Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/0196(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0195/2012

Predložena besedila :

A7-0195/2012

Razprave :

PV 02/07/2012 - 18
CRE 02/07/2012 - 18

Glasovanja :

PV 03/07/2012 - 6.6
CRE 03/07/2012 - 6.6
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0271

Sprejeta besedila
PDF 637kWORD 341k
Torek, 3. julij 2012 - Strasbourg
Tahograf (nadzorna naprava) v cestnem prometu ***I
P7_TA(2012)0271A7-0195/2012
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. julija 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2011)0451 – C7-0205/2011 – 2011/0196(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0451),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0205/2011),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 7. decembra 2011(1),

–   ob upoštevanju mnenja evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 5. oktobra 2011(2),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A7-0195/2012),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 43, 15.2.2012, str. 79.
(2) UL C 37, 10.2.2012, str. 6.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 3. julija 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2012 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
P7_TC1-COD(2011)0196

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju mnenja evropskega nadzornika za varstvo podatkov(2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Uredba Sveta (EGS) št. 3821/85(4) opredeljuje določbe v zvezi s konstrukcijo, vgradnjo, uporabo in testiranjem tahografov. Uredba je bila večkrat znatno spremenjena, zato je treba njene najpomembnejše določbe poenostaviti in prestrukturirati, da se doseže večja jasnost.

(2)  Izkušnje so pokazale, da je treba za zagotovitev učinkovite uporabe Uredbe (EGS) št. 3821/85 izboljšati nekatere tehnične elemente in postopke nadzora.

(3)  Nekatera vozila so izvzeta iz določb Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom(5). Da se doseže skladnost, bi morala obstajati možnost, da se ta vozila izvzamejo tudi s področja uporabe Uredbe (EGS) št. 3821/85.

(4)  Da se doseže skladnost med različnimi oprostitvami iz člena 13 Uredbe (ES) št. 561/2006 in, zmanjšajo upravne obremenitve prevoznih podjetij in birokracija ter da se zagotovi nadaljnji razvoj tahografa, ki je skladen s prakso, je treba, ob upoštevanju ciljev navedene uredbe, je treba spremeniti največje dovoljene razdalje, ki so tam določene. [Sprememba 2]

(5)  Zapisovanje podatkov o kraju olajša navzkrižno preverjanje časov vožnje in obdobij počitka, da se odkrijejo nepravilnosti in goljufije. Uporaba tahografov, ki so povezani z globalnim satelitskim navigacijskim sistemom, je ustrezen in stroškovno učinkovit način za omogočanje avtomatskega zapisovanja takih podatkov, da se podpre delo inšpektorjev med nadzorom, zato ga je treba uvesti.

(6)  Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu(6) zahteva, da države članice opravijo minimalno število cestnih preverjanj. Komunikacija na daljavo med tahografom in nadzornimi organi zaradi cestnega preverjanja olajša ciljna cestna preverjanja, kar omogoča zmanjšanje upravnih obremenitev, ki nastajajo z naključnimi pregledi prevoznih podjetij, zato jo je treba uvesti.

(7)  Inteligentni prometni sistemi (ITS) lahko pomagajo pri obravnavanju problemov, s katerimi se srečuje evropska prometna politika, na primer naraščanje obsega cestnega prometa in zastojev ali povečevanje porabe energije. Zato je treba v tahografih zagotoviti standardizirane vmesnike, da se zagotovi interoperabilnost z aplikacijami ITS.

(8)  Varnost tahografa in njegovega sistema je bistvenega pomena za zagotavljanje zanesljivosti podatkov, ki jih daje. Proizvajalci bi zato morali oblikovati, testirati in stalno pregledovati tahografe v njihovem celotnem življenjskem ciklu, da odkrijejo, preprečijo in omilijo šibke točke varnosti.

(9)  Testi tahografa, ki še ni bil homologiran, na terenu omogočajo testiranje naprave v dejanskih razmerah, preden se uvede v široko uporabo, in s tem omogočajo hitrejše izboljšave. Zato je treba dovoliti testiranja na terenu pod pogojem, da se sodelovanje v testih na terenu in upoštevanje Uredbe (ES) št. 561/2006 lahko učinkovito spremlja in nadzoruje.

(10)  Serviserji in servisne delavnice imajo pomembno vlogo pri varnosti tahografov. Zato je ustrezno določiti nekatere minimalne zahteve za njihovo pooblastitev in revizijo ter poskrbeti, da se preprečijo navzkrižja interesov med servisnimi delavnicami in prevoznimi podjetji.

(11)  Da se zagotovi učinkovitejši pregled in nadzor vozniških kartic in olajšajo naloge inšpektorjev, je treba vzpostaviti nacionalne elektronske registre ter poskrbeti za njihovo medsebojno povezavo.

(12)  Ker je nastanek goljufije in zlorabe v zvezi z vozniškimi dovoljenji manj verjeten, kakor pri vozniških karticah, bi bil tahografski sistem zanesljivejši in učinkovitejši, če bi bile v prihodnosti vozniške kartice vključene v vozniška dovoljenja. Ta pristop bi zmanjšal tudi upravne obremenitve za voznike, ki jim ne bo treba več prositi za dva različna dokumenta, ju prejeti in hraniti. Zato je treba predvideti spremembo Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih(7).

(13)  Da se zmanjšajo upravne obremenitve za voznike in prevozna podjetja, je treba pojasniti, da ni potrebe po pisnem dokazu o dnevnem ali tedenskem času počitka. Zato bi bilo treba za namene nadzora obdobja, za katera ni zapisa o dejavnosti voznika, šteti za obdobja počitka.

(14)  Inšpektorji se srečujejo s stalnimi problemi, ki izvirajo iz sprememb tahografov in novih tehnik ravnanja z njimi. Da se zagotovi učinkovitejši nadzor in izboljša usklajenost pristopov nadzora po vsej Uniji, je treba sprejeti skupno metodologijo za začetno in redno usposabljanje inšpektorjev.

(15)  Zapisovanje podatkov v tahografih in razvijanje tehnologij za zapisovanje podatkov o kraju, komuniciranje na daljavo in vmesnik z inteligentnimi prometnimi sistemi bodo zahtevali obdelavo osebnih podatkov. Uporabljati je treba zakonodajo Unije o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov, zlasti Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov(8) ter Direktivo 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij(9).

(16)  Za zagotovitev poštene konkurence na notranjem trgu cestnega prometa in jasnega sporočila voznikom in prevoznim podjetjem je treba brez poseganja v načelo subsidiarnosti uskladiti opredelitev „zelo hude kršitve“ te uredbe, ki naj bo zavezujoča, ter za „zelo hude“ kršitve (kakor so določene v Direktivi Komisije 2009/5/ES z dne 30. januarja 2009 o spremembi Priloge III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu(10)) naložiti najvišjo kategorijo kazni držav članic. Ravno tako bi si bilo treba prizadevati, da so izrečene kazni za kršitve vedno učinkovite, odvračilne in sorazmerne. Zlasti bi bilo treba sprejeti konkretne ukrepe za odpravo pretirano visokih kazni za manjše kršitve. [Sprememba 3]

(16a)  Različna pravila za izračunavanje dnevnega časa vožnje povzročajo neenotno uporaba Uredbe (ES) št. 561/2006 in ustvarjajo pravno negotovost za voznike in prevozna podjetja v mednarodnih prevozih. Da bi zagotovili jasno, učinkovito, sorazmerno in enotno izvajanje socialnih predpisov v cestnem prometu, je nujno potrebno, da organi držav članic enotno uporabljajo pravila. [Sprememba 4]

(17)  S prilagoditvami Evropskega sporazuma o delu posadk vozil, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR), podpisanega v Ženevi 1. julija 1970, skupaj s šestimi spremembami, ki so shranjene pri generalnem sekretarju Združenih narodov, je postala uporaba digitalnega tahografa iz Priloge IB obvezna za vozila, registrirana v sosednjih tretjih državah. Ker spremembe tahografov, ki jih uvaja ta uredba, neposredno vplivajo na te države, morajo te imeti možnost sodelovanja v dialogu o tehničnih zadevah ter o uvedbi enotnega elektronskega sistema za izmenjavo informacij o vozniških karticah. Zato je treba vzpostaviti forum o tahografih. [Sprememba 5, ta sprememba „digitalni tahograf“ velja za celotno besedilo]

(18)  Da se odrazi tehnični razvoj, bi bilo treba Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi s prilagoditvijo prilog I, IB in II tehničnemu napredku in dopolnitev Priloge IB s tehničnimi specifikacijami, ki so potrebne za avtomatsko zapisovanje podatkov o kraju, omogočanje komunikacije na daljavo in za zagotovitev vmesnika z inteligentnimi prometnimi sistemi. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno s posvetovanji na ravni strokovnjakov. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje pomembnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

(19)  Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje te uredbe v zvezi s testiranji na terenu, elektronsko izmenjavo podatkov o vozniških karticah med državami članicami in usposabljanjem inšpektorjev, je treba Komisiji podeliti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila je treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(11).

(20)  Za sprejetje postopkov, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju testiranj na terenu, in obrazcev, ki se uporabljajo za spremljanje takih testov, ter metodologije za začetno in redno usposabljanje inšpektorjev je treba uporabiti svetovalni postopek.

(21)  Za sprejetje specifikacij za elektronsko izmenjavo podatkov o vozniških karticah med državami članicami je treba uporabiti postopek preverjanja.

(21a)  Prevoz oseb in blaga se izvaja pod zelo različnimi pogoji in v zelo različnih okoliščinah. Zato bi bilo treba čim prej, vendar najpozneje do konca leta 2013, predložiti revizijo zahtev za uporabo tahografa ter predpisov o času vožnje in počitku za voznike avtobusa. [Sprememba 6]

(21b)  Standarde in specifikacije je treba zasnovati tako, da so odprti in dopuščajo vključitev drugih funkcij, npr. zapisovalnika podatkov o nesrečah in e-klica na 112, v isto napravo po preverjanju Komisije. [Sprememba 7]

(22)  Uredbo (EGS) št. 3821/85 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba Sveta (EGS) št. 3821/85 se spremeni:

(-1)  Naslov se nadomesti z naslednjim:"

Uredba Sveta (EGS) št. 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografih v cestnem prometu‚ [Sprememba 8]

(1)  Členi 1 do 21 se nadomestijo z naslednjimi členi:

'POGLAVJE I

Načela in, področje uporabein zahteve[Sprememba 9]

Člen 1

Vsebina in načelonačela [Sprememba 10]

1.  Ta uredba opredeljuje obveznosti in zahteve zav zvezi s konstrukcijo, vgradnjo, uporabo, testiranjem in testiranjenadzorom tahografov, ki se uporabljajo v cestnem prometu za nadzor skladnosti z Uredbo (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom*, Direktivo 2002/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu** in Direktivo 92/6/EGS z dne 10. februarja 1992 o vgradnji in uporabi naprav za omejevanje hitrosti za določene kategorije motornih vozil v Skupnosti***. [Sprememba 11]

1a.  Ta uredba določa pogoje in zahteve, da se lahko informacije in podatki, zapisani, obdelani ali shranjeni v tahografu iz člena 2, uporabijo tudi za druge namene kot nadzor skladnosti z zakonodajo iz odstavka 1 tega člena. [Sprememba 12]

2.  Tahograf po konstrukciji, vgradnji, uporabi in kontrolnih pregledih ustreza zahtevam te uredbe.

Člen 2

Opredelitve pojmov

1.  V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 4 Uredbe (ES) št. 561/2006.

2.  Poleg opredelitev pojmov iz odstavka 1 veljajo za namene te uredbe naslednje opredelitve pojmov:

   (a) ‚tahograf‘ pomeni opremo, ki se namesti v cestna vozila, za avtomatsko ali polavtomatsko prikazovanje, zapisovanje, tiskanje, hranjenje in izpisovanje podatkov o gibanju, hitrosti in masi teh vozil in o določenih delovnih obdobjih njihovih voznikovv različnih časovnih obdobjih v dnevnem delovnem času voznika ter podatkov iz člena 30 te uredbe; [Spremembe 13, 147 in 148]
   (b) ‚enota vozila‘ pomeni zapisovalno napravotahograf, razen zaznavala gibanja in povezovalnih kablov zaznavala gibanja. Enota v vozilu je lahko ena sama enota ali več enot, porazdeljenih po vozilu, če izpolnjuje varnostne zahteve te uredbe. Enota v vozilu obsega procesno enoto, pomnilnik podatkov, uro realnega časa, dve vmesniški napravi za pametne kartice (voznikovo in sovoznikovo), tiskalnik, prikazovalnik, enoto za vizualno opozarjanje, konektor za umerjanje/prenos podatkov in priprave za uporabnikovo vnašanje podatkov; [Sprememba 14]
   (c) ‚zaznavalo gibanja‘ pomeni del zapisovalne naprave, ki daje signal, ustrezen hitrosti in/ali prevoženi poti vozila;
   (ca) ‚zaznavalo mase‘ pomeni del digitalnega tahografa, ki zbira informacije o masi vozila in s tem zapisuje podatke o natovarjanju in raztovarjanju vozila; [Sprememba 149]
   (d) ‚tahografska kartica‘ pomeni pametno kartico, ki je predvidena za uporabo s tahografom in omogoča identifikacijo vloge imetnika karticepri tahografu, dostopne pravice imetnika do podatkov ter prenos in shranjevanje podatkov s tahografom; [Sprememba 15]
   (e) ‚tahografski vložek‘ pomeni vložek za zapis in shranjevanje zapisanih podatkov, ki se vstavi v analogni tahograf iz Priloge I in na katerega njegovi pisalni mehanizmi zapisujejo potrebne informacije v obliki neprekinjenega zapisa; [Sprememba 16, ta sprememba ‚analogni tahograf‘ velka za celotno besedilo]
   (f) ‚vozniška kartica‘ pomeni tahografsko kartico, ki jo organi države članice izdajo določenemu vozniku; ta kartica identificira voznika in omogoča shranjevanje podatkov o dejavnosti voznika;
   (fa) ‚analogni tahograf‘ pomeni tahograf z uporabo tahografskega vložka v skladu s to uredbo; [Sprememba 17]
   (fb) ‚digitalni tahograf‘ pomeni tahograf z uporabo tahografske kartice v skladu s to uredbo; [Sprememba 18]
   (g) ‚kontrolna kartica‘ pomeni tahografsko kartico, ki jo organi države članice izdajo pristojnemu nacionalnemu nadzornemu organu; ta kartica identificira nadzorni organ in neobvezno tudi inšpektorja ter omogoča dostop do branja, izpisa in/ali prenosa podatkov, ki so shranjeni v podatkovnem pomnilniku ali,na vozniških karticah in na kartici servisne delavnice; [Sprememba 19]
   (h) ‚kartica podjetja‘ pomeni tahografsko kartico, ki jo organi države članice izdajo lastniku ali imetniku vozil, opremljenih s tahografom; ta karticain ki identificira lastnika ali imetnika in omogoča prikazovanje, prenos in izpis podatkov, shranjenih v tahografu, ki ga je zaklenil ta lastnik ali imetnik;
   (i) ‚kartica servisne delavnice‘ pomeni tahografsko kartico, ki jo organi države članice izdajo proizvajalcudoločenemu osebju proizvajalca tahografa, serviserju, proizvajalcu vozil ali servisni delavnici, odobrenim v navedeni državi članici; ta kartica identificira imetnika kartice in omogoča testiranje, umerjanje in/ali prenos tahografatahografov; [Sprememba 20]
   (j) 'dnevno delo‚dnevni delovni čas' pomeni obdobje, ki ga sestavlja čas vožnje, časi vseh ostalih delovnih opravil, čas pripravljenosti na delo, čas odmora med delom in dnevnega počitka, ki ne presegajo devet urse začne, ko voznik aktivira tahograf po tedenskem ali dnevnem času , oziroma, če je dnevni čas počitka razdeljen v ločena obdobja, po času počitka, ki traja vsaj devet ur. Konča se z začetkom dnevnega časa počitka, oziroma, če je dnevni čas počitka razdeljen v ločena obdobja, z začetkom časa počitka, ki traja vsaj devet zaporednih ur;[Sprememba 21]
   (ja) ‚aktivacija‘ pomeni fazo, v kateri se vzpostavi polna delovna sposobnost tahografa in vse funkcije, vključno z varnostnimi funkcijami; za aktivacijo tahografa je potrebna kartica servisne delavnice; [Sprememba 22]
   (jb) ‚ugotavljanje pristnosti‘ pomeni funkcijo, namenjeno ugotavljanju in preverjanju priglašene identitete; [Sprememba 23]
   (jc) ‚pristnost‘ pomeni lastnost, da informacija prihaja od vira, čigar identiteto je mogoče preveriti; [Sprememba 24]
   (jd) ‚umerjanje‘ pomeni posodobitev ali potrditev parametrov vozila, ki se hranijo v pomnilniku podatkov. Parametri vozila vsebujejo identifikacijo vozila in njegove značilnosti; za umerjanje tahografa je potrebna kartica servisne delavnice;[Sprememba 25]
   (je) ‚prenos podatkov‘ pomeni kopiranje dela ali popolnega niza datotek, shranjenih na pomnilniku podatkov v vozilu ali v spominu tahografske kartice skupaj z digitalnim podpisom, pri čemer so ti podatki potrebni za preverjanje skladnosti z določbami iz Uredbe (ES) št. 561/2006;[Sprememba 26]
   (jf) 'dogodek' pomeni delovanje, ki ga zazna tahograf, katerega vzrok je lahko poskus zlorabe;[Sprememba 27]
   (jg) 'napaka' pomeni nenormalno delovanje, ki ga zazna tahograf, katerega vzrok je lahko nepravilno delovanje ali okvara opreme; [Sprememba 28]
   (jh) 'namestitev' pomeni vgradnjo tahografa v vozilo; [Sprememba 29]
   (ji) 'neveljavna kartica' pomeni kartico, ki je zaznana kot kartica z napako ali pri kateri začetno ugotavljanje pristnosti ni bilo uspešno ali kateri se veljavnost še ni začela oziroma je že potekla; [Sprememba 30]
   (jj) 'redna kontrola' pomeni skupek del, opravljenih za to, da se preveri, ali tahograf deluje pravilno in ali njegove nastavitve ustrezajo parametrom vozila; [Sprememba 31]
   (jk) 'tiskalnik' pomeni del tahografa, ki omogoča izpisovanje shranjenih podatkov; [Sprememba 32]
   (jl) 'popravilo' pomeni kakršno koli popravilo zaznavala gibanja ali enote v vozilu, pri katerem je potreben odklop napajanja, odklop od drugih delov tahografa ali odpiranje; [Sprememba 33]
   (jm) 'homologacija' pomeni postopek, s katerim država članica potrdi, da tahograf (ali sestavni del), programska oprema ali tahografska kartica, ki se pregleduje, izpolnjuje zahteve te uredbe; [Sprememba 34]
   (jn) 'identifikacija vozila' pomeni številke, ki identificirajo vozilo: registrsko številko vozila (VRN) z oznako države, v kateri je vozilo registrirano, in identifikacijsko številko vozila (VIN); [Sprememba 35]
   (jo) 'interoperabilnost' pomeni zmožnost sistemov ter osnovnih poslovnih procesov za izmenjavo podatkov ter informacij in znanja; [Sprememba 36]
   (jp) 'vmesnik' pomeni napravo med sistemi, ki omogoča povezovanje in komuniciranje sistemov.[Sprememba 37]

Člen 3

Področje uporabe

1.  Zapisovalna naprava se vgradi in uporablja v vozilih, ki so registrirana v državi članici, se uporabljajo za prevoz oseb ali blaga po cesti in spadajo v področje uporabe Uredbe (ES) št. 561/2006.

Države članice lahko vozila, ki so navedena v členu 13(1) in 13(3) Uredbe (ES) št. 561/2006, izvzamejo iz uporabe te uredbe.

3.  Države članice lahko po predhodnem dovoljenju Komisije izvzamejo iz uporabe te uredbe vozila za prevoze iz člena 14(1) Uredbe (ES) št. 561/2006.

Države članice lahko izvzamejo iz uporabe te uredbe vozila za prevoze iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 561/2006, o čemer takoj uradno obvestijo Komisijo.

3a.  Do leta 2020 se vsa vozila, ki niso izvzeta iz uporabe te uredbe v skladu z odstavkoma 2 in 3, opremijo s pametnim tahografom v smislu te uredbe. [Sprememba 38]

4.  Države članice lahko za notranji promet zahtevajo vgradnjo in uporabo tahografa skladno s to uredbo pri vsakem vozilu, za katero se vgradnja in uporaba tahografa po odstavku 1 ne zahtevata.

Člen 3a

Bistvene zahteve

1.   Tahografi, tahografske kartice in tahografski vložki morajo izpolnjevati stroge tehnične, funkcionalne in druge zahteve, da se zagotovi, da izpolnjujejo bistvene zahteve iz odstavka 2 ter da dosegajo cilje te uredbe.

2.   Da se omogoči učinkovit nadzor nad skladnostjo z veljavno socialno zakonodajo, mora tahograf izpolnjevati naslednje bistvene zahteve, in sicer:

   (a) zapisuje točne in zanesljive podatke o voznikovi dejavnosti in vozilu;
   (b) je varen, da se zagotovita celovitost in izvor vira podatkov, ki se zapišejo v enotah v vozilu, zaznavalih gibanja in na tahografskih karticah ter od tod pridobijo;
   (c) je interoperabilen;
   (d) je prijazen uporabnikom.

3.   Tahograf se izdela in uporablja tako, da se zagotovita zasebnost in varstvo osebnih podatkov.

4.   Tahograf je nameščen v vozilo tako, da je v celoti dosegljiv in berljiv iz voznikovega običajnega sedečega položaja, da vozniku med vožnjo omogoča varen dostop in upravljanje potrebnih funkcij iz sedečega položaja ter da ne preusmerja njegove pozornosti s ceste.

5.   Prenos podatkov poteka z minimalnim časovnim zaostankom za prevozna podjetja in voznike.

6.   Pri prenosu se noben shranjeni podatek ne sme spremeniti ali zbrisati. Prenos datoteke s podrobnimi podatki o hitrosti ni potreben za zagotovitev skladnosti z Uredbo (ES) št. 561/2006, vendar se lahko prenos izvede in datoteka uporabi v druge namene, na primer za preiskavo nesreče. [Sprememba 39]

Člen 3b

Funkcije tahografa

Tahograf zagotavlja naslednje funkcije:

   (1) spremljanje kartic, njihovo vstavljanje in izvlečenje,
   (2) merjenje hitrosti in razdalj,
   (3) merjenje časa,
   (4) spremljanje voznikovih dejavnosti,
   (5) spremljanje stanja vožnje,
   (6) voznikove ročne vnose,
   (7) vnos krajev, kjer se začne in/ali konča dnevni delovni čas,
   (8) ročni vnos voznikovih dejavnosti,
   (9) vnos posebnih pogojev,
   (10) upravljanje blokad s strani podjetja,
   (11) spremljanje nadzornih dejavnosti,
   (12) zaznavanje dogodkov in/ali napak,
   (13) vgrajene preskuse in preskuse lastnega delovanja,
   (14) branje iz pomnilnika podatkov,
   (15) zapisovanje in shranjevanje v pomnilniku podatkov,
   (16) branje s tahografskih kartic,
   (17) zapisovanje in shranjevanje na tahografske kartice,
   (18) prikazovanje,
   (19) tiskanje,
   (20) opozarjanje,
   (21) prenos podatkov na zunanje medije,
   (22) iznos podatkov na dodatne zunanje naprave,
   (23) umerjanje,
   (24) nastavljanje časa,
   (25) prikaz preostalega časa vožnje,
   (26) prikaz opravljenih odmorov. [Sprememba 40]

Člen 3c

Podatki, ki se morajo zapisovati

1.   Digitalni tahograf zapisuje naslednje podatke:

   (a) prevoženo razdaljo in hitrost vozila,
   (b) merjenje časa,
   (c) kraj začetka in konca dnevnega delovnega časa voznika in vsakega prevoza,
   (d) podatke o vozniku,
   (e) dejavnost voznika,
   (f) podatke o umerjanju, vključno s podatki o servisni delavnici,
   (g) dogodke in napake.

2.   Analogni tahograf zapisuje vsaj podatke iz odstavka 1(a), (b) in (e).

3.   Dostop do shranjenih podatkov v tahografu se lahko vedno omogoči:

   (a) pristojnim nadzornim organom za opravljanje preverjanj in
   (b) zadevnim prevoznim podjetjem, da lahko izpolnijo svoje pravne obveznosti, zlasti iz členov 28 in 29.

Dostop do podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, se zagotovi samo po pridobitvi ustreznega dovoljenja v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov. [Sprememba 41]

Člen 3d

Prikazovalnik

1.   Tahograf omogoča prikaz:

   (a) privzetih podatkov,
   (b) podatkov o opozorilih,
   (c) podatkov o dostopu do menijev,
   (d) drugih podatkov, ki jih zahteva uporabnik v skladu s členom 3c(1),
  (e) informacij o vozniku:
   če je njegova tekoča dejavnost VOŽNJA, trenutni čas neprekinjene vožnje in trenutni skupni čas odmorov,
   če njegova tekoča dejavnost NI VOŽNJA, dosedanji čas te dejavnosti (od takrat, ko je to dejavnost izbral) in njegov skupni čas odmorov.

2.   Tahograf lahko prikazuje tudi druge podatke, če je te dodatne podatke mogoče jasno ločiti od zgoraj zahtevanih podatkov.

3.   Če ni potreben prikaz drugih informacij, tahograf po privzetem dogovoru prikaže naslednje podatke:

   čas,
   način delovanja,
   trenutno dejavnost voznika in trenutno dejavnost sovoznika.

Prikaz podatkov o vsakem vozniku mora biti jasen, enostaven in nedvoumen. Če ni mogoče sočasno prikazovati informacij o vozniku in sovozniku, mora tahograf po privzetem dogovoru prikazovati informacije o vozniku in uporabniku omogočati tudi izbiro prikaza informacij o sovozniku.

4.   Tahograf prikaže opozorilne informacije v skladu s členom 3d. Lahko je dodan tudi besedni opis opozorila v izbranem voznikovem jeziku. [Sprememba 42]

Člen 3e

Opozorila

1.   Tahograf voznika opozori, ko zazna kak dogodek in/ali napako. Tahograf voznika opozori 15 minut , preden je presežen maksimalni dovoljeni čas neprekinjene vožnje in ko je ta čas dosežen.

2.   Opozorilo je vizualno. Vizualna opozorila so taka, da jih uporabnik jasno zazna, prilagojena voznikovemu vidnemu polju in jasno čitljiva podnevi in ponoči. Vizualno opozorilo je lahko dopolnjeno tudi z zvočnim opozorilom.

3.   Opozorila trajajo najmanj 30 sekund, razen če jih uporabnik potrdi s pritiskom na katero koli tipko na tahografu.

4.   Na tahografu se prikaže vzrok opozorila in ostane viden, dokler ga uporabnik ne potrdi z namensko tipko ali ukazom na tahografu. Dodatna opozorila so dovoljena, če jih voznik ne more zamenjati z zgoraj opredeljenimi opozorili. [Sprememba 43]

Člen 3f

Varstvo podatkov in zasebnost

1.   Obdelava osebnih podatkov v okviru te uredbe se opravlja v skladu z Direktivama 95/46/ES in 2002/58/ES ter pod nadzorom neodvisnega javnega organa države članice, ki je opredeljen v členu 28 Direktive 95/46/ES.

2.   Obdelujejo se samo podatki, ki so nujno potrebni za obdelavo.

3.   Specifikacije iz te uredbe zagotavljajo zaupnost osebnih podatkov, ki se beležijo, obdelujejo in hranijo v tahografu, in celovitost podatkov ter preprečujejo goljufije in nezakonito prirejanje teh podatkov.

Sprejmejo se ustrezni varnostni ukrepi, s katerimi se zagotovi varstvo osebnih podatkov, zlasti v zvezi z:

   uporabo globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) za zapisovanje določanja kraja, ki je predvidena v členu 4;
   uporabo komunikacije na daljavo za potrebe nadzora, ki je predvidena v členu 5;
   z uporabo tahografa z usklajenim vmesnikom, ki je predvidena v členu 6;
  

elektronsko izmenjavo informacij o vozniških karticah, ki je predvidena v členu 26;

   s hranjenjem zapisov pri prevoznih podjetjih, kakor je predvideno v členu 29.

4.   Lastniki vozil in/ali prevozna podjetja izpolnjujejo ustrezne določbe o varstvu osebnih podatkov.

5.   Evropski nadzornik za varstvo podatkov in delovna skupina organov za varstvo podatkov iz člena 29 sodelujeta na forumu o tahografu iz člena 41 te uredbe, s čimer bi spodbudili dobre prakse pri varstvu podatkov.

6.   Pri vsaki čezmejni izmenjavi podatkov z organi tretje države v okviru uporabe te uredbe je treba poskrbeti za ustrezne zaščitne ukrepe za varstvo podatkov, s katerimi se zagotovi ustrezna raven varstva v skladu s členoma 25 in 26 Direktive 95/46/ES. [Sprememba 44]

Člen 3g

Specifikacije

1.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 39, s katerimi sprejme podrobne specifikacije, ki so potrebne za spremembe in dopolnitve prilog k tej uredbi, da se zagotovi skladnost tahografov, tahografskih kartic in programske opreme, ki jo uporabljajo inšpektorji za analizo in razlaganje shranjenih podatkov v tahografu, z načeli in zahtevami, določenimi v tej uredbi, zlasti v poglavjih I in II.

2.   Komisija do ...(12). sprejme podrobne specifikacije iz odstavka 1.

3.   Specifikacija lahko po potrebi in glede na področje, na katerega se nanaša, vključuje naslednje vrste določb:

   (a) funkcionalne določbe, ki opisujejo vloge različnih uporabnikov in pretok informacij med njimi;
   (b) tehnične določbe, ki zagotavljajo, da tehnična sredstva izpolnjujejo funkcionalne določbe in zahteve, določene v tej uredbi;
   (c) organizacijske določbe, ki opisujejo postopkovne obveznosti različnih zainteresiranih strani;
   (d) storitvene določbe, ki opisujejo različne ravni storitev in njihovo vsebino.

4.   Specifikacije, kjer je ustrezno, temeljijo na standardih ter zagotavljajo interoperabilnost in združljivost med več različicami in generacijami enot v vozilu, tahografskih kartic in opreme izvršilnih organov.

5.   Glede izvajanja funkcij pametnega tahografa iz Poglavja II specifikacije vsebujejo potrebne zahteve, da se zagotovi natančnost in zanesljivost podatkov, pridobljenih z uporabo zunanjih naprav, povezanih s tahografom.

6.   Vsi podatki, ki se lahko brezžično ali elektronsko prenašajo iz tahografa ali zbirajo v njem ali zunaj njega, so v obliki javnih protokolov, ne glede na to, ali se zakonsko zahtevajo ali ne.

7.   Komisija pred sprejetjem specifikacij iz poglavja II opravi oceno učinka, vključno z analizo stroškov in koristi. [Sprememba 45]

POGLAVJE II

Pametni tahograf

Člen 4

Zapisovanje podatkov o kraju

1.  Za preprostejše preverjanje skladnosti z ustrezno zakonodajo se podatki o začetnem in končnem kraju sednevnega delovnega časa ter vsakega prevoza zapisujejo, da se omogoči ugotovitev začetnega in končnega kraja delovnega dnevasamodejno. Za ta namen morajo biti vozila, ki so prvič dana v promet [48 mesecev24 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe]specifikacij iz tega člena in člena 3g, opremljena s tahografi, povezanimi z GNSS. [Sprememba 46]

1a.  Kar zadeva povezavo tahografa z GNSS iz odstavka 1, se uporabljajo samo povezave s storitvijo satelitskega določanja položaja, ki storitev določanja položaja uporabljajo brezplačno. V tahografu se shranijo le podatki o kraju, po možnosti izraženi v geografskih koordinatah za določitev začetnega in končnega kraja iz odstavka 1. [Sprememba 47]

2.  Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 39, ki zadevajo dopolnitev Priloge IB s podrobnimi tehničnimi specifikacijami, potrebnimioblikovanje podrobnih specifikacij, potrebnih za omogočanje obdelave podatkov o kraju, ki jih tahograf prejema od globalnega satelitskega navigacijskega sistema, kot je določeno v tem členu.

Specifikacije izpolnjujejo zlasti naslednje pogoje:

   temeljijo na uporabi brezplačnih storitev GNSS;
   samodejno in obvezno se zapisujejo le podatki o kraju, ki jih nadzorni organi nujno potrebujejo za navzkrižno preverjanje informacij, ki jih zapiše tahograf;
   pred sprejetjem delegiranih aktov iz tega člena se opravi ocena učinka na varstvo podatkov in se javno objavi;
   uporaba avtenticiranih signalov ni obvezna, če jih ni mogoče sprejemati brezplačno.

Specifikacije določijo vrste dogodkov, pri katerih se lahko sproži samodejno zapisovanje položaja, ter situacije, v katerih je še vedno mogoče ročno zapisovanje. Specifikacije opredelijo različne pogoje in zahteve za to, ali je sprejemnik GNSS nameščen zunaj tahografa ali vgrajen vanj in kako so podatki GNSS povezani z drugimi podatki o gibanju vozila, če je sprejemnik GNSS nameščen zunaj tahografa. [Sprememba 48]

2a.  Kakršna koli druga uporaba podatkov o kraju, ki jih zapiše tahograf, je prostovoljna za prevozna podjetja in je v skladu s pravnim okvirom Unije o varstvu podatkov. [Sprememba 49]

Člen 5

KomunikacijaZgodnje odkrivanje morebitnega prirejanja ali zlorabena daljavo za potrebe nadzora[Sprememba 50]

1.  Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj, ki jih opravljajo pristojni nadzorni organi, morajo biti tahografi, ki so vgrajeni v vozila, prvič dana v promet [48registrirana 24 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe]specifikacij iz tega člena in člena 3g, sposobni komunicirati s temi organisporočiti podatke tem organom, ko se vozilo giblje. [Sprememba 51]

1a.  Države članice svoje nadzorne organe opremijo z opremo za zgodnje odkrivanje na daljavo, ki je potrebna za sporočanje podatkov iz tega člena. [Sprememba 52]

2.  KomunikacijaSporočanje podatkov iz odstavka 1 se s tahografom se vzpostavi samo, kadar to zahteva naprava nadzornih organov. Komunikacija je zavarovana, da se zagotovi integriteta podatkov ter ugotovitev pristnosti tahografa in naprave za nadzor. Dostop do prenesenih podatkov se omeji le na izvršilne organe, pristojne za nadzor kršitev te uredbe in Uredbe (ES) št. 561/2006, ter na servisne delavnice, če je treba preveriti pravilno delovanje tahografa. [Sprememba 53]

3.  Izmenjava podatkov med komunikacijo je omejena na podatke, potrebne za ciljna cestna preverjanja. Ti podatki se nanašajo na naslednje dogodke ali podatke, ki jih je zapisal tahograf:

   zadnji poskus kršenja varnosti;
   najdaljši izpad napajanja;
   napako na zaznavalu;
   napako v podatkih o gibanju;
   navzkrižje med gibanjem vozila;
   vožnjo brez veljavne kartice;
   vstavitev kartice med vožnjo;
   podatke o nastavljanju časa;
   podatke o umerjanju, vključno z datumi dveh zadnjih umerjanj;
   registrsko številko vozila.

Podatki o identiteti voznika, dejavnostih voznika in hitrostiin nacionalnosti voznika se ne sporočajo. [Sprememba 54]

4.  Izmenjani podatki se uporabljajo samo za namene nadzora skladnosti s to uredbo in Uredbo (ES) št. 561/2006. Ne prenašajo se drugim subjektom, razen nadzornim organom ali sodnim organom v okviru tekočega sodnega postopka. [Sprememba 55]

5.  Podatke lahko shranjujejo le nadzorni organi za čas trajanja cestnega preverjanja in se zbrišejo najpozneje dve uri po končanem preverjanjusporočanju, razen če podatki kažejo na morebitno prirejanje ali zlorabo tahografa. Če med naslednjim cestnim preverjanjem prirejanje ali zloraba ni potrjena, se preneseni podatki zbrišejo. Nadzorni organi lahko podatke o identifikaciji vozila ali tehničnih parametrih, ki ne vsebujejo osebnih podatkov, uporabijo za statistične namene. [Sprememba 56]

6.  Lastnik ali imetnik vozila je odgovorenPrevozno podjetje, ki upravlja vozilo, je odgovorno za obveščanje voznika o možnosti komuniciranja na daljavo. [Sprememba 57]

7.  Sporočanje za nadzor na daljavo, kot je opisano v tem členu, ne sme v nobenem primeru voditi do samodejnih glob ali kazni za voznika ali podjetje. Pristojni nadzorni organ se lahko na podlagi izmenjanih podatkov odloči za izvedbo preverjanja vozila in tahografa. Rezultat sporočanja na daljavo nadzornim organom ne preprečuje izvajanja naključnih cestnih preverjanj na podlagi sistema ocenjevanja tveganja iz člena 9 Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu****. [Sprememba 58]

8.  Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 39, ki zadevajo dopolnitev Priloge IB s podrobnimi tehničnimi specifikacijami, potrebnimirazvoj podrobnih tehničnih specifikacij, potrebnih za omogočanje komunikacije na daljavo med tahografom in pristojnimi nadzornimi organi, kakor je določeno v tem členu. Podaljša lahko tudi rok iz odstavka 1, če na koncu tega obdobja utemeljeno ugotovi, da še ni na voljo ustrezne naprave, ki bi bila v skladu z zahtevanimi specifikacijami. [Spremembi 59 in 122]

Člen 6

Inteligentni prometni sistemi (ITS)

1.  Tahograf iz Priloge IBDigitalni tahograf je interoperabilen z aplikacijami ITS, ki so opredeljeni v členu 4 Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza*****.

1a.   Dostopni so lahko zgolj podatki, ki jih zapiše tahograf, nujno potrebni za obdelavo v aplikaciji ITS.

Podatki, ki jih zapiše tahograf, se lahko prenesejo v aplikacije ITS, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

   (a) vmesnik ne vpliva na pristnost in celovitost podatkov tahografa;
   (b) zunanja naprava, povezana z vmesnikom, ima dostop do osebnih podatkov, vključno s podatki za geografsko določitev položaja, samo po preverljivem soglasju voznika, na katerega se podatki nanašajo. [Sprememba 60]

2.  Za namene odstavka 1 morajo biti vozila, ki so prvič dana v promet [4824 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe]tehničnih specifikacij iz tega člena , opremljena z tahografom z usklajenim vmesnikom, ki omogoča uporabo podatkov, ki jih je zabeležil ali izdelal tahograf, za aplikacije ITS. [Sprememba 61]

3.  Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 39, ki zadevajo dopolnitev Priloge IB s specifikacijamirazvoj specifikacij usklajenega vmesnika, pravicamipravice dostopa in seznamomseznam podatkov, do katerih se lahko dostopa.

Podaljša lahko tudi rok iz odstavka 1, če na koncu tega obdobja utemeljeno ugotovi, da še ni na voljo ustrezne naprave, ki bi bila v skladu z zahtevanimi specifikacijami.

Prednost ima razvoj usklajenih aplikacij ITS, ki bodo voznikom omogočale razlago podatkov, zapisanih v tahografu, da bodo lahko izpolnjevali zahteve socialne zakonodaje.[Spremembi 62 in 123]

POGLAVJE III

Homologacija

Člen 7

Uporaba

1.  Proizvajalci ali njihovi zastopniki predložijo vlogo za EU–homologacijo enote vozila, zaznavala mase, zaznavala gibanja, vzorca tahografskega vložka ali, tahografske kartice ali programske opreme, ki jo uporabljajo pristojni nadzorni organi za razlago podatkov, homologacijskim organom, ki jih je v ta namen imenovala država članica in katerih pogoje za izdajanje certifikata potrdi upravni odbor Višje uradne skupine o informacijski varnosti SOG-IS v okviru evropskega sporazuma o vzajemnem priznavanju . Komisija se pred sprejetjem odločitve o priznanju certifikacijskih organov iz tretjih držav posvetuje z upravnim odborom sporazuma SOG-IS. [Spremembi 63 in 150]

2.  Države članice Komisiji najpozneje tri mesece po ...(13) sporočijo naziv in kontaktne podatke organov, imenovanih v skladu z odstavkom 1. Komisija objavi seznam imenovanih homologacijskih organov na svoji spletni strani. [Sprememba 64]

2a.  Homologacija tahografa in tahografskih kartic obsega varnostne preskuse, funkcionalne preskuse in preskuse interoperabilnosti. Pozitivni rezultati vsakega od teh preskusov so navedeni na ustreznem potrdilu. [Sprememba 65]

3.  Vlogi za homologacijo je treba priložiti ustrezne specifikacije in potrdila iz dela VIII Priloge IB. Komisija imenuje neodvisne ocenjevalce, ki izstavijo varnostno potrdiloo varnosti, funkcionalnosti ter interoperabilnosti. V vlogi so navedene tudi informacijeo zapečatenju delov tahografa. [Sprememba 66]

3a.  Varnostno potrdilo, ki navaja skladnost z varnostnimi cilji, se izda v skladu z določbami te uredbe. Varnostno potrdilo izda certifikacijski organ, ki ga prizna Komisija.

Funkcionalno potrdilo se proizvajalcu izda šele po vseh uspešno opravljenih funkcionalnih preskusih, določenih v skladu s to uredbo, potrjuje pa, da testirani predmet izpolnjuje ustrezne zahteve glede izvajanja funkcij, natančnosti meritev in okoljskih lastnosti. Homologacijski organ izda funkcionalno potrdilo.

Potrdilo o interoperabilnosti izda en sam laboratorij, za katerega je pristojna in odgovorna Evropska komisija. Preskusi interoperabilnosti, ki zagotavljajo, da so tahografi oziroma tahografske kartice v celoti interoperabilni s potrebnimi tahografi ali modeli tahografskih kartic, se izvajajo v skladu s to uredbo. Laboratoriji ne izvajajo preskusov interoperabilnosti za tahografe ali tahografske kartice, ki niso dobili varnostnega in funkcionalnega potrdila, razen v izjemnih okoliščinah, navedenih v tej uredbi. [Sprememba 67]

3b.  O vsaki spremembi programske in strojne opreme tahografa ali vrste materialov, uporabljenih pri njegovi izdelavi, je treba pred uporabo obvestiti organ, ki je opremo homologiral. Ta organ lahko proizvajalcu odobri razširitev homologacije, lahko pa zahteva posodobitev ali potrditev ustreznih potrdil o funkcionalnosti, varnosti in/ali interoperabilnosti. [Sprememba 68]

4.  Za kateri koli tip enote vozila, zaznavala gibanja, vzorca tahografskega vložka ali tahografske kartice se sme predložiti vloga samo eni državi članici.

Člen 8

Podelitev homologacije

Država članica podeli EU–homologacijo sestavnega dela za vsak tip enote vozila, zaznavala gibanja, vzorca tahografskega vložka ali, tahografske kartice ali programske opreme, ki jo uporabljajo nadzorni organi za razlaganje podatkov, shranjenih v tahografu, ki, ki je v skladu z zahtevami iz prilog I ali IBspecifikacij iz te uredbe, če država članica lahko preveri, ali so proizvedeni vzorci v skladu z odobrenim tipom. [Sprememba 69]

Za vse spremembe ali dodatke k odobrenemu vzorcu je treba pridobiti dodatno EU–homologacijo od države članice, ki je podelila prvotno EU–homologacijo.

Člen 9

Homologacijska oznaka

Države članice izdajo prosilcu homologacijsko oznako EU, ki je v skladu z vzorcem v Prilogi II, za vsak tip enote vozila, zaznavala gibanja, vzorca tahografskega vložka ali tahografske kartice, ki so jo odobrile po členu 8.

Člen 10

Odobritev ali zavrnitev

Pristojni organi države članice, katerim je bila predložena vloga za homologacijo, pošljejo za vsak tip enote vozila, zaznavala gibanja, vzorca tahografskega vložka ali, tahografske kartice ali programske opreme, ki jo uporabljajo nadzorni organi za razlaganje podatkov, shranjenih v tahografu, ki jo, ki jo odobrijo, organom drugih držav članic v enem mesecu kopijo potrdila o homologaciji skupaj s kopijami ustreznih specifikacij, tudi informacije o pečatih. [Sprememba 70]

Kadar pristojni organi ne odobrijo vloge za homologacijo, uradno obvestijo organe druge države članice, da je bila vloga zavrnjena, in sporočijo razloge za svojo odločitev.

Člen 11

Skladnost naprave s homologacijo

1.  Če država članica, ki je podelila EU–homologacijo, kot to določa člen 8, ugotovi, da katere koli enote vozila, zaznavala gibanja, tahografski vložki ali tahografske kartice s homologacijsko oznako EU, ki jo je izdala, ne ustrezajo odobrenemu prototipu, sprejme potrebne ukrepe, da se zagotovi skladnost proizvedenih vzorcev z odobrenim prototipom. Ti ukrepi lahko, če je to potrebno, vključujejo tudi preklic EU–homologacije.

2.  Država članica, ki je podelila EU–homologacijo, to homologacijo prekliče, če enota vozila, zaznavalo gibanja, tahografski vložek ali tahografska kartice, ki jih je odobrila, niso v skladu s to uredbo ali se pri uporabi pokaže splošna napaka, zaradi katere so enota vozila, zaznavalo gibanja, tahografski vložek ali tahografska kartica neprimerni za predvideno uporabo.

3.  Če država članica obvesti državo članico, ki je dodelila EU–homologacijo, o primerih iz odstavkov 1 in 2, po posvetovanju z njo ukrepa, kot je določeno v teh odstavkih, pri čemer upošteva odstavek 5.

4.  Država članica, ki ugotovi, da je prišlo do enega od primerov iz odstavka 2, lahko do nadaljnjega prepove dajanje enote vozila, zaznavala gibanja, tahografskih vložkov ali tahografskih kartic v promet in uporabo. To velja tudi v primerih iz odstavka 1 za enote vozila, zaznavala gibanja, tahografske vložke ali tahografske kartice, ki so bile oproščene začetne preveritve EU, če proizvajalec po ustreznem opozorilu ne uskladi naprave z odobrenim vzorcem ali zahtevami te uredbe.

V vsakem primeru pristojni organi držav članic obvestijo drug drugega in Komisijo v enem mesecu o vsakem odvzemu EU–homologacije ali vseh drugih ukrepih na podlagi odstavkov 1, 2 in 3 in navedejo razloge za tako ukrepanje.

5.  Če država članica, ki je podelila EU–homologacijo, spodbija obstoj katerega koli primera iz odstavkov 1 in 2, o katerem je bila obveščena, si vpletene države članice prizadevajo spor rešiti in o tem obveščajo Komisijo.

Če države članice niso s pogovori dosegle sporazuma v štirih mesecih od datuma obvestila iz odstavka 3, Komisija po posvetu s strokovnjaki iz vseh držav članic in ob upoštevanju vseh pomembnih dejavnikov, na primer ekonomskih in tehničnih, v šestih mesecih po poteku tega obdobja štirih mesecev sprejme sklep, o katerem uradno obvesti zadevne države članice in ga hkrati posreduje drugim državam članicam. Komisija v vsakem primeru posebej določi rok za izvajanje svoje odločitve.

Člen 12

Odobritev tahografskih vložkov

1.  V vlogi za EU–homologacijo za vzorec tahografskega vložka prosilec navede tip ali tipe tahografa iz Priloge Ianalognih tahografov, s katerim(-i) se bo ta tahografski vložek uporabljal, in zagotovi ustrezni(-ne) tip(-e) naprave za preskus tahografskega vložka.

2.  Pristojni organi vsake države članice v potrdilu o homologaciji vzorca tahografskega vložka navedejo, za kateri tip ali tipe tahografov iz Priloge Ianalognih tahografov se ta vzorec tahografskega vložka lahko uporablja.

Člen 13

Utemeljitev sklepov o zavrnitvi

Vsi sklepi v skladu s to uredbo, s katerimi se zavrne ali prekliče homologacija enote vozila, zaznavala gibanja, vzorca tahografskega vložka ali tahografske kartice, natančno navajajo razloge, na katerih temeljijo. Sklep se sporoči zadevni stranki hkrati z obvestilom o pravnih sredstvih, ki so ji na voljo po zakonodaji držav članic, in rokih za njihovo uveljavitev.

Člen 14

Priznavanje homologiranega tahografa

Država članica ne sme zavrniti registracije vozila ali prepovedati zagona ali uporabe vozil, ki so opremljena s tahografom, samo zaradi dejstva, da so opremljena s tako napravo, če ima ta naprava oznako EU–homologacije iz člena 9 in napisno ploščico v obliki nalepke iz člena 17(4).

Člen 15

Varnost

1.  Proizvajalci oblikujejo, testirajo in pregledujejo enote vozila, zaznavala gibanja, zaznavala mase in tahografske kartice, ki se dajejo v proizvodnjo, zato da odkrijejo šibke točke, ki nastajajo v vseh fazah življenjske dobe proizvoda, ter preprečijo ali omilijo morebitno izkoriščanje teh šibkih točk. Pogostost preskusov določi država članica, ki je izdala potrdilo o homologaciji, pri čemer obdobje med dvema preskusoma ni daljše od dveh let. [Spremembi 71 in 151]

2.  Za ta namen proizvajalci predložijo ustrezno dokumentacijo za analizo šibkih točk neodvisnemu ocenjevalcucertifikacijskemu organuiz člena 7(3)člena 7(3a). [Sprememba 72]

3.  Neodvisni ocenjevalci opravijoZa namene odstavka 1 certifikacijski organ iz člena 7(3a) na enotah vozil, zaznavalih gibanja in tahografskih karticah opravi preskuse vdora, s katerimi potrdijopotrdi, da posamezniki, ki poznajo te elemente iz javnih virov, ne morejo izkoriščati znanih šibkih točk. [Sprememba 73]

3a.   Če se med preskusi iz odstavkov 1 in 3 v enoti v vozilu, na zaznavalih gibanja in tahografskih karticah odkrijejo šibke točke, se te komponente ne smejo dati na trg. V takih primerih država članica, ki je podelila homologacijo, to homologacijo v skladu s členom 11(2) prekliče. [Sprememba 74]

3b.   Če proizvajalec ali certifikacijski organ iz člena 7(3a) ugotovi veliko šibko točko v enoti v vozilu, zaznavalu gibanja ali tahografski kartici in če so bile te komponente že dane na trg, proizvajalec ali certifikacijski organ iz člena 7(3a) nemudoma obvesti pristojne organe države članice. [Sprememba 75]

3c.   Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo rešitev problema iz odstavka 3b, zlasti s strani proizvajalca, in Komisijo nemudoma obvestijo o ugotovljenih šibkih točkah ter predvidenih ali sprejetih ukrepih. [Sprememba 76]

Člen 16

Testiranja na terenu

1.  Države članice lahko dovolijo testiranje na terenu za tahografe, ki še niso homologirani. Države članice vzajemno priznavajo dovoljenja za testiranja na terenu, ki jih je izdala ena država članica.

2.  Vozniki in prevozna podjetja, ki sodelujejo v testiranju na terenu, morajo upoštevati zahteve iz Uredbe (ES) št. 561/2006. Vozniki za dokazovanje te skladnosti upoštevajo postopek, predviden v članu 31(2).

3.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi postopke za izvajanje testiranj na terenu in obrazce, ki se uporabljajo za spremljanje teh testiranj na terenu. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 40(2).

POGLAVJE IV

Vgradnja in nadzor

Člen 17

Vgradnja in popravila

1.  Tahografe lahko vgrajujejo ali popravljajo le serviserji ali servisne delavnice, ki so jih za ta namen pooblastili pristojni organi držav članic v skladu s členom 19.

2.  Pooblaščeni serviserji ali servisne delavnice zapečatijo tahograf skladno s specifikacijami iz potrdila o homologaciji iz člena 10, ko so preverili, da deluje pravilno, in zlasti, da nobena naprava za zlorabo ne more poškodovati ali spremeniti zapisanih podatkov. [Sprememba 77]

3.  Pooblaščeni serviser ali servisna delavnica na pečate odtisne posebno oznako in poleg tega vnese v tahograf iz Priloge IBdigitalni tahograf elektronske varnostne podatke za izvajanje preverjanj pristnosti. Pristojni organi vsake države članice vodijo register uporabljenih oznak in elektronskih varnostnih podatkov ter izdanih kartic pooblaščenih servisnih delavnic in serviserjev.

4.  Za potrditev, da je bila vgradnja tahografa opravljena v skladu z zahtevami te uredbe, se pritrdi napisna ploščica v obliki nalepke, kot je določeno v prilogah I in IB.

5.  Pečat lahko odstranijo samo serviserji ali servisne delavnice, ki jih pooblastijo pristojni organi v skladu z odstavkom 1, ali inšpektorji ali pa se odstrani v okoliščinah, opisanih v točki 4 dela V Priloge I ali točki 3 dela V Priloge IB.[Sprememba 78]

Člen 17a

Zapečatenje

1.   Zapečateni morajo biti naslednji deli tahografa:

   vsi priključki, ki bi v primeru izključitve povzročili nezaznavne spremembe ali nezaznavno izgubo podatkov,
   napisna ploščica, razen če je pritrjena tako, da je ni mogoče odstraniti brez uničenja oznak na njej.

2.   Pečat lahko odstranijo samo serviserji ali servisne delavnice, ki jih pooblastijo pristojni organi v skladu s členom 17(1), ali pooblaščeni inšpektorji, oziroma se lahko odstrani v okoliščinah, določenih tej uredbi.

3.   Ob vsaki poškodbi pečata je treba pripraviti pisno izjavo o razlogih za to dejanje in jo dati na voljo pristojnemu organu. [Sprememba 79]

Člen 18

Pregledi tahografa

Tahografe redno pregledujejo pooblaščene servisne delavnice. Redni inšpekcijski pregledi se opravijo vsaj enkrat v dveh letih.

Ti inšpekcijski pregledi vsebujejo najmanjši obseg preverjanj:

   (1) ali tahograf deluje pravilno;
   (2) ali je na tahografu homologacijska oznaka;
   (3) ali je pritrjena napisna ploščica;
   (4) ali so pečati na tahografu in na drugih delih naprave nepoškodovani;
   (5) ali je na tahograf pritrjena naprava za zlorabo. [Sprememba 80]

Servisne delavnice pripravijo poročilo o inšpekcijskem pregledu, kadar je bilo treba odpraviti nepravilnosti pri delovanju tahografa, ne glede na to, ali gre za rezultat občasnega pregleda ali inšpekcijski pregled, ki se opravi na posebno zahtevo pristojnega nacionalnega organa. Servisne delavnice hranijo seznam vseh poročil o inšpekcijskem pregledih, ki so jih pripravile.

Servisna delavnica hrani poročilo o inšpekcijskem pregledu vsaj dve leti od časa priprave poročila. Na zahtevo pristojnega nacionalnega organa servisne delavnice predložijo poročila o inšpekcijskih pregledih in umerjanjih, opravljenih v tem obdobju.

Člen 19

Pooblastitev serviserjev in servisnih delavnic

Države članice pooblaščajo, redno nadzorujejo in potrjujejo serviserje in servisne delavnice, ki lahko izvajajo vgradnje, preverjanja, inšpekcijske preglede in popravila tahografov.

2.  Države članice zagotovijo, da so serviserji in servisne delavnice usposobljeni in zanesljivi. Za ta namen vzpostavijo in objavijo sklop jasnih nacionalnih postopkov in zagotovijo izpolnjevanje naslednjih minimalnih meril:

   (a) osebje je ustrezno usposobljeno;
   (b) na voljo je oprema, potrebna za izvajanje ustreznih testov in nalog;
   (c) serviserji in servisne delavnice so na dobrem glasu.

3.  Revizije pooblaščenih serviserjev ali servisnih delavnic se izvajajo na naslednji način:

   (a) Pri pooblaščenih serviserjih ali servisnih delavnicah se letno pregledujejo postopki, ki jih servisna delavnica uporablja pri obravnavanju tahografov. Revizija se mora osredotočiti zlasti na uvedene varnostne ukrepe in obravnavanje kartic servisnih delavnic.
   (b) Potekajo tudi nenapovedane tehnične revizije pooblaščenih serviserjev ali servisnih delavnic, da se kontrolirajo opravljena umerjanja in vgradnje. Ta nadzor zajame letno vsaj 10 %20 % pooblaščenih servisnih delavnic. [Sprememba 81]

4.  Države članice in njihovi pristojni organi ustrezno ukrepajo za preprečevanje navzkrižja interesov med serviserji ali servisnimi delavnicami ter podjetji za cestni prevoz. Zlasti kadar prevozno podjetje deluje tudi kot pooblaščeniobstaja resno tveganje za navzkrižje interesov, se sprejmejo dodatni posebni ukrepi, s katerimi se zagotovi, da serviser ali servisna delavnica, zlasti ne sme vgrajevati in umerjati tahografov na lastnih vozilihravna skladno s to uredbo. [Sprememba 82]

5.  Pristojni organi držav članic pošljejo Komisiji sezname pooblaščenih serviserjev in servisnih delavnic ter kartic, ki so jim bile izdane, poleg tega pa tudi kopije oznak in potrebnih informacij v zvezi z uporabljenimi elektronskimi varnostnimi podatki. Komisija objavi sezname pooblaščenih serviserjev in servisnih delavnic na svoji spletni strani.

6.  Države članice serviserjem in servisnim delavnicam, ki ne izpolnjujejo obveznosti v skladu s to uredbo, začasno ali za stalno prekličejo pooblastilo.

6a.   Države članice spremljajo in preganjajo vse večjo ponudbo nepooblaščenega vgrajevanja in vgrajevanja naprav za zlorabo tahografov na spletu. Države članice obvestijo Komisijo o svojih dejavnostih na tem področju; Komisija te informacije nato da na razpolago vsem drugim nadzornim organom EU, da se seznanijo z najnovejšimi praksami na področju nepooblaščenega vgrajevanja in zlorab. [Sprememba 152]

Člen 20

Kartice servisnih delavnic

1.  Veljavnost kartic servisnih delavnic ne sme biti daljša od enega leta. Pristojni organ se pri podaljševanju kartice servisne delavnice prepriča, da serviser ali servisna delavnica izpolnjuje merila iz člena 19(2). [Sprememba 83]

2.  Če je treba kartico servisne delavnice podaljšati, ali je poškodovana, ne deluje pravilno, je izgubljena ali ukradena, organ izda nadomestno kartico v petih delovnih dneh od dneva, ko je prejel podrobno zahtevo. Organ, ki je kartico izdal, vodi register izgubljenih, ukradenih in poškodovanih kartic.

3.  Kadar država članica prekliče pooblastilo serviserja ali servisne delavnice, kakor določa člen 19, prekliče tudi kartice servisne delavnice, ki jih je izdala.

4.  Države članice ukrenejo vse potrebno, da preprečijo ponarejanje kartic servisnih delavnic, razdeljenih pooblaščenim serviserjem in servisnim delavnicam.

POGLAVJE V

Vozniške kartice

Člen 29

Izdajanje vozniških kartic

1.  Vozniško kartico izda pristojni organ države članice, v kateri ima voznik običajno prebivališče, na voznikovo zahtevo. Kartica se izda v enem mesecu15 dneh potem, ko je pristojni organ prejel zahtevo zanjo. [Sprememba 84]

2.  Za namene tega člena ‚običajno prebivališče‘ pomeni kraj, kjer oseba običajno živi, najmanj 185 dni v vsakem koledarskem letu, zaradi osebnih ali poklicnih vezi, v primeru osebe brez poklicnih vezi pa zaradi osebnih vezi, ki kažejo tesne povezave med navedeno osebo in krajem, kjer živi; za običajno prebivališče osebe, ki ima poklicne vezi drugje, kakor osebne vezi in zato živi izmenoma v različnih krajih v dveh ali več državah članicah, se šteje kraj njenih osebnih vezi, če se takšna oseba tja redno vrača. Ni nujno, da je ta zadnji pogoj izpolnjen, če oseba živi v državi članici, da bi opravljala nalogo za določen čas.

3.  Vozniki morajo svoje običajno prebivališče ustrezno dokazati z osebno izkaznico ali kakim drugim veljavnim dokumentom. Če pristojni organi države članice, ki izdajo vozniško kartico, podvomijo v verodostojnost izjave o običajnem prebivališču, ali če gre za posebni nadzor, lahko zahtevajo kakršne koli dodatne informacije ali dokazila.

3a.   Individualna pogodba o zaposlitvi mednarodnih voznikov se brez poseganja v kraj njihovega običajnega bivališča in za zagotovitev poštene konkurence v mednarodnem cestnem prometu ureja z zakonodajo države, v kateri ali iz katere voznik glede na vse dejavnike, ki opredeljujejo njegovo dejavnost, pri izpolnjevanju svoje pogodbe redno opravlja večino svojih obveznosti do delodajalca. [Sprememba 132]

4.  Pristojni organi države članice izdajateljice sprejmejo ustrezne ukrepe, da se prepričajo, da prosilec še nima veljavne vozniške kartice, in opremijo vozniško kartico z osebnimi podatki voznika v skladu z določbami Priloge IB

5.  Vozniška kartica ne sme veljati več kakor pet let.

6.  Veljavna vozniška kartica se ne prekliče ali razveljavi, razen če pristojni organi države članice ugotovijo, da je ponarejena ali da voznik uporablja kartico, katere imetnik ni on sam, ali da je kartico pridobil na podlagi lažnih izjav in/ali ponarejenih dokumentov. Če država članica, ki ni država članica izdajateljica, sprejme ukrepe za razveljavitev ali preklic, kartico čim prej vrne kartico organom države članice, ki jo je izdala, in navede razloge za njeno vrnitevrazveljavitev oz. preklic. [Sprememba 85]

7.  Vozniške kartice se izdajo samo prosilcem, za katere se uporablja Uredba (ES) št. 561/2006.

8.  Države članice ukrenejo vse potrebno za preprečitev možnosti ponarejanja vozniških kartic.

Člen 22

Uporaba vozniških kartic

1.  Vozniška kartica je vezana na osebo.

2.  Voznik ne more imeti več kot ene veljavne vozniške kartice in je pooblaščen, da uporablja samo svojo osebno vozniško kartico. Voznik ne sme uporabljati poškodovane vozniške kartice ali kartice, ki je potekla.

Člen 23

Podaljšanje vozniških kartic

1.  Če želi voznik svojo vozniško kartico podaljšati, zaprosi pristojne organe države članice, v kateri ima običajno prebivališče, vsaj 15 delovnih dni pred datumom poteka njene veljavnosti.

2.  Če so organi države članice, v kateri ima voznik običajno prebivališče, različni od organov, ki so kartico izdali, in če so ti zaprošeni, da to vozniško kartico podaljšajo, obvestijo organe, ki so izdali staro kartico, o razlogih za njeno podaljšanje.

3.  Ob zahtevi za podaljšanje kartice, ki se ji približuje datum poteka veljavnosti, pristojni organ pred tem datumom izda novo kartico, če mu je bila zahteva poslana v roku iz odstavka 1.

Člen 24

Ukradene, izgubljene ali poškodovane vozniške kartice

1.  Organ, ki kartice izdaja, vodi evidenco o izdanih, ukradenih, izgubljenih in poškodovanih vozniških karticah najmanj za čas, ki je enak času njihove veljavnosti.

2.  Če je vozniška kartica poškodovana ali ne deluje pravilno, jo voznik vrne pristojnemu organu države članice, v kateri ima običajno prebivališče. Tatvina vozniške kartice se uradno prijavi pristojnim organom države, v kateri je tatvina nastala.

3.  Izguba vozniške kartice se z uradno izjavo sporoči pristojnim organom države članice, ki je kartico izdala, in pristojnim organom države članice običajnega prebivališča, če sta različni.

4.  Če je vozniška kartica poškodovana, ne deluje pravilno ali je izgubljena ali ukradena, voznik v sedmih koledarskih dneh pristojne organe države članice, v kateri ima običajno prebivališče, zaprosi za njeno zamenjavo. Ti organi izdajo nadomestno kartico v petih delovnih dneh po prejemu podrobne zahteve.

5.  V okoliščinah iz odstavka 4 lahko voznik nadaljuje vožnjo brez vozniške kartice največ 15 koledarskih dni, ali, kadar je to potrebno za vrnitev vozila v njegove prostore, daljše obdobje, če lahko dokaže, da v tem obdobju ne more predložiti ali uporabljati kartice.

Člen 25

Medsebojno priznavanje in izmenjava vozniških kartic

1.  Države članice medsebojno priznavajo vozniške kartice, ki so jih izdale.

2.  Kadar imetnik veljavne vozniške kartice, ki jo je izdala država članica, pridobi običajno prebivališče v drugi državi članici, lahko zaprosi za zamenjavo svoje vozniške kartice z enakovredno vozniško kartico. Država članica, ki izvede zamenjavo, je odgovorna za preveritev veljavnosti predložene kartice.

3.  Države članice, ki izvedejo zamenjavo, vrnejo staro kartico organom države članice izdajateljice in navedejo razloge za vrnitev.

4.  Če država članica nadomesti ali zamenja vozniško kartico, se nadomestitev ali zamenjava in morebitna poznejša nadomestitev ali zamenjava evidentirajo v tej državi članici.

Člen 26

Elektronska izmenjava informacij o vozniških karticah

1.  Da se preveri, ali prosilec še ni imetnik veljavne vozniške kartice iz člena 21(4), države članice za obdobje, ki je vsaj enako obdobju veljavnosti kartic, vodijo nacionalne elektronske registre z naslednjimi informacijami o vozniških karticah:

   priimek in ime voznika
   datum in kraj rojstva voznika
   številka veljavnega vozniškega dovoljenja in država, ki je vozniško dovoljenje izdala (če je to ustrezno) [Sprememba 86]
   status vozniške kartice

2.  Komisija in države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo medsebojno povezavo elektronskih registrov in dostop do njih v celotni Uniji Uniji z uporabo sporočilnega sistema TACHOnet ali združljivega sistema. [Sprememba 87]

3.  Kadar države članice izdajajo, podaljšujejo ali nadomeščajo vozniško kartico, z elektronsko izmenjavo podatkov preverijo, ali voznik že ima drugo veljavno vozniško kartico. Izmenjava podatkov je omejena na podatke, potrebne za to preveritev.

4.  Inšpektorji lahko dostopajoimajo dostop do elektronskega registra, da kontrolirajo status vozniške kartice. [Sprememba 88]

5.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi splošne postopke in specifikacije, ki so potrebne za medsebojno povezavo iz odstavka 2, vključno z obliko izmenjanih podatkov, tehničnimi postopki za elektronsko posvetovanje nacionalnih elektronskih registrov, postopki za dostop in varnostnimi mehanizmi. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 40(3).

Člen 27

Združitev vozniških kartic z vozniškimi dovoljenji

Vozniške kartice se izdajajo v skladu z določbami tega poglavja izdajajo do 18. januarja 2018. Z začetkom veljavnosti od 19. januarja 2018 so vozniške kartice vgrajene v vozniška dovoljenja in se izdajajo, podaljšujejo, izmenjujejo in nadomeščajo v skladu z določbami Direktive 2006/126/ES.

Komisija v 24 mesecih po ...(14) opravi oceno učinka o izvedljivosti in prednostih združevanja vseh kartic, ki jih uporabljajo poklicni vozniki, zlasti vozniške kartice z vozniškim dovoljenjem, da bi zmanjšali obseg goljufij s karticami, do katerih prihaja sedaj. Komisija zlasti preuči vse razpoložljive tehnične rešitve in težave pri združljivosti kartic ter vprašanja o varstvu podatkov. Komisija poroči svoje ugotovitve Evropskemu parlamentu v 30 mesecih po ...+[Sprememba 89]

POGLAVJE VI

Uporaba naprave

Člen 28

Pravilna uporaba tahografa

1.  Če voznik vozi vozilo, opremljeno s z digitalnim tahografom iz Priloge IB, prevozno podjetje, lastnik vozila in vozniki zagotavljajo pravilno delovanje in ustrezno uporabo tahografa in vozniške kartice. Kadar koli se uporablja analogni tahograf, prevozno podjetje in voznik zagotavljata njegovo pravilno delovanje in ustrezno uporabo tahografskega vložka. [Sprememba 90]

1a.   Digitalni tahograf se ne namesti tako, da bi samodejno preklopil na določeno oznako, kadar je motor vozila ugasnjen ali stikalo za vžig izklopljeno. Voznik mora imeti možnost ročno izbrati kategorijo glede na svojo dejavnost ali počitek potem, ko ugasne vozilo. [Sprememba 91]

2.  Podatke, ki so zapisani na tahografskem vložku, shranjeni v tahografu ali na vozniški kartici ali izpisih digitalnega tahografa iz Priloge IB, je prepovedano ponarejati, zatajiti, skrivati ali uničiti. Prepovedana je tudi vsaka zloraba tahografa, tahografskega vložka ali vozniške kartice, ki bi lahko povzročila ponarejanje, skrivanje ali uničenje podatkov in/ali izpisanih informacij. Na vozilu ne sme biti nobene naprave, ki bi se lahko uporabila v ta namen.

3.  Vozila ne smejo biti opremljena z več kot enim kompletom tahografa, razen za namene testiranj na terenu, opredeljenih v členu 16.

4.  Države članice prepovejo proizvodnjo, distribucijo, oglaševanje in/ali prodajo naprav, ki so konstruirane in/ali namenjene za zlorabo tahografov.

4a.   Države članice spremljajo in preganjajo vse večjo ponudbo nepooblaščenega vgrajevanja in vgrajevanja naprav za zlorabo tahografov na spletu. [Sprememba 153]

Člen 29

Odgovornost podjetja

-1.   Prevozno podjetje:

   (1) zagotovi potrebno usposabljanje in navodila o pravilnem delovanju tahografov za voznike, ki so v tem podjetju zaposleni ali so mu dani na voljo;
   (2) z rednimi preverjanji zagotavlja, da vozniki, ki so v njem zaposleni ali mu dani na voljo, pravilno uporabljajo tahografe;
   (3) voznikov, ki so v njem zaposleni ali mu dani na voljo, posredno ali neposredno ne spodbuja k zlorabi tahografov. [Sprememba 92]

1.  Prevozno podjetje izda voznikom vozil, opremljenih s tahografi iz Priloge Iz analognimi tahografi, zadostno število tahografskih vložkov, pri čemer upošteva osebno naravo teh vložkov, trajanje prevoza in morebitno potrebo po nadomestitvi poškodovanih vložkov ali vložkov, ki jih je odvzel pooblaščeni inšpektor. Prevozno podjetje izda voznikom samo tahografske vložke, katerih vzorec je odobren in primeren za uporabo v napravi, ki je vgrajena v vozilo.

Če je vozilo opremljeno s tahografom iz Priloge IBz digitalnim tahografom, morata prevozno podjetje in voznik zagotoviti, da se ob upoštevanju trajanja prevoza zahtevani izpis iz Priloge IB v primeru inšpekcije lahko pravilno izvede.

2.  Prevozno podjetje hrani tahografske vložke in izpise, kadar koli so bili izpisi narejeni v skladu s členom 31, v časovnem zaporedju in čitljivi obliki vsaj eno leto po njihovi uporabi in kopije na njihovo zahtevo izroči zadevnim voznikom. Prevozno podjetje na zahtevo izroči zadevnim voznikom tudi kopije prenesenih podatkov iz vozniških kartic in tiskane izpise teh kopij. Tahografski vložki, izpisi in preneseni podatki se izdelajo ali izročijo na zahtevo vsakega pooblaščenega inšpektorja.

3.  Vozniki in prevozna podjetja so odgovorni za kršitve te uredbe. Prevozno podjetje je odgovorno za kršitve te uredbe, ki jih povzročijo njegovi vozniki ali vozniki, ki so mu dani na voljo. Brez poseganja v pravico držav članic, daDržave članice lahko prevozna podjetja štejejo za popolnoma odgovorna, pri čemer pa lahko države članice upoštevajo vsak dokaz, ki kaže na to, da prevozno podjetje ne more biti razumno odgovorno za nastalo kršitev.

Nadzorni organi izvajajo redna preverjanja v skladu s členom 10(4) Uredbe (ES) št. 561/2006. [Spremembe 94, 124 in 133]

Člen 30

Uporaba vozniških kartic in tahografskih vložkov

1.  Vozniki uporabljajo tahografske vložke ali vozniške kartice vsak dan vožnje od prevzema vozila dalje. Tahografski vložek ali vozniška kartica se ne odvzame pred koncem delovnega dneva, razen če je odvzem drugače dovoljen. Tahografski vložek ali vozniška kartica se ne uporablja daljše obdobje od tistega, za katerega sta namenjena.

2.  Vozniki tahografske vložke ali vozniške kartice ustrezno zaščitijo in ne smejo uporabljati umazanih ali poškodovanih vložkov ali kartic.

3.  Če voznik zaradi morebitne oddaljenosti od vozila ne more uporabljati vgrajenega tahografa, se obdobja iz točk (ii) in (iii) odstavka 5(b):

   (a) če je vozilo opremljeno s tahografom iz Priloge Iz analognim tahografom, vpišejo na tahografski vložek ročno, avtomatsko ali na drugi način tako, da so čitljiva in se tahografski vložek ne umaže, ali
   (b) če je vozilo opremljeno s tahografom iz Priloge IBz digitalnim tahografom, vpišejo na vozniško kartico z uporabo naprave za ročno vpisovanje, ki je v tahografu.

Za potrebe nadzora se obdobja, ko dejavnost ni vpisana, štejejo za počitek ali odmor. Vozniki niso dolžni zapisovati časa dnevnega in tedenskega počitkaDržave članice od voznikov ne zahtevajo predložitve obrazcev, s katerimi bi potrjevali svoje dejavnosti, kadar so oddaljeni od vozila. [Sprememba 95]

4.  Če je v vozilu, ki ima vgrajen digitalni tahograf iz Priloge IB, več voznikov, vsak voznik zagotovi, da je njegova vozniška kartica vstavljena v ustrezno režo v tahografu.

Če je v vozilu, ki ima vgrajen analogni tahograf iz Priloge IB, več voznikov, vozniki vnesejo ustrezne spremembe na tahografske vložke tako, da se podatki iz točk (a), (b) in (c) dela II Priloge I zapišejo na tahografski vložek voznika, ki dejansko vozi vozilo.

5.  Vozniki:

   (a) zagotovijo, da čas zapisa na vložku ustreza uradnemu času v državi registracije vozila,
  (b) upravljajo preklopne mehanizme, ki omogočajo ločen in razločen zapis naslednjih časovnih obdobij:
   (i) pod oznako 20120703-P7_TA(2012)0271_SL-p0000001.jpg: čas vožnje,
   (ii) pod oznako 20120703-P7_TA(2012)0271_SL-p0000003.jpg: ‚drugo delo‘, ki pomeni vsako dejavnost, razen vožnje, kot je opredeljena v členu 3(a) Direktive 2002/15/ES, in tudi vsako delo za istega ali drugega delodajalca v prevozniškem sektorju ali zunaj njega,
   (iii) pod oznako 20120703-P7_TA(2012)0271_SL-p0000005.jpg: ‚čas pripravljenosti‘, kot je opredeljen v členu 3(b) Direktive 2002/15/ES;
   (iv) pod oznako 20120703-P7_TA(2012)0271_SL-p0000007.jpg: odmore ali počitek.

6.  Vsak voznik na svoj tahografski vložek vpiše naslednje podatke:

   (a) na začetku uporabe tahografskega vložka ‐ priimek in ime;
   (b) datum in kraj začetka in prenehanja uporabe tahografskega vložka;
   (c) registrsko številko vsakega vozila, ki mu je dodeljeno, na začetku prve vožnje, ki se zapisuje na vložku, in pozneje, če med uporabo tahografskega vložka zamenja vozilo;
  (d) stanje kilometrskega števca:
   (i) na začetku prve vožnje, ki se zapiše na vložku,
   (ii) na koncu zadnje vožnje, ki se zapiše na vložku,
   (iii) če zamenja vozilo med delovnim dnem, stanje števca v prvem vozilu, ki mu je bilo dodeljeno, in stanje števca v naslednjem vozilu;
   (e) čas vsake zamenjave vozila.

7.  Voznik vnese v digitalni tahograf iz Priloge IB oznake držav, v katerih začne in konča svoje dnevno delodnevni delovni čas. Država članica lahko zahteva, da vozniki vozil, ki so vključena v prevoze na njenem ozemlju, dodajo oznaki države podrobnejše geografske podatke, če je država članica o njih uradno obvestila Komisijo pred 1. aprilom 1998. [Sprememba 96]

Voznikom ni treba vpisovati teh podatkov, če tahograf avtomatsko zapisuje podatke o kraju v skladu s členom 4.

Člen 31

Poškodovane vozniške kartice ali tahografski vložki

1.  Če sta tahografski vložek ali vozniška kartica, na katerih je zapis, poškodovana, voznik hrani poškodovani vložek ali vozniško kartico skupaj z rezervnim vložkom, s katerim ju je nadomestil.

2.  Če je vozniška kartica poškodovana, ne deluje pravilno, je izgubljena ali ukradena, voznik:

  (a) na začetku vožnje izpiše podrobne podatke o vozilu, ki ga vozi, in na ta izpis vpiše:
   (i) podatke, ki omogočajo identifikacijo voznika (ime, številka vozniške kartice ali vozniškega dovoljenja), vključno s svojim podpisom;
   (ii) obdobja iz člena 30 (5) (b) (ii), (iii) in (iv);
   (b) na koncu vožnje izpiše podatke za obdobja, ki jih je zapisal tahograf, evidentira vsa obdobja drugega dela, pripravljenosti in počitka, ki jih je imel od izdelave izpisa na začetku vožnje in jih tahograf ni zapisal, ter na tem dokumentu označi podatke, ki omogočajo identifikacijo voznika (ime, številka vozniške kartice ali vozniškega dovoljenja), vključno s podpisom voznika.

Člen 32

Zapisi, ki jih opravi voznik

1.  Če voznik vozi vozilo, ki je opremljeno s tahografom iz Priloge Iz analognim tahografom, mora na zahtevo inšpektorja kadar koli predložiti:

   (i) tahografske vložke za tekoči dan in tiste, ki jih je uporabljal v predhodnih 28 dneh,
   (ii) vozniško kartico, če jo ima, in
   (iii) vse ročne zapise in izpise, izdelane v tekočem dnevu in predhodnih 28 dneh, kot to zahtevata ta uredba in Uredba (ES) št. 561/2006.

2.  Če voznik vozi vozilo, ki je opremljeno s tahografom iz Priloge IBz digitalnim tahografom, mora na zahtevo inšpektorja kadar koli predložiti:

   (i) vozniško kartico,
   (ii) vse ročne zapise in izpise, izdelane v tekočem dnevu in predhodnih 28 dneh, kot to zahtevata ta uredba in Uredba (ES) št. 561/2006,
   (iii) tahografske vložke, ki ustrezajo obdobju iz točke (ii), v katerem je vozil vozilo z vgrajenim analognim tahografom iz Priloge I.

3.  Pooblaščeni inšpektor lahko skladnost z Uredbo (ES) št. 561/2006 preveri z analizo tahografskih vložkov, analizo prikazanih ali, izpisanih ali prenesenih podatkov, ki jih je tahograf zapisal, ali z analizo vozniške kartice ali, če te ni, z analizo katerega koli drugega spremnega dokumenta, ki utemeljuje neskladnost z eno izmed določb, kot so tiste, navedene v členih 24(2) in 33(2) te uredbe. [Sprememba 97]

3a.  Komisija izvede študijo sistemov izvrševanja v vseh državah članicah v 18 mesecih od izdaje prvih potrdil nadzornim uradnikom, da se ugotovi število nadzornih uradnikov v vsaki državi članici.

Države članice nato vsako leto poročajo Komisiji in podrobno navedejo usposabljanje uradnikov ter število aktivnih nadzornih uradnikov, ki so pridobili evropsko potrdilo za nadzor. [Sprememba 98]

Člen 33

Postopki v primeru nepravilnega delovanja naprave

1.  V primeru okvare ali nepravilnega delovanja tahografa prevozno podjetje zagotovi pri pooblaščenem serviserju ali v pooblaščeni servisni delavnici popravilo takoj, ko je to mogoče.

Če se vozilo ne more vrniti v prostore v enem tednu po okvari ali ugotovitvi nepravilnega delovanja, se popravilo opravi na poti.

Z Ukrepi, ki jih sprejmejo države članice v skladu s členom 37, lahko pristojne organe pooblastijovključujejo pooblastila pristojnih organov za prepoved uporabe vozila v primerih, ko okvara oziroma nepravilno delovanje ni bilo odpravljeno, kot določata prvi in drugi pododstavek tega člena. [Sprememba 99]

Komisija pri tem preveri, ali so nacionalna in tuja vozila obravnavana enako, s čimer prepreči diskriminacijo. [Sprememba 100]

2.  Medtem ko je tahograf neuporaben ali deluje nepravilno, voznik vnese podatke, ki omogočajo njegovo identifikacijo (ime, številko vozniške kartice ali vozniškega dovoljenja), vključno s svojim podpisom, ter informacije za različna obdobja, ki jih tahograf ni več pravilno zapisal ali izpisal:

   (a) na tahografskem vložku ali vložkih ali
   (b) na začasnem vložku, ki se priloži tahografskemu vložku ali hrani skupaj z vozniško kartico.

POGLAVJE VII

Varstvo podatkov, izvrševanjeIzvrševanjein kazni [Sprememba 101]

Člen 34

Varstvo osebnih podatkov

1.  Države članice zagotovijo, da se obdelava osebnih podatkov v okviru te uredbe opravlja v skladu z direktivama 95/46/ES in 2002/58/ES ter pod nadzorom neodvisnega javnega organa države članice, ki je opredeljen v členu 28 Direktive 95/46/ES.

2.  Države članice zlasti zagotovijo, da se varujejo osebni podatki v zvezi z:

   uporabo globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) za zapisovanje določanja kraja, ki je predvidena v členu 4,
   uporabo komunikacije na daljavo za potrebe nadzora, ki je predvidena v členu 5,
   uporabo tahografa z usklajenim vmesnikom, ki je predvidena v členu 6,
   elektronsko izmenjavo informacij o vozniških karticah, ki je predvidena v členu 26,
   hranjenjem zapisov pri prevoznih podjetjih, kakor je predvideno v členu 29.

3.  Tahograf iz Priloge IB je zasnovan tako, da zagotavlja zasebnost. Obdelujejo se samo podatki, ki so nujno potrebni za obdelavo.

4.  Lastniki vozil in/ali prevozna podjetja upoštevajo, če je to potrebno, ustrezne določbe v zvezi z varstvom osebnih podatkov.[Sprememba 102]

Člen 34a

Inšpektorji

1.   Za učinkovit nadzor skladnosti s to uredbo so vsem pooblaščenim inšpektorjem na voljo ustrezna standardna oprema in primerna zakonska pooblastila, da se jim omogoči opravljanje nalog v skladu s to uredbo. To zlasti pomeni, da:

   (a) imajo pooblaščeni inšpektorji kontrolne kartice, ki jim omogočajo dostop do podatkov, zapisanih v tahografu in na tahografskih karticah, vključno s kartico servisne delavnice;
   (b) imajo pooblaščeni inšpektorji ustrezna usklajena in standardizirana orodja in homologirano programsko opremo za prenos datotek iz enote v vozilu in s tahografskih kartic ter za hitro analizo takšnih datotek in izpisov iz digitalnih tahografov v kombinaciji z vložki ali diagrami iz analognih tahografov.

2.   Če pooblaščeni inšpektor po opravljenem preverjanju ugotovi, da obstajajo zadostni dokazi za utemeljen sum goljufije, ima pooblastilo, da vozilo napoti v pooblaščeno servisno delavnico na dodatne preskuse, kjer se med drugim preveri,:

   (a) ali tahograf pravilno deluje;
   (b) ali tahograf pravilno zapisuje in shranjuje podatke ter
   (c) ali so parametri umerjanja pravilni.

3.   Pooblaščeni inšpektorji imajo pristojnost, da pooblaščenim delavnicam naročijo, naj opravijo preskus iz odstavka 2 in specifične preskuse, s katerimi se preveri prisotnost naprav za zlorabo. Če se odkrijejo naprave za zlorabo, se lahko oprema, vključno s samo napravo, enoto v vozilu ali njenimi komponentami, ter vozniška kartica odstranijo iz vozila in uporabijo kot dokazno gradivo v skladu z nacionalnimi predpisi o postopkih ravnanja s takšnim dokaznim gradivom.

4.   Pooblaščeni inšpektorji izkoristijo možnost preverjanja tahografov in vozniških kartic, ki so najdeni med preverjanjem v prostorih prevoznega podjetja.

5.   Komisijo se pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 39 za pripravo tehničnih in funkcionalnih specifikacij v zvezi z opremo iz odstavka 1 tega člena. [Sprememba 103]

Člen 35

Usposabljanje inšpektorjev

1.  Države članice zagotovijo, da so inšpektorji ustrezno usposobljeni za analizo zapisanih podatkov in nadzor tahografov.

2.  Države članice Komisijo obvestijo o zahtevah za usposabljanje svojih inšpektorjev do ...(15).

2a.   Komisija sprejme sklepe, s katerimi uvede skupen sistem usposabljanja inšpektorjev do ...(16)+.[Sprememba 104]

3.  Komisija sprejme sklepe o metodologijimetodologijo za začetno in redno usposabljanje inšpektorjev, vključno s tehnikami za načrtovanje nadzora in odkrivanje naprav za zlorabo in goljufanje. Ta metodologija temelji na smernicah za enotno razlago te uredbe in Uredbe (ES) št. 561/2006, da bi v vseh državah članicah zagotovili enotno analizo podatkov, zapisanih s tahografom. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom pregleda iz člena 40(2)člena 40(3). [Sprememba 105]

3a.   Do ...(17) inšpektorji opravijo preizkus znanja za pridobitev evropskega potrdila za nadzor. Usklajeno certificiranje dokazuje, da imajo primerno znanje za učinkovito opravljanje svojih nadzornih nalog, kot jih določa ta uredba, zlasti kar zadeva člen 34a. [Sprememba 106]

3b.   Komisija sprejme sklepe o zahtevah in vsebini preskusa znanja iz odstavka 3a tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 40(3). [Sprememba 107]

3c.   Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu vsaki dve leti predloži poročilo o številu inšpektorjev v vsaki državi članici, ki so opravili usposabljanje in pridobili evropsko potrdilo za nadzor. [Sprememba 108]

Člen 35a

Zelo hude kršitve

V zakonodaji držav članic so naslednje kršitve v zvezi z dolžnostmi, ki jih določa ta uredba, zaradi izjemne teže in možnih posledic za varnost v cestnem prometu obravnavane kot zelo hude kršitve:

   (1) kar zadeva obveznosti glede vgradnje tahografa: namestitev in uporaba tahografa brez homologacije;
  (2) kar zadeva obveznosti glede uporabe tahografov, vozniške kartice ali tahografskega vložka:
   (a) uporaba tahografa, ki ni skladna z obveznostmi glede inšpekcijskih pregledov iz člena 18;
   (b) uporaba nepravilno pregledanih, umerjenih ali zapečatenih tahografov;
   (c) uporaba neveljavne vozniške kartice;
   (d) podjetje ne hrani tahografskih vložkov, izpisov in prenesenih podatkov;
   (e) voznik je imetnik več kot ene veljavne vozniške kartice;
   (f) voznik uporablja vozniško kartico, ki ni njegova osebna veljavna kartica;
   (g) uporaba poškodovane ali pretečene vozniške kartice;
   (h) podatki, ki so zapisani in shranjeni v tahografu, niso na voljo najmanj 365 dni;
   (i) uporaba umazanih ali poškodovanih tahografskih vložkov ali vozniških kartic in podatkov, ki niso čitljivi;
   (j) napačna uporaba tahografskega vložka/vozniške kartice;
   (k) tahografski vložek ali vozniška kartica se uporabljata daljše obdobje od tistega, za katerega sta namenjena, in so podatki izgubljeni;
   (l) neuporaba ročnega vpisa, ko je to zahtevano;
   (m) vstavitev napačnega vložka ali vozniške kartice v neustrezno režo (pri vožnji z več vozniki);
   (3) kar zadeva obveznosti o vpisu podatkov: na tahografskem vložku ni vpisano ime ali priimek;
  (4) kar zadeva obveznosti o predložitvi podatkov:
   (a) zavrnitev preverjanja;
   (b) voznik neupravičeno ni zmožen predložiti zapisov za tekoči dan;
   (c) voznik neupravičeno ni zmožen predložiti zapisov za predhodnih 28 dni;
   (d) voznik ni zmožen predložiti zapisov vozniške kartice, če jo ima;
   (e) voznik neupravičeno ni zmožen predložiti ročnih zapisov in izpisov v tekočem tednu in predhodnih 28 dneh;
   (f) voznik ni zmožen predložiti vozniške kartice;
   (g) voznik ni zmožen predložiti izpisov, izdelanih v tekočem tednu in predhodnih 28 dneh;
  (5) okvara tahografa:

popravilo tahografa ni bilo opravljeno pri pooblaščenem serviserju ali v pooblaščeni servisni delavnici;
  (6) ročni vpis podatkov na izpise:
   (a) voznik ni označil vseh informacij za časovna obdobja, ki jih tahograf v času okvare ali nepravilnega delovanja ni več pravilno zapisal;
   (b) na začasnem vložku ni označene številke vozniške kartice in/ali imena in/ali številke vozniškega dovoljenja;
   (c) izguba ali kraja vozniške kartice ni uradno sporočena pristojnim organom države članice, v kateri je do izgube ali kraje prišlo;
  (7) kar zadeva goljufije:
   (a) ponarejanje, prikrivanje ali uničenje podatkov, ki so zapisani na tahografskih vložkih oz. shranjeni v tahografu ali na vozniški kartici, ali tahografskih izpisov;
   (b) zloraba tahografa, tahografskega vložka, vozniške kartice ali kartice podjetja, katerega posledica je ponarejanje podatkov in/ali izpisanih informacij;
   (c) v vozilu je naprava za zlorabo, ki bi jo bilo mogoče uporabiti za ponarejanje podatkov in/ali izpisanih informacij. [Sprememba 109]

Člen 36

Vzajemna pomoč

Države članice si medsebojno pomagajo pri uporabi te uredbe in nadzoru upoštevanja te uredbe.

V okviru te medsebojne pomoči pristojni organi držav članic zlasti drug drugemu redno pošiljajo vse razpoložljive informacije o kršitvah te uredbe, ki se nanašajo na serviserje in servisne delavnice, ter informacije o vrstah zlorab in o vseh kaznih, naloženih za take kršitve. [Sprememba 110]

Člen 36a

Odprta telefonska številka

Komisija vzpostavi spletno stran in vseevropsko odprto telefonsko številko, na katero lahko brezplačno in anonimno kličejo vozniki ali druge zainteresirane strani, ki želijo prijaviti goljufijo s področja uporabe te uredbe. [Sprememba 111]

Člen 37

Kazni

1.  Države članice določijo predpise o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo njihovo izvajanje. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne, odvračilne in nediskriminatorne. Za servisne delavnice, ki so kršile določbe te uredbe, lahko kazni vključujejo preklic pooblastila in kartice servisne delavnice.

2.  Za nobeno kršitev te uredbe se ne uporabi več kot ena kazen ali postopek.

3.  Kazni, ki jih določijo države članice za zelo hude kršitve, določene v Direktivi 2009/5/ESčlenu 35a te uredbe, so sankcije najvišjih kategorij, ki se uporabljajo v državi članici za kršitev zakonodaje o cestnem prometu. [Sprememba 112]

4.  Države članice Komisijo uradno obvestijo o teh ukrepih ter predpisih o kaznih do ...(18). Komisijo obvestijo o vsaki poznejši spremembi teh ukrepov.

POGLAVJE VIII

Končne določbe

Člen 38

Prilagoditev tehničnemu napredku

Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 39 za prilagoditev prilog I, IB in II tehničnemu napredku.

Komisija do ...(19). sprejme podrobne specifikacije iz členov 4, 5 in 6. V skladu s členom 39 lahko sprejme delegirane akte za podaljšanje tega roka, če ob navedenem datumu utemeljeno ugotovi, da še ni na voljo ustrezne naprave, ki bi bila v skladu z zahtevanimi specifikacijami.[Sprememba 125]

Člen 39

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejetje delegiranega akta se Komisiji podeli pod pogoji iz tega člena.

2.  Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov iz členov 4členov 3g, 4, 5, 6 in 38in 34a se Komisiji podeli za nedoločen čas od [začetek veljavnosti te uredbe]obdobje petih let od …(20). Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 113]

3.  Pooblastilo iz členov 3g, 4, 5, 6 in 3834a lahko Evropski parlament ali Svet kadar koli prekliče. S sklepom o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastilo iz navedenega sklepa. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Sklep ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki so že v veljavi. [Sprememba 114]

4.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o tem hkrati uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 3g, 4, 5, 6 in 3834a, začne veljati le, če mu Evropski parlament ali Svet v dveh mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi s tem aktom, ne nasprotujeta ali če sta pred iztekom tega roka oba obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za [dva meseca]. [Sprememba 115]

Člen 40

Odbor

1.  Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva navadna večina članov odbora.

3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva navadna večina članov odbora.

Člen 41

Forum o tahografih

1.  Vzpostavi se forum o tahografih, da podpre dialog o tehničnih zadevah v zvezi s tahografi med strokovnjaki držav članic in strokovnjaki iz tretjih držav, ki uporabljajo tahografe v skladu z Evropskim sporazumom o delu posadk vozil, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR).

2.  Države članice imenujejo strokovnjaka v forum o tahografih.

3.  Forum o tahografih je odprt za sodelovanje strokovnjakov iz zainteresiranih pogodbenic AETR, ki niso članice EU.

4.  Na forum o tahografih so vabljene zainteresirane strani, predstavniki proizvajalcev vozil, proizvajalcev tahografov in socialnih partnerjev.

5.  Forum o tahografih sprejme svoj poslovnik.

6.  Forum o tahografih se sestane vsaj enkrat letno.

Člen 42

Sporočanje nacionalnih ukrepov

Države članice Komisiji pošljejo besedilo zakonov, predpisov in upravnih določb, sprejetih na področju, ki ga ureja ta uredba, najpozneje 30 dni po datumu njihovega sprejetja, prvič pa do ...(21).

* UL L 102, 11.4.2006, str. 1.

** UL L 80, 23.3.2002, str. 35.

*** UL L 57, 2.3.1992, str. 27.

**** UL L 102, 11.4.2006, str. 35.

***** UL L 207, 6.8.2010, str. 1.

"

(2)  Priloga I se spremeni:

   (a) v poglavju I Opredelitve pojmov se črta točka (b);
   (b) v poglavju III (c) se v točki 4.1 sklicevanje na „drugo alineo (b), (c) in (d) člena 15(3) Uredbe“ nadomesti z „drugo alineo (b), (c) in (d) člena 30(5) Uredbe“;
   (c) v poglavju III (c) se v točki 4.2 sklicevanje na „člen 15 Uredbe“ nadomesti s „člen 30 Uredbe“;
   (d) v poglavju IV (a) se v tretjem pododstavku točke 1 sklicevanje na „člen 15(5) Uredbe“ nadomesti s „člen 30(6) Uredbe“.

(3)  Priloga IB se spremeni:

   (a) v poglavju I Opredelitve pojmov se črtajo točke (l), (o), (t), (y), (ee), (kk), (oo) in (qq);
  (b) poglavje VI se spremeni:
   (i) v prvem odstavku se sklicevanje na „člen 12(5) Uredbe (EGS) št. 3821/85, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2135/98“ nadomesti s „člen 24(5) Uredbe (EGS) št. 3821/85“;
   (ii) oddelek 1 „Odobritev serviserjev ali servisnih delavnic“ se črta;
   (c) v poglavju VIII se v točki 271 sklicevanje na „člen 5 te uredbe“ nadomesti s sklicevanjem na „člen 8 te uredbe“.

Člen 2

Uredba (ES) št. 561/2006 se spremeni:

(-1)   V členu 2(1) se točka (a) se spremeni:"

   (a) blaga, kjer največja dovoljena masa vozil, skupaj s kakršnim koli priklopnikom ali polpriklopnikom, presega 2,8 tone; ali‚; [Sprememba 134]
   (-1a) V členu 3 se vstavi naslednja točka:
  

‘(aa) vozili ali kombinacijami vozil, ki se uporabljajo za prevoz materiala, opreme ali strojev za voznikovo uporabo pri njegovem delu znotraj območja s polmerom 100 km od kraja, kjer je podjetje, in le, če vožnja z vozilom ni voznikova glavna dejavnost;‚[Spremembi 126 in 135]

  (-1b) V členu 7 se doda naslednji odstavek:

'Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 si mora voznik, ki opravlja storitve prevoza potnikov, po štirih urah in pol vožnje vzeti najmanj 45-minutni odmor. Ta odmor lahko nadomesti z več odmori, dolgimi najmanj 15 minut.‚[Sprememba 127]
   (-1c) V členu 8 se odstavek 6a nadomesti z:

'6a.   Z odstopanjem od odstavka 6 voznik, ki opravlja storitve prevoza potnikov, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov, lahko preloži tedenski čas počitka za do 12 zaporednih 24-urnih obdobij po predhodnem rednem tedenskem času počitka, če:

   (a) po uporabi odstopanja vzame en redni tedenski čas počitka;
   (b) v štiri tedenskem obdobju vzame skupaj 140 ur tedenskega časa počitka.[Sprememba 128]
  

* UL L 300, 14.11.2009, str. 88.

"

(1)   V členu 13 se odstavek 1 spremeni kot sledi:"

Če to ne posega v cilje iz člena 1, lahko vsaka država članica na svojem ozemlju ali s soglasjem zadevnih držav na ozemlju drugih držav članic odobri izjeme od členov 5 do 9 in dovoli te izjeme, če so izpolnjeni posamezni pogoji, ki se uporabljajo za prevoz:

   (a) z vozili, ki jih imajo v lasti ali v najemu brez voznika za prevoz po cesti organi oblasti, ki ne konkurirajo zasebnim prevoznim podjetjem;
   (b) z vozili, ki jih uporabljajo ali najemajo brez voznika poljedelska, vrtnarska, gozdarska, živinorejska ali ribiška podjetja za prevažanje blaga v okviru lastne podjetniške dejavnosti znotraj območja s polmerom 100 km od kraja, v katerem je podjetje;
   (c) s kmetijskimi in gozdarskimi traktorji, ki se uporabljajo za kmetijske in gozdarske dejavnosti znotraj območja s polmerom 100 km od kraja, v katerem je podjetje, ki ima vozilo v lasti, najemu ali zakupu;
   (d) z vozili ali kombinacijami vozil z največjo dovoljeno maso vlečnega vozila, ki ne presega 7,5 tone in ki jih uporabljajo za dostavo pošiljk v poštnem prometu. Ta vozila se lahko uporabljajo samo v območju s polmerom 50 100 km od kraja, v katerem je podjetje, če vožnja z vozilom ni glavna voznikova dejavnost; [Sprememba 117]:
   (e) z vozili, ki vozijo izključno na otokih, katerih površina ne presega 2 300 kvadratnih kilometrov in niso povezani s preostalim državnim ozemljem z mostom, nasipom ali predorom, odprtim za motorna vozila;
   (f) z vozili za prevoz blaga v območju s polmerom 50100 km od kraja, v katerem je podjetje, s pogonom na zemeljski plin ali utekočinjeni zemeljski plin ali na električni pogon, katerih največja dovoljena masa, skupaj z maso priklopnika ali polpriklopnika, ne presega 7,5 tone;
   (g) z vozili za učenje vožnje in opravljanje izpita za pridobitev vozniškega dovoljenja ali spričevala o strokovni usposobljenosti, če se ne uporabljajo za komercialni prevoz blaga ali potnikov;
   (h) z vozili, ki se uporabljajo za vzdrževanje kanalizacije, za varovanje pred poplavami, za preskrbo z vodo, plinom in elektriko, za gradnjo, vzdrževanje in nadzor cest ali za zbiranje in odstranjevanje odpadkov od vrat do vrat, za vzdrževanje telefonskih in telegrafskih napeljav, radijskega in televizijskega oddajanja ter odkrivanje radijskih in televizijskih oddajnikov ali sprejemnikov; [Sprememba 118]
   (i) z vozili z 10 do 17 sedežev, ki se uporabljajo izključno za nekomercialni prevoz potnikov;
   (j) s specializiranimi vozili za prevažanje cirkuške opreme in opreme za zabaviščne parke;
   (k) s posebno opremljenimi vozili za mobilne projekte, ki se uporabljajo predvsem za izobraževanje v mirujočem stanju;
   (l) z vozili za odvažanje mleka s kmetij in/ali za vračanje cistern za mleko ali dostavo mlečnih proizvodov, ki so namenjenih za živalsko krmo, na kmetije; [Sprememba 119]
   (m) s specializiranimi vozili za prevažanje denarja in/ali dragocenih predmetov;
   (n) z vozili za odvoz živalskih odpadkov ali trupel živali, ki niso namenjeni za prehrano ljudi;
   (o) z vozili, ki se uporabljajo izključno na cestah znotraj vozlišč, kot so pristanišča, pristaniška razkladališča in železniški terminali;
   (p) z vozili za prevoz živih živali s kmetij na lokalne trge in obratno ali s trgov v lokalne klavnice v premeru do 50100 km;
   (q) z vozili, ki se v prometu na gradbiščih uporabljajo za dostavo in odvoz gradbenega materiala.

"

[Sprememba 120]

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne z veljavnostjo od ...(22).

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament

Predsednik

Za Svet

Predsednik

(1) UL C 43, 15.2.2012, str. 79.
(2) UL C 37, 10.2.2012, str. 6.
(3) Stališče Evropskega parlamenta z dne 3. julija 2012.
(4) UL L 370, 31.12.1985, str. 8.
(5) UL L 102, 11.4.2006, str. 1.
(6) UL L 102, 11.4.2006, str. 35.
(7) UL L 403, 30.12.2006, str. 18.
(8) UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
(9) UL L 201, 31.7.2002, str. 37.
(10) UL L 29, 31.1.2009, str. 45.
(11) UL L 55, 28.2.2011, str. 13..
(12)+ Datum:dve leti po datumu začetka veljavnosti te uredbe.
(13)+ Datum začetka veljavnosti te uredbe.
(14)+ Datum začetka veljavnosti te uredbe.
(15)+ Datum: šest mesecev od datuma začetka veljavnosti te uredbe.
(16)++ Datum: 12 mesecev od datuma začetka veljavnosti te uredbe.
(17)+ Datum: 24 mesecev od datuma začetka veljavnosti te uredbe.
(18)+ Datum uporabe te uredbe.
(19)+ Datum: dve leti po začetku veljavnosti te uredbe.
(20)+ Datum začetka veljavnosti te uredbe.
(21)+ Datum začetka veljavnosti te uredbe.
(22)+ Datum: eno leto po začetku veljavnosti te uredbe.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov