Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2682(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0309/2012

Rozpravy :

PV 14/06/2012 - 16.3
CRE 14/06/2012 - 16.3

Hlasovanie :

PV 14/06/2012 - 17.3
CRE 14/06/2012 - 17.3

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0265

Prijaté texty
PDF 208kWORD 46k
Štvrtok, 14. júna 2012 - Štrasburg
Situácia národnostných menšín v Iráne
P7_TA(2012)0265RC-B7-0309/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. júna 2012 o situácii etnických menšín v Iráne (2012/2682(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Iráne, najmä tie, ktoré sa týkajú ľudských práv,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva č. 16/9 o ustanovení mandátu osobitného spravodajcu pre situáciu v oblasti ľudských práv v Iráne,

–  so zreteľom na správy o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike predložené osobitným spravodajcom OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Iráne 23. septembra 2011 a 6. marca 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky EÚ Catherine Ashtonovej z 30. mája 2012 o uplatňovaní trestu smrti v Iráne,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR), Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR) a Dohovor o odstraňovaní všetkých foriem rasovej diskriminácie, ktorých zmluvnou stranou je aj Irán,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Iráne je charakterizovaná pretrvávajúcim výskytom systematického porušovania základných práv; keďže menšiny v Iráne sú naďalej diskriminované a prenasledované na základe ich etnického pôvodu alebo náboženského vyznania; keďže v posledných mesiacoch menšinové skupiny demonštrovali za svoje práva a keďže to viedlo k rozsiahlemu uväzňovaniu účastníkov;

B.  keďže šesť príslušníkov arabskej menšiny v iránskej provincii Ahváz stojí pred súdom po tom, čo boli takmer rok bez obvinenia zadržiavaní v súvislosti s ich aktivitami v prospech tejto menšiny; keďže existujú oprávnené obavy, že ich súdny proces nemusí byť spravodlivý a že im môže hroziť mučenie alebo iné zlé zaobchádzanie;

C.  keďže napríklad 5. júna 2012 zomrel vo väzení Radžáí Šahr väzeň iránsko-kurdského pôvodu Mohammad Mehdí Zalieh, a to v dôsledku nedostatočnej lekárskej starostlivosti zo strany väzenských orgánov;

D.  keďže ústava Iránskej islamskej republiky formálne zaručuje spravodlivé zaobchádzanie s etnickými menšinami; keďže v praxi príslušníci etnických menšín, ako sú Azerbajdžanci, Arabi, Kurdi a Balúchovia, čelia širokej škále porušovania ľudských a občianskych práv vrátane obmedzovania slobody zhromažďovania, združovania a prejavu;

E.  keďže je rozšírená sociálno-ekonomická diskriminácia osôb patriacich k menšinám, ktorá zahŕňa aj konfiškáciu pozemkov a majetku a odopieranie zamestnania, ako aj obmedzenia sociálnych, kultúrnych a jazykových práv, čo je v rozpore s Medzinárodným dohovorom o odstraňovaní všetkých foriem rasovej diskriminácie a Medzinárodným paktom o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach;

F.  keďže diskriminácia etnických menšín má značný vplyv v oblasti vzdelávania, pretože školy v menšinových oblastiach sú často chudobné a miery neukončenia školskej dochádzky a negramotnosti v týchto oblastiach majú tendenciu byť vyššie ako celoštátny priemer, čo prispieva k menej ako proporcionálnemu zastúpeniu národnostných a etnických menšín na vysokých vládnych postoch;

G.  keďže ženy iného než perzského pôvodu čelia v Iráne dvojitej diskriminácii ako príslušníčky marginalizovaných komunít a ako ženy, pretože zákon výslovne obmedzuje ich práva;

H.  keďže v Iráne bol v posledných rokoch zaznamenaný dramatický nárast popráv vrátane popráv mladistvých; keďže trest smrti sa pravidelne ukladá v prípadoch, keď je obvineným odopreté ich právo na riadny proces, a za trestné činy, ktoré nespadajú do kategórie najzávažnejších trestných činov podľa medzinárodných noriem;

1.  vyjadruje vážne znepokojenie nad neustále sa zhoršujúcou situáciou v oblasti ľudských práv v Iráne, čo sa týka aj príslušníkov etnických a náboženských menšín, a to z dôvodu systematickej politickej, hospodárskej, sociálnej a kultúrnej diskriminácie;

2.  vyzýva iránske orgány, aby odstránili všetky formy diskriminácie osôb patriacich k etnickým a náboženským menšinám, či už oficiálne uznaným, alebo iným; požaduje, aby bolo všetkým osobám patriacim k menšinám umožnené uplatňovať všetky ich práva zakotvené v iránskej ústave a v medzinárodnom práve vrátane záruk stanovených v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktorých je Irán zmluvnou stranou;

3.  vyzýva iránske orgány, aby zabezpečili, že zatknutí príslušníci arabskej menšiny v iránskej provincii Ahváz – Mohammad Alí Amúrí, Rahmán Asákereh, Hášim Šaabán Amúrí, Hádí Rašídí, Sajjid Džáber al-Bošoka a Sajjid Mochtár al-Bošoka – budú súdení v súlade s medzinárodnými normami pre spravodlivý proces, náležite chránení pred mučením a iným zlým zaobchádzaním a neuplatní sa trest smrti;

4.  naliehavo vyzýva iránske orgány, aby prepustili všetkých aktivistov, ktorí sú v súčasnosti väznení pre svoje nenásilné presadzovanie práv menšín;

5.  vyzýva iránske orgány, aby rešpektovali právo etnických menšín používať svoj vlastný jazyk v súkromí i na verejnosti, a najmä zaručili vzdelávanie v jazykoch menšín v súlade s ústavou Iránskej islamskej republiky;

6.  vyzýva nezávislého experta OSN pre otázky menšín a osobitného spravodajcu OSN pre súčasné formy rasizmu, xenofóbie a s tým súvisiacej neznášanlivosti, aby požiadali o návštevu Iránu s cieľom podať správu o situácii v oblasti ľudských práv, a najmä o vážnej situácii menšín;

7.  vyzýva iránske orgány, aby zaručili slobodu náboženského vyznania v súlade s iránskou ústavou a Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach a zastavili praktickú diskrimináciu a prenasledovanie náboženských menšín ako sú šiitskí moslimovia, Asýrčania a iné kresťanské skupiny, systematické prenasledovanie bahájskej menšiny a uplatňovanie trestu smrti pre konvertitov z islamu;

8.  vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci s Parlamentom účinne využila nový nástroj pre demokraciu a ľudské práva s cieľom podporiť demokraciu a dodržiavanie ľudských práv vrátane práv príslušníkov menšín v Iráne;

9.  rozhodne odsudzuje uplatňovanie trestu smrti v Iráne a v súlade s rezolúciami OSN č. 62/149 a č. 63/168 žiada iránske orgány, aby do zrušenia trestu smrti vyhlásili moratórium na vykonávanie popráv; naliehavo vyzýva vládu, aby zakázala vykonávanie popráv mladistvých a zmiernila všetky tresty smrti, ktorým v súčasnej dobe čelia mladiství;

10.  opätovne potvrdzuje svoju pripravenosť zapojiť sa do dialógu o ľudských právach s Iránom na všetkých úrovniach na základe univerzálnych hodnôt, ako sú zakotvené v Charte OSN a dohovoroch OSN;

11.  vyzýva iránske orgány, aby preukázali, že sú plne odhodlané spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom na zlepšovaní situácie v oblasti ľudských práv v Iráne; zdôrazňuje potrebu užšej spolupráce s Radou pre ľudské práva a mechanizmami OSN v oblasti ľudských práv;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a kancelárii najvyššieho vodcu, vláde a parlamentu Iránskej islamskej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia