Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2682(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0309/2012

Разисквания :

PV 14/06/2012 - 16.3
CRE 14/06/2012 - 16.3

Гласувания :

PV 14/06/2012 - 17.3
CRE 14/06/2012 - 17.3

Приети текстове :

P7_TA(2012)0265

Приети текстове
PDF 282kWORD 46k
Четвъртък, 14 юни 2012 г. - Страсбург
Положението на етническите малцинства в Иран
P7_TA(2012)0265RC-B7-0309/2012

Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. относно положението с етническите малцинства в Иран (2012/2682(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Иран, и по-конкретно относно правата на човека,

–  като взе предвид резолюция № 16/9 на Съвета на ООН по правата на човека за създаване на мандат на специален докладчик за положението с правата на човека в Иран,

–  като взе предвид докладите относно положението с правата на човека в Ислямска република Иран на специалния докладчик на ООН за правата на човека в Иран от 23 септември 2011 г. и от 6 март 2012 г.,

–  като взе предвид заявлението на говорителя на върховния представител Катрин Аштън относно прилагането на смъртно наказание в Иран, направено на 30 май 2012 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), Международния пакт за икономически, социални и културни права (МПИСКП) и Конвенцията за премахване на всички форми на расова дискриминация, по всички, от които Иран е страна,

–  като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че сегашното положение с правата на човека в Иран се характеризира със съществуващ процес на системни нарушения на основните права; като има предвид, че малцинствата в Иран продължават да бъдат дискриминирани и тормозени на етническа или религиозна основа; като има предвид, че през последните месеци малцинствените групи провеждаха демонстрации за своите права и като има предвид, че това доведе до широко мащабно лишаване от свобода на участници в тях;

Б.  като има предвид, че шестима членове на арабското малцинство ахвази в Иран биват съдени след като са били задържани без обвинение в продължение на почти година във връзка с дейностите си от името на това малцинство; като има предвид, че съществуват оправдани опасения, че те може да не получат справедлив съдебен процес и може да са изложени на опасност от изтезания или други форми на малтретиране;

В.  като има предвид, че на 5 юни 2012 г., например, Mohammad Mehdi Zalieh, иранско-кюрдски затворник, е починал в затвора Rajaee Shahr в резултат на недостатъчна медицинска помощ, оказана от органите на затвора;

Г.  като има предвид, че конституцията на Ислямска република Иран официално предвижда справедливото третиране на етническите малцинства; при все това като има предвид, че на практика членовете на етнически малцинства като азери, араби, кюрди и балочи се сблъскват с широк спектър от нарушения на човешките и гражданските права, включително посегателства над правото им на свобода на събрания, на сдружаване и на изразяване;

Д.  като има предвид широко разпространената социално-икономическа дискриминация срещу лицата, принадлежащи към малцинствата, включително изземване на земя и конфискация на имущество, както и отказ на заетост и ограничения на социалните, културните и езиковите права в нарушение на Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация и на Международния пакт за икономически, социални и културни права;

Е.  като има предвид, че дискриминацията срещу етническите малцинства оказва значително въздействие в областта на образованието, тъй като училищата в регионите с малцинства са често бедни и съществува тенденция процентът на преждевременното напускане на училище и неграмотността в тези региони да бъде по-висок отколкото средния процент за страната, което допринася за недостатъчното представителство на националните и етническите малцинства на високи правителствени длъжности;

Ж.  като има предвид, че жените, които не са с персийски произход, се сблъскват с двойна дискриминация като членове на маргинализирани общности и жени в Иран, където законодателството конкретно ограничава техните права;

З.  като има предвид, че в Иран се отбелязва драматично увеличение на екзекуциите, включително на малолетни и непълнолетни лица, през последните години; като има предвид, че смъртното наказание редовно се налага в случаи, когато на обвинените се отказва правото на справедлив съдебен процес, както и за престъпления, които не попадат в категорията „най-тежки престъпления“ съгласно международните стандарти;

1.  Изразява своята сериозна загриженост относно непрекъснато влошаващото се положение с правата на човека в Иран, включително за лица, принадлежащи към етнически и религиозни малцинства, поради системна политическа, икономическа, социална и културна дискриминация;

2.  Призовава иранските органи да елиминират всички форми на дискриминация срещу лицата, принадлежащи към етнически и религиозни малцинства, които са признати официално или по друг начин; изисква на всички лица, принадлежащи към малцинства, да бъде разрешено да упражняват всички права, залегнали в иранската конституция и в международното право, включително гаранциите, предвидени в Международния пакт за граждански и политически права и в Международния пакт за икономически, социални и културни права, по които Иран е страна;

3.  Призовава иранските органи да гарантират, че задържаните членове на арабското малцинство ахвази в Иран ‐ Mohammad Ali Amouri, Rahman Asakereh, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashidi, Sayed Jaber Alboshoka и Sayed Mokhtar Alboshoka ‐ ще бъдат съдени в съответствие с международните стандарти за справедлив съдебен процес с надлежна защита от изтезания и други форми на малтретиране и без да се прибягва до смъртно наказание;

4.  Настоятелно призовава иранските органи да освободят всички активисти, които понастоящем са лишени от свобода заради изразената от тях мирна подкрепа за правата на малцинствата;

5.  Призовава иранските органи да зачитат правото на етническите малцинства да използват собствените си езици, в личния и в обществения живот, и по-специално да гарантират образование на малцинствени езици в съответствие с конституцията на Ислямска република Иран;

6.  Призовава независимия експерт на ООН по въпросите на малцинствата и специалния докладчик на ООН по съвременните форми на расизъм, ксенофобия и свързаната с тях нетърпимост да изискат посещение в Иран, за да се докладва относно положението с правата на човека, и по-специално тежкото положение на малцинствата;

7.  Призовава иранските органи да гарантират религиозната свобода в съответствие с иранската конституция и Международния пакт за граждански и политически права и да сложат край на практиката на дискриминация и тормоз, упражнявана спрямо религиозни малцинства като мюсюлманите, които не са шиити, асирийците и други християнски групи, системното преследване на бахайското малцинство и прилагането на смъртно наказание спрямо лицата, които са се отказали от ислямската религия;

8.  Призовава Комисията, в тясно сътрудничество с Парламента, да използва ефективно новия инструмент за демокрация и права на човека, за да подкрепи демокрацията и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинствата, в Иран;

9.  Остро осъжда прилагането на смъртното наказание в Иран и призовава иранските органи, в съответствие с резолюциите на Общото събрание на ООН № 62/149 и 63/168, да въведат мораториум върху екзекуциите до премахване на смъртното наказание; настоятелно призовава правителството да забрани екзекуцията на малолетни и непълнолетни лица и да замени всички смъртни присъди, които понастоящем са произнесени за малолетни и непълнолетни лица;

10.  Отново потвърждава своята готовност да участва в диалог за правата на човека с Иран на всички равнища въз основа на универсалните ценности, както са залегнали в Хартата на ООН и конвенциите на ООН;

11.  Призовава иранските органи да демонстрират, че са поели изцяло ангажимент за сътрудничество с международната общност с цел подобряване на положението с правата на човека в Иран; подчертава необходимостта от по-тясно обвързване със Съвета по правата на човека и механизмите на ООН за правата на човека;

12.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на генералния секретар на ООН, Съвета на ООН по правата на човека и на службата на върховния лидер, на правителството и парламента на Ислямска република Иран.

Правна информация - Политика за поверителност