Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0196(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0195/2012

Predkladané texty :

A7-0195/2012

Rozpravy :

PV 02/07/2012 - 18
CRE 02/07/2012 - 18

Hlasovanie :

PV 03/07/2012 - 6.6
CRE 03/07/2012 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0271

Prijaté texty
PDF 640kWORD 355k
Utorok, 3. júla 2012 - Štrasburg
Záznamové zariadenie v cestnej doprave ***I
P7_TA(2012)0271A7-0195/2012
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (COM(2011)0451 – C7-0205/2011 – 2011/0196(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0451),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0205/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 7. decembra 2011(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 5. októbra 2011(2),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0195/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 43, 15.2.2012, s. 79.
(2) Ú. v. EÚ C 37, 10.2.2012, s. 6.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 3. júla. 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006
P7_TC1-COD(2011)0196

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

po porade s Výborom regiónov,

so zreteľom na stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  V nariadení Rady (EHS) č. 3821/85(4) sa stanovujú opatrenia týkajúce sa konštrukcie, montáže, používania a testovania záznamového zariadeniatachografov. Uvedené nariadenie bolo pri rôznych príležitostiach podstatne zmenené a doplnené a v záujme zabezpečenia lepšej prehľadnosti by sa mali jeho hlavné ustanovenia zjednodušiť a reštrukturalizovať. [PDN 8, táto zmena týkajúca sa slova „tachograf“ sa uplatňuje v celom texte]

(2)  Skúsenosti ukázali, že s cieľom zabezpečiť efektívne uplatňovanie nariadenia (EHS) č. 3821/85 by sa určité technické prvky a kontrolné postupy mali zdokonaliť.

(3)  Niektoré vozidlá sú vyňaté z ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy(5). S cieľom zabezpečiť súdržnosť, malo by tiež byť možné vyňať takéto vozidlá z rozsahu pôsobnosti nariadenia (EHS) č. 3821/85.

(4)  S cieľom zabezpečiť súdržnosť medzi rôznymi výnimkami stanovenými v článku 13 nariadenia (ES) č. 561/2006 a, znížiť administratívnu záťaž dopravných podnikov, znížiť byrokraciu a zabezpečiť pokračovanie vývoja tachografov v súlade s praxou pri rešpektovaní cieľov uvedeného nariadenia by sa maximálne prípustné vzdialenosti ustanovené v uvedenej smernici mali zrevidovať. [PDN 2]

(5)  Zaznamenávanie údajov o polohe uľahčuje krížovú kontrolu dôb jazdy a dôb odpočinku, aby sa zistili odchýlky a podvody. Používanie záznamového zariadeniatachografu napojeného na globálny navigačný satelitný systém (GNSS) je vhodný a nákladovo efektívny prostriedok na umožnenie automatického zaznamenávania takýchto údajov, aby sa podporili kontrolní úradníci počas kontrol, a preto by sa malo zaviesť.

(6)  V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy(6) sa požaduje, aby členské štáty vykonali minimálny počet kontrol na cestách. Diaľková komunikácia medzi záznamovým zariadenímtachografom a kontrolnými orgánmi na účely cestnej kontroly uľahčuje cielené cestné kontroly a umožňuje znížiť administratívnu záťaž vytváranú náhodnými kontrolami dopravných podnikov, a preto by sa mala zaviesť.

(7)  Inteligentné dopravné systémy (ITS) môžu pomôcť v plnení úloh, pred ktorými stojí európska dopravná politika, ako je zvýšenie objemov cestnej dopravy a jej preťaženie alebo rast spotreby energie. Preto by sa mali zaistiť štandardizované rozhrania v záznamovom zariadení tachografoch, aby sa zabezpečila interoperabilita s aplikáciami ITS.

(8)  Bezpečnosť záznamového zariadeniatachografu a jeho systému je dôležitá na zabezpečenie vytvárania dôveryhodných údajov. Výrobcovia by preto mali navrhovať, skúšať a neustále preskúmavať záznamové zariadenietachograf počas jeho celého životného cyklu s cieľom zistiť a zmierniť ohrozenie bezpečnosti a zamedziť mu.

(9)  Skúšky záznamového zariadeniatachografu v teréne, ktoré ktorý ešte nebolonebol typovo schválenéschválený, umožňujú skúšať zariadenie v reálnych životných situáciách pred jeho širokým zavedením, a tým dávajú možnosť rýchlejších zlepšení. Skúšky v teréne by preto mali byť povolené pod podmienkou, že účasť na nich a dodržiavanie nariadenia (ES) č. 561/2006 sa efektívne monitoruje a kontroluje.

(10)  Montážne firmy a dielne zohrávajú dôležitú úlohu v bezpečnosti záznamového zariadeniatachografov. Z toho dôvodu je vhodné ustanoviť určité minimálne požiadavky na ich schvaľovanie a audit a zabezpečiť, aby sa zabránilo konfliktu záujmu medzi dielňami a dopravnými podnikmi.

(11)  S cieľom zabezpečiť efektívnejší dohľad nad kartami vodičov a ich kontrolu a uľahčiť úlohy kontrolných úradníkov by sa mali zriadiť vnútroštátne elektronické registre a zaistiť ich vzájomné prepojenie.

(12)  Keďže výskyt podvodov a zneužitia je v prípade vodičských preukazov menej pravdepodobný ako v prípade kariet vodičov, systém záznamového zariadeniatachografu by bol spoľahlivejší a efektívnejší, ak by karty vodičov boli v budúcnosti začlenené do vodičských preukazov. Tento prístup by tiež znížil administratívnu záťaž pre vodičov, ktorí by už nemuseli žiadať o dva rôzne dokumenty a tie potom mať pri sebe. Malo by sa preto uvažovať o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch(7).

(13)  Aby sa znížila administratívna záťaž pre vodičov a dopravné podniky, malo by sa objasniť, že písomné dôkazy o denných alebo týždenných dobách odpočinku nie sú nutné. Na účely kontroly by sa doby, v ktorých nebola zaznamenaná žiadna činnosť vodiča, mali teda považovať za doby odpočinku.

(14)  Kontrolní úradníci stoja pred trvalými úlohami vyplývajúcimi zo zmien v záznamovom zariadenítachografoch a nových metód manipulácie. Aby sa zabezpečila efektívnejšia kontrola a zvýšila harmonizácia kontrolných prístupov v celej Únii, mala by sa prijať spoločná metodika pre počiatočnú a priebežnú odbornú prípravu kontrolných úradníkov.

(15)  Zaznamenávanie údajov záznamovým zariadenímtachografmi a rozvoj technológií na zaznamenávanie údajov o polohe, diaľková komunikácia a rozhranie s  ITS budú spojené so spracovaním osobných údajov. Mali by sa uplatňovať právne predpisy Únie o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov(8) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií(9).

(16)  S cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž na vnútornom trhu cestnej dopravy a vyslať jasný signál smerom k vodičom a dopravným podnikom by sa malo harmonizovať vymedzenie pojmu veľmi závažných porušení tohto nariadenia a svojou povahou by malo byť záväzné a za veľmi závažné porušenia (stanovené v smernici Komisie 2009/5/ES z 30. januára 2009, ktorou sa mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy(10)) mali uložiť v členských štátoch sankcie najvyššej kategórie bez toho, aby bola dotknutá zásada subsidiarity. Malo by sa vyvinúť úsilie aj na to, aby sa zabezpečilo, že sankcie uložené za akékoľvek porušenia budú vždy účinné, odrádzajúce a primerané. Mali by sa najmä prijať konkrétne kroky, aby sa zamedzilo uplatňovaniu nadmerne vysokých pokút za mierne porušenia. [PDN 3]

(16a)  Rozdielne pravidlá na výpočet dennej doby jazdy vedú k nejednotnému uplatňovaniu nariadenia (ES) č. 561/2006 a vytvárajú právnu neistotu pre vodičov a dopravné podniky v medzinárodnej doprave. V záujme jasného, účinného, primeraného a jednotného vykonávania predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia v cestnej doprave je nevyhnutné, aby orgány v členských štátoch uplatňovali predpisy jednotne. [PDN 4]

(17)  Úpravami Európskej dohody o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (Dohoda AETR) podpísanej v Ženeve 1. júla 1970 vrátane jej šiestich zmien a doplnení, ktorá je uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, sa používanie záznamového zariadenia uvedeného v prílohe IBdigitálnych tachografov stalo povinné vo vozidlách registrovaných v susedných tretích krajinách. Keďže týchto krajín sa priamo dotýkajú zmeny záznamového zariadeniatachografov zavedené týmto nariadením, mali by sa môcť zapojiť do rozhovorov o technických otázkach a o vytvorení jednotného elektronického systému na výmenu informácií o kartách vodičov. Malo by sa preto zriadiť fórum pre tachografy. [PDN 5, táto zmena týkajúca sa slov „digitálny tachograf“ sa uplatňuje v celom texte]

(18)  S cieľom odraziť technický rozvoj by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prispôsobenie príloh I, IB a II technickému pokroku, a doplnenie prílohy IB o technické špecifikácie potrebné na automatické zaznamenávanie údajov o polohe, aby sa umožnila diaľková komunikácia a zaistilo rozhranie s ITS. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(19)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia, pokiaľ ide o skúšky v teréne, elektronickú výmenu informácií na kartách vodičov medzi členskými štátmi a odbornú prípravu kontrolných úradníkov, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(11).

(20)  Mal by sa použiť konzultačný postup na prijatie postupov, ktoré sa majú dodržať pri vykonávaní skúšok v teréne, a foriem, ktoré sa majú používať na monitorovanie týchto skúšok, ako aj metodík počiatočnej a priebežnej odbornej prípravy kontrolných úradníkov.

(21)  Na prijatie špecifikácií týkajúcich sa elektronickej výmeny informácií na kartách vodičov medzi členskými štátmi by sa mal použiť postup preskúmania.

(21a)  Preprava osôb a tovaru sa vykonáva za veľmi rozdielnych podmienok. Z tohto dôvodu by sa mala čo najskôr, najneskôr však do konca roku 2013, predložiť revízia požiadavky používania tachografov, ako aj pravidlá o dobe jazdy a odpočinku pre vodičov autobusov. [PDN 6]

(21b)  Normy a špecifikácie by sa mali vypracovať ako otvorené normy umožňujúce, po preskúmaní Komisiou, začlenenie ďalších funkcií, ako napríklad zapisovač údajov o nehode a systém e-call 112, do rovnakého zariadenia. [PDN 7]

(22)  Nariadenie (EHS) č. 3821/85 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 3821/85 sa týmto mení a dopĺňa takto:

-1.  Názov sa nahrádza takto:"

Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o tachografoch v cestnej doprave‚ [PDN 8].

1.  Články 1 až 21 sa nahrádzajú takto:

'KAPITOLA I

Zásady,a rozsah pôsobnostia požiadavky [PDN 9]

Článok 1

Predmet úpravy a zásada zásady [PDN 10]

1.  Týmto nariadením sa stanovujú povinnosti a požiadavky na konštrukciu, inštaláciu, používanie,a skúšanie záznamového zariadenia používanéhoa kontrolu tachografov používaných v cestnej doprave s cieľom kontrolovať dodržiavanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy*, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave** a smernice Rady 92/6/EHS z 10. februára 1992 o montáži a používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie motorových vozidiel v Spoločenstve***. [PDN 11]

1a.  Toto nariadenie stanovuje podmienky a požiadavky, na základe ktorých sa informácie a údaje zaznamenávané, spracúvané alebo ukladané v tachografe podľa článku 2 môžu používať na iné účely, než na kontrolu dodržiavania právnych predpisov uvedených v odseku 1 tohto článku. [PDN 12]

2.  Záznamové zariadenieTachografy musia, pokiaľ ide o konštrukciu, inštaláciu, používanie a skúšanie, spĺňať požiadavky tohto nariadenia.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

1.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 561/2006.

2.  Okrem vymedzení pojmov uvedených v odseku 1 na účely tohto nariadenia:

   a) záznamové zariadenietachograf‘ znamená zariadenie určené na inštaláciu do cestných vozidiel s cieľom automatického alebo poloautomatického zobrazovania, zaznamenávania, tlačenia, ukladania a výstupu podrobných informácií o pohybe, rýchlosti a hmotnosti týchto vozidiel a o určitých pracovných dobách ich vodičovtýkajúcich sa rôznych časových úsekov, ktoré sú súčasťou dennej pracovnej doby vodiča, a údajov uvedených v článku 30 tohto nariadenia; [PDN 13, 147 a 148]
   b) ‚jednotka vozidla‘ znamená záznamové zariadenietachograf okrem snímača pohybu a káblov pripojených k snímaču pohybu. Jednotka vozidla môže byť buď jedna jednotka, alebo niekoľko jednotiek rozložených vo vozidle, pokiaľ vyhovuje bezpečnostným požiadavkám tohto nariadenia. Jednotka vozidla obsahuje procesor, dátovú pamäť, hodiny ukazujúce reálny čas, dve rozhrania inteligentnej karty (vodič a druhý vodič), tlačiareň, displej, vizuálne výstražné zariadenie, kalibračný/sťahovací konektor a zariadenie umožňujúce vstup užívateľa; [PDN 14]
   c) ‚snímač pohybu‘ znamená časť záznamového zariadenia tachografu, ktorá poskytuje signál predstavujúci rýchlosť vozidla a/alebo prejdenú vzdialenosť;
   ca) ‚snímač hmotnosti‘ znamená časť digitálneho tachografu, ktorá poskytuje informácie o hmotnosti vozidla, čiže zaznamenáva údaje o nakladaní a vykladaní vozidla;[PDN 149]
   d) ‚tachografová karta‘ znamená inteligentnú kartu určenú na používanie so záznamovým zariadeníms tachografom, ktorá umožňuje určiť záznamovým zariadenímtachografu funkciu držiteľa karty a jeho práva na prístup k údajom a prenášať a ukladať údaje; [PDN 15]
   e) ‚záznamový list‘ znamená list určený na zachytenie a zapamätanie si zaznamenaných údajov, ktorý sa vkladá do záznamovom zariadení uvedenom v prílohe I analógového tachografu a na ktorý jeho značkové zariadenie vpíše súvislý záznam informácií, ktoré majú byť zaznamenané; [PDN 16, táto zmena týkajúca sa slov ‚analógový tachograf‘ sa uplatňuje v celom texte]
   f) ‚karta vodiča‘ znamená tachografovú kartu vydanú konkrétnemu vodičovi orgánmi členského štátu, ktorá identifikuje vodiča a umožňuje ukladať údaje o činnosti vodiča;
   fa) ‚analógový tachograf‘ znamená tachograf, ktorý využíva záznamový list v súlade s týmto nariadením; [PDN 17]
   fb) ‚digitálny tachograf‘ znamená tachograf, ktorý využíva tachografovú kartu v súlade s týmto nariadením;[PDN 18]
   g) ‚kontrolná karta‘ znamená tachografovú kartu, ktorú vnútroštátnemu príslušnému kontrolnému orgánu vydali orgány členského štátu, a ktorá identifikuje kontrolný orgán a voliteľne aj kontrolného úradníka a umožňuje prístup k údajom uchovávaným v dátovej pamäti kariet vodičov a dielenských kariet na účel ich čítania, vytlačenia a/alebo stiahnutia; [PDN 19]
   h) ‚podniková karta‘ znamená tachografovú kartu vydanú orgánmi členského štátu majiteľovi alebo držiteľovi vozidiel vybavených záznamovým zariadením tachografom, a ktorá identifikuje majiteľa alebo držiteľa a umožňuje zobraziť, stiahnuť a vytlačiť údaje uložené v záznamovom zariadenítachografe uzamknutom majiteľom alebo držiteľom;
   i) ‚dielenská karta‘ znamená tachografovú kartu vydanú orgánmi členského štátu výrobcovi záznamového zariadeniaurčenému personálu výrobcu tachografov, montážnej firme, výrobcovi vozidla alebo dielni schváleným uvedeným členským štátom, ktorá identifikuje držiteľa karty a umožňuje skúšanie, kalibráciu tachografu a/alebo stiahnutie údajov záznamového zariadeniaz tachografu; [PDN 20]
   j) ‚denná pracovná doba‘ znamená dobu pozostávajúcu z doby jazdy, všetkých ostatných dôb práce, dôb pohotovosti, prestávok v práci a dôb odpočinku, ktoré neprekračujú deväť hodín, ktorá začína, keď vodič aktivuje tachograf po týždennej alebo dennej dobe odpočinku, alebo, ak je denný odpočinok rozdelený na niekoľko oddelených dôb, po dobe odpočinku trvajúcej aspoň deväť hodín. Končí sa na začiatku doby denného odpočinku, alebo, ak je denný odpočinok rozdelený na viacero oddelených dôb odpočinku, na začiatku doby odpočinku trvajúcej nepretržite aspoň deväť hodín; [PDN 21]
   ja) ‚aktivácia‘ znamená fázu, v ktorej sa tachograf stáva plne funkčným a plní všetky funkcie vrátane bezpečnostných funkcií; aktivácia tachografu si vyžaduje použitie dielenskej karty; [PDN 22]
   jb) ‚autentifikácia‘ znamená funkciu určenú na určenie a overenie tvrdenej totožnosti;[PDN 23]
   jc) ‚autenticita‘ znamená vlastnosť, že informácia prichádza od účastníka, ktorého totožnosť môže byť overená; [PDN 24]
   jd) ‚kalibrácia‘ znamená aktualizáciu alebo potvrdenie parametrov vozidla uložených v dátovej pamäti. Parametre vozidla zahŕňajú identifikáciu vozidla a charakteristiku vozidla. Kalibrácia tachografu si vyžaduje použitie dielenskej karty;[PDN 25]
   je) ‚sťahovanie‘ znamená kopírovanie spolu s digitálnym podpisom časti alebo celej sady dátových súborov uchovávaných v dátovej pamäti vozidla alebo v pamäti tachografovej karty, keď sú tieto údaje potrebné na zistenie dodržiavania ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006;[PDN 26]
   jf) ‚udalosť‘ znamená činnosť zistenú tachografom, ktorá môže vychádzať z pokusu o podvod;[PDN 27]
   jg) ‚chyba‘ znamená nenormálnu činnosť zistenú tachografom, ktorá môže byť spôsobená nesprávnym fungovaním alebo poruchou zariadenia; [PDN 28]
   jh) ‚inštalácia‘ znamená montáž tachografu do vozidla; [PDN 29]
   ji) ‚neplatná karta‘ znamená kartu, u ktorej sa zistilo, že je chybná, alebo u ktorej zlyhala počiatočná autentifikácia, alebo ešte nenastal začiatok jej platnosti, alebo jej platnosť skončila; [PDN 30]
   jj) ‚pravidelná kontrola‘ znamená súbor činností vykonávaných na kontrolu toho, či tachograf riadne funguje a či jeho nastavenie zodpovedá parametrom vozidla;[PDN 31]
   jk) ‚tlačiareň‘ znamená súčasť tachografu, ktorá zabezpečuje tlač uložených dát; [PDN 32]
   jl) ‚oprava‘ znamená akúkoľvek opravu snímača pohybu alebo jednotky vozidla, ktorá vyžaduje odpojenie napájania alebo odpojenie od iných komponentov tachografu alebo jeho otvorenie; [PDN 33]
   jm) ‚typové schválenie‘ znamená postup, ktorým členský štát potvrdí, že overovaný tachograf (alebo komponent), softvér alebo tachografová karta spĺňajú požiadavky tohto nariadenia; [PDN 34]
   jn) ‚identifikácia vozidla‘ znamená čísla identifikujúce vozidlo: evidenčné číslo vozidla (EĆV) s identifikáciou členského štátu evidencie a identifikačné číslo vozidla (IČV); [PDN 35]
   jo) ‚interoperabilita‘ znamená schopnosť systémov a základných obchodných postupov na výmenu údajov a spoločné využívanie informácií a poznatkov; [PDN 36]
   jp) ‚rozhranie‘ znamená zariadenie medzi systémami, prostredníctvom ktorého sa tieto systémy môžu spájať a vzájomne na seba pôsobiť. [PDN 37]

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1.  Záznamové zariadenieTachograf sa inštaluje a použije vo vozidlách evidovaných v členskom štáte, ktoré sa používajú na cestnú osobnú a nákladnú dopravu spadajúcu do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 561/2006.

Členské štáty môžu vyňať vozidlá uvedené v článku 13 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 561/2006 z rozsahu uplatňovania tohto nariadenia.

3.  Členské štáty môžu po povolení Komisie vyňať z rozsahu uplatňovania tohto nariadenia vozidlá používané na dopravné činnosti uvedené v článku 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006.

Členské štáty môžu vyňať z rozsahu uplatňovania tohto nariadenia vozidlá používané na dopravné činnosti uvedené v článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006; musia o tom neodkladne informovať Komisiu.

3a.  Všetky vozidlá, ktoré nie sú vyňaté z rozsahu uplatňovania tohto nariadenia v súlade s odsekmi 2 a 3, budú do roku 2020 vybavené inteligentným tachografom v zmysle tohto nariadenia. [PDN 38]

4.  V prípade činností vnútroštátnej dopravy môžu členské štáty žiadať inštaláciu a používanie záznamových zariadenítachografov v súlade s týmto nariadením v akomkoľvek vozidle, pre ktoré sa inštalácia a používanie tachografov podľa odseku 1 nevyžaduje.

Článok 3a

Základné požiadavky

1.  Tachografy, tachografové karty a záznamové listy musia spĺňať prísne technické, funkčné a iné požiadavky, aby sa zabezpečilo, že spĺňajú základné požiadavky stanovené v odseku 2 a že dosiahnu splnenie cieľov tohto nariadenia.

2.  S cieľom umožniť účinnú kontrolu súladu s príslušnými právnymi predpismi v sociálnej oblasti musí tachograf spĺňať nasledujúce základné požiadavky. A teda musí:

   a) zaznamenávať presné a spoľahlivé údaje o činnosti vodiča a o vozidle;
   b) byť zabezpečený, aby zaručoval integritu a pôvod zdroja údajov zaznamenávaných jednotkami vozidiel, snímačmi pohybu a tachografovými kartami a údajov získaných z jednotiek vozidiel, snímačov pohybu a tachografových kariet;
   c) byť interoperabilný,
   d) byť ľahko použiteľný.

3.  Tachografy sa musia navrhnúť a používať spôsobom, ktorý zabezpečí súkromie a ochranu osobných údajov.

4.  Tachografy sú vo vozidle umiestnené tak, aby ich bolo možné dosiahnuť a čítať z bežnej sedacej pozície vodiča, aby umožňovali vodičovi bezpečný prístup k potrebným funkciám a operáciu s nimi počas jazdy z pozície v sede a aby neodvádzali pozornosť vodiča od cesty.

5.  Sťahovanie údajov sa vykonáva s čo najmenším zdržaním pre dopravné podniky alebo vodičov

6.  Sťahovanie údajov nesmie spôsobiť zmenu alebo vymazanie údajov. Sťahovanie podrobného súboru o rýchlosti nemusí byť nevyhnutné na zabezpečenie súladu s nariadením (ES) č. 561/2006, ale môže sa využiť na iné účely, ako napríklad na vyšetrovanie nehôd. [PDN 39]

Článok 3b

Funkcie tachografu

Tachograf zabezpečuje tieto funkcie:

   1. monitorovanie kariet, vkladania a vyberania,
   2. meranie rýchlosti a vzdialenosti,
   3. meranie času,
   4. monitorovanie činností vodiča,
   5. monitorovanie stavu vedenia vozidla,
   6. manuálne záznamy vodiča,
   7. záznam o miestach, kde sa začína a/alebo končí denná pracovná doba,
   8. manuálne zadávanie činností vodiča,
   9. záznam o špecifických podmienkach,
   10. podnikové blokovanie,
   11. monitorovanie kontrolných činností,
   12. zistenie udalostí a/alebo chýb,
   13. zabudované a automatické skúšky,
   14. čítanie z dátovej pamäte,
   15. zaznamenávanie a ukladanie v dátovej pamäti,
   16. čítanie z tachografovej karty,
   17. zaznamenávanie a ukladanie na tachografovej karte,
   18. zobrazovanie,
   19. tlač,
   20. výstrahu,
   21. sťahovanie údajov na externé médiá,
   22. výstup údajov na doplnkové externé zariadenia,
   23. kalibráciu,
   24. nastavenie času,
   25. určenie zvyšnej doby jazdy,
   26. určenie využitej doby odpočinku. [PDN 40]

Článok 3c

Údaje, ktoré sa zaznamenávajú

1.  Digitálny tachograf zaznamenáva tieto údaje:

   a) prejdenú vzdialenosť a rýchlosť vozidla;
   b) čas;
   c) polohu začatia a ukončenia dennej pracovnej doby vodiča a každej prepravnej činnosti;
   d) totožnosť vodiča;
   e) činnosť vodiča;
   f) kalibračné údaje vrátane identifikačných údajov dielne;
   g) udalosti a chyby.

2.  Analógový tachograf zaznamenáva aspoň údaje uvedené v odseku 1 písm. a), b) a e).

3.  Prístup k údajom uloženým v tachografe sa môže kedykoľvek udeliť:

   a) príslušným kontrolným orgánom na kontroly a
   b) príslušnému dopravnému podniku, aby mohol plniť svoje zákonné povinnosti, najmä tie, ktoré sú uvedené v článkoch 28 a 29.

Prístup k údajom obsahujúcim osobné údaje sa povoľuje len po získaní príslušného povolenia v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov. [PDN 41]

Článok 3d

Zobrazenie

1.   Tachograf musí byť schopný zobraziť:

   a) štandardné údaje,
   b) údaje týkajúce sa výstrah,
   c) údaje týkajúce sa prístupu k menu,
   d) iné údaje požadované užívateľom v súlade s článkom 3c ods. 1,
  e) informácie týkajúce sa vodiča:
   ak jeho aktuálna činnosť je VEDENIE, jeho aktuálny nepretržitý čas vedenia vozidla a jeho aktuálny kumulovaný čas prestávok,
   ak jeho aktuálna činnosť NIE JE VEDENIE, aktuálny čas trvania tejto činnosti (od času, kedy bola zvolená) a jeho aktuálny kumulovaný čas prestávok.

2.   Tachograf môže zobrazovať doplňujúce informácie za predpokladu, že sa dajú zreteľne odlíšiť od informácií požadovaných vyššie.

3.   Keď nemusia byť zobrazené žiadne iné informácie, tachograf musí štandardne zobrazovať:

   čas,
   prevádzkový režim,
   aktuálnu činnosť vodiča a aktuálnu činnosť druhého vodiča.

Zobrazenie údajov vzťahujúcich sa ku každému vodičovi musí byť jasné, zreteľné a jednoznačné. V prípade, ak sa informácie vzťahujúce sa na vodiča a druhého vodiča nemôžu zobraziť súčasne, tachograf musí štandardne zobraziť informácie vzťahujúce sa na vodiča a umožniť užívateľovi zobrazenie informácií vzťahujúcich sa na druhého vodiča.

4.   Tachograf zobrazuje informácie o výstrahách v súlade s článkom 3d. Textový opis výstrahy môže byť dodatočne zobrazený v jazyku, ktorý si vodič vyberie. [PDN 42]

Článok 3e

Výstrahy

1.   Tachograf varuje vodiča v prípade zistenia akejkoľvek udalosti a/alebo chyby. Tachograf musí varovať vodiča 15 minút pred prekročením maximálneho povoleného nepretržitého času vedenia vozidla a pri prekročení tohto času.

2.   Výstrahy musia byť vizuálne. Vizuálne výstrahy musia byť jednoznačne rozpoznateľné zo strany užívateľa, musia byť zobrazené v zornom poli vodiča a musia byť zreteľne čitateľné cez deň ako aj v noci. Môžu byť k dispozícii aj zvukové výstrahy ako doplnok vizuálnych výstrah.

3.   Čas trvania výstrah musí byť aspoň 30 sekúnd, pokiaľ ich užívateľ nevezme na vedomie stlačením ktoréhokoľvek tlačidla tachografu.

4.   Príčina výstrahy sa musí zobraziť na tachografe a zostať viditeľná až kým ju užívateľ nevezme na vedomie osobitným tlačidlom alebo príkazom na tachografe. Môžu byť k dispozícii doplnkové výstrahy, pokiaľ si ich vodič nemôže zameniť s predchádzajúcimi výstrahami.[PDN 43]

Článok 3f

Ochrana údajov a súkromia

1.   Spracovanie osobných údajov v súvislosti s týmto nariadením sa vykonáva v súlade so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES a pod dozorom verejného nezávislého orgánu príslušného členského štátu uvedeného v článku 28 smernice 95/46/ES.

2.   Spracúvajú sa iba údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na účel spracovania.

3.   Špecifikácie uvedené v tomto nariadení zabezpečia dôvernosť osobných údajov zaznamenávaných, spracovaných a ukladaných tachografom, celistvosť údajov a zabránia podvodom a nezákonnej manipulácii s týmito údajmi.

Príjmu sa vhodné bezpečnostné opatrenia na zaručenie ochrany osobných údajov, najmä pokiaľ ide o:

   používanie globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) na zaznamenávanie údajov o polohe, ako je uvedené v článku 4,
   používanie diaľkovej komunikácie na kontrolné účely, ako je uvedené v článku 5,
   používanie tachografov s harmonizovaným rozhraním, ako je uvedené v článku 6,
  

elektronickú výmenu informácií o kartách vodičov, ako je uvedené v článku 26,

   vedenie záznamov dopravnými podnikmi, ako je uvedené v článku 29.

4.   Majitelia vozidiel a/alebo dopravné podniky dodržiavajú príslušné ustanovenia o ochrane osobných údajov.

5.   Na podporu dobrých postupov ochrany údajov sú Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a pracovná skupina orgánov na ochranu údajov zriadená podľa článku 29 súčasťou fóra pre tachografy zriadeného podľa článku 41 tohto nariadenia.

6.   Všetky cezhraničné výmeny údajov s orgánmi tretích krajín v kontexte uplatňovania tohto nariadenia vyžadujú existenciu primeraných záruk ochrany údajov na zabezpečenie zaručenia primeranej úrovne ochrany údajov v súlade s článkami 25 a 26 smernice 95/46/ES. [PDN 44]

Článok 3g

Špecifikácie

1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 39 na prijatie podrobných špecifikácií potrebných na zmenu a doplnenie príloh k tomuto nariadeniu, aby sa zabezpečilo, že tachograf, tachografové karty a softvér používaný kontrolórmi na analýzu a výklad údajov uchovávaných v tachografe sú v súlade so zásadami a požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, najmä v kapitole I a II.

2.   Komisia prijme podrobné špecifikácie uvedené v odseku 1 do ...(12).

3.   V prípade vhodnosti a v závislosti od oblasti, na ktorú sa špecifikácia vzťahuje, môže špecifikácia obsahovať jedno alebo viac týchto typov ustanovení:

   a) funkčné ustanovenia, v ktorých sa opisujú úlohy rôznych užívateľov a výmena informácií medzi nimi;
   b) technické ustanovenia, ktoré ustanovujú technické prostriedky na splnenie funkčných ustanovení a požiadaviek stanovených v tomto nariadení;
   c) organizačné ustanovenia, v ktorých sa opisujú procedurálne povinnosti rôznych zainteresovaných strán;
   d) služobné ustanovenia, v ktorých sa opisujú rôzne úrovne služieb a ich obsah.

4.   Ak je to potrebné, špecifikácie sa zakladajú na normách a zaručujú interoperabilitu a kompatibilitu medzi rôznymi verziami a generáciami jednotiek vozidiel, tachografových kariet a zariadení orgánov na vymáhanie dodržiavania predpisov.

5.   V súvislosti s vykonávaním funkcií inteligentného tachografu uvedených v kapitole II špecifikácie zahŕňajú potrebné požiadavky na zabezpečenie presnosti a spoľahlivosti údajov poskytovaných použitím vonkajších zariadení pripojených k tachografu.

6.   Akékoľvek údaje, ktoré môžu byť prenesené alebo zozbierané do tachografu alebo z neho, či už bezdrôtovo alebo elektronicky, tvoriace zákonnú požiadavku alebo nie, majú formu verejne dostupných protokolov.

7.   Komisia vykoná posúdenie vplyvu vrátane analýzy nákladov a zisku pred prijatím špecifikácií uvedených v kapitole II. [PDN 45]

KAPITOLA II

Inteligentné záznamové zariadenietachografy

Článok 4

Zaznamenávanie údajov o polohe

1.  Musia sa zaznamenávať údaje o polohe, aby bolo možné určiť miesto začatia a ukončenia dennej pracovnej doby.S cieľom uľahčiť overovanie dodržiavania príslušných právnych predpisov sa automaticky zaznamenáva pozícia miesta začatia a ukončenia dennej pracovnej doby a každej prepravnej činnosti. Na tento účel vozidlá uvádzané do prevádzky po prvýkrát musia byť do [48 mesiacov24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia]špecifikácií uvedených v tomto článku a v článku 3g vybavené záznamovým zariadenímtachografom napojeným na GNSS. [PDN 46]

1a.  Pokiaľ ide o napojenie tachografu na GNSS, ako sa uvádza v odseku 1, využívajú sa iba tie prepojenaia satelitnej služby určovania polohy, ktoré využívajú služby určovania polohy bezplatne. V tachografe sa nesmú uchovávať iné údaje o polohe, než sú údaje vyjadrené v zemepisných súradniciach, pokiaľ je to možné, na určenie miesta začatia a miesta ukončenia podľa odseku 1. [PDN 47]

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 39 týkajúce sa doplnenia prílohy IB o podrobné technické špecifikácie potrebnévypracovania podrobných špecifikácií potrebných na to, aby bolo možné spracúvať údaje o polohe získané záznamovým zariadením z GNSS tachografom v zmysle tohto článku .

Špecifikácie musia najmä spĺňať tieto podmienky:

   musia byť založené na používaní bezplatnej služby GNSS;
   automaticky a povinne sa zaznamenávajú len údaje o polohe, ktoré sú prísne nevyhnutné na kontrolu informácií zaznamenaných tachografom zo strany kontrolných orgánov;
   pred prijatím delegovaných aktov uvedených v tomto článku sa vykoná a verejne sprístupní hodnotenie vplyvu z hľadiska ochrany údajov;
   použitie autentifikovaných signálov nie je povinné, pokiaľ ich nie je možné získať bezplatne.

V špecifikáciách sa ustanovia druhy udalostí, ktoré môžu vyvolať automatický záznam polohy, a situácie, pre ktoré by mal zostať možný manuálny záznam. Špecifikácie spresnia rôzne podmienky a požiadavky týkajúce sa prijímača GNSS mimo tachografu alebo zabudovaného v ňom, a v prípade, že je mimo tachografu, spôsob korelácie GNSS s inými údajmi o pohybe vozidla. [PDN 48]

2a.  Akékoľvek iné použitie údajov o polohe zaznamenaných tachografom je pre dopravné podniky dobrovoľné a musí byť v súlade s právnym rámcom ochrany údajov v Únii. [PDN 49]

Článok 5

Diaľková komunikácia na kontrolné účely včasná detekcia možnej manipulácie alebo zneužitia [PDN 50]

1.  S cieľom uľahčiť cielené cestné kontroly vykonávané príslušnými kontrolnými orgánmi musí záznamové zariadenie inštalovanémusí byť tachograf nainštalovaný vo vozidlách uvádzaných do prevádzkyzaevidovaných po prvýkrát byť do [48 mesiacov24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia]špecifikácií uvedených v tomto článku a v článku 3g schopný komunikovať údaje týmto orgánom, keď je vozidlo v pohybe schopné komunikovať s príslušnými orgánmi. [PDN 51]

1a.  Členské štáty vybavia svoje kontrolné orgány diaľkovým zariadením na včasnú detekciu potrebným na umožnenie dátovej komunikácie uvedenej v tomto článku. [PDN 52]

2.  Komunikácia údajov uvedených v odseku 1 sa s tachografom nadviaže so záznamovým zariadením, iba vtedy, keď to vyžaduje zariadenie kontrolných orgánov. Musí byť bezpečná, aby sa zaistila celistvosť údajov a autenticita záznamového zariadeniatachografu a kontrolného zariadenia. Prístup k preneseným údajom majú iba osoby oprávnené kontrolovať porušovanie tohto nariadenia a nariadenia (ES) č. 561/2006 a dielne, pokiaľ je po potrebné na overenie správneho fungovania tachografu. [PDN 53]

3.  Výmena údajov počas komunikácie sa obmedzí na údaje nevyhnutné na účel cielených cestných kontrol. Tieto údaje sa týkajú týchto udalostí alebo údajov zaznamenaných tachografom:

   posledný pokus o narušenie bezpečnosti,
   najdlhšie prerušenie dodávky energie,
   porucha snímača,
   chyba údajov o pohybe,
   rozpor v súvislosti s pohybom vozidla,
   vedenie vozidla bez platnej karty,
   vloženie karty počas riadenia,
   údaje nastavenia času,
   kalibračné údaje vrátane dátumov posledných dvoch kalibrácií,
   evidenčné číslo vozidla.

Údaje o totožnosti a štátnej príslušnosti vodiča, činnostiach vodiča a rýchlosti sa neoznamujú. [PDN 54]

4.  Výmena údajov sa použije výlučne na účel kontroly dodržiavania tohto nariadenia a nariadenia (ES) č. 561/2006. Údaje sa neposkytnú žiadnym subjektom okrem kontrolných orgánov alebo súdnych orgánov počas prebiehajúceho súdneho konania. [PDN 55]

5.  Kontrolné orgány môžu ukladať údaje len počas trvania cestnej kontroly a vymažú ich najneskôr dve hodiny po ukončení cestnej kontrolyich oznámení, pokiaľ z týchto údajov nevyplýva možná manipulácia s tachografom alebo jeho zneužitie. Ak sa počas následnej cestnej kontroly táto manipulácia alebo zneužitie nepotvrdí, prenesené údaje sa vymažú. Údaje týkajúce sa identifikácie vozidla alebo technického parametra, ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje, môžu byť použité kontrolnými orgánmi na štatistické účely. [PDN 56]

6.  Majiteľ alebo držiteľ vozidlaDopravný podnik prevádzkujúci vozidlo je zodpovedný za informovanie vodiča o možnosti diaľkovej komunikácie. [PDN 57]

7.  V žiadnom prípade nesmie diaľková komunikácia na kontrolné účely uvedená v tomto článku viesť k automatickým pokutám alebo sankciám pre vodiča alebo podnik. Príslušný kontrolný orgán môže na základe výmeny údajov rozhodnúť o vykonaní kontroly vozidla a záznamovom zariadenítachografu. Výsledok diaľkovej komunikácie nebráni kontrolným orgánom vykonávať náhodné cestné kontroly vychádzajúce zo systému hodnotenia rizikovosti zavedeného v článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy****. [PDN 58]

8.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 39 týkajúce sa doplnenia prílohy IB o podrobné technické špecifikácie potrebnévývoja podrobných špecifikácií potrebných na umožnenie diaľkovej komunikácie medzi záznamovým zariadenímtachografom a príslušnými kontrolnými orgánmi podľa ustanovení tohto článku. Komisia môže tiež predĺžiť lehotu uvedenú v odseku 1, ak môže na konci tejto lehoty preukázať, že ešte nie je k dispozícii vhodné zariadenie, ktoré by zodpovedalo požadovaným špecifikáciám.[PDN 59 a 122]

Článok 6

Inteligentné dopravné systémy (ITS)

1.  Záznamové zariadenie uvedené v prílohe IBDigitálne tachografy musia byť interoperabilné s aplikáciami ITS vymedzených v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy*****.

1a.  Len údaje zaznamenané tachografom, ktoré sú nevyhnutne potrebné na spracovanie v aplikácii ITS, môžu byť dostupné.

Údaje zaznamenané tachografom môžu byť prenesené do aplikácií ITS, ak sú splnené tieto podmienky:

   a) rozhranie neovplyvňuje autenticitu a celistvosť údajov v tachografe;
   b) externé zariadenie pripojené na rozhranie má prístup k osobným údajom vrátane údajov o geografickej lokalizácii až po overiteľnom súhlase vodiča, ktorého sa údaje týkajú. [PDN 60]

2.  Na účel odseku 1 vozidlá uvádzané do prevádzky po prvýkrát musia byť do [48 mesiacov 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia]technických špecifikácií uvedených v tomto článku musia byť vybavené záznamovým zariadenímtachografom s harmonizovaným rozhraním, ktoré umožní používanie zaznamenaných alebo vytvorených údajov pre aplikácie ITS. [PDN 61]

3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 39 týkajúce sa doplnenia prílohy IB o špecifikácievývoja špecifikácií harmonizovaného rozhrania, prístupových práv a zoznamu údajov, ku ktorým je možný prístup.

Komisia môže tiež predĺžiť lehotu uvedenú v odseku 1, ak môže na konci tejto lehoty preukázať, že ešte nie je k dispozícii vhodné zariadenie, ktoré by zodpovedalo požadovaným špecifikáciám.

Prioritou je vývoj harmonizovanej aplikácie ITS umožňujúcej vodičom interpretáciu údajov zaznamenaných v tachografe s cieľom pomôcť im pri dodržiavaní právnych predpisov v sociálnej oblasti. [PDN 62 a 123]

KAPITOLA III

Typové schválenie

Článok 7

Žiadosti

1.  Výrobcovia alebo ich zástupcovia predložia žiadosť o typové schválenie EÚ jednotky vozidla, snímača hmotnosti, snímača pohybu, modelového záznamového listu alebo, tachografovej karty alebo softvéru na čítanie údajov používaného príslušnými kontrolnými orgánmi orgánom pre typové schvaľovanie, ktoré na tento účel určil každý členský štát a ktorého podmienky certifikácie sú uznané riadiacim výborom SOG-IS v rámci európskej dohody o vzájomnom uznávaní. Komisia sa poradí s riadiacim výborom dohody SOG-IS pred akýmkoľvek rozhodnutím o uznaní certifikačného orgánu z tretej krajiny. [PDN 63 a 150]

2.  Členské štáty oznámia Komisii názvy a kontaktné údaje orgánov určených podľa odseku 1 najneskôr tri mesiace po ...(13).. Komisia uverejňuje zoznam určených orgánov pre typové schvaľovanie na svojej internetovej stránke. [PDN 64]

2a.  Typové schválenie tachografov a tachografových kariet zahŕňa skúšky týkajúce sa bezpečnosti, funkčné skúšky a skúšky interoperability. Kladné výsledky každej z týchto skúšok sa uvedú na príslušnom osvedčení. [PDN 65]

3.  K žiadosti o typové schválenie sa priložia príslušné špecifikácie a osvedčenia uvedené v časti VIII prílohy IB k tomuto nariadeniu. Komisia vymenuje nezávislých hodnotiteľov, ktorí vydávajú bezpečnostné osvedčeniebezpečnosti, funkčnosti a interoperability. Poskytne tiež informácie o plombovaní prvkov tachografu. [PDN 66]

3a.  Osvedčenie bezpečnosti uvádzajúce splnenie bezpečnostných cieľov sa udeľuje v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. Osvedčenie bezpečnosti vydáva certifikačný orgán uznaný Komisiou.

Osvedčenie funkčnosti sa udelí výrobcovi až po tom, ako boli úspešne splnené všetky funkčné skúšky ustanovené v tomto nariadení, a osvedčuje, že skúšané zariadenie spĺňa príslušné požiadavky na vykonávané funkcie, presnosť merania a environmentálne  charakteristiky. Osvedčenie funkčnosti udeľuje orgán pre typové schvaľovanie.

Osvedčenie interoperability udeľuje jedna skúšobňa, ktorá podlieha Komisii a je pod jej zodpovednosťou. Skúšky interoperability preukazujúce plnú interoperabilitu tachografov alebo tachografových kariet s potrebnými modelmi tachografov alebo tachografových kariet sa vykonávajú v súlade s týmto nariadením. Žiadne skúšky interoperability nevykonáva skúšobňa pre tachografy alebo tachografové karty, ktorej nebolo udelené osvedčenie bezpečnosti a osvedčenie funkčnosti, okrem výnimočných okolností stanovených v tomto nariadení. [PDN 67]

3b.  Každá zmena softvéru alebo hardvéru tachografu alebo povahy materiálov použitých jeho výrobcom musí byť pred tým, ako sa vykoná, oznámená orgánu, ktorý udelil zariadeniu typové schválenie. Tento orgán výrobcovi potvrdí rozšírenie typového schválenia, alebo môže požadovať aktualizáciu alebo potvrdenie príslušných osvedčení funkčnosti, bezpečnosti a/alebo interoperability.[PDN 68]

4.  Žiadosť týkajúca sa akéhokoľvek typu jednotky vozidla, snímača pohybu, modelového záznamového listu alebo tachografovej karty môže byť predložená iba jednému členskému štátu.

Článok 8

Udelenie typového schválenia

Členský štát udelí typové schválenie EÚ komponentu každému typu jednotky vozidla, snímača pohybu, modelového záznamového listu alebo, tachografovej karty alebo softvéru na čítanie údajov uchovávaných tachografom kontrolnými orgánmi, ktorý zodpovedá požiadavkám stanoveným v prílohe I alebo IB,v špecifikáciách uvedených v tomto nariadení, a to za predpokladu, že tento členský štát je schopný kontrolovať zhodnosť výrobných modelov so schváleným typom. [PDN 69]

Akékoľvek zmeny alebo dodatky k schválenému modelu musia mať dodatočné typové schválenie EÚ od členského štátu, ktorý udelil pôvodné typové schválenie EÚ.

Článok 9

Značka typového schválenia

Členské štáty vydajú žiadateľovi značku typového schválenia EÚ, ktorá zodpovedá vzoru v prílohe II, pre každý typ jednotky vozidla, snímača pohybu, modelového záznamového listu alebo tachografovej karty, ktorý schválili podľa článku 8.

Článok 10

Schválenie alebo zamietnutie

Príslušné orgány členského štátu, ktorým sa predložila žiadosť o typové schválenie, pošlú v priebehu jedného mesiaca od schválenia každého typu jednotky vozidla, snímača pohybu, modelového záznamového listu alebo, tachografovej karty alebo softvéru na čítanie údajov uchovávaných tachografom kontrolnými orgánmi orgánom iných členských štátov kópiu schvaľovacieho osvedčenia spolu s kópiami relevantných špecifikácií vrátane informácií o plombách. [PDN 70]

Ak príslušné orgány neschvália žiadosť o typové schválenie, oznámia orgánom iných členských štátov, že schválenie bolo zamietnuté a oznámia dôvody svojho rozhodnutia.

Článok 11

Zhoda zariadenia s typovým schválením

1.  Ak členský štát, ktorý udelil typové schválenie EÚ uvedené v článku 8, zistí, že určité jednotky vozidla, snímače pohybu, záznamové listy alebo tachografové karty, ktoré majú značku typového schválenia EÚ, ktorú vydal, nevyhovujú prototypu, ktorý bol schválený, prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie zhody výrobných modelov so schváleným prototypom. Prijaté opatrenia sa v prípade potreby môžu rozšíriť až na odobratie typového schválenia EÚ.

2.  Členský štát, ktorý udelil typové schválenie EÚ, odoberie toto schválenie, ak jednotka vozidla, snímač pohybu, záznamový list alebo tachografová karta, ktoré schválil, nie sú v súlade s týmto nariadením, alebo vykazujú pri používaní nejakú všeobecnú chybu, ktorá spôsobuje, že nie sú vhodné na účel, na ktorý boli určené.

3.  Ak členský štát, ktorý udelil typové schválenie EÚ, je iným členským štátom upozornený na jeden z prípadov uvedených v odsekoch 1 a 2, po porade s týmto druhým členským štátom prijme podľa odseku 5 opatrenia stanovené v týchto odsekoch.

4.  Členský štát, ktorý zistí, že nastal jeden z prípadov uvedených v odseku 2, môže až do ďalšieho oznámenia zakázať uviesť na trh a prevádzkovať jednotku vozidla, snímač pohybu, záznamové listy alebo tachografové karty. To isté sa použije v prípadoch uvedených v odseku 1 v súvislosti s jednotkami vozidla, snímačmi pohybu, záznamovými listami alebo tachografovými kartami, ktoré boli vyňaté z úvodného overovania EÚ, ak výrobca po náležitom upozornení neuvedie zariadenie do súladu so schváleným modelom alebo s požiadavkami tohto nariadenia.

V každom prípade sa príslušné orgány členských štátov informujú navzájom a aj Komisiu do jedného mesiaca o každom odobratí typového schválenia EÚ alebo o akýchkoľvek iných opatreniach prijatých podľa odsekov 1, 2 a 3 a stanovia dôvody svojho konania.

5.  Ak členský štát, ktorý udelil typové schválenie EÚ, pochybuje o existencii niektorých prípadov uvedených v odseku 1 alebo 2, o ktorých bol informovaný, usilujú sa dotknuté členské štáty vyriešiť spor a informujú o tom Komisiu.

Ak rozhovory medzi členskými štátmi neviedli k dohode do štyroch mesiacov od dátumu oznámenia uvedeného v odseku 3, Komisia po porade s expertmi zo všetkých členských štátov a po zvážení všetkých relevantných faktorov, napr. ekonomických a technických, prijme do šiestich mesiacov od uplynutia tohto štvormesačného obdobia rozhodnutie, ktoré oznámi dotknutým členským štátom a súčasne aj ostatným členským štátom. Komisia v každom prípade ustanoví lehotu pre vykonanie svojho rozhodnutia.

Článok 12

Schválenie záznamových listov

1.  Žiadateľ o typové schválenie EÚ na modelový záznamový list uvedie vo svojej žiadosti typ alebo typy záznamového zariadenia uvedeného v prílohe Ianalógového tachografu, pre ktorý je tento list navrhovaný na používanie, a poskytne vhodné zariadenie takého typu alebo typov s cieľom testovať tento list.

2.  Príslušné orgány každého členského štátu označia na schvaľovacom osvedčení pre modelový záznamový list typ alebo typy záznamového zariadenia uvedeného v prílohe Ianalógových tachografov, na ktorých sa tento modelový list môže používať.

Článok 13

Odôvodnenie rozhodnutí o zamietnutí

V súlade s týmto nariadením musia všetky rozhodnutia o odmietnutí alebo odobratí typového schválenia jednotky vozidla, snímača pohybu, modelového záznamového listu alebo tachografovej karty podrobne špecifikovať dôvody, na ktorých sú založené. Rozhodnutie sa oznámi dotknutej strane, ktorá bude súčasne informovaná o opravných prostriedkoch pre ňu použiteľných podľa právnych predpisov členských štátov a lehôt na uplatnenie týchto opravných prostriedkov.

Článok 14

Uznávanie typovo schváleného záznamového zariadeniatachografu

Žiadny členský štát nesmie odmietnuť registráciu vozidla vybaveného záznamovým zariadenímtachografom, alebo zakázať uviesť do prevádzky, alebo používať toto vozidlo z dôvodu, že je vybavené takýmto zariadením, ak toto zariadenie má značku typového schválenia EÚ uvedenú v článku 9 a inštalačný štítok uvedený v článku 17 ods. 4.

Článok 15

Bezpečnosť

1.  Výrobcovia navrhnú, vyskúšajú a preskúmajú jednotky vozidla, snímače pohybu, snímače hmotnosti a tachografové karty uvedené do prevádzky, aby sa zistila zraniteľnosť vo všetkých fázach životného cyklu výrobku a aby sa zamedzilo jej prípadnému využitiu, alebo aby sa jej prípadné využitie znížilo. Frekvenciu skúšok stanoví členský štát, ktorý udelil osvedčenie o schválení, pričom však táto frekvencia nepresiahne dva roky. [PDN 71 a 151]

2.  Na tento účel výrobcovia predložia príslušnú dokumentáciu nezávislému hodnotiteľovicertifikačnému orgánu uvedenému v článku 7 ods. 3v článku 7 ods. 3a na analýzu zraniteľnosti. [PDN 72]

3.  Nezávislí hodnotitelia vykonajúNa účely odseku 1 uskutoční certifikačný orgán uvedený v článku 7 ods. 3a na jednotkách vozidiel, snímačoch pohybu a tachografových kartách skúšky na prienik s cieľom potvrdiť, že jednotlivé osoby, ktoré majú znalosti verejne prístupných informácií, nemôžu využiť známu zraniteľnosť. [PDN 73]

3a.  Ak sa počas skúšok uvedených v odsekoch 1 a 3 zistí zraniteľnosť jednotky vozidla, snímaču pohybu alebo tachografovej karty, tieto prvky sa nesmú uviesť na trh. V takýchto prípadoch členský štát, ktorý udelil typové schválenie, toto schválenie zruší v súlade s článkom 11 ods. 2. [PDN 74]

3b.  Ak výrobca alebo certifikačný orgán uvedený v článku 7 ods. 3a zistí veľmi vážnu zraniteľnosť jednotky vozidla, snímača pohybu alebo tachografovej karty, a tieto prvky už boli uvedené na trh. výrobca alebo certifikačný orgán uvedený v článku 7 ods. 3a bezodkladne informuje príslušné orgány tohto členského štátu.[PDN 75]

3c.  Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie riešenia problému uvedeného v odseku 3b, najmä zo strany výrobcu, a okamžite informujú Komisiu o zistených zraniteľnostiach a o navrhovaných alebo prijatých opatreniach. [PDN 76]

Článok 16

Skúšky v teréne

1.  Členské štáty môžu povoliť skúšky záznamového zariadeniatachografu v teréne, ktorý ešte nebol typovo schválený. Členské štáty si vzájomne uznajú povolenia na skúšky v teréne udelené jedným členským štátom.

2.  Vodiči a dopravné podniky, ktoré sa zúčastňujú na skúške v teréne, musia dodržať požiadavky nariadenia (ES) č. 561/2006. S cieľom preukázať dodržiavanie vodič dodrží postup stanovený v článku 31 ods. 2.

3.  Komisia môže prijať vykonávacie akty s cieľom stanoviť postupy, ktoré sa majú dodržať pre vykonávanie skúšok v teréne a formy, ktoré sa majú použiť, aby sa tieto skúšky v teréne monitorovali Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 40 ods. 2.

KAPITOLA IV

Inštalácia a kontrola

Článok 17

Inštalácia a oprava

1.  Záznamové zariadenieTachografy môžu inštalovať alebo opravovať len montážne firmy alebo dielne schválené na tento účel príslušnými orgánmi členských štátov v súlade s článkom 19.

2.  Schválené montážne firmy alebo dielne zaplombujú záznamové zariadenietachograf v súlade so špecifikáciou, ktorá je súčasťou osvedčenia o typovom schválení uvedeného v článku 10, potom ako si overili, že funguje správne a najmä že žiadne manipulačné zariadenie nemôže zasiahnuť alebo zmeniť zaznamenávané údaje. [PDN 77]

3.  Schválená montážna firma alebo dielňa dá na plomby, ktoré pripevňuje, špeciálnu značku a okrem toho v prípade záznamového zariadenia uvedeného v prílohe IBdigitálneho tachografu vloží elektronické bezpečnostné údaje, na základe ktorých sa vykonávajú kontroly autenticity. Príslušné orgány každého členského štátu vedú register značiek a použitých elektronických bezpečnostných údajov a kariet vydaných schváleným dielňam a montážnym firmám.

4.  Na účely potvrdenia, že inštalácia záznamového zariadeniatachografu prebehla v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, bude použitý inštalačný štítok pripevnený podľa ustanovení príloh I a IB.

5.  Plombu môžu odstrániť len montážne firmy alebo dielne schválené príslušnými orgánmi podľa odseku 1 alebo kontrolní úradníci, alebo sa môže odstrániť za okolností uvedených v prílohe I časti V bode 4 alebo v prílohe IB časti V bode 3. [PDN 78]

Článok 17a

Plombovanie

1.  Zaplombujú sa tieto časti tachografu:

   každý spoj, ktorý ak je rozpojený, by mohol spôsobiť nezistiteľnú zmenu alebo nezistiteľnú stratu údajov,
   montážny štítok, pokiaľ nie je pripevnený tak, že sa nedá odstrániť bez toho, aby neboli zničené označenia, ktoré sú na ňom.

2.  Plombu môžu odstrániť len montážne firmy alebo dielne schválené príslušnými orgánmi podľa článku 17 ods. 1 alebo certifikační kontrolní úradníci, alebo za okolností uvedených v tomto nariadení.

3.  Pri každom porušení plomby sa musí vyhotoviť písomné vyhlásenie s uvedením dôvodov takého porušenia a musí sa poskytnúť príslušnému orgánu. [PDN 79]

Článok 18

Kontroly záznamového zariadeniatachografov

Záznamové zariadenieTachografy podliehajú pravidelným kontrolám vykonávaným schválenými dielňami. Pravidelná kontrola sa vykonáva najmenej každé dva roky.

Tieto prehliadky zahŕňajú tieto minimálne kontroly:

   1. že tachograf riadne funguje;
   2. že tachograf má znčťku typového schválenia;
   3. že je pripojená inštalačná značka;
   4. že plomby na tachografe a na ostatných montážnych častiach sú neporušené;
   5. že k tachografu nie sú pripojené žiadne manipulačné zariadenia. [PDN 80]

Dielne vypracujú správu z kontroly v prípade, že sa nezrovnalosti vo fungovaní záznamového zariadeniatachografu museli napraviť, či už je to výsledkom pravidelnej kontroly, alebo kontroly na výslovnú žiadosť príslušného vnútroštátneho orgánu. Dielne vedú zoznam všetkých vypracovaných správ z kontrol.

Dielňa uchováva správy z kontrol najmenej po dobu dvoch rokov od ich vypracovania. Na žiadosť príslušného orgánu sprístupnia dielne správy z kontrol a protokoly o kalibrácii vykonaných za toto obdobie.

Článok 19

Schválenie montážnych firiem a dielní

Členské štáty schvaľujú, pravidelne kontrolujú a certifikujú montážne firmy a dielne, ktoré môžu vykonávať inštalácie, overenia, kontroly a opravy záznamového zariadeniatachografov.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby montážne firmy a dielne boli odborne spôsobilé a spoľahlivé. Na ten účel vytvoria a uverejnia súbor jasných vnútroštátnych postupov a zabezpečia splnenie týchto minimálnych kritérií:

   a) pracovníci sú náležite vyškolení;
   b) zariadenie potrebné na vykonanie príslušných skúšok a plnenie úloh je k dispozícii;
   c) montážne firmy a dielne majú dobrú povesť.

3.  Audity schválených montážnych firiem a dielní sa vykonávajú takto:

   a) schválené montážne firmy alebo dielne podliehajú každý rok auditu postupov uplatňovaných dielňou, keď manipulujú so záznamovým zariadením s tachografom. Audit sa zameria najmä na prijaté bezpečnostné opatrenia a zaobchádzanie s dielenskými kartami;
   b) konajú sa tiež neohlásené technické audity schválených montážnych firiem alebo dielní s cieľom kontroly vykonaných kalibrácií a inštalácií. Tieto kontroly sa musia týkať najmenej 10 %20 % schválených dielní za rok. [PDN 81]

4.  Členské štáty a ich príslušné orgány prijmú príslušné opatrenia na zamedzenie konfliktom záujmov medzi montážnymi firmami alebo dielňami a podnikmi cestnej dopravy. Dopravný podnik nemôže inštalovať a kalibrovať záznamové zariadenia na vlastných vozidlách najmä v prípade, ak pracuje tiež ako schválená montážna firma alebo dielňa.V prípade vysokého rizika konfliktu záujmov sa prijmú najmä dodatočné osobitné opatrenia na zabezpečenie toho, aby montážna firma alebo dielňa dodržiavala toto nariadenie. [PDN 82]

5.  Príslušné orgány členských štátov pošlú Komisii zoznamy schválených montážnych firiem a dielní a im vydaných kariet, ako aj kópie značiek a potrebné informácie týkajúce sa použitých elektronických bezpečnostných údajov. Komisia uverejňuje zoznam schválených montážnych firiem a dielní na svojej internetovej stránke.

6.  Členské štáty buď dočasne, alebo natrvalo, odoberú schválenie montážnym firmám a dielňam, ktoré neplnia svoje povinnosti podľa tohto nariadenia.

6a.  Členské štáty monitorujú a postihujú rastúcu ponuku nezákonných inštalácií a inštalácie zariadení na manipuláciu s tachografom, ktorá sa vyskytuje na internete. Členské štáty informujú Komisiu o svojich činnostiach v tejto oblasti; Komisia potom sprístupní tieto informácie všetkým ostatným kontrolným orgánom v Únii, aby ich všetky oboznámila s najnovšími postupmi nezákonnej inštalácie a manipulácie. [PDN 152]

Článok 20

Dielenské karty

1.  Doba platnosti dielenských kariet nesmie presiahnuť jeden rok. Pri obnovovaní dielenskej karty sa príslušný orgán uistí, či montážne firmy a dielne spĺňajú kritériá uvedené v článku 19 ods. 2. [PDN 83]

2.  Ak dielenská karta, ktorá sa má predĺžiť, je poškodená, nefunkčná, stratená alebo odcudzená, orgán vydá náhradnú kartu do piatich pracovných dní od doručenia podrobne zdôvodnenej žiadosti. Orgán vydávajúci kartu vedie zoznam stratených, odcudzených alebo chybných kariet.

3.  Ak členský štát odoberie schválenie montážnej firme alebo dielni podľa článku 19, odoberie tiež dielenské karty, ktoré jej boli vydané.

4.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabránenie falšovania dielenských kariet distribuovaných schváleným montážnym firmám a dielňam.

KAPITOLA V

Karty vodičov

Článok 21

Vydávanie kariet vodičov

1.  Kartu vodiča vydá na žiadosť vodiča príslušný orgán členského štátu, v ktorom má vodič svoje zvyčajné bydlisko. Karta vodiča sa vydá do jedného mesiaca15 dní od prijatia žiadosti príslušným orgánom. [PDN 84]

2.  Na účely tohto článku ‚zvyčajné bydlisko‘ znamená miesto, kde osoba zvyčajne žije minimálne 185 dní v kalendárnom roku, pretože je k tomuto miestu osobne a pracovne viazaná, alebo v prípade, že nie je pracovne viazaná, má k tomuto miestu, kde žije, úzke osobné väzby; avšak za zvyčajné bydlisko osoby, ktorá je pracovne viazaná na inom mieste, než je miesto, ku ktorému je viazaná osobne, a ktorá v dôsledku toho býva postupne na rôznych miestach nachádzajúcich sa v dvoch alebo viacerých členských štátoch, sa považuje miesto, ku ktorému je osobne viazaná, za predpokladu, že sa na takéto miesto pravidelne vracia. Táto posledná podmienka sa nevyžaduje vtedy, keď osoba žije v členskom štáte preto, lebo vykonáva svoje úlohy, ktorých doba trvania je pevne určená.

3.  Vodiči podajú akýmikoľvek vhodnými prostriedkami, ako je preukaz totožnosti alebo iný platný doklad, dôkaz o mieste svojho zvyčajného bydliska. Príslušné orgány členského štátu vydávajúceho kartu vodiča môžu požadovať akékoľvek ďalšie informácie alebo dôkazy, ak majú pochybnosti o platnosti vyhlásenia týkajúceho sa zvyčajného bydliska, alebo na účely určitých osobitných kontrol.

3a.  Bez ohľadu na miesto zvyčajného bydliska vodiča a s cieľom zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž v medzinárodnej cestnej doprave sa pracovná zmluva vodiča v medzinárodnej doprave riadi právom krajiny, v ktorej, prípadne z ktorej, na základe všetkých faktorov charakterizujúcich jeho činnosť vodič pravidelne vykonáva väčšiu časť svojich povinností voči svojmu zamestnávateľovi pri plnení svojej zmluvy. [PDN 132]

4.  Príslušné orgány vydávajúceho členského štátu prijmú príslušné opatrenia, aby zabezpečili, že žiadateľ už nevlastní platnú kartu vodiča a kartu vodiča opatria osobnými údajmi vodiča podľa ustanovení prílohy IB.

5.  Na administratívne účely nesmie byť platnosť karty vodiča dlhšia než päť rokov.

6.  Platná karta vodiča nesmie byť odobratá alebo jej platnosť pozastavená, pokiaľ príslušný orgán členského štátu nezistí, že karta bola sfalšovaná, alebo že kartu používa vodič, ktorý nie je jej držiteľom, alebo že karta bola získaná na základe nepravdivých tvrdení a/alebo sfalšovaných dokumentov. Ak také opatrenia týkajúce sa pozastavenia platnosti alebo odobratia karty prijme iný členský štát, než je štát, v ktorom bola karta vydaná, tento iný členský štát vráti čo najskôr kartu orgánom členského štátu, ktorý ju vydal, a vrátenie zdôvodnípričom uvedie dôvody pozastavenia platnosti alebo odobratia karty. [PDN 85]

7.  Karty vodiča sa vydajú len žiadateľom, ktorí podliehajú ustanoveniam nariadenia (ES) č. 561/2006.

8.  Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabránenie falšovania kariet vodiča.

Článok 22

Používanie kariet vodičov

1.  Karta vodiča je osobná.

2.  Vodič nemôže byť držiteľom viac ako jednej platnej karty vodiča a je oprávnený používať len vlastnú kartu vodiča s jeho osobnými údajmi. Vodič nesmie používať kartu vodiča, ktorá je chybná alebo ktorej doba platnosti už uplynula.

Článok 23

Obnova kariet vodičov

1.  Vodič, ktorý si chce obnoviť kartu vodiča, musí o to požiadať príslušné orgány členského štátu, v ktorom má zvyčajné bydlisko, najneskôr 15 pracovných dní pred uplynutím doby platnosti karty.

2.  Keď orgány členského štátu, v ktorom má vodič svoje zvyčajné bydlisko, nie sú tie, ktoré jeho kartu vydali, a keď sa od nich žiada obnovenie karty vodiča, musia informovať orgány, ktoré vydali starú kartu, o dôvodoch jej obnovenia.

3.  V prípade žiadosti o obnovenie karty, ktorej doba platnosti sa blíži, vydá príslušný orgán pred uplynutím doby platnosti novú kartu za predpokladu, že žiadosť mu bola zaslaná v lehote stanovenej v odseku 1.

Článok 24

Odcudzené, stratené alebo chybné karty vodičov

1.  Vydávajúci orgán vedie zoznam vydaných, odcudzených, stratených alebo chybných kariet vodiča po dobu rovnajúcu sa minimálne dobe ich administratívnej platnosti.

2.  Ak je karta vodiča poškodená alebo funguje nesprávne, vodič ju vráti príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má svoje zvyčajné bydlisko. Krádež karty vodiča sa formálne oznámi príslušným orgánom členského štátu, v ktorom ku krádeži došlo.

3.  Strata karty vodiča sa musí oznámiť formálnym prehlásením príslušným orgánom členského štátu, ktorý ju vydal, a príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má svoje zvyčajné bydlisko, ak ide o dva rôzne štáty.

4.  Ak je karta vodiča poškodená, funguje nesprávne, je stratená alebo odcudzená, vodič požiada príslušné orgány členského štátu, v ktorom má zvyčajné bydlisko, do siedmich kalendárnych dní o náhradnú kartu. Tieto orgány vydajú náhradnú kartu do piatich pracovných dní od prijatia podrobnej žiadosti.

5.  Za okolností uvedených v odseku 4 môže vodič pokračovať v jazde bez karty vodiča maximálne po dobu 15 kalendárnych dní alebo dlhšiu dobu, ak je to potrebné na návrat vozidla do prevádzkových priestorov jeho podniku, za predpokladu, že môže preukázať nemožnosť predloženia alebo používania karty počas tohto obdobia.

Článok 25

Vzájomné uznávanie a výmena kariet vodičov

1.  Karty vodičov vydané členskými štátmi sa vzájomne uznávajú.

2.  Keď si držiteľ platnej karty vodiča vydanej členským štátom zriadil svoje zvyčajné bydlisko v inom členskom štáte, môže požiadať, aby jeho karta bola vymenená za ekvivalentnú kartu vodiča. Členský štát, ktorý kartu vymieňa, je zodpovedný za overenie platnosti predloženej karty.

3.  Členské štáty vykonávajúce výmenu vrátia starú kartu orgánom členského štátu, ktorý kartu vydal, a zdôvodnia svoj postup.

4.  Keď členský štát nahrádza alebo vymieňa kartu vodiča, náhrada alebo výmena a akákoľvek následná náhrada alebo výmena sa v tomto členskom štáte zaeviduje.

Článok 26

Elektronická výmena informácií o kartách vodičov

1.  S cieľom zabezpečoť, aby žiadateľ už nebol držiteľom platnej karty vodiča, ako je to stanovené v článku 21 ods. 4, členské štáty po dobu rovnajúcu sa minimálne dobe administratívnej platnosti karty vodiča vedú vnútroštátne elektronické registre obsahujúce tieto informácie o kartách vodičov:

   priezvisko a meno vodiča,
   dátum a miesto narodenia vodiča,
   číslo platného vodičského preukazu a krajina, ktorá ho vydala (ak je to vhodné), [PDN 86]
   stav karty vodiča.

2.  Komisia a členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie, aby elektronické registre boli vzájomne prepojené a prístupné v celej Únii, a to pomocou komunikačného systému TACHOnet alebo kompatibilného systému. [PDN 87]

3.  Členské štáty vždy, keď vydávajú, obnovujú alebo nahradzujú kartu vodiča, overia pomocou elektronickej výmeny údajov, či vodič už nie je držiteľom inej platnej karty vodiča. Výmena údajov sa obmedzí na údaje nevyhnutné na účel tohto overenia.

4.  Kontrolní úradníci môžu maťmajú prístup k elektronickému registru s cieľom kontroly stavu karty vodiča. [PDN 88]

5.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia spoločné postupy a špecifikácie potrebné pre vzájomné prepojenie uvedené v odseku 2 vrátane formátu vymieňaných údajov, technických postupov na elektronické nahliadanie do vnútroštátnych elektronických registrov, postupov týkajúcich sa prístupov a bezpečnostných mechanizmov. Takéto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 40 ods. 3.

Článok 27

Spojenie kariet vodičov s vodičskými preukazmi

Karty vodičov sa vydávajú v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly vydávajú do 18. januára 2018. S účinnosťou od 19. januára 2018 sa karty vodičov začlenia do vodičských preukazov a budú sa vydávať, obnovovať, vymieňať a nahrádzať v súlade s ustanoveniami smernice 2006/126/ES.

Komisia vykoná do 24 mesiacov od ...(14) posúdenie vplyvu o uskutočniteľnosti a význame spojenia všetkých kariet, ktoré používajú profesionálni vodiči, najmä karty vodiča s vodičským preukazom, s cieľom znížiť súčasné množstvo podvodov s kartami. Komisia preskúma najmä všetky dostupné technické riešenia a otázky týkajúce sa kompatibility kariet a ochrany údajov. Komisia oznámi svoje zistenia Európskemu parlamentu do 30 mesiacov od ...+.[PDN 89]

KAPITOLA VI

Používanie zariadenia

Článok 28

Správne používanie záznamového zariadeniatachografov

1.  Dopravný podnik, majiteľ vozidla a vodiči zabezpečia správne fungovanie a vhodné používanie záznamového zariadeniatachografu a karty vodiča, keď sa od vodiča požaduje viesť vozidlo vybavené záznamovým zariadením uvedeným v prílohe IBdigitálnym tachografom. V prípade použitia analógového tachografu dopravný podnik a vodič zabezpečia jeho správne fungovanie a správne používanie záznamového listu. [PDN 90]

1a.  Digitálny tachograf nesmie byť nastavený tak, aby sa automaticky prepol do osobitnej indikácie, keď je motor alebo zapaľovanie vozidla vypnuté. Vodič by mal mať možnosť po vypnutí ručne si vybrať kategóriu podľa svojej činnosti alebo odpočinku.[PDN 91]

2.  Zakazuje sa falšovanie, zatajovanie, odstránenie alebo zničenie údajov zaznamenaných na záznamovom liste, uchovávaných v záznamovom zariadenítachografe alebo na karte vodiča, alebo výtlačkov záznamového zariadenia uvedených v prílohe IBz digitálneho tachografu. Zakazuje sa tiež akákoľvek manipulácia so záznamovým zariadeníms tachografom, záznamovým listom alebo kartou vodiča, ktorej výsledkom by bolo falšovanie, odstránenie alebo zničenie údajov a/alebo vytlačených informácií. Vo vozidle nesmie byť žiadne zariadenie, ktoré by sa mohlo použiť na tieto účely.

3.  Vozidlá nesmú byť vybavené viac ako jedným kompletom záznamového zariadeniatachografom s výnimkou na účely skúšok v teréne uvedených v článku 16.

4.  Členské štáty zakážu výrobu, distribúciu, reklamu a/alebo predaj zariadení skonštruovaných a/alebo určených na manipuláciu so záznamovými zariadeniamis tachografmi.

4a.  Členské štáty monitorujú a postihujú rastúcu ponuku nezákonných inštalácií a inštalácie zariadení na manipuláciu s tachografom, ktorá sa vyskytuje na internete. [PDN 153]

Článok 29

Zodpovednosť podniku

-1.  Dopravný podnik je povinný:

   1. poskytnúť vodičom, ktorých zamestnáva alebo ktorých má k dispozícii, potrebnú odbornú prípravu a pokyny týkajúce sa správneho fungovania tachografov;
   2. vykonávať pravidelné kontroly na zabezpečenie toho, že vodiči, ktorých zamestnáva alebo ktorých má k dispozícii, správne používajú tachografy; a
   3. nepodnecovať vodičov, ktorých zamestnáva alebo ktorých má k dispozícii, priamo ani nepriamo k zneužívaniu tachografov. [PDN 92]

1.  Dopravný podnik vydá dostatočný počet záznamových listov vodičom vozidiel vybavených záznamovým zariadením uvedeným v prílohe Ianalógovým tachografom, pričom musí mať na zreteli tú skutočnosť, že tieto listy majú osobný charakter, dobu prevádzky a možnú povinnosť nahradiť listy, ktoré sú poškodené, alebo ktoré zabavil oprávnený inšpekčný úradník. Dopravný podnik vydá vodičom iba záznamové listy zodpovedajúce schválenému modelu, ktoré sú vhodné na používanie v zariadení inštalovanom vo vozidle.

Keď je vozidlo vybavené záznamovým zariadením uvedeným v prílohe IB, digiálnym tachografom, dopravný podnik a vodič s prihliadnutím na dĺžku doby prevádzky zabezpečia, aby sa v prípade kontroly mohla na žiadosť uvedenú v prílohe IB správne vykonať tlač.

2.  Dopravný podnik uchováva záznamové listy a výtlačky, ak sú výtlačky urobené na účely dosiahnutia súladu s článkom 31, v chronologickom poradí a v čitateľnej forme najmenej jeden rok po ich použití a poskytne kópie dotknutým vodičom, ktorí o ne požiadajú. Dopravný podnik tiež poskytne kópie údajov stiahnutých z kariet vodičov dotknutým vodičom, ktorí o ne požiadajú, a výtlačky týchto kópií. Záznamové listy, výtlačky a stiahnuté údaje sa predložia alebo odovzdajú na požiadanie ktoréhokoľvek oprávneného inšpekčného úradníka.

3.  Dopravný podnik zodpovedá za porušenia tohto nariadenia, ktorých sa dopustili vodiči podniku alebo vodiči, ktorých má k dispozícii. Bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátovČlenské štáty môžu brať dopravné podniky plne na zodpovednosť, členské štátypričom však môžu zvážiť dôkazy o tompreukazujúce, že dopravný podnik nemožno rozumne brať na zodpovednosť za porušenie, ku ktorému došlo.

Kontrolné orgány vykonávajú pravidelné kontroly v súlade s článkom 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 561/2006. [PDN 94, 124 a 133]

Článok 30

Používanie kariet vodičov a záznamových listov

1.  Vodiči sú povinní používať záznamové listy alebo karty vodiča každý deň jazdy od chvíle, keď prevzali vozidlo. Záznamový list alebo karta vodiča nebudú odobraté pred ukončením dennej pracovnej doby, ak jeho odobratie nie je oprávnené inak. Nijaký záznamový list alebo karta vodiča nesmú byť použité na dlhšie obdobie, než na ktoré boli určené.

2.  Vodiči musia primerane chrániť záznamové listy alebo karty vodiča a nesmú používať špinavé alebo poškodené listy alebo karty.

3.  Keď sa vodič nachádza mimo vozidla a v dôsledku toho nemôže používať záznamové zariadenietachograf namontovaný vo vozidle, časové úseky uvedené v odseku 5 písm. b) body ii) a iii):

   a) sa v prípade vybavenia vozidla záznamovým zariadením podľa prílohy Ianalógovým tachografom zapíšu na záznamový list buď ručne, automatickým záznamom, alebo inými prostriedkami, čitateľne a bez znečistenia listu; alebo
   b) sa v prípade vybavenia vozidla záznamovým zariadením podľa prílohy IBdigitálnym tachografom zapíšu na kartu vodiča pomocou ovládača na manuálne zapisovanie, nachádzajúceho sa na záznamovom zariadenítachografe.

Na účely kontroly sa časové úseky, v ktorých nebola zaznamenaná žiadna činnosť, považujú za odpočinok alebo prestávku. Vodiči nie sú povinní zaznamenávať denné a týždenné doby odpočinku, keď sú mimo vozidla.Členské štáty neukladajú vodičom povinnosť predkladať tlačivá potvrdzujúce ich činnosť počas neprítomnosti vo vozidle. [PDN 95]

4.  Ak je vo vozidle vybavenom záznamovým zariadením podľa prílohy IBdigitálnym tachografom viac ako jeden vodič, každý vodič zabezpečí, aby bola jeho karta vodiča vložená do správneho slotu v záznamovom zariadení tachografe.

Ak je vo vozidle vybavenom záznamovým zariadením uvedeným v prílohe IBanalógovým tachografom viac ako jeden vodič, vodiči upravia záznamové listy podľa potreby tak, aby informácie uvedené v prílohe I časti II písm. a), b) a c) boli zaznamenané na záznamový list vodiča, ktorý práve vedie vozidlo.

5.  Vodiči:

   a) zabezpečia, aby čas zaznamenaný na liste súhlasil s oficiálnym časom v štáte evidencie vozidla;
  b) uvedú do činnosti prepínací mechanizmus umožňujúci, aby nasledujúce časové úseky boli zaznamenané oddelene a zreteľne:
   i) pod znakom 20120703-P7_TA(2012)0271_SK-p0000001.jpg: doba jazdy,
   ii) pod znakom 20120703-P7_TA(2012)0271_SK-p0000003.jpg: ‚iná práca‘, čo je akákoľvek iná činnosť než vedenie vozidla, ako je vymedzená v článku 3 písm. a) smernice 2002/15/ES, ako aj každá práca vykonávaná pre rovnakého alebo iného zamestnávateľa v odvetví dopravy alebo mimo neho,
   iii) pod znakom 20120703-P7_TA(2012)0271_SK-p0000005.jpg: ‚pohotovosť‘, vymedzená v článku 3 písm. b) smernice 2002/15/ES,
   iv) pod znakom 20120703-P7_TA(2012)0271_SK-p0000007.jpg: prestávky alebo odpočinok.

6.  Každý vodič zapíše na svoj záznamový list nasledujúce informácie:

   a) na začiatku používania listu – svoje priezvisko a meno;
   b) dátum a miesto, kde používanie listu začína, a dátum a miesto, kde toto používanie končí;
   c) evidenčné číslo každého vozidla, ku ktorému je vodič pridelený, na začiatku prvej jazdy zaznamenanej na liste, a v prípade zmeny vozidla aj počas používania listu;
  d) údaje počítadla kilometrov:
   i) na začiatku prvej jazdy zaznamenanej na liste,
   ii) na konci poslednej jazdy zaznamenanej na liste,
   iii) v prípade zmeny vozidla počas pracovného dňa údaj na prvom vozidle, ku ktorému bol vodič pridelený, a údaj na ďalšom vozidle;
   e) čas každej zmeny vozidla.

7.  Vodič vloží do záznamového zariadenia podľa prílohy IBdigitálneho tachografu symboly krajín, v ktorých začal a skončil svoju dennú pracovnú dobu. Členský štát však môže od vodičov vozidiel vykonávajúcich dopravné činnosti na jeho území požadovať, aby doplnili symbol krajiny o podrobnejšie geografické špecifikácie za predpokladu, že členský štát ich oznámil Komisii pred 1. aprílom 1998. [PDN 96]

Vodič nemusí tieto informácie vkladať, ak záznamové zariadenietachograf automaticky zaznamenáva údaje o polohe v súlade s článkom 4.

Článok 31

Poškodené karty vodičov alebo záznamové listy

1.  V prípade poškodenia listu so záznamami alebo karty vodiča pripojí vodič poškodený list alebo kartu vodiča k náhradnému listu.

2.  Ak je karta vodiča poškodená, funguje nesprávne alebo je stratená či odcudzená, vodič:

  a) na začiatku jazdy vytlačí údaje o vozidle, ktoré vedie, a do tohto výtlačku uvedie:
   i) údaje, ktoré umožnia identifikáciu vodiča (meno, číslo karty vodiča alebo vodičského preukazu) vrátane svojho podpisu,
   ii) doby uvedené v článku 30 ods. 5 písm. b) body ii), iii) a iv);
   b) na konci jazdy vytlačí informácie týkajúce sa dôb zaznamenaných záznamovým zariadenímtachografom, zaznamená všetky doby inej práce, pohotovosti a čerpaného odpočinku od doby vyhotovenia výtlačku na začiatku jazdy, ak neboli zaznamenané záznamovým zariadenímtachografom, a na tomto dokumente vyznačí údaje, ktoré umožnia identifikáciu vodiča (meno, číslo karty vodiča alebo jeho vodičského preukazu) vrátane podpisu vodiča.

Článok 32

Záznamy vykonávané vodičom

1.  Ak vodič vedie vozidlo vybavené záznamovým zariadenímanalógovým tachografom uvedeným v prílohe I, musí, kedykoľvek o to inšpekčný úradník požiada, predložiť:

   i) záznamové listy za bežný deň a listy použité vodičom v predchádzajúcich 28 dňoch,
   ii) kartu vodiča, pokiaľ ju má, a
   iii) každý ručný záznam a výtlačok vytvorený počas bežného dňa a predchádzajúcich 28 dní, ako to vyžaduje toto nariadenie a nariadenie (ES) č. 561/2006.

2.  Ak vodič vedie vozidlo vybavené záznamovým zariadením podľa prílohy IBdigitálnym tachografom, musí, kedykoľvek o to inšpekčný úradník požiada, predložiť:

   i) svoju kartu vodiča,
   ii) každý ručný záznam a výtlačok vytvorený počas bežného dňa a predchádzajúcich 28 dní, ako to vyžaduje toto nariadenie a nariadenie (ES) č. 561/2006,
   iii) záznamové listy zodpovedajúce rovnakému obdobiu, ako je uvedené v bode ii), počas ktorého viedol vozidlo vybavené záznamovým zariadením uvedeným v prílohe Ianalógovým tachografom.

3.  OprávnenýCertifikovaný inšpekčný úradník môže analýzou záznamových listov, zobrazených alebo, vytlačených alebo stiahnutých údajov, ktoré zaznamenalo záznamové zariadeniezaznamenal tachograf alebo karta vodiča, skontrolovať dodržiavanie nariadenia (ES) č. 561/2006, alebo ak to nebude možné, tak analýzou akéhokoľvek iného podporného dokumentu, ktorý zdôvodňuje nedodržanie ustanovení, ako napríklad tie, ktoré sú stanovené v článku 24 ods. 2 a článku 33 ods. 2 tohto nariadenia. [PDN 97]

3a.  Komisia vykoná štúdiu o systémoch vymáhania dodržiavania predpisov vo všetkých členských štátoch do 18 mesiacov od udelenia prvých osvedčení úradníkov na vymáhanie dodržiavania predpisov, aby sa zistilo, koľko je v každom členskom štáte certifikovaných úradníkov.

Členské štáty musia potom každoročne podať Komisii správu s podrobným uvedením odbornej prípravy úradníkov a počtov aktívnych úradníkov na vymáhanie dodržiavania predpisov, ktorí získali európske osvedčenie na vymáhanie dodržiavania predpisov. [PDN 98]

Článok 33

Postupy v prípade nefunkčného zariadenia

1.  V prípade poruchy alebo nesprávnej činnosti záznamového zariadeniatachografu ho dá dopravný podnik opraviť schválenou montážnou firmou alebo dielňou hneď, ako to okolnosti dovolia.

Ak sa vozidlo nemôže vrátiť do prevádzkarne v priebehu jedného týždňa odo dňa poruchy alebo od objavenia nesprávnej činnosti, oprava sa vykoná po ceste.

Opatrenia prijímané členskými štátmi podľa článku 37 môžu dať príslušným orgánom právomoczahŕňajú právomoc príslušných orgánov zakázať používanie vozidla v prípadoch, keď porucha alebo chybná činnosť nebola napravená, ako je stanovené v prvom a druhom pododseku tohto článku. [PDN 99]

Komisia v tomto prípade skontroluje, či sa s vnútroštátnymi a zahraničnými vozidlami zaobchádza rovnako, aby sa zabránilo diskriminácii.[PDN 100]

2.  Po dobu, keď záznamové zariadenietachograf nie je schopný prevádzky, alebo funguje nesprávne, vodiči zaznamenajú údaje, ktoré umožnia identifikáciu vodiča (meno, číslo karty vodiča alebo vodičského preukazu) vrátane podpisu, ako aj údaje o rôznych časových úsekoch, ktoré záznamové zariadenietachograf už správne nezaznamenáva alebo netlačí:

   a) na záznamovom liste alebo na záznamových listoch alebo
   b) na dočasnom liste pripojenom k záznamovému listu alebo ku karte vodiča.

KAPITOLA VII

Ochrana údajov, Vymáhanie a sankcie [PDN 101]

Článok 34

Ochrana osobných údajov

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa spracovanie osobných údajov v súvislosti s týmto nariadením vykonávalo v súlade so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES a pod dozorom verejného nezávislého orgánu členského štátu uvedeného v článku 28 smernice 95/46/ES.

2.  Členské štáty najmä zabezpečia, aby osobné údaje boli chránené, pokiaľ ide o:

   používanie globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) na zaznamenávanie údajov o polohe uvedené v článku 4,
   používanie diaľkovej komunikácie na kontrolné účely podľa článku 5,
   používanie záznamového zariadenia s harmonizovaným rozhraním podľa článku 6,
   elektronickú výmenu informácií o kartách vodičov stanovenú v článku 26,
   vedenie záznamov dopravnými podnikmi podľa ustanovení článku 29.

3.  Záznamové zariadenie uvedené v prílohe IB musí byť navrhnuté tak, aby zabezpečilo súkromie. Spracúvajú sa iba údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na účel spracovania.

4.  Majitelia vozidiel a/alebo dopravné podniky v prípade potreby dodržia príslušné ustanovenia o ochrane osobných údajov.[PDN 102]

Článok 34a

Kontrolní úradníci

1.   Na efektívne monitorovanie dodržiavania tohto nariadenia by všetci certifikovaní kontrolní úradníci mali mať k dispozícii dostatočné štandardné vybavenie a príslušné zákonné právomoci na to, aby mohli vykonávať svoje úlohy v súlade s týmto nariadením. Najmä:

   a) certifikovaní kontrolní úradníci musia mať kontrolné karty, ktoré umožnia prístup k údajom zaznamenaným v tachografe a tachografových kartách vrátane dielenskej karty;
   b) certifikovaní kontrolní úradníci musia mať príslušné harmonizované a štandardizované nástroje a typovo schválený softvér na sťahovanie súborov údajov z jednotiek vozidiel a tachografových kariet a na to, aby dokázali rýchlo analyzovať takéto súbory údajov a výtlačky z digitálnych tachografov v kombinácii s listami alebo výpismi z analógových tachografov.

2.  Ak po vykonaní kontroly certifikovaní kontrolní úradníci nájdu dostatok dôkazov vedúcich k dôvodnému podozreniu z podvodu, sú oprávnení poslať vozidlo do schválenej dielne na vykonanie ďalších skúšok s cieľom skontrolovať najmä, či:

   a) tachograf správne funguje;
   b) tachograf správne zaznamenáva a ukladá údaje a
   c) či kalibračné parametre sú správne.

3.  Certifikovaní kontrolní úradníci sú oprávnení poveriť schválené dielne vykonaním skúšok uvedených v odseku 2 a osobitných skúšok na zistenie prítomnosti manipulačných zariadení. Ak sa zistia manipulačné zariadenia, vybavenie vrátane samotného zariadenia, jednotky vozidla alebo jej komponentov a karty vodiča môžu byť odstránené z vozidla a použité ako dôkazy v súlade s vnútroštátnymi procesnými predpismi pre zaobchádzanie s takýmito dôkazmi.

4.  Certifikovaní kontrolní úradníci využívajú možnosť kontrolovať tachografy a karty vodiča, ktoré sa nachádzajú na mieste počas kontroly v priestoroch podniku.

5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 39 na vypracovanie technických a funkčných špecifikácií zariadení uvedených v odseku 1 tohto článku. [PDN 103]

Článok 35

Odborná príprava kontrolných úradníkov

1.  Členské štáty zabezpečia, aby kontrolní úradníci boli dobre vyškolení na analýzu zaznamenávaných údajov a kontrolu záznamového zariadeniatachografu.

2.  Členské štáty informujú Komisiu o požiadavkách na odbornú prípravu svojich kontrolných úradníkov do ...(15).

2a.  Komisia prijme rozhodnutia na vytvorenie spoločného systému odbornej prípravy kontrolných úradníkov do ...(16)+. [PDN 104]

3.  Komisia príjme rozhodnutia o metodikeschváli metodiku počiatočnej a priebežnej odbornej prípravy kontrolných úradníkov vrátane metód, ako účelovo zamerať kontroly a ako zisťovať manipulačné zariadenia a podvod. Táto metodika bude vychádzať z usmernení k jednotnému výkladu tohto nariadenia a nariadenia (ES) č. 561/2006 s cieľom zabezpečiť jednotnú analýzu údajov zaznamenávaných tachografmi vo všetkých členských štátoch. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom preskúmania uvedeným v článku 40 ods. 2v článku 40 ods. 3. [PDN 105]

3a.  Kontrolní úradníci do ...(17) zložia skúšku s cieľom získať európske osvedčenie na vymáhanie dodržiavania predpisov. Toto harmonizované osvedčenie preukazuje, že majú príslušné zručnosti na efektívne vykonávanie svojich kontrolných úloh podľa tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o článok 34a. [PDN 106]

3b.  Komisia prijme rozhodnutia o požiadavkách a obsahu skúšky uvedenej v odseku 3a tohto článku. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 40 ods. 3. [PDN 107]

3c.  Komisia každé dva roky predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu týkajúcu sa počtu kontrolných úradníkov, ktorí absolvujú odbornú prípravu v každom členskom štáte a získavajú európske osvedčenie na vymáhanie dodržiavania predpisov. [PDN 108]

Článok 35a

Veľmi závažné porušenia

Tieto porušenia povinností stanovených v tomto nariadení sa vzhľadom na ich závažnosť a prípadné dôsledky pre bezpečnosť na cestách považujú za veľmi závažné porušenia právnych predpisov členských štátov:

   1. v súvislosti s povinnosťami týkajúcimi sa inštalácie tachografu: inštalácia a používanie tachografu bez typového schválenia;
  2. v súvislosti s povinnosťami týkajúcimi sa používania tachografov, karty vodiča alebo záznamového listu:
   a) používanie tachografu, ktorý nespĺňa povinnosti týkajúce sa kontrol uvedené v článku 18;
   b) používanie tachografu, ktorý nebol riadne skontrolovaný, kalibrovaný alebo zaplombovaný;
   c) používanie neplatnej karty vodiča;
   d) neuskladňovanie záznamových listov, výtlačkov a stiahnutých údajov podnikom;
   e) vodič je držiteľom viac ako jednej karty vodiča;
   f) používanie karty vodiča, ktorá nie je vlastnou platnou kartou vodiča;
   g) používanie nefunkčnej alebo vypršanej karty vodiča;
   h) nedostupnosť zaznamenaných a uložených údajov za najmenej 365 dní;
   i) použitie špinavých alebo poškodených listov alebo kariet vodiča a údajov, ktoré nie sú čitateľné;
   j) nesprávne použitie záznamových listov/kariet vodiča;
   k) záznamový list alebo karta vodiča použité na dlhšie obdobie, než na ktoré boli určené, a stratené údaje;
   l) nepoužitie manuálneho vstupu, keď sa požaduje;
   m) nepoužitie správnych listov alebo kariet vodiča v správnom slote (multimanning);
   3. v súvislosti s povinnosťou vypĺňať informácie: chýbajúce meno a priezvisko na záznamovom liste;
  4. v súvislosti s povinnosťou poskytnúť informácie:
   a) odmietnutie kontroly;
   b) neodôvodnene chýbajúce záznamy za aktuálny deň;
   c) neodôvodnene chýbajúce záznamy za predchádzajúcich 28 dní;
   d) neodôvodnene chýbajúce záznamy karty vodiča, ak je vodič jej držiteľom;
   e) neodôvodnene chýbajúce manuálne záznamy a výtlačky z aktuálneho týždňa a predchádzajúcich 28 dní;
   f) nepredloženie karty vodiča;
   g) nepredloženie výtlačkov z aktuálneho týždňa a predchádzajúcich 28 dní;
  5. porucha:

tachograf neopravený schválenou montážnou firmou alebo dielňou;
  6. manuálny vstup na výtlačkoch:
   a) vodič neoznačil všetky informácie za obdobia, ktoré nie sú zaznamenávané, pokiaľ je tachograf neschopný prevádzky alebo funguje nesprávne;
   b) na dočasnom zázname chýba číslo karty vodiča a/alebo meno a/alebo číslo vodičského preukazu;
   c) strata alebo krádež karty vodiča sa formálne neohlási príslušným orgánom členského štátu, v ktorom ku strate alebo krádeži došlo;
  7. vo vzťahu k podvodom:
   a) falšovanie, odstránenie alebo zničenie údajov zaznamenaných na záznamovom liste, uchovávaných v tachografe alebo na karte vodiča, alebo výtlačkoch z tachografu;
   b) manipulácia s tachografom, záznamovým listom, kartou vodiča alebo kartou podniku, ktorých výsledkom je falšovanie údajov a/alebo informácií z výtlačkov;
   c) vo vozidle sa nachádza manipulačné zariadenie, ktoré by sa mohlo použiť na falšovanie údajov a/alebo informácií z výtlačkov. [PDN 109]

Článok 36

Vzájomná pomoc

Členské štáty si navzájom pomáhajú pri uplatňovaní tohto nariadenia a pri kontrole jeho dodržiavania.

V rámci tejto vzájomnej pomoci si príslušné orgány členských štátov predovšetkým pravidelne posielajú všetky dostupné informácie týkajúce sa porušení tohto nariadenia montážnymi firmami a dielňami, druhov manipulačných postupov a sankcií za ne uložených. [PDN 110]

Článok 36a

Informačná telefónna linka

Komisia zriadi internetovú stránku a bezplatnú a anonymnú informačnú telefónnu linku v rámci celej Únie pre vodičov alebo akékoľvek iné zainteresované strany, ktoré chcú oznámiť podvod, ktorý spadá do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. [PDN 111]

Článok 37

Sankcie

1.  Členské štáty stanovia pravidlá pre sankcie uplatniteľné v prípade porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané, odrádzajúce a nediskriminačné. V prípade dielní, ktoré porušili ustanovenia tohto nariadenia, môžu zahŕňať zrušenie schválenia a odobratie dielenskej karty.

2.  Žiadne porušenie tohto nariadenia nemôže byť predmetom viac ako jednej sankcie alebo postupu.

3.  Sankcie stanovené členskými štátmi za veľmi závažné porušenia vymedzené v smernici 2009/5/ESv článku 35a tohto nariadenia musia byť najvyššími kategóriami sankcií uplatniteľnými v členskom štáte za porušenie právnych predpisov v oblasti cestnej dopravy. [PDN 112]

4.  Členské štáty informujú Komisiu o týchto opatreniach a predpisoch o sankciách do ...(18). Informujú Komisiu o každej ďalšej zmene týchto opatrení.

KAPITOLA VIII

Záverečné ustanovenia

Článok 38

Prispôsobenie sa technickému pokroku

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 39 na účel prispôsobenia príloh I, IB a II technickému pokroku.

Komisia prijme podrobné špecifikácie uvedené v článkoch 4, 5 a 6 do ...(19). Môže prijať delegované akty podľa článku 39 na predĺženie tejto lehoty, ak môže v daný deň preukázať, že ešte nie je k dispozícii vhodné zariadenie, ktoré by zodpovedalo požadovaným špecifikáciám. [PDN 125]

Článok 39

Výkon delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa udeľuje Komisii za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 4, 5, 6 a 38v článkoch 3g, 4, 5, 6 a 34a sa Komisii udeľuje na obdobie na dobu neurčitú od [nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]piatich rokov od(20). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.[PDN 113]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 4, 5, 6 a 38v článkoch 3g, 4, 5, 6 a 34a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. [PDN 114]

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 4, 5, 6 a 38článkov 3g, 4, 5, 6 a 34a nadobudne účinnosť len vtedy, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. [PDN 115]

Článok 40

Výbor

1.  Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Pokiaľ sa stanovisko výboru má získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v lehote na zaslanie stanoviska rozhodne predseda výboru, alebo ak o to požiada väčšina členov výboru.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Pokiaľ sa stanovisko výboru má získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v lehote na zaslanie stanoviska rozhodne predseda výboru, alebo ak o to požiada väčšina členov výboru.

Článok 41

Fórum pre tachografy

1.  Zriadi sa fórum pre tachografy, aby sa podporil dialóg o technických otázkach týkajúcich sa záznamového zariadeniatachopgrafov medzi odborníkmi z členských štátov a odborníkmi z tretích krajín, ktoré používajú záznamové zariadenietachografy na základe Európskej dohody o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (Dohoda AETR).

2.  Členské štáty určia odborníka pre fórum pre tachografy.

3.  Fórum pre tachografy je otvorené účasti odborníkov zo zainteresovaných zmluvných strán Dohody AETR, ktoré nie sú členmi Únie

4.  Na fórum pre tachografy sa pozvú zainteresované strany, zástupcovia výrobcov vozidiel, výrobcov tachografov a sociálnych partnerov.

5.  Fórum pre tachografy prijme svoj rokovací poriadok.

6.  Fórum pre tachografy zasadá aspoň raz ročne.

Článok 42

Oznámenie vnútroštátnych opatrení

Členské štáty oznámia Komisii znenie zákonov, právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tohto nariadenia, najneskôr do 30 dní od dátumu ich prijatia a po prvýkrát ...(21).

* Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1.

** Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35.

*** Ú. v. ES L 57, 2.3.1992, s. 27.

**** Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35.

***** Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 1.

"

2.  Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

   a) v kapitole I Definície sa písmeno b) vypúšťa;
   b) v kapitole III bode 4.1 písm. c) sa odkaz na „článok 15 ods. 3 písm. b), c) a d) druhá zarážka nariadenia“ nahrádza slovami „článok 30 ods. 5 písm. b) c) a d) druhá zarážka nariadenia“;
   c) v kapitole III písm. c) bod 4.2 sa odkaz na „článok 15 nariadenia“ nahrádza slovami „článok 30 nariadenia“;
   d) v kapitole IV písm. a) bod 1 tretí pododsek sa odkaz na „článok 15 ods. 5 nariadenia“ nahrádza slovami „článok 30 ods. 6 nariadenia“.

3.  Príloha IB sa mení a dopĺňa takto:

   a) v kapitole I Definície sa písmená l), o), t), y), ee), kk, oo) a qq) vypúšťajú;
  b) kapitola VI sa mení a dopĺňa takto:
   i) v prvom odseku sa odkaz na „článok 12 ods. 5 nariadenia (EHS) č. 3821/85, naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 2135/98“ nahrádza slovami „článok 24 ods. 5 nariadenia (EHS) č. 3821/85“;
   ii) oddiel 1 Schvaľovanie montérov a dielní sa vypúšťa;
   c) v kapitole VIII bod 271 sa odkaz na „článok 5 tohto nariadenia“ nahrádza slovami „článok 8 tohto nariadenia“.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 561/2006 sa mení a dopĺňa takto:

-1.  V článku 2 ods. 1 sa písmeno a) mení a dopĺňa takto:"

   a) tovaru, kde maximálna prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 2,8 tony, alebo‚.[PDN 134]
   -1a. V článku 3 sa vkladá toto písmeno:
  

'aa) vozidlá alebo jazdné súpravy, ktoré sa používajú na prepravu materiálu, zariadenia alebo strojov potrebných pre vodiča počas jeho práce a ktoré sa použijú výlučne v okruhu 100 kilometrov od prevádzkarne podniku a výlučne pod podmienkou, že vedenie vozidla nepredstavuje hlavnú činnosť vodiča;‘. [PDN 126 a 135]

  -1b. V článku 7 sa vkladá tento odsek:

'Odchylne od prvého a druhého odseku má vodič vozidla osobnej dopravy po štyri a pol hodine jazdy prestávku trvajúcu aspoň 45 minút. Táto prestávka môže byť nahradená viacerými prestávkami s trvaním najmenej 15 minút.‚. [PDN 127]
   -1c. V článku 8 sa odsek 6a nahrádza takto:

'6a.  Odchylne od odseku 6 môže vodič, ktorý vykonáva prepravu osôb v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy*, odložiť týždenný odpočinok až o 12 po sebe nasledujúcich 24-hodinových období nasledujúcich po predchádzajúcom pravidelnom čase týždenného odpočinku za predpokladu, že:

   a) vodič vyčerpá po použití výnimky jeden pravidelný týždenný odpočinok;
   b) celkový týždenný odpočinok 140 hodín sa dodrží v lehote 4 týždňov.[PDN 128]
  

* Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 88.

"

1.   V článku 13 sa odsek 1 mení a dopĺňa takto:"

Ak tým nebudú dotknuté ciele stanovené v článku 1, môže každý členský štát na svojom vlastnom území alebo so súhlasom dotknutých štátov na území iného členského štátu udeliť výnimky z článkov 5 až 9, a tieto individuálne podmieniť, ktoré sa budú vzťahovať na dopravu:

   a) vozidlami vo vlastníctve orgánov verejnej moci alebo nimi prenajímanými bez vodiča na účely cestnej dopravy, ktorá nekonkuruje súkromným dopravným podnikom;
   b) vozidlami používanými alebo prenajímanými bez vodiča poľnohospodárskymi, záhradníckymi, lesníckymi, chovateľskými alebo rybárskymi podnikmi na prepravu tovaru ako súčasť svojej podnikateľskej činnosti v okruhu do 100 kilometrov od základne podniku;
   c) poľnohospodárskymi traktormi a lesnými traktormi používanými na poľnohospodárske alebo lesnícke činnosti v okruhu do 100 kilometrov od základne podniku, ktorý vozidlo vlastní, najíma alebo prenajíma;
   d) vozidlami alebo jazdnými súpravami s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 7,5 tony, ktoré používajú na účel dodania poštových zásielok. Tieto vozidlá sa používajú iba v okruhu 50100 kilometrov od základne podniku a pod podmienkou, že vedenie vozidla nepredstavuje hlavnú činnosť vodiča; [PDN 117]
   e) vozidlami prevádzkovanými výlučne na ostrovoch s rozlohou do 2 300 kilometrov štvorcových, ktoré nie sú s ostatnou časťou štátneho územia spojené mostom, brodom alebo tunelom, ktorý je prístupný motorovým vozidlám;
   f) vozidlami používanými na prepravu tovaru v okruhu 50100 kilometrov od základne podniku, a ktoré sú poháňané zemným alebo skvapalneným plynom alebo elektrinou, ktorých maximálna prípustná hmotnosť vrátane hmotnosti prívesu alebo návesu nepresahuje 7,5 tony;
   g) vozidlami používanými pri výcviku a preskúšaní vodičov na účely získania vodičského preukazu alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti za predpokladu, že sa nepoužívajú na komerčnú nákladnú alebo osobnú dopravu;
   h) vozidlami používanými v súvislosti s kanalizáciou, ochranou pred povodňami, vodárenskými, plynárenskými a elektrárenskými údržbárskymi službami, výstavbou, údržbou a kontrolou ciest, pri zbere a odvoze domového odpadu a v súvislosti so službami likvidácie odpadu, telegrafnými a telefónnymi službami, rozhlasovým a televíznym vysielaním alebo pri zisťovaní rozhlasových a televíznych vysielačov a prijímačov; [PDN 118]
   i) vozidlami s počtom miest na sedenie od 10 do 17, ktoré sa používajú výlučne na nekomerčnú osobnú dopravu;
   j) špecializovanými vozidlami na prepravu zariadení cirkusov a lunaparkov;
   k) špeciálne upravenými mobilnými projekčnými vozidlami, ktorých hlavným účelom pri státí je vzdelávanie;
   l) vozidlami používanými na zber mlieka z poľnohospodárskych podnikov a/alebo spätnú prepravu kontajnerov na mlieko alebo doručovanie mliečnych výrobkov určených na kŕmenie zvierat; [PDN 119]
   m) špecializovanými vozidlami na prepravu peňazí a/alebo cenností;
   n) vozidlami, ktoré sa používajú na prepravu živočíšneho odpadu alebo uhynutých zvierat, ktoré nie sú určené pre ľudskú spotrebu;
   o) vozidlami, ktoré sa používajú výlučne v rámci zberných priestorov, ako sú prístavy, terminály intermodálnej dopravy a železničné terminály;
   p) vozidlami používanými na prepravu živých zvierat z poľnohospodárskych podnikov na miestne trhy a naopak alebo z trhov na miestne bitúnky v okruhu do 50100 kilometrov;
   q) vozidlami používanými v stavebnej doprave na zásobovanie a dodávanie stavebných materiálov

"

[PDN 120]

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa s účinnosťou od ...(22).

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Za Európsky parlament

Predseda

Predseda

Za Radu

(1) Ú. v. EÚ C 43, 15.2.2012, s. 79.
(2) Ú. v. EÚ C 37, 10.2.2012, s. 6.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 3. júla 2012.
(4) Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8.
(5) Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35.
(7) Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 18.
(8) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
(9) Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.
(10) Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2009, s. 45.
(11) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(12)+ Dátum: dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(13)+ Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(14)+ Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(15)+ Dátum: 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(16)++ Dátum: 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(17)+ Dátum: 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(18)+ Dátum začiatku uplatňovania tohto nariadenia.
(19)+ Dátum: dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(20)+ Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(21)+ Dátum: 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(22)* Dátum: 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia