Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 70kWORD 35k
Czwartek, 14 czerwca 2012 r. - Strasburg
Europejski tydzień podnoszenia stanu świadomości na temat zatrzymania akcji serca
P7_TA(2012)0266P7_DCL(2012)0011

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia europejskiego tygodnia podnoszenia stanu świadomości na temat zatrzymania akcji serca

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że co roku dochodzi do około 400 000 przypadków pozaszpitalnego nagłego zatrzymania akcji serca, w których szanse na przeżycie ocenia się na mniej niż 10%;

B.  mając na uwadze, że przeżywalność wielu z pozoru zdrowych osób zależy od resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) wykonywanej przez świadków zdarzenia w połączeniu z wczesną defibrylacją, mając również na uwadze, że interwencja w czasie 3-4 minut od utraty przytomności może zwiększyć szanse na przeżycie o ponad 50%;

C.  mając na uwadze, że w Europie programy dostępu do automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) są realizowane tylko częściowo;

1.  wzywa Komisję i Radę do:

   przyjęcia publicznych programów dotyczących umieszczania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w miejscach publicznych oraz prowadzenia odpowiednich szkoleń we wszystkich państwach członkowskich,
   dostosowania ustawodawstwa w celu ułatwienia wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej i defibrylacji przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego,
   systematycznego gromadzenia informacji zwrotnych i danych dotyczących działań następczych, a także zarządzania jakością w każdym programie;

2.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do ustanowienia europejskiego tygodnia podnoszenia świadomości na temat zatrzymania akcji serca, aby podnieść poziom świadomości i wiedzy ogółu społeczeństwa, lekarzy i pracowników służby zdrowia;

3.  wzywa Komisję do wspierania państw członkowskich w przyjmowaniu i stosowaniu krajowych strategii dotyczących równego dostępu do wysokiej jakości CPR;

4.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia na terenie całej UE zharmonizowanych przepisów mających na celu zapewnienie zwolnienia od odpowiedzialności osób niosących pierwszą pomoc w przypadku nagłego zagrożenia zatrzymania akcji serca, które nie mają wykształcenia medycznego;

5.  zobowiązuje przewodniczącego Komisji do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariusz(1)y Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.

(1) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 1 do protokołu z dnia 14 czerwca 2012 r. (P7_PV(2012)06-14(ANN1)).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności