Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0253(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0196/2012

Ingivna texter :

A7-0196/2012

Debatter :

PV 02/07/2012 - 17
CRE 02/07/2012 - 17

Omröstningar :

PV 03/07/2012 - 6.5
CRE 03/07/2012 - 6.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0270

Antagna texter
PDF 195kWORD 48k
Tisdagen den 3 juli 2012 - Strasbourg
Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***II
P7_TA(2012)0270A7-0196/2012
RÄTTELSER
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 juli 2012 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (18581/2/2011 – C7-0268/2010),

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 16 mars 2011(1),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 28 januari 2011(2),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2010)0475),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 66 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A7-0196/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid andra behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 132, 3.5.2011, s.99.
(2) EUT C 104, 2.4.2011, s. 53.
(3) Antagna texter, 16.11.2011, P7_TA(2011)0503.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 3 juli 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/…/EU om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (Omarbetning)
P7_TC2-COD(2010)0253

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2012/34/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy