Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2682(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0309/2012

Rozpravy :

PV 14/06/2012 - 16.3
CRE 14/06/2012 - 16.3

Hlasování :

PV 14/06/2012 - 17.3
CRE 14/06/2012 - 17.3

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0265

Přijaté texty
PDF 225kWORD 46k
Čtvrtek, 14. června 2012 - Štrasburk
Situace etnických menšin v Íránu
P7_TA(2012)0265RC-B7-0309/2012

Usnesení Evropského parlamentu zue dne 14. června 2012 o situaci týkající se národnostních menšin v Íránu (2012/2682(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu, zejména na usnesení týkající se lidských práv,

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva č. 16/9, na základě níž byl vytvořen mandát zvláštního zpravodaje o situaci v oblasti lidských práv v Íránu,

–  s ohledem na zprávy zvláštního vyslance OSN pro oblast lidských práv v Íránu ze dne 23. září 2011 a 6. března 2012 o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí vysoké představitelky paní Catherine Ashtonové o používání trestu smrti v Íránu ze dne 30. května 2012,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace, jichž je Írán smluvní stranou,

–  s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že současná situace v oblasti lidských práv v Íránu je charakterizována systematickým porušováním základních práv, k němuž neustále dochází; vzhledem k tomu, že v Íránu neustále dochází k diskriminaci a pronásledování menšin na základě jejich národnostního původu či náboženství; vzhledem k tomu, že v posledních měsících menšiny demonstrovaly za svá práva a že to vedlo k rozsáhlému zatýkání účastníků těchto demonstrací;

B.  vzhledem k tomu, že probíhá soud se šesti členy íránské arabské minority Ahvázíů poté, co byli bez obvinění téměř na celý rok zadržování v souvislosti s činností ve prospěch své menšiny; vzhledem k tomu, že existují opodstatněné obavy, že by jejich soudní řízení nemuselo proběhnout spravedlivě a že mohou být ohroženi mučením, příp. jiným nevhodným zacházením;

C.  vzhledem k tomu, že dne 5. června 2012 zemřel v důsledku nedostatečné zdravotní péče vězeňských orgánů ve vězení Radžáí Šahr například vězeň kurdského původu Muhammad Mehdí Zálíe;

D.  vzhledem k tomu, že ústava Íránské islámské republiky formálně zajišťuje řádné zacházení s národnostními menšinami; vzhledem k tomu, že v praxi se však členové národnostních menšin, jako jsou Ázerové, Kurdové a Baličové, setkávají s celou řadou případů porušování lidských a občanských práv, včetně omezování svého práva na svobodu shromažďování, sdružování a projevu;

E.  vzhledem k rozšířené sociálněekonomické diskriminaci osob patřících k menšinám, včetně konfiskace půdy a majetku a bránění v získání zaměstnání, a k omezování sociálních, kulturních a jazykových práv, které je v rozporu s Mezinárodní úmluvou o odstranění všech forem rasové diskriminace a Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech;

F.  vzhledem k tomu, že diskriminace národnostních menšin má závažný dopad na oblast vzdělávání, jelikož školy v oblastech, kde žijí menšiny, mají často nedostatečnou kvalitu, přičemž míra neukončené školní docházky a analfabetizmu je v těchto oblastech často vyšší než je celostátní průměr, což přispívá k nižšímu zastoupení národnostních a etnických menšin ve vysokých vládních funkcích;

G.  vzhledem k tomu, že ženy jiného než perského původu čelí jakožto členky marginalizované komunity a ženy v Íránu, kde právní předpisy výslovně omezují jejich práva, dvojí diskriminaci;

H.  vzhledem k tomu, že v Íránu byl v posledních letech zaznamenán dramatický nárůst počtu poprav, včetně poprav nezletilých; vzhledem k tomu, že se trest smrti pravidelně uplatňuje v případech, kdy obviněným není umožněno, aby využili svého práva na spravedlivý proces, a za trestné činy, které se podle mezinárodních norem neřadí do kategorie „nejzávažnějších trestných činů“;

1.  vyjadřuje své závažné znepokojení nad neustále se zhoršující situací v oblasti lidských práv v Íránu, a to i v případě osob, které patří k etnickým a náboženským menšinám, které lze připsat systematické politické, hospodářské, sociální a kulturní diskriminaci;

2.  vyzývá íránské orgány, aby odstranily veškeré formy diskriminace osob patřících k národnostním a náboženským menšinám, ať už jsou jako tyto menšiny uznány, či nikoli; požaduje, aby bylo všem osobám patřícím k menšinám umožněno uplatňovat veškerá práva zakotvená v íránské ústavě a v mezinárodním právu, včetně záruk, které poskytuje Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, jichž je Írán smluvní stranou;

3.  vyzývá íránské orgány, aby zajistily, aby soud se zadrženými členy íránské arabské menšiny Ahvázíů, kterými jsou Muhammad Alí Amúrí, Rahman Asákere, Hášim Ša´bání Amúrí, Hádí Rašídí, Sa´íd Džabár Al-Bóšóke a Sa´íd Mochtar Al-Bóšóke, probíhal v souladu s mezinárodními normami pro spravedlivý soud a řádnou ochranou proti týrání a jiným způsobům špatného zacházení, a aniž by se přistoupilo k uvalení trestu smrti;

4.  naléhavě vyzývá íránské orgány, aby propustily všechny aktivisty, kteří jsou v současnosti ve vězení za svou nenásilnou obhajobu práv menšin;

5.  vyzývá íránské orgány, aby v souladu s ústavou Íránské islámské republiky respektovaly právo národnostních menšin na používání vlastního jazyka, a to v soukromí i na veřejnosti, a zejména aby zajistily vzdělávání v jazycích menšin;

6.  vyzývá nezávislého odborníka OSN na otázky menšin a zvláštního zpravodaje OSN o současných formách rasizmu, xenofobie a s nimi spojenou intolerancí, aby požádali o návštěvu v Íránu, aby mohli o situaci v oblasti lidských práv, zejména o neblahé situaci menšin, podat zprávu;

7.  vyzývá íránské orgány, aby v souladu s íránskou ústavou a Mezinárodní úmluvou o občanských a politických právech zajistily náboženskou svobodu a ukončily v praxi diskriminaci a pronásledování náboženských menšin, jako např. muslimů jiného než šíitského směru, Syřanů či jiných křesťanských skupin, systematické pronásledování baháistické menšiny a uplatňování trestu smrti u osob, které přestoupily z islámu na jiné náboženství;

8.  vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci s Parlamentem účinně využila nový nástroj pro demokracii a lidská práva s cílem podpořit demokracii a dodržování lidských práv v Íránu, včetně práv osob patřících k menšinám;

9.  jednoznačně odsuzuje používání trestu smrti v Íránu a žádá íránské orgány, aby v souladu s rezolucemi Valného shromáždění OSN č. 62/149 a 63/168 uvalily moratorium na výkon trestu smrti v očekávání jeho zrušení; naléhavě vyzývá vládu, aby zakázala popravy nezletilých a zmírnila všechny tresty smrti, které v současné době mladistvým hrozí;

10.  znovu konstatuje, že je připraven zapojit se s Íránem do dialogu o lidských právech na všech úrovních na základě všeobecných hodnot, které jsou zakotveny v Úmluvě a paktech OSN;

11.  vyzývá íránské orgány, aby prokázaly, že jsou plně odhodlány spolupracovat s mezinárodním společenstvím na zlepšování situace v oblasti lidských práv v Íránu; zdůrazňuje, že je nutné zapojit se do užší spolupráce s Radou pro lidská práva a v rámci mechanizmů OSN pro oblasti lidských práv;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva, Úřadu nejvyššího vůdce, vládě a parlamentu Íránské islámské republiky.

Právní upozornění - Ochrana soukromí