekanismeista, joilla koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan lainsäädännön täytäntöönpanoa, ja sen olisi parannettava naisten ja tyttöjen mahdollisuuksia ilmoittaa naisten sukupuolielinten silpomista koskevista tapauksista;

5.  kehottaa YK:n asiaankuuluvia kokoonpanoja ja kansalaisyhteiskuntaa tukemaan aktiivisesti riittävän rahoituksen avulla kohdennettuja innovatiivisia ohjelmia ja jakamaan parhaita käytäntöjä, joilla otetaan huomioon sellaisten tyttöjen tarpeet ja prioriteetit, jotka ovat muita heikommassa asemassa, esimerkiksi vaarassa joutua naisten sukupuolielinten silpomisen uhreiksi, ja joiden on vaikea päästä palvelujen ja ohjelmien piiriin;

6.  kehottaa YK:n pääsihteeriä varmistamaan, että kaikki YK:n järjestelmän alaiset asiaankuuluvat järjestöt ja elimet, erityisesti YK:n lastenrahasto, YK:n väestörahasto, Maailman terveysjärjestö, Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (Unesco), YK:n sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä edistävä yksikkö (UN Women), YK:n naisten kehitysrahasto, Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma ja Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun toimisto, yksin ja yhdessä sisällyttävät maakohtaisiin ohjelmiinsa tapauksen mukaan ja kansallisten painopisteiden mukaisesti sen, että suojellaan ja edistetään tyttöjen oikeutta olla joutumatta naisten sukupuolielinten silpomisen kohteeksi, jotta voidaan edelleen lisätä niiden pyrkimyksiä tässä asiassa;

7.  korostaa, että on tuettava kansalaisyhteiskunnan jäseniä ja erityisesti naisasiajärjestöjä, jotka työskentelevät yhteisöjen sisällä naisiin kohdistuvan väkivallan, myös naisten sukupuolielinten silpomisen, lopettamiseksi;

8.  kehottaa komissiota varmistamaan, että sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseen ja naisten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen liittyvät toimenpiteet sisällytetään sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan vuoden 2010 toimintasuunnitelman avulla kaikkiin EU:n kehitysyhteistyöpolitiikkoihin ja -ohjelmiin; korostaa, että on tärkeää parantaa tiedottamista asiasta, mobilisoida yhteisöt, tarjota koulutusta ja ottaa mukaan kumppanuusmaiden kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset sekä kansalaisyhteiskunta; huomauttaa, että pyrkimyksissä poistaa tyttöihin kielteisesti vaikuttavat asenteet ja vahingolliset käytännöt voidaan onnistua vain, jos niihin osallistuvat täysimääräisesti kaikki avaintoimijat, myös uskonnolliset johtajat ja yhteisöjen johtajat sekä tyttöjen kanssa suoraan tekemisissä olevat henkilöt, muun muassa vanhemmat, perheet ja yhteisöt;

9.  kehottaa komissiota kiinnittämään naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa koskevan kokonaisstrategian osana erityistä huomiota naisten sukupuolielinten silpomiseen, muun muassa yhteisiin toimiin naisten sukupuolielinten silpomisen torjumiseksi;

10.  kehottaa komissiota asettamaan etusijalle naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamisen ja tukemaan kohdennettuja ja innovatiivisia ohjelmia sekä EU:ssa että kolmansissa maissa osoittamalla niihin tarvittavat määrärahat;

11.  kehottaa jäsenvaltiota toteuttamaan päättäväisiä toimia tämän laittoman käytännön torjumiseksi;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, YK:n pääsihteerille sekä jäsenvaltioille.

(1) EUVL C 117 E, 6.5.2010, s. 52.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0127.
(3) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0126.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö